منتخب مقالات در حقوق،دادرسی و داوری بین المللی(جلددوم)

۴۰۵.۰۰۰ تومان

سال چاپ1403
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تعداد صفحه278
شابک978-600-475-235-0

موجود


سخن ناشر
بخش نخست: داوری و داد‌رسی بین‌المللی
گفتار نخست: قانون داوری تجاری بینالمللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال
1. ملاحظات مقدماتي
الف ـ مقدمه
ب ـ قانون فعلي و كمبودهاي آن
ج ـ مشخصات اصلي و اهميت‌ قانون جديد
2. شرح قانون داوري‌ تجاري‌ بين‌المللي
الف ـ قلمرو اعمال قانون‌
1. داوري‌ در اختلافات‌ تجاري‌ بين‌المللي‌
2. محدوده جغرافيايي اعمال قانون: مقر ديوان داوري
ب ـ قابليت ارجاع اختلافات به داوري
1. قابليت‌ ارجاع به داوري، به اعتبار موضوع اختلاف (rationae materiae)
2. قابليت ارجاع اختلافات به‌ داوري‌، به اعتبار‌ طرف اختلاف(rationae personae)
ج ـ شروع جريان داوري و تعيين دادگاه يا مقام صالح براي اعمال‌ بعضي‌ وظايف مرتبط با داوري جهت مساعدت و نظارت
1. شروع داوري
2. محدوديت مداخله دادگاه
3. مقام نظارت
د ـ موافقت‌نامه داوري
1. شرايط شكلي
2. قانون حاكم بر موافقت‌نامه داوري
3. ماهيت الزام‌آور و اثر موافقت‌نامه داوري
هـ ـ ديوان داوري‌
1. تشكيل ديوان‌ داوري
2. جرح داوران
و ـ صلاحيت‌ ديوان‌ داوري
1. اصل صلاحيت در تعيين‌ صلاحيت‌
2. رأي در صلاحيت
3. صدور دستور موقت‌ توسط‌ ديوان‌ داوري‌
ز ـ آيين رسيدگي داوري‌
1. اولويت‌ موافقت‌نامه داوري
2. استقلال ديوان داوري
3. مساعدت‌ دادگاه‌ در‌ دستيابي به ادله
4. ورود شخص ثالث‌
ح ـ تصميم‌گيري‌ در ماهيت دعوا
1. قانون‌ حاكم
2. تصميم‌گيري‌ هیأت داوران، شكل و مفاد رأي داوري
ط ـ قطعي بودن رأي و موارد اعتراض به آن
1. موارد اعتراض به رأي
2. بطلان ذاتي رأي داوري
ي ـ اجراي حكم داوري
نتيجه‌گيري
گفتار دوم: تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین‌المللی ایران
۱. تحولات و مسائل
الف ـ قوانین داوری جدید
ب ـ داوری با نهادهای خصوصی و دولتی ایرانی
ج ـ داوری طبق قواعد داوری بین‌المللی، در محلی بی‌طرف و به‌موجب قواعد داوری بی‌طرف
د ـ مسائل راجع به انجام داوری بین‌المللی در ایران یا انجام‌ داوری به‌موجب قانون ایران
ذ ـ شناسایی و اجرای آرای داوری داخلی و خارجی
۱. آرای داوری داخلی
۲. آرای داوری خارجی
۲. دورنمای آتی
گفتار سوم: اهمیت داوری سازمانی در دعاوی تجاری بین‌المللی
۱. ماهیت حقوقی داوری سازمانی
الف ـ ماهیت قراردادی داوری به‌طور کلی
ب ـ ماهیت قراردادی داوری سازمانی
2. ویژگی‌ها و مزیت‌های داوری سازمانی
الف ـ سازمان‌دهی داوری
تعیین تعداد و شیوه انتصاب داوران و انتصاب آنان در فرجه معقول
احراز شرایط فردی داور
اعمال مقررات تکمیلی برای موارد سکوت
ب ـ رسیدگی به درخواست جرح داور و تأیید یا عزل وی
ج ـ اجتناب از مراجعه به دادگاه
د ـ نظارت بر رعایت مواعد و تأمین سرعت جریان داوری
ه ـ تثبیت حق‌الزحمه داوری
و ـ استحکام اعتبار رأی داور
۳. موقعیت برخی سازمان‌های عمده داوری تجاری بین‌المللی
الف ـ دیوان داوری بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی
ب ـ دیوان داوری بین‌المللی لندن (ال ‌سی آی ای)
۴. زمینه‌ها و موقعیت داوری سازمانی در ایران
الف ـ قانون آیین دادرسی مدنی
ب ـ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران
ج ـ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران
نتیجه‌گیری
گفتار چهارم: جانشینی کشورها در فروپاشی جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی در پرتو نظریه‌های کمیسیون داوری جامعه اروپا و قرار دستور موقت 8 آوریل 1993 دیوان دادگستری بین‌المللی در قضیه بوسنی ـ هرزهگوین
مبحث یکم
مبحث دوم‌
الف ـ صلاحیت شخصی(ratione personae) و زوال یوگسلاوی‌ سابق‌
ب ـ صلاحیت موضوعی(ratione materiae) و جانشینی کشورها
نتیجه‌گیری

بخش دوم: محتوی حقوق بین‌الملل
گفتار پنجم: وحدت مسؤولیت «قراردادی و غیرقراردادی» بین‌المللی و آثار آن در حقوق معاهدات
1. مقدمه
2. قابلیت‌ اطلاق‌ مفاهیم «قراردادی و غیرقراردادی» به‌ منشأ‌ مسؤولیت بین‌المللی
الف ـ معاهدات بین‌المللی به‌مثابه منشأ مسؤولیت «قراردادی» بین‌المللی؟
ب ـ منابع غیرمعاهده‌ای‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ به‌مثابه منشأ مسؤولیت «غیرقراردادی» بین‌المللی؟
3. استقلال حقوق معاهدات و مسؤولیت بین‌المللی‌
4. وحدت مسؤولیت «قراردادی و غیرقراردادی‌» در‌ حقوق‌ مسؤولیت بین‌المللی
5. آثار وحدت مسؤولیت «قراردادی و غیرقراردادی» بین‌المللی در‌ حقوق‌ معاهدات
الف‌ ـ تسری‌ قواعد‌ عمومی‌ رافع‌ مسؤولیت بین‌المللی در‌ حقوق‌ معاهدات به‌عنوان نتیجه وحدت مسؤولیت «قراردادی و غیرقراردادی بین‌المللی»
ب ـ وحدت مسؤولیت قراردادی و غیرقراردادی و معاذیر مشترک در حقوق‌ معاهدات‌ و حقوق مسؤولیت بین‌المللی
نتیجهگیری
گفتار ششم: تحولات مفهوم حاکمیت دولتها در پرتو اصل تعیین سرنوشت ملتها
1. قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد هائیتی
2. موضع حقوق بین‌الملل سنتی نسبت به مشروعیت منشأ‌ دولت بهعنوان سازمان سیاسی حاکم بر کشور
3. اندیشه‌های نوین حقوق بین‌الملل در مورد‌ حق‌ تعیین‌ سرنوشت ملتها
الف‌ ـ استعمارزدایی و اصل تعیین سرنوشت ملتها در‌ حقوق‌ بین‌الملل
ب ـ قوانین بین‌المللی حقوق بشر و اصل مشارکت عمومی در اداره جامعه
4. اصل تعیین سرنوشت ملتها و مداخلات یکجانبه برای برقراری دموکراسی در کشورهای دیگر
گفتار هفتم: رأی‌ پرونده‌ موسوم‌ به‌ هموفیلی‌ها: نگاهی‌ نو به‌ مسؤولیت مدنی‌ دولت‌‌ در رویه قضایی ایران
١. گردش کار
٢. نقل و شرح رأي‌
الف ـ سابقه و مستندات پرونده کيفري‌ مطروحه‌ در قضيه
ب ـ مطالعه سوابق کشف و راههاي پيشگيري از آلوده شدن بيماران به هپاتيت C و هپاتيت B و ويروس ايدز در سطح جهان
ج ـ وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
د ـ مطالعه تطبيقي نسبت به موارد مشابه اين پرونده در ديگر کشورهاي جهان
رأي دادگاه در مورد مسؤوليت مدني خواندگان
رأي دادگاه در رابطه با ميزان و چگونگي جبران خسارات مادي و هزينههاي درمان گذشته و حال
ضرورت جبران خسارت معنوی
معيارهاي‌ دادگاه‌ در رابطه با تعيين خسارات معنوي هر يک از خواهانها
رأي دادگاه در‌ رابطه با خسارات معنوي
٣. نقد کوتاه رأي
1- سازماندهي طرح و رسيدگي به‌ دعوا‌
٢- کوشش‌ در يافتن پاسخ و ارائه طريق
گفتار هشتم: قرارداد بیع متقابل ایران و حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی
مقدمه
الف ـ کلیات و مفاهیم
2) قراردادهای مشارکت در تولید
3) قراردادهای خرید خدمت
ب ـ قراردادهای بیع متقابل ایران
منابع 275

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “منتخب مقالات در حقوق،دادرسی و داوری بین المللی(جلددوم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up