آخرین مصوبات شوراها – دهه سوم مرداد 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ
1398/05/21 لغايت 1398/05/31
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

الف ـ شورايعالي شهرسازی و معماری 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات اجرایی طرح ساماندهی باغات کن          

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر اراک

ب ـ شورای عالی عتف       

مصوبات بیست و سومین و بیست و چهارمین جلسه شورای‌عالی عتف

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهر تهران

 

 

الف ـ شورايعالي شهرسازی و معماری 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات اجرایی طرح ساماندهی باغات کن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21679-28/05/1398

شماره 41476/300-۱۳۹۸/۳/۲۷

شهردار محترم تهران

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶، بر اساس تکلیف مصرح در بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۵ خود، ضوابط و مقررات اجرایی طرح ساماندهی باغات کن را مطابق متن مورد تأیید کمیته فنی شماره یک (متن پیوست) مورد تصویب قرار داد و مقرر نمود:

۱ـ در ضوابط پیشنهادی بر استقرار حداقلی فعالیت در باغات تأکید شده است که انتفاع و بهره‌برداری مالکین را در چارچوب حقوق مالکانه آنها تضمین می‌کند ولی عدول از این ضوابط و تبدیل آن به رویه ناصواب احداث تراکم مازاد و اخذ جریمه از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ موجب تخریب و نابودی قطعی تمام باغات خواهد بود، لذا ضمن تأکید بر برخورد قاطع کمیسیون ماده ۱۰۰ (با صدور آراء قلع بنا) با تخلفات و عدول از طرح مذکور، هرگونه افزایش تراکم و سطح اشغال احداث بنا نسبت به ضوابط این طرح مشمول فرآیند بررسی مغایرت‌های اساسی خواهد بود.

۲ـ به منظور تحقق حداکثری اهداف طرح ویژه صیانت، حفاظت و ساماندهی باغات کن و ضوابط مترتب بر آن شهرداری تهران مکلف است ضمن تهیه نقشه ممیزی باغات پیشنهادهای لازم به منظور تعیین سازمان اجرایی متولی طرح و فرآیند ویژه صدور پروانه و نظارت بر حسن اجرای این ضوابط را تدوین و پس از تأیید دبیرخانه شورای‌عالی ملاک عمل قرار داده و تا آن زمان از صدور هرگونه پروانه در باغات خودداری نماید.

۳ـ دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری حریم و بستر رودخانه و مسیل کن، دره زرنو و وسک را مجدداً از وزارت نیرو استعلام نموده در طرح لحاظ نماید. ضمناً با توجه به اینکه بر اساس آخرین اعلام نظر وزارت نیرو (آب منطقه‌ای) پردیس، تفرج و خدمات (در حوزه شهر سنگ) در حریم رودخانه کن قرار دارد لذا لازم است این پهنه و ضوابط مترتب بر آن حذف و تحت پهنه حرایم طبیعی در طرح تثبیت شود.

مراتب جهت استحضار، صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

ضوابط و مقررات طرح ویژه حفاظت و صیانت و ساماندهی باغات کن

 (تکلیف بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۵ شورای‌عالی)

چکیده:

باغات کن که از کوهساران تا بزرگراه حکیم در میانه بافت منطقه (۵) شهرداری تهران گسترده شده‌اند، تنها عرصه‌های پیوسته باغ‌های شهر تهران هستند که به دلیل گسترش بافت شهری و سکونت در معرض تخریب و تغییرات وسیعی قرار گرفته‌اند. حفاظت و صیانت از باغات و ارتقا سطح کیفی زندگی شهری از اصلی‌ترین خواسته‌های مدیریت شهری و مالکین اراضی است که طرح حفاظت و صیانت از باغات کن با تدوین راهکارها و سیاست‌های اجرایی، سعی بر آن دارد که مشکلات و مسائل مختلف این محدوده را برطرف سازد.

در تدوین نقشه راه آتی برای محدوده باغات کن، نظرات و دیدگاه‌های کلیه نهادها و افراد ذی‌نفع و ذی-نفوذ و طرح‌ها و برنامه‌های پیشین و اثرات آنها، مورد مطالعه قرار گرفته به نحوی که الگوی حفاظت و صیانت، نتیجه برآیند تمامی این بررسی‌ها است. الگوی نهایی حفاظت و حفاظت از باغات، بر مشارکت و حضور فعال مالکین اراضی و مدیریت شهری توأمان با یکدیگر استوارشده تا طرح پیشنهادی تحقق‌پذیر شود.

کلیدواژه

باغات فعال، نیمه فعال و غیرفعال، حقوق مکتسبه، حفاظت فعال، حفاظت مطلق

باغات فعال، باغاتی که بیش از ۵۰ درصد مساحت ملک، را پوشش انبوه درختان تشکیل دهد.

باغات نیمه فعال، باغاتی که ۱۰ تا ۵۰ درصد مساحت ملک را پوشش انبوه تشکیل دهد.

باغات غیرفعال، باغاتی که کمتر از ۱۰درصد مساحت ملک را پوشش درخت تشکیل دهد.

حقوق مکتسبه رسمی و قانونی در این طرح، مشتمل بر کلیه پروانه‌ها یا پایان‌کارهای ساختمانی است که تا قبل از سال ۸۵ بر اساس طرح تفصیلی قدیم و از سال ۸۵ طبق بند (۳) صورت‌جلسه ۳۹۳ ک. م. ۵ در محدوده باغات کشت اجباری و از سال ۱۳۸۷ طبق بند ۶ صورت‌جلسه ۴۵۸ ک. م. ۵ در محدوده کوهسار، صادر شده‌اند.

 

ضوابط و مقررات باغات کن

محدوده مشمول ضوابط و مقررات، حوزه فراگیر باغات کن، عرصه‌ای به وسعت ۱۰۷۲ هکتار است که قریب به ۵۵۰ هکتار آن، فضای سبز و باغاتی است که در حوزه آبریز رود ـ دره کن، گسترش یافته‌اند. حوزه فراگیر باغات کن، زیرحوزه‌های فعالیت متنوع با کاربری‌های متفاوتی را در برمی‌گیرد که با توجه به الزامات ساماندهی و ضرورت‌های صیانت و حفاظت، شش حوزه متمایز به قرار زیر را در برمی‌گیرد:

 • حوزه (۱)؛ اراضی کشت اجباری کن، که به واسطه ساخت‌وسازهای سالیان اخیر و تخریب باغات، مهم‌ترین عرصه برای صیانت و حفاظت است.
 • حوزه (۲)؛ باغات خرمالو، که یکپارچگی باغات و نقشی که که در تأمین معیشت صاحبان باغات دارد، مستلزم کنترل و هدایت جدی ساخت‌وساز و استقرار فعالیت‌ها، برای صیانت و نگه‌داشت این باغات است.
 • حوزه (۳)؛ عرصه کوهسار، که در ترکیب با کوهساران شمال تهران، عرصه‌ای با اهمیت برای ایجاد مراکز تفریحی و خدماتی و تجهیز پارک عمومی است.
 • حوزه (۴)؛ محله کن، که به واسطه ارزش‌های تاریخی، کالبدی و اجتماعی و مسائل و مشکلات متعدد آن، عرصه‌ای با اهمیت برای پیشبرد فرآیند حفاظت و صیانت از باغات است.
 • حوزه (۵)؛ حوزه علیای محله کن (عرصه ساماندهی میانی) که با توجه به واگذاری‌های سازمان زمین، یا توافق‌های انجام‌شده با مالکین، نیازمند سامان‌یابی همه‌جانبه است.
 • حوزه (۶)؛ حوزه سفلی محله کن (شهر سنگ)، که عرصه‌ای ارزشمند و ذخیره برای توسعه و تأمین بخشی از هزینه‌های اجرای طرح حفاظت از باغات از یک‌سو و ساماندهی اراضی پیرامون رود ـ دره کن از سوی دیگر است.
 • حوزه (۷): حوزه بافت مسکونی متراکم، در گستره شرقی باغات کشت اجباری کن، عرصه‌ای متشکل از ساخت‌وسازهای جدید که هدایت و کنترل آن بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تهران انجام می‌شود.
 • حوزه (۸): حریم‌های طبیعی رودخانه و مسیل‌ها و حریم‌های مصنوع (شبکه‌های ارتباطی و برق فشار قوی) که رعایت کلیه ضوابط و مقررات هریک از آنها الزامی است.

ضوابط و مقررات حفاظت و صیانت از باغات کن، در دو فصل کلی مشتمل بر ضوابط عام و ضوابط و مقررات خاص هر یک از هشت حوزه و طبق نقشه پیوست تدوین‌شده که این نقشه‌ها، همراه با ضوابط و مقرات [مقررات] به صورت توأمان، اسناد اصلی هدایت و کنترل تحولات کالبدی و برنامه حفظ و نگه‌داشت باغات کن است و برای شهرداری و کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و ذی‌نفعان حقوقی محدوده ۱۰۷۲ هکتار، لازم‌الاجراست.

فصل اول: ضوابط و مقررات عام

 1. نحوه استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در کلیه باغات و سایر اراضی حوزه فراگیر باغات کن، طبق ضوابط و مقررات این سند است.

تبصره: هرگونه مداخله در باغات طبق نقشه احداث بنا و محوطه‌سازی مورد تأیید کمیته راهبری حفاظت و صیانت از باغات [و ترکیب پیشنهادی اعضای کمیته عبارت است از: نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده وزارت نیرو، استانداری تهران، معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه، معاون سازمان بوستان‌ها و فضای سبز، نماینده معاونت فنی و عمرانی، مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری، نماینده شورای شهر تهران، رئیس شورایاری محله کن، مشاور و دو کارشناس خبره که کلیه امور توسعه در باغات اعم از تأیید مجوز احداث بنا، چگونگی احداث معابر، نحوه آب‌رسانی به باغات و. . . در چارچوب این ضوابط بر عهده این کمیته است. ] و بر اساس ضوابط این طرح است.

 1. کلیه حقوق قانونی و رسمی موجود در محدوده طرح، تثبیت می‌شوند.
 2. شهرداری تهران موظف است؛ ظرف مدت یک سال نسبت به جمع‌آوری کلیه عملکردهای ناسازگار مانند تعمیرگاه‌ها، سنگ‌بری‌ها، کارگاه‌های صنایع مزاحم و انبارها و. . . اقدام نماید.
 3. رعایت حریم رود ـ دره کن و دره زرنو، طبق محدوده و مقررات شرکت منطقه‌ای آب و فاضلاب شهر تهران، الزامی است.
 4. کلیه کاربری‌های خدماتی این طرح، در مکان خود، تثبیت شده و غیرقابل تغییر است. در صورت عدم امکان احداث کاربری در مکان تثبیت شده موضوع صرفاً از طریق کمسیون ماده ۵ (حداکثر تا شعاع یکصد متری کاربری تثبیت شده) قابل پیگیری خواهد بود.

تبصره: ساخت بنا در کلیه کاربری‌های خدماتی (به استثنای پارکینگ‌های عمومی) تثبیت شده در محدوده طرح (به غیر از باغات)، با حداکثر ۵۰درصد سطح اشغال و حداکثر ۱۵۰درصد تراکم ساختمانی در ۳ طبقه مجاز است.

 1. استقرار توده ساختمانی در کلیه باغات فعال و نیمه فعال، محدود به محل توده‌های ساختمانی موجود، با رعایت سطح اشغال طبق ضوابط این طرح بوده و در صورت عدم امکان، جابجایی درختان و غرس آنها در همان پلاک الزامی است.

تبصره (۱): در صورت امکان، حداقل عقب‌نشینی بنا نسبت به مرز پلاک (مجاور معبر)، ۳متر است.

تبصره (۲): احداث کنسول برای کلیه بناهای درون باغات ممنوع است.

 1. حداکثر مجاز میزان کف‌سازی‌های غیرقابل نفوذ در باغات، ۵ درصد وسعت فضای باز باغات، مشروط بر آنکه از ۲۰۰ مترمربع بیشتر نشود، طبق نقشه احداث ابنیه است.
 2. نحوه تأمین پارکینگ در باغات در قطعات با دسترسی مستقیم به معابر سواره، طبق جدول (۱) و حداکثر در یک طبقه زیرزمین و صرفاً معادل سطح اشغال طبقه همکف است. تأمین پارکینگ در قطعات با دسترسی‌های پیاده، در پارکینگ‌های عمومی پیشنهادی در پیرامون باغات الزامی است. احداث پارکینگ در فضای باز ممنوع است.

 

جدول (۱): پارکینگ‌های مورد نیاز باغات

عملکرد تعداد پارکینگ مورد نیاز به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیربنای خالص
فرهنگی ـ خدمات رفاهی، خرده‌فروشی ۴
طبیعی ۳
آموزشی، درمانی، ورزشی، تفریحی ۳

 

 1. حداقل اندازه قطعه حاصل از تفکیک و افراز باغات و اراضی مزروعی و سایر اراضی (اعم از بایر و دایر) در محدوده باغات کن بعد از رعایت برهای اصلاحی، یک هکتار است.
 2. شهرداری تهران موظف است، ظرف مدت یک سال از ابلاغ این سند، نسبت به نقشه‌برداری، تدقیق ممیزی و تهیه شناسنامه کلیه باغات (باغات کوهسار، خرمالو و کشت اجباری) اقدام نماید که مشتمل بر مکان، تعداد، نوع و محیط و سن تقریبی درختان موجود و به تفکیک هر یک از باغات است. این شناسنامه با تأیید کمیسیون ماده (۷) و شورای اسلامی شهر تهران، هر سال قابل تجدید و ملاک عمل تمدید پروانه و پایان‌کار ساختمانی است. هرگونه اقدام در این خصوص منوط به انجام موضوع و ارائه سند مالکیت است.
 3. در کلیه باغات حوزه فراگیر کن، در صورت اهمال مالکین در نگهداری درختان، اجرای تبصره (۳) ماده (۴) آیین‌نامه قانون «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» (۱۳۸۹/۲/۱۵) مبنی بر الزام شهرداری نسبت به آبیاری و نگهداری درختان (با مجوز دادستان) و دریافت هزینه‌های متعلقه با پانزده درصد (۱۵ ٪ ) اضافی به عنوان کارمزد از مالک الزامی است.
 4. کلیه درختانی که در بخش سواره معبر قرار دارند، در مکان خود تثبیت شده و شهرداری موظف است با فنس کشی و فضاسازی مناسب پیرامونی، از درخت محافظت نماید.
 5. به منظور تسهیل سازکار [سازوکار] تملیک و انجام توافق و اعطاء زمین معوض، شهرداری تهران موظف است بلافاصله پس از تصویب این طرح، نسبت به تهیه دستورالعمل نحوه انجام توافق با مالکین باغات، اراضی مزروعی و همچنین اراضی بایر کل محدوده طرح (اعم از پهنه سکونت، فعالیت، مختلط و حفاظت) اقدام و برای تصویب به کمیسیون ماده ۵ شهر تهران ارائه نماید.
 6. در خصوص پروانه‌های صادرشده مغایر با ضوابط این سند، در صورت عدم احداث بنا، شهرداری تهران موظف به توافق با مالکین جهت تعدیل بارگذاری‌ها است.
 7. احداث پارکینگ‌های عمومی صرفاً به صورت پارکینگ و بدون فضای تجاری با ۵۰ درصد سطح اشغال در ۳ طبقه روی زمین و ۴ طبقه زیرزمین مجاز است.
 8. شهرداری تهران با ایجاد تمهیدات و مشوق‌های لازم، نسبت به پیگیری و هماهنگی با شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران (منطقه تهران) برای جابه‌جایی انبارهای نفت اقدام نماید.

 

فصل دوم: ضوابط و مقررات خاص

حوزه (۱): اراضی کشت اجباری

 1. هرگونه مجوز ساخت‌وساز و احداث بنا در باغات نیمه فعال و غیرفعال، منوط به وجود حداقل ۶ درخت در هر ۱۰۰ مترمربع زمین است.
 2. حفظ درختان باغات، پیش و پس از ساخت‌وساز الزامی بوده و صدور و تمدید مجوز فعالیت از سوی مراجع قانونی، منوط به تثبیت و یا افزایش تعداد درختان موجود باغ است.

تبصره: وزارت صنعت، معدن و تجارت، موظف است پس از ابلاغ این سند، نسبت به اتخاذ تدابیر مناسب و انجام هماهنگی و توافق‌های لازم با اتاق اصناف تهران، برای ممانعت از ادامه فعالیت باغاتی که حسب مکاتبه کمیته حفاظت و صیانت باغات، به دلیل تخلف از ضوابط این سند و عدم نگهداری درختان، مجاز به ادامه فعالیت نبوده، اقدام نماید.

 1. مجوز فعالیت باغات، یک‌ساله است و تمدید آن منوط به رعایت ضوابط این سند و حفظ و نگه‌داشت درختان، طبق اسناد ملاک عمل در زمان صدور پروانه ملک است.

تبصره: در صورت عدم نگه‌داشت درختان طبق اسناد ملاک عمل، بند ۶ آیین‌نامه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ملاک عمل خواهد بود.

 1. حداقل وسعت قطعه مشمول ضوابط این طرح برای ساخت‌وساز در این محدوده، ۲۰۰۰ مترمربع است. بدیهی است قطعات با وسعت کمتر از آن، تنها در صورت تجمیع با پلاک‌های هم‌جوار و برخورداری از حدنصاب مذکور، مجاز به ساخت بنا، طبق ضوابط این سند هستند.
 2. در محدوده باغات کشت اجباری کن، سکونت ممنوع بوده و کاربری‌های مجاز به استقرار در باغات این محدوه [محدوده] طبق جدول (۲) این سند است.

آخرین مصوبات شوراها - دهه سوم مرداد 98

آخرین مصوبات شوراها - دهه سوم مرداد 98

زیرحوزه 1-1: باغسار حفاظتی مشارکتی (کشت اجباری)

 (22): هرگونه ساخت‌وساز در محدوده باغسار مشارکت در حداقل اندازه قطعه 2000 مترمربع و با حداکثر سطح اشتغال 10% و تراکم ساختمانی 20% در دو طبقه، ضمن الزام به رعایت مفاد بند (6) فصل اول سند حاضر (ضوابط و مقررات عام) مبنی بر استقرار توده ساختمانی در محل توده‌های ساختمانی موجود یا محل‌های فاقد درخت و در صورت عدم امکان، جابجایی درختان و غرس آنها در همان پلاک، مجاز است.

 (23): حداکثر ارتفاع بناهای ساختمانی از تراز زمین، 7 متر است.

 (24): حداقل اندازه قطعه حاصل از تفکیک و افراز باغات و اراضی مزروعی و سایر اراضی (اعم از بایر و دایر) در محدوده باغات کن بعد از رعایت برهای اصلاحی، یک هکتار است.

 (25): حداث [احداث] دیوارهای صلب، در مرز قطعات باغات و مجاور معابر ممنوع است. تعیین مرز همسایگی این دسته از قطعات، با کاشت درختان یا پرچین‌های با حداکثر ارتفاع 2/1 متر بلامانع است. تعیین محدوده مرز قطعات در مجاورت معابر، به قرار زیر است:

 (الف): در معابر سواره، احداث هرگونه حائل و دیوار جداکننده، فنس، پرچین و. . در مجاورت معبر، ممنوع است.

 (ب): در معابر پیاده پس از عقب‌نشینی و تأمین حداقل عرض معبر 3 متر احداث فنس یا پرچین با حداکثر ارتفاع یک متر بلامانع است. بخش عقب‌نشینی شده هر قطعه به صورت فضای سبز در اختیار مالک خواهد بود.

 (26): با توجه به رویکرد طرح مبتنی بر حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب درختان در اثر تعریض معابر، ایجاد معابر سواره جدید و تعریض معابر در باغات در باغات ممنوع بوده و کلیه معابر پیاده درون باغات تثبیت می‌شود.

 (27): جانمایی توده ساختمانی کلیه قطعات با تأیید کمیته راهبری حفاظت و صیانت از باغات، در محل‌های فاقد درخت یا فضاهایی با تراکم کم درخت (مشروط به عدم وجود درخت) یا در مکان درختان آسیب‌دیده مجاز است.

تبصره (1): عقب‌نشینی توده به عمق حداقل 3 متر از مجاورت معبر در صورت رعایت شرایط فوق ضروری بوده ولی فضای حاصل از عقب‌نشینی در مالکیت مالک باغ است.

تبصره (2): حداقل عقب‌نشینی توده از مرز همسایگی قطعه فاقد بنا در وضع موجود حداقل 5/1 متر (برحسب وسعت و ابعاد قطعه و جانمایی درختان) است. بدیهی است در قطعات دارای بنا رعایت بند (6) الزامی است.

 (28): شیوه عمل و نحوه استفاده از عناصر معماری و ساختمانی مناسب، در طراحی و اجرای ساختمان‌ها، مبتنی بر ضوابط زیر است:

* استفاده از سقف شیروانی در بام

* پیش‌آمدگی بنا (به استثنای سقف نهایی و باران گیر) و احداث کنسول مازاد بر سطح اشتغال ممنوع است.

* استفاده از پوشش گیاهی در حداقل ده درصد سطح نمای ساختمان‌ها الزامی است.

* ایجاد نمای شیشه‌ای یا استفاده از کامپوزیت در نما مجاز نبوده و مصالح غالب مورد استفاده در نمای ساختمان، آجر، چوب، سیمان شسته و سنگ‌تراش خورده است.

* پیش‌بینی هرگونه نصب تجهیزات در نما و منظر ساختمان‌ها در نقشه‌های معماری، به گونه‌ای که اختلالی در جلوه‌های بصری و زیبایی نمای ساختمان‌ها ایجاد نشود.

* کف‌سازی مناسب (سنگ‌فرش) ورودی اصلی سواره و پیاده تمامی ساختمان‌ها و معابر دسترسی، به باغات الزامی است.

* هرگونه تخریب مسیر نهرها و تغییر مسیر آنها در محدوده اراضی فوق ممنوع است.

* پرچین‌ها، حصار و دیوارهای جداکننده باید از گیاهان، چوب و مصالح بومی نظیر سنگ‌های رودخانه‌ای، سنگ‌های لاشه و شکسته یا آجر باشد. استفاده از فلز، ایرانیت و یا توری‌های مرغی و مانند آن ممنوع است.

زیرحوزه 2-1: کمربند سبز

 (30): حداقل عرض کمربند سبز، 15 متر است. شرایط واگذاری و توافق با مالکان اراضی این محدوده به قرار زیر است:

الف) شهرداری تهران موظف است نسبت به تملک آن بخش از باغات که در محدوده کمربند سبز قرار می‌گیرند و تبدیل آن به فضای سبز عمومی اقدام نماید احداث بنا در باقی‌مانده قطعه در صورتی که بیش از 2000 متر باشد بر اساس ضوابط این سند انجام می‌گیرد.

تبصره: در صورتی که مساحت قطعه باقی‌مانده کمتر از 2000 متر باشد شهرداری موظف به تملک آن قطعه بر اساس توافق با مالک است.

ب) چنانچه محدوده پلاک ثبتی ملکی در عرصه کمربند سبز، مغایر با پارسل‌های نقشه‌های مصوب این سند باشد، نحوه مداخله بر اساس تعیین حداقل عرض 15 متر در طرح کمربند سبز و طبق ضوابط این سند است.

 (31): علاوه باغات واقع در کمربند سبز و بافت مسکونی متراکم، که در معرض تهدید ساخت‌وساز قرار دارند، در اولویت تملک برای ایجاد فضای سبز عمومی و گسترش کمربند سبز هستند.

زیرحوزه 3-1: باغسار خدمات

 (32): نحوه ساخت‌وساز در اراضی دارای حقوق مکتسبه (پروانه و پایان‌کار)، به صورت تثبیت حقوق مکتسبه و در اراضی بایر مابین این پلاک‌ها، صدور پروانه ساختمانی (در صورت نوعیت غیرباغ) با حداکثر 50 درصد سطح اشغال، 100 درصد تراکم ساختمانی و حداکثر در 2 طبقه بلامانع است.

حوزه (2): باغات خرمالو

زیرحوزه 1-2: باغات ارزشمند سبز

 (33): هرگونه ساخت‌وساز در محدوده باغات خرمالو (زیرحوزه 1-2) در حداقل اندازه قطعه 1000 مترمربع و با حداکثر سطح اشغال 5% و تراکم ساختمانی 7/5% در دو طبقه (حداکثر 150 مترمربع بنا مشروط بر آنکه سطح اشغال از 75 مترمربع بیشتر نشود برای زندگی و فعالیت بهره‌بردار)، ضمن الزام به رعایت مفاد بند (6) فصل اول سند حاضر (ضوابط و مقررات عام) مبنی بر استقرار توده ساختمانی در محل توده‌های ساختمانی موجود یا محل‌های فاقد درخت و در صورت عدم امکان، جابجایی درختان و غرس آنها در همان پلاک، مجاز است.

تبصره (1): در قطعات 500 تا 1000 مترمربع حداکثر بنای قابل ساخت 40 مترمربع، جهت انبار و تأسیسات مرتبط با باغداری است.

تبصره (2): حرایم رود ـ دره کن و دره زرنو از این ضابطه مستثنا هستند.

 (34): فعالیت مجاز در این باغات متناسب با اندازه قطعه، باغداری و کشاورزی یا سکونت بهره‌بردار است.

 (35): تعریض و اجرای معابر طرح تفصیلی، اجرای طرح‌های اجرایی موجود (قبل از تصویب ین طرح) و یا احداث هرگونه معبر جدید (از جمله طرح اتصال بزرگراه ایرانپارس به بزرگراه آزادگان، احداث و توسعه خط شرقی ـ غربی مترو و امتداد محور سیمون بولیوار به بزرگراه آزادگان) در باغات یکپارچه خرمالو، ممنوع است.

تبصره: شهرداری تهران ملزم است، موجبات بهسازی معابر (سنگفرش کردن، اصلاح جریان آب‌های سطحی و رفع موانع تأسیساتی معابر) با اولویت به معابر پیاده را فراهم سازد.

 (36): حداقل اندازه قطعه حاصل از تفکیک و افراز باغات و اراضی مزروعی، سایر اراضی (اعم از بایر و دایر) در محدوده باغات خرمالو بعد از رعایت برهای اصلاحی، یک هکتار است.

زیرحوزه 2-2: کمربند سبز

 (37): ایجاد کمربندی سبز به عمق حداقل 15 متر در مجاورت حوزه باغات خرمالو و برای جلوگیری از نفوذ و گسترش سکونت به داخل عرصه باغات توسط شهرداری تهران الزامی است.

 (38): در صورتی که سطح باقی‌مانده قطعاتی که در محدوده کمربند سبز قرار می‌گیرند، کمتر از 500 مترمربع باشد، واگذاری کل قطعه به شهرداری الزامی است. شهرداری تهران موظف است پس از توافق با مالکان، معادل ارزش اراضی تملک شده را به مالکیت پرداخت نماید.

حوزه (3): ضوابط خاص گستره کوهساران

زیرحوزه 1-3: پارک طبیعت (پارک کوهسار)

 (39): گستره پارک طبیعت بر اساس طرحی یکپارچه با رویکرد حفاظت و تفرج سامان می‌یابد و شهرداری تهران ظرف مدت شش ماه ملزم به تهیه طرح و تصویب آن در کمیسیون ماده (5) است.

تبصره (1): طرح پارک طبیعت در محدوده طرح، ملاک عمل و جایگزین طرح تفصیلی مجموعه تفرجی و گردشگری پارک کوهسار (موضوع بند 6 مصوبه 458 ک. م. 5) است.

تبصره (2): اراضی با مالکیت خصوصی واقع در محدوده پارک طبیعت (داخل محدوده شهر تهران)، همچنان مشمول ضوابط توافق املاک و اراضی طبق بند 6 مصوبه 458 (جدول (3)) بوده و شهرداری تهران ملزم به ارائه زمین معوض در محدوده مستثنیات طرح پارک کوهسار یا معادل ارزش آن است.

آخرین مصوبات شوراها - دهه سوم مرداد 98

 

 (40): احداث فضاهای پشتیبان مشتمل بر فعالیت‌های مرتبط با تفرج و خدمات پشتیبان در گستره پارک طبیعت (صرفاً عرصه واقع در محدوده شهر تهران) با حداکثر سطح اشغال دو درصد، تراکم ساختمانی چهار درصد و حداکثر دو طبقه مجاز است.

تبصره (1): کلیه مستثنیات پارک کوهسار در صورت وجود حقوق مکتسبه، تثبیت می‌شود و هرگونه ساخت‌وساز جدید در پارک طبیعت و مستثنیات آن، خارج از ضوابط این سند، ممنوع است.

تبصره (2): هرگونه ساخت‌وساز و بارگذاری در آن بخش از محدوده پارک طبیعت که خارج از محدوده شهر تهران قرار گرفته، ممنوع است.

 (41): در خصوص قطعات واقع در مجاورت محور کوهسار، کلیه ساخت‌وسازهای دارای حقوق مکتسبه (پروانه و پایان‌کار)، تثبیت شده و هر قطعه با 10 متر عقب‌نشینی از محور، ملزم به ایجاد فضای سبز در بر محور است.

زیرحوزه 2-3: باغسار پذیرایی و سلامت

 (42): استفاده از اراضی و ضوابط ساخت‌وساز در باغسار پذیرایی و سلامت، طبق ضوابط مندرج در جدول (4) است.

آخرین مصوبات شوراها - دهه سوم مرداد 98

 

تبصره: ساخت بنا، منوط به رعایت حداقل اصله درختان طبق جدول (4) مجاز است و در باغات فعال، تثبیت درختان موجود، منوط بر آنکه از 4 اصله درخت در هر یک صد مترمربع کمتر نباشد، ملاک عمل صدور پروانه است.

 (43): کاربری‌های مجاز به استقرار در این محدوده طبق جدول (5) است.

آخرین مصوبات شوراها - دهه سوم مرداد 98

زیرحوزه 3-3: پردیس خدمات شهری (مجتمع ایستگاهی مترو)

 (45):ا استفاده از اراضی و ضوابط ساخت‌وساز در پردیس خدمات شهری (مجتمع ایستگاهی مترو)، طبق ضوابط مندرج در جدول (6) است.

 

 (46): کاربری‌های مجاز به استقرار در پردیس خدمات شهری (مجتمع ایستگاهی مترو) طبق جدول (7) است.

آخرین مصوبات شوراها - دهه سوم مرداد 98

 

حوزه (4): ضوابط خاص محله کن

زیرحوزه 1-4: کمربند سبز

 (47): در صورتی که سطح باقی‌مانده قطعاتی که در محدوده کمربند سبز قرار می‌گیرند، کمتر از 1000 مترمربع باشد، واگذاری کل قطعه به شهرداری الزامی است. شهرداری تهران موظف است پس از توافق با مالکان، معادل ارزش اراضی تملک شده را به مالکین پرداخت نماید.

زیرحوزه 2-4: خدمات درمانی

 (48): مصوبه کمیسیون ماده پنج شهر تهران (بند 9 مصوبه 514 کمیسیون ماده 5) در این حوزه تثبیت می‌شود.

زیرحوزه 3-4: بافت مسکونی ارزشمند محله

 (49): شهرداری تهران موظف است جهت حفظ کیفیت قضایی بافت ارزشمند محله (محدوده بافت فرسوده)، طرح ویژه بازآفرینی محله کن را با رویکرد طراحی شهری (ضمن ارائه پیشنهاد در خصوص سیما و منظر شهری، سطح اشغال، محل استقرار توده، جنس مصالح نما، نحوه و میزان عقب‌نشینی در طبقات، میزان و نحوه تأمین پارکینگ و. . )، تهیه و به تصویب کمیسیون ماده (5) شهر تهران برساند.

تبصره: حداکثر تراکم ساختمانی محله 180 درصد است که می‌بایست در فرایند تهیه طرح ویژه بازآفرینی محله کن متناسب با ویژگی‌های هر پلاک (عرض معبر و اندازه قطعه، فرم قطعه و. . )، تدقیق شود.

 (50): در بافت مسکونی ارزشمند محله، استقرار سکونت، خدمات پشتیبان سکونت و عملکردهای گردشگری ـ تفریحی و اقامتی مجاز است.

زیرحوزه 4-4: بافت مسکونی کم تراکم

 (51): استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در بافت مسکونی کم تراکم متناسب با اندازه قطعه و عرض معبر طبق ضوابط مندرج در جدول (8) است.

آخرین مصوبات شوراها - دهه سوم مرداد 98

 

 (52): در کلیه املاک دارای بنا (تا پیش از تصویب این طرح) با وسعت کمتر از 75 مترمربع، احداث سرپناه با رعایت سطح اشغال موجود و حداکثر یک طبقه روی زمین، مجاز است.

 (53): در محدوده بافت فرسوده محله کن، استفاده از تسهیلات تشویقی بافت‌های فرسوده (به استثنای طبقه و تراکم تشویقی) مجاز است.

زیرحوزه 5-4: بافت مسکونی متراکم

 (54): کلیه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران، در این حوزه لازم‌الاجراست.

زیرحوزه 6-4: فعالیت و خدمات محله

 (55): در محورها و مراکز خدماتی محله، ضوابط و مقررات پهنه بندی طرح تفصیلی شهر تهران، لازم‌الاجرا است.

 (56): نحوه استفاده از اراضی و ضوابط ساخت‌وساز در محور پیاده رحیمی، طبق ضوابط مندرج در جدول (9) است.

آخرین مصوبات شوراها - دهه سوم مرداد 98

 

 (57): با توجه به عدم امکان تأمین پارکینگ در اراضی و املاک شمال محور رحیمی (پیاده راه)، تأمین پارکینگ مورد نیاز این قطعات، در محل پارکینگ تثبیت شده در نقشه‌ها الزامی است.

حوزه (5): حوزه علیای محله کن (عرصه ساماندهی میانی)

 (58): کلیه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران، در حوزه‌های خدمات محله‌ای، بافت مسکونی و شهرک مسکونی لازم‌الاجراست.

تبصره: اراضی خدماتی شهرک‌های مسکونی در زیرپهنه (R231) طبق طرح اولیه شهرک تثبیت شده و غیرقابل تغییر است.

 (59): حداکثر سطح اشغال مجاز زیرحوزه باغ پذیرایی مخابرات، حدود 5% و تراکم ساختمانی آن، 10% در دو طبقه است.

 (60): هرگونه بارگذاری در در محدوده پارک تفرج کلبه صحرا ممنوع است.

حوزه (6): شهر سنگ

زیرحوزه 1-6: بازار تزئینات ساختمانی

 (61): استفاده از اراضی و ضوابط ساخت‌وساز در زیرحوزه بازار تزئینات ساختمانی طبق ضوابط مندرج در جدول (7) است.

تبصره: صدور هرگونه مجوزِ احداث بنا در محدوده شهر سنگ (زیر پهنه S222)، منوط به تهیه طرح اجرایی یکپارچه و با رعایت ضوابط و مقررات این سند (جدول (10)) و طرح مفهومی پیشنهادی، پس از تصویب در کمیسیون ماده (5) شهر تهران با میانگین تراکم ساختمانی 112% و سطح اشغال 30% مجاز است.

 (62): صدور پایان‌کار ساختمانی منوط به واگذاری 30 درصد وسعت کاربری‌های تجاری و اداری احداث‌شده به شهرداری تهران جهت تأمین بخشی از هزینه‌های حفاظت و صیانت از باغات کن است (وفق بند 3 مصوبه 68 ک. م5)

 (63): کاربری‌های مجاز به استقرار در بازار تزئینات ساختمانی و بازار مصالح ساختانی شامل کاربری‌های تجاری و خدماتی است.

آخرین مصوبات شوراها - دهه سوم مرداد 98

 

زیرحوزه 2-6: بازار مصالح ساختمانی

 (64): استفاده از اراضی و ضوابط ساخت‌وساز در زیرحوزه بازار مصالح ساختمانی طبق ضوابط مندرج در جدول (10) است.

تبصره: در محدوده بازار مصالح ساختمانی، احداث بنای غیراساسی برای انبار مصالح، در حداکثر 20 درصد وسعت سایت، بلامانع است.

زیرحوزه 3-6: بافت مسکونی متراکم

 (65): کلیه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی طرح تفصیلی شهر تهران، در این حوزه لازم‌الاجراست.

حوزه (7) بافت مسکونی متراکم و گستره و محورهای فعالیت

 (66): کلیه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران، در زیرحوزه‌های بافت مسکونی، گستره و محورهای فعالیت حوزه لازم‌الاجراست.

حوزه (8): حرایم طبیعی و مصنوع

زیرحوزه 1-8: حریم طبیعی (رودخانه و مسیل)

 (67): رعایت کلیه ضوابط و مقررات بستر رودخانه کن و مسیل‌های دره زرنو و حریم کمی آنها ضمن استعلام از وزارت نیرو، الزامی است.

زیرحوزه 2-8: حریم مصنوع (شبکه ارتباطی)

 (68): هرگونه ساخت‌وساز در حریم خطوط انتقال نیرو و حرایم بزرگراهی ممنوع است.

تبصره: حریم انتقال نیرو با استعلام از وزارت نیرو و حرایم بزرگراهی مطابق مصوبات کمیسیون ماده (5) شهر تهران تعیین می‌شود.

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر اراک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21679-28/05/1398

شماره 63846/310-۱۳۹۸/۵/۲

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ خود، «طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اراک» مصوب مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی را پیرو بازدید کمیته فنی شماره یک و نظرات این کمیته، مورد بررسی قرار داد و طرح جامع را با لحاظ اصلاحات زیر تصویب نمود:

۱ـ افق طرح با حفظ سقف جمعیت ۶۵۳ هزار نفر (کاهش نرخ متوسط) به سال ۱۴۱۰ افزایش یابد.

۲ـ ضمن مخالفت با هرگونه بارگذاری بر روی باغات موسوم به باغات «قنات ناصری»، با الحاق اراضی زراعی واقع در شمال محور فرودگاه به شرح نقشه پیوست مخالف و مقرر گردید خط محدوده در این قسمت بر مسیر خط لوله گاز منطبق گردد.

۳ـ به منظور حصول اطمینان از تحقق سرانه خدماتی و ایفای حقوق دولتی و عمومی مقرر گردید کاربری کلیه اراضی الحاقی به محدوده شهر مطابق با نوعیت وضع موجود آنها در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح حفظ و متعاقباً طرح تفکیکی آنها با رعایت چهارچوب طرح جامع در کمیسیون ماده ۵ مصوب و مبنای اقدامات آتی گردد.

۴ـ ضمن انعکاس آخرین محدوده بافت تاریخی و بخش ارزشمند معاصر شهر و ارجاع ضوابط احداث بنا در آن به ضوابط سازمان میراث فرهنگی مقرر گردید کلیه تعریض‌های پیشنهادی طرح که به نحوی با بدنه بازار تاریخی تداخل دارد حذف گردد. همچنین تهیه طرح موضعی و موضوعی جهت تبدیل معابر حوزه پیرامونی بازار و بافت تاریخی به پیاده راه در اسناد طرح منعکس شود.

۵ ـ طرح موضعی و موضوعی متضمن تسهیل انتقال صنایع آلاینده اراک بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران ضمن حفظ کاربری صنعتی آنها توسط شهرداری اراک تهیه و پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ مبنای توافقات و اقدامات آتی گردد.

۶ ـ شورای‌عالی ضمن استماع گزارش‌های تفصیلی تهیه‌شده توسط کمیته فنی، معاونت حمل‌ونقل وزارت راه شهرسازی مشاور تهیه‌کننده طرح جامع و استانداری مرکزی، در خصوص احداث معبر به طول حدود ۲ کیلومتر با عرض ۵۵ بر روی بافت ارزشمند معاصر اراک و آخرین راهکار اجرای آن، پیشنهاد مذکور که با رویکرد توسعه شبکه خودرو محور شهری تهیه شده است را با توجه به تجارب ارزشمند ملی و بین‌المللی سال‌های اخیر فاقد توجیه و ضرورت کافی کارشناسی دانسته و هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مترتب بر اجرای آن را بسیار فراتر از تأثیرات آن در بهبود وضعیت ترافیکی بافت میانی اراک می‌داند. لذا ضمن لغو طرح مذکور مقرر می‌نماید مطالعات ترافیکی و سند شبکه معابر طرح جامع با تکیه بر تدابیر معطوف به مدیریت ترافیک (کنترل و محدود‌سازی جریان ترافیک)، افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی و هوشمند و کاهش تقاضای سفر، خصوصاً در بخش جنوبی محور امام خمینی موردبازنگری قرار گرفته و تقویت نقش و عملکرد شبکه معابر حسب نیاز صرفاً با تکیه‌بر ظرفیت معابر موجود و اصلاح هندسی آنها حداکثر ظرف مدت یک ماه در استان بررسی پس از تأیید نمایندگان دبیرخانه شورای‌عالی، معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور با تأیید دبیر شورای‌عالی در اسناد طرح جامع لحاظ گردد.

۷ـ اصلاحات مربوطه به سند پدافند غیرعامل طرح بر اساس مکاتبه شماره 3228/2/204/98367 مورخ ۱۳۹۸/۴/۳ سازمان پدافند غیرعامل اعمال شود.

۸ ـ به جهت نظارت اعمال مدیریت پکپارچه [یکپارچه] بر روستاهای واقع در حوزه پیرامونی کلان‌شهر و کنترل ساخت‌وسازهای حاشیه روستاها، حریم شهر در بخش غربی تا حد کنارگذر و در بخش شرقی تا منتهی‌الیه محدوده طرح هادی روستای «قلعه‌نو» افزایش یابد. همچنین فرودگاه شهر و میسر دسترسی به آن به حریم شهر افزوده شود. همچنین بر مفاد بند ۷ ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی در خصوص شهر‌های واقع در حریم تأکید می‌گردد.

۹ ـ اصلاحات ضوابط و مقررات احداث بنا مطابق بند ۱۰ لغایت ۱۴ صورت‌جلسه کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در اسناد طرح اعمال و پس از کنترل دبیرخانه شورای‌عالی در اسناد ابلاغی لحاظ شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، دستور فرمایید اسناد مربوطه با اعمال اصلاحات مطابق مصوبه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

بندهای ۱۰ تا ۱۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

 (موضوع بند ۹ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران)

۱۰ـ سند پهنه بندی تراکمی شهر با اعمال اصلاحات زیر مورد تأیید قرار گرفت.

۱۰ـ ۱ـ پهنه تراکمی موسوم به «تراکم طبق طرح مصوب » در چهارچوب یکی از گونه‌های تراکمی طرح تدقیق شود و ضوابط احداث بنا آنها مستند به طرح تفکیکی هر یک گردد.

۱۰ـ۲ـ محدوده بافت تاریخی مطابق سند ابلاغی شورای‌عالی در سند تراکمی منعکس و ضوابط احداث بنا در آن‌ها به ضوابط سازمان میراث فرهنگی مستند گردد.

۱۰ـ۳ـ پهنه تراکمی مربوط به سکونتگاه‌های سنجان و کرهرود به پهنه تراکم کم و پهنه تراکمی مربوط به کوی علی ابن ابیطالب و بافت پیرامون آن (غرب رودخانه و جنوب محور امام خمینی) به تراکم متوسط تعدیل شود. ( نقشه پیوست)

۱۱ ـ سند مربوط به محور‌های عملکردی مختلط و ضوابط استقرار و اختلاط فعالیت‌ها در آنها متناسب با نقش و عملکرد معابر شهر در سه سطح عملکردی ناحیه‌ای ـ محلی (معابر بیش از ۱۸ متر)، منطقه‌ای و شهری تدقیق و پس از کنترل دبیرخانه شورای‌عالی در اسناد طرح جامع لحاظ گردد.

۱۲ـ محدوده‌های مجاز استقرار ساختمان‌های بلندمرتبه ( از ۸ تا ۱۲ طبقه) در دوگونه پهنه‌ای و محوری با رعایت الزامات زیست‌محیطی، ملاحظات دید و منظر، ظرفیت شبکه، جنس خاک، احداثات بلندمرتبه موجود و غیره با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان، استانداری و شهرداری تدقیق و پس از کنترل و تأیید دبیرخانه به عنوان لایه مجزا بر روی پهنه‌های تراکمی شهر تثبیت شود. تبعاً متعاقب ابلاغ طرح، احداث ساختمان بلند صرفاً در پهنه‌های مجاز با رعایت سایر الزامات مندرج در جداول ضوابط و مقررات پذیر خواهد بود.

تبصره ۱: الگوی بلندمرتبه‌سازی «محوری» صرفاً متخص [مختص] به معابر با «عملکرد مختلط مقیاس شهری» خواهد بود.

تبصره ۲: در الگویی احداث بنای بلندمرتبه، رعایت سقف تراکم پهنه ضروری است.

۱۳ـ ضوابط احدث [احداث] بنا و تفکیک اراضی در کاربری پیشنهادی تفریحی ـ گردشگری در جنوب محور ارتباطی فرودگاه با رویکرد شکل‌گیری فعالیت‌های بزرگ مقیاس مرتبط با گردشگری و جلوگیری از خرد شدن اراضی بازنگری گردد.

۱۴ـ جداول احداث بنا مصوب استان در کاربری مسکونی با اعمال اصلاحات به شرح پیوست مورد تأیید قرار گرفت.

 

ب ـ شورای عالی عتف

مصوبات بیست و سومین و بیست و چهارمین جلسه شورای‌عالی عتف

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21680-30/05/1398

شماره 3/12/509-۱۳۹۸/۵/۲۲

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ابلاغ مصوبات بیست و سومین و بیست و چهارمین جلسه شورای‌عالی عتف

به پیوست مصوبات بیست و سومین و بیست و چهارمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به تأیید رئیس‌جمهور محترم جمهوری رسیده، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

شایان ذکر است طبق تبصره ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸)، مصوبات شورای‌عالی عتف، پس از تأیید رئیس‌جمهور برای کلیه مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.

دبیرکل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری ـ مسعود برومند

 

مصوبات بیست و سومین جلسه شورای‌عالی عتف

بیست و سومین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ با حضور اعضاء در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید، که جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

مصوبات جلسه:

۱ـ گزارش برگزاری نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا) ارائه شد. این نمایشگاه با هدف اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور شناخت و استفاده از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های فنی و تخصصی صنعتگران داخل کشور در زمینه تولید مواد، قطعات، تجهیزات و سیستم‌های موردنیاز کشور و همچنین تسهیل برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه، برگزار شد. با توجه به اهمیت جایگاه برگزاری این نمایشگاه مقرر گردید کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی، شرایط و امکانات لازم برای ارائه مستمر و دائمی نیازمندی‌های فناورانه خود را مهیا نمایند.

۲ـ گزارش بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ارائه شد. به منظور رفع چالش‌های فراروی اجرای تکلیف قانونی مقرر گردید:

۲ـ ۱ـ با عنایت به محرمانه بودن برخی از طرح‌های مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی به عنوان نماینده وزارت مذکور در سامانه ساتع، اطلاعات مربوط به نیازمندی‌های فناورانه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت دفاع را در سامانه ثبت کرده و نسبت به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اقدام نماید.

۲ـ ۲ـ با توجه به انعقاد قرارداد فی‌مابین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و ایجاد تعهد مالی برای آنان، مقرر شد دبیرخانه شورای‌عالی با همکاری سازمان برنامه و بودجه راهکاری جهت انتقال منابع مالی واریزشده به حساب خزانه به سال بعد را تهیه و به هیئت‌وزیران ارسال نماید.

۳ـ گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت ۲ در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید شورای‌عالی قرار گرفت و مقرر شد دبیرخانه گزارش مذکور را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۴ـ با توجه به مباحث مطرح‌شده در خصوص سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با همکاری دبیرخانه شورا، گزارشی از میزان اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته در حوزه علم و فناوری در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ آماده و در جلسه آتی شورای‌عالی ارائه نمایند.

۵ ـ گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور ارائه و مورد تأیید شورای‌عالی قرار گرفت و مقرر شد به منظور ایجاد هماهنگی و سازگاری بین اهداف مندرج در اسناد بالادستی و شاخص‌های ارزیابی میزان تحقق آنها، دبیرخانه با تشکیل کارگروه پایش و ارزیابی نسبت به همسان‌سازی اهداف و اصلاح و به‌روزرسانی شاخص‌های ارزیابی اقدام کرده و نتیجه را در کمیسیون دائمی به تصویب برساند.

۶ ـ به دلیل کمبود وقت و عدم ارائه دستورهای باقیمانده، مقرر گردید جلسه آتی شورا تا آخر سال ۱۳۹۷ برگزار شود.

 

مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای‌عالی عتف

بیست و چهارمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ با حضور اعضاء در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید، که جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

مصوبات جلسه:

۱ ـ گزارش عملکرد بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور ارائه شد. بر اساس گزارش مذکور آیین‌نامه اجرایی در مردادماه ۱۳۹۷ جهت اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد و در طی ۶ ماه ۲۴۰ قرارداد پژوهشی با اعتباری بالغ بر ۶۹۳ میلیارد ریال بین دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌ها منعقد گردیده است. شرکت‌ها مبلغ ۲۷۳ میلیارد ریال را بر اساس پیشرفت طرح جهت پرداخت تأیید نمودند. میزان واریزی شرکت‌ها به خزانه مبلغ ۴۷۲ میلیارد ریال می‌باشد که این مبلغ معادل %۱۰ کل اعتبار مشمول می‌باشد.

در حال حاضر مسئله اصلی، عدم پرداخت مبالغ تأییدشده به دانشگاه‌ها از سوی خزانه می‌باشد. با عنایت به اینکه مبالغ فوق‌الذکر باید از محل اعتبار شرکت‌ها و مؤسسات دولتی موجود نزد خزانه پرداخت می‌شد، لذا با تأکید معاون اول محترم رئیس‌جمهور به منظور رفع این مشکل مقرر شد سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی خزانه، بررسی‌های لازم را برای امکان پرداخت مربوط به این بند را انجام دهد.

۲ـ به منظور ساماندهی وضعیت پژوهش و فناوری کشور و هدفمندسازی هزینه‌کرد اعتبارات این حوزه در راستای حل مسائل و چالش‌های کشور و همچنین تقاضا محور کردن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور و افزایش کارایی، اثربخشی و سودمندی فعالیت‌های صورت گرفته در این حوزه، طرح پیاده‌سازی نظام هماهنگ برنامه‌، بودجه و عملکرد پژوهش و فناوری کشور از سوی دبیرخانه شورای‌عالی عتف پیشنهاد گردید. بر اساس این طرح به هریک از پروژه‌های تحقیقاتی و فناورانه کشور یک شناسه یکتای ملی اختصاص داده می‌شود. همچنین بر اساس سند الگویی که توسط سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورا تنظیم می‌شود، پیش‌نویس برنامه‌ی منسجم پژوهش و فناوری دستگاه‌ها و شرکت‌ها تدوین می‌گردد. همچنین عملکرد نهادهای فعال در نظام پژوهش و فناوری بر اساس ماهیت فعالیت‌های آنها و بر اساس شاخص‌های عملکردی سه‌گانه (برون‌دادها، پیامدها و آثار) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و اطلاعات جمع‌آوری‌شده در سامانه یکپارجه [یکپارچه] سمات ملی نگهداری می‌شود. همچنین بر اساس این طرح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌های کشور پس از اعلام برنامه و بودجه سالانه پژوهشی دستگاه‌ها و شرکت‌ها، طرح هدفمندسازی رساله‌های تحصیلات تکمیلی را اجرا می‌نمایند.

پس از بحث و بررسی در خصوص این طرح پیشنهادی، شورا ضمن موافقت با کلیات طرح مقرر نمود. جزئیات طرح پیشنهادی برای اجرایی شدن در جلسه مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد بحث و تبادل‌نظر کارشناسی قرار گیرد و پس از تأیید در کمیسیون دائمی، در جلسه آتی شورا جهت تصویب نهایی ارائه شود.

۳ـ در خصوص مصوبات شماره ۱، ۵ و ۶ بیستمین شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری مقرر شد موضوع این مصوبات پس از تأیید در کمیسیون دائمی شورا و یا کارگروه موردنظر، به تصویب شورای‌عالی عتف برسند.

۴ـ به دلیل کمبود وقت مقرر شد موضوع « فرایند تعریف و تصویب طرح‌های کلان ملی» در جلسه آتی شورا مطرح شود.

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهر تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21679-28/05/1398

شماره 63640/310-۱۳۹۸/۵/۲

شهردار محترم تهران

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۳ خود، پیرو تکلیف مقرر در بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری پیشنهاد شورای اسلامی شهر تهران را در خصوص اصلاح پیوست ۳ طرح جامع شهر تهران (دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری) پیرامون ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ساخت‌وساز، افراز و تقسیم و تفکیک باغ‌ها، اراضی کشاورزی یا آیش واقع در محدوده شهر تهران را مورد بررسی قرار داد و ضمن تأیید صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱ کمیته فنی شماره ۴، دستورالعمل مذکور را به شرح پیوست مورد تصویب قرار داد و مقرر نمود دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ضمن اعمال اصلاحات ویرایشی مراتب را به مراجع مربوط ابلاغ نماید. همچنین مقرر گردید به منظور تحقق حداکثری اهداف این دستورالعمل در صیانت و حفاظت از باغات تهران، شهرداری تهران نسبت به پایش مستمر نحوه اعمال ضوابط و ارائه گزارشات نوبه‌ای به شورای‌عالی در دوره‌های زمانی سه‌ماهه اقدام نماید.

لذا بدین‌وسیله «پیوست ۳ طرح جامع شهر تهران (دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری)» به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

اصلاحیه پیوست شماره ۳ سند طرح جامع مصوب شهر تهران

ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ساخت‌وساز، افراز و تقسیم و تفکیک باغ‌ها و اراضی کشاورزی یا آیش واقع در محدوده شهر تهران، موضوع دستورالعمل ماده چهارده (۱۴) قانون زمین شهری به شرح زیر تعیین و جایگزین ضوابط و مقررات قبلی (پیوست شماره ۳ سند طرح جامع شهر تهران) می‌گردد. در اجرای این دستورالعمل لازم است قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها نیز رعایت گردد

ماده یکم (۱) ـ تعاریف و تدقیق واژگان

باغ: باغ طبق مفاد بند «د» ماده «یک» آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام “تصویبی در سی ‌و دومین اجلاس شورای‌عالی استان‌ها به تاریخ ۱۳۸۹/۲/۱۵ تعریف و تعیین می‌گردد.

اراضی کشاورزی و مزروعی: اراضی کشاورزی و مزروعی شامل اراضی می‌شود که یا در سند آن قید شده باشد و یا اینکه بر اساس رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون شهری نوعیت زمین کشاورزی و مزروعی تعیین شده باشد.

سطح ناتراوا: سطحی از خاک که با پوشش‌های سخت و غیرقابل نفوذ در برابر آب پوشانده شده است.

مشخصات نقشه جانمایی: شامل مختصات جغرافیایی محل وقوع درختان (X و Y) است. این نقشه می‌بایست در اراضی با مساحت کمتر از ۲۰۰۰ مترمربع در مقیاس ۱:۱۰۰ و در اراضی با مساحت بیشتر از ۲۰۰۰ مترمربع در مقیاس ۱:۲۰۰ تهیه و شامل تمامی فضاهای میان‌تهی داخل ساختمان، راه‌پله، مشاعات و رمپ و لوپ می‌باشد.

ماده دوم (۲): باغ‌های داخل محدوده شهر

۱ـ فضای سبز عمومی: باغ‌هایی که شهرداری علاوه‌بر مصوبات طرح‌ها، تملک نموده و باید با حفظ یا ارتقاء وضعیت درختان و سیستم آبیاری به صورت فضای سبز عمومی نگهداری نماید (اعم از اینکه در طرح مصوب ، کاربری آن‌ها فضای سبز باشد یا نباشد)و با تصویب مراجع مربوطه به فضای سبز عمومی تبدیل شود.

۲ـ پهنه سبز و باز (ارزشمند سبز و حفاظت ویژه): باغ‌هایی که به صورت انبوه و در کنار هم قرار گرفته و گستره‌ها یا بافت‌های ارزشمند سبز را تشکیل می‌دهند که مشتمل بر زیر پهنه‌های G211 و R241 (مطابق نقشه‌های پیوست) می‌باشند. هرگونه تغییر در این نقشه‌ها منوط به تصویب کمیسیون ماده پنج خواهد بود.

۱ـ ۲ـ حداقل نصاب تفکیک، افراز و تقسیم اراضی و املاک دارای نوعیت باغ موضوع بند (۲)ماده (۲) به میزان ده هزار (۱۰۰۰۰) مترمربع تعیین و هرگونه ساخت‌وساز در آن طبق ضوابط طرح موضعی مصوب مجاز خواهد بود.

۲ـ ۲ـ تا زمان تهیه و تصویب طرح‌های موضعی مذکور در بند ۱ـ ۲ هرگونه ساخت‌وساز صرفاً مطابق ضوابط پهنه G211خواهد بود.

۳ـ فضای سبز خصوصی: باغاتی که به صورت پراکنده در پهنه‌های مختلف شهر به غیر از فضاهای سبز عمومی (زیر پهنهG۱‌) و خدمات مصوب قرار دارند و به موجب مقررات و توسط مراجع ذی‌ربط باغ تشخیص داده شده‌اند، به شرح زیر:

۱ـ ۳ـ حداقل تفکیک، افراز و تقسیم اراضی و املاک دارای نوعیت باغ موضوع بند ۳ ماده ۲ به میزان پنج هزار (۵۰۰۰) مترمربع تعیین می‌گردد.

۲ـ ۳ـ نحوه ساخت‌وساز در باغ‌های با مساحت کمتر از دو هزار (۲۰۰۰) مترمربع

۱ـ ۲ـ ۳ـ سطح اشغال مجاز در این باغ‌ها حداکثر۱۵درصد مساحت زمین طبق سند مالکیت می‌باشد.

۲ـ ۲ـ ۳ـ تراکم مجاز در این باغ‌ها حداکثر ۳۰ درصد تعیین می‌گردد.

۳ـ ۲ـ ۳ـ تعداد طبقات در این باغ‌ها حداکثر ۲ طبقه و بیشترین ارتفاع از سطح زمین محل توده‌گذاری، با احتساب ۱۱۰ سانتیمتر جان‌پناه، ۸۶۰ سانتیمتر تعیین می‌گردد.

در مواردی که ضوابط پهنه کمتر از ضوابط فوق‌الذکر می‌باشد، ضوابط زیر پهنه مربوطه ملاک عمل خواهد بود.

۳ ـ ۳ ـ نحوه ساخت‌وساز در باغ‌های با مساحت بین دو هزار (۲۰۰۰) تا پنج هزار (۵۰۰۰) مترمربع:

۱ـ ۳ـ ۳ـ سطح اشغال مجاز در این باغ‌ها حداکثر ۱۵درصد مساحت زمین طبق سند مالکیت می‌باشد.

۲ـ ۳ـ ۳ـ تراکم مجاز در این باغ‌ها حداکثر ۴۵ درصد تعیین می‌گردد.

۳ـ ۳ـ ۳ـ تعداد طبقات در این باغ‌ها حداکثر ۳ طبقه و بیشترین ارتفاع از سطح زمین محل توده‌گذاری با احتساب ۱۱۰ سانتیمتر جان پناه، ۱۱۸۰ سانتیمتر تعیین می‌گردد.

۴ـ ۳ـ ۳ـ در صورت استفاده مسکونی در باغ‌های با مساحت دو هزار (۲۰۰۰) تا پنج هزار (۵۰۰۰مترمربع)، میانگین مساحت هر واحد ۱۵۰ مترمربع تعیین می‌شود.

۴ـ ۳ـ نحوه ساخت‌وساز باغ‌های با مساحت بیشتر از پنج هزار (۵۰۰۰) مترمربع:

۱ـ ۴ـ ۳ـ سطح اشغال مجاز در این باغ‌ها تا سقف پنج هزار (۵۰۰۰) مترمربع، حداکثر ۱۵ درصد مساحت پنج هزار (۵۰۰۰) مترمربع می‌باشد و تراکم مجاز تا این سقف، حداکثر ۴۵ درصد پنج هزار (۵۰۰۰) مترمربع تعیین می‌گردد. سطح اشغال مجاز برای مساحت مازاد بر ۵۰۰۰ مترمربع،حداکثر ۱۰ درصد مساحت مازاد پنج هزار (۵۰۰۰) مترمربع و حداکثر تراکم مجاز برای مساحت مازاد، ۳۰درصد مساحت مذکور می‌باشد.

۲ـ ۴ـ ۳ـ تعداد طبقات در این باغ‌ها ۳ طبقه با سطح اشغال ۱۵ درصد و یا حداکثر ۴ طبقه ضمن رعایت سقف تراکم مجاز (با کاهش سطح اشغال) تعیین می‌گردد. بیشترین ارتفاع از سطح زمین محل توده‌گذاری با احتساب ۱۱۰ سانتیمتر جان پناه، ۱۵۰۰ سانتیمتر می‌باشد.

۳ـ ۴ـ ۳ـ در صورت استفاده مسکونی در باغ‌های با مساحت بالای ۵۰۰۰ مترمربع، میانگین مساحت هر واحد مسکونی ۱۵۰ مترمربع تعیین می‌شود.

۵ ـ ۳ـ در صورت اختلاف ارتفاع سطح زمین محل توده‌گذاری، مبنای تراز ارتفاعی، میانگین سطح محل توده‌گذاری می‌باشد.

۶ ـ ۳ـ در باغ‌های با مساحت دو هزار (۲۰۰۰) مترمربع و بیشتر در صورت ارائه درخواست کتبی و محضری مالک مبنی بر تبدیل هفتاد (۷۰) درصد از مساحت عرصه باغ به فضای سبز عمومی تجهیز شده و واگذاری قانونی آن به شهرداری، احداث بنا در ۳۰درصد باقیمانده با سطح اشغال ۶۰ درصد و تراکم۲۴۰ درصد حداکثر در چهار (۴) طبقه مجاز می‌باشد. در صورتی که تراکم زیر پهنه مصوب ۳۰۰ درصد و یا بیشتر باشد، حداکثر تراکم مجاز در ۳۰ درصد باقیمانده ملک معادل۳۰۰ درصد با سطح اشغال ۶۰درصد، حداکثر در پنج (۵) طبقه تعیین می‌گردد.

تبصره یکم (۱): تأمین سطوح مورد نیاز برای سرانه‌های خدماتی (تأسیسات، فضای سبز، پارکینگ) و گذربندی در۳۰ درصد باقیمانده صورت می‌پذیرد.

تبصره دوم (۲): هفتاد (۷۰) درصد باقی‌مانده باغ صرفاً به فضای سبز عمومی اختصاص‌یافته و به پهنه G111 و یا G112 تبدیل گردد.

۷ ـ ۳ـ در صورت تجمیع دو یا چند پلاک باغ و غیرباغ، ضوابط ساخت‌وساز در باغ به ضوابط غیرباغ افزوده خواهد شد. در این صورت جانمایی توده‌گذاری با رعایت عدم سایه‌اندازی و اشراف برای قطعات پیرامون در محدوده “غیرباغ ” و منوط به تأیید کمیته فنی باغ است.

۸ ـ ۳ـ در تمامی اراضی دارای نوعیت باغ در شهر تهران، احداث زیرزمین حداکثر در یک طبقه (منفی) با رعایت عدم آسیب به ریشه درختان مجاز است. حداکثر تراز ارتفاع کف زیرزمین ۱۴۰ سانتیمتر پایین‌تر از کمترین تراز ارتفاعی محل توده‌گذاری ساختمان است. (زیر سقف زیرزمین ۱۰۰ سانتی‌متر بالاتر از محل توده‌گذاری ساختمان خواهد بود، در ضمن به منظور رعایت ضوابط آتش‌نشانی برای ساختمان‌هایی با مساحت زیربنای بیش از ۱۰۰۰ مترمربع، تراز ارتفاع کف زیرزمین ۲۰۰ سانتی‌متر تعیین می‌گردد). سطح اشغال زیرزمین حداکثر معادل سطح اشغال طبقه همکف خواهد بود و حداکثر ارتفاع طبقه زیرزمین ۲۴۰ سانتی‌متر تعیین می‌شود. احداث زیرزمین و محل مناسب توده‌گذاری در کمیته فنی باغ (موضوع ماده ششم (۶) این مصوبه) تعیین می‌شود.

۹ ـ ۳ـ به منظور ارتقاء کیفیت فضاهای صنعتی و کارگاهی (پهنه‌های (S3، نحوه ساخت‌وساز در اراضی زراعی و باغ‌های موجود در این پهنه‌ها، با رعایت سقف تراکم ۴۵ درصد و تعداد طبقات حداکثر ۲ طبقه در عرصه فاقد درخت، سطح اشغال تا ۳۰ درصد (بنا به ضرورت) با اولویت استقرار فعالیت‌های دانش بنیان قابل افزایش است. حداکثر ارتفاع نیز ده (۱۰ (متر می‌باشد.

۱۰ـ ۳ـ میزان مجاز کف‌سازی‌های ناتراوا در باغ‌ها، حداکثر ۵ درصد مازاد بر سطح اشغال وسعت فضای باز باغ‌ها در صورت عدم قطع درخت می‌باشد و جانمایی آن طبق نقشه احداث ساختمان مصوب کمیته فنی باغ است.

تبصره سوم (۳): تأمین پارکینگ مورد نیاز به صورت روباز در سطح ناتراوا امکان‌پذیر است.

ماده سوم (۳)ـ اراضی کشاورزی و مزروعی داخل محدوده شهر

۱ ـ تبدیل اراضی کشاورزی که فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز عمومی‌ (زیرپهنه G۱) باشند بنا به درخواست مالک ملک، با استفاده از مقررات فضای سبز خصوصی موضوع بند (۳)ماده دوم (۲) این دستورالعمل بلامانع است. در این صورت لازم است که نقشه درخت‌کاری باغ نیز همراه با نقشه‌های تفکیکی و ساختمانی تهیه و به تصویب کمیته فنی باغ برسد.

۲ـ در اراضی کشاورزی و مزروعی که فاقد کاربری خدمات و فضای سبز عمومی (زیرپهنه G1) باشند در صورت ارائه درخواست کتبی و محضری مالک مبنی بر تبدیل هفتاد (۷۰) درصد از مساحت عرصه ملک به فضای سبز عمومی تجهیز شده و واگذاری قانونی آن به شهرداری، احداث بنا در ۳۰ درصد باقیمانده با سطح اشغال ۶۰ درصد و تراکم۲۴۰ درصد، حداکثر در چهار (۴) طبقه مجاز می‌باشد. در صورتی که تراکم زیر پهنه مصوب ۳۰۰ درصد و یا بیشتر باشد، حداکثر تراکم مجاز در ۳۰ درصد با باقیمانده ملک معادل۳۰۰ درصد و سطح اشغال ۶۰ درصد، حداکثر در پنج (۵) طبقه تعیین می‌گردد.

تبصره یکم (۱): تأمین سطوح مورد نیاز برای سرانه‌های خدماتی (تأسیسات، فضای سبز، پارکینگ) و گذربندی در۳۰ درصد باقیمانده صورت می‌پذیرد.

تبصره دوم (۲): هفتاد (۷۰) درصد باقی‌مانده باغ صرفاً به فضای سبز عمومی اختصاص‌یافته و به پهنه G111 و یا G112 تبدیل گردد.

۳ـ تا زمانی که مالکین قصد ساختمان‌سازی نداشته باشند،می‌توانند از ضوابط تفکیک به شرح زیر استفاده نمایند:

الف ـ حداقل اراضی زراعتی آبی ۱۰ هکتار

ب ـ حداقل اراضی زراعتی دیم ۲۰ هکتار

۴ـ چنانچه اراضی کشاورزی و مزروعی داخل محدوده شهر، جزء اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری قرار گرفته باشد، هرگونه عملیات اجرایی با رعایت ضوابط این دستورالعمل، منوط به اجرای بند شش (۶) ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران می‌باشد.

ماده چهارم (۴): در صورت استفاده مسکونی، تأمین پارکینگ‌های مورد نیاز بر اساس ضوابط طرح تفصیلی مصوب شهر تهران الزامی است. در صورت استفاده غیرمسکونی، تأمین پارکینگ به ازای هر ۱۰۰ مترمربع بنای خالص عملکرد پیشنهادی،مطابق با جدول کاربری‌ها و عملکرد‌های مجاز به استقرار در باغ‌ها انتهای این دستورالعمل می‌باشد.

ماده پنجم (۵): با تصویب و ابلاغ این دستورالعمل، هرگونه افزایش سطح اشغال، طبقه و تراکم در املاک باغ بیش از میزان مشخص شده ممنوع بوده و کلیه بندهای متناظر در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران در صورت مغایرت با این دستورالعمل از جمله بندهای ۲ـ۶، ۲ـ۹، ۵ ـ۱۰، ۸ ـ۳، ۳ـ۱۴، ۱۴ـ ۷، ۱۶ـ ۳۶ و تبصره ۴ بند ۹ـ۱ در خصوص املاک باغ ملاک عمل نخواهد بود.

ماده ششم (۶): از تاریخ ابلاغ این مصوبه، صدور پروانه ساختمان در باغ‌ها صرفاً توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر رعایت موارد زیر انجام خواهد پذیرفت. نحوه عملکرد دقیق آن ظرف مدت حداکثر یک ماه توسط معاونت مذکور تدوین و ابلاغ خواهد گردید. تخلف از پروانه صادرشده، ممنوع و مستلزم قلع بنا خواهد بود.

۱ـ ۶ ـ شهرداری تهران مکلف است نسبت به تشکیل “کمیته فنی باغ” با عضویت نماینده معاونت شهرسازی و معماری (مدیرکل مربوطه)، نماینده سازمان بوستان‌ها و فضای ‌سبز شهر تهران (با تخصص فضای سبز)، چهار نفر کارشناس خبره حقیقی با تخصص‌های معماری، فضای سبز، اکولوژی گیاهی و میراث فرهنگی (به انتخاب معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران) و معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه‌ای که ملک در آن واقع است، جهت بررسی و تأیید نقشه‌های پیشنهادی اقدام نماید.

تبصره: رسمیت یافتن جلسات کمیته فنی باغ، منوط به حضور نمایندگان کمیسیون‌های شهرسازی و معماری و سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران (از هر کمیسیون یک نفر) به عنوان ناظر می‌باشد.

۲ـ ۶ ـ نقشه‌های جانمایی درختان در مقیاس مناسب (۱:۱۰۰ تا ۱:۲۰۰) با درج مشخصات کامل درختان و مسیر قنات و آب‌های زیرزمینی و چاه‌ها و منبع تخصیص آب جهت آبیاری درختان، توسط مالک تهیه و جهت تأیید به کمیسیون ماده هفتم (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ارائه می‌شود.

۳ـ ۶ ـ محل توده ساختمانی و کف‌سازی ناتراوا بر اساس نقشه‌های بند ۲ـ ۶ در «کمیته فنی باغ» بررسی و تعیین شده و مبنای صدور پروانه ساختمان خواهد بود.

۴ـ ۶ ـ درج شناسنامه مصوب باغ در پروانه ساختمانی و پایان‌کار الزامی است.

۶ ـ ۵ ـ نظارت مستمر جهت حفاظت و صیانت از درختان در حین عملیات ساختمانی و زمان بهره‌برداری توسط شهرداری انجام می‌پذیرد و در صورت هر نوع تغییر وضعیت درختان املاک، شهرداری می‌بایست موضوع را از کمیسیون‌های ماده هفتم (۷) آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر استعلام نماید.

تبصره: اختیارات کمیته باغ صرفاً محدود به موارد مندرج در این دستورالعمل می‌باشد.

ماده هفتم (۷): شهرداری تهران مکلف است در جهت حفاظت حداکثری از باغ‌های غیرخصوصی موجود در پهنه‌های مختلف، پیشنهاد تغییر این پهنه‌ها به پهنه‌های فضای سبز عمومی را ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این مصوبه تهیه و جهت تصویب به کمیسیون ماده ۵ و عنداللزوم شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نماید.

ماده هشتم (۸): عملکرد‌های موضوع جدول ذیل این دستورالعمل با رعایت ضوابط و مقررات دستگاه مربوطه و در چارچوب ضوابط و مقررات باغ‌ها قابلیت استقرار خواهند داشت.

تبصره ۱: گزارش کارشناسی شامل پیوست‌های مطالعاتی ترافیکی، زیست‌محیطی، اجتماعی از متقاضی درخواست پروانه ساختمانی مطالبه و جهت بررسی به کمیته فنی باغ ارائه و کمیته یادشده می‌تواند در صورت نیاز مستندات لازم را جهت تأیید به کمیسیون ماده پنج ارسال و سپس نسبت به صدور پروانه اقدام نماید.

تبصره ۲: هرگونه تغییر در مفاد جدول کاربری‌ها و عملکردهای مجاز به استقرار منوط به تصویب پیشنهاد در کمیسیون ماده ۵ می‌باشد.

 

آخرین مصوبات شوراها - دهه سوم مرداد 98

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…

قوانین دهه دوم تیر ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/04/11 لغايت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری…

سایر مصوبات دهه اول تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/01 لغایت 1402/04/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     بخشنامه قوه‌قضائیه در…
keyboard_arrow_up