متون قانونی اختصاصی کودکان و نوجوانان: تاریخ ایرانی حقوق کودک به روایت قانونگذار

۱۷۰.۰۰۰ تومان

موضوعحقوق کودک
سال چاپ1398
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ200
تعداد صفحه541
شابک978-600-475-069-1

بخش اول: متون قانونی
قانون بلدیه (1286)
قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکّام (1286)
قانون اساسی معارف (1290)
قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی (1290)
قوانین موقتی محاکمات جزایی (1291)
مقررات مربوط به جزای عرفی و منع تکدّی در معابر عمومی (1298)
قانون ثبت اسناد و املاک (1302)
تشکیل نماز در مدارس دولتی و ملی (1302)
نظام‌نامه مکاتب دهکده (1302)
نظام‌نامه مکتب (1303)
قانون مجازات عمومی (1304)
نظام‌نامه محابس و توقیف‌گاه‌ها (1307)
قانون اصول تشکیلات عدلیه (1307)
قانون محاکمات نظامی (1307)
قانون سجل احوال (1307)
قانون مرور زمان اموال منقوله (1308)
قانون تابعیت (1308)
قانون تسریع محاکمات (1309)
قانون ازدواج (1310)
قانون محاکم شرع (1310)
قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین‌المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت‌آمیز نسبت به زنان و کودکان (1310)
نظام‌نامه اساسی آبله‌کوبی مجانی (1311)
نظام‌نامه اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه (1311)
نظام‌نامه و پروگرام کودکستان (1312)
قانون راجع به رشد متعاملین (1313)
قانون راجع به خیانت ولی قهری (1313)
نظام‌نامه دبستان (1313)
نظامنامه تبصره ماده 7 قانون محاکم شرع (1313)
قانون مدنی (1313)
نظام‌نامه زندانیان (1315)
نظام‌نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی (1315)
نظام‌نامه قانون ثبت احوال (1316)
قانون راجع به تعیین قیّم اتفاقی (1316)
برنامه سرود و موسیقی دبستان‌ها (1316)
آیین‌نامه قانون اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه (1317)
آیین‌نامه دوچرخه پایی (1318)
قانون آیین دادرسی مدنی (1318)
آیین‌نامۀ فنی معادن (1318)
قانون دادرسی و کیفر ارتش (1318)
قانون امور حسبی (1319)
قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار (1320)
تصویب‌نامه راجع به آیین‌نامه سجل قضایی (1321)
آیین‌نامه بازداشتگاه صغار در زندان موقت تهران (1322)
قانون راجع به آموزش‌وپرورش عمومی اجباری و مجّانی (1322)
آیین‌نامه اجرایی قانون آموزش‌وپرورش عمومی اجباری و مجّانی (1322)
آیین‌نامه راجع به اماکن عمومی (1323)
آیین‌نامه بیماری‌های آمیزشی (1323)
آیین‌نامه امور خلافی (1324)
قانون سازمان وزارت بهداری (1324)
آیین‌نامه شورای عالی بهداشت (1325)
تصویب‌نامه راجع به قانون کار (1325)
تصویب‌نامه راجع به تأسیس صندوق تعاون کشاورزان (1325)
برنامه تعلیمات دینی در چهار سال ابتدایی (1325)
قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهرها و قصبات (1328)
آیین‌نامه سینماها و مؤسسات نمایشی (1329)
اساس‌نامه بنگاه مستقل تعاون عمومی (1329)
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (1324)
مقررات مربوط به ادارۀ امور کودکستان‌ها (1335)
تصویب‌نامه راجع به آموزش و به‌کارگیری اطفال بی‌سرپرست و متکدّیان و ولگردان در امور کشاورزی (1337)
قانون مربوط به تبهکارانی که اطفال را به‌قصد فروش یا مطالبه وجه یا مال می‌ربایند. (1337)
قانون کار (1337)
قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه‌کار (1338)
آیین‌نامه وظایف و اختیارات بازرسان کار و نحوۀ بازرسی (1338)
قانون مسئولیت مدنی (1339)
قانون اقدامات تأمینی (1339)
آیین‌نامه سازمان دفاع غیرنظامی (1339)
آیین‌نامه حفظ جان کودکان از خطر حوض و استخر و آب‌انبار (1340)
تصویب‌نامه قانونی راجع به تشکیل شورای خانواده (1342)
قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها (1344)
آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه‌کار (1345)
قانون حمایت خانواده (1346)
آیین‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده (1346)
آیین‌نامه سازمان کانون اصلاح و تربیت (1347)
قانون تشدید مجازات به‌کار گماردن اطفال کمتر از 12 سال در کارگاه‌های فرش‌بافی (1347)
آیین‌نامۀ تنظیم امور اعلانات (1348)
آیین‌نامۀ کودکستان‌ها (1349)
آیین‌نامه مربوط به مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها و مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملّاحان و کارکنان کشتی‌ها (1351)
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (1351)
قانون مجازات عمومی (1352)
آیین‌نامه اتومبیل‌های ویژۀ دانش‌آموزان مدارس (1353)
قانون کار کشاورزی (1353)
قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (1353)
اساس‌نامه انجمن همکاری خانه و مدرسه (1353)
قانون حمایت خانواده (1353)
قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (1353)
قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی (1353)
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست (1353)
قانون اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مجازات عمومی (1354)
آیین‌نامه زندان‌ها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندان‌ها (1354)
آیین‌نامه فعالیت‌های امور تبلیغاتی و کانون‌های آگهی در کشور (1354)
آیین‌نامه ترتیب اجرای احکام دادگاه نظامی درباره اطفال (1354)
قانون ثبت احوال (1355)
تصویب‌نامه راجع به نحوه مصرف اعتبار برنامه بهبود تغذیه رایگان (1356)
اساس‌نامه سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی (1356)
تصویب‌نامه ضوابط عمومی برای ایجاد مؤسسات کودکان و نوجوانان (بخش غیردولتی) (1357)
لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی (1358)
اساس‌نامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (1359)
لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور (1359)
قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها (1360)
اساس‌نامه انجمن‌های حمایت زندانیان (1360)
اساس‌نامه آموزشگاه کودک‌یاری سازمان بهزیستی کشور (1360)
آیین‌نامه امور زندان‌ها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و سایر مؤسسات وابسته به زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی (1361)
قانون حدود و قصاص و مقررات آن (1361)
قانون راجع به مجازات اسلامی (1361)
قانون مجازات اسلامی (مبحث سوم ـ دیات) (1361)
قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (1362)
قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها (1364)
قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش (1366)
اهداف و سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب (1367)
اساس‌نامه انجمن مرکزی اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران (1367)
قانون مبارزه با مواد مخدر (1367)
قانون کار (1369)
اساس‌نامه سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی (1370)
قانون مجازات اسلامی (1370)
تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه‌های مدنی خاص (1370)
اساس‌نامه شورای عالی جوانان (1371)
دستورالعمل اجرایی نحوه و کمک به تأمین حداقل هزینه زندگی خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند جامعه (1371)
اصول سیاست فرهنگی کشور (1371)
قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست (1371)
آیین‌نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (1372)
قانون تنظیم خانواده و جمعیت (1372)
قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک (1372)
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1373)
قانون معافیت مالیاتی کلیه مؤسسات خصوصی شاغل در امور مربوط به حمایت و توان‌بخشی معلولان و ارائه خدمات به عقب‌ماندگان ذهنی و همچنین انجام خدمات در شبانه‌روزی‌ها و مهدهای کودک (1374)
آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست (1374)
آیین‌نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره 1 ماده 14 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور (1374)
بخش‌نامه به رؤسای حوزه‌های قضایی و سازمان زندان‌ها درمورد اطفال و نوجوانان بزه‌کار (1374)
قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی (1374)
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) (1375)
آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 62 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1375)
آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز (1375)
آیین‌نامه شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب‌بازی کودکان (1377)
آیین‌نامه فعالیت‌های تابستانی دانش‌آموزان (1377)
آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد (1377)
اساس‌نامه سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران (1378)
اصول و چهارچوب برنامه و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دوره پیش‌دبستانی (ویژه مربیان و دست‌اندرکاران) (1378)
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378)
بخش‌نامه تبدیل حتی‌الامکانی مجازات حبس به جزای نقدی یا تعزیر دیگر (1378)
بخش‌نامه اختصاص دادن شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال (1378)
آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی (1379)
بخش‌نامه راجع به عدم‌ِاعزام کودکان بالای دو سال به همراه مادرانشان به زندان (1380)
قانون پذیرش اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک (1380)
آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (1380)
بخش‌نامه معرفی اطفال بزه‌کار به کانون اصلاح و تربیت (1380)
قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌نامه مکمل آن (1380)
بخش‌نامه راجع به تعیین تکلیف پرونده‌هایی که اولیای دم آنها صغیر یا مجنون بوده و فاقد ولی قهری می‌باشند (1380)
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (1381)
بخش‌نامه تأسیس دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان (1381)
آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373/03/15 و اصلاحات بعدی (1381)
قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (1382)
اساس‌نامه دوره پیش‌دبستانی (1382)
صورت‌جلسه ضوابط طراحی معماری مهدکودک (1383)
آیین‌نامه اجرایی تبصره‌های 1 و 2 ماده‌واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌نامه مکمل آن (1383)
قانون مبارزه با قاچاق انسان (1383)
آیین‌نامه اجرایی برنامه جامع ساماندهی اوقات فراغت جوانان (1384)
آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی (1384)
آیین‌نامه اجرایی الزامی بودن آموزش تا پایان دوره راهنمایی تحصیلی (1384)
آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی (1384)
آیین‌نامه آموزش‌وپرورش تلفیقی ـ فراگیر کودکان و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه (1385)
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (1385)
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (1385)
دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادلّه پرونده‌های قضایی (1385)
آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان (1385)
بخش‌نامه تشکیل شوراهای اختلاف ویژه جرایم اطفال و نوجوانان (1385)
آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران (1386)
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان (مصوب 1379/03/04 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) (1386)
آیین‌نامه نظام جامع اطلاع‌رسانی قوه قضائیه (1386)
آیین‌نامه اجرایی حمل‌ونقل دانش‌آموزان مدارس (1387)
قانون شوراهای حل اختلاف (1387)
اصول و چهارچوب برنامه فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دوره پیش‌دبستانی (1387)
مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران (1387)
تعیین وزارت دادگستری به‌عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک (1388)
آیین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران (1390)
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی آموزش اولیاء (1391)
قانون حمایت خانواده (1391)
قانون مجازات اسلامی (1392)
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها (1392)
آیین‌نامه ارائه خدمات فوریت‌های اجتماعی (1392)
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست (1392)
قانون آیین دادرسی کیفری (1392)
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده (1392)
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست (1394)
آیین‌نامه اجرایی ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست (1394)
قانون شوراهای حل اختلاف (1394)
سند ائتلاف ملی نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (1394)
آیین‌نامه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان (1394)
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها (1395)
آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری (1395)
دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده (1396)

بخش دوم: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
غیرقابل‌اعتراض بودن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه اطفال (1354)
لزوم شرکت مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قائم‌مقامی دادگاه اطفال (1354)
ضرر و زیان ناشی از جرایم اطفال (1360)
تشخیص دادگاه صلاحیت‌دار برای تعیین سرپرست برای کودکان بی‌سرپرست (1360)
تعیین کیفر در ارتکاب جرایم متعدد اطفال بزه‌کار (1360)
اجازه ولی دختر در ازدواج دوم (1363)
صلاحیت دادگاه‌های کیفری 1 و 2 در رسیدگی به جرایم اطفال (1364)
ضرورت نصب قیّم به‌منظور اداره امور مالی برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد (1364)
تقاضای قصاص در قتل عمدی درمواردی‌که بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی صغیر باشند (1365)
قبول دادخواست ولی قهری در دعوای اصلاح تاریخ تولد (1367)
ثبت ولادت و اخذ شناسنامه درمورد اطفال متولد از رابطه نامشروع (1376)
صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از 18 سال (1379)
استماع ادعای اعسار از سوی محکوم‌علیه کمتر از هیجده سال (1383)
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان (1385)
عدم‌ِصلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به برخی جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال (1385)
نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هیجده سال تمام بوده (1393)
صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود (1397)
ضمیمه
لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “متون قانونی اختصاصی کودکان و نوجوانان: تاریخ ایرانی حقوق کودک به روایت قانونگذار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up