نفت، قواعد قراردادهای نفتی و بازنگری در آنها

قیمت اصلی ۱۸۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۲.۰۰۰ تومان است.

موضوعقراردادهای نفتی
سال چاپ1400
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ200
تعداد صفحه300
شابک978-600-475-140-7

1.بخش اول: مسائل فنی، مدیریتی و راهبردی صنایع نفت
1.1. فصل اول: نفت و مدیریت توسعه منابع نفتی
1.1.1. گفتار اول: مقدمه
1.1.2. گفتار دوم: مسائل تخصصی نفت
1.1.3. گفتار سوم: آشنایی با مسائل منابع نفتی
1.1.4. گفتار چهارم: ویژگی‌های کشورهای نفتی
1.1.4.1. بند اول: آمریکا
1.1.4.2. بند دوم: روسیه
1.1.4.3. بند سوم: عربستان سعودی
1.1.4.4. بند چهارم: کانادا
1.1.4.5. بند پنجم: عراق
1.1.4.6. بند ششم: ایران
1.1.4.7. بند هفتم: چین
1.1.5. گفتار پنجم: نگاه تاریخی به صنعت نفت
1.1.6. گفتار ششم: توزیع جهانی منابع، تولید و مصرف
1.1.7. گفتار هفتم: ساختار صنعت
1.1.8. گفتار هشتم: جغرافیای سیاسی نفت
1.1.9. گفتار نهم: چالش‌های جدید کشورهای تولیدکننده نفت
1.1.9.1. بند اول: رانت نفتی و توسعه
1.1.9.2. بند دوم: ناکارآمدی سیستم‌های قراردادی
1.1.9.3. بند سوم: عدمِ‌ِکنترل حقوقی و مالی
1.1.10. گفتار دهم: ورود ایران به صنعت نفت
1.1.11. گفتار یازدهم: صنعت نفت ایران و سیاست دولت‌ها
1.1.12. گفتار دوازدهم: مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت کشور
1.1.13. گفتار سیزدهم: اقتصاد جهانی صنعت نفت
1.1.14. گفتار چهاردهم: هیدروکربن‌ها، توسعه و تکنولوژی‌های نفتی کشورها
1.1.14.1. بند اول: نقش هیدروکربن‌ها در توسعه کشور
1.1.14.2. بند دوم: سیستم تولید صنعت نفت کشور
1.1.15. گفتار پانزدهم: استراتژی‌های فنی اکتشافی و اطلاع‌رسانی صنایع ملی نفت کشور
1.2. فصل دوم: دینامیک پیشنهاد قرارداد نفتی و تجدیدنظر در حقوق صنایع نفت و گاز
1.2.1. گفتار اول: مقدمه
1.2.2. گفتار دوم: توازن غیرتعاملی و سیاست ذخیره‌سازی
1.2.3. گفتار سوم: دینامیک قیمت‌ها و استراتژی عرضه‌کنندگان
1.2.4. گفتار چهارم: سیاست ذخیره‌سازی، بازارهای سازمان‌یافته و ریسک پایه
1.2.5. گفتار پنجم: سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز
1.2.6. گفتار ششم: ترویج سرمایه‌گذاری خارجی
1.2.7. گفتار هفتم: تغییرات قیمت وعدمِ‌ِاطمینان از برگشت‌پذیری سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز
1.2.8. گفتار هشتم: چالش‌های سرمایه‌گذاری در انرژی
1.2.8.1. بند اول: ممیزی چهارچوب‌های قانونی و حقوقی موجود
1.2.8.2. بند دوم: انتخاب بین کنوانسیون‌ها
1.2.8.3. بند سوم: حوزه فعالیت، شرط انتخاب اشکال قراردادی
1.2.8.4. بند چهارم: ثبات و پایداری
1.2.8.5. بند پنجم: آنالیز تکنیکی مکانیسم‌های حاکم بر قرارداد تسهیم تولید
1.2.8.6. بند ششم: هزینه‌های نفتی
1.2.9. گفتار نهم: مفهوم دینامیک اختلافات در سرمایه‌گذاری
1.2.10. گفتار دهم: انواع اختلافات در سرمایه‌گذاری‌های نفتی
1.2.11. گفتار یازدهم: حمایت از سرمایه‌گذاری تحت حمایت معاهدات مربوط به انرژی
1.2.12. گفتار دوازدهم: عدمِ‌ِبرخورد تبعیض‌آمیز با سرمایه‌گذاری خارجی
1.2.13. گفتار سیزدهم: اصول برخورد با سرمایه‌گذاری خارجی
1.3. فصل سوم: بازار نفتی
1.3.1. گفتار اول: مقدمه
1.3.2. گفتار دوم: بازار رقابتی با کنترل بخشی از آن
1.3.3. گفتار سوم: بازار محصولات متنوع
1.3.4. گفتار چهارم: انواع بازارهای نفتی
2. بخش دوم: اصول و آثار قانونی قراردادهای نفتی
2.1. فصل چهارم اصول قراردادهای نفتی
2.1.1. گفتار اول: سیر پروژه نفتی
2.1.2. گفتار دوم: آناتومی قراردادنفتی
2.1.3. گفتار سوم: عوامل و سناریوهای قرارداد نفتی
2.1.3.1. بند اول: نقش‌های متعدد شرکت ملی نفت
2.1.3.2. بند دوم: نقش شرکت‌های بین‌المللی نفتی
2.1.3.2.1. الف. منطقه و بلوک‌های قراردادی
2.1.3.2.2. ب. چه زمانی؟
2.1.3.2.3 . نقش‌های دولت میزبان
2.1.4. گفتار چهارم: نقش عوامل و سناریوهای قرارداد نفتی
2.1.4.1. بند اول: مدیریت مشترک
2.1.4.2. بند دوم: اپراتور
2.1.4.3. بند سوم: پول یا ابزار مالی
2.1.4.3.1. الف. ابزار مالی قراردادهای نفت
2.1.4.4. بند چهارم: استراتژی‌های مالی
2.1.4.5. بند پنجم: توسعه اقتصادی
2.1.4.6. بند ششم: توسعه زیرساخت‌ها
2.1.4.7. بند هفتم: اشتغال و حمایت اجتماعی
2.1.4.8. بند هشتم: موضوعات زیست‌محیطی، سلامتی و ایمنی
2.2. فصل پنجم: موضوعات و مقررات مشترک قراردادهای نفتی
2.2.1. گفتار اول: مقدمه
2.2.2. گفتار دوم: مفهوم قرارداد نفتی
2.2.2.1. بند اول: قرارداد دولتی
2.2.2.2. بند دوم: مواد قرارداد نفتی
2.2.3. گفتار سوم: تاریخچه قرارداد نفتی
2.2.4. گفتار چهارم: تمایز قرارداد نفتی با سایر قراردادها
2.2.4.1. بند اول: ماهیت حقوقی طرفین قرارداد
2.2.4.1.1. الف. دولت
2.2.4.1.2. ب. شخص حقوق خصوصی بین‌المللی
2.2.5. گفتار پنجم: مذاکرات قراردادهای نفتی
2.2.5.1. بند اول: آمادگی دولت برای مذاکرات قرارداد نفتی
2.2.5.2. بند دوم: اطلاعات موردِنیازشرکت سرمایه‌گذار برای ورود به مذاکرات
2.2.6. گفتار ششم: شروط قرارداد نفتی و ماهیت قانونی آن
2.2.6.1. بند اول: شرط ثبات
2.2.6.2. بند دوم: شرط داوری
2.2.6.3. بند سوم: شروط فنی، عملیاتی و اداری
2.2.6.3.1. مدت و مراحل قرارداد
2.2.6.3.2. ارزیابی اکتشاف
2.2.6.3.3. مرحله بهره‌برداری
2.2.6.3.3.1. اعلام کشف مخزن تجاری و ارائه طرح توسعه و بهره‌برداری
2.2.6.3.3.2. مدت دوره بهره‌برداری
2.2.6.4. بند چهارم: شروط اقتصادی، پولی، مالی و تجاری
2.2.6.5. بند پنجم: شروط حقوقی
2.2.7. گفتار هفتم: مشکلات قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران
2.2.8. گفتار هشتم: انواع قراردادهای نفتی
2.2.8.1. بند اول: قراردادهای امتیازی
2.2.8.2. بند دوم: قراردادهای تسهیم تولید
2.2.8.3. بند سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری
2.2.8.4. بند چهارم: قراردادهای خدماتی
2.2.8.4.1. قراردادهای صرفا خدماتی
2.2.8.4.2. قراردادهای ریسک خدمت
2.2.8.4.3. قراردادهای بیع متقابل
2.2.9. گفتار نهم: قراردادهای نفتی ایران
2.2.9.1. دوره قراردادهای امتیازی (1280 تا 1329)
2.2.9.2. دوره قراردادهای مشارکتی (1333 تا 1353)
2.2.9.3. دوره قراردادهای خدماتی (1353 تا 1357)
2.2.9.4. دوره حاکمیت روش‌های تأمین مالی پروژه‌های(1358 تا 1371)
2.2.9.5. دوره حاکمیت قراردادهای خرید خدمت ایران (بیع متقابل) (1372 تا 1392)
2.2.9.6. دوره قراردادهای آی پی سی
2.3. فصل ششم: آثار قراردادهای نفتی
2.3.1. گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد خدمات نفتی
2.3.1.1. بند اول: فرض اول: قراردادهای نفتی به‌عنوان معاهدات بین‌المللی
2.3.1.2. بند دوم: فرض دوم: قرارداد نفتی به‌عنوان قرارداد اداری
2.3.1.3. بند سوم: فرض سوم: قرارداد نفتی به‌عنوان قرارداد مختلط
2.3.2. گفتار دوم: تعهدات شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی
2.3.2.1. الف: تعهدات قراردادی
2.3.2.1.1. تعهد به مدیریت مشترک و انجام عملیات نفتی
2.3.2.1.1.1. روش‌های مدیریت مشترک
2.3.2.1.1.1.1. مدیریت مشترک
2.3.2.1.1.1.1.1. مرحله اول (تشکیل کمیته عملیات)
2.3.2.1.1.1.1.2. مرحله دوم: تشکیل کمیته مدیریت مشترک یا شرکت عامل مشترک
2.3.2.1.1.1.1.2.1. کمیته مدیریت مشترک یا شرکت عامل مشترک
2.3.2.2. ب: تعهد به نظارت فنی و کنترل مالی
2.3.2.3. ج: تعهد به تأمین هزینه
2.3.2.3.1. تعهد به تأمین هزینه‌های اساسی
2.3.2.3.2. تعهد به تأمین هزینه‌های اضافی (قابلِ‌استرداد)
2.3.2.3.3. تعهد به تأمین هزینه‌های اضافی (غیرقابلِ‌استرداد)
2.3.2.4. د: الزام به انجام اقدامات توافق‌شده
2.3.2.4.1. اول: تعهد به ترک و تخلیه
2.3.2.4.1.1. ترک اجباری
2.3.2.4.1.2. ترک داوطلبانه
2.3.2.5. تعهد به استخدام و آموزش کادرهای ملی
2.3.2.6. تعهد به حفظ اطلاعات و ارائه آن به کادر ملی
2.3.2.6.1. حفظ اطلاعات
2.3.2.6.2. ارائه گزارش و اطلاعات
2.3.2.6.3. تحویل داده‌ها و نمونه‌های حاصل از عملیات نفتی
2.3.2.2. بند دوم: تعهدات قانونی
2.3.2.2.1. الف: تعهد به قوانین و مقررات عمومی
2.3.2.2.2. ب: تعهد به حفظ منابع و صیانت از آن
2.3.2.2.3. ج: تعهد به حفظ و بهبود محیط‌زیست
2.3.2.2.4. د: تعهد به مالیات بر درآمد
2.3.3. گفتار سوم: حقوق شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی
2.3.3.1. بند اول: حق صادرات و واردات با بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی
2.3.3.2. بند دوم: حق استخدام افراد خارجی
2.3.3.3. بند سوم: حق سرمایه‌گذار برای درخواست تغییر در قرارداد
2.3.3.3.1. حق فسخ
2.3.3.3.2. حق واگذاری
2.3.3.4. بند چهارم: حقوق مالی شرکت سرمایه‌گذار خارجی
2.3.3.4.1. دریافت دستمزد
2.3.3.4.2. دریافت هزینه‌ها
2.4. فصل هفتم: قانون حاکم و داوری قراردادی
2.4.1. گفتار اول: قرارداد سرمایه‌گذاری و قانون حاکم
2.4.1.1. بند اول: قرارداد نفت کنوانسیون بین‌المللی
2.4.1.2. بند دوم: قرارداد اداری
2.4.1.3. بند سوم: قرارداد نفت قرارداد دولتی
2.4.1.3.1. شروط ویژه قرارداد دولتی
2.4.2. گفتار دوم: ماهیت قراردادهای بین‌المللی نفتی از منظر قانون حاکم
2.4.2.1. بند اول: قراردادهای مشمول حقوق انتخابی طرفین
2.4.2.2. بند دوم: قراردادهای تابع مقررات درون قراردادی
2.4.2.3. بند سوم: قراردادهای تابع حقوق داخلی کشور میزبان
2.4.2.4. بند چهارم: قراردادهای فراملی
2.4.3. گفتار سوم: قرارداد سرمایه‌گذاری و داوری
2.4.3.1. بند اول: داوری قراردادی
2.4.3.2. بند دوم: مفید بودن داوری
2.4.3.3. بند سوم: تعریف داوری
2.4.3.4. بند چهارم: اصول حاکم بر موافقت‌نامه داوری
2.4.3.5. بند پنجم: تأثیرات توافق‌نامه داوری
2.4.3.6. بند ششم: پذیرش و اجرای احکام داوری
2.4.3.7. بند هفتم: چالش‌های عدمِ‌اجرای احکام داوری
3. بخش سوم: تحلیل تعدیل قراردادهای نفتی
3.1. فصل هشتم: تجزیه‌وتحلیل قانونی و قراردادی تعدیل قیمت در قراردادهای نفتی
3.1.1. گفتار اول: مقدمه
3.1.2. گفتار دوم: تصمیم برای اعمال تعدیل قیمت
3.1.3. گفتار سوم: شرط تعدیل
3.1.4. گفتار چهارم: فرمول‌های تعدیل قیمت
3.1.4.1. بند اول: اجزای فرمول تعدیل قیمت قرارداد
3.1.5. گفتار پنجم: شرایط پروژه برای استفاده از تعدیل قیمت
3.1.6. گفتار ششم: توسعه مقررات قرارداد
3.2. فصل نهم: تعدیل ضروری
3.2.1. گفتار اول: اراده‌گرایی و تضامن قراردادی
3.2.2. گفتار دوم: درجه‌بندی اراده‌گرایی و تضامن قراردادی
3.2.3. گفتار سوم: همبستگی قراردادی در جهت همگرایی منافع قراردادی
3.2.4. گفتار چهارم: مفهوم معاصر تضامن قراردادی
3.2.4.1. بند اول: برادری
3.2.4.2. بند دوم: مراقبت از انتظارات مشروع طرفین قرارداد
3.2.5. گفتار پنجم: تضامن قراردادی و روابط ضروری و اجباری طرفین قرارداد
3.2.6. گفتار ششم: تضامن قراردادی و نابرابری طرفین قرارداد
3.2.7. گفتار هفتم: به‌رسمیت شناختن عدالت توزیعی در روابط قراردادی
3.2.8. گفتار هشتم: توجه به عدالت قراردادی
منابع و مآخذ

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نفت، قواعد قراردادهای نفتی و بازنگری در آنها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up