آخرین مصوبات شوراها – دهه سوم آبان 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ
1397/08/21 لغايت 1397/08/30
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

 

الف ـ شورايعالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ماکو  

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر جدید سهند          

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه        

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر آبدانان

ب ـ شورایعالی فضای مجازی  

تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای‌عالی انفورماتیک

الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات

 

 

 

الف ـ شورايعالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ماکو

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21456-21/08/1397

شماره ۱۰۴۱۷۶/۳۰۰-۱۳۹۷/۸/۵

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۶ طرح جامع شهر ماکو را عطف به مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی و با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ کمیته فنی شماره ۱ مورد بررسی قرارداد و طرح را با رعایت شروط زیر تصویب نمود:

کاربری اراضی شهر (محدوده شهر):

۱ـ الحاق روستای باغچه جوق مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تا طی فرآیند کامل الحاق و تأیید استانداری آذربایجان غربی، به‌صورت مراعا در اسناد طرح جامع درج گردد.

۲ـ با توجه به پرونده ثبت میراث جهانی منظر فرهنگی شهر ماکو، الزامات و ملاحظات احتمالی و همچنین آخرین محدوده مصوب بافت تاریخی و عرصه حرایم میراثی بر اساس اعلام سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در اسناد طرح جامع لحاظ شود.

۳ـ اراضی زراعی طبیعی و درختکاری شده الحاقی به محدوده شهر در چهار موضع (به شرح نقشه پیوست) از محدوده خارج و با حفظ وضع موجود در حریم شهر تثبیت شود.

۴ـ به‌منظور ساماندهی ورودی شرقی شهر، صرفاً کاربری‌های بزرگ‌مقیاس خدمات شهری (بدون کاربری مسکونی) بر اراضی الحاقی در این موضع منظور گردد.

۵ ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق مصوبه تدقیق تعاریف و تعیین سرانه‌ها مصوب ۱۳۸۹/۳/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری اصلاح گردد.

پهنه‌بندی حریم شهر (حریم شهر):

۶ ـ ضمن تأکید بر حریم مصوب قبلی مقرر شد؛ خط حریم شهر در حداکثر انطباق بر عوارض طبیعی و مصنوع، اصلاح شود و پس از تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال گردد.

ضوابط و مقررات:

۷ـ سال افق طرح جامع با حفظ سقف جمعیتی به سال ۱۴۱۰ افزایش یابد.

۸ ـ با تأکید بر کاهش ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر در قالب ضوابط ساخت‌وساز کاربری مسکونی مقرر گردید:

۸ ـ۱ـ ضمن تعدیل تراکم ساختمانی در همه محلات سقف تراکمی برای همه پهنه‌ها مشخص و بر همین اساس سقف تراکمی قطعات بیش از ۱۰۰۰ مترمربع نیز تعیین تکلیف شود.

۸ ـ۲ـ سطح اشغال در قطعات کمتر از ۱۰۰ متر به ۸۰ درصد اصلاح گردد.

۸ ـ۳ـ با توجه به اهمیت محور مرکزی به لحاظ پدافند غیرعامل تراکم ساختمانی در طرفین آن به حداکثر ۳۰۰ درصد، در حداکثر ۵ طبقه کاهش یابد.

۹ـ الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل، با ذکر مصداق، مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح جامع بر اساس اصلاحات مذکور تهیه و در اجرای ماده ۴۲ «آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران» حداکثر ظرف مدت ۲ماه جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر جدید سهند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21464-30/08/1397

شماره 110086/300-۱۳۹۷/۸/۲۰

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ طرح جامع شهر جدید سهند، مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار داد و مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را مشروط به تحقق موارد زیر به تصویب نهائی رساند:

۱ـ ضمن موافقت کلی با توسعه شهر جدید در سمت شرق در قالب فاز ۵ مقرر می‌گردد تدقیق محدوده، نوع کاربری‌ها، ظرفیت جمعیت‌پذیری آن با رعایت موارد زیر موردبازنگری قرار گرفته و نتیجه به کمیته فنی شورا ارائه و پس از تأیید توسط دبیر شورای‌عالی به همراه اسناد طرح جامع به مراجع ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.

۱ـ۱ـ اعلام نظر وزارت نیرو در خصوص امکان تأمین آب شرب جمعیت اضافه شونده و تعدیل محدوده طرح و جمعیت‌پذیری آن در حد منابع آب قابل تأمین اعلامی.

 تبصره : در صورت اعلام وزارت نیرو مبنی بر عدم امکان تخصیص منابع آبی جدید، موضوع توسعه و افزایش محدوده فاز جدید منتفی خواهد بود.

۱ـ۲ـ حذف اراضی فاقد توان اکولوژیک مناسب جهت توسعه شهری

۱ـ۳ـ تأکید بر افزایش نقش کاربری‌های همسو با گردشگری و افزایش کیفیات زیست شهری پایدار در آن

۱ـ۴ـ توجه به ویژگی‌های طبیعی و توپوگرافیکی زمین در طراحی شهری

۱ـ ۵ ـ تأکید بر تقویت نقش این فاز در جهت استقرار خدمات برتر مقیاس شهری و فراشهری

۲ـ با توجه به عدم تحقق سقف جمعیت‌پذیری طرح مصوب قبلی و همسو با طرح مجموعه شهری تبریز:

۱ـ۲ افق طرح به سال ۱۴۱۰ افزایش یابد

۲ـ۲ سقف جمعیت‌پذیری برای ۴ فاز موجود برابر با ۱۸۵ هزار نفر تعیین می‌گردد

۳ـ۲ سقف جمعیت‌پذیری فاز ۵ پس از طی فرآیند مذکور در بند ۱ در اسناد طرح منعکس گردد .

۳ـ تداخلات حریم پیشنهادی شهر با مرز شهرستان تبریز مرتفع و خط حریم بر مرز تقسیمات شهرستان منطبق گردد. ضمن اینکه حریم در جنوب و جنوب شرق (به‌استثناء محدوده فاز ۴) بر حریم شهر اسکو منطبق گردد .

۴ـ تداخلات محدوده مصوب قبلی شهر با مرز شهرستان تبریز در شمال غرب به نفع محدوده شهر جدید مرتفع گردد. تبعاً هرگونه الحاق به محدوده شهر در بخش‌های متداخل با شهرستان تبریز منتفی و خط محدوده در بخش متداخل با شهرستان تبریز بر محدوده مصوب قبلی شهر جدید منطبق خواهد بود .

۵ ـ سند پهنه‌بندی حریم مطابق دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه‌بندی حریم در طرح جامع شهر، مصوب مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری، با حذف پهنه‌های پیشنهادی مغایر با مصوبه فوق، اصلاح و جداول مربوط به استقرار فعالیت‌ها ارائه گردد .

۶- با عنایت به وجود ۳۵۰ هکتار اراضی در اختیار دانشگاه صنعتی سهند مقرر گردید از ظرفیت اراضی مذکور در جهت افزایش سرانه‌های خدماتی انتفاعی و غیرانتفاعی شهر جدید استفاده گردد .

۷ـ پروژه قطار برقی سهند ـ تبریز و تأثیرات آن در ابعاد مختلف در اسناد طرح جامع منعکس گردد.

۸ ـ الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد .

۹ـ ضوابط و مقررات طرح جهت انطباق با ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر به تأیید مشترک نمایندگان وزارت کشور و دبیرخانه شورای‌عالی رسانده شود. همچنین با عنایت به پیشنهاد تراکم ۳۰۰% در ۱۲ طبقه برای کاربری تجاری ـ خدماتی حاشیه محور مجهز شهر، ضمن برآورد زیربنای قابل احداث از طریق این ضابطه و مقایسه آن با نیاز شهر، عرضه بیش از حد نیاز سطوح تجاری از طریق تعدیل تعداد طبقات و تراکم ساختمانی مطابق الگوی موجود شهر (۶ و ۷ طبقه) کنترل شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21464-30/08/1397

شماره 108514/300-۱۳۹۷/۸/۱۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۶ طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه را پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ خود و بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۴ هیئت‌محترم وزیران (ایجاد منطقه نمونه گردشگری ملی کوهرنگ) و صورت‌جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری موردبررسی نهایی قرار داد و ضمن عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۶ کمیته فنی شماره ۲ (کمیته فنی گردشگری) طرح را مشروط به تحقق شروط زیر تصویب و مقرر نمود نقشه‌ها و اسناد طرح پس از اصلاح بر اساس شروط یادشده، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام این مصوبه ، جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی تحویل شود.

۱ـ کاربری‌های اقامتی طرح، صرفاً به اسکان موقت اختصاص خواهد داشت و تفکیک عرصه و مستحدثات طرح تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.

۲ـ حداکثر سطح اشغال، برای فضای اقامتی (به صورت موقت و در قالب الگوی سه‌گانه هتل‌های متمرکز، متل و واحد‌های اقامتی منفرد) برابر با ۶% (شش درصد) سطح کل سایت و حداکثر سطح اشغال برای کل ابنیه در سایت برابر با ۸% (هشت درصد) سطح کل سایت و حداکثر تعداد طبقات با توجه به محدودیت موجود، برابر با ۲ طبقه تعیین می‌شود.

۳ـ پس از استعلام مجدد از دفتر امور آب و آبفا وزارت نیرو درباره حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود، حریم کمی در صورت تداخل با محدوده طرح تحت همین کاربری در نقشه‌ها درج گردد و هرگونه بارگذاری در حریم کیفی تحت هر عنوان (اعم از اقامتی، خدمات و…) از نقشه‌های طرح حذف شود.

 ۴ـ با توجه به اینکه اقامت موقت گردشگران در دو قسمت از سایت پیش‌بینی‌شده، ضروری است به جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف طرح این دو قسمت در دو فاز اجرایی مشخص و در اسناد طرح (ازجمله نقشه کاربری اراضی پیشنهادی) منعکس شود. تبعاً هرگونه عملیات اجرایی در فاز دو اقامتی طرح تا پیش از تکمیل فاز یک و ارائه گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری به دبیرخانه شورای‌عالی و اعلام نظر دبیر شورا مجاز نیست.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر آبدانان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21464-30/08/1397

شماره 109046/300-۱۳۹۷/۸/۱۵

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه‌ی مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴، مغایرت اساسی طرح جامع شهر آبدانان از توابع استان ایلام، مبنی بر الحاق اراضی به محدوده شهر (اراضی به مساحت ۶۴۷۸ مترمربع واقع در جنوب شرق شهر)، موضوع مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و با افزایش محدوده طرح جامع شهر آبدانان با توجه به عدم تحقق سقف جمعیتی و تراکم ناخالص طرح مصوب (به ترتیب ۳۰۰۰۰ نفر و تراکم ناخالص ۵۴ نفر در هکتار) به استناد بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مخالفت نمود.

تبعاً با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از پلاک موردنظر (مساحت ۳۴۹۷ مترمربع) با کاربری مسکونی در داخل محدوده شهر واقع شده است، امکان استفاده از حقوق مالکانه آن در چارچوب ضوابط و مقرارت [مقررات] طرح جامع مصوب میسر است.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی

 

 

 

ب ـ شورایعالی فضای مجازی

تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای‌عالی انفورماتیک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21461-27/08/1397

شماره 97/103622-۱۳۹۷/۸/۲۰

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی فضای مجازی، به پیوست مصوبه جلسه پنجاه و سوم مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ شورای‌عالی با موضوع «تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای‌عالی انفورماتیک»، که طی نامه شماره 97/103546 مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۲ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی ـ سیدابوالحسن فیروزآبادی

 

تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای‌عالی انفورماتیک

مصوبه شماره ۱ جلسه پنجاه‏وسوم مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰

با توجه به بند یک مصوبه جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۴ شورای‌عالی فضای مجازی با موضوع «تصمیم‏گیری در خصوص شوراهای عالی موازی با شورای‌عالی فضای مجازی» و به‏منظور تعیین تکلیف وظایف اجرایی چهارگانه شورای‌عالی انفورماتیک، شورای‌عالی فضای مجازی در جلسه پنجاه‏وسوم مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ مواد ذیل را تصویب نمود:

۱. وظایف و مسئولیت‌های اجرایی شورای‌عالی انفورماتیک سابق در خصوص ثبت نرم‌افزارهای رایانه‌ای و صدور تأییدیه فنی برای نرم‌افزارها (موضوع مواد ۸ و ۱۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۷۹ و مواد ۲۳ الی ۳۱ آیین‏نامه اجرایی ثبت نرم‏افزار و نظام صنفی رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۳)، کمیته حق اختراع (موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۷۹ و مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ آیین‌نامه اجرایی ثبت نرم‏افزار و نظام صنفی رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۳)، صلاحیت نظارت بر نظام صنفی رایانه‌ای (موضوع ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۵۹ آیین‏نامه اجرایی ثبت نرم‏افزار و نظام صنفی رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۳) و وظایف اجرایی موضوع مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پیرامون استفاده از نرم‌افزارهای اداری و مالی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول شود.

۲. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، ضمن تهیه پیش‏نویس لوایح اصلاحی موردنیاز برای ارائه به مجلس شورای اسلامی، نسبت به ارائه پیشنهادات اصلاحی ناظر بر مصوبات پیشین هیئت‌محترم دولت در این چارچوب اقدام نماید.

۳. تا زمان تصویب قوانین و مقررات اجرایی اصلاحی، در چارچوب بند ۱ اقدام شود.

 

 

الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21461-27/08/1397

(مصوبه شماره ۲ جلسه پنجاه‏وسوم مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰)

شماره 97/103627-۱۳۹۷/۸/۲۰

دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی ـ ستاد کل نیروهای مسلح ـ معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ـ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت کشور

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان پدافند غیرعامل کشور

مرکز مدیریت راهبردی افتا ـ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

صندوق نوآوری و شکوفایی ـ دانشگاه آزاد اسلامی

در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی فضای مجازی، به پیوست مصوبه جلسه پنجاه و سوم مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ شورای‌عالی با موضوع «الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات»، که طی نامه شماره 97/103545 مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۲ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی ـ سیدابوالحسن فیروزآبادی

 

الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات

مصوبه شماره ۲ جلسه پنجاه‏وسوم مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰

مقدمه

گسترش کاربرد‌های فضای مجازی و پیشرفت فناوری‌‌های مرتبط با این حوزه، مختصات فعلی فضای مجازی را متأثر از سه رکن نوظهور «کلان‌داده» [Big-Data]، «هوشمندسازی» [Smartness] و «ارتباطات از نوع ماشینی» [Machine Type Communication (MTC)] نموده ‌است. فضای مجازی با مختصات جدید، علاوه‌بر انسان‌، اشیاء را نیز در دامنه کاربران خود قرار داده و امکان توسعه کاربردهای ارتباطی را که پیش‏تر صرفاً در محدوده انتقال پیام میان فرستنده و گیرنده شناخته می‌شدند به کاربردهای متنوعی همچون مدیریت فرآیندها، نیازمندی‌ها و ارتباطات انسان‌ها از طریق به‌کارگیری هوشمندانه اشیاء، ارتقاء داده و دامنه اثرگذاری نافذتری را شامل شده است. از این‌رو، ضروری است با هدف حفظ و تقویت حاکمیت‌پذیری فضای مجازی، نسبت به ارائه تعاریف و شناسایی الزامات حاکم در راستای ورود فناوری‌های نوظهور مرتبط با این مفاهیم، اقدام‌های لازم صورت پذیرد.

ماده ۱ـ تعاریف

۱ـ۱ـ اینترنت اشیاء: ارتباط/ اتصال [Connection] اشیاء با یکدیگر و با انسان‌ها، که به عنوان جزئی از یک شبکه بزرگ‌تر (در هر مقیاسی [منظور از مقیاس در شبکه، تعداد گره‌های متصل به شبکه است که می‌تواند دو یا بیشتر باشد. از یک منظر شبکه را از لحاظ مقیاس به WAN ، MAN ، LAN و PAN تقسیم‌بندی می‌کنند؛]) از طریق تبادل داده (به هر طریقی[تمامی روش‌های کلاینت ـ کلاینت و یا کلاینت ـ سروری، چه رمزگذاری شده و چه رمزگذاری نشده را شامل شود؛])، تعاملاتی میان این اشیاء و انسان‌ها به عنوان سرویس‌دهنده/ سرویس‌گیرنده را با هر ساختاری[منظور از هر ساختاری، توپولوژی اتصال اشیاء به یکدیگر و به خدمات‌دهندگان است. از یک منظر استاندارد، برخی ساختارها به اتصال مستقیم یا باواسطه، نقطه‌به‌نقطه یا زنجیره‌ای و همچنین ستاره‌ای و یا مش تقسیم‌بندی می‌شوند؛]، فراهم ‌می‌نماید؛

۱ـ۲ـ موجودیت: هر شخص (حقیقی یا حقوقی)، فرایند، شیء یا سیستم در شبکه اینترنت اشیاء که به‏صورت مستقل قابل شناسایی باشد؛

۱ـ۳ـ کاربر: به هر موجودیت بهره‏بردار از اینترنت اشیاء اطلاق می‏شود؛

۱ـ ۴ـ الزامات اینترنت اشیاء: به منظور شناسایی الزامات کلان حاکم بر اینترنت اشیاء و با هدف دسته‌بندی موضوعات، الزامات این حوزه در دو گروه به شرح زیر تعریف شده‌اند:

۱ـ۴ـ۱ـ الزامات عمومی: الزاماتی که بر تمامی کاربردهای اینترنت اشیاء حاکم است؛

۱ـ۴ـ۲ـ الزامات اختصاصی: الزامات مربوط به کاربردهایی که کاربر، بر بخشی از ویژگی‏های شیء (مانند محل قرارگیری خدمت‌دهنده و شیء، نوع استفاده و داده‌های به دست‌ آمده از آن) دسترسی و مالکیت تام یا منحصربه‌فرد نداشته باشد. در این گروه از الزامات، با توجه به مالکیتِ غیر بر روی حداقل یکی از مؤلفه‌های ذکرشده، علاوه‌بر ایمنی کاربران به امنیت کاربران، داده‌ها و کاربردها نیز پرداخته می‏شود.

ماده ۲ـ الزامات عمومی اینترنت اشیاء

۲ـ۱ـ اصول و ارزش‏های حاکم بر جامعه به ویژه حفظ جایگاه والای انسان و کرامت انسانی در توسعه ابعاد مختلف اینترنت اشیاء لحاظ شود؛

۲ ـ۲ـ اینترنت اشیاء مبتنی بر ارتقاء شاخص‌های کلان رفاه و عدالت اجتماعی، بهره‌وری و سیاست‏های اقتصاد مقاومتی توسعه یابد؛

۲ـ۳ـ نیازمندی‏های حقوقی با رویکرد تعریف اشیاء، تعیین نقش و جایگاه و همچنین تنظیم روابط آن‏ها در تعامل با یکدیگر و انسان احصاء و تدوین شود؛

۲ ـ۴ـ توسعه و انتقال فناوری به کشور، برای کاربردهای شناخته‌شده بر اساس نیازهای اولویت‌دار مندرج در اسناد بالادستی، صورت پذیرد[با توجه به اینکه موضوع اینترنت ‌اشیاء در مراحل ابتدایی حیات و توسعه خود است، در مسیر تکامل در حال تجربه کردن پرتعداد تغییرات فناورانه است. به‌کارگیری هریک از این فناوری‌ها در مراحل ابتدایی، می‏تواند هدررفت سرمایه‌های ملی را به دنبال داشته باشد؛]؛

۲ـ ۵ـ تمام موجودیت‌های زنجیره خدمات با رعایت حریم خصوصی کاربران و امنیت عمومی قابل شناسایی و احراز هویت باشند؛

۲ـ۶ـ آموزش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی بر اساس نیازمندی‌های اولویت‌دار کشور صورت گیرد[در آگاهی‌بخشی‌های عمومی بر خانواده‌محوری، جمع‌گرایی و پیشگیری از کاهش روابط انسانی، وابستگی عاطفی و روانی به فناوری و همچنین منطقی‌سازی حضور در خدمات فضای مجازی نسبت به زندگی در فضای فیزیکی و ممانعت از زوال تفکر و کم‌تحرکی مفرط به عنوان ملاحظات جدی مواجهه با فناوری اینترنت اشیاء تأکید شود ؛]؛

۲ ـ۷ـ اصول ایمنی کاربران در اتصال به شبکه اینترنت اشیاء، به منظور تضمین‌ امنیت و سلامت فردی و عمومی (از منظر سلامت جسمی و روانی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی) لحاظ شوند.

ماده ۳ـ الزامات اختصاصی اینترنت اشیاء

۳ـ۱ـ ورود اینترنت اشیاء با ملاحظه مخاطره برای زیرساخت‌های حیاتی کشور صورت گیرد؛

۳ـ۲ـ زیسـت‏بوم اینترنت اشیاء صرفاً بر بستر شبکه ملی اطلاعات با «اعضای شناسنامه‌دار[منظور از رسمی و شناسنامه‌دار بودن، ثبت و صدور مجوز در مرجع رسمی و قانونی ذیصلاح است؛]» و با «حضور بازیگران غیردولتی به ویژه در لایه‌های تجمیع و پردازش داده» و «مدل تجاری فراگیر» تحقق یابد؛

۳ـ۳ـ بومی‌سازی نظام‏مند[بومی‏سازی نظام‏مند به معنای حرکت بر اساس یک نقشه راه جامع است که حداقل مشتمل بر تعیین حوزه‏های بومی‏سازی، اولویت‏ها، نقش‌ها، زمان‏بندی، اعتبارات لازم و آینده‏نگری باشد؛] اجزای تشکیل‌دهنده زیست‌بوم اینترنت اشیاء با رعایت اولویت‌های راهبردی و منافع ملی انجام شود؛

۳ـ۴ـ خدمات‌ اینترنت‌ اشیاء در محدوده‏ای با امکان اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران میزبانی شوند؛

۳ـ ۵ ـ کلان‏داده‌های تجمیع شده از کاربران به مثابه دارایی ملی تلقی و مشمول الزامات حمایت از داده‌ها خواهند بود.

ماده ۴ـ راهبری و نظارت

مرکز ملی فضای مجازی ظرف مدت شش ماه، ضمن تقسیم‏کار ملی و تعیین اولویت‏های توسعه، گزارش اقدامات به عمل آمده در حوزه اینترنت اشیاء در کشور را تهیه و به شورای‌عالی فضای مجازی ارائه نماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/21 لغایت 1402/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   آیین‌نامه تـسهیلات صندوق تعاون…

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…
keyboard_arrow_up