نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

۱۷۰.۰۰۰ تومان

موضوعشرط اسقاط خیارات
سال چاپ1401
نوبت چاپ2
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ200
تعداد صفحه316
شابک978-600-475-020-2

مقدمه
الف ـ بیان و معرفی موضوع
ب ـ اهمیت و ضرورت پژوهش
ج ـ پیشینه و منابع اصلی پژوهش
د ـ اهداف و پرسش‌های پژوهش
هـ ـ فرضیات پژوهش
و ـ روش پژوهش
ز ـ ساماندهی و طرح پژوهش
فصل یکم ـ مفاهیم و مبانی، طرح نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات
مبحث یکم: مفاهیم اولیه و بنیادین
گفتار یكم ـ مفهوم و ماهیت‌شناسی خیارات، فسخ و شرط سقوط خیار
بخش یکم ـ مفهوم و ماهیت خیار، فسخ و اقسام خیارات
بند اول ـ مفهوم خیار و فسخ
بند دوم ـ مفهوم و ماهیت‌شناسی اقسام خیارات
الف ـ خیار شرط
ب ـ خیار تخلف از شرط
ج ـ خیار تبعض صفقه
د ـ خیار عیب
د ـ خیار غبن
ه ـ خیار تدلیس
و ـ خیار رؤیت و تخلف از وصف
ز ـ خیار تعذر تسلیم
ح ـ خیار تفلیس
ط ـ خیار تأخیر ثمن
ف ـ خیار مجلس
ق ـ خیار حیوان
بخش دوم ـ مبنا و مفهوم شرط اسقاط خیارات
بند اول ـ اسقاط حق
بند دوم ـ شرط اسقاط خیارات و اقسام آن
گفتار دوم ـ بررسی مفهوم عدم مطابقت کالا، فسخ و شروط معافیت در حقوق انگلیس
بخش یکم ـ عدم مطابقت کالا، حق فسخ و رد
بند یکم ـ عدم مطابقت کالا
بند دوم ـ حق فسخ و حق رد کالا
الف ـ حق فسخ (یا ابطال قرارداد)
ب ـ حق رد کالا
بخش دوم ـ شروط معافیت یا استثناء
بند اول ـ مفهوم و تعریف شروط معافیت
بند دوم ـ طبیعت و ماهیت شرط معافیت
مبحث دوم: طرح نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات و مبانی آن
گفتار یکم ـ طرح نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات و مبانی فلسفی آن
بخش اول ـ طرح نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات
بند اول ـ شرط اسقاط کافه خیارات
الف ـ تبیین شرط و مستند قانونی آن
ب ـ اثر شرط اسقاط کافه خیارات و ایراد اسقاط مالم یجب
بند دوم ـ اصل حاکمیت اراده و استثنائات آن
الف ـ اصل حاکمیت یا آزادی اراده با نگاه تطبیقی
ب ـ استثنائات وارده بر اصل حاکمیت اراده
یک ـ استثنائات اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران
دو ـ استثتائات اصل حاکمیت اراده در حقوق انگلیس
بند سوم ـ تحلیل و نقد مستند قانونی شرط اسقاط خیارات
الف ـ دیدگاه حقوق‌دانان نسبت به ماده 448 قانون مدنی
یک ـ نظرات انتقادی ـ اصلاحی
دو ـ نظرات ساختارشکنانه
1-ایراد ساختارشکنانه نسبت به شرط سقوط کافه خیارات
2-ایراد ساختارشکنانه نسبت به شرط سقوط بعضی از خیارات
ب ـ دیدگاه رویه قضایی نسبت به ماده 448 قانون مدنی
ج ـ تحلیلی انتقادی بر ماده 448 قانون مدنی
یک ـ ایرادات حقوقی ـ فقهی
دو ـ ایرادات اصولی
بند چهارم ـ لزوم بیان نظریه عمومی برای شرط اسقاط خیارات و ارائه آن
الف ـ لزوم بیان نظریه عمومی برای شرط اسقاط خیارات
ب ـ ارائه نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات
یک ـ تبیین اجمالی نظریه حقوقی و نظریه عمومی
1-نظریه حقوقی
2-نظریه عمومی
دو ـ بیان تعریف و ماهیت نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات
بخش دوم ـ مبانی فلسفی نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات
بند اول ـ تفسیر منطقی حقوقی
الف ـ نوع استدلال نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات از منظر منطق حقوق
یک ـ منطق نظام‌مند حقوق
دو ـ منطق فرجام‌شناختی ـ ارزشی حقوق
ب ـ قالب تفسیری نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات
یک ـ رویکرد تفسیری مستند قانونی و قرارداد حاوی شرط سقوط خیار با بررسی تطبیقی
دو ـ نحوه تفسیر شرط سقوط خیارات و شروط معافیت
1-قاعده تفسیری شرط سقوط خیارات
2-نحوه تفسیر و استنباط معافیت در حقوق انگلیس
بند دوم ـ عدالت توزیعی و اداره قرارداد
الف ـ عدالت توزیعی
ب ـ اداره قرارداد
گفتار دوم ـ مبانی نظری نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات
بخش اول ـ مبنای اصلی و محوری ـ تئوری موازنه
بند اول ـ تبیین تئوری یا اصل موازنه
بند دوم ـ تشریح اصول و اقسام موازنه
الف ـ موازنه در توافق اراده
ب ـ موازنه تملیک به تملیک
ج ـ موازنه در ارزش عوضین
د ـ موازنه تسلیم به تسلیم
بند سوم ـ موضع خیارات در رابطه با موازنه
بخش دوم ـ مبانی مکمل
بند اول ـ مبنای مکمل و سنتی ـ فلسفه و مبانی خیارات
بند دوم ـ مبنای مکمل و نوین ـ حسن نیت، عدالت وانصاف
الف ـ اصل حسن نیت
ب ـ اصول عدالت و انصاف
فصل دوم ـ اجرای نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات در خیارات مختلف
مبحث یکم: حکم منطقی شرط سقوط خیارات مختلف
گفتار اول ـ شرط سقوط خیارات برمبنای موازنه و سایر اصول حقوقی
بخش اول ـ طرح و تقسیم‌بندی‌های مختلف خیارات
بند اول ـ طرح و تقسیم‌بندی خیارات بر اساس مبانی گوناگون
بند دوم ـ طرح نوین خیارات برمبنای موازنه
بخش دوم ـ بیان حکم شرط سقوط خیارات مختلف
بند اول ـ شرط سقوط خیارات مربوط به موازنه توافق اراده
الف ـ خیار شرط
یک ـ ملاحظات مربوط به خیار شرط و مسقطات آن
دو ـ مسائل و احکام مربوط به شرط سقوط خیار شرط
ب ـ خیار تخلف شرط یا اشتراط
یک ـ ملاحظات مربوط به خیار تخلف شرط
دو ـ مسائل و احکام مربوط به شرط سقوط خیار تخلف شرط
بند دوم ـ شرط سقوط خیارات مربوط به موازنه تملیک به تملیک ـ خیار تبعض صفقه
الف ـ ملاحظات مربوط به خیار تبعض صفقه
ب ـ بررسی احکام و مسائل مربوط به شرط سقوط خیار تبعض صفقه
بند سوم ـ شرط سقوط خیارات مربوط به موازنه ارزش عوضین
الف ـ خیار عیب
یک ـ ملاحظات مربوط به خیار عیب و مسقطات آن
دو ـ بررسی احکام و مسائل مربوط به شرط تبری از عیوب و شرط سقوط خیار عیب
1-شرط تبری از عیوب
2-شرط سقوط خیار عیب
ب ـ خیار غبن
یک ـ ملاحظات مربوط به خیار غبن و مسقطات آن
دو ـ مسائل و احکام مربوط به شرط سقوط خیار غبن
ج ـ خیار تدلیس
یک ـ ملاحظات مربوط به خیار تدلیس
دو ـ احکام و مسائل مربوط به شرط سقوط خیار تدلیس
د ـ خیار رؤیت و تخلف از وصف
یک ـ ملاحظات مربوط به خیار رؤیت و تخلف وصف و مسقطات آن
دو ـ مسائل و احکام مربوط به شرط سقوط خیار رؤیت و تخلف از وصف
بند چهارم ـ شرط سقوط خیارات مربوط به موازنه تسلیم به تسلیم
الف ـ خیار تعذر تسلیم و خیار تفلیس
یک ـ ملاحظات مربوط به خیارات تعذر تسلیم و تفلیس
دو ـ احکام و مسائل مربوط به شرط سقوط خیار تعذر تسلیم و تفلیس
ب ـ خیار تأخیر ثمن
یک ـ ملاحظات مربوط خیار تأخیر ثمن و مسقطات آن
دو ـ مسائل و احکام مربوط به شرط سقوط خیار تأخیر ثمن
بند پنجم ـ شرط سقوط خیاراتی که ارتباطی به موازنه ندارند
الف ـ خیار مجلس
یک ـ ملاحظات مربوط به خیار مجلس و مسقطات آن
دو ـ بررسی احکام و مسائل شرط سقوط خیار مجلس
ب ـ خیار حیوان
یک ـ ملاحظات مربوط به خیار حیوان و مسقطات آن
دو ـ بررسی احکام و مسائل شرط سقوط خیار حیوان
گفتار دوم ـ شرط سقوط خیار و ضمانت اجراهای غیرخیاری قرارداد
بخش اول ـ وجود و ثبوت ضمانت اجراهای غیرخیاری قرارداد
بند اول ـ ارش، الزام به انجام تعهد و تعهد به جایگزینی
الف ـ ارش
ب ـ الزام به انجام تعهد
ج ـ تعهد به جایگزینی
بند دوم ـ جبران خسارت
بخش دوم ـ اثر شرط سقوط خیار بر ضمانت اجراهای غیرخیاری قرارداد
مبحث دوم: بیان حکم منطقی شروط معافیت و محدودیت‌های آن
گفتار اول ـ شرایط استناد به شروط معافیت و کارکرد آن
بخش اول ـ شرایط استناد به شروط معافیت
بخش دوم ـ کاركرد شروط معافیت
گفتار دوم ـ ابزارهای نظارتی شروط معافیت
بخش اول ـ ابزارهای نظارتی نظری
بند اول ـ دکترین نقض اساسی
بند دوم ـ شرط معافیت در فرض توصیف خلاف واقع یا تدلیس
بخش دوم ـ ابزارهای نظارتی قانونی با محوریت قانون شرایط ناعادلانه قراردادی
بند اول ـ قوانین نظارتی اصلی ـ قانون شرایط ناعادلانه و نامنصفانه قراردادی
الف ـ فلسفه وضع قانون شرایط ناعادلانه قراردادی و نقش آن
ب ـ بررسی عناوین قانون شرایط غیرعادلانه و غیرمنصفانه قراردادی
یک ـ محدوده قانون
دو ـ مسامحه در برابر صدمات بدنی
سه ـ مسئولیت قراردادی
چهار ـ تصدیق و نقض
پنج ـ معقول بودن و معیار آن
بند دوم ـ قوانین نظارتی فرعی
الف ـ قانون تدلیس
ب ـ قانون (شرایط ضمنی) عرضه کالا
ج ـ قانون عرضه کالا و خدمات
د ـ قانون تجارت منصفانه
نتیجه
منابع

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up