آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه اول خرداد 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1398/03/01 لغايت 1398/03/10

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ        

تصویب‌نامه در خصوص توسعه خدمات عمومی و عمران شهرهای آبادان و خرمشهر   

تصویب‌نامه در خصوص گرایش منطقه ویژه اقتصادی کازرون      

تصویب‌نامه در خصوص خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان         

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور        

آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور      

تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابع آنها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان‌های مناطق یادشده         

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ

منتشره در روزنامه شماره 21611-04/03/1398

شماره ۲۱۹۵۷/ت۵۶۵۶۶هـ ـ۱۳۹۸/۲/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۵۶/۲۵۲۷۰/۸۸۰۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ سیصد و بیست و هشت میلیون (۳۲۸۰۰۰۰۰۰) ریال باشد.

۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (328۰۰۰۰۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (328۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد.

ب ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص توسعه خدمات عمومی و عمران شهرهای آبادان و خرمشهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21611-04/03/1398

شماره ۲۱۹۸۰/ت۵۶۴۷۷هـ ـ۱۳۹۸/۲/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۵ به پیشنهاد شماره 982/10/8 مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۲) و بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

به سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند اجازه داده می‌شود از محل افزایش درآمدهای سال ۱۳۹۸ و در راستای توسعه خدمات عمومی و عمران شهرهای آبادان و خرمشهر تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در قالب طرح‌های عام‌المنفعه با شهرداری‌های منطقه مشارکت نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص گرایش منطقه ویژه اقتصادی کازرون

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21611-04/03/1398

شماره ۲۱۹۸۷/ت۵۶۴۲۶هـ ـ۱۳۹۸/۲/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۵ به پیشنهاد شماره 982/10/8 مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

گرایش منطقه ویژه اقتصادی کازرون موضوع تصمیم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۲ از «صنایع تبدیلی کشاورزی» به «صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی ـ کشاورزی» تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21611-04/03/1398

شماره ۱۴۳۶۳/ت۵۶۵۰۵هـ ـ۱۳۹۸/۲/۱۲

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۴ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ و در اجرای بند (۳) جزء (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است مطابق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب ۱۳۶۸ـ نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با نرخ تضمینی از محل اعتبارات مصوب مربوط بر اساس زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده در جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام کند.

۲ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به ثبت مشخصات کشاورزان گندم‌کار به همراه حداکثر مقدار محصول قابل‌عرضه توسط هر کشاورز در فصل برداشت که بر اساس سطح زیرکشت آنان و پیش‌بینی میزان تولید در هر منطقه استخراج‌ شده و درج آن در سامانه خرید تضمینی اقدام کند.

۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل به‌طور تدریجی معادل هفتاد و هشت هزار میلیارد (۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات مطابق جدول یادشده برای خرید گندم داخلی، خط اعتباری در اختیار شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران قرار دهد.

۴ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران جهت خرید تضمینی گندم را تضمین می‌کند. تضمین مذکور نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

تبصره ـ شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است اعتبار دریافتی را در سررسید مقرر بازپرداخت و وزارت جهاد کشاورزی انجام این تکلیف را پیگیری نماید.

۵ ـ قیمت فروش گندم از سوی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت مصارف صنف و صنعت (به استثنای نانوایی‌های آزادپز)، به ازای هر کیلوگرم هجده هزار و پانصد (۱۸۵۰۰) ریال تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

متن کامل PDF شماره یک

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه اول خرداد 98

[هزینه‌های تبعی خرید تضمینی گندم در سال 1398 به صورت علی الحساب به ازای هر کیلوگرم 1000 ریال در نظر گرفته شده است.]

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21611-04/03/1398

شماره ۲۱۹۷۳/ت۵۶۵۴۲هـ ـ۱۳۹۸/۲/۲۸

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ز) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بیمه‌گزار: شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران حسب مورد به نمایندگی از طرف مشترکین گاز و برق.

ب ـ بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای که متعهد به ارائه پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های واردشده به ذی-نفعان طبق مفاد این آیین‌نامه و قرارداد مربوط است.

پ ـ حوادث تحت پوشش: حوادث موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ.

ت ـ ذی‌نفعان بیمه‌نامه: مشترکین و مصرف‌کنندگان مجاز گاز طبیعی و برق واحدهای مسکونی و تجاری اعم از شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری و کلیه اشخاص زیان‌دیده از حوادث تحت پوشش.

ماده ۲ـ سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوط در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و در حد وصولی ردیف‌های درآمدی (۱۶۰۱۸۵) و (۱۶۰۱۸۶) جدول شماره (۵) قانون مذکور و بر اساس نرخ‌های مندرج در مفاد بند (ز) تبصره (۶) قانون یادشده و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۳۹۷ با پوشش تمامی مشترکین جدید در قالب بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقدشده می‌باشد.

ماده ۳ـ نـحوه برگزاری مناقصه از طریق سـازوکار قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ به صورت عمومی یا محدود بر اساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه‌گران است.

ماده ۴ـ قراردادها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ۱۳۹۸/۱/۱ لغایت پایان سال ۱۳۹۸ را تحت پوشش قرار دهد.

ماده ۵ ـ میزان تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر حداقل معادل تعهدات مناقصه سال قبل و متناسب با حق بیمه مصوب سال جاری است.

ماده ۶ ـ مبنای محاسبه بیمه واحدهای تجاری بر اساس مشترکین شناسایی‌شده می‌باشد.

تبصره ۱ـ خسارت‌های انسانی ناشی از آسیب به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان است.

تبصره ۲ـ سایر شرایط مربوط به تعهدات بیمه‌گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقدشده با بیمه‌گر و بیمه‌گزار است.

ماده ۷ـ شرکت ملی گاز ایران از طریق شرکت‌های گاز استانی موظف است ظرف شش ماه با همکاری نهادهای ذی‌ربط (شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) نسبت به تفکیک واحدهای تجاری از مشترکین مسکونی اقدام کند و پوشش بیمه‌ای آن واحدها را به تفکیک واحد از طریق بیمه‌های طرف قرارداد برقرار نماید.

ماده ۸ ـ بیمه‌گزار موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه از قبیل اعتبار دریافتی و خسارت‌های پرداختی را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارسال کند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21611-04/03/1398

شماره ۲۰۷۵۳/ت۵۶۵۴۱هـ ـ۱۳۹۸/۲/۲۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۵۸۱۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱سازمان برنامه‌وبودجه کشور (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد بند (ک) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ مؤسسات متقاضی: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی.

ب ـ بانک عامل: بانک‌هایی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس‌شده و تحت نظارت آن بانک می‌باشند.

پ ـ وزارتخانه و سازمان: کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که مؤسسات متقاضی تابع آنها تقاضای برخورداری از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه را دارند.

ماده ۲ـ در اجرای این آیین‌نامه رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب۱۳۹۱ـ الزامی است، همچنین خرید تجهیزات تخصصی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی تولید خارج از کشور از محل تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، الزاماً با تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوط مبنی بر نداشتن مشابه داخلی امکان‌پذیر است.

ماده ۳ـ مؤسسات متقاضی دولتی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ که به هیچ‌وجه قابل تمدید نخواهد بود، میزان تسهیلات درخواستی خود برای خرید تجهیزات تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را با معرفی اموال دولتی در اختیار خود با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) با قابلیت توثیق و به‌منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات به وزارتخانه و سازمان ذی‌ربط اعلام می‌نمایند.

تبصره ۱ـ مؤسسات متقاضی غیردولتی از محل توثیق اموال خود نسبت به تضمین بازپرداخت تسهیلات اقدام می‌نمایند.

تبصره ۲ـ ارائه تسهیلات از سوی بانک عامل به مؤسسات متقاضی، منوط به ارائه مصوبه هیئت‌امنا توسط مؤسسات متقاضی خواهد بود.

تبصره ۳ـ سقف تسهیلات درخواستی هر یک از مؤسسات متقاضی با ارائه تأییدیه خزانه‌داری کل کشور، حداکثر معادل عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷ مؤسسات مذکور خواهد بود.

ماده ۴ـ وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها پس از دریافت و جمع‌بندی تقاضاهای مؤسسات متقاضی تابع خود حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۸ فهرست نهایی درخواست تسهیلات موردنظر را به سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام می‌نمایند.

ماده ۵ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور پس از دریافت فهرست‌های پیشنهادی موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه و مستندات مربوط، حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ مراتب را بررسی و فهرست نهایی مورد توافق با وزارتخانه‌ها و سازمان ذی‌ربط را در سقف چهل هزار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید و بانک یادشده ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل مربوط به تعیین نرخ سود، دوران تأمین مالی و سایر شرایط تسهیلات را تهیه و به بانک‌های عامل ابلاغ می‌کند.

ماده ۶ ـ تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیئت‌امنا بر عهده مؤسسات متقاضی بوده و بازپرداخت تسهیلات برای مؤسسات متقاضی دولتی از محل درآمد اختصاصی آنها و برای مؤسسات متقاضی غیردولتی از محل درآمدهای مربوط خواهد بود.

ماده ۷ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد سالیانه تسهیلات موضوع این آیین‌نامه را به سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام می‌نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابع آنها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان‌های مناطق یادشده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21614-08/03/1398

شماره ۲۲۲۵۷/ت۵۶۴۲۵هـ ـ۱۳۹۸/۲/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۵ به پیشنهاد شماره 982/10/8 مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابع آنها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷

سازمان‌های مناطق یادشده به شرح پیوست (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

متن کامل PDF شماره دو

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21614-08/03/1398

شماره ۲۴۰۲۲/ت۵۶۴۳۲هـ ـ۱۳۹۸/۲/۳۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره 982/10/8 مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) و بند (الف) ماده (۳) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:

سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود:

 

سازمان مسئول موضوع فعالیت مساحت
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه عمران منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه (غیردولتی) تجاری، صنعتی و خدماتی (۳۵۰) هکتار

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه اول خرداد 98

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/21 لغايت 1403/02/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون تأمین‌مالی تولید و زیرساخت‌ها متن…
keyboard_arrow_up