آخرین مصوبات شوراها – دهه دوم خرداد 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ
1398/03/11 لغايت 1398/03/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

شورايعالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران     

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح جامع بجنورد ـ تغییر کاربری 1/9 هکتاری   

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مورد [مود]    

 

 

شورايعالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21617-12/03/1398

شماره 23652/300-۱۳۹۸/۲/۲۵

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شهردار محترم تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶، گزارش دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص چالش‌های مترتب بر اجرای طرح موسوم به «ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران» موضوع مصوبات قبلی مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۸ و ۱۳۹۴/۶/۱۶ خود را با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده از دفتر مقام معظم رهبری، نهاد ریاست جمهوری، مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، استانداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های دانشجویی استماع نمود. شورای‌عالی شهرسازی و معماری، در راستای ایجاد زمینه‌های سیادت علمی زیبنده انقلاب اسلامی، بر حفظ شأن و جایگاه دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور و یکی از مفاخر علمی و فرهنگی معاصر ایران، لزوم رشد روزافزون تولید علم و فناوری، حرکت تدریجی آن به سوی دانشگاه نسل سوم و چهارم و رونق کسب و کار دانش‌بنیان تأکید می‌نماید. در این راستا حفاظت از ارزش‌های محیطی ملموس و ناملموس بافت شهری پیرامون دانشگاه، به عنوان یکی از ارزشمندترین بافت‌های شهری معاصر تهران، حفظ و حمایت از کسب‌وکارهای مرتبط با علم و دانش که به واسطه حضور دانشگاه در بافت شهری پیرامون شکل گرفتـه‌اند، جلب اعتـماد و مشارکت ذینـفعان و پرهـیز از تضییـع حقوق آنها، مؤلفه‌هایی هستند که لازم است در هرگونه طرح ساماندهی بافت پیرامون دانشگاه موردتوجه قرار گیرند. 

با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش (کمیته فنی سه) و صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ کمیته فنی یک، نحوه و مقیاس مداخله در بافت پیرامونی دانشگاه با رویکرد فعلی، مبتنی بر تملک کامل محدوده، تخریب و بازسازی مجدد فضاهای موردنیاز برای توسعه آتی دانشگاه، در عمل متضمن تغییر ماهیت طرح از “ساماندهی” به “توسعه” بوده و امکان تحقق مؤلفه‌های صدرالذکر را نخواهد داشت و تداوم آن تبعات و آسیب‌های جدی در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در پی دارد. لذا جهت تحقق منویات دولت محترم در ارتقاء نقش و جایگاه دانشگاه تهران و تحقق اهداف مذکور مقرر می‌گردد:

الف. طرح ساماندهی حوزه پیرامونی دانشگاه با تغییر اساسی رویکرد، با هدف جلب حداکثری مشارکت ذینفعان و ذی‌نفوذان و رعایت چارچوب زیر حداکثر ظرف مدت ۶ ماه (تا آبان‌ماه سال جاری) توسط دانشگاه تهران و شهرداری تهران با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵  به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود.

۱ـ محدوده ملاک عمل طرح ساماندهی، حریم درجه یک اثر ثبتی دانشگاه تهران، در بخش شمالی محور انقلاب  خواهد بود.

۲ـ در محدوده مذکور، نیازهای توسعه فضایی دانشگاه با حفظ ضوابط میراث فرهنگی، محدود به قطعاتی خواهد شد که تا تاریخ این مصوبه به تملک کامل دانشگاه درآمده‌اند. کاربری اراضی این قطعات، مطابق با مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۰ شورای‌عالی “آموزش، تحقیقات و فناوری” خواهد بود. اولویت با ساماندهی قطعات تملک شده‌ای است که در وضع فعلی رها شده‌اند.

۳ـ در سایر بخش‌ها که تاکنون تملک کامل نشده‌اند، رویکرد طرح از تملک، تخریب و بازسازی توسط دانشگاه، به پالایش عملکردی با جلب مشارکت مالکین و سرمایه‌گذاران تغییر خواهد کرد. در این بخش‌ها ضرورتی بر تملک توسط دانشگاه نخواهد بود و مالکین و سرمایه‌گذاران در چارچوب ضوابط احداث بنا در حریم درجه یک اثر ثبتی دانشگاه تهران و الزامات استقرار فعالیت (که بر اساس ملاحظات هم‌جواری با دانشگاه تهران ارائه خواهد شد) قادر به بهره‌مندی کامل از حقوق مالکانه خود خواهند بود. بدیهی است بخشی از عملکردهای مجاز به استقرار، معطوف به حفظ جریان سکونت و خدمات پشتیبان آن در بافت ارزشمند پیرامون دانشگاه خواهد بود.

۴ـ با توجه به آنکه طرح، در بافت ارزشمند معاصر شهر تهران، دربردارنده خاطرات جمعی ساکنان و مردم شهر تهران اجرا می‌شود، ضروری است طرح ساماندهی به حفظ شاکله کلی بافت، بناهای واجد ارزش تاریخی و معاصر و مکان رویدادهای اجتماعی و فرهنگی توجه جدی نماید.

۵ ـ لازم است با شبیه‌سازی دقیق، میزان افزایش سفر ناشی از استقرار فعالیت‌های جدید در محدوده طرح تعیین و تأثیرات آن بر معابر پیرامونی کنترل گردد.

۶ ـ بدیهی است هرگونه اقدام اجرایی در محدوده طرح، صرفاً بر اساس مفاد این مصوبه می‌باشد. 

ب. با عنایت به گزارش‌های ارسالی مبنی بر تهیه طرح‌های توسعه مشابه در سایر دانشگاه‌های کشور مقرر می‌گردد:

۱ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دستورالعمل جامع توسعه فضایی دانشگاه‌های کشور که مبتنی بر نیازسنجی اولیه، نحوه و میزان مداخله کالبدی و جلب مشارکت عمومی خواهد بود را تهیه و پس از تائید در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان برنامه‌وبودجه، جهت اقدامات آتی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نماید.

۲ـ با عنایت به تأثیر فراوان اقدامات توسعه‌ای دانشگاه‌ها در بافت شهری پیرامون (خصوصاً در مورد دانشگاه‌های واقع در هسته‌های شهری) و لزوم برخورداری از برنامه جامع در مواجهه با توسعه‌های مذکور، تا ابلاغ دستورالعمل اخیرالذکر، کمیسیون‌های ماده ۵ از بررسی و تصویب هرگونه طرح توسعه کالبدی دانشگاه‌های واقع در بافت‌های شهری خودداری نمایند.

مراتب جهت استحضار، صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح جامع بجنورد ـ تغییر کاربری 1/9 هکتاری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21620-19/03/1398

شماره 31456/300-۱۳۹۸/۳/۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ خود موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر بجنورد (تغییر کاربری ۱/۹ هکتار از فضای سبز، فرهنگی، هنری و ورزشی به مسکونی و خدمات) مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی را با توجه به مباحث جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و بر اساس‌نامه شماره 18327/730 مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی (پیوست) و با توجه به سطوح مازاد اراضی با کاربری فضای سبز در بخش شمال شرقی شهر و در جهت کمک به تحقق کاربری‌های خدماتی در شهر با تغییر کاربری اراضی مذکور مشروط به رعایت موارد ذیل موافقت می‌نماید :

۱ـ خدمات عمومی سهم شهر از اراضی مذکور در حداکثر ممکن و در انطباق با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک، اخذ و صرفاً به خدمات غیرانتفاعی و معابر اختصاص یابد. هرگونه استفاده انتفاعی در قالب کاربری‌های مسکونی و تجاری از سهم شهر در این توافق توسط شهرداری ممنوع می‌باشد .

۲ـ با عنایت به کمبود خدمات عمومی محقق شده در پیرامون اراضی موردبحث و بخش شمال شرقی شهر، کاربری‌های غیرانتفاعی سهم شهر در قسمت شمالی اراضی مذکور و در مجاورت معبر موجود جانمایی گردیده و به عنوان اساس طرح لحاظ گردند. بخش جنوبی اراضی مذکور با توجه به بافت پر مسکونی پیرامونی به کاربری مسکونی سهم مالک اختصاص یابد .

۳ـ حداکثر تراکم ساختمانی مجاز در اراضی مذکور معادل تراکم کم طرح تفصیلی مصوب شهر، ۱۲۰ درصد و حدنصاب تفکیک قطعات ۲۰۰ مترمـربع تعیین می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مورد [مود]

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21620-19/03/1398

شماره 31530/300-۱۳۹۸/۳/۷

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۰ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مود، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی را به تصویب نهایی رساند.

ضمناً به آگاهی می‌رساند کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت www.Archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up