مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین الملل

۶۸.۰۰۰ تومان

موضوعمسئولیت متصدی حمل و نقل
سال چاپ1396
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ200
تعداد صفحه172
شابک978-600-475-024-0

مقدمه
فصل اول: کلیات
طرح مطلب
1ـ1 بررسی مفاهیم
1ـ1ـ1 مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن
1ـ1ـ1ـ1 مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت قهری)
2ـ1ـ1ـ1 مسئولیت قراردادی
1ـ2ـ1ـ1ـ1 وجود قراردادی نافذ و معتبر
2ـ2ـ1ـ1ـ1 ورود خسارت
3ـ2ـ1ـ1ـ1 نقض تعهد
4ـ2ـ1ـ1ـ1 رابطه سببیت
1ـ1ـ2 مفهوم متصدی حمل و نقل دریایی
1ـ1ـ1ـ2 متصدی حمل و نقل قراردادی
2ـ1ـ1ـ2 مفهوم «متصدی حمل و نقل واقعی» و «طرف اجراکننده دریایی»
3ـ1ـ1ـ2 نحوه تشخیص هویت متصدی باربری
4ـ1ـ1ـ2 تفاوت مفهوم متصدی حمل و نقل (کریر) و کارگزار حمل و نقل (فورواردر)
1ـ1ـ3 مفهوم قرارداد حمل و نقل دریایی
1ـ1ـ1ـ3 تعریف قرارداد حمل و نقل
2ـ1ـ1ـ3 تمییز قرارداد حمل با قرارداد اجاره شناور
1ـ1ـ4 اسناد حمل و نقل دریایی
1ـ1ـ1ـ4 تعریف بارنامه دریایی
2ـ1ـ1ـ4 ویژگی‌های بارنامه دریایی
3ـ1ـ1ـ4 «سند حمل و نقل» و «سند حمل و نقل الکترونیکی» مذکور در کنوانسیون روتردام
1ـ2 منابع بین‌المللی حقوق حمل و نقل دریایی
2-1-1کنوانسیون لاهه 1924 و پروتکل الحاقی کنوانسیون لاهه ـ ویزبی 1968
1ـ1ـ1ـ2 تاریخچه
2ـ1ـ1ـ2 حیطه اعمال و استثنائات کنوانسیون لاهه ـ ویزبی
2ـ1ـ2 کنوانسیون هامبورگ
1ـ2ـ1ـ2 تاریخچه
2ـ2ـ1ـ2 قلمرو اجرا
3ـ1ـ2 کنوانسیون روتردام 2008
1ـ3ـ1ـ2 تاریخچه
2ـ3ـ1ـ2 قلمرو اجرای مقررات روتردام
3ـ3ـ1ـ2 حیطه اعمال
2-1-3-4 اجتناب از ایجاد تعارض با سایر کنوانسیون‌ها
2-1-3-5 حل تعارض‌ حاصله‌ با‌ سایر کنوانسیون‌ها
الف) تعارض با کنوانسیون حمل و نقل هوایی
ب) تعارض با کنوانسیون حمل و نقل جاده‌ای‌
ج) تعارض با کنوانسیون حمل و نقل ریلی و آب‌های داخلی
فصل دوم: مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد معافیت از مسئولیت
طرح مطلب
2ـ1 مسئولیت متصدی حمل و نقل
1ـ2ـ1 ماهیت تعهد ایمنی و سیستم‌های مختلف مسئولیت متصدی حمل و نقل
1ـ1ـ2ـ1 تعهد ایمنی متصدی، به عنوان تعهدی به وسیله
2ـ1ـ2ـ1 تعهد ایمنی متصدی به عنوان تعهدی به نتیجه
3ـ1ـ2ـ1 سیستم‌های مختلف در مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل
2ـ2ـ1 مبنای مسئولیت متصدی حمل در مقررات ایران و کنوانسیون‌های سه‌گانه
1ـ2ـ2ـ1 مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در فقه، قانون مدنی و قانون تجارت ایران
2ـ2ـ2ـ1 مبنای مسئولیت در مقررات لاهه ـ ویزبی و قانون دریایی ایران
3ـ2ـ2ـ1 مبنای مسئولیت در مقررات هامبورگ
4ـ2ـ2ـ1 مبنای مسئولیت در مقررات روتردام
1ـ4ـ2ـ2ـ1 دور اول اختصاص بار اثبات
2ـ4ـ2ـ2ـ1 دور دوم اختصاص بار اثبات
2ـ2 موارد معافیت متصدی حمل و نقل از مسئولیت
1ـ2ـ2 معافیت از خسارات در جریان حمل معمول کالا
1ـ1ـ2ـ2 مسئولیت متصدی نسبت به خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی و تقصیر در اداره کشتی
1ـ1ـ1ـ2ـ2 خسارت ناشی از نقض تعهدات سه‌گانه ایمنی
2ـ1ـ1ـ2ـ2 خسارات ناشی از تقصیر در دریانوردی و اداره امور کشتی
3ـ1ـ1ـ2ـ2 اصل تعهد برتر
2ـ1ـ2ـ2 خسارات ناشی از آتش‌سوزی در کشتی
3ـ1ـ2ـ2 خسارت ناشی از قوه قاهره
4ـ1ـ2ـ2 خسارت ناشی از علل مربوط به خود کالا یا عمل فرستنده
1ـ4ـ1ـ2ـ2 تقصیر فرستنده
2ـ4ـ1ـ2ـ2 عیوب مربوط به کیفیت کالاها
3ـ4ـ1ـ2ـ2 اعتبار شروط (رزرو) در مورد کیفیت و کمیت کالا
4ـ4ـ1ـ2ـ2 نجات و مجاهدت برای نجات جان افراد و یا اموال در دریا
5ـ4ـ1ـ2ـ2 سایر عللی که ناشی از تقصیر متصدی و مأموران او نیست
6ـ4ـ1ـ2ـ2 قید والسکورا
2ـ2ـ2 معافیت‌های مسئولیت متصدی نسبت به انواع خاص حمل
1ـ2ـ2ـ2 حمل حیوانات زنده
2ـ2ـ2ـ2 حمل کالا روی عرشه
3ـ2ـ2ـ2 حمل کالای خطرناک
فصل سوم: آثار مسئولیت متصدی حمل و نقل
طرح مطلب
3ـ1 شرایط و نحوه جبران خسارت
1ـ3ـ1 زیان‌های قابل جبران و روش محاسبه خسارت
1ـ1ـ3ـ1 زیان‌های قابل جبران
2ـ1ـ3ـ1 روش محاسبه غرامت
1ـ2ـ1ـ3ـ1 محاسبه غرامت در مورد فقدان و خسارت
2ـ2ـ1ـ3ـ1 محاسبه غرامت در مورد تأخیر در تحویل کالا
2ـ3ـ1 اصل محدودیت مسئولیت در جبران خسارت
1ـ2ـ3ـ1 مفهوم محدودیت مسئولیت
2ـ2ـ3ـ1 شرایط و میزان محدودیت مسئولیت متصدی، در کنوانسیون‌های سه‌گانه
1ـ2ـ2ـ3ـ1 موارد و معیار محدودیت مسئولیت و زوال آن
1ـ1ـ2ـ2ـ3ـ1 مقررات لاهه و قانون دریایی ایران و اشکالات آن
2ـ1ـ2ـ2ـ3ـ1 راه‌حل‌ها در مقررات لاهه ـ ویزبی
3ـ1ـ2ـ2ـ3ـ1 موضع کنوانسیون هامبورگ
4ـ1ـ2ـ2ـ3ـ1 موضع مقررات روتردام
2ـ2ـ2ـ3ـ1 مبلغ محدودیت‌ها و تبدیل معیار محاسبه به ارز محلی
1ـ2ـ2ـ2ـ3ـ1 در مقررات لاهه
2ـ2ـ2ـ2ـ3ـ1 اصلاحات در مقررات ویزبی
3ـ2ـ2ـ2ـ3ـ1 پروتکل 1979 بروکسل
4ـ2ـ2ـ2ـ3ـ1 مقررات هامبورگ و روتردام
3ـ2ـ3ـ1 محدودیت مسئولیت کارکنان متصدی حمل
3ـ2 اقامه دعوای جبران خسارت
1ـ3ـ2 طرفین دعوا147
1ـ1ـ3ـ2 خواهان دعوا
1ـ1ـ1ـ3ـ2 طرح دعوا از طرف فرستنده و فرستنده اسنادی
2ـ1ـ1ـ3ـ2 طرح دعوا از طرف گیرنده کالا یا دارنده ظهرنویسی
3ـ1ـ1ـ3ـ2 طرح دعوا از طرف خریدار کالا
4ـ1ـ1ـ3ـ2 طرح دعوا از طرف بیمه‌گران
2ـ1ـ3ـ2 خوانده دعوا
1ـ2ـ1ـ3ـ2 اقامه دعوا علیه مالک کشتی
2ـ2ـ1ـ3ـ2 اقامه دعوا علیه مستأجر کشتی
4ـ2ـ1ـ3ـ2 اقامه دعوا علیه مالک و مستأجر
5ـ2ـ1ـ3ـ2 اقامه دعوا علیه اشخاص زیرمجموعه متصدی
2ـ3ـ2 مرور زمان طرح دعوا و دادگاه صالح برای طرح دعوا
1ـ2ـ3ـ2 مرور زمان
2ـ2ـ3ـ2 دادگاه صالح
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
الف ـ یافته‌های تحقیق
ب ـ پیشنهاد اصلاحی
ج ـ پیشنهاد زمینه‌هایی برای تحقیقات آتی
فهرست منابع و مأخذ

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین الملل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up