مجموعه مقالات همایش نقش شورای اقتصادی و اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد

۲۷.۲۰۰ تومان

موضوعمنشور ملل متحد
سال چاپ1398
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ200
تعداد صفحه205
شابک978-600-475-081-3

مقدمه
برنامۀ همایش
گزارش همایش
بخش ویژه: بزرگداشت پطروس غالی
میراث ثلاثۀ پطرس غالی: صلح، توسعه و دموکراسی
دکتر جمشید ممتاز
نقش پروفسور پطرس غالی در تعدیل نظام امنیت جمعی شورای امنیت
دکتر حسن سواری
الف) پطرس غالی شخصیت چندبعدی و جامع‌الاطراف
ب) نقش آقای پطروس غالی در تعدیل و هدفمند ساختن مجازات‌های غیرمتضمن استفاده از زور نظام امنیت جمعی
بخش اول: کمیسیون‌های اکوسوک و نقش آنها در تحقق اهداف منشور
نگاهی بر سیر تحولات کمیسیون مقام زن با تأکید بر تأثیرگذاری بر دوازده حوزۀ نگرانی پکن
دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
الف ـ تأسیس کمیسیون مقام زن
ب ـ سیر تحولات کمیسیون مقام زن
1962-1947: تضمین زیربناهای قانونی درمورد برابری جنسیتی
1975-1963: ارتقای مشارکت زنان در فرایند توسعه
1975: سال بین‌المللی زنان
1985-1976: کمیسیون مقام زن و دهه ملل متحد برای زنان
1995-1986: قرار دادن زنان در الگوی جهانی
1995: چهارمین کنفرانس جهانی درمورد زنان (کنفرانس پکن)
2009-1996: انسجام و یکپارچگی در ارتقاء و پیشرفت زنان
2015-2010: تأسیس نهاد زنان ملل و تقویت جایگاه کمیسیون
2016: تقویت جایگاه شورای اقتصادی و اجتماعی در حمایت از حقوق بشر زنان در راستای تحقق توسعۀ پایدار
ج ـ موضوعات اصلی اجلاس‌های کمیسیون مقام زن
2010: اعلامیه و برنامۀ عمل پکن (به‌رسمیت شناختن اهداف توسعۀ هزاره)
2011: مشارکت زنان و دختران در آموزش، پرورش، علوم و تکنولوژی
2012: توان‌افزایی زنان روستایی و نقش آنها در ریشه‌کن کردن فقر و قحطی
2013: منع و مقابله با خشونت علیه زنان و دختران
2014: چالش‌های اجر و تحقق اهداف توسعۀ هزاره برای زنان و دختران
2015: بازنگری بر اجرا و دستاوردهای اعلامیه و برنامه عمل پکن (اجلاس پکن 20+): با تأکید بر برابری جنسیتی و توان‌‌افزایی زنان
2016: زنان و توسعۀ پایدار
د ـ دوازده حوزه نگرانی پکن
1.حقوق بشر زنان
2.زنان و رسانه
3.زنان و محیط‌زیست
4.دختربچه‌ها
5.فقر
6.زنان و سلامت
7.آموزش‌وپرورش
8.خشونت علیه زنان
9.زنان و مخاصمات مسلحانه
10.زنان و اقتصاد
11.زنان در قدرت و تصمیم‌سازی
12.مکانیسم‌ها و نهادها برای ارتقاء و پیشرفت زنان
بررسی نقش «کمیسیون علم و فناوری برای توسعه» شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در قرن 21 با تمرکز بر آموزش توسعۀ پایدار
دکتر امیر نظام براتی ـ دکتر ابوطالب مطلبی ـ فرزاد کریمی ـ بهروز خوارزمیان ـ علی عبدالله حبیب‌نوری
مقدمه و مفهوم توسعه پایدار
اهداف اساسی مبتنی‌بر مفهوم توسعۀ پایدار
شاخصه‌های توسعۀ پایدار
برنامه‌ریزی آموزشی بر اساس توسعۀ پایدار در قرن 21
بررسی وظایف کمیسیون علم و فناوری برای توسعه
عضویت کمیسیون علم و فناوری برای توسعه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد
نتیجه‌گیری
پیشنهادات جهت سیاست‌گذاری توسعۀ پایدار:
نقش و اهمیت کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در تکامل و تحقق اهداف شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد
حسام دیدگاه
آشنایی با کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری
عمده مسئولیت‌های کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری
نقش کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت در توسعه استانداردها و نرم‌های سازمان ملل متحد
گروه‌های تخصصی و کارگروه‌های کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری
نتیجه‌گیری
کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری: نگاهی به سیاست جنایی ملل متحد
سید علی موسوی
تاریخچه ایجاد کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری
ترکیب و وظایف کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری
ارتباط کمیسیون با دیگر ارکان ملل متحد
فعالیت‌های کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری
الف ـ اجلاس‌های سالانه کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری
ب ـ تأسیس و فعالیت گروه‌های کاری و کارشناسی
ج ـ پیگیری و برگزاری کنگره‌های پیشگیری از جرم و عدالت کیفری ملل متحد
دستاوردهای کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در حوزه سیاست جنایی ملل متحد
جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری
نتیجه‌گیری
بخش دوم: رابطه میان اکوسوک و دیگر ارکان سازمان ملل متحد
نقش یونسکو در پیشبرد اهداف منشور ملل متحد
علی حاجیلاری
ارتباط یونسکو و سازمان ملل متحد
نقش یونسکو در پیشبرد اهداف منشور ملل متحد
موانع و چالش‌های پیش‌ِروی یونسکو در ارتقای اهداف منشور ملل متحد
نتیجه‌گیری
بررسی عملکرد «كمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها»
ستار عزیزی
تاریخچه حمایت از اقلیت‌ها در نظام جامعۀ ملل
1.ضمانت‌اجرای سیاسی
2.ضمانت‌اجرای قضایی
حمایت از اقلیت‌ها در نظام ملل متحد
الف ـ گروه كاری اقلیت‌های ملل متحد
ب ـ بیانیه حقوق اشخاص متعلق به اقلّیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی ملل متحد 1992
نتیجه‌گیری
بخش سوم: رابطه میان اکوسوک و سازمان‌های مردم‌نهاد
شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و اعطای مقام مشورتی به سازمان‌های غیردولتی: رویکرد انتقادی
دکتر پوریا عسکری
نخست: فرصت‌های حاصل از اعطای مقام مشورتی به سازمان‌های غیردولتی
دو: تهدیدها و چالش‌ها
1.نقدی بر روند اعطای مقام مشورتی به سازمان‌های غیردولتی
2.تهدیدهای ناشی از حضور سازمان‌های غیردولتی
نتیجه‌گیری
بخش چهارم: تحول در وظایف اکوسوک از حقوق بشر تا توسعۀ پایدار
توسعۀ پایدار و حقوق بشر
شهلا منفرد
مقام مشورتی نزد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد
مزایای سازمانی که مقام مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی را داشته باشد
مسئولیت‌ها و الزامات سازمان‌های غیردولتی در شرایط مشاوره‌ای
1.تهیه گزارش فعالیت چهارساله سازمان
انجمن زنان ایرانی طرفدار توسعۀ پایدار محیط‌زیست
2.موافقت‌نامه‌های تجاری، مالکیت فکری و دسترسی به داروهای حیاتی نقش شورای اقتصادی و اجتماعی در قبال حق بر سلامت
دکتر هیلدا رضائی
تأثیر حقوق بشر بر موافقت‌نامۀ تریپس و حقوق مالکیت فکری
موافقت‌نامه تریپس و حق بر سلامت
شورای اقتصادی و اجتماعی و حق بر سلامت
1.صندوق تأثیر سلامت
2.کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دسترسی به داروهای حیاتی
راهکارهای حقوقی دسترسی به داروهای حیاتی با حفظ نظام مالکیت فکری
1.صدور مجوزهای اجباری
2.تولید داروهای حیاتی بدون اجازه دارنده صاحب حق اختراع
3.واردات موازی
راهکارهای جدید دسترسی به داروهای حیاتی و تأمین سلامت عمومی
1.تصمیم معاف‌سازی
2.فقدان یا عدم‌کفایت ظرفیت‌های تولید داخلی
نتیجه‌گیری
تحول رویکرد شورای اقتصادی و اجتماعی: از اهداف توسعۀ هزاره (MDGs) تا اهداف توسعۀ پایدار (SDGs)
هاله حسینی اکبرنژاد
نقش شورای اقتصادی و اجتماعی در تنظیم و تصویب اهداف توسعۀ پایدار
ویژگی‌های متمایز اهداف توسعۀ پایدار
ارتقاء و تقویت جایگاه حقوق بشر در اهداف توسعۀ پایدار در مقایسه با اهداف توسعۀ هزاره
ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی در اهداف توسعۀ پایدار
راهکارهای نظارت مؤثر بر الگوی جدید توسعه
نقش فعال و مؤثر شورای اقتصادی و اجتماعی در نظارت بر اهداف توسعۀ پایدار
نتیجه‌گیری
جمع بندی
نقش شورای اقتصادی و اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد
دکتر ابراهیم بیگ‌زاده

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه مقالات همایش نقش شورای اقتصادی و اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up