ماهیت تعهدات حقوق بشری در نظام بین المللی

قیمت اصلی ۲۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۰.۰۰۰ تومان است.

موضوعتعهدات حقوق بشری
سال چاپ1395
نوبت چاپ1
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تیراژ1000
تعداد صفحه526
شابک978-600-8040-40-8

سخن ناشر
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: مبانی نظری عدم تقابل در نظام بین‌المللی
مبحث اول: حقوق بین‌الملل: حقوق تبادلی یا غیرتبادلی؟
گفتار اول- جایگاه تقابل در روند شکل‌گیری و تکامل حقوق بین‌الملل
الف- مفهوم تقابل
ب- تقابل در منابع حقوق بین‌الملل
1- عرف
2- معاهدات
3-اصول کلی حقوقی
1-3مبنای اصول کلی: وجدان حقوقی مشترک مردم جهان و طبیعت اجتماعی جوامع انسانی
2-3 اقسام اصول کلی حقوقی
3-3اهمیت اصول کلی حقوقی
4-اقدامات یکجانبه
ج- کارایی تقابل به عنوان ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل
گفتار دوم: تاثیر انسانی شدن حقوق بین‌الملل بر نظام تقابل
الف- تعدیل و تحدید مفهوم حاکمیت در پرتو انسانی شدن حقوق بین‌الملل
1- ارتقای جایگاه کرامت انسانی در نظام حقوق بین‌الملل معاصر
2- ایده حاکمیت مسئول
3-برابری حاکمیت‌ها: مبنای تقابل در نظام بین‌المللی
4-تحول نقش اراده و رضایت دولت‌ها در جامعه جهانی
ب- نمود انسانی شدن در برخی حوزه‌های حقوق بین‌الملل
گفتار سوم: سیر تحول تاریخی جامعه جهانی (مفهوم بشریت)
الف- مبانی فلسفی حقوق بین‌الملل: مقوم عدم تقابل
1-رضایت دولت‌ها و تعهدات متقابل
2- تعهدات ناشی از عضویت در جامعه بین‌المللی
ب- کارکردهای حداقل‌های اخلاقی در جامعه بین‌المللی
ج- مفهوم جهان‌شمولی حقوق بین‌الملل
گفتار چهارم: مفهوم جامعه بین‌المللی و روند رو به تکامل آن
الف- ضرورت‌های اجتماعی و حقوقی: مبنای شناسایی جامعه بین‌المللی
ب- جامعه بین‌المللی: دلالت بر تقابل و تعامل منافع
ج- حمایت حقوق بین‌الملل از منافع جامعه در چارچوبی مبتنی بر عدم تقابل
د- موازنه منافع جامعه و منافع فردی (دولت‌ها): از تقابل به سوی عدم تقابل
ﻫ- عوامل ارزیابی جامعه بین‌المللی معاصر
1- وفاق حداقلی در مورد ارزش‌های بنیادین
2- ارتقای جایگاه افراد و جامعه مدنی بین‌المللی
و- احساس یا برداشت عمومی در مورد جامعه بین‌المللی
ز- وابستگی متقابل و ملزومات آن در نظام بین‌المللی معاصر
1- تحول مفهوم حسن هم‌جواری در پرتو وابستگی متقابل
2-مفهوم خیر مشترک جهانی
3-مفهوم نظم عمومی بین‌المللی
4- حکومت قانون
5- عدالت
مبحث دوم: شناسایی تعهداتی در قبال افراد بشر: نقطه اوج عدم تقابل در نظام بین‌المللی
گفتار اول: حقوق بشر: حقوق بین‌الملل حمایت از انسان و نه دولت
الف- تفاوت موضوع در حقوق بین‌الملل و حقوق بشر
ب- مبنای الزامآور بودن قواعد بنیادین حقوق بشر
گفتار دوم: مقتضیات رژیم‌های خودبسنده: بازنگری در رعایت تقابل
الف- جایگاه رژیم‌های خودبسنده یا خوداجرا در حقوق بین‌الملل
ب- رژیمهای خودبسنده متاثر از تحول در مفهوم نظم حقوقی بین‌المللی
ج- چالش خودبسنده بودن نظام حقوق بشر یا چگونگی تضمین عدم تقابل
1- کارایی مکانیسم حمایت از حقوق بشر
2- تفاوت تقابل به عنوان ویژگی شکلی یا ویژگی ماهوی
3- راهکار حمایت از حقوق بشر: اقدام متقابل یا اقدام یکجانبه
مبحث سوم: برخی از مهم‌ترین جلوه‌های عدم تقابل در حقوق بین‌الملل معاصر
گفتار اول- سلسله مراتب قواعد و تعهدات بین‌المللی
الف- جایگاه قواعد آمره
ب- تعهدات عام‌الشمول یا در قبال کل جامعه بین‌المللی
1- ویژگی تعهدات عام‌الشمول
2-مبنای تعهدات عامالشمول: اولویت هنجارهای جهانی
3-قلمروی اقدام دولت‌ها در قبال تعهدات عام‌الشمول
گفتار دوم: عدم تقابل در نظام حقوق بین‌الملل محیط زیست
الف- حقوق بین‌الملل محیط زیست مبتنی بر «خیر مشترک جهانی»
ب- حمایت از امنیت و کرامت انسانی در پرتو حفاظت از محیط زیست
ج- رابطه حقوق بین‌الملل محیط زیست و نظام حقوق بشر
د- مبنای مسئولیت متقابل در حقوق بین‌الملل محیط زیست
ﻫ- اجرای حقوق جهانی محیط زیست، دغدغه مشترک جهانی
گفتار سوم: تحولات نظام مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها
الف- توسعه مفهوم «دولت زیان‌دیده» در پرتو تعهدات غیرمتقابل اعضای جامعه بین‌المللی
ب- تحولات حقوق و تعهدات غیرمتقابل دولت ثالث در نظام مسئولیت بین‌المللی
1- تعهدات در مقابل نقض هنجارهای بنیادین جامعه بین‌المللی (ماده 41)
1-1 تعهد به همکاری: تعهدی حقوقی یا هدفی جهانی
2-1 تعهد به امتناع از شناسایی و حمایت
2- طرح مسئولیت ناشی از نقض تعهدات متعلق به جامعه بین‌المللی در کل (ماده 48)
1-2حق استناد به مسئولیت
2-2 حق مطالبه توقف و عدم تکرار
3-2 حق مطالبه جبران خسارت
3- اقدامات دولت‌های ثالث در واکنش به نقض تعهدات جامعه بین‌المللی (ماده 54)
4-چالش طرح مسئولیت ناشی از نقض تعهدات جامعه بین‌المللی در عمل: تفکیک صلاحیت از مسئولیت
5- حرکت نظام مسئولیت بین‌المللی: از دوجانبه‌گرایی و تقابل به سوی چندجانبه-گرایی
ج- آیین شکایات بین‌الدولی در معاهدات حقوق بشری مخصص یا مکمل نظام مسئولیت بین‌المللی
د- تئوری مسئولیت حمایت
1-مبنای مسئولیت حمایت: پاسخگویی در قبال حقوق بنیادین بشر
2-توسعه چارچوب مسئولیت حمایت در پرتو ارتقای جایگاه حقوق بشر
1-2مسئولیت پیشگیری
2-2 مسئولیت احیای مجدد یا بازسازی
3-2مسئولیت واکنش
3-مسئولیت حمایت در قبال جامعه بین‌المللی و مردم
4- مسئولیت حمایت: تلاقی حاکمیت انسانی شده و مداخله بشردوستانه
1-4 ایرادات وارد بر ایده حاکمیت انسانی شده
2-4تاثیرایده انسانی شدن حاکمیت بر مداخله بشردوستانه
5- نقش سازمان ملل متحد در تبیین ایده مسئولیت حمایت
1-5مداخلات غیرمجاز از منظر شورای امنیت
2-5مداخلات مجاز توسط شورای امنیت
6- محدودیت‌های مسئولیت حمایت
1-6حق تعیین سرنوشت
2-6حقوق بشر
گفتار چهارم- عدم تقابل در نظام حقوق بین‌الملل کیفری
الف- نقش حقوق بین‌الملل کیفری در حمایت از ارزش‌های انسانی
ب- موضوع حقوق بین‌الملل کیفری: هم دولت‌ها و هم افراد
ج- مفهوم جرایم بین المللی: نقض تعهداتی با ماهیت غیرتقابلی
1-وجدان مشترک بشریت، مبنای جرایم بین‌المللی
2- تحول مفهوم جرایم بین‌المللی در راستای انسانی شدن
3-رابطه تنگاتنگ جرایم بین‌المللی و قواعد آمره
1-3 جنایت ژنوسید: جنایت علیه حقوق انسان‌ها
2-3جنایات علیه بشریت
3-3 جرایم جنگی: نقض قواعد مبنایی حقوق بشردوستانه
د- عدم تقابل در تعهد دولتها به همکاری
1- تعامل میان حاکمیت دولتی و حمایت از ارزش‌های بشری در پرتو تعهد به همکاری
2-الگوی همکاری در دیوان بین‌المللی کیفری
3-عدم ایفای مسئولیت همکاری در تعقیب جنایات بین‌المللی: دغدغه‌ای حقوق بشری
4-مسئولیت دولت‌ها در همکاری با دیگر دولت‌ها
ﻫ- اصل صلاحیت جهانی: تجلی عدم تقابل در حقوق بین‌الملل کیفری
1-صلاحیت جهانی ابزاری برای حمایت از ارزش‌های اساسی جامعه بین‌المللی
2- رابطه صلاحیت جهانی و تعهدات غیرمتقابل دولت‌ها
3-صلاحیت جهانی و تئوری مقابله با دشمن مشترک
و) نظام مسئولیت مشدد: تضمین عدم تقابل در احترام به ارزش‌های بنیادین
فصل دوم: عدم تقابل در عملکرد بین‌المللی معاصر
مبحث اول: ملاحظات مبتنی بر عدم تقابل در معاهدات حقوق بشری
گفتار اول- مبنای شکل‌گیری معاهدات مبتنی بر عدم تقابل
الف- تاثیر جهانی شدن بر معاهدات حقوق بشری
ب- جایگاه معاهدات حقوق بشری در حقوق بین‌الملل: تعارض قالب و کارکرد
ج- تفاوت ماهوی معاهدات حقوق بشری با دیگر معاهدات بین‌المللی
1-تضعیف ماهیت قراردادی
2- تعدیل عناصر رضایت و تقابل
3- حذف تقابل حقوقی
د- چالش قالب، هدف یا شناخت در مورد معاهدات حقوق بشری
1- رهیافت صورت‌گرا یا فرمالیست
2-رهیافت غایت‌گرا
3- رهیافت شناخت‌گرا
ﻫ- تاکید بر ماهیت متفاوت معاهدات حقوق بشری در رویه نهادهای حقوق بشری
و- تغییر نگرش در معاهدات حقوق بشری: از «قرارداد» به سمت «تعهد»
1- الگوی سنتی معاهده به عنوان «قرارداد»
2- الگوی جدید موافقت‌نامه‌های حقوق به عنوان «تعهد»
3-تلقی معاهدات حقوق بشری به منزله اعلامیه‌هایی یکجانبه از سوی دولت‌ها
4-موافقت‌نامه‌های حقوق بشری، ابزاری برای التزام به ارزش‌های اخلاقی
ز- التزام اخلاقی به معاهدات حقوق بشری جایگزین التزام مبتنی بر منافع متقابل
1-تضعیف منافع متقابل و فردی با تقویت دکترین «تعهدات عام‌الشمول»
2- جایگاه حق معامله به مثل در موافقت‌نامه‌های حقوق بشری
ح- اجرای معاهدات حقوق بشری: تحول در رژیم اجرای سنتی معاهدات
1- توازن یا تقابل منافع
2-اقدامات متقابل
3-تخدیش حیثیت، اعتبار در پرتو سیاست شرمنده‌سازی
4-ذی‌نفع‌های فردی، ضمانت‌کنندگان بین‌المللی و اجرای تعهدات
ط- ارزش تعهدات معاهده‌ای مبتنی بر هنجارهای اخلاقی
گفتار دوم: حق شرط بر معاهدات حقوق بشری
الف- نظام کلی حق شرط و تطبیق آن با معاهدات حقوق بشری
ب- رویکرد کمیسیون حقوق بین‌الملل به حق شرط بر معاهدات حقوق بشری
ج- معیار ارزیابی شروط بر معاهدات حقوق بشری و آثار آن
د- تاثیر حق شرط بر عملکرد نظارتی دولت‌ها
ﻫ- حق شرط در رویه نهادهای حقوق بشری
1-حق شرط در رویه دیوان امریکایی حقوق بشر
2-رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
3-رویه کمیته حقوق بشر
گفتار سوم: جانشینی در معاهدات حقوق بشری
مبحث دوم ملاحظات مبتنی بر عدم تقابل در معاهدات حقوق بشردوستانه
گفتار اول- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام حقوق بین‌الملل
الف- جایگاه انسان در حقوق بشردوستانه
ب- حمایت از کرامت انسانی: پیوند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
گفتار دوم: ماهیت غیرتقابلی برخی موازین حقوق بشردوستانه
الف- ضرورت نظامی
ب- اقدامات تلافی جویانه و تقابل در حقوق مخاصمات مسلحانه
ج- حیثیت انسانی در مخاصمه مسلحانه
د- التزام بازیگران غیردولتی
گفتار سوم- تقابل و عدم تقابل تعهدات مبتنی بر حقوق بشردوستانه در اسناد بین‌المللی
الف- کنوانسیون‌های لاهه (1899 و 1907)
ب- کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو
1- ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو
2- سایر مواد کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو
ج- پروتکل‌های الحاقی (1977)
د- کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 (بند 5 ماده 60)
گفتار چهارم- برخی تحولات حقوق بین‌الملل بشردوستانه در پرتو حقوق بشر
الف- اصل تفکیک و ممنوعیت حمله به غیرنظامیان
ب- اصل تناسب
ج- تعدیل مفهوم ضرورت نظامی و خسارت تبعی
د- مفهوم «مبارز» یا «رزمنده» در مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی
گفتار پنجم- عملکرد دولتی و بین‌المللی موید عدم تقابل در حقوق بشردوستانه
مبحث سوم: نقض برخی تعهدات بنیادین دولت‌ها در نبرد میان تقابل و عدم تقابل
گفتار اول- تعهدات انسانی دولت‌ها در مقابله با تروریسم
الف- حقوق بشر: مرز مقابله با تروریسم
ب- لزوم رعایت ملاحظات انسانی غیرمتقابل در مبارزه با تروریسم
1-حق احترام به حیات و تمامیت جسمانی
2- شرایط اضطرار عمومی
3-امنیت انسانی
ج- معضل مفهومی یا تئوریک دفاع مشروع در توجیه جنگ علیه تروریسم
گفتار دوم: حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، قربانیان اصلی جنگ علیه تروریسم
الف- ابهام در الگوی جنگ علیه تروریسم
1- مسئله تبعیض
2-تفکیک رزمندگان قانونی و غیرقانونی
3-مرز میان مبارزه با تروریسم و شکنجه
ب- رابطه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جنگ علیه تروریسم
ج- مبارزه با تروریسم در پرتو همکاری در جامعه بین‌المللی
مبحث چهارم نقش سازمان‌های بین‌المللی در تثبیت الگوی غیرمتقابل تعهدات حقوق بشری
گفتار اول- نقش سازمان‌های بین‌المللی در شکل‌گیری و تثبیت جامعه بین‌المللی
الف- دکترین جامعه بین‌المللی
ب- از جامعه بین‌المللی تا جامعه حقوقی بین‌المللی
ج- جایگاه ملل متحد و منشور در این چارچوب ساختاری
1- برخی دیدگاه‌ها در مورد پذیرش منشور به عنوان قانون اساسی جامعه بین‌المللی
2- منشور ملل متحد و دولت‌های غیرعضو: چالش تئوریک و نظری
گفتار دوم- اقدام سازمان ملل متحد به نمایندگی از جامعه بین‌المللی در حمایت از عدالت کیفری بین‌المللی
الف- مجمع عمومی سازمان ملل متحد
ب- شورای امنیت سازمان ملل متحد
1- تحول صلح و امنیت بین‌المللی: امنیت انسانی و امنیت جمعی
2- پیوند «عدالت کیفری بین‌المللی» و «صلح و امنیت بین‌المللی»
3-تعامل شورای امنیت و دیوان بین‌المللی کیفری در عمل: تقویت جهانشمولی
4- اختیارات شورای امنیت برای مخاطب قرار دادن اعضای جامعه بین‌المللی اعم از دولتها و اشخاص حقوقی دیگر
1-4 الزام نیروهای نظامی غیردولتی
2-4 سازمان‌های بین‌المللی
3-4سازمان‌های منطقه‌ای
4-4 موسسات، شرکت‌های خصوصی و چندملیتی
5-4افراد انسانی
گفتار سوم- نقش سازمان‌های بین‌المللی در تبیین ماهیت غیرتقابلی معاهدات حقوق بشری و اجرای آنها
الف- مروری بر عملکرد برخی سازمان‌های بین المللی
1-دیوان بین‌المللی دادگستری
2-کمیته حقوق بشر
3- کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
4-دیوان امریکایی حقوق بشر
5-کمیسیون اروپایی حقوق بشر
ب- نقش نهادهای بین‌المللی در نظارت بر ایفای تعهدات حقوق بشری
1- ماهیت غیرمتقابل تعهدات حقوق بشری و نظارت بین‌المللی
2-تحلیل برخی اقدامات یکجانبه دولت‌ها
3-کارآمدی ابزارهای در اختیار سازمان‌های بین‌المللی
4-تعهدات حقوق بشری سازمان‌های بین‌المللی
گفتار چهارم- چشم انداز موقعیت نهادهای حقوق بشری در نظام بین‌المللی
الف- یکپارچه نمودن نهادهای معاهدهای حقوق بشری
ب- ایده تاسیس دادگاه جهانی حقوق بشر
نتیجه‌گیری
منابع

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ماهیت تعهدات حقوق بشری در نظام بین المللی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up