آخرین مصوبات شوراها – دهه اول خرداد 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ
1398/03/01 لغايت 1398/03/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

شورايعالي شهرسازی و معماری

مصوبه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر شیراز (گویم)         

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون منطقه نمونه گردشگری بنددره بیرجند  

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارجمند        

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر الوند  

 

 

شورايعالي شهرسازی و معماری

مصوبه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر شیراز (گویم)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21611-04/03/1398

شماره 13408/300-۱۳۹۸/۲/۹

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰، مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر شیراز، موضوع الحاق ۲۱۲ هکتار از ساخت‌وسازهای خارج از محدوده طرح هادی روستای گویم به محدوده طرح جامع شهر شیراز (به‌عنوان ناحیه منفصل گویم) را پیرو مباحث جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ خود موردبررسی قرار داد و نظر به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۸ کمیته فنی شماره یک اذعان می‌دارد که ساخت‌وسازهای پیرامون محدوده طرح هادی روستا غالباً خلاف قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه و در نتیجه عدم ایفای تکالیف و نظارت‌های قانونی دستگاه‌های مسئول استانی شکل گرفته‌اند و علاوه بر تعرض و تعدی به اراضی زراعی، موجب تشدید تخلف و بی‌انضباطی در شهر و تضییع حقوق عمومی شده‌اند. لذا در راستای عمل به تکالیف ذاتی و قانونی و در راستای تأکیدات مقامات عالی‌مرتبه نظام، ضمن مخالفت با الحاق اراضی خارج از محدوده طرح هادی روستای گویم به محدوده طرح جامع شهر شیراز، مقرر می‌نماید در جهت ساماندهی به ساخت‌وسازهای مذکور و توقف رویه‌های خلاف قانون، اقدامات به شرح زیر انجام گردد:

۱ـ دبیرخانه شورای‌عالی اقدامات لازم جهت ورود جدی مراجع قضائی به موضوع را از طرق مقتضی پیگیری نموده و گزارش آن را به شورای‌عالی ارائه نماید.

۲ـ شهرداری شیراز از هرگونه اقدام منجر به ایجاد حقوق جدید، اعم از صدور پروانه، دستور نقشه، موافقت اصولی، پاسخ استعلام توافق و… در اراضی و عرصه‌های پیرامون محدوده طرح هادی مواکداً [مؤکداً] پرهیز نماید.

۳ـ با نظارت استانداری فارس کلیه حقوق قانونی مترتب بر ساخت‌وسازهای انجام‌شده اعم از حقوق موضوع تبصره یک ماده یک «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی»، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره ۴ ذیل «ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک قع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها» اخذ و گزارش آن جهت اقدامات آتی به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.

تبصره ۱ـ اراضی یکپارچه زراعی خالی واقع در شمال و جنوب محدوده موردنظر پیشنهادی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همچنین اراضی واقع در حریم فعلی شهر جدید صدرا مشمول این فرآیند نخواهند بود.

۴ـ با توجه به اینکه در طول محور شیراز ـ سپیدان موارد متعدد تفکیک و احداث بنا در عرصه‌های زراعی و باغی در قالب مجتمع‌های ویلایی صورت گرفته است، اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است گزارشی از فرآیندهای اجرایی منجر به موضوع را به همراه موقعیت اراضی، مساحت و میزان احداثات و سایر اطلاعات فنی موردنیاز، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه آتی جهت اتخاذ تصمیم به شورای‌عالی ارائه نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ـ فرزانه صادق مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون منطقه نمونه گردشگری بنددره بیرجند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21611-04/03/1398

شماره 13411/300-۱۳۹۸/۲/۹

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ طرح منطقه نمونه گردشگری بنددره بیرجند را پیرو مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۸/۱۹ هیئت‌وزیران و مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی و صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ کمیته فنی ـ تخصصی شماره دو شورای‌عالی (کمیته گردشگری) موردبررسی و به شرح صورت‌جلسه کمیته فنی مورد تصویب قرار داد و مقرر نمود تا اسناد طرح پس از اصلاح بر اساس نظر کمیته فنی، به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شود.

نظرات کمیته فنی ـ تخصصی شماره دو شورای‌عالی (کمیته گردشگری) مندرج در صورت‌جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۳ به شرح زیر می‌باشد:

۱. با توجه به مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و همچنین مکاتبه مجدد شماره 35/4/59828 مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۸ معاونت محترم عمرانی استانداری خراسان جنوبی پیشنهادات طرح (شامل تدقیق کاربری‌ها و میزان دقیق بارگزاری در هریک از آنها) در این مرحله صرفاً منحصر به آن قسمت از اراضی تحت مالکیت سرمایه‌گذار گردد که در محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان واقع شده است. (بر اساس نقشه‌های ارائه‌شده از سوی سرمایه‌گذار 13/38 هکتار از اراضی تحت مالکیت ایشان در محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان واقع شده است پیوست)

۲. در خصوص سایر اراضی واقع در محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اقدامات زیر انجام گردد.

۱ـ۲ با توجه به مغایرت موجود بین متن و نقشه مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نظر قطعی و اصلاحی دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان توسط دبیرخانه اخذ شود.

۲ـ۲ عناوین پهنه‌های خارج از محدوده‌ی تحت مالکیت سرمایه‌گذار با هماهنگی دبیرخانه شورای‌عالی، اداره کل راه و شهرسازی استان، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان، و استانداری بازنگری به‌عنوان نقشه راه توسعه آتی منطقه در اسناد طرح لحاظ شود. مجدداً تأکید می‌گردد هرگونه تخصیص و تدقیق کاربری و میزان و نوع بارگذاری‌های در خارج از عرصه تحت مالکیت سرمایه‌گذار منوط به اخذ مصوبه مجدد از شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و متعاقباً شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.

۳. کاربری اراضی محدوده تحت مالکیت سرمایه‌گذار در چارچوب پهنه‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تدقیق شده و پس از تائید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان و کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی ملاک درج در اسناد ابلاغی قرار گیرد.

۴. متعاقباً تعیین کاربری طبق بند فوق، جداول دقیق مربوط به احداث بنا شامل سطح اشغال، تراکم، تعداد طبقات و سایر الزامات مطابق جداول پیشنهادی اولیه مشاور طرح (به شرح پیوست) و با درج فعالیت مجاز به استقرار در هر کاربری (به شرح جداول پیشنهادی مشاور طرح ـ پیوست) تهیه و در اسناد ارائه شود. تأکید می‌گردد حداکثر سطح اشغال و تراکم ساختمانی کلیه احداثات در همه کاربری‌ها به ترتیب معادل ۵% (پنج درصد)، ۱۰% (ده درصد) از محدوده تحت مالکیت سرمایه‌گذار خواهد بود.

۵. عرصه و حریم و ضوابط مترتب بر کلیه آثار تاریخی ارزشمند ثبتی موجود در منطقه از جمله بند تاریخی در اسناد طرح منعکس شود.

۶. کلیه مفاد مندرج در نامه مجوز اداره کل محیط‌زیست استان خراسان جنوبی با شماره ۴۳۳۷ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ در طرح نهایی لحاظ گردد.

۷. با توجه به میزان گردشگران ورودی به منطقه (طبق برآورد مشاور ۴۶۰ نفر)، تحلیل میزان دقیق آب مصرفی بر اساس استاندارد نشریه ۳ـ۱۱۷ سازمان برنامه‌وبودجه صورت گرفته و طی استعلام مجدد اداره کل راه و شهرسازی استان از آب منطقه‌ای استان مراتب تائید امکان اختصاص این میزان آب مصرفی از شبکه آب‌رسانی شهر بیرجند و نیز استفاده از آب ذخیره‌شده در پشت بند تاریخی جهت مصارف غیر شرب اخذ و جهت تصویب در شورای‌عالی به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه گردد.

۸. نقشه طرح اجرایی جمع‌آوری فاضلاب و ایستگاه تصفیه‌خانه؛ پس از اخذ تأیید از سوی شرکت آب منطقه‌ای استان، در اسناد طرح لحاظ گردد.

۹. کلیه تجهیزات و تأسیسات موردنیاز و پشتیبان برای اراضی تحت مالکیت سرمایه‌گذار (موضوع بند ۱ صورت‌جلسه) از جمله ایستگاه تصفیه‌خانه، می‌بایست در همین اراضی مکان‌یابی و اجرایی گردد. هرگونه عملیات اجرایی در خارج از این اراضی تحت عنوان منطقه نمونه گردشگری بنددره بدون اخذ مصوبه جدید از مراجع ذی‌صلاح استانی و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ممنوع خواهد بود.

۱۰. خط شمالی حریم شهر به نحوی اصلاح گردیده که کل اراضی منطقه نمونه گردشگری بنددره در حریم شهر بیرجند قرار گیرد. همچنین لازم است در این خصوص، نقشه پهنه‌بندی حریم در طرح جامع شهر بیرجند اصلاح گردیده و اراضی موردنظر (مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در نقشه ممهور) به عنوان منطقه نمونه گردشگری در سند پهنه‌بندی حریم لحاظ گردد.

خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران دستور فرمایید اسناد منطقه نمونه گردشگری و همچنین سند پهنه‌بندی حریم بیرجند با رعایت موارد فوق تهیه و حداکثر ظرف مدت ۲ ماه جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ـ فرزانه صادق مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارجمند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21611-04/03/1398

شماره 13398/300-۱۳۹۸/۲/۹

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ خود، مغایرت‌های اساسی طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارجمند (موضوع الحاق اراضی به محدوده و حریم شهر)، مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران را موردبررسی قرار داد و الحاقات مذکور را با لحاظ شرایط مندرج در صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۱ کمیته فنی شماره یک تصویب و مقرر نمود نقشه حریم و محدوده شهر ارجمند توسط دبیرخانه شورای‌عالی ابلاغ شود. (با اعمال اصلاحات) نظرات کمیته فنی مندرج در صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۱ به شرح زیر می‌باشد:

«۱ـ با کلیه الحاقات مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران به استثنای شهرک موسوم به الغدیر منوط به تحقق شرایط ذیل پس از کنترل و تأیید اسناد طرح توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، موافقت می‌گردد:

  • اراضی الحاقی به صوررت [صورت] عرصه‌های خالی و یا دارای کاربری باغ و زراعی نباشد.
  • تمام ساخت‌وسازهای الحاقی دارای پروانه و یا رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باشد.
  • کلیه اراضی الحاقی بر اساس استعلام مجدد از شرکت آب منطقه‌ای استان در حریم و بستر مسیل‌ها و رودخانه‌ها قرار نگرفته باشد.
  • اراضی الحاقی موسوم به تپه قدیمی، بر اساس استعلام مجدد از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران جزء آثار تاریخی و واجد ارزش نباشد.

۲ـ با الحاق اراضی موسوم به شهرک الغدیر با توجه به اینکه بخشی از آن (حدود یک‌سوم) جزء اراضی منابع طبیعی است و از طرفی ساخت‌وسازهای قانونی و دارای حقوق مکتسبه در آن شکل نگرفته است، صرفاً در حد مسکن مهر شکل گرفته و اراضی واقع در طرح هادی مصوب قبلی شهر و نیز اراضی که ضرورتاً (به جهت شکل هندسی) در محدوده قرار می‌گیرد، موافقت می‌گردد. (مطابق نقشه پیوست)

۳ـ کاربری تپه قدیمی الحاقی به محدوده شهر، مسکونی و با تراکم خیلی کم با حدنصاب تفکیک درشت‌دانه (۵۰۰ مترمربع) و تراکم ساختمانی خیلی کم (۵۰ درصد) به منظور الگوی سکونت ویلایی لحاظ گردد.

۴ـ با کلیه الحاقات به حریم شهر موافقت می‌گردد. اراضی الحاقی به حریم در قالب پهنه باغات و کشاورزی لحاظ گردیده و فعالیت‌های موردنظر در قالب ضوابط مجاز و مشروط در نظر گرفته شود.

۵ ـ با تغییر پهنه اراضی واقع در حریم شهر از پهنه باغات و کشاورزی به سایر پهنه‌ها (اعم از پهنه‌های الحاقی یا پهنه‌های موجود در حریم) مخالفت می‌گردد.

۶ ـ با توجه به تخلفات صورت گرفته؛ مقتضی است دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، مکاتبات لازم در خصوص انعکاس این تخلفات به نهادهای نظارتی را انجام دهد.»

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، دستور فرمایید اسناد مربوط به محدوده و حریم شهر با اعمال اصلاحات فوق طرح جامع مدارک مربوطه مطابق مصوبه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ـ فرزانه صادق مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر الوند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21614-08/03/1398

شماره 21071/300-۱۳۹۸/۲/۲۲

در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، دستور فرمایید متن ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور چاپ گردد:

«شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر الوند، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین را به تصویب نهایی رساند.

ضمناً به آگاهی می‌رساند کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت ww.Archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.»

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ـ فرزانه صادق مالواجرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم خرداد ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/03/11 لغايت 1403/03/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴ جلسه شماره…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up