آخرین مصوبات هیأت دولت – دهه سوم مهر ۹۷

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از
1397/07/21 لغايت 1397/07/30
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

 

مصوبات هيأت دولت

تصویب‌نامه در خصوص انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان        

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک     

تصویب‌نامه در خصوص اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان خراسان رضوی      

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون هوای پاک     

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور         

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه          

آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک       

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک     

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور    

اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک

 

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21433-21/07/1397

شماره ۹۲۸۱۷/ت۵۵۷۳۰هـ ـ۱۳۹۷/۷/۱۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۱ به پیشنهاد شماره ۱۱۷۶۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌‌های بین‌المللی ـ مصوب۱۳۷۱ـ تصویب کرد:

۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان، در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره ۲۰۷۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۲ و اصلاحیه‌های شماره ۱۸۹۲۸ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۰ و شماره ۳۹۴۶۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

۲ـ مقام امضاکننده موافقت‌نامه از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران، نباید مقامی بالاتر از امضاکننده طرف مقابل باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21433-21/07/1397

شماره ۸۴۴۰۱/ت۵۵۰۶۹هـ ـ۱۳۹۷/۶/۲۷

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد شماره ۴۳۶۹۳-۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۹) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶-، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون هوای پاک  ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ

ب ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط‌زیست

پ ـ آلودگی صوتی: پخش و انتشار هرگونه صدا و ارتعاش بیش از حد مجاز.

ت ـ منابع و کانون‌های آلودگی صوتی: انواع منابع ثابت و متحرک مولد صدا و ارتعاش بیش از حد مجاز.

ث ـ عامل آلودگی صوتی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که اداره یا تصدی منابع و کانون‌های آلودگی صوتی را بر عهده داشته باشد.

ماده ۲ـ هرگونه اقدامی که موجبات آلودگی صوتی را فراهم نماید ممنوع است. حدود مجاز آلودگی صوتی به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

ماده ۳ـ سازمان موظف است ضمن شناسایی منابع و کانون‌های آلودگی صوتی میزان آلودگی آنها را بر اساس حدود مجاز تعیین و مراتب را به همراه مهلت رفع آلودگی مذکور به عامل آلودگی صوتی ابلاغ نماید. مهلت یادشده و روش سنجش میزان آلودگی بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان تعیین می‌شود و عامل آلودگی موظف است نسبت به رفع آلودگی صوتی مربوط در مهلت مقرر اقدام نماید.

ماده ۴ـ سازمان موظف است در صورت عدم رفع آلودگی صوتی در پایان مهلت تعیین‌شده نسبت به انجام اقدامات موضوع قانون در مورد متخلف یا متخلفان اقدام نماید.

ماده ۵- سازمان مجاز است در اجرای وظایف قانونی خود و رعایت مفاد قانون و این آیین‌نامه هر زمانی که لازم بداند نسبت به بازرسی منابع آلوده‌کننده اقدام نماید. 

تبصره ـ با عامل آلودگی صوتی و یا هر شخص دیگری که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از انجام بازرسی و یا پایش میزان آلودگی صوتی جلوگیری و یا از ارائه آمار و اطلاعات موردنیاز سازمان خودداری نماید طبق ماده (۶) قانون رفتار خواهد شد.

ماده ۶- مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری موضوع ماده (۶) قانون موظفند انواع وسایل نقلیه موتوری مورد بازدید را از جهت رعایت حدود مجاز آلودگی صوتی نیز تحت آزمایش و معاینه قرار دهند.

ماده ۷- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در مورد وسایل نقلیه موتوری فاقد گواهی معاینه فنی مطابق ماده (۶)  قانون اقدام نماید.

ماده ۸- وزارت راه و شهرسازی موظف است مستندات موردنیاز مربوط به رعایت حدود مجاز استاندارد آلودگی صوتی مربوط به حمل‌ونقل عمومی، هوایی، ریلی و دریایی را در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده ۹ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است در اجرای ماده (۳۳) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ـ ، ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه، دستورالعمل کنترل و کاهش آلودگی صدا ناشی از فعالیت‌های ساختمانی و سایر ساخت‌وسازها در محدوده شهرها و روستاها را با لحاظ محدودیت‌های نوعی، کمّی و زمانی تدوین و در قالب مقررات ملی ساختمان ابلاغ نماید.

ماده ۱۰ـ وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) موظف است نسبت به تکمیل طرح جامع مدیریت کاهش آلودگی صوتی در کلان‌شهرها ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب-نامه اقدام و پس از تأیید سازمان ابلاغ نماید.

ماده ۱۱ـ سازمان موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مربوط ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به تکمیل و راه-اندازی شبکه ملی پایش و اطلاع‌رسانی آلودگی صوتی با اولویت کلان‌شهرها اقدام نماید.

ماده ۱۲ـ اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف مقرر در این آیین‌نامه در چهارچوب لوایح بودجه سنواتی دستگاه‌های ذی‌ربط منظور و پس از تصویب در چهارچوب مقررات مربوط هزینه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم مهر ۹۷

تبصره: روش انجام آزمون بر مبنای استاندارد شماره ۱۰۲۸۲ سازمان ملی استاندارد ایران با عنوان «موتور گازی و موتورسیکلت ـ سطح صدا» خواهد بود.

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم مهر ۹۷

٭ روش انجام آزمون‌ها: روش انجام آزمون‌ها بر مبنای استانداردهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌باشد.

٭ خودروی کلاس M1: خودروهایی که به منظور حمل مسافر می‌باشند و دربرگیرنده بیشتر از ۹ صندلی با احتساب صندلی راننده نباشند.

٭ خودروی کلاس N1:  خودروهایی که برای مقاصد حمل و کالا می‌باشند (با مکانیزم جرم مجاز کمتر از ۲ تن)

٭ آزمون صدای عبوری: بر اساس استاندارد EEC/70/157 اتحادیه اروپا، این آزمون باید در یک محیط خشک که سطح صوت پس‌زمینه آن 10dB(A) از سطح صدای تولیدی توسط خودرو کمتر می‌باشد و در شرایط جوی مناسب (بدون وزش باد)، انجام گیرد. دو میکروفن در طرف خودرو و به فاصله 7/5 متر، از خط مرکز خودرو، در ارتفاع 1/2 متر، به موازات سطح افق و عمود بر راستای خودرو قرار داده می‌شود. خودرو از فاصله ۱۰ متری امتداد میکروفن‌ها با کمینه دو سرعت: ۱ـ سرعتKm/h ۵۰، یا ۲ـ سرعت معادل سه‌چهارم سرعت اسمی موتور (در دنده ۲ یا ۳ یا درایو) به میکروفن‌ها نزدیک می‌شود و در زمان طی مسافت ۲۰متر، سطح صوت ماشینی (مکانیزم) منتشره از آن اندازه‌گیری می‌گردد.

٭ آزمون صدای اگزوز: بر اساس استاندارد EEC/70/157 اتحادیه اروپا، این آزمون باید در یک محیط خشک که سطح صوت پس‌زمینه آن حداقل 10dB(A) از سطح صدای تولیدی توسط خودرو کمتر می‌باشد و در شرایط جوی مناسب (بدون وزش باد)،‌انجام گیرد. یک میکروفن با زاویه ۴۵ درجه نسبت به مجرای خروجی اگزوز و در بیشینه دو ارتفاع: ۱ـ ارتفاع مجرای خروجی اگزوز یا ۲ـ ارتفاع 0/2 متر و به فاصله 0/5 متر، از دهانه خروجی اگزوز قرار داده می‌شود و سطح صوت ماکزیمم مقدار به دست آمده از سه اندازه‌گیری پیاپی با اختلافی در محدود 2dB(A)، به‌عنوان نتیجه گزارش ارائه می‌گردد.

٭ آزمون صدای وسیله هشداردهنده خودرو (نصب بر روی خودرو): بر اساس استاندارد EEC/70/388 اتحادیه اروپا،‌ این آزمون باید در یک محیط خشک که سطح صوت پس‌زمینه آن حداقل 10dB(A) ‌از سطح صدای تولیدی توسط بوق خودرو کمتر می‌باشد و در شرایط جوی مناسب (سرعت وزش باد کمتر ازKm/h ۱۸، می‌باشد) انجام گیرد. میکروفن‌ها به فاصله ۷ متر از لبه جلویی خودرو، به موازات سطح افق،‌ در امتداد راستای طولی خودرو،  به سمت منبع تولید صوت قرار داده می‌شود. ارتفاع میکروفن‌ها از 0/5 تا 1/5 متر (نسبت به سطح زمین) متغیر بوده و ماکزیمم سطح صوت به دست آمده از آنها طی یک‌بار اندازه‌گیری صدای بوق (موتور خاموش است)، به‌عنوان نتیجه گزارش ارائه می‌گردد.

۳ ـ حدود مجاز آلودگی صوتی در پهنه‌های مختلف:

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم مهر ۹۷

٭ پهنه مسکونی:

پهنه‌ای که کاربری غالب آن مسکونی و کارکرد اصلی آن سکونت بوده و کاربری‌های مربوط به فعالیت‌های پشتیبان برای تأمین نیازهای روزمره و اولیه ساکنین  محلات را نیز در خود جای داده است. در پهنه سکونت، تأمین آسایش و امنیت ساکنین، مبنای انتخاب کاربری‌های مجاز به استقرار در این پهنه است. تنوع در پهنه‌های مسکونی ناشی از وجود تفاوت بارز در تراکم ساختمانی، ابعاد قطعات مسکونی، تعداد طبقات، تعداد واحد مسکونی در هر هکتار، عرض معابر و … است.

٭ پهنه مختلط (تجاری ـ مسکونی):

مشتمل بر قسمت‌هایی از شهر که از رشد خزنده فضاهای کار و فعالیت در بافت‌های مسکونی پدید آمده و از استقرار توأمان کارکردهای سکونت و کار و فعالیت شکل گرفته است.

٭ مراکز تجاری ـ اداری:

شامل قسمت‌هایی از شهر که عمدتاً دارای کاربری تجاری صرف و یا کاربری‌های مرتبط با آن باشد (مانند بازارها، پاساژها و …)

٭ پهنه فعالیت (مسکونی ـ صنعتی)

مشتمل بر قسمت‌هایی از شهر که وجه غالب آن کار و فعالیت، به ویژه کاربری‌های تجاری خدماتی بوده و سکونت در آن ممنوع، یا محدود و تابع نظم عمومی کار و فعالیت است. این پهنه زیرپهنه‌های اصلی متمایزی را در برمی‌گیرد که در هر یک، غلبه یکی از وجوه تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی یا اختلاطی از آن‌ها در مقیاس‌های متفاوت شهری بارز است.

٭ پهنه صنعتی

پهنه‌ای دارای کاربری صنعتی که طبق ضوابط محیط‌زیست استقرار آن‌ها در محیط شهر مجاز نبوده و بر اساس مطالعات زیست‌محیطی لازم است با فاصله‌ای مناسب بیرون از شهر یا نواحی مسکونی قرار گیرد. کارگاه‌های مزاحم شهری، کاربری‌های کارخانه‌ای، تولیدی و خدمات صنعتی عموماً در این محدوده واقع هستند.

٭ روش و محل اندازه‌گیری آلودگی صوتی به شرح زیر می‌باشد:

دستور (فرمول) محاسبه‌ی تراز متوسط (Lp) روز و شب به شرح زیر است:

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم مهر ۹۷

Leq(10′) تراز معادل در مدت‌زمان ده دقیقه اندازه‌گیری است که ۲۴ بار در شبانه‌روز (با فاصله زمانی یک‌ساعته) اندازه‌گیری می‌شود. محل اندازه‌گیری ضلعی از فرستنده است که کمترین فاصله را با دریافت‌کننده دارد.

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان خراسان رضوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21437-25/07/1397

شماره ۹۴۱۳۲/ت۵۵۰۴۰هـ ـ۱۳۹۷/۷/۱۷

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۵ به پیشنهاد شماره ۷۵۵۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

اصلاحات و تغییرات تقسیماتی زیر در استان خراسان رضوی انجام می‌شود:

الف ـ دهستان استای به مرکزیت روستای کاریز کهندل از ترکیب روستاها، مزارع و مکان‌های زیر مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، در تابعیت بخش صالح‌آباد شهرستان تربت‌جام ایجاد می‏شود:

۱ـ کنده سوخته ۲ـ استای علیا ۳ـ استای پایین ۴ـ چشمه انجیری ۵ ـ کاریزچه ۶ ـ توت صفر ۷ ـ توت لشگران ۸ ـ کمرچه ۹ ـ هرکاره ۱۰ـ کاریز نو ۱۱ـ شهوه علیا ۱۲ـ شهوه سفلی ۱۳ـ توت سید محمد ۱۴ـ کاریز کهندل ۱۵ـ کاریزک حاجی پسند ۱۶ـ پاسگاه خطایی ۱۷ـ پاسگاه پل خشتی ۱۸ـ پاسگاه دولی جلال ۱۹ـ پاسگاه دولی بهلول ۲۰ـ پاسگاه استای ۲۱ـ چشمه نور ۲۲ـ چاه بیدامله ۲۳ـ چاه کلوخان ۲۴ـ پله.

ب ـ بخش جنت‌آباد به مرکزیت روستای جنت‌آباد از ترکیب دهستان‌های جنت‌آباد و استای در تابعیت شهرستان تربت‌جام ایجاد می‏شود.

پ ـ شهرستان صالح‌آباد به مرکزیت شهر صالح‌آباد از ترکیب بخش‌های زیر ایجاد می‏شود:

۱ـ بخش مرکزی از ترکیب دهستان‌های صالح‌آباد، باغ کشمیر و قلعه حمام.

۲ـ بخش جنت‌آباد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

متن کامل PDF شماره یک

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم مهر ۹۷

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون هوای پاک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21437-25/07/1397

شماره ۹۴۲۸۴/ت۵۵۰۷۳هـ ـ۱۳۹۷/۷/۱۷

وزارت نفت ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان حفاظت محیط‌زیست

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست (با همکاری  وزارتخانه‌های نفت، کشور، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران) و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ـ تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون هوای پاک

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ

ب ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط‌زیست

پ ـ شرکت‌های بازرسی: شرکت‌های بازرسی معاینه فنی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

ماده ۲ـ مالکان، مسئولان یا رؤسای مراکز موضوع تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مکلفند نسبت به معاینه فنی موتورخانه‌ها و سایر سامانه‌های احتراقی خود و دریافت گواهی از سازمان ملی استاندارد ایران برابر استاندارد مربوط اقدام نمایند. بازه‌های زمانی معاینه فنی مذکور نباید از زمان یک سال مقرر در قانون بیشتر باشد.

 ماده ۳ـ تعرفه هزینه‌های انجام معاینه‌های فنی موضوع این آیین‌نامه بر اساس

نفر ـ ساعت کار کارشناسی لازم به تفکیک موتورخانه و سایر سامانه‌های احتراقی به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران به تصویب شورای‌عالی استاندارد مطابق با بند (۷) ماده (۳۵) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ می‌رسد.

تبصره ـ تأمین هزینه معاینه فنی موضوع این آیین‌نامه بر عهده ذی‌نفع موضوع تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون می‌باشد.

ماده ۴ـ شرکت‌های بازرسی موظفند بلافاصله پس از سنجش آلاینده‌ها و تطبیق نتیجه با استاندارد مربوط، نسبت به تهیه و ارسال گزارش آن به سازمان ظرف دو روز کاری اقدام نمایند. سازمان موظف است ظرف سه روز کاری پس از وصول گزارش شرکت‌های مذکور به ذی‌نفع موضوع تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون به جهت ضرورت رفع آلودگی در مهلتی که برابر دستورالعمل ابلاغی سازمان تعیین می‌شود تذکر کتبی دهد. در صورت عدم  اقدام ذی‌نفع مذکور در مهلت مقرر، سازمان موظف است ظرف سه روز کاری مراتب را به مراجع ذیصلاح جهت اعمال مجازات و جرایم مربوط برابر ماده (۱۷) قانون اعلام نماید.

ماده ۵ ـ سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است سامانه اطلاعات تحت وب برای ثبت اطلاعات متقاضیان، اطلاعات گزارش‌های معاینه فنی و اقدامات اصلاحی برای نظارت بر اجرای معاینه فنی را با قابلیت دسترسی سازمان و شرکت ملی گاز ایران به اطلاعات سامانه مذکور ایجاد نماید.

تبصره ۱ـ بانک اطلاعات اولیه این سامانه شامل مشخصات مشترک از قبیل شماره اشتراک، نشانی و نوع سامانه احتراقی مورد استفاده، توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه و به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه می‌شود.

تبصره ۲ـ گزارش‌های ادواری با توجه به اطلاعات سامانه، توسط سازمان تولید و به عنوان مرجع اطلاعات لازم جهت اعمال جرایم و تشویق‌های موضوع این آیین‌نامه استفاده خواهد شد.

ماده ۶ ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است ضمن تهیه، به روزرسانی و اجرای برنامه توسعه شرکت‌های بازرسی، به نحوی در ساماندهی شرکت‌های مذکور اقدام نماید که هیچ‌گونه تأخیری در انجام معاینات فنی دوره‌ای موضوع قانون ایجاد نشود. همچنین سازمان یادشده موظف است ضمن نظارت بر فعالیت شرکت‌های بازرسی در صورت مشاهده تخلف، علاوه بر برخورد قانونی مربوط، نسبت به بررسی مجدد صلاحیت آنها و در صورت لزوم  لغو آن اقدام نماید.

ماده ۷ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است به پیشنهاد سازمان، به منظور تشویق بهره‌برداران موضوع ماده (۱۷) قانون به رفع آلودگی مربوط، ردیف مستقلی از محل منابع ماده (۳۳) قانون، در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید تا در صورت اخذ گواهی تطابق با استاندارد در معاینات فنی دوره‌ای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه، به صورت حداقل دو دوره متوالی یا کاهش انتشار آلاینده‌ها از موتورخانه‌ها و سایر سامانه‌های احتراقی از طریق استفاده از مشعل‌ها و دیگ‌های با انتشار پایین آلاینده‌ها (مانند دیگ‌های چگالشی و مشعل‌های پیش آمیخته)، استفاده از سامانه واپایش (سیستم کنترل) هوشمند احتراق مشعل و یا استفاده از انواع فناوری (تکنولوژی) جذب آلاینده‌ها در دودکش (مانند پالایشگر (فیلتر)ها و کاتالیزگر (کاتالیست‌)ها)، بخشی از هزینه بازرسی مجدد بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان تأمین و پرداخت شود.

ماده ۸ ـ سازمان موظف است دستورالعمل ارائه تسهیلات موضوع ماده (۳۳) قانون از محل صندوق ملی محیط‌زیست را ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.

ماده ۹ـ بهره‌برداران موضوع ماده (۱۷) قانون که حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها را رعایت نکنند، در صورتی که پس از یک مرتبه تذکر کتبی توسط سازمان، اقدامی برای رفع آلودگی در مهلت مقرر برابر دستورالعمل ابلاغی سازمان انجام ندهند، حسب مورد مشمول جریمه مطابق تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۷) قانون می‌شوند.

ماده ۱۰ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده سازمان می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21437-25/07/1397

شماره ۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵هـ ـ۱۳۹۷/۷/۱۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۵ به پیشنهاد شماره 57/40161 مورخ ۱۳۹۷/۳/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۵۵/ت۵۵۲۴۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ بند (ب) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ب ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل پانزده درصد (۱۵%) که به ازای هر سال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود.

۲ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (۱)، (۲) و (۳) به ماده (۲) اضافه می‌شود:

تبصره ۱ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی‌مابین و از زمان اتمام مهلت درج‌شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ )، آغاز شده و پایان آن تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می‌باشد.

تبصره ۲ـ در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت‌وضعیت‌ها یا صورت‌حساب‌های صادره طلبکاران توسط رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می‌باشد. در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشند با همان نرخ ذکرشده متناسب با دوره زمانی (روزشمار) به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود.

تبصره ۳ـ بدهی‌هایی که با اعلام و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شده یا می‌شوند، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد می‌باشند و لذا خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا زمان واگذاری اسناد قابل تعیین است.

۳ـ تبصره ماده (۱۲) به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به  عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور اضافه می‌شود:

تبصره ۲ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بابت کسور بیمه تأمین اجتماعی با محاسبه حفظ قدرت خرید نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی عنوان سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند. سازمان تأمین اجتماعی نیز متقابلاً مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی واگذارشده بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام نماید. همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند در چهارچوب اعتبارات تخصیص‌یافته، واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای کوتاه‌مدت به سازمان تأمین اجتماعی را در اولویت قرار دهند.

۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۳) اضافه می‌شود:

ماده ۱۳ـ هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشرشده و تضمین صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذارشده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل‌قبول محسوب می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21440-29/07/1397

شماره ۹۵۲۰۳/ت۵۵۳۹۱هـ ـ۱۳۹۷/۷/۱۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه

پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ و اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهای یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور

ب ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

پ ـ قانون: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

ت ـ اوراق: اوراق بهادار بانام مصون از تورم منتشره توسط دولت (ازجمله

اسناد خزانه اسلامی و صکوک) که با رعایت مقررات مربوط تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و با سود/ حفظ قدرت خرید (حسب مورد) معادل حداقل نرخ تورم (اعلامی مرکز آمار ایران) انتشار می‌یابد.

ث ـ بدهی‌های قطعی شده دولت: بدهی‌های (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه‌ها،

مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) که در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد می‌شود و به تأیید ذی‌حساب/ مدیر مالی یا سازمان حسابرسی حسب مورد رسیده است.

ج ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون

ماده ۲ـ وزارت موظف است بدهی‌های قطعی شده دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۵ را بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) احصا و برای اولویت‌بندی تسویه آنها، از طریق انتشار اوراق به سازمان ارائه نماید. سازمان برای اولویت‌بندی بدهی-های مذکور، میزان انتشار اوراق را با هماهنگی وزارت در لوایح بودجه‌های سنواتی درج می‌نماید.

ماده ۳ـ دستگاه‌های اجرایی بر اساس سهمیه اعلامی سازمان، صرفاً در صورت رضایت اشخاص طلبکار، مجاز به واگذاری اوراق به همان اشخاص در قبال تسویه مطالباتشان هستند.

ماده ۴ـ بدهی‌های دولت که از ابتدای اجرای قانون (سال ۱۳۹۶) در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد می‌شود و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ‌گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، متناسب با شرایط قرارداد از زمان اتمام مهلت درج‌شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور) و در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قرارداد مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت‌وضعیت‌ها یا صورت‌حساب‌های صادره طلبکاران توسط رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت سالانه از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخوردار می‌شوند. در قراردادهای مربوط باید دولت ملزم گردد تا در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.

ماده ۵- سازمان به منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق مذکور اعم از اصل و فرع و هزینه‌های انتشار، هر ساله ردیف خاصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و در اولویت تخصیص و پرداخت قرار دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21440-29/07/1397

شماره ۹۵۲۰۲/ت۵۴۲۳۲هـ ـ۱۳۹۷/۷/۱۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۵ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای‌عالی بیمه و به استناد تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ که در این آیین‌نامه به اختصار «قانون» نامیده می‌شود، است.

الف ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ بیمه‌گر: شرکت سهامی بیمه‌ایران یا هر یک از شرکت‌های بیمه غیردولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث را از بیمه مرکزی دریافت نموده باشد.

پ ـ بیمه‌نامه: سند بیمه اجباری جهت پوشش خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و سند بیمه حوادث راننده به ترتیب مقرر در مواد (۲) و (۳) قانون.

ت ـ انتقال‌دهنده: مالک وسیله نقلیه که در مدت اعتبار بیمه‌نامه مالکیت وسیله نقلیه خود را بر اساس ماده (۴) این آیین‌نامه به انتقال‌گیرنده منتقل کرده است.

ث ـ انتقال‌گیرنده: شخصی که مالکیت وسیله نقلیه در مدت اعتبار بیمه‌نامه با توجه به ماده (۴) این آیین‌نامه به صورت قطعی به وی منتقل شده است.

ج ـ سابقه تخفیف عدم خسارت: کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت بدنی یا مالی در بیمه‌نامه اعمال شده باشد.

چ ـ سامانه جامع حوادث رانندگی: سامانه موضوع ماده (۴۱) قانون.

ح ـ سامانه الکترونیک: سامانه موضوع ماده (۵۵) قانون.

ماده ۲ـ در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه، سابقه تخفیف عدم خسارت متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند سابقه تخفیف مذکور را هم‌زمان با انتقال مالکیت به انتقال‌گیرنده منتقل نماید یا هر زمان پس از آن سابقه مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل نماید.

تبصره ۱ـ چنانچه انتقال‌دهنده سابقه تخفیف عدم خسارت را با رعایت ضوابط این آیین‌نامه به وسیله نقلیه متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه خود انتقال دهد، سابقه مذکور صرفاً متعلق به یکی از این اشخاص است.

تبصره ۲ـ در صورت عدم انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت به انتقال‌گیرنده یا وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به انتقال‌دهنده یا همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، بیمه‌گر موظف است گواهی داشتن سابقه تخفیف عدم خسارت را برای وی صادر کند.

تبصره ۳ـ انواع وسایل نقلیه موضوع این آیین‌نامه که انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت آنها به یکدیگر مجاز است، به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ انواع موتورسیکلت (اعم از گازی و دنده‌ای)

ب ـ انواع سواری

پ ـ اتوکار (استیشن، ون، مینی‌بوس و اتوبوس)

ت ـ انواع وسایل نقلیه حمل بار (بارکش)

تبصره ۴ـ چنانچه انتقال‌دهنده شخص حقوقی باشد سابقه تخفیف عدم خسارت فقط به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به همان شخص باشد، قابل انتقال است.

ماده ۳ـ در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه و عدم انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت توسط انتقال-دهنده، خسارت‌هایی که بیمه‌گر از محل بیمه‌نامه برای حوادث بعد از زمان انتقال مالکیت وسیله نقلیه تا پایان مدت اعتبار بیمه‌نامه پرداخت می‌کند، سابقه بیمه‌ای انتقال‌گیرنده محسوب می‌شود و در سابقه تخفیف عدم خسارت انتقال‌دهنده منظور نخواهد شد.

ماده ۴ـ مبنای احراز انتقال مالکیت وسیله نقلیه در این آیین‌نامه، اطلاعات مندرج در سند مالکیت وسیله نقلیه است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هم‌زمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در سامانه جامع حوادث رانندگی درج کند.

ماده ۵ ـ در صورت فوت مالک وسیله نقلیه و انتقال مالکیت آن، سابقه تخفیف عدم خسارت متعلق به آن با رعایت ضوابط این آیین‌نامه به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود.

ماده ۶ ـ سابقه تخفیف عدم خسارت وسایل نقلیه از رده خارج‌شده و همچنین سابقه تخفیف عدم خسارت وسایل نقلیه‌ای که به موجب احکام مراجع قضایی با اجرای ثبت انتقال مالکیت می‌یابند، با رعایت ضوابط این آیین‌نامه قابل انتقال بوده و مشمول حکم ماده (۳) این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده ۷ـ انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت به بیش از یک وسیله نقلیه مجاز نیست.

ماده ۸- بیمه‌گر موظف است در اجرای ضوابط این آیین‌نامه، اقدامـات زیر را به عمل آورد:

الف ـ اطلاعات بیمه‌نامه‌های صادره را از طریق سامانه الکترونیک به بیمه مرکزی ارسال نماید.

ب ـ سابقه تخفیف عدم خسارت را به همراه شماره ملی یا شناسه ملی بیمه‌گذار در بیمه‌نامه وسیله نقلیه درج نماید.

پ ـ در زمان انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت به وسیله نقلیه دیگر، سابقه تخفیف عدم خسارت انتقال‌دهنده را از سامانه الکترونیک استعلام نماید.

ت ـ بیمه‌نامه انتقال‌گیرنده را در زمان تمدید، بر اساس سوابق بیمه‌ای وی صادر نماید.

ماده ۹ـ بیمه مرکزی موظف است از طریق سامانه الکترونیک امکان ثبت و استعلام سابقه تخفیف عدم خسارت، بر اساس شماره ملی یا شناسه ملی بیمه‌گذار برای بیمه‌گر و امکان استعلام سابقه تخفیف عدم خسارت را برای بیمه‌گذار فراهم نماید.

ماده ۱۰ـ احکام این آیین‌نامه شامل بیمه حوادث راننده موضوع ماده (۳) قانون نیز می‌باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21440-29/07/1397

شماره ۹۵۲۰۰/ت۵۵۰۷۴هـ ـ۱۳۹۷/۷/۱۸

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۸) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶-، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک

ماده ۱- جدول سن فرسودگی انواع خودروها به شرح زیر تعیین می‌شود:

 

متن کامل PDF شماره دو

 

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم مهر ۹۷

 

ماده ۲- برای خودروهای سنگین و نیمه سنگین با قوای محرکه ترکیبی (هیبریدی) سن فرسودگی بر اساس قوه محرکه احتراقی تعیین می‌شود.

ماده ۳- سن مجاز تردد خودروهای ردیف‌های (۱)، (۱-۳)، (۲-۳) و (۷) در محدوده شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، اراک، کرج و اهواز به میزان دو سال کمتر از سن مندرج در جدول موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه تعیین می‌شود.

ماده ۴- در موارد زیر، دو سال به سن فرسودگی موضوع جدول ماده (۱) این آیین‌نامه اضافه می‌شود:

الف ـ کلیه خودروهای دیزلی در صورت نصب پالایش گر (فیلتر) دوده استاندارد حداقل دو سال قبل از رسیدن به سن فرسودگی موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه.

ب ـ تعویض واکنش ساز (کاتالیست) و سامانه (سیستم) آلایندگی اگزوز برای تاکسی‌های ردیف (۲-۲) جدول موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه .

تبصره ـ سازوکار اجرایی این ماده توسط وزارت کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۵- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برابر ماده (۸) قانون هوای پاک ـ مصوب۱۳۹۶ـ با جریمه تردد خودروهای فرسوده مندرج در جدول جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اصلاحات بعدی آن اعمال قانون نماید.

ماده ۶- آن دسته از خودروهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر که در طرح‌های نوسازی اعلام‌شده توسط دولت ثبت‌نام نموده‌اند، تا زمان تحویل خودروی جدید و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ از مقررات مربوط به خودروهای فرسوده موضوع ماده (۸) قانون هوای پاک مستثنا می‌باشند.

تبصره ـ در صورتی که خودروهای جدید موضوع طرح‌های فوق‌الذکر آماده تحویل باشند و مالکان خودروهای مربوط از انجام اقدامات تکمیلی و یا پرداخت مبالغ مربوط به خرید خودروی جدید در موعد مقرر استنکاف نمایند، استثنای موضوع این ماده در خصوص خودروهای مذکور از تاریخ پایان فرصت اقدام مالکان آنها، لغو می‌شود.

دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۷- وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی موظفند ظرف سه ماه نسبت به تدوین سایر راه‌کارهای کاهش سن ناوگان حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر علاوه بر طرح‌های نوسازی اعلام‌شده از سوی دولت و ارائه آنها به مراجع تصویب مربوط اقدام نمایند.

ماده ۸- خودروهای موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۶۷۱/ت۵۰۲۳۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ مربوط به آیین‌نامه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی، از شمول این آیین‌نامه مستثنا می‌باشند.

ماده ۹ـ از تاریـخ ابـلاغ ایـن تصویب‌نامه، ردیـف (۴) تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن و ردیف (۱) تصویب‌نامه ۲۱۲۳۲۶/ت۴۶۳۲۰هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ لغو می-شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21440-29/07/1397

شماره ۹۵۲۰۱/ت۵۵۰۷۱هـ ـ۱۳۹۷/۷/۱۸

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست (با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک

ماده ۱- در این آیین‌‎نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ مواقع (شرایط) اضطرار آلودگی هوا: مواقعی که استمرار پایداری جوی (بر اساس اعلام سازمان هواشناسی کشور) یا افزایش میزان غلظت آلاینده‌ها (بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست) در کوتاه‌‎مدت، سلامت انسان و محیط‌زیست را دچار مخاطره جدی کند.

ب ـ کارگروه:کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه.

پ ـ شاخص کیفیت هوا (AQI): عددی بدون واحد که نشان‌دهنده وضعیت کیفی هوا است.

ماده ۲ـ طبقات کیفیت هوا بر اساس شاخص کیفیت هوا به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

متن کامل PDF شماره سه

 

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم مهر ۹۷

تبصره ـ دستورالعمل محاسبه و اعلام شاخص کیفیت هوا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۳ـ فرایند تشخیص شرایط اضطرار و اقدامات مربوط به شرح زیر است:

الف ـ سازمان هواشناسی کشور موظف است ظرف حداقل (۹۶) ساعت قبل از وقوع شرایط پایدار جوی، هشدار لازم را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کند.

ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است بلافاصله و ظرف حداکثر (۱۲) ساعت بعد از اعلام سازمان هواشناسی کشور، نظر صریح خود در مورد وقوع شرایط اضطرار را به کارگروه اعلام کند.

پ ـ در صورت تأیید وقوع شرایط اضطرار توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارگروه موظف است بلافاصله تشکیل جلسه دهد و ظرف حداکثر (۱۲) ساعت تصمیمات لازم را با اولویت پیشگیری از وقوع شرایط اضطرار، به منظور حفظ سلامت انسان و محیط‌زیست در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی وزیر کشور اتخاذ و اعلام کند.

تبصره ـ در راستای ماده (۲۶) قانون هوای پاک، کلیه اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی رخدادهای سیل، طوفان و گردوغبار که توسط سازمان هواشناسی کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست راه‌اندازی و تکمیل می‌شود، باید در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.

ماده ۴ـ به منظور اتخاذ تصمیمات لازم در مواقع اضطرار آلودگی هوا، کارگروه با

ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ استاندار و در صورت عدم حضور وی، معاون عمرانی استانداری به عنوان رئیس کارگروه.

ب ـ مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان به عنوان دبیر کارگروه.

پ ـ مدیرکل هواشناسی استان.

ت ـ معاون بهداشتی یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در استان به تشخیص

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ذی‌ربط حسب مورد.

ث ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان.

ج ـ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان.

چ ـ مدیرکل بحران استانداری .

ح ـ شهردار مرکز استان و شهردار شهرهای ذی‌ربط حسب مورد.

تبصره ۱ـ در مواقع لزوم به تشخیص استاندار، نمایندگان سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و بخش‌های غیردولتی مرتبط بدون حق رأی به کارگروه دعوت می‌شوند.

تبصره ۲ـ اطلاع‌رسانی لازم از طریق رسانه‌های رسمی جمعی، مجازی و مکتوب در خصوص شرایط هوا و تصمیمات اتخاذشده توسط کارگروه، صرفاً از سوی رئیس کارگروه و در غیاب ایشان دبیر کارگروه انجام خواهد گرفت.

تبصره ۳ـ اتخاذ تصمیم در مورد تعطیلی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها برای یک روز کامل یا بیشتر، صرفاً با هماهنگی رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور امکان‌پذیر است.

ماده ۵- وظایف کارگروه عبارت است از برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیمات لازم به منظور:

الف ـ کاهش انتشار آلاینده‌ها از منابع آلاینده ثابت و متحرک.

ب ـ کاهش آثار سوء ناشی از آلودگی هوا بر سلامت از راه‌های مختلف از جمله کاهش مواجهه افراد جامعه با آلاینده‌ها بر اساس طبقات اعلامی موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.

تبصره ـ در شرایط پیش‌بینی یا تداوم آلودگی هوا بیش از (۴۸) ساعت تدابیر لازم بر اساس یک طبقه بالاتر از شاخص کیفیت هوا اتخاذ می‌شود.

پ ـ وضع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های زمانی، مکانی و نوعی برای فعالیت منابع ثابت و متحرک تشدیدکننده آلودگی هوا.

ت ـ تنظیـم و ابلاغ اقـدامات مستمـر لازم‌الاجرا از سـوی دستگاه‌های مختـلف در مواقع اضطرار.

ماده ۶- دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ و اشخـاص غیردولتـی و ارائه‌دهندگان خدمات عمومـی موظف به اجرای مصوبات کارگروه هستند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21440-29/07/1397

شماره ۹۵۳۰۸/ت۵۵۷۹۶هـ ـ۱۳۹۷/۷/۲۱

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۱ به پیشنهاد شماره ۳۳۰۶۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

ب ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

پ ـ دستگاه‌ اجرایی: تمامی دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحا از اعتبارات بودجه عمومی یا بودجه شرکت‌های دولتی استفاده می‌کنند و نام آنها در قانون یا پیوست‌های آن درج شده است.

ماده ۲- دستگاه‌ اجرایی مکلف‌ است گزارش ارتباط تکالیف، احکام و ردیف‌های مرتبط با خود، مندرج در قانون را با اهداف سیاست‌های کلی به ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قالب جداول شماره (۱)، (۲) و (۳) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، به سازمان ارسال کند.

ماده ۳- سازمان مکلف است جداول موضوع ماده (۲) این تصویب‌نامه را ظرف دو هفته پس از وصول، بررسی و پس از تأیید، به دستگاه‌ اجرایی ابلاغ کند.

ماده ۴- دستگاه‌ اجرایی مکلف‌ است عملکرد جداول موضوع ماده (۲) این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی شش‌ماهه، به سازمان ارسال کند.

ماده ۵- دستگاه اجرایی مکلف است از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه با رعایت موارد زیر و اتخاذ سازوکار‌های صرفه‌جویی، از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور پرهیز کند:

الف ـ اجاره هرگونه ساختمان و تأسیسات جدید و خرید ساختمان و تأسیسات جدید اداری، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید راه‌اندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینه‌کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقـررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳-، ممنوع است.

ب ـ نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید راه‌اندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینه‌کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ممنوع است.

پ ـ هزینه‌های مصرفی و ملزومات اداری برای دستگاه‌ اجرایی، حداکثر به میزان

هفتاد درصد(۷۰%) عملکرد سال قبل مجاز است. واحدهای خدماتی عمومی با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها از شمول این بند مستثنا هستند.

ت ـ هزینه‌های سفرهای خارجی و مأموریت‌های داخلی به استثنای مأموریت‌های

واحدهای نظارت در دستگاه‌ اجرایی و امور بین‌الملل نفت و گاز وزارت نفت و امور بین‌الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران (با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها) حداکثر به میزان

شصت درصد (۶۰ %) عملکرد سال قبل مجاز است.

ث ـ هزینه‌های برگزاری هرگونه همایش، گردهمایی و نظایر آن از محل تمامی اعتبارات دستگاه اجرایی از جمله مجوزهای هزینه‌کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان سی درصد (۳۰ %) عملکرد سال قبل و با اتخاذ تدابیری برای مدیریت هزینه‌ها امکان‌پذیر است.

ج ـ چاپ نشریات غیرمرتبط با وظایف دستگاه اجرایی از هر محل از جمله مجوزهای هزینه‌کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ممنوع است.

چ ـ استفاده از مجوز هزینه‌کرد اعتبارات به‌صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان پنجاه درصد (۵۰ %) عملکرد سال قبل مجاز است. موارد استثنا نیز صرفاً برای موارد خاص با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور مجاز خواهد بود.

ماده ۶- دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن رعایت ماده (۵) این تصویب‌نامه، زمینه‌های کاهش هزینه‌ها را شناسایی و گزارش آن را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به سازمان ارسال کنند.

ماده ۷- سازمان مکلف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را پس از دریافت و بررسی گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی، در پایان سال مالی تهیه و به مراجع ذی‌صلاح ارسال کند.

ماده ۸- استفاده از منابع شرکت‌های دولتی برای هزینه در موارد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موضوع این آیین‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی مجاز نیست.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

متن کامل PDF شماره چهار

 

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم مهر ۹۷

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم مهر ۹۷

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم مهر ۹۷

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم مهر ۹۷

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم مهر ۹۷

 

 

اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21440-29/07/1397

شماره 55069/95039-۱۳۹۷/۷/۱۸

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

نظر به اینکه در تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۴۰۱/ت۵۵۰۶۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ عبارت «ماده (۱۶)» به صورت عبارت «ماده (۶)» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/21 لغايت 1403/02/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون تأمین‌مالی تولید و زیرساخت‌ها متن…
keyboard_arrow_up