تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر 1401

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر 1401

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۴۲۶۱۵ DM24102 بررسي اطاله دادرسي در پرونده هاي قصور پزشکي/ شايسته اشرفي اصفهاني … [و ديگران].- پزشکي قانوني. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هشتم، شماره ‎1 (پياپي ‎101)، بهار: ص ۵۱-‎۵۳.
۴۲۶۱۶ DM24103 بازخواني قوانين سقط درماني بر پايه گزاره خطر جاني مادر؛ از رفع تعارض تا نفي نسخ (پيشنهاد اصلاح بند الف ماده ۵۶ حمايت از خانواده)/ طه زرگريان.- پزشکي قانوني. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هشتم، شماره ‎1 (پياپي ‎101)، بهار: ص ۵۴-‎۵۵.
۴۲۶۱۷ DM24104 ارزيابي و تببين رواج پديده کودک آزاري و جرم انگاري آن در شهر اصفهان/ ليلا مختارزاده، هادي کاظمي، فرهاد امام جمعه.- پزشکي قانوني. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎102)، تابستان: ص ۵۷-‎۶۳.
۴۲۶۱۸ DM24105 تاملي در ناهمگوني تعريف حرج در قوانين موضوعه (موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدني و ماده ۵۶ قانون حمايت از خانواده)/ محمدجعفر صادق پور.- پزشکي قانوني. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎102)، تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۲۰.
۴۲۶۱۹ DM24106 مطالعه تطبيقي انتفاي قرارداد در حقوق فرانسه و ايران/ سعيد بيگدلي، اکبر اصانلو.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎38، بهار: ص ۱۰-‎۴۴.
۴۲۶۲۰ DM24107 ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر در حقوق ايران و فرانسه/ قوام کريمي، سيدحسين واثقي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎38، بهار: ص ۴۶-‎۶۷.
۴۲۶۲۱ DM24108 بررسي مسئوليت خواهان نسبت به خسارت هاي طرف دعوا در اثر تامين خواسته و دستور موقت/ مهدي حسن زاده.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎38، بهار: ص ۷۰-‎۹۵.
۴۲۶۲۲ DM24109 تحقق دادرسي عادلانه در مراجع شبه قضايي (شوراي حل اختلاف)/ هاشم فرهادي، احمد شمس.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎38، بهار: ص ۹۸-‎۱۲۶.
۴۲۶۲۳ DM24110 پوشش خسارات ناشي از خطر توسعه علم در پرتوي مسئوليت مدني/ هادي آقاپور حسين بيگي، جعفر نوري يوشانلوئي، مختار نعم.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎38، بهار: ص ۱۲۸-‎۱۵۹.
۴۲۶۲۴ DM24111 رابطه ناقل با منتقل اليه در قرارداد انتقال تعهد و بيمه مسئوليت با نگاهي به اصول حقوق قراردادهاي اروپا/ محمدجابر قنبري، جلال سلطان احمدي، ابراهيم تقي زاده.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎38، بهار: ص ۱۶۲-‎۱۹۶.
۴۲۶۲۵ DM24112 تحليل جرم شناختي جرم حکومتي بر مبناي نظريه بازي/ نبي اله غلامي، حسين غلامي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎38، بهار: ص ۱۰-‎۳۵.
۴۲۶۲۶ DM24113 بررسي فقهي و حقوقي سقوط قصاص در فرض تحريک موثر مجني عليه/ حبيب سرياني، اعظم مهدوي پور، راحله سيدمرتضي حسيني.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎38، بهار: ص ۳۸-‎۷۳.
۴۲۶۲۷ DM24114 تاثيرپذيري قواعد تعدد جرم از اهداف تعزير/ مراد عباسي … [و ديگران].- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎38، بهار: ص ۷۶-‎۱۱۰.
۴۲۶۲۸ DM24115 بازانديشي فقهي در قاعده منع مجازات مضاعف و نقد رويکرد قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ سيدمحسن آزيز … [و ديگران].- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎38، بهار: ص ۱۱۲-‎۱۳۸.
۴۲۶۲۹ DM24116 مباني قاعده بطلان دليل در حقوق ايران و آمريکا/ اميرحسين رهگشا، يوسف نيکنام، مهدي هوشيار.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎38، بهار: ص ۱۴۰-‎۱۷۲.
۴۲۶۳۰ DM24117 مباني فقهي و فلسفي گستره خويش مالکي در باب عمليات جراحي زيبايي؛ با نگاهي به حقوق کيفري ايران، فرانسه و انگلستان/ مهدي جليليان … [و ديگران].- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎38، بهار: ص ۱۷۴-‎۲۰۲.
۴۲۶۳۱ DM24118 امکان سنجي استناد به تئوري تعديل در حقوق ايران به عنوان راهکاري در تعذر قراردادي/ روشنعلي شکاري، سيدمصطفي ميلاني.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۵-‎۲۰.
۴۲۶۳۲ DM24119 حمايت کيفري از حقوق نسل هاي آينده در اسناد بين المللي/ عادل ساريخاني، مصطفي کرمي پور.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۲۱-‎۴۲.
۴۲۶۳۳ DM24120 تحليل حق نظارت مردم بر حکومت از ديدگاه علي (عليه السلام) با نگاهي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ ابراهيم موسي زاده، محمد صالحي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۴۳-‎۵۸.
۴۲۶۳۴ DM24121 تاملاتي در تشريع قسامه با توجه به علوم جرم يابي/ محمدعلي حاجي ده آبادي، روح الله شمشيري.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۵۹-‎۶۸.
۴۲۶۳۵ DM24122 بازخوانش تعاملات (برخي گروه هاي مذهبي و بازيگران نظام بين الملل) حوزه تروريسم به عنوان وسيله دستيابي به منافع ملي با تاکيد بر مسئوليت هاي حقوقي در کشورهاي اسلامي/ سيدمحمدرضا موسوي فرد … [و ديگران].- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۶۹-‎۹۰.
۴۲۶۳۶ DM24123 اصل منع اعاده پناهندگان از منظر اسناد حقوق بشري با تاکيد بر پناه جويان زيست محيطي/ مهناز خرسندي، عسکر جلاليان.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۹۱-‎۱۰۶.
۴۲۶۳۷ DM24124 خطرات اولويت يافتن مسائل مادي در مشاغل حقوقي/ محمد ستايش پور، مريم فرجي ترک.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۱۰۷-‎۱۱۶.
۴۲۶۳۸ DM24125 احکام و آثار اذن در نظام حقوقي ايران و فرانسه/ حسن نجارها.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۲۸.
۴۲۶۳۹ DM24126 مقايسه رکن مادي جرم کلاهبرداري رايانه اي با سنتي/ علي پايدارفرد، جواد نادري عوج بغزي، احمدرضا امتحاني.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۱۲۹-‎۱۴۷.
۴۲۶۴۰ DM24127 مباني نظري حاکم بر کنترل تسليحات نظامي با تاکيد بر مواضع متعارض سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهاني در خصوص تجارت تسليحات نظامي متعارف/ پوريا ابراهيم زاده، سميه رحمانيان.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۱۴۹-‎۱۶۸.
۴۲۶۴۱ DM24128 اعتبار امر مختوم در دعاوي مدني و کيفري/ امير محمدي، محمدمهدي حيدري، سهيلا مرادي قلعه.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۱۸۱-‎۱۹۶.
۴۲۶۴۲ DM24129 جايگاه شعب تخصصي کوزوو در نظام عدالت کيفري جهاني/ مصطفي فضائلي، آرش ملکي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۱۹۷-‎۲۱۵.
۴۲۶۴۳ DM24130 جرم انگاري اظهار خلاف واقع مطلع در حقوق ايران/ سعيد اسدزاده، فاطمه احدي، مجتبي کنجوري.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۲۱۷-‎۲۳۶.
۴۲۶۴۴ DM24131 اقدامات شرکت هاي خارجي بابت استفاده عراق از تسليحات شيميايي در دفاع مقدس از منظر حقوق مسئوليت بين المللي/ محمد ستايش پور، پرنيان شفايي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۲۳۷-‎۲۶۲.
۴۲۶۴۵ DM24132 مروري جامعه شناختي و جرم شناختي نسبت به پديده روسپيگري در نظام بين الملل و ايران با تاکيد بر آموزه هاي جرم شناسي اسلامي/ سيدمحمدرضا موسوي فرد، اسد اخضري فرد، علي مردان احمدي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۲۶۳-‎۲۸۲.
۴۲۶۴۶ DM24133 تعامل پليس با نهادهاي پيشگيري از جرم/ مينا مومني، سيدمهدي احمدي موسوي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۲۸۳-‎۲۹۸.
۴۲۶۴۷ DM24134 حقوق کودکان مهاجر در اسناد ملي و بين المللي/ رضا خواجه نورالديني، سيده پريسا ميرابي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۲۹۹-‎۳۲۶.
۴۲۶۴۸ DM24135 صلاحيت واقعي قوانين کيفري از منظر حقوق اسلام/ مصطفي کرمي پور، مونا رجب زاده باغي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۳۲۷-‎۳۴۳.
۴۲۶۴۹ DM24136 بررسي تغيير از جرائم خياباني به جرائم سايبري در آغاز همه گيري کوويد-۱۹ رويکردي به نظريه فعاليت هاي روزانه/ مريم کمائي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۳۴۵-‎۳۶۲.
۴۲۶۵۰ DM24137 جايگاه مامورين امنيتي انگلستان در کشف جرايم/ زهرا وهبي، آرش رزمي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۳۶۳-‎۳۸۲.
۴۲۶۵۱ DM24138 استقلال قضات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در پرتو آموزه هاي دين مبين اسلام/ محمد ستايش پور، فاطمه زهرا آسيان.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۳۸۳-‎۳۹۶.
۴۲۶۵۲ DM24139 شرايط قانوني و ابعاد حقوقي و کيفري مالکيت فکري در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ سميه زيلابي، صادق فتيلي، ابراهيم مقدم.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۳۹۷-‎۴۱۴.
۴۲۶۵۳ DM24140 امکان سنجي تحقق ايده جرم انگاري (جرم مسئوليت مدني مديران) از تئوري تا عمل بر اساس رويکردهاي مدل مسئوليت کيفري قانون اقدام راهبردي لغو تحريم ها/ سيدمحمدرضا موسوي فرد … [و ديگران].- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۴۱۵-‎۴۴۱.
۴۲۶۵۴ DM24141 ارزيابي فقهي-حقوقي تعدد واقعي در حدود، قصاص و ديات/ علي محمدي جورکويه، احمدرضا امتحاني، جواد نادري عوج بغزي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۴۴۳-‎۴۶۵.
۴۲۶۵۵ DM24142 جايگاه و نقش مردم در استقرار و استمرار نظام امت و امامت در پرتو آراء شهيد بهشتي/ محمدصادق داريوند.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎12، پاييز: ص ۴۶۷-‎۴۸۷.
۴۲۶۵۶ DM24143 قواعد رفتاري حاکم بر قضات در امريکا و ايران/ آزاد رضائي، محمدرضا ويژه، حسن وکيليان.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴-‎۳۵.
۴۲۶۵۷ DM24144 تحولات سياست جنايي تقنيني ايران در قلمرو مسووليت کيفري نسبي نوجوانان/ الميرا نقي زاده باقي … [و ديگران].- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۸-‎۶۵.
۴۲۶۵۸ DM24145 مطالعه تطبيقي وضعيت شروط راجع به نحوه تقسيم سود و زيان شرکت هاي تجاري در حقوق ايران و فرانسه/ عباس نيازي، سعيد جوهر.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۸-‎۸۵.
۴۲۶۵۹ DM24146 درجه بندي قتل هاي عمدي، شبه عمدي و خطاي محض بر مبناي عنصر رواني/ محمدرضا سياهپور، عبداله بهمن پوري.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۸-‎۱۱۶.
۴۲۶۶۰ DM24147 کفايت عدالت گفتاري شاهد در دادرسي قضايي/ محمدرضا کيخا.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۸-‎۱۴۳.
۴۲۶۶۱ DM24148 مطالعه اي مقايسه اي در رويکردهاي خبرگان و اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي به اصول فراقانون اساسي/ صديقه قارلقي، علي دارايي، علي مشهدي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۴۶-‎۱۷۴.
۴۲۶۶۲ DM24149 قاعده التعزير يدرء بالشبهه (امکان سنجي و ضرورت تاسيس)/ مهدي نصرتيان اهور.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۷۶-‎۱۹۷.
۴۲۶۶۳ DM24150 چالش هاي حقوق شهروندي در نظام اداري ايران در پرتوي حکمراني خوب/ ذبيح اله سلماني، ارکان شريفي، هانه فرکيش.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۰۰-‎۲۲۹.
۴۲۶۶۴ DM24151 بررسي مقايسه اي موارد لغو تامين خواسته و دستور موقت/ مهدي حسن زاده.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۳۲-‎۲۵۷.
۴۲۶۶۵ DM24152 سازوکارهاي حقوق مالکيت فکري در رفع موانع انتقال فناوري دوستدار محيط زيست به کشورهاي در حال توسعه/ عبدالحسين شيروي، عطيه شاه حسيني.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۶۰-‎۲۹۳.
۴۲۶۶۶ DM24153 اهداف تقنيني قانونگذار در مواد ۲ الي ۷ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ غلامرضا صادقي، سيدمحمدرضا امام، سيدرضا احسان پور.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۹۶-‎۳۱۹.
۴۲۶۶۷ DM24154 رهيافتي بر مفهوم و ماهيت عوارض مصوب شوراهاي محلي/ ولي رستمي، سيدمحمدمهدي غمامي، اميرحسين اصل زعيم.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎119، پاييز: ص ۱-‎۲۲.
۴۲۶۶۸ DM24155 توزيع مسئوليت مدني به ميزان درجه تاثير در تصادفات رانندگي با تکيه بر مواد ۵۲۶ و ۵۲۸ قانون مجازات اسلامي/ عليرضا اميديان، سيدحسن وحدتي شبيري، محمدعلي سعيدي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎119، پاييز: ص ۲۳-‎۴۲.
۴۲۶۶۹ DM24156 شرايط توجه دعوا به وارث در فقه اماميه و راهکارهاي احراز آن در حقوق ايران/ احسان بهرامي، سيدامين پيشنماز، امير زارع.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎119، پاييز: ص ۴۳-‎۶۶.
۴۲۶۷۰ DM24157 دعاوي سهام داران بابت خسارات انعکاسي در حقوق شرکت ها/ محمدعلي بهمئي، محمدرضا نريماني زمان آبادي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎119، پاييز: ص ۶۷-‎۹۹.
۴۲۶۷۱ DM24158 تاثير جنسيت بر تفسير حقوقي/ رضا پورمحمدي، محمدمهدي يوسفي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎119، پاييز: ص ۱۰۱-‎۱۲۲.
۴۲۶۷۲ DM24159 تسهيل در احراز رابطه سببيت در حوادث پزشکي؛ نقش سازنده رويه قضايي ايران و فرانسه/ عباس کريمي، محمدهادي جواهرکلام.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎119، پاييز: ص ۱۲۳-‎۱۴۳.
۴۲۶۷۳ DM24160 ضرورت شناسايي احقاق شخصي حق؛ با تاکيد بر حق فکري/ عبداله رجبي، سيدحسين حسيني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎119، پاييز: ص ۱۷۳-‎۱۹۵.
۴۲۶۷۴ DM24161 اجراي آراي مراجع حل اختلاف کار در نظام قضايي ايران/ مرتضي رستمي، محمد رستمي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎119، پاييز: ص ۱۹۷-‎۲۲۰.
۴۲۶۷۵ DM24162 چالش هاي قضايي و اجرايي زندان زدايي در سياست جنايي ايران/ اسحاق رسولي اميرحاجلو، شهرام ابراهيمي، فضل الله فروغي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎119، پاييز: ص ۲۲۱-‎۲۴۶.
۴۲۶۷۶ DM24163 اثرسنجي سوگيري هاي شناختي بر کيفيت عدالت در تصميم گيري قضات دادگاه هاي کيفري/ زهرا ساکياني، سيدعباس واعظي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎119، پاييز: ص ۲۴۷-‎۲۷۱.
۴۲۶۷۷ DM24164 قاعده گزيني جهت پذيرش ادله الکترونيک در نظام حقوقي ايران و آمريکا/ ناصر عليدوستي شهرکي، علي کشاورز، عليرضا صادقي اصل.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎119، پاييز: ص ۲۷۳-‎۲۹۵.
۴۲۶۷۸ DM24165 افتراقي شدن دادرسي کيفري جرايم اشخاص حقوقي؛ مباني، ضرورت و ضوابط/ سيدياسر ضيائي چاهگاهي، عليرضا جمشيدي، محمد آشوري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎119، پاييز: ص ۲۹۷-‎۳۲۸.
۴۲۶۷۹ DM24166 ماليات بر حق واگذاري محل و ابعاد حقوقي آن/ حسين عبداللهي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎119، پاييز: ص ۳۲۹-‎۳۵۱.
۴۲۶۸۰ DM24167 صلاحيت ديوان عالي کشور در رسيدگي به تخلف رئيس جمهور از انجام وظايف قانوني/ مهدي مرادي برليان، محمدقاسم تنگستاني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎119، پاييز: ص ۳۵۳-‎۳۷۴.
۴۲۶۸۱ DM24168 بازپژوهي فقهي مسئوليت در زمان علم اجمالي به عامل جنايت هنگام تعارض بينه ها/ ابوالقاسم عليدوست، ميثم محمودي.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎71، زمستان: ص ۷-‎۲۸.
۴۲۶۸۲ DM24169 امکان سنجش ماهيت فقهي قرارداد پيش فروش آپارتمان با بيع سلف/ اکبر نجم، سيدعباس موسويان، محمدعلي خادمي کوشا.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎71، زمستان: ص ۲۹-‎۵۴.
۴۲۶۸۳ DM24170 نقد نظريه عدول از فسخ قرارداد/ محسن اسماعيلي، مهدي نريمانپور.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎71، زمستان: ص ۵۵-‎۷۸.
۴۲۶۸۴ DM24171 امکان سنجي ضمانت از دين آينده در فقه و حقوق ايران/ محمد صالحي مازندراني.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎71، زمستان: ص ۷۹-‎۱۰۱.
۴۲۶۸۵ DM24172 تحليل حقوق عمومي سهم منتفعان خصوصي سازي در جمهوري اسلامي ايران/ محمد جلالي، پدرام اميريان.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎71، زمستان: ص ۱۰۳-‎۱۲۳.
۴۲۶۸۶ DM24173 بررسي فقهي و حقوقي اختصاص تغليظ ديه به قتل عمد/ محمدامين بزرگمهر، حسين صابري.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎71، زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۶.
۴۲۶۸۷ DM24174 ارزيابي نحوه تعيين مجازات تعدد مادي جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزيري/ محسن شريفي.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎71، زمستان: ص ۱۴۷-‎۱۷۳.
۴۲۶۸۸ DM24175 تحليل حقوقي بين المللي ديدگاه شوراي نگهبان در زمينه اعمال حق شرط بر کنوانسيون هاي پالرمو و CFT/ عبدالله عابديني.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎71، زمستان: ص ۱۷۵-‎۲۰۳.
۴۲۶۸۹ DM24176 نقش سفاح در ارش البکاره از منظر فقه اماميه و حقوق ايران/ سيدموسي موسوي، جواد حبيبي تبار.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎71، زمستان: ص ۲۰۵-‎۲۲۲.
۴۲۶۹۰ DM24177 بررسي فقهي و حقوقي رويکرد جنسيت محوري در کيفرگذاري جرايم تعزيري/ اعظم بدري منش … [و ديگران].- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎71، زمستان: ص ۲۲۳-‎۲۵۱.
۴۲۶۹۱ DM24178 نگرش اقتصادي به اصول اخلاقي در حقوق قراردادها/ محمود زماني، عبدالرضا عليزاده، يداله دادگر.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎71، زمستان: ص ۲۵۳-‎۲۸۲.
۴۲۶۹۲ DM24179 توقف دعواي حقوقي به علت طرح دعواي کيفري/ علي عسگري تواني … [و ديگران].- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎72، بهار: ص ۷-‎۲۸.
۴۲۶۹۳ DM24180 درآمدي بر مباني انسان شناختي حقوق کيفري/ غلامرضا پيوندي.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎72، بهار: ص ۲۹-‎۵۸.
۴۲۶۹۴ DM24181 حق حبس؛ شرايط و آثار آن در حقوق ايران و انگلستان/ حميد ميري، حسين کاويار، محمدحسين تقي پور درزي نقيبي.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎72، بهار: ص ۵۹-‎۸۳.
۴۲۶۹۵ DM24182 تاملي بر حق بر فرزندآوري در پرتو احکام وضعي و تکليفي تلقيح مصنوعي/ سيداحمد حبيب نزاد، مصطفي بخرد.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎72، بهار: ص ۸۵-‎۱۱۷.
۴۲۶۹۶ DM24183 مباني تفکيک ايده از بيان/ زينب شعباني، محمود حکمت نيا.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎72، بهار: ص ۱۱۹-‎۱۵۲.
۴۲۶۹۷ DM24184 بررسي تطبيقي کارآمدي مراجع حل اختلاف در شرايط عمومي پيمان و فدراسيون بين المللي مهندسان مشاور (فيديک نسخه ۲۰۱۷) با تمرکز بر هيئت هاي حل اختلاف درون پروژه اي/ سهراب سلامت، مهدي باقري سرشکي، فرانک جوادي.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎72، بهار: ص ۱۸۵-‎۲۱۸.
۴۲۶۹۸ DM24185 امکان سنجي استفاده حکم تقلب نسبت به قانون از قاعده لاضرر/ مصطفي دانش پژوه، حسين قافي.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎72، بهار: ص ۲۱۹-‎۲۴۱.
۴۲۶۹۹ DM24186 چالش هاي حقوقي قانون صدور چک/ ابراهيم عبدي پور فرد.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎72، بهار: ص ۲۴۳-‎۲۶۷.
۴۲۷۰۰ DM24187 اعمال خيارات در عقود ناقص/ عباس کريمي، آرش بادکوبه هزاوه.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎73، تابستان: ص ۷-‎۳۰.
۴۲۷۰۱ DM24188 ارزيابي سياست جنايي ايران در قبال جرايم موسسات اعتباري/ محمدعلي حاجي ده آبادي، محمدرضا فرهمند.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎73، تابستان: ص ۳۱-‎۶۴.
۴۲۷۰۲ DM24189 تحولات سببيت و استناد در قانون مجازات اسـلامي ۱۳۹۲/ محمدحسين کريم زاده شورک، احمد حاجي ده آبادي، عبدالرضا برزگر.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎73، تابستان: ص ۶۵-‎۸۶.
۴۲۷۰۳ DM24190 تاملاتي در قانون مبارزه با پولشويي (جرم منشا، ارکان و معاونت)/ محمد حسني.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎73، تابستان: ص ۸۷-‎۱۱۱.
۴۲۷۰۴ DM24191 بررسي شرط ارتجالي بودن توهين/ وحيد نکونام.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎73، تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۳.
۴۲۷۰۵ DM24192 نقد مکتب تحققي در مبناي حقوق از منظر قرآن کريم/ سعيد داودي.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎73، تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۷.
۴۲۷۰۶ DM24193 تحليل تعديل قضايي قراردادهاي پيمان به مثابه مقتضاي اطلاق عقد اجاره اشخاص/ شيما وفادارنيا، عليرضا فصيحي زاده.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎73، تابستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۱.
۴۲۷۰۷ DM24194 بررسي نظام حقوقي حاکم بر منابع آب در ايران/ علي اکبر جعفري ندوشن.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎73، تابستان: ص ۱۸۳-‎۲۰۹.
۴۲۷۰۸ DM24195 تاثير هوش مصنوعي در کيفيت تحقيقات جنايي/ مهرنوش ابوذري.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎6، پاييز و زمستان: ص ۲-‎۱۳.
۴۲۷۰۹ DM24196 امکان سنجي اعمال حقوق معنوي مولف تحت فناوري هاي نوين اطلاعات و ارتباطات/ زهرا شاکري، ياسمن جعفرپور.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎6، پاييز و زمستان: ص ۱۶-‎۲۹.
۴۲۷۱۰ DM24197 مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتي دائمي در بازار رمزارزها/ جواد حسين زاده.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎6، پاييز و زمستان: ص ۳۲-‎۴۵.
۴۲۷۱۱ DM24198 کارکردها و بايسته هاي هوش مصنوعي از منظر دادرسي منصفانه/ سيدمحمدمهدي مصطفوي اردبيلي، مصطفي تقي زاده انصاري، سمانه رحمتي فر.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎6، پاييز و زمستان: ص ۴۸-‎۶۰.
۴۲۷۱۲ DM24199 الزامات استيفاي حق بر حريم خصوصي در بستر اينترنت اشيا از منظر حقوق ايران/ محدثه معيني فر، دل آرام وحيدزاده.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎6، پاييز و زمستان: ص ۶۲-‎۷۵.
۴۲۷۱۳ DM24200 پالايش محتوا در سنجه حق هاي بنيادين و رهيافت هاي جرم شناختي؛ نقد وضع موجود و درآمدي بر وضعيت مطلوب/ محمدعلي حاجي ده آبادي، احسان سليمي قلعه، پرويز دهقاني.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎6، پاييز و زمستان: ص ۷۸-‎۹۴.
۴۲۷۱۴ DM24201 شناسايي و اولويت بندي اصول حقوق محيط زيست با رويکرد مدل سازي ساختاري تفسيري/ مهدي پيري، محمد شاه محمدي.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎6، پاييز و زمستان: ص ۹۶-‎۱۱۱.
۴۲۷۱۵ DM24202 تاملي بر ماهيت تعهدات دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادي ناشي از فناوري هسته اي/ اکبر معصومي تبار، حسين فروغي نيا، علي بابايي مهر.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎6، پاييز و زمستان: ص ۱۱۴-‎۱۲۵.
۴۲۷۱۶ DM24203 جايگاه و آثار حقوقي خودتنظيم گري پلتفرم هاي ديجيتال/ هادي طحان نظيف، محمدرضا علي پور.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎6، پاييز و زمستان: ص ۱۲۸-‎۱۴۱.
۴۲۷۱۷ DM24204 حقوق دفاعي متهم در پرتو موازين فقهي و بخشنامه هاي قضايي/ مهدي نجفيان رضوي، عباس شيخ الاسلامي، هانيه هژبر ساداتي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲-‎۹.
۴۲۷۱۸ DM24205 بررسي اهداف مجازات تشهير در فقه اماميه/ علي غلامي، حسين آقايي ميبدي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲-‎۲۴.
۴۲۷۱۹ DM24206 بررسي تطبيقي نقش قانون در توسعه پايدار (مطالعه موردي امنيت قضايي با تکيه بر بازداشت غيرقانوني)/ سيدعلي رباني موسويان.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۶-‎۳۷.
۴۲۷۲۰ DM24207 اعتبار شهادت در محاکم بين المللي کيفري/ نگار ايراني پور، محمدعلي مهدوي ثابت، محمد آشوري.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۰-‎۴۴.
۴۲۷۲۱ DM24208 تعليق دادرسي در ورشکستگي به تقلب و ورشکستگي به تقصير در پرتو نظام حقوقي ايران و مباني فقهي آن/ غلامرضا پيرجهانگير، ابوالحسن مجتهد سليماني.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۶-‎۶۲.
۴۲۷۲۲ DM24209 اعتبار ادله اثبات دعوي در ديوان بين المللي دادگستري/ اسماعيل حسن زاده، صابر نياوراني، محسن محبي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۶-‎۷۲.
۴۲۷۲۳ DM24210 مشروعيت تحصيل دليل در جرايم فضاي مجازي در حقوق جزايي ايران/ افشار خسروي زاد، روح الله سپهري، حميده بابايي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۶-‎۸۵.
۴۲۷۲۴ DM24211 نقش آموزش محيط زيست در پيشگيري از جرايم زيست محيطي/ محمدرضا گل هميشه بهار، عباداله احمدي، مجيد برزگر.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۸-‎۹۷.
۴۲۷۲۵ DM24212 بررسي فقهي و حقوقي معاونت در جرم در محيط ديجيتال/ عبدالرضا فرهاديان.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۰-‎۱۱۱.
۴۲۷۲۶ DM24213 حمايت از غيرنظاميان در مخاصمات مسلحانه در فقه و حقوق کيفري بين المللي/ محمد مسعودي نيا.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۴-‎۱۲۷.
۴۲۷۲۷ DM24214 واکاوي تزاحم حق حبس و حق استمتاع بين زوجين و راه کارهاي حل آن/ عباس احمدي، علي نصرتي، سيدابوالقاسم حسيني زيدي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷-‎۲۹.
۴۲۷۲۸ DM24215 لزوم پرداخت کل ثمن در مجلس عقد بيع سلف در فقه اماميه و فقه اهل سنت/ عبدلله اميدي فرد، اکبر نجم.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۱-‎۵۲.
۴۲۷۲۹ DM24216 مسئوليت مدني پهپادهاي غيرنظامي/ علي اکبر ايزدي فرد، حمزه نظرپور.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۵۳-‎۷۶.
۴۲۷۳۰ DM24217 نقد ديدگاه هاي فقهي ناظر بر طلاق بر اساس آيات قرآن/ محمد جمالي، ليلا اميني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷۷-‎۱۰۲.
۴۲۷۳۱ DM24218 واکاوي ريشه ها و تحولات تاريخي اجماع مرکب/ مسعود حبيبي مظاهري، محمدتقي فخلعي، محمدتقي قبولي درافشان.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۰۳-‎۱۲۵.
۴۲۷۳۲ DM24219 اسباب ايجاد و انتقال حقابه در فقه مذاهب اسلامي/ محمدرضا رضوان طلب، محمدمهدي سعيدي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۶.
۴۲۷۳۳ DM24220 بازشناسي در ادله وجوب تعلق زکات با رويکرد توسعه/ محمد زروندي رحماني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۴.
۴۲۷۳۴ DM24221 نقدي بر مبناي فقهي و ضرورت قانوني قاعده جلوگيري از خسارت/ محمدجواد شيخ انصاري، علي جعفري، وحيد نظريان.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۰.
۴۲۷۳۵ DM24222 تبيين جريان اصل سمحه و سهله در حدود شرعي/ محمدعلي کشوري، محمد رسايي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۸۱-‎۱۹۶.
۴۲۷۳۶ DM24223 تاثير نحوه انجام رفتار منجر به قتل در عمدي بودن قتل/ عاطفه نوروزي، امير وطني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۱۹.
۴۲۷۳۷ DM24224 امکان سنجي اجراي قصاص در جنايت عمدي بر مو (نقد رويکرد قانون مجازات اسلامي، مواد ۵۷۶ تا ۵۸۶)/ سميه نوري، مصطفي اربابي مجاز، محمدرضا کيخا.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۲۱-‎۲۳۶.
۴۲۷۳۸ DM24225 واکاوي فقهي دادوستد سگ ها از منظر مذاهب اسلامي با تاکيد بر حکم سگ هاي نافع جديد/ سيدحسين نوري، سعيد سبوئي جهرمي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۳۷-‎۲۵۹.
۴۲۷۳۹ DM24226 به هم زدن عقد فضولي توسط اصيل؛ مطالعه تحليلي و انتقادي ماده ۲۵۲ قانون مدني/ محمد ابوعطا، مسعود فرزاد.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۷-‎۲۰.
۴۲۷۴۰ DM24227 گونه شناسي پاسخ دهي واکنشي به بزه در فضاي مجازي/ ندا بيگدلي آذري، حميد مسجدسرائي، بتول پاکزاد.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۲۱-‎۵۴.
۴۲۷۴۱ DM24228 تاملي در باب ادله اثبات جرم در قانون مجازات اسلامي/ مجتبي جعفري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۵۵-‎۷۴.
۴۲۷۴۲ DM24229 واکاوي مفهوم مصلحت و کاربرد آن در مجازات هاي شرعي با نگاهي به قانون مجازات اسلامي/ حامد رستمي نجف آبادي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۷۵-‎۱۰۲.
۴۲۷۴۳ DM24230 واکاوي ابعاد جرم شناختي جرم سبز از منظر فقه اماميه و اسناد بين الملل/ علي رشيدي، مريم آقايي بجستاني، محمد روحاني مقدم.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۰۳-‎۱۳۰.
۴۲۷۴۴ DM24231 بررسي حکم حبس موقت مديون مدعي اعسار از منظر فقه و حقوق ايران/ محمدرضا رضوان طلب، داود دره شيري، سيدمعين جوادي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۳۱-‎۱۵۵.
۴۲۷۴۵ DM24232 نگرشي نوين به تحليل اقتصادي حقوق در پرتو قاعده فقهي نفي اختلال نظام/ سيده فاطمه زبرجد، محمدعلي خورسنديان.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۵۷-‎۱۹۳.
۴۲۷۴۶ DM24233 تاثير احتياط گرائي بر استنباط فقهي/ سعيد ضيائي فر.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۱۹۵-‎۲۱۸.
۴۲۷۴۷ DM24234 مباني مسئوليت مدني دولت در برابر زيان هاي ناشي از پديده گرد و خاک از منظر فقه و حقوق/ طاهر علي محمدي، حمزه نظرپور، فريده محمودي برام.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۲۱۹-‎۲۵۰.
۴۲۷۴۸ DM24235 واکاوي تزاحم و کاربرد آن در اصول و فقه با رويکردي بر ديدگاه شهيد صدر/ کريم کوخايي زاده، عبدالجبار زرگوش نسب.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۲۵۱-‎۲۷۴.
۴۲۷۴۹ DM24236 تحليل انتقادي نظريه انحصار الفاظ ايجاب در عقد نکاح/ زينب محمدزاده.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۲۷۵-‎۳۰۲.
۴۲۷۵۰ DM24237 بررسي تزاحم و موجوديت آن در تعدد جرائم/ زهراسادات مناقب، جلال الدين قياسي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۳۰۳-‎۳۲۴.
۴۲۷۵۱ DM24238 پژوهشي در حيل تخلص از ربا با تاکيد بر بيع عينه/ جواد نفري، علي عندليبي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاييز: ص ۳۲۵-‎۳۴۷.
۴۲۷۵۲ DM24239 سوء استفاده از حق در قراردادهاي بانکي/ مصطفي السان، سجاد مظلومي، محمدرضا فتحي.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۴۲۷۵۳ DM24240 شرايط حکم غيابي بدوي و حکم غيابي مرحله تجديدنظر/ مهدي حسن زاده.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۴۹.
۴۲۷۵۴ DM24241 نگرشي تحليلي بر نقش هشدار در مسئوليت مدني توليدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات/ حسن باديني، کريم ايماني.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۵۱-‎۷۲.
۴۲۷۵۵ DM24242 اخلاقي بودن مسئوليت مدني محض/ بيژن حاجي عزيزي، فيض الله جعفري، رضا توکلي نهاد.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷۳-‎۹۲.
۴۲۷۵۶ DM24243 رويکرد حقوق ايران در خصوص ميانجي گري برخط/ سيدعلي رضا رضايي … [و ديگران].- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۹۳-‎۱۲۲.
۴۲۷۵۷ DM24244 کارکرد عدالتي حقوق قراردادها/ علي رضا باريکلو.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۵.
۴۲۷۵۸ DM24245 مطالعه تطبيقي جهات ابطال آراي داوري در حقوق ايران و فرانسه/ جعفر نوري يوشانلوئي، سجاد قاسمي.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۴۷-‎۱۷۸.
۴۲۷۵۹ DM24246 بررسي امکان تنظيم اقرارنامه رسمي جهت تعيين ميزان مالکيت مالکان در تجميع املاک/ محمدرسول آهنگران، سيدمحسن رضوي اصل.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۷۸-‎۱۹۶.
۴۲۷۶۰ DM24247 بررسي ماهيت و اصول حاکم بر عقد حفظ و مراقبت (صيانت) و جايگاه آن در افزايش بهره وري اقتصادي/ محمدحسين وکيلي مقدم.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۲۰.
۴۲۷۶۱ DM24248 شرط شخصي تلقي شدن داده ها در فضاي سايبر بررسي تطبيقي مقررات عمومي اروپايي حفاظت از داده و حقوق ايران/ محمدعلي شريفي کيا، فريده شعباني جهرمي.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۲۱-‎۲۴۵.
۴۲۷۶۲ DM24249 اصل ممنوعيت استناد به عمل نامشروع خويش؛ مطالعه اي تطبيقي در فقه اسلامي و حقوق ايران/ محسن ايزانلو، امير غفاري، طاها عرب اسدي.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۴۷-‎۲۷۰.
۴۲۷۶۳ DM24250 بررسي امکان صلاحديد قضايي در خودداري از اجراي اجباري تعهد در حقوق هلند و ايران/ احمد اسفندياري.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۷۱-‎۲۸۹.
۴۲۷۶۴ DM24251 تحليل رقابتي محدوديت هاي سرزميني در توافق هاي عمودي (مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا، اتحاديه اروپا و ايران)/ معصومه اکبريان طبري، ميرقاسم جعفرزاده.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و ششم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۸.
۴۲۷۶۵ DM24252 ضوابط شناسايي دعواي واهي در حقوق ايران و انگليس؛ مقدمه اي جهت صدور قرار تامين و رد دعوا/ احسان بهرامي، مصطفي السان.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و ششم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۹-‎۵۲.
۴۲۷۶۶ DM24253 حاکميت اراده در تعيين دادگاه صالح به رسيدگي در دعاوي مسئوليت مدني متصدي حمل و نقل جاده اي کالا؛ مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي افغانستان، ايران و کنوانسيون CMR/ عبدالواحد حقيقت، طيبه صاحب، ابراهيم عزيزي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و ششم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۳-‎۷۳.
۴۲۷۶۷ DM24254 اجراي قرارهاي منع دعوي: مطالعه تطبيقي در حقوق اتحاديه اروپا، فرانسه و ايران/ محمدمجد کابري … [و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و ششم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۵-‎۹۸.
۴۲۷۶۸ DM24255 اثر ابطال راي داور بر موافقت نامه داوري؛ مطالعه تطبيقي حقوق ايران و کنوانسيون ايکسيد/ مجيد عزيزياني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و ششم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۱.
۴۲۷۶۹ DM24256 تاملي بر وضعيت عقد معلق در حقوق ايران و فرانسه/ نعيمه محمدي، عليرضا يزدانيان، محمدمهدي الشريف.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و ششم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۴.
۴۲۷۷۰ DM24257 بررسي مقررات مرتبط با ايجاد دسترسي و انتقال خطوط لوله به اشخاص ثالث در مناطق فراساحلي و خارج از فلات قاره بر اساس نظام حقوقي ايالات متحده آمريکا/ عاطفه قاسمي، مهدي پيري، عليرضا حسني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۱۱-‎۳۰.
۴۲۷۷۱ DM24258 تاملي بر آثار اعتراض به آراي داوري هاي خارجي و بين المللي و موارد ابطال آن در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي/ مجتبي زاهديان، احسان بزمي مايوان.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۳۱-‎۴۶.
۴۲۷۷۲ DM24259 حق رجوع زوج در طلاق رجعي در اسلام و رويه قضايي/ احمد يوسفي صادقلو، سامان کريمي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۴۷-‎۷۹.
۴۲۷۷۳ DM24260 تاثير شرط عدم مسئوليت بر معافيت بانک ها در اعتبارات اسنادي/ محمدرضا باقري، جعفر جمالي، علي زارع.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۸۱-‎۱۰۰.
۴۲۷۷۴ DM24261 تاملي بر ماهيت خسارت ناشي از تاخير در عمليات بارگيري و تخليه کشتي: در پرتو کنوانسيون هاي هامبورگ و روتردام/ بهاره شفيعي، سعيد منصوري، احمد شمس.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۱۰۱-‎۱۲۲.
۴۲۷۷۵ DM24262 تحليل چگونگي ارتباط قرارداد و واقعيت؛ نقدي بر انديشه واقع گرايي محض در باب مبناي اعتبار قرارداد/ نرگس خالقي پور، داود نصيران نجف آبادي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۱۲۳-‎۱۳۵.
۴۲۷۷۶ DM24263 بايسته هاي رسيدگي داوري به منظور حل و فصل عادلانه دعاوي ناشي از سرمايه گذاري خارجي/ محمود قمشال، احمد مرادخاني، سيدمهدي ميرداداشي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۱۳۷-‎۱۴۹.
۴۲۷۷۷ DM24264 ارتباط ميان رابطه خويشاوندي مقتول با قاتل و تصميم اولياي دم در پرونده هاي قتل عمد (تحليل موردي پرونده هاي قتل عمد در استان تهران)/ شقايق اکبري … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۱۵۱-‎۱۷۶.
۴۲۷۷۸ DM24265 مطالعه تطبيقي اصل احتياط در حقوق مدرن و حقوق ايران و اسلام/ زهرا اسدي، محمدعلي خورسنديان.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎2(پياپي ‎32)، تابستان: ص ۳-‎۳۶.
۴۲۷۷۹ DM24266 امکان سنجي اعتبار شرط داوري در قراردادهاي بين المللي بر اساس فقه اسلامي/ محمود اکبري، احسان ياوري، جواد شمسي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎2(پياپي ‎32)، تابستان: ص ۳۹-‎۷۴.
۴۲۷۸۰ DM24267 به کارگيري کودکان در مخاصمات مسلحانه آسياي جنوب غربي و جرم انگاري آن در نظام هاي حقوقي افغانستان، سوريه و عراق در مقارنه با اسناد بين المللي/ روح الله اکرمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎2(پياپي ‎32)، تابستان: ص ۷۷-‎۱۱۲.
۴۲۷۸۱ DM24268 تشخيص قتل شبه عمدي در فقه اماميه و نظام هاي حقوقي ايران و فرانسه/ محمود حاتمي … [و ديگران].- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎2(پياپي ‎32)، تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۵۰.
۴۲۷۸۲ DM24269 سنجش منزلت حقوقي سپهر خصوصي از طريق مقايسه نظام حقوق خانواده ايران و آلمان/ سمانه رحمتي فر.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎2(پياپي ‎32)، تابستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۸.
۴۲۷۸۳ DM24270 ملکيت چون روش؛ تحليلي بر مالکيت اموال غيرمادي/ ابراهيم عبدي پور فرد، علي ثقفي، مجيد رضايي دواني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎2(پياپي ‎32)، تابستان: ص ۱۸۱-‎۲۱۲.
۴۲۷۸۴ DM24271 تحليل مباني و قواعد فلسفي-کلامي حق بر محيط زيست: مطالعه تطبيقي در حقوق معاصر و حقوق اسلام/ عزيزاله فهيمي، علي مشهدي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎2(پياپي ‎32)، تابستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۸.
۴۲۷۸۵ DM24272 بررسي تطبيقي تعهد ناشي از اراده يک جانبه در حقوق ايران و فرانسه/ قاسم فيروزي فر، محمد صادقي، سيدمهدي ميرداداشي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎2(پياپي ‎32)، تابستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۶.
۴۲۷۸۶ DM24273 تحليل چگونگي و آثار صدور قرار سقوط دعوا بعد از نقض حکم بدوي در مرحله تجديدنظر: کشف کارکردهاي متفاوت استرداد دعوا (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و کامن لا)/ احد قلي زاده منقوطاي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎2(پياپي ‎32)، تابستان: ص ۲۶۹-‎۲۹۸.
۴۲۷۸۷ DM24274 راستي آزمايي گرايش سازمان همکاري اسلامي به رويکردي درون گرا در زمينه حقوق بشر/ سيدحسن موسوي اصل، سيدقاسم زماني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎2(پياپي ‎32)، تابستان: ص ۳۰۱-‎۳۲۶.
۴۲۷۸۸ DM24275 مداخله بر اساس دعوت در حقوق بين الملل و استعانت از غيرمسلمانان، درنگي بر امارت نوپيداي اسلامي در افغانستان/ سيدمصطفي ميرمحمدي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎2(پياپي ‎32)، تابستان: ص ۳۲۹-‎۳۵۴.
۴۲۷۸۹ DM24276 استرداد دادخواست و دعوا (نقدي بر ماده ۱۰۷ قانون آيين دادرسي مدني با مطالعه تطبيقي حقوق فرانسه)/ خيرالله هرمزي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎2(پياپي ‎32)، تابستان: ص ۳۵۷-‎۳۸۸.
۴۲۷۹۰ DM24277 تکليف طرف قرارداد درباره فحص از قيمت و اوصاف مورد معامله (مطالعه تطبيقي)/ ميلاد اميري، محمدباقر پارساپور.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎3(پياپي ‎33)، پاييز: ص ۳-‎۲۸.
۴۲۷۹۱ DM24278 تدابير سياست جنايي اسلام و غرب در مقابله با تجاوز جنسي/ محمدعلي الهي، محمدعلي حيدري، محسن شکرچي زاده.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎3(پياپي ‎33)، پاييز: ص ۳۱-‎۶۴.
۴۲۷۹۲ DM24279 استناد به عمومات در حل مسائل نوپديد؛ مطالعه تطبيقي فقه اماميه و حقوق آمريکا/ رضا پورمحمدي، رحيم نوبهار.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎3(پياپي ‎33)، پاييز: ص ۶۵-‎۹۴.
۴۲۷۹۳ DM24280 دعواي مبتني بر منفعت عمومي و نقش آن در مبارزه با فساد اقتصادي؛ مطالعه تطبيقي حقوق ايران، آمريکا و انگليس/ سيده ام البنين حسيني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎3(پياپي ‎33)، پاييز: ص ۹۷-‎۱۳۰.
۴۲۷۹۴ DM24281 برخورداري گروه هاي خاص از حق تامين اجتماعي در پرتو معيارهاي بين المللي و داخلي/ سيده لطيفه حسيني، زينب عصمتي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎3(پياپي ‎33)، پاييز: ص ۱۳۳-‎۱۷۰.
۴۲۷۹۵ DM24282 رويکرد تطبيقي به نهاد فرجام به نفع قانون و خلاف شرع بين در حقوق کيفري فرانسه و ايران/ ابراهيم رضاقلي زاده، مجيد شايگان فرد، حميدرضا ميرزاجاني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎3(پياپي ‎33)، پاييز: ص ۱۷۳-‎۱۹۴.
۴۲۷۹۶ DM24283 تحليل نهادهاي حقوقي حقوق عامه و حقوق جمعي از منظر انديشمندان اسلامي و غرب/ غلامعلي قاسمي، داود محبي، عبدالسعيد شجاعي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎3(پياپي ‎33)، پاييز: ص ۱۹۷-‎۲۲۲.
۴۲۷۹۷ DM24284 ماهيت و مبناي مسئوليت قراردادي؛ مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام و فرانسه/ محمود کاظمي، علي زارعي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎3(پياپي ‎33)، پاييز: ص ۲۲۵-‎۲۵۶.
۴۲۷۹۸ DM24285 مطالعه تطبيقي خاتمه دادن به قرارداد به عنوان شيوه جبران خسارت در حقوق اسلام و اسناد بين المللي/ محمدمهدي معصومي، محمد صالحي مازندراني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎3(پياپي ‎33)، پاييز: ص ۲۵۹-‎۲۸۶.
۴۲۷۹۹ DM24286 انطباق نظام نامه مسئوليت اجتماعي صنعت نفت ايران مصوب ۱۳۹۸ با فقه و نظام مرسوم شرکت هاي فراملي/ شراره مفيديان.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎3(پياپي ‎33)، پاييز: ص ۲۸۹-‎۳۲۰.
۴۲۸۰۰ DM24287 تحليل حمله بيولوژيک در نظام حقوق بين الملل با تاکيد بر ره يافت اسلامي/ مسلم ملکي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎3(پياپي ‎33)، پاييز: ص ۳۲۳-‎۳۵۴.
۴۲۸۰۱ DM24288 نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر شوراي رقابت و نهادهاي مرتبط/ نادر ميرزاده کوهشاهي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎3(پياپي ‎33)، پاييز: ص ۳۵۷-‎۳۸۴.
۴۲۸۰۲ DM24289 تحولات اجراي حقوق بشر دوستانه در جنگ هاي دريايي/ پيمان حکيم زاده خوئي، صفيه طلائي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۲۴-‎۴۴.
۴۲۸۰۳ DM24290 نگرشي بر بحث توقيف دادرسي در حقوق ايران/ عليرضا نوجوان، آرزو تدين.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۴۶-‎۶۴.
۴۲۸۰۴ DM24291 مجازات هاي منصوص شرعي در فقه و سياست کيفري ايران/ رضا انصاري، ياسر اسدي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۱۰۲-‎۱۳۲.
۴۲۸۰۵ DM24292 اهداف تربيت رحمت محور در راستاي حقوق بشر/ جبرائيل اف.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۱۳۴-‎۱۵۸.
۴۲۸۰۶ DM24293 مسئوليت کيفري ورزش هاي پرخطر از منظر فقهي و حقوقي/ عباس تقوائي، عاطفه لرکجوري.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۱۶۰-‎۱۷۵.
۴۲۸۰۷ DM24294 واکاوي اذن ولي قهري در اشتغال زنان از منظر فقه و حقوق/ عبدالجبار زرگوش نسب، مژگان محمدي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۱۷۸-‎۲۰۰.
۴۲۸۰۸ DM24295 حقوق اقليت ها از منظر حقوق بشر معاصر و فقه اسلامي/ ناصر عزيزي، ناديا محمدي زاده.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۲۰۲-‎۲۲۳.
۴۲۸۰۹ DM24296 جستاري در عقد رهن موقت/ محمدحسين امين، مهدي موحدي محب.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۳۵-‎۲۵۲.
۴۲۸۱۰ DM24297 تخصصي سازي حرفه وکالت دادگستري در ايران؛ چالش ها و راهکارها/ محمدقاسم تنگستاني، مهدي مرادي برليان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۵۷-‎۲۷۶.
۴۲۸۱۱ DM24298 قاضي و مسئله زبان؛ نگاهي پساساختارگرا/ حسين جوشن لو.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۸۱-‎۲۹۹.
۴۲۸۱۲ DM24299 صدور اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري: مطالعه مقايسه اي با بازار سرمايه آمريکا/ سعيد حبيبا، ندا خوان زاده، حسين جواهري محمدي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۰۳-‎۳۲۰.
۴۲۸۱۳ DM24300 نظام جبران خسارت خودروهاي غيرمتعارف در قانون بيمه اجباري ۱۳۹۵ بر مبناي نظريه تعاون اجتماعي/ شيرزاد حيدري شهباز، محسن محبي، غلامعلي سيفي زيناب.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۲۵-‎۳۴۱.
۴۲۸۱۴ DM24301 تحليل رفتار بازيگران نظام حقوقي ثبت ثانويه (معاملات املاک ثبت شده) بر مبناي راهبرد چانه زني در نظريه بازي ها با تاکيد بر ماده ۶۲ قانون احکام دائمي توسعه/ امير خناري نژاد، نسرين طباطبائي حصاري، محسن صادقي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۴۵-‎۳۶۳.
۴۲۸۱۵ DM24302 نگرشي انتقادي و تحليلي بر تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲ (جمع ديه و خسارت)/ عباس کريمي، حسن باديني، محمدهادي جواهرکلام.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۶۷-‎۳۸۴.
۴۲۸۱۶ DM24303 نقدي بر آراي استاد کاتوزيان درباره تفکيک ميان ضمانت اجراي نقض تعهد به ترک فعل حقوقي و شرط نتيجه منفي/ اکبر ميرزانژاد جويباري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۸۹-‎۴۰۶.
۴۲۸۱۷ DM24304 جايگاه نظريه امتياز در حقوق شرکت هاي تجاري ايران و کامن لا/ محسن نجفي خواه، اميد عبدالهيان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۱۱-‎۴۲۷.
۴۲۸۱۸ DM24305 تحول مبناي مسئوليت اشخاص فاقد تمييز و تاثير آن بر قواعد عمومي مسئوليت مدني در حقوق فرانسه و ايران/ عليرضا يزدانيان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۳۱-‎۴۴۶.
۴۲۸۱۹ DM24306 تحليلي در خصوص قابليت طرح دعواي مستقيم سهامداران براي مطالبه زيان بازتابي؛ مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي انگلستان و ايران/ لعيا جنيدي، مصطفي کوشکي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۵۱-‎۴۶۸.
۴۲۸۲۰ DM24307 بررسي چالش هاي حقوقي شرکت هاي سبدگردان در ايران/ پريسا خداياري، جمال برزگري خانقاه، علي اکبر جعفري ندوشن.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۷۳-‎۴۹۱.
۴۲۸۲۱ DM24308 تحليلي بر اقناع قضايي در فرايند کشف امور موضوعي دعاوي مدني/ رضا دلير، ابراهيم دلشاد معارف، عيسي اميني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۹۵-‎۵۱۳.
۴۲۸۲۲ DM24309 کارکردهاي ميانجي گري در حل و فصل اختلافات مالکيت فکري/ مهدي زاهدي، حکيمه محمدي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۱۷-‎۵۳۴.
۴۲۸۲۳ DM24310 تبيين و تحليل قاعده حق صلاحديد حرفه اي مديران در حقوق شرکت ها با تطبيق مباني آن در حقوق ايران/ احمد شهنيايي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۳۹-‎۵۵۵.
۴۲۸۲۴ DM24311 اثر حجر و ورشکستگي کفيل بر عقد کفالت/ سميه ظهوري، علي اکبر ايزدي فرد، محمد فرزانگان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۵۹-‎۵۷۴.
۴۲۸۲۵ DM24312 شناسايي و اجراي آراي داوري کميسيون داوري تجاري و اقتصادي بين المللي چين-سيتک/ سيما علوي حجازي، محمود جلالي، مريم قرباني فر.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۷۹-‎۵۹۷.
۴۲۸۲۶ DM24313 شرط سقوط حق در قرارداد بيمه/ محمود کاظمي، محسن ايزانلو، محمد کربلايي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۰۱-‎۶۱۹.
۴۲۸۲۷ DM24314 جايگاه پديده افشاگري در پيشگيري از جرايم دولتي/ مهدي اشجعي خامنه … [و ديگران].- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎65، زمستان: ص ۴۵-‎۶۲.
۴۲۸۲۸ DM24315 مباني فقهي و جرم شناختي کاهش و تعديل مجازات ها در راستاي پيشگيري از جمعيت کيفري/ محمود محبي، محمدحسن شيباني فر.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎65، زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۱.
۴۲۸۲۹ DM24316 جايگاه رسانه ها در پيشگيري از بزهکاري در سياست جنايي ايران/ قادر سيروس، حسن حاجي تبار، فرهاد الله وردي ميگوني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎65، زمستان: ص ۱۳۳-‎۱۴۹.
۴۲۸۳۰ DM24317 پيشگيري اجتماعي از رفتارهاي بزهکارانه مرتبط با رمزارزها/ محمدمهدي شجاعي باغيني، جواد صالحي، محمد اميني زاده.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎65، زمستان: ص ۱۷۵-‎۱۹۲.
۴۲۸۳۱ DM24318 راهکارهاي حقوقي پيشگيري و مقابله با توقيف نفت صادراتي ايران توسط آمريکا در حقوق بين الملل/ عبدالصمد بحريني، سهراب صلاحي، محسن ديانت.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎65، زمستان: ص ۲۳۵-‎۲۵۹.
۴۲۸۳۲ DM24319 پيشگيري از بزه ديدگي اطفال و نوجوانان در سياست جنايي با تاکيد بر پيشگيري هاي سه گانه/ محمدحسين صادقي، اکبر وروايي، محمدجواد جعفري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۲، سال هجدهم، شماره ‎66، بهار: ص ۱-‎۲۲.
۴۲۸۳۳ DM24320 چالش ها و راهکارهاي پيشگيري از بزه ديده شدن شهود در اثبات جرايم در نظام حقوقي ايران و ديوان کيفري بين المللي/ زينب بني اسدي، امين اميريان فارساني، الهام حيدري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۲، سال هجدهم، شماره ‎66، بهار: ص ۲۳-‎۳۹.
۴۲۸۳۴ DM24321 تاثير ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقي در پيشگيري از ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر از ديدگاه کارگزاران قضايي/ مجيد کريمي، محمدرضا کوناني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۲، سال هجدهم، شماره ‎66، بهار: ص ۴۱-‎۶۸.
۴۲۸۳۵ DM24322 سياست ايران در برنامه پنج ساله توسعه در پيشگيري از نقض حقوق شهروندي/ ميرابراهيم صديق.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۲، سال هجدهم، شماره ‎66، بهار: ص ۶۹-‎۸۷.
۴۲۸۳۶ DM24323 تدابير پيشگيرانه غيرکيفري از شرط بندي هاي اينترنتي/ سيمين فرخي نيا، ابوالفتح خالقي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۲، سال هجدهم، شماره ‎66، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۲۵.
۴۲۸۳۷ DM24324 پيشگيري غيرکيفري از مخاطرات زيست محيطي ناشي از پسماندهاي بيمارستاني/ عبدالله رجبي، عيسي عليجان پور.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۲، سال هجدهم، شماره ‎66، بهار: ص ۱۲۷-‎۱۴۲.
۴۲۸۳۸ DM24325 سازوکارهاي پيشگيري از جرم ترک نفقه در نظام حقوقي ايران/ حسين زارع شعار.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۲، سال هجدهم، شماره ‎66، بهار: ص ۱۴۳-‎۱۶۰.
۴۲۸۳۹ DM24326 مطالعه روش تکرار نزديک براي پيش بيني سرقت از منازل؛ با رويکردي به امکان سنجي به کارگيري آن در ايران/ مهري برزگر.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۹۹-‎۳۲۲.
۴۲۸۴۰ DM24327 گذشت پذيري جرائم در پرتو مباني حقوق کيفري/ هادي رستمي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۲۳-‎۳۴۳.
۴۲۸۴۱ DM24328 گونه شناسي جرائم دولتي مبتني بر قوانين غيرقانوني و فاقد مشروعيت/ عباس شيري، الهام جعفرپور صادق.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۴۵-‎۳۷۱.
۴۲۸۴۲ DM24329 نسبت حق محرمانگي و تکليف به شفافيت در پيشگيري از پولشويي الکترونيکي/ شهيار عبدالهي قهفرخي … [و ديگران].- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۷۳-‎۳۹۳.
۴۲۸۴۳ DM24330 تبيين عدم افشاي سوءاستفاده جنسي توسط کودکان بزه ديده و راهکارهاي مقابله با آن/ حسين غلامي دون، حسين گلدوزيان، حنانه هدايتي گودرزي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۹۵-‎۴۱۹.
۴۲۸۴۴ DM24331 امکان سنجي ارجاع امر به کارشناسي در رسيدگي به پرونده هاي قاچاق کالا/ محمدجواد فتحي، فضل اله اميرحاجلو.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۲۱-‎۴۴۱.
۴۲۸۴۵ DM24332 ابهام در قوانين کيفري با رويکردي زبان شناسي/ مريم فرحي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۴۳-‎۴۶۵.
۴۲۸۴۶ DM24333 تحليل کيفرشناختي صف مرگ محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر در پرتو مولفه هاي زماني، فيزيکي و تجربي/ ثنا کاظم پور، محمد فرجيها.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۶۷-‎۵۰۱.
۴۲۸۴۷ DM24334 جستاري در پولشويي از طريق ارزهاي رمزنگاري شده/ مهدي مددي، سعيد قماشي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۰۳-‎۵۲۱.
۴۲۸۴۸ DM24335 کشف جرائم شرکت هاي تجاري در عرصه توليد و عرضه کالا و خدمات عليه مصرف کننده؛ چالش ها و راهکارها/ سارا مشکين، جليل اميدي، روح الدين کردعليوند.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۲۳-‎۵۴۱.
۴۲۸۴۹ DM24336 ضابطه وحدت يا تعدد زيان هاي بدني؛ تلاشي براي بازگشت به قواعد عمومي مسئوليت مدني/ عباس ميرشکاري، علي عابدي، افروز صمدي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۴۳-‎۵۶۰.
۴۲۸۵۰ DM24337 امکان سنجي استناد به دفاع مشروع به عنوان مانع مسئوليت کيفري در مقابل حملات سايبري/ محمد يکرنگي، هادي مرسي، مهسا عليزاده.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۶۱-‎۵۸۳.
۴۲۸۵۱ DM24338 افشاي اسرار تجارت الکترونيکي در حقوق رقابت ايران و اتحاديه اروپا/ ودود برزي … [و ديگران].- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۲-‎۱۸.
۴۲۸۵۲ DM24339 بررسي راه کارهاي تقليل حملات سايبري از منظر حقوق بين الملل بشردوستانه/ عليرضا انصاري مهياري، هادي محمودي.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۰-‎۳۶.
۴۲۸۵۳ DM24340 چالش هاي حقوقي ارزهاي ديجيتال با رويکردي بر بزه پولشويي/ محدثه قوامي پور سرشکه، اميررضا محمودي.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۸-‎۵۲.
۴۲۸۵۴ DM24341 بررسي و ارزيابي عملکرد کميته خلع سلاح و امنيت بين الملل مجمع عمومي سازمان ملل در حوزه امنيت بين المللي اطلاعات مطالعه موردي: گروه کارشناسان دولتي/ نصراله سلطاني، محمدعلي کفائي فر، هيبت الله نژندي منش.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۴-‎۶۸.
۴۲۸۵۵ DM24342 بررسي ارکان تحقق مسئوليت مدني در فضاي سايبر/ رسول ملکوتي.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۰-‎۷۹.
۴۲۸۵۶ DM24343 امکان سنجي تحقق تظاهر در فضاي مجازي و جلوه هاي آن/ حميد کاظمي مطلق، عابدين مومني.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۱-‎۹۱.
۴۲۸۵۷ DM24344 بررسي مديريت آثار تعارض بين ارکان سازمان ملل متحد با تاکيد بر نظريه هاي ديوان بين المللي دادگستري/ هژآر محمودي، سيدباقر ميرعباسي، مريم مرادي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، ويژه نامه: ص ۲-‎۱۸.
۴۲۸۵۸ DM24345 نگاهي به اجراي اسناد لازم الاجرا در پرتو فرماليسم و کثرت گرايي حقوق/ اسماعيل عبدالهي، رحيم وکيل زاده، رضا رنجبر.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، ويژه نامه: ص ۸۴-‎۱۰۱.
۴۲۸۵۹ DM24346 همگرايي ميان جريان آزاد اطلاعات، مالکيت بر اطلاعات و حاکميت/ مازيار سعيدي، مسعود راعي، فرامرز عطريان.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، ويژه نامه: ص ۱۰۴-‎۱۲۵.
۴۲۸۶۰ DM24347 نسبت سنجي ميان فدراليسم و دموکراسي با تاکيد بر حقوق کشورهاي امارات و مالزي/ محمد جلالي، سوگل سودبر.- مطالعات تطبيقي حقوق کشورهاي اسلامي. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۲-‎۲۵.
۴۲۸۶۱ DM24348 شروط کاهنده مسئوليت قراردادهاي بيمه در حقوق اسلامي/ پرويز باقري، حسين رضا گندمکار.- مطالعات تطبيقي حقوق کشورهاي اسلامي. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۲۸-‎۴۴.
۴۲۸۶۲ DM24349 حق پذيره در حقوق ايران و کشورهاي اسلامي و بررسي روش هاي جايگزين آن در موقافات/ نصراله جعفري، سارا رمضاني.- مطالعات تطبيقي حقوق کشورهاي اسلامي. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۴۶-‎۶۸.
۴۲۸۶۳ DM24350 مطالعه تطبيقي استقلال فردي قاضي در قوانين جمهوري اسلامي ايران و افغانستان بر اساس تضمينات پيش بيني شده در اصول بنيادين استقلال قضايي/ عباداله رستمي چلکاسري، علي صادقي.- مطالعات تطبيقي حقوق کشورهاي اسلامي. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۷۰-‎۹۴.
۴۲۸۶۴ DM24351 بررسي تطبيقي مفهوم و کارکرد تفکيک قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پاکستان/ يونس فتحي، محمدمهدي عروتي موفق.- مطالعات تطبيقي حقوق کشورهاي اسلامي. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۹۶-‎۱۱۶.
۴۲۸۶۵ DM24352 بررسي تطبيقي ضرورت همگرايي مصلحت گرايانه فقهي مجازات هاي بدني در حقوق کيفري ايران و ديگر کشورهاي اسلامي با حقوق بين الملل/ سيدمحمدرضا موسوي فرد … [و ديگران].- مطالعات تطبيقي حقوق کشورهاي اسلامي. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۱۱۸-‎۱۳۷.
۴۲۸۶۶ DM24353 هرمنوتيک خطابي و نقش مباحث تفسيري دانش اصول فقه در حقوق ايران/ علي اکبر فرح زادي، احمد عارفي نيا.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎3، پياپي ‎130، پاييز: ص ۱۲۲-‎۱۴۲.
۴۲۸۶۷ DM24354 پول شويي در بستر رمز ارزها (خصوصيات ريسک پذيري رمز ارزها و ارائه راهکارهاي مقابله اي)/ عباس منصورآبادي، هادي کرامتي معز، مجيد بهاري غازاني.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎60، پاييز: ص ۱-‎۲۲.
۴۲۸۶۸ DM24355 واکاوي سياست جنايي کيفري افتراقي در جرم کلاهبرداري رايانه اي/ امير احمدي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎60، پاييز: ص ۲۳-‎۴۶.
۴۲۸۶۹ DM24356 واکنش جنايي نسبت به جعل هاي پيچيده رايانه اي در سياست کيفري ايران/ مهدي کاظمي، سيدمحمود ميرخليلي، محمدابراهيم شمس ناتري.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎60، پاييز: ص ۴۷-‎۶۵.
۴۲۸۷۰ DM24357 سياست جنايي تقنيني و قضايي ايران در راستاي تامين امنيت نظام اقتصادي کشور/ حسن بيناپور … [و ديگران].- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎60، پاييز: ص ۹۳-‎۱۱۰.
۴۲۸۷۱ DM24358 ارتباط و جايگاه صلاحيت منفعل در جرايم سايبري با ساير انواع صلاحيت ها در نظام حقوقي ايران/ فرهاد مرادي حقگو، باقر شاملو، عليرضا سايباني.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎60، پاييز: ص ۱۱۱-‎۱۳۲.
۴۲۸۷۲ DM24359 کيفيت اجراي مجازات رجم و موانع آن در حقوق کيفري ايران/ ساناز بدري مقدم، پرويز ذکائيان، بيت الله ديوسالار.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎60، پاييز: ص ۱۳۳-‎۱۴۸.
۴۲۸۷۳ DM24360 بررسي تداخل و عدم تداخل احکام کيفري در سياست کيفري ايران/ علي جابري، امير ملامحمدعلي، مهدي فلاح.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎60، پاييز: ص ۱۴۹-‎۱۶۵.
۴۲۸۷۴ DM24361 مسئوليت مدني مبتني بر تقصير پليس/ عليرضا شمشيري.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎60، پاييز: ص ۱۶۷-‎۱۸۳.
۴۲۸۷۵ DM24362 واکاوي نسبت زمان با احکام کيفري حدود/ محمد افشاري، محمدصادق علمي، حسين ناصري مقدم.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎60، پاييز: ص ۱۸۵-‎۲۰۱.
۴۲۸۷۶ DM24363 الگوهاي نوين جرم يابي در پرتو آموزه هاي روان شناسي جنايي/ محمد قنبري.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎61، زمستان: ص ۱-‎۲۲.
۴۲۸۷۷ DM24364 کلاهبرداري سايبري در بستر رويه قضايي/ صالح اوجاقلو، محمدرضا زندي، جليل اميدي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎61، زمستان: ص ۲۳-‎۴۳.
۴۲۸۷۸ DM24365 بهره مندي از فناوري اطلاعات در رسيدگي هاي کيفري/ مرتضي حدادزاده نيري، علي مزيدي شرف آبادي، محمدمهدي برغي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎61، زمستان: ص ۴۵-‎۶۳.
۴۲۸۷۹ DM24366 واکاوي فقهي و حقوقي مسئوليت شرکاي جرم در رد مال/ محمدصادق اردمه، غلامحسين دلاور، سيدمحسن رزمي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎61، زمستان: ص ۶۵-‎۸۲.
۴۲۸۸۰ DM24367 مباني کيفرگذاري در مجازات هاي تعزيرمدار و چالش هاي فراروي آن/ مسيب جاويدمهر، مسعود قاسمي، اکبر وروايي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎61، زمستان: ص ۸۳-‎۱۰۶.
۴۲۸۸۱ DM24368 مسووليت مدني ناشي از اجتماع چند سبب در نظام حقوق کيفري ايران/ اسماعيل احمدي بفروئي … [و ديگران].- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎61، زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۵.
۴۲۸۸۲ DM24369 پيامدهاي مثبت عوام گرايي در نظام عدالت کيفري/ علي صدري خانلو، باقر شاملو، علي نجفي توانا.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎61، زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۵.
۴۲۸۸۳ DM24370 مسئوليت مدني پليس در کشف آلودگي هاي محيط زيستي/ حسين زارع شعار.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎61، زمستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۵.
۴۲۸۸۴ DM24371 شرايط و آثار مجازات هاي تبعي در سياست کيفري تقنيني ايران/ مرضيه ناصري، داوود داداش نژاد دلشاد، مرتضي براتي.- کارآگاه. ‎۱۴۰۱، دوره شانزدهم، شماره ‎61، زمستان: ص ۱۹۳-‎۲۱۱.
۴۲۸۸۵ DM24372 مسئوليت عوامل موثر در جراحي در حقوق ايران با نگاهي به آموزه هاي فقهي/ سجاد مومني، فيروزه گراوندي، احمد خسروي.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۲-‎۱۴.
۴۲۸۸۶ DM24373 مطالعه تطبيقي نفقه اقارب در قانون ايران و فقه عامه/ مهرانگيز کريمي.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱۶-‎۲۶.
۴۲۸۸۷ DM24374 بررسي عدم اجراي قراردادها به استناد تخلف قراردادي طرف مقابل/ محمدمحسن کرمي.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۲۹-‎۳۸.
۴۲۸۸۸ DM24375 اشاعه در مالکيت و تقسيم املاک مشاع/ يسرا طرفدار منفرد، محمدمحسن کرمي.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۵۵-‎۶۷.
۴۲۸۸۹ DM24376 روند ثبت املاک، اشتباهات و اختلافات ثبتي/ ماري ميرزابيگي.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۶۹-‎۷۸.
۴۲۸۹۰ DM24377 بررسي فقهي ماهيت نشوز در زوجين/ سکينه کاظمي گرجي.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۱-‎۹۱.
۴۲۸۹۱ DM24378 اهميت توجه به تشکيل پرونده شخصيت در خصوص اطفال و نوجوانان در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ و بررسي موانع و خلاءهاي موجود در آن (با نگاهي به حقوق فرانسه)/ ميلاد جهاني جناقرد، بهرام هاشمي شهري.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۳-‎۱۰۴.
۴۲۸۹۲ DM24379 پزشکي از راه دور و مسئوليت کيفري ناشي از آن در نظام حقوقي ايران/ صادق نامداري.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۶-‎۱۱۹.
۴۲۸۹۳ DM24380 بررسي جرم شناختي قاچاق انسان (مطالعه موردي روسپي گري)/ فاطمه وجداني فخر.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۳۳.
۴۲۸۹۴ DM24381 آثار حقوقي تحديد حدود مرزي در رودخانه ها، با تاکيد بر رودخانه هاي قابل کشتيراني/ ماري ميرزابيگي.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۴۶.
۴۲۸۹۵ DM24382 دعاوي مربوط به املاک مجهول المالک/ زهرا رحيمي، رضا رشيدي.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۴۸-‎۱۶۰.
۴۲۸۹۶ DM24383 ضرورت ثبت رسمي سند و اموال منقول/ زهرا رحيمي، رضا رشيدي.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۶۲-‎۱۷۳.
۴۲۸۹۷ DM24384 تاريخچه و طبقه بندي زندان در ايران و اسلام/ مهرانگيز کريمي.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۷۵-‎۱۸۹.
۴۲۸۹۸ DM24385 بررسي فقهي حقوقي مشارکت در قتل/ عطيه وجداني فخر، محمدرضا الهي منش.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۹۱-‎۲۰۷.
۴۲۸۹۹ DM24386 دادگاه صالح در حل اختلافات ناشي از قراردادهاي الکترونيکي/ فاطمه فارسيان.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۰۹-‎۲۱۷.
۴۲۹۰۰ DM24387 بررسي نقش و چالش هاي حضور مشاوران و مددکاران اجتماعي در جريان دادرسي کيفري اطفال و نوجوانان (با مطالعه موردي شهرستان اردبيل)/ ميلاد جهاني جناقرد.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۱۹-‎۲۳۲.
۴۲۹۰۱ DM24388 بررسي ماهيت محروميت و انفصال در نظام حقوقي ايران/ اسماء صيديوسفي.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۳۴-‎۲۴۷.
۴۲۹۰۲ DM24389 اعتبار اقرار از منظر حقوق شهروندي/ نسيم مختاري.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۴۹-‎۲۵۷.
۴۲۹۰۳ DM24390 علم قاضي در رسيدگي قضايي و نقش آن در تحکيم حقوق شهروندان/ عطيه وجداني فخر، سيدمحمد حسيني.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۵۹-‎۲۶۹.
۴۲۹۰۴ DM24391 بررسي سرقت حدي در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ و تطبيق آن با متون فقهي/ سيدمحمد حسيني.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۷۱-‎۲۸۷.
۴۲۹۰۵ DM24392 مسئوليت مدني ناشي از اخفاي مضرات دارو در حقوق ايران با نگاهي به حقوق انگليس/ مرضيه بابازاده نميني.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۸۹-‎۳۰۹.
۴۲۹۰۶ DM24393 مروري بر نظام بانکداري الکترونيک/ فاطمه فارسيان.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۱۱-‎۳۲۹.
۴۲۹۰۷ DM24394 تحولات حقوق بين الملل در خصوص جبران خسارت ناشي از آلودگي هاي نفتي/ فرشته عباسي تبريزي.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۳۱-‎۳۴۴.
۴۲۹۰۸ DM24395 مروري بر حدود مداخله دادگاه در داوري هاي داخلي و تجاري بين المللي/ شادي احمدي فاتح.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲-‎۱۴.
۴۲۹۰۹ DM24396 تطبيق ديدگاه فقه و حقوق نسبت بين عام و مطلق و ثمرات و تطبيق آن با ديدگاه امام خميني (ره)/ جليل ياري زاده.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۶-‎۳۰.
۴۲۹۱۰ DM24397 بررسي ابطال راي داوري تجاري بين الملل در مرحله تجديدنظر با نگاهي اجمالي به حقوق داخلي/ شادي احمدي فاتح.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۶۲-‎۸۴.
۴۲۹۱۱ DM24398 مسئوليت جزائي مباشرت و تسبيب در جرم/ سجاد مومني.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۸۶-‎۹۳.
۴۲۹۱۲ DM24399 بررسي وضعيت جنايات ارتکابي توسط داعش و صلاحيت ديوان کيفري بين المللي/ عطيه وجداني فخر، جواد طهماسبي.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۵-‎۱۰۹.
۴۲۹۱۳ DM24400 عدم استعفا وکيل از وکالت ضمن عقد لازم/ اسد مهدوي راد، احمد خسروي.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۱۰-‎۱۲۱.
۴۲۹۱۴ DM24401 مباني فقهي و حقوقي مجازات اعدام در جرايم مستوجب حد/ منصوره دليلي، محمدرضا الهي منش.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۳۲.
۴۲۹۱۵ DM24402 اصول حاکم بر تبديل وضعيت استخدامي در پرتو آراء ديوان عدالت اداري/ مجتبي ماهي گير، زهرا اسدي، امير يارحسيني.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۳۴-‎۱۴۲.
۴۲۹۱۶ DM24403 بررسي فقهي حقوقي مصاديق معروف و منکر اقتصادي/ طيبه يوسفي.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۴۴-‎۱۵۹.
۴۲۹۱۷ DM24404 بررسي اقدامات تاميني و تربيتي به عنوان براي تامين امنيت و دفاع اجتماعي و اصلاح مجرم در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ عطيه وجداني فخر، فاطمه الهي منش، محمدرضا الهي منش.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۷۱.
۴۲۹۱۸ DM24405 تعديل وجه التزام قراردادي در فقه و حقوق موضوعه ايران/ حسن جوهري.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۷۶-‎۱۸۹.
۴۲۹۱۹ DM24406 حق فرزندآوري با سلامت کودک و مصلحت جامعه در قانون حمايت خانواده سال ۱۳۹۱/ طيبه اماميان، رباب اماميان.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۹۱-‎۲۰۲.
۴۲۹۲۰ DM24407 رابطه سببيت در جرم و چالش هاي مسئوليت کيفري با نگرشي به قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ عطيه وجداني فخر، طليعه وجداني فخر، محمدرضا الهي منش.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۰۴-‎۲۱۳.
۴۲۹۲۱ DM24408 صلاحيت دادگاه و صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاک در افراز/ مالک دست محمدي.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۱۵-‎۲۳۰.
۴۲۹۲۲ DM24409 ماهيت حقوقي قرارداد رحم جايگزين؛ بررسي و نقد ادله مخالفان در فقه و قانون مدني/ زهرا منصوري.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۳۲-‎۲۴۵.
۴۲۹۲۳ DM24410 قصاص در جنايات (نمونه موردي ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي)/ طليعه وجداني فخر، محمدرضا الهي منش.- حقوق و مطالعات سياسي. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۴۷-‎۲۶۰.
۴۲۹۲۴ DM24411 تاثير شيوه تحليل زباني در رفع دوگانه هاي قضاوت و وکالت/ محمدجواد سامي.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۲-‎۱۶.
۴۲۹۲۵ DM24412 ارزيابي وظايف نظارتي قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق و صيانت از حقوق و آزادي ها/ صادق مرادي.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۱۸-‎۴۶.
۴۲۹۲۶ DM24413 تطبيق مفاهيم و عملکرد حقوقي راه نامه و بارنامه در قوانين حقوقي ايران و معاهده CMR/ ياشار طاهري.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۴۸-‎۵۸.
۴۲۹۲۷ DM24414 آثار اخلاقي حقوق مالکيت فکري و عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت/ بهرام نوشدخت فارس، طيب افشارنيا، افشين جعفري.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۶۰-‎۷۱.
۴۲۹۲۸ DM24415 تعهدات دولت ها در رعايت اصول بنيادين حقوق بين الملل محيط زيست/ سيدباقر ميرعباسي، محمدرضا رضايي، محبوبه شيوخي.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۷۳-‎۸۶.
۴۲۹۲۹ DM24416 تکاپوي ناکام براي توجيه اسلام غيرسياسي/ محمدامير قدوسي.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۸۸-‎۱۰۲.
۴۲۹۳۰ DM24417 تطبيق قاعده غرور بر قواعد اتلاف، تسبيب و لاضرر در حقوق جزايي ايران/ محمدجواد سامي.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲-‎۱۲.
۴۲۹۳۱ DM24418 درآمدي بر زمينه ها و رهيافت هاي حقوق بين الملل انتقادي/ حسين فراستخواه.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۱۴-‎۴۰.
۴۲۹۳۲ DM24419 دموکراسي در حقوق بين الملل از منظر شکلي و ماهوي/ امينه مويديان، عبدالکريم شاحيدر.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۴۲-‎۶۶.
۴۲۹۳۳ DM24420 نقش حقوق بين الملل عرفي در حمايت مستقيم از محيط زيست در مخاصمات مسلحانه/ پويا حکيمي، عليرضا آرش پور، ليلا رئيسي.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۶۸-‎۹۱.
۴۲۹۳۴ DM24421 جايگاه حقوق شهروندي در برنامه ريزي شهري نئوليبرال/ جعفر مرادي، صادق مرادي.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۹۳-‎۱۰۶.
۴۲۹۳۵ DM24422 آسيب شناسي قوانين حمايت از کارگران در مشاغل سخت و زيان آور در حقوق کار ايران/ فاطمه عظيم پور، حسن خسروي، افشين جعفري.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۱۰۸-‎۱۲۶.
۴۲۹۳۶ DM24423 حقوق کار از منظر حق بر شهر: آيا ملاحظات حقوق کار مي تواند مصداقي از حق بر شهر باشد؟/ سعيدرضا ابدي، جمال رشيدي.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۲-‎۱۶.
۴۲۹۳۷ DM24424 بررسي تاثير موانع حقوقي فايناس در سرمايه گذاري خارجي بر اقتصاد ايران/ محمدجواد سامي، الهام درکي.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۱۸-‎۲۸.
۴۲۹۳۸ DM24425 تعيين اشخاص مسئول در دستور موقت و تامين خواسته/ پرويز عامري، سکينه بنکي.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۳۰-‎۴۴.
۴۲۹۳۹ DM24426 سياست جنايي مشارکتي ايران در زمينه کاهش جرائم و تخلفات ورزشي/ اميد صفري، ارسلان کوشا، ابوالفضل عالي زاده.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۴۶-‎۵۵.
۴۲۹۴۰ DM24427 سيري در نهاد زندانباني؛ در ادوار تاريخي کهن و معاصر/ افشين محمدي دره شوري، اميررضا قانع.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۵۷-‎۷۳.
۴۲۹۴۱ DM24428 نقد مجازات قتل فرزند توسط پدر در قانون ايران/ عليرضا پاک نژاد.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۷۵-‎۸۷.
۴۲۹۴۲ DM24429 قبض و بسط مصداقي عدالت در پارادايم مشروعيت دولت در گفتمان سياسي شيعه/ روح الله ملکي … [و ديگران].- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲-‎۱۲.
۴۲۹۴۳ DM24430 تبيين رفتارهاي متفاوت حوزه مالکيت فکري در نظام حقوقي ايران با سازمان تجارت جهاني/ محمدجواد سامي، ساناز کبيري خواه.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۴-‎۲۲.
۴۲۹۴۴ DM24431 بررسي قاعده اهم و مهم در خانواده/ کبري رحيمي، سعدالله رحيمي.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۴-‎۳۶.
۴۲۹۴۵ DM24432 مطالعه تطبيقي نحوه حمايت از زنان بي سرپرست و بدسرپرست در نظام حقوقي ايران، سوئد و دانمارک/ سحر نيک پور.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۸-‎۴۷.
۴۲۹۴۶ DM24433 بررسي فقهي و حقوقي تفاوت ديه زن و مرد از منظر تبعيض عليه زنان/ نازيلا دباغ.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۹-‎۵۸.
۴۲۹۴۷ DM24434 پردازش زبان طبيعي و تحليل داده هاي حقوقي در پرونده ها و گزارش پزشکي قانوني با استفاده از هوش مصنوعي/ نيلوفر بلوچ فرد.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۸-‎۶۳.
۴۲۹۴۸ DM24435 تحليلي بر مولفه هاي بنيادين حقوقي در مقررات شهرسازي کشورهاي پيشرو/ محمدعلي جلالي نسب، افشين جعفري.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲-‎۱۸.
۴۲۹۴۹ DM24436 سياست جنايي ايران براي پيشگيري از بزه ديدگي اطفال و نوجوانان در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان/ سيدمرتضي موسوي تبار، سيدحسين موسوي تبار.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۰-‎۳۲.
۴۲۹۵۰ DM24437 تاثير هاردشيپ و نقش تحريم ها در قراردادهاي تجاري/ فاطمه اندي، ياشار طاهري.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۲-‎۵۱.
۴۲۹۵۱ DM24438 حقوق بشر در آئينه ديوان بين المللي حقوق درياها/ هاجر راعي دهقي.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۳-‎۷۰.
۴۲۹۵۲ DM24439 ريسک هاي حقوقي و تجاري پخش و بهره برداري از آثار ادبي هنري خارجي بدون اخذ مجوز بهره برداري توسط سکوهاي ارائه خدمات محتوايي داخلي بر بستر شبکه جهاني اينترنت/ فاطمه رفعتي.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۴-‎۹۰.
۴۲۹۵۳ DM24440 ارزيابي حقوق بين الملل مبتني بر تجارت در کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي/ ابراهيم دوروزي.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۲-‎۱۰۲.
۴۲۹۵۴ DM24441 تعهد تخييري در حقوق ايران/ اکبر ايمان پور، مهري مسعودي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۰.
۴۲۹۵۵ DM24442 مسئوليت مدني سرپرست صغير در برابر فعل زيان آور او در حقوق ايران و انگليس/ مريم تفضلي مهرجردي، بهشيد ارفع نيا.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۳.
۴۲۹۵۶ DM24443 بررسي تطبيقي خسارت تاخير تاديه با ربا/ بابک محمدرضاپور، فايزه جهاني مقدم.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۴۲۹۵۷ DM24444 مسئوليت مدني و بين المللي دولت نسبت به خسارات حاصله در فضاي اينترنت/ رسول ملکوتي، مونا خليل زاده.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۴.
۴۲۹۵۸ DM24445 تحليل فقهي و حقوقي صاحب جواهر از حقيقت بيع/ سيدمحمد اسدي نژاد، عطاءاله اسماعيلي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۵.
۴۲۹۵۹ DM24446 آراي قابل اعتراض ثالث/ عباداله رستمي چلکاسري، محمود کهني.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷-‎۲۲.
۴۲۹۶۰ DM24447 بررسي تطبيقي استماع شهادت شهود در داوري فضاي مجازي در نظام هاي داوري آمريکا، اروپا و ايران/ مسعود اخوان فرد، رضا شهيدي صادقي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۳-‎۴۳.
۴۲۹۶۱ DM24448 مطالعه تطبيقي ماهيت سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت با رويکردي بر مناطق آزاد تجاري و صنعتي/ فرشاد اکبري بالنگا، سيدعليرضا ميرحيدري لنگرودي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۴-‎۶۶.
۴۲۹۶۲ DM24449 امکان سنجي بازفروشي در حقوق ايران در مقايسه با کنوانسيون بيع بين المللي کالا/ سيده مريم اسدي نژاد.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۱۰.
۴۲۹۶۳ DM24450 بررسي معامله نماينده قراردادي با خويش در نظام حقوقي ايران/ فاطمه جامعي، نادر خاوندگار، هيراد مخيري.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۷-‎۹۳.
۴۲۹۶۴ DM24451 بررسي عنصر تقصير در مسئوليت مدني سرپرست صغير در حقوق ايران و انگليس/ مريم تفضلي مهرجردي، بهشيد ارفع نيا.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۹۴-‎۱۱۱.
۴۲۹۶۵ DM24452 بررسي احکام تکليفي و وضعي در نظام حقوقي ايران/ آرمان يعقوبي مقدم، اشکان نعيمي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۱۲-‎۱۲۳.
۴۲۹۶۶ DM24453 انحلال شرکت هاي تجارتي/ آرمان يعقوبي مقدم، محمدرضا پاسبان.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۴.
۴۲۹۶۷ DM24454 بررسي حقوقي و فقهي وجوه اشتراک و افتراق عمل حقوقي تسليم و تسلم مبيع و تقارن زماني اين دو عمل حقوقي در عقد بيع/ صالح يمرلي، رضا شهيدي صادقي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۲.
۴۲۹۶۸ DM24455 بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله در حقوق ايران/ مهدي حمزه هويدا، کورش بيات.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۶.
۴۲۹۶۹ DM24456 بررسي ضمان معاوضي در فرض وجود خيار مختص مشتري/ زيبا ميرزا آقازاده، رضا مقصودي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۲.
۴۲۹۷۰ DM24457 تفسير ماده ۵۴۰ قانون مدني با تاکيد بر اصل حسن نيت (بررسي تطبيقي در حقوق کشورهاي اسلامي، فقه اماميه و حقوق ايران)/ فرشيد خسروي، محمود کهني.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۱.
۴۲۹۷۱ DM24458 مطالعه تطبيقي قلمرو مسئوليت مدني سرپرست صغير در حقوق ايران، انگليس و فرانسه/ مريم تفضلي مهرجردي، بهشيد ارفع نيا.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۴۲۹۷۲ DM24459 اصل حسن نيت در دادرسي مدني (در پرتو رويه قضايي)/ آرمان يعقوبي مقدم، کورش دل پسند.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۵-‎۳۰.
۴۲۹۷۳ DM24460 تاثير شيوع جهاني بيماري کرونا بر گرايش نظام داوري بين المللي به انعقاد موافقت نامه ها و شروط داوري مجازي و اجراي تعهدات ناشي از آن ها/ رضا شهيدي صادقي، اشرف جنتي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۲۲-‎۵۵.
۴۲۹۷۴ DM24461 خسارت معنوي و روش هاي جبران آن در نظام حقوقي ايران و مصر/ زيبا ميرزا آقازاده، اکبر ايمان پور.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۵۶-‎۶۷.
۴۲۹۷۵ DM24462 نگاهي انتقادي به مسئوليت مدني قضات در فقه و حقوق ايران/ شقايق شمسي، عابدين مومني.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۶۸-‎۸۱.
۴۲۹۷۶ DM24463 بررسي شيوه هاي جبران خسارات صغير در حقوق ايران و انگليس/ مريم تفضلي مهرجردي، بهشيد ارفع نيا.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۸۲-‎۱۰۱.
۴۲۹۷۷ DM24464 بررسي امکان توسل به مباني مسئوليت غيرقراردادي در مطالبه خسارات قراردادي/ ميلاد رهام پور، سيدعلي جبار گلباغي ماسوله.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۰۲-‎۱۲۱.
۴۲۹۷۸ DM24465 ارائه الگويي جهت رفع چالش هاي فراروي مشارکت مردم و نهادهاي جامعوي در مبارزه با جرايم محيط زيستي/ حسن حاجي تبار، نيما پروانه، مارال دربندي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۲۲-‎۱۴۷.
۴۲۹۷۹ DM24466 بررسي شرايط رباي معاوضي و مقايسه آن با خسارت تاخير تاديه/ فاطمه جامعي، هيراد مخيري، محسن پورمحمد.- پژوهشنامه حقوق خصوصي احرار. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۴۸-‎۱۶۸.
۴۲۹۸۰ DM24467 جايگاه قانوني نظارت مشترک مجلس و دولت بر شوراهاي اسلامي و حل و فصل اختلافات آنها (مطالعه موردي وزير کشور، استانداران و فرمانداران)/ پرويز کهندل … [و ديگران].- دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۱.
۴۲۹۸۱ DM24468 مباني نظري اجراي علني مجازات ها از منظر فقهي و حقوقي/ حميد بابايي، محمود قيوم زاده، محمدرسول آهنگران.- دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۴۱-‎۵۴.
۴۲۹۸۲ DM24469 بررسي رابطه بين آگاهي از حقوق شهروندي و فرهنگ شهروندي (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي سيرجان)/ عظيمه کاظمي، مهدي حسني باقري.- دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۵۵-‎۷۲.
۴۲۹۸۳ DM24470 مطالعه تطبيقي اصل همکاري موثر طرفين در دادرسي تجاري/ سعيد جوهر.- دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۹۶-‎۱۱۵.
۴۲۹۸۴ DM24471 شرايط تعهد خريدار به حفاظت از کالا در در کنواسيون بيع بين المللي کالا/ عبدالخالق عباس پور.- دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۱۵.
۴۲۹۸۵ DM24472 مباني پيشگيري اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ لاله عاکفي، امير ايروانيان، امير پاک نهاد.- دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۶-‎۳۵.
۴۲۹۸۶ DM24473 مباني فقهي پيشگيري کيفري از شهادت زور و تطبيق با قوانين حکومت ايران و مصر/ سيدمحمد ابراهيمي، محمدرسول آهنگران، سيدابوالقاسم نقيبي.- دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۸-‎۱۰۳.
۴۲۹۸۷ DM24474 راهبردهاي قيمت گذاري دارو و نظارت قانوني بر آن در کشورهاي منتخب و ايران/ شهريار اسلامي تبار، احسان لامع، فاطمه انوار.- دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۲۱.
۴۲۹۸۸ DM24475 ماهيت مالکيت معنوي در حقوق ايران و اسلام/ علي تقي پوريان.- دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۳-‎۳۴.
۴۲۹۸۹ DM24476 جايگاه استقلال اقتصادي در اقتصاد مقاومتي در پرتو قوانين موضوعه/ رسول احمدي بني، فرامرز عطريان، سيدمحمدمهدي غمامي.- دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۶-‎۵۰.
۴۲۹۹۰ DM24477 تخلفات مالياتي در آيينه آراي ديوان اروپايي حقوق بشر/ محمدرضا يوسفي.- دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۲-‎۶۴.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up