گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) در نظام حقوق بین المللی

۲۷۹.۰۰۰ تومان

نوبت چاپاول
سال چاپ1402
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تعداد صفحه401
شابک978-600-7077-78-8

موجود


بخش اول: گروه ویژه اقدام مالی زمینه، ساختار و ماهیت
فصل اول: مفاهیم و تعاریف
مبحث اول: پول‌شویی، تروریسم، تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی
گفتار اول: پول‌شویی
بند اول: مفهوم جهانی پول‌شویی
بند دوم: پیشینه پول‌شویی
بند سوم: پول‌شویی سایبری
گفتار دوم: تروریسم
بند اول: تعریف بین‌المللی تروریسم
الف: هویت پایگی
ب: برخورداری از صبغه جهانی
ج: برانگیزانندگی
د: تک پایگی
بند دوم: پیشینه تروریسم
بند سوم: سازمان‌یافته شدن تروریسم
گفتار سوم: تأمین مالی تروریسم
بند اول: مفهوم و تعریف تأمین مالی تروریسم
بند دوم: پیشینۀ تأمین مالی تروریسم
گفتار چهارم: تأمین مالی تکثیر (اشاعه) تسلیحات کشتار جمعی
مبحث دوم: پیشینه و چگونگی شکل‌گیری گروه ویژه
گفتار اول: پیشینه
گفتار دوم: شکل‌گیری
بند اول: نقش مسلط گروه هفت
بند دوم: استقبال جامعه بین‌المللی
بند سوم: عضویت
الف: روش مستقیم
ب: روش غیرمستقیم
بند چهارم: اعضای گروه ویژه
الف: کشورها
ب: نهادهای منطقه‌ای
ج: اعضای ناظر
گفتار سوم: ضرورت تأسیس، قلمرو و اهداف گروه ویژه
بند اول: ضرورت تأسیس
الف: نظام حقوقی واحد
ب: تحکیم امنیت انسانی
ج: نیاز جامعه جهانی
بند دوم: وضع توصیه‌ها و استانداردهای جهانی
الف: توصیه‌های چهل‌گانه
ب: توصیه‌های ویژه
ج: استانداردهای جهانی
بند سوم: تقسیم‌بندی موضوعی و ماهوی توصیه‌های گروه ویژه
الف: توصیه‌هایی پیرامون ایجاد زیرساخت قانونی داخلی
ب: توصیه‌های اجرایی در سطح داخلی
ج: توصیه‌های مرتبط با تعهدات حقوقی بین‌المللی
د: توصیه‌های اجرایی در سطح خارجی
مبحث سوم: ساختار سازمانی، جایگاه و شخصیت بین‌المللی
گفتار اول: ساختار سازمانی و شخصیت گروه ویژه
بند اول: تعریف و شاخصه‌های سازمان بین‌المللی
الف: تعریف سازمان
ب: شاخصه‌های سازمان بین‌المللی
1- اجتماع دولت‌ها
2- تصویب سند تأسیس
3- اهداف مشترک
4- وجود نهادهای خاص
5-تداوم و استمرار فعالیت
بند دوم: گروه ویژه در قامت یک سازمان بین‌المللی
الف: گروه ویژه یک سازمان بین‌المللی است
ب: شخصیت حقوقی بین‌المللی
بند سوم: ساختار حقوقی و سازمانی و قلمرو گروه ویژه
الف: ساختار حقوقی
ب: ساختار سازمانی
1- مجمع عمومی گروه ویژه
2-ریاست گروه ویژه
3- گروه مشورتی و نظارتی
4- دبیرخانه
4-1 اداره تأمین نیروی انسانی و ارتباطات
4-2 اداره پشتیبانی پرسنل
4-3 گروه ارزیابی و انطباق‌سازی
4-4 گروه توسعه و نهادینه‌سازی سیاست‌های گروه
4-5 گروه ارزیابی روش‌ها، سیستم‌ها و ریسک‌ها
4-6 گروه بازنگری و همکاری‌های بین‌المللی
4-7 اداره هماهنگی شبکه جهانی گروه ویژه (نهادهای منطقه‌ای)
ج: قلمرو گروه ویژه
گفتار دوم: مأموریت و اهداف گروه ویژه اقدام مالی
بند اول: مأموریت در سطح ملی کشورها
بند دوم: مأموریت در سطح بین‌المللی
بند سوم: اهداف گروه ویژه
گفتار سوم: همکاری با نهادهای اقتصادی بین‌المللی
بند اول: صندوق بین‌المللی پول
بند دوم: بانک جهانی
بند سوم: نهادهای خصوصی
گفتار چهارم: جایگاه گروه ویژه در حقوق بین‌الملل
بند اول: رابطه میان گروه ویژه و حقوق بین‌الملل
بند دوم: نهاد سیاست‌گذار
بند سوم: نهاد قاعده‌ساز
بند چهارم: گروه ویژه در پرتو سلسله‌مراتب حقوق بین‌الملل
فصل دوم: توجیه اعتبار حقوقی گروه ویژه در جامعه بین‌المللی
مبحث اول: مشروعیت بین‌المللی گروه ویژه
گفتار اول: مشروعیت در پرتو برنامه سازمان ملل متحد
گفتار دوم: مشروعیت در پرتو اسناد بین‌المللی
بند اول: کنوانسیون‌های بین‌المللی
الف- کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم 1937
ب- کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
بند دوم: قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی
الف: قطعنامه شماره 2625
ب: قطعنامه 1377
ج: قطعنامه 1373
د: قطعنامه 1617
بند سوم: اقدامات اتحادیه اروپا
بند چهارم: سیاست اجرایی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول
گفتار سوم: مشروعیت در پرتو اعتقاد و اقدامات دولت‌ها
بند اول: عرف بین‌الملل
بند دوم: اراده و رضایت عملی دولت‌ها
بند سوم: تحکیم امنیت جمعی
مبحث دوم: نقش گروه ویژه در نظام بین‌المللی
گفتار اول: سازمان راهبردی در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم
گفتار دوم: ایجاد تحول در اقدامات تقنینی و تعهدات فراگیر (جهان‌شمول)
گفتار سوم: نظارت فراگیر جهانی
بند اول: نظارت و ارزیابی فرایندی
بند دوم: نظارت و ارزیابی نتایج
گفتار چهارم: کارکرد مهم مصوبات گروه ویژه در حقوق بین‌الملل
مبحث سوم: مبنای الزام‌آور بودن توصیه‌ها و تصمیمات گروه ویژه
گفتار اول: در پرتو حقوق نرم
گفتار دوم: دارای وصف جهان‌شمول
گفتار سوم: ضرورت جامعه بین‌المللی
گفتار چهارم: توصیه‌های گروه ویژه در ردیف عرف بین‌المللی
گفتار پنجم: در پرتو نظریه اراده‌گرایی
بخش دوم: کارکرد گروه ویژه اقدام مالی در نظام حقوق بین‌الملل
فصل اول: گروه ویژه، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی
مبحث اول: الزامات ناشی از توصیه‌های گروه ویژه
گفتار اول: جرم‌انگاری پول‌شویی و مبارزه با پول‌شویی
بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی
بند دوم: ضرورت مبارزه جمعی با پول‌شویی
بند سوم: پول‌شویی در اسناد بین‌المللی
الف: پول‌شویی در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان (وین)
ب: اساسنامه کمیته باسل
ج: کنوانسیون شورای اروپا در مورد پول‌شویی، جست‌وجو، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم 1990
د: توافق سازمان کشورهای آمریکایی 1990
ه: قطعنامه سازمان بین‌المللی کمیسیون بورس‌هاي اوراق بهادار
و: کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)
گفتار دوم: جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم
بند اول: ضرورت جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم
بند دوم: اقدام در چهارچوب هشت توصیه ویژه
گفتار سوم: مبارزه با تأمین مالی تروریسم در پرتو اسناد بین‌المللی
بند اول: قطعنامه شماره 1373شورای امنیت
الف: ایجاد هنجارهای بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم
ب: توقیف و انسداد دارایی‌های تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی
بند دوم: کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999
گفتار چهارم: در چهارچوب اتحادیه اروپا
بند اول: قانون ضد پول‌شویی و ضد تأمین مالی تروریسم در اتحادیه اروپا
بند دوم: نظارت و استانداردهای فنی منظم
بند سوم: اقدام در عرصه بین‌المللی
الف: از طریق گروه ویژه
ب: از طریق مانیوال
ج: از طریق اگمونت
بند چهارم: یوروپل
گفتار پنجم: مبارزه با تأمین مالی گسترش تسلیحات کشتار جمعی
مبحث دوم: نقش عملیاتی گروه ویژه در نظام مالی بین‌المللی
گفتار اول: کنترل و نظارت بر نظام مالی بین‌المللی
بند اول: اعمال کنترل بر مبنای شیوه ریسک‌پذیر
الف: رویکرد مبتنی بر ریسک
ب: بررسی ریسک پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم
بند دوم: شناسایی عناصر دخیل در تأمین مالی تروریسم از طریق نظام بانکی
الف: شناسايي مشتري
ب: طبقه‌بندی مشتريان بر مبناي ريسک و اِعمال ضوابط دقيق براي شناسايي مشتریان پرخطر
1- مشتری‌های پرريسک
2- روابط بانکي خصوصي
ج: سيستم نظارت بر گردش عمليات مشتري و تشخيص موارد مشکوک
د: شناسايي موارد مشکوک و گزارش آن به مراجع ذی‌صلاح
بند سوم: وظيفه دولت‌ها در تحکیم نظام بانکی در چهارچوب گروه ویژه
گفتار دوم: دیدگاه و نقش گروه ویژه در توسعه رویکرد مبتنی بر ریسک
گفتار سوم: استفاده از ضابطان مقتدر بین‌المللی و ملی
بند اول: پلیس بین‌الملل (اینترپل)
الف- وظایف اینترپل
ب- نقش اينترپل در مبارزه با تروريسم
بند دوم: واحدهای اطلاعات مالی کشورها
الف: شکل‌گیری و نقش واحدها
ب: مدل‌های واحدهای اطلاعات مالی
1- مدل قضايي
2- مدل اجرایي
3- مدل اداري
4- مدل ترکيبي
بند سوم: اگمونت
فصل دوم: گروه ویژه، نظام بین‌المللی حقوق بشر و جهانی شدن
مبحث اول: نظام بین‌المللی حقوق بشر
گفتار اول: گروه ویژه و نظام بین‌المللی حقوق بشر
بند اول: رعایت و تحکیم اصول مرتبط با حقوق بشر
بند دوم: ارتقا و صیانت از حقوق بشر در پرتو توصیه‌های گروه ویژه
بند سوم: انسانی شدن توصیه‌های گروه ویژه در حقوق بین‌الملل
بند چهارم: تحقق عدالت کیفری مؤثر
گفتار دوم: مسؤولیت دولت‌ها در پرتو توصیه‌های گروه ویژه
بند اول: مسؤولیت بین‌المللی دولت‌های تأمین‌کننده مالی تروریسم
بند دوم: مسؤولیت دولت‌ها در حمایت از شهروندان در بحران‌های بین‌المللی
بند سوم: مسؤولیت عام دولت‌ها در قبال جامعه بین‌المللی
بند چهارم: راهبرد و دیپلماسی پیشگیرانه
مبحث دوم: جهانی شدن و ضرورت همکاری
گفتار اول: گروه ویژه در امتداد جهانی شدن
بند اول: جهانی شدن توصیه‌های گروه ویژه
بند دوم: جهانی بودن گروه ویژه
بند سوم: نقش شورای امنیت در جهانی شدن گروه ویژه
بند چهارم: گروه ویژه و حکمرانی جهانی
گفتار دوم: چرایی ضرورت همکاری دولت‌ها در اجرای توصیه‌های گروه ویژه
بند اول: تحکیم حاکمیت قانون در نظام بین‌الملل
بند دوم: اساسی‌گرایی در حقوق بین‌الملل
بند سوم: تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل
بند چهارم: نیاز به یک قانون عام
فصل سوم: گروه ویژه و جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول: مبارزه با تروریسم، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در نظام حقوقی ایران
گفتار اول: جرم‌انگاری تروریسم، جرم‌انگاری پول‌شویی و جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم
بند اول: جرم‌انگاری تروریسم
بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی
بند سوم: جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم
گفتار دوم: ایران و مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی
بند اول: معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای
بند دوم: معاهدۀ منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای
بند سوم: پروتکل 1925 ژنو
بند چهارم: کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی
بند پنجم: کنوانسیون منع سلاح‌های بیولوژیک
گفتار سوم: ایران و مسأله همکاری با گروه ویژه
بند اول: شفافیت در نظام مالی
بند دوم: لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه
الف: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی
1- جانمایی مرکز اطلاعات مالی
2- جانمایی مرکز اطلاعات مالی ایران
3- واحد اطلاعات مالی اساس ایرادات شورای نگهبان
4- اصلاحات مجمع تشخیص در لایحه مبارزه با پول‌شویی
ب: لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو یا مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی
1- پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو
2- ایرادات شورای نگهبان
ج: لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
1- متن کامل این لایحه
2- چهار ایراد مهم شورای نگهبان به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم
2-1 ممنوعیت اعمال حق شرط تعریف حق شرط برای تعریف تروریسم در کنوانسیون تأمین مالی تروریسم
2-2 فقدان عبارت «لیست سیاه» در اسناد گروه ویژه
2-3 ایراد ماده ۶ کنوانسیون تأمین مالی تروریسم
2-4 ماده ۱۸ کنوانسیون تأمین مالی تروریسم برخلاف مصلحت و امنیت کشور است
3- انتقال وجوه مربوط به ارتکاب جرایم مصرحه در ماده 2
د: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
بند سوم: همکاری با گروه ویژه
بند چهارم: تعهدات ایران در قبال گروه ویژه
مبحث دوم: واقعیت‌های حقوقی، مصلحت عمومی و تحکیم منافع ملی
گفتار اول: واقعیت‌های حقوقی و تدابیر بین‌المللی ایران
بند اول: تدبیر در چهارچوب ضرورت جامعه بین‌المللی
بند دوم: در چهارچوب اسناد بین‌المللی
الف- قطعنامه شماره 1373
ب- کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
ج- قطعنامه 1368 شورای امنیت
بند سوم: در چهارچوب حقوق بین‌الملل عرفی
گفتار دوم: مصلحت عمومی و تحکیم منافع ملی
بند اول: همکاری با رویکرد حفظ و تحکیم منافع ملی
بند دوم: منفعت‌ها و پیامدهای عضویت ایران در گروه ویژه
الف ـ خروج از لیست غیرهمکار
ب ـ جذب سرمایه‌گذاری خارجی
ج ـ جلوگیری از انزوای اقتصادی ایران
د ـ سهولت در انجام معاملات اقتصادی
ه ـ افزایش شفافیت در خصوص نقل‌وانتقالات مالی
و ـ از بین رفتن فرصت چالش علیه نظام بانکی ایران
نتیجه
فهرست منابع
نمایه موضوعی کتاب

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) در نظام حقوق بین المللی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up