آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه دوم آذر ۹۷

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از
1397/09/11 لغايت 1397/09/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

 

مصوبات هيئت دولت

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهار هزار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به منظور تهیه و تدارک نهاده‌های کشاورزی و تأمین کود مورد نیاز بخش کشاورزی

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای عباس رضایی به عنوان استاندار اصفهان

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی نبیان به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

تصویب‌نامه در خصوص واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی توسط بخش خصوصی

تصویب‌نامه در خصوص واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولید به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

تصویب‌نامه در خصوص انتخاب اعضای موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، انزلی، کیش

 

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهار هزار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به منظور تهیه و تدارک نهاده‌های کشاورزی و تأمین کود مورد نیاز بخش کشاورزی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21478-18/09/1397

شماره ۱۱۶۰۸۹/ت۵۵۸۹۱هـ ـ۱۳۹۷/۹/۵

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۳۰ به پیشنهاد شماره 020/14661 مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۵ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ چهار هزار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به منظور تهیه و تدارک نهاده‌های کشاورزی و تأمین کود مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار دهد.

۲ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی به شرکت یادشده را تضمین می‌نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای عباس رضایی به عنوان استاندار اصفهان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21478-18/09/1397

شماره ۱۱۶۰۷۸/ت۵۶۰۰۶هـ ـ۱۳۹۷/۹/۵

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۳۰ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده‌واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب کرد:

آقای عباس رضایی به عنوان استاندار اصفهان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی نبیان به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21478-18/09/1397

شماره ۱۱۷۶۳۹/ت۵۵۹۷۳هـ ـ۱۳۹۷/۹/۷

وزارت راه و شهرسازی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۵ به پیشنهاد شماره 111678/100/02 مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۲ وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (۱۲) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن ـ مصوب۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

آقای علی نبیان به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

تصویب‌نامه در خصوص واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی توسط بخش خصوصی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21478-18/09/1397

شماره ۱۱۸۰۶۰/ت۵۶۰۲۲هـ ـ۱۳۹۷/۹/۱۰

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

وزارت صنعت معدن و تجارت ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۷ به پیشنهاد شماره 100/1023 مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۶) قانون هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران – مصوب ۱۳۷۸- تصویب کرد:

شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از محل سهمیه ارزی وزارتخانه مذکور، در موارد خاص نسبت به واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی اقدام کنند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

تصویب‌نامه در خصوص واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولید به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21478-18/09/1397

شماره ۱۱۸۸۷۵/ت۵۶۰۲۸هـ ـ۱۳۹۷/۹/۱۱

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۷ به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ به منظور تسهیل در فرآیند تولید داخلی در کشور، واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در چهارچوب فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس مقررات این مناطق و بدون ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فهرست گروه‌های کالایی یادشده را ظرف یک هفته به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کند و به طریق مقتضی به اطلاع واحدهای تولیدی و تجاری برساند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص انتخاب اعضای موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، انزلی، کیش

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21478-18/09/1397

شماره ۱۱۹۸۷۴/ت۵۶۰۴۶ک ـ۱۳۹۷/۹/۱۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۷/۹/۱۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

۱ـ عضویت آقای عبدالرحیم کردی بر به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار به مدت سه سال تمدید می‌شود.

۲ـ آقای سید مهدی نقوی به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای حمید مرتضایی می‌شود.

۳ـ آقای امین افقی به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای محمدعلی نجفی می‌شود.

۴ـ آقای غلامحسین مظفری به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای محمدابراهیم انصاری لاری می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/21 لغایت 1402/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   آیین‌نامه تـسهیلات صندوق تعاون…

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…
keyboard_arrow_up