تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیر 1401

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیر 1401

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۴۰۵۵۴ DM22061 تعيين قلمرو تعهد دولت ميزبان به حمايت از سرمايه گذار خارجي در زمان مخاصمات مسلحانه/ ابوالقاسم شهبازي، صادق سليمي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎74، بهار: ص ۱۰-‎۳۸.
۴۰۵۵۵ DM22062 نظام حقوقي انتخابات نمايندگان اقليت هاي ديني شناخته شده در مجلس شوراي اسلامي ايران در پرتو اصل برابري/ وحيد آگاه، مهين صبوريان گهرتي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎74، بهار: ص ۴۰-‎۶۸.
۴۰۵۵۶ DM22063 استنادپذيري اصول قانون اساسي در آراي محاکم/ داريوش ضروني، علي اکبر گرجي ازندرياني، بهروز بهبوديان.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎74، بهار: ص ۷۰-‎۱۰۵.
۴۰۵۵۷ DM22064 نقش دکترين سوء استفاده از حق و صلاحيت زماني مراجع داوري سرمايه گذاري در مقابله با برنامه ريزي تابعيت/ پوريا عسکري، نيلوفر سعيدي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎74، بهار: ص ۱۰۸-‎۱۴۱.
۴۰۵۵۸ DM22065 چالش هاي حق بر سلامتي زنان مهاجر در پرتو حقوق بين الملل بشر با تاکيد بر بحران کرونا/ آناهيتا سيفي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎74، بهار: ص ۱۴۴-‎۱۷۹.
۴۰۵۵۹ DM22066 درهم تنيدگي و تبعيض درهم تنيده: رويکرد انتقادي به حقوق ضد تبعيض/ امير نيک پي، شيوا بازرگان.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎74، بهار: ص ۱۸۲-‎۲۱۲.
۴۰۵۶۰ DM22067 انساني شدن حقوق درياها در پرتو تعامل حقوق بشر و حقوق درياها/ زهراسادات شارق، حسين رضازاده.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎74، بهار: ص ۲۱۴-‎۲۳۹.
۴۰۵۶۱ DM22068 نقض اصل فراغ و امر مختومه در آيين نامه جديد ماده ۲۱۹ قانون ماليات ها بر حقوق موديان و پيشنهاداتي بر اصلاح آن/ حميدرضا صالحي، محمدرضا عباسي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎74، بهار: ص ۲۴۲-‎۲۶۶.
۴۰۵۶۲ DM22069 ارزيابي مجموعه هاي تنقيحي معاونت حقوقي رياست جمهوري/ روح اله مکارم، هادي طحان نظيف.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎74، بهار: ص ۲۶۸-‎۳۰۱.
۴۰۵۶۳ DM22070 مشروعيت توسل به زور ترکيه در حمله به شمال سوريه از منظر حقوق بين الملل/ مرتضي احمدي فرد، مهدي حاتمي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎74، بهار: ص ۳۰۴-‎۳۳۴.
۴۰۵۶۴ DM22071 تبيين قلمرو مباني فقهي و حقوقي مسئوليت مدني ناشي از ترک فعل کارفرمايان و مهندسين ناظر در اجراي عمليات ساختماني/ مهدي موسي زاده، امير خواجه زاده، پيمان دادرس.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۳۳۱-‎۳۴۹.
۴۰۵۶۵ DM22072 دادرسي عادلانه در رسيدگي به جرايم رايانه اي نيروهاي مسلح/ سجاد فتاحي زفرقندي، مهدي اسماعيلي، حسن حاجي تبار فيروزجائي.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۳۵۱-‎۳۶۶.
۴۰۵۶۶ DM22073 ضرورت اتخاذ سياست جنايي هماهنگ بين المللي پليس در مقابله با جرايم سايبري/ ابراهيم رجبي تاج امير.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۲-‎۲۳.
۴۰۵۶۷ DM22074 مبناي حقوق بشري استثنائات حمايت از آثار ادبي و هنري/ سارا حاجي زاده، ابوطالب کوشا، حسين صادقي.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۲۶-‎۴۲.
۴۰۵۶۸ DM22075 تبيين الزامات بين المللي موثر بر تدوين قانون ملي فضايي/ محمدرضا حسيني.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۴۴-‎۶۶.
۴۰۵۶۹ DM22076 حق فسخ در بطلان جزئي قرارداد در فقه اماميه، نظام حقوقي ايران و کامن لا/ علي اسلامي پناه، آسيه علايي.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۶۸-‎۸۶.
۴۰۵۷۰ DM22077 حقوق اشخاص تحت بازداشت از منظر قانون آيين دادرسي کيفري ايران و مقررات ديوان کيفري بين المللي/ عباس تدين.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۸۸-‎۱۰۲.
۴۰۵۷۱ DM22078 ضرورت توسعه صلاحيت ديوان بين المللي کيفري به جرائم مواد مخدر با بررسي کنوانسيون ۱۹۸۸ و تاثيرات آن بر سياستگذاري هاي ايران در حوزه امنيت/ عسکر جلاليان.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۱۰۴-‎۱۲۵.
۴۰۵۷۲ DM22079 مفهوم و ماهيت نسل زدايي: با نگاهي به ابعاد حقوقي نسل زدايي مسلمانان روهينگيا/ محمدتقي گهرنيا، اسمعيل رحيمي نژاد، رضا فاني.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۱۲۸-‎۱۴۷.
۴۰۵۷۳ DM22080 مصونيت اموال دولتها در حقوق بين الملل با نگاهي به توقيف نفت صادراتي ايران توسط آمريکا/ عبدالصمد بحريني، سهراب صلاحي، محسن ديانت.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۱۵۰-‎۱۷۱.
۴۰۵۷۴ DM22081 ضمانت اجراي سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ايران و فرانسه/ مجيد بهاري غازاني، اکبر زارع.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۱۷۴-‎۱۹۱.
۴۰۵۷۵ DM22082 اثر عدم اعتراض به آراي داوري باطل، نحوه رسيدگي و آثار ابطال راي داوري با تاکيد بر قانون داوري تجاري بين المللي/ رادا اسدپور پيرانفر، جواد نيک نژاد.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۱۹۴-‎۲۱۱.
۴۰۵۷۶ DM22083 تامين و جبران خسارت ناشي از هزينه دادرسي در حقوق ايران و انگلستان/ ميلاد کيانپوريان نژاد، پژمان محمدي، خليل احمدي.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۲۱۴-‎۲۳۳.
۴۰۵۷۷ DM22084 مطالعه تطبيقي تدابير سرکوبگري در قبال اعمال مخل رقابت اقتصادي در سياست جنايي تقنيني ايران و اتحاديه اروپا/ رعنا نادعلي جلوخاني، محسن شکرچي زاده، فرامرز عطريان.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۲۳۶-‎۲۵۱.
۴۰۵۷۸ DM22085 بررسي موانع و چالش هاي آزادي اطلاعات/ سيده زهرا جعفري فارسي، معين صباحي گراغاني، مصطفي سراجي.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۲۵۴-‎۲۷۲.
۴۰۵۷۹ DM22086 حق بر سلامت و نظام حقوقي بازنشستگي تامين اجتماعي ايران از منظر حقوق بنيادين بشر/ فريد نورمحمدان، عمران نعيمي، محسن قاسمي.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۲۷۴-‎۲۹۸.
۴۰۵۸۰ DM22087 تاثير اذن بزه ديده بر مسئوليت کيفري بزهکار در فقه اسلامي و حقوق ايران/ ابوالفضل الياسي نيا، طيبه عارف نيا.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎67، بهار: ص ۱۱-‎۳۳.
۴۰۵۸۱ DM22088 بررسي ايرادات قاعده تعدد مجازات در خصوص معاون و مباشر جرم در جرايم تعزيري درجه پنج و شش از منظر سياست قانونگذاري و قواعد حقوق کيفري/ سيدمحمدصادق حسيني، جلال الدين قياسي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎67، بهار: ص ۳۴-‎۴۷.
۴۰۵۸۲ DM22089 بررسي فقهي و حقوقي اقاله املاک تمليکي در نظام بانکداري ايران/ عليرضا سليمي، ناصر زنگباري.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎67، بهار: ص ۴۸-‎۷۱.
۴۰۵۸۳ DM22090 تحليل فقهي آراي شاذ شيخ صدوق (ره) در باب ارث/ احسان علي اکبري بابوکاني، سهند صادقي بهمني، محمد اميني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎67، بهار: ص ۷۲-‎۱۰۱.
۴۰۵۸۴ DM22091 جستاري در مباني فقهي و حقوقي مشروعيت ذخيره سازي گامت در فرايند باروري و ثمرات عملي مترتب بر آن/ بهنام قنبرپور.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎67، بهار: ص ۱۰۲-‎۱۲۰.
۴۰۵۸۵ DM22092 بررسي مفهوم و احکام خاص عقود مرکب و جامع در فقه و حقوق ايران با نگرش تطبيقي/ سيدمحمدتقي کريم پور آلهاشم.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎67، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۴۷.
۴۰۵۸۶ DM22093 اغتفار از ربا در توابع عقود با تاملي نو بر وجه التزام قراردادي/ علي اصغر گل محمدي، علي تولايي، سيدجعفر هاشمي باجگاني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎67، بهار: ص ۱۴۷-‎۱۷۵.
۴۰۵۸۷ DM22094 بررسي فقهي و حقوقي کارآمدي قاعده دفع افسد به فاسد/ هوشنگ گل محمدي، سيدمحمدرضا آيتي، محمدکاظم رحمان ستايش.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎67، بهار: ص ۱۷۶-‎۱۹۸.
۴۰۵۸۸ DM22095 درنگي فقهي در ادله لزوم استجابت خواستگار هم کفو توسط ولي دختر/ علي محمديان، محمد ناجم حصاري.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎67، بهار: ص ۱۹۹-‎۲۱۷.
۴۰۵۸۹ DM22096 چالش هاي نهاد قسامه؛ امکان و امتناع جايگزيني آن در حقوق کيفري ايران/ ابوالحسن مجتهد سليماني، مريم آگاه پور.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎67، بهار: ص ۲۱۸-‎۲۳۱.
۴۰۵۹۰ DM22097 بررسي تطبيقي نقش مسئوليت مدني در جبران خسارت موثر نقض حقوق بشر با تاکيد بر قطعنامه اصول و رهنمودهاي اساسي درباره حق جبران خسارت و غرامت/ عليرضا يزدانيان، اميد محمودي قهساره.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۷-‎۳۰.
۴۰۵۹۱ DM22098 مقابله با سرقت مواد و وسايل هسته اي در مقررات کيفري ايران و فدرال ايالات متحده آمريکا/ سيدمصطفي مشکات.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۳۱-‎۵۶.
۴۰۵۹۲ DM22099 مطالعه تطبيقي امکان طرح دعواي مسئوليت مدني شخص نيکوکار در فقه و حقوق کامن لا/ مريم ثقفي، عباس نيازي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۵۷-‎۷۴.
۴۰۵۹۳ DM22100 مطالعه تطبيقي قوانين و مقررات کيفري ناظر بر فناوري سلول هاي بنيادي در نظام حقوقي انگليس و حقوق ايران؛ چالش ها و راهکارها/ احمد پورابراهيم.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۷۵-‎۹۴.
۴۰۵۹۴ DM22101 بازخواني انتقادي مدل هاي تعيين کيفر تعدد مادي جرائم تعزيري در حقوق مصر، آلمان، انگلستان و ايران/ سيدمحمدمهدي ساداتي، طلعت جمالي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۹۵-‎۱۲۰.
۴۰۵۹۵ DM22102 بررسي تطبيقي وضعيت حقوقي گروه هاي قراردادي در حقوق ايران و فرانسه/ سکينه اسدزاده، عباس کريمي، مختار نعم.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۰.
۴۰۵۹۶ DM22103 مطالعه تطبيقي الزام به اجراي عين تعهد در حقوق ايران و کامن لا/ علي حدادزاده شکيبا، هدايت الله سلطاني نژاد، احمد ديلمي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۴.
۴۰۵۹۷ DM22104 مطالعه تطبيقي ميزان شفافيت الزامات محيط زيستي در قراردادهاي بالادستي نفت و گاز در حقوق ايران و آمريکا/ فيصل عامري، حسن عزيزي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۶.
۴۰۵۹۸ DM22105 مطالعه تطبيقي اجراي توافقات سهامداران در نظام حقوقي ايران و انگليس/ محمد ساردوئي نسب، مهرناز مهرابي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۱۸۷-‎۲۰۸.
۴۰۵۹۹ DM22106 شروط غيرمنصفانه در قراردادهاي تجاري با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه/ محسن شمس الهي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۲۰۹-‎۲۳۶.
۴۰۶۰۰ DM22107 کشف حقيقت در داوري تجاري بين المللي با تاکيد بر قواعد پراگ (۲۰۱۸)/ صاحبه صمدي مله، همايون مافي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۲۳۷-‎۲۵۸.
۴۰۶۰۱ DM22108 بررسي دادرسي کدخدامنشانه با توجه به ماهيت کدخدامنشي و تفاوت آن با قضاوت و داوري/ زينب طلابکي طرقي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره هشتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۲۵۹-‎۲۸۰.
۴۰۶۰۲ DM22109 حريم خصوصي در اماکن عمومي با تکيه بر حق تصويربرداري/ فاطمه ابطحي … [و ديگران].- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۲.
۴۰۶۰۳ DM22110 حق دسترسي به فرودگاه؛ قواعد حاکم بر تخصيص سهميه فرود و پرواز هواپيما (اسلات)/ مجتبي اشراقي آراني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۳-‎۴۲.
۴۰۶۰۴ DM22111 توصيف عقد در عقود مختلط در حقوق ايران، فقه اماميه و حقوق فرانسه/ محمد منصوري، محمدمهدي الشريف، سيدمحمدصادق طباطبايي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۳-‎۶۱.
۴۰۶۰۵ DM22112 بررسي تطبيقي خروج زوجه از کشور با تاکيد بر حقوق کشورهاي مسلمان/ الهه محسني، گولن سينم تک، غفران هلال.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۶۳-‎۸۹.
۴۰۶۰۶ DM22113 حمايت از داده ها در چين؛ مطالعه تطبيقي با رويکرد حمايت از داده ها در امريکا و اتحاديه اروپا/ باقر انصاري، شيما عطار.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۹۱-‎۱۱۳.
۴۰۶۰۷ DM22114 بررسي تطبيقي معيارهاي اخراج قانوني؛ نقد معيارهاي موجود و ارائه معياري مطلوب: معيار اخراج منصفانه/ حسن باديني، طاها عرب اسدي، امير غفاري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۹.
۴۰۶۰۸ DM22115 بررسي جايگاه زنان بزه ديده در قانون آيين دادرسي کيفري با رويکردي تطبيقي/ شيرين بيات، علي خالقي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۴.
۴۰۶۰۹ DM22116 محصول ديجيتال به مثابه کالا در حقوق بيع بين الملل/ ميرقاسم جعفرزاده، وحيد عاکفي قاضياني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۴.
۴۰۶۱۰ DM22117 بررسي تطبيقي تاثير ازدواج در خروج دختر از ولايت قهري در فقه شيعه، حقوق ايران و فرانسه/ معصومه زمانيان، زهرا وطني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۷.
۴۰۶۱۱ DM22118 مطالعه تطبيقي اجراي اقدامات تاميني و تربيتي نسبت به کودکان و نوجوانان در حقوق ايران و مصر/ باقر شاملو، حسين سبحاني، مهدي حسيني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۰۹-‎۲۳۶.
۴۰۶۱۲ DM22119 قلمرو قوانين بودجه اي در فرانسه/ سعيد شجاعي اراني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۳۷-‎۲۵۶.
۴۰۶۱۳ DM22120 ضوابط مطالبه خسارت زيان ديدگان ثانويه رواني در حقوق انگلستان و کاربرد آن در حقوق ايران/ سيدحسين صفايي معافي، اکبر ايمانپور، رضا دريايي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۵۷-‎۲۷۸.
۴۰۶۱۴ DM22121 بررسي تطبيقي ضرورت تجميع نهادهاي معاهده محور جهاني حقوق بشر ذيل شوراي حقوق بشر/ عبدالله عابديني، سحر حسني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۷۹-‎۳۰۰.
۴۰۶۱۵ DM22122 رويکرد واکنشي سياست جنايي کشورهاي حوزه خليج فارس در مقابله با تعارض منافع در نظام اداري/ غلامعلي قاسمي، روح الله اکرمي، آيت الله جليلي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۰۱-‎۳۲۰.
۴۰۶۱۶ DM22123 تحليل کيفرشناختي تبعيض در فرايند کيفردهي ناظر بر جرايم مواد مخدر اتباع بيگانه؛ مطالعه تطبيقي/ ثنا کاظم پور، محمد فرجيها، محمدجعفر حبيب زاده.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۲۱-‎۳۵۳.
۴۰۶۱۷ DM22124 مباني نظريه تسليط يا عدم تسليط بر نفس؛ مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام و فرانسه/ عباس کريمي، محمدهادي جواهرکلام.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۵۵-‎۳۸۱.
۴۰۶۱۸ DM22125 رسيدگي افتراقي جرايم فساد اداري در ايران و افغانستان (در مرحله پيش دادرسي و دادرسي)/ رجب گلدوست جويباري، سميه شيخ زاده.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۸۳-‎۴۰۲.
۴۰۶۱۹ DM22126 تاملي بر مولفه هاي تاريخ نگاري حقوقي به سبک پارادايمي با تاکيد بر آراي کوهن/ احسان مومني تذرجي … [و ديگران].- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۰۳-‎۴۲۱.
۴۰۶۲۰ DM22127 نقش نهاد ناظر در مواجهه با بزهکاري در بازار اوراق بهادار؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و امريکا/ نسرين مهرا، سعدي ابراهيم زاده.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۲۳-‎۴۴۱.
۴۰۶۲۱ DM22128 مطالعه تطبيقي داوري در اختلافات اعتبارات اسنادي/ سيديونس نوراني مقدم، مهرناز مختاري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۴۳-‎۴۵۸.
۴۰۶۲۲ DM22129 پرداخت بخشي از مبلغ سند تجاري در حقوق ايران و کنوانسيون هاي بين المللي/ کمال نيک فرجام.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎97، بهار: ص ۱-‎۱۵.
۴۰۶۲۳ DM22130 سوگند زنان در قسامه/ علي دادخواه، مهدي منتظرقائم.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎97، بهار: ص ۱۷-‎۳۶.
۴۰۶۲۴ DM22131 مطالعه قابليت مطالبه زيان معنوي از سوي شرکت هاي تجاري/ عباس ميرشکاري، شبير آزادبخت.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎97، بهار: ص ۳۷-‎۵۸.
۴۰۶۲۵ DM22132 ضرورت تاسيس زندان بين المللي در راستاي اجراي احکام ديوان کيفري بين المللي/ حسنعلي موذن زادگان، بهزاد جهاني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎97، بهار: ص ۵۹-‎۷۵.
۴۰۶۲۶ DM22133 تحليل آراي قضايي مرتبط با مجازات هاي جايگزين حبس (با تاکيد بر مجازات خدمات عمومي رايگان)/ ابوالقاسم خدادي، حسين علي عطوف، محمد متين پارسا.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎97، بهار: ص ۷۷-‎۱۰۵.
۴۰۶۲۷ DM22134 از جرم زدايي تا تخلف انگاري (مطالعه تطبيقي)/ عليرضا جمشيدي … [و ديگران].- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎97، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۲۷.
۴۰۶۲۸ DM22135 آسيب شناسي ساختار و ارتقاي صلاحيت هاي هيئت نظارت/ اميرمسعود فاطميان، عليرضا حسني، امير خواجه زاده.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎97، بهار: ص ۱۲۹-‎۱۴۹.
۴۰۶۲۹ DM22136 روش هاي مسالمت آميز حل و فصل اختلافات بين المللي و تاثير آن بر توسعه تجارت بين الملل؛ با تاکيد بر اختلافات صنعت انرژي/ افشين جعفري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎97، بهار: ص ۱۵۱-‎۱۶۵.
۴۰۶۳۰ DM22137 رويکرد نظام حقوقي کشورهاي اسلامي به موضوع صدور حکم کيفري بر اساس منابع فقهي/ روح الله اکرمي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎97، بهار: ص ۱۶۷-‎۱۸۹.
۴۰۶۳۱ DM22138 تحليل جهل موثر بر تحقق شبهه دارئه کيفر در نظام تقنيني و قضايي ايران/ عرفان خرمي عراقي، سودابه رضواني، اعظم مهدوي پور.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎97، بهار: ص ۱۹۱-‎۲۱۲.
۴۰۶۳۲ DM22139 اعمال وضعيت حقوقي مراعي بر معامله نسبت به مال مرهون/ عباس کريمي، داوود ابراهيمي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎97، بهار: ص ۲۱۳-‎۲۳۱.
۴۰۶۳۳ DM22140 رابطه سکوت سازماني و سکون زدگي شغلي کارکنان اداري با نقش ميانجي نظارت مديريتي در دادگستري شهرستان تهران/ هادي رمضانيان فهندري، زهرا هادي زاده اصفهاني، محمدوزين کريميان.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎97، بهار: ص ۲۳۳-‎۲۵۸.
۴۰۶۳۴ DM22141 تحليل کيفري ماهوي سوء استفاده جنسي از اطفال و نوجوانان/ حسين گلدوزيان، حنانه هدايتي گودرزي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎97، بهار: ص ۲۵۹-‎۲۸۵.
۴۰۶۳۵ DM22142 رويکرد حقوقي دولت هاي حوزه خليج فارس نسبت به شاخص هاي توسعه پايدار محيط زيست دريايي با تاکيد بر حقوق بين الملل محيط زيست/ شيما نادري … [و ديگران].- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎97، بهار: ص ۲۸۷-‎۳۰۷.
۴۰۶۳۶ DM22143 مفهوم سوء استفاده از هوانوردي کشوري، موضوع ماده ۴ کنوانسيون شيکاگو (۱۹۴۴)/ مهدي علياري، محسن محبي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال سي و نهم، شماره ‎۶۶، بهار – تابستان: ص ۷-‎۲۸.
۴۰۶۳۷ DM22144 بررسي تطبيقي جرم انگاري قاچاق انسان در حقوق بين الملل و قوانين ايران/ سيدقاسم زماني، محمدهادي قادري.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال سي و نهم، شماره ‎۶۶، بهار – تابستان: ص ۲۹-‎۵۶.
۴۰۶۳۸ DM22145 تاملي بر رهيافت هاي فرماليستي و انتقادي از قواعد حقوق بين الملل/ سيدمصطفي ميرمحمدي، لادن حريريان.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال سي و نهم، شماره ‎۶۶، بهار – تابستان: ص ۵۷-‎۸۰.
۴۰۶۳۹ DM22146 حقوق بين الملل تعاملي: رهيافتي غيرسلسله مراتبي بر يکجانبه گرايي و سلطه جويي در حقوق بين الملل/ حيدرعلي تيموري.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال سي و نهم، شماره ‎۶۶، بهار – تابستان: ص ۸۱-‎۱۱۶.
۴۰۶۴۰ DM22147 حقوق مکتسب در نظام حقوقي اتحاديه اروپا/ حسن سواري، آرش رحيمي مهر.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال سي و نهم، شماره ‎۶۶، بهار – تابستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۶.
۴۰۶۴۱ DM22148 شکل گيري اصل پيشگيري از توليد پسماند در توليد کالا در حقوق اتحاديه اروپا/ مسعود فريادي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال سي و نهم، شماره ‎۶۶، بهار – تابستان: ص ۱۳۷-‎۱۶۴.
۴۰۶۴۲ DM22149 دادرسي بين المللي در نظم معاصر حقوق بين الملل/ رضوان باقرزاده.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال سي و نهم، شماره ‎۶۶، بهار – تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۹۶.
۴۰۶۴۳ DM22150 تخطي دولت ها از معاهدات حقوق بشري در عصر همه گيري جهاني کوويد-۱۹: از رژيم حقوقي موجود تا راهبردهاي نيل به وضع مطلوب/ علي نواري.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال سي و نهم، شماره ‎۶۶، بهار – تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۳۵.
۴۰۶۴۴ DM22151 هم سنجي منطقه ماهي گيري در کنوانسيون آکتائو و منطقه انحصاري اقتصادي در کنوانسيون حقوق دريا/ غلامعلي قاسمي، مهدي کيخسروي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال سي و نهم، شماره ‎۶۶، بهار – تابستان: ص ۲۳۷-‎۲۵۹.
۴۰۶۴۵ DM22152 تاثير حقوق فراملي نفت بر قراردادهاي بين المللي نفتي/ سيدنصرالله ابراهيمي، حميدرضا عباسي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال سي و نهم، شماره ‎۶۶، بهار – تابستان: ص ۲۶۱-‎۲۹۰.
۴۰۶۴۶ DM22153 نقش آموزش کودکان در مقابله با افراط گرايي/ رويا جعفري، مهدي ذاکريان اميري.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال سي و نهم، شماره ‎۶۶، بهار – تابستان: ص ۲۹۱-‎۳۱۶.
۴۰۶۴۷ DM22154 حق آموزش کودکان پناهنده افغان در ايران در پرتو نظام حقوق بين الملل ناظر بر پناهندگي/ مسيح بهنيا، ساناز محموديان.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال سي و نهم، شماره ‎۶۶، بهار – تابستان: ص ۳۱۷-‎۳۳۸.
۴۰۶۴۸ DM22155 مفهوم و تاثير اکراه در مسووليت مدني در حقوق ايران و فرانسه/ حميد ابهري، مهرداد پاکزاد، محمد مهدي پور.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۲۱.
۴۰۶۴۹ DM22156 بررسي مفهوم و جايگاه شرط بهترين تلاش در حقوق ايران، آمريکا و اسناد بين المللي/ فرزاد جاويدي آلسعدي … [و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۳-‎۴۷.
۴۰۶۵۰ DM22157 تاثير تعارض قوانين ورشکستگي بر حسن عملکرد نظام هاي پرداخت بين المللي/ سعيد رحمت زاده، ابراهيم عبدي پور فرد، ابراهيم دلشاد معارف.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۹-‎۸۱.
۴۰۶۵۱ DM22158 لزوم تاسيس اتاق داوري در خسارت تاخير، لغو و جراحت بدني به مسافران پروازهاي هوايي رهيافتي از حقوق کشورهاي اروپايي براي ايران/ ميلاد سلطاني، بهرام تقي پور، عليرضا صالحي فر.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۳-‎۱۰۸.
۴۰۶۵۲ DM22159 مطالعه تطبيقي بنيادهاي سنت حقوقي چين در پرتو ديگر سنت هاي حقوقي/ سيدحسين طباطبايي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۹-‎۱۳۵.
۴۰۶۵۳ DM22160 مطالعه تطبيقي عملکرد دولت هاي انگلستان، آمريکا و فرانسه در ديالکتيک امنيت و آزادي در مبارزه با تروريسم/ عباسعلي کدخدايي، مرسده مظلومي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۳۷-‎۱۶۱.
۴۰۶۵۴ DM22161 درآمدي بر توان سنجي قوه قضائيه در مشارکت پذيري شهروندان در پرتو احياي حقوق عامه/ حسين عبدي، ولي رستمي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۸۳-‎۲۰۴.
۴۰۶۵۵ DM22162 نگاهي به ابعاد اجتماعي و ناهنجاري هاي ناشي از فحشا در نظام کيفري ايران/ حسين قنبري … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎3، بهار: ص ۲۱۹-‎۲۳۷.
۴۰۶۵۶ DM22163 سويه هاي اخلاقي در مسئوليت مدني دولت ها متناسب با نقش آنها/ سيدامير آل محمد، علي اکبر گرجي ازندرياني.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎4، تابستان: ص ۳۹-‎۶۳.
۴۰۶۵۷ DM22164 سازگاري معنايي و روايي اخلاقي کيفر مرتد با آيه عدم اجبار بر دين/ فرانک پوستي، احمد باقري.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎4، تابستان: ص ۶۵-‎۸۲.
۴۰۶۵۸ DM22165 موانع اصل حاکميت اراده و جايگاه اخلاق حسنه در قراردادهاي بانکي/ علي ديزجي، بهشيد ارفع نيا، عليرضا مظلوم رهني.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎4، تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۲.
۴۰۶۵۹ DM22166 نقد حقوقي-اخلاقي نگرش مکتب استکهلم در درمان بيماري همه گير کوييد ۱۹/ ناصر قاسمي، اميرعباس رکني.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎4، تابستان: ص ۱۹۱-‎۲۱۱.
۴۰۶۶۰ DM22167 بررسي اصول اخلاقي داوران تجاري بين المللي/ سميرا محمدي نژاد، علي غريبه، حسن پاشازاده.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎4، تابستان: ص ۲۱۳-‎۲۳۴.
۴۰۶۶۱ DM22168 تحليل تطبيقي ساختار و ماهيت حقوقي قرارداد تسهيلات مشارکتي در حقوق تجارت بين الملل و حقوق ايران/ عليرضا آرش پور، محمود جلالي، محسن قجاوند.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۳۶.
۴۰۶۶۲ DM22169 تاثير شرط جبران خسارت در قرارداد پايه بر آثار بيمه مضاعف: مطالعه بيمه نامه هاي قراردادهاي نفت و گاز/ عادل ابراهيم پور اسنجان.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۷-‎۶۲.
۴۰۶۶۳ DM22170 قابليت اثباتي شهادت بر اقرار در دعواي کيفري/ روح الله اکرمي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار: ص ۶۳-‎۱۰۲.
۴۰۶۶۴ DM22171 مسئوليت حقوقي مادر در قبال سلامت و بهداشت جنين/ محمد روشن، فاطمه عبيري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۰۳-‎۱۲۶.
۴۰۶۶۵ DM22172 نارسايي هاي بازار آزاد در موضوع وکالت دادگستري: مطالعه حقوق ايران، آمريکا و اتحاديه اروپا/ مرتضي شهبازي نيا، محمود جعفري چالشتري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۲۷-‎۱۵۶.
۴۰۶۶۶ DM22173 رديابي پناه جويان در درياها در وضعيت اضطراري از منظر ديوان اروپايي حقوق بشر/ جواد صالحي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۵۷-‎۱۸۱.
۴۰۶۶۷ DM22174 فوکو و تبارشناسي دولت مدرن: حکومت مندي و عبور از چشم انداز حقوقي به دولت/ ابراهيم عباسي … [و ديگران].- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۸۳-‎۲۲۳.
۴۰۶۶۸ DM22175 انتقال پذيري انواع قراردادهاي ليسانس با تاکيد بر رويه قضايي امريکا/ محمدجواد عبداللهي، مريم شريفي رناني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۲۵-‎۲۵۰.
۴۰۶۶۹ DM22176 واکاوي پيامدهاي حقوقي استقلال الگوريتم هاي جعبه سياه در قراردادهاي الگوريتمي/ جواد حسين زاده، صابر علائي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۵۱-‎۲۷۸.
۴۰۶۷۰ DM22177 نرم افزار به عنوان کالا در مقررات کنوانسيون بيع بين المللي کالا/ غلام نبي فيضي چکاب، وحيد عاکفي قاضياني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۷۹-‎۳۰۸.
۴۰۶۷۱ DM22178 مقابله با خشونت و جرم مبتني بر نفرت نسبت به ترنس ها در ايران و ايالات متحده آمريکا/ سيدمصطفي مشکات.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۰۹-‎۳۳۴.
۴۰۶۷۲ DM22179 معيارهاي محدوديت آزادي اجتماع ها در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر/ سيدطه موسوي ميرکلائي، سيدصادق امين حسيني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۳۵-‎۳۶۹.
۴۰۶۷۳ DM22180 بازپژوهي تعريف تروريسم به عنوان جنايت سازمان يافته با گذشت دو دهه از حوادث تروريستي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱/ پيمان نماميان، مهدي شهبازي، اميد قنبري.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۴-‎۳۴.
۴۰۶۷۴ DM22181 ارزيابي استقلال اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان با تکيه بر الگوي انتصاب اکثريت پارلماني/ محمدشعيب عارفي، مازيار خادمي، هدي غفاري.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۶-‎۶۷.
۴۰۶۷۵ DM22182 امکان سنجي جواز تجسس جهت کشف جرم در جرائم جنسي به عنف از منظر ادله قرآني و روايي ناظر به نهي از تجسس با نگاه حقوق کيفري ايران/ عادل ساريخاني، محمدعلي حاجي ده آبادي، علي قباديان.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۷۰-‎۹۵.
۴۰۶۷۶ DM22183 امکان سنجي تاثير منطق فازي در اعمال کيفر حبس با نگاهي به جرم شناسي پست مدرن (با مطالعه ميداني و پرسش از قضات)/ امير احمدي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۹۸-‎۱۲۶.
۴۰۶۷۷ DM22184 تحليلي بر جايگاه اخلاق حسنه در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران/ مهديه حاج علي اکبر، ابراهيم ياقوتي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۲۸-‎۱۵۲.
۴۰۶۷۸ DM22185 تاثير عقود وثيقه اي ناقل ذمه بر تضامين دين/ جواد پيري، غلامعلي سيفي زيناب، فائژه کاوسي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۵۴-‎۱۷۳.
۴۰۶۷۹ DM22186 رويکردهاي کيفري و ترميمي در تضمين حقوق مالکيت فکري و چالش هاي پيش روي آنها (مطالعه تطبيقي معاهده تريپس، رويه رکن حل و فصل اختلافات و نظام هاي حقوقي داخلي)/ علي کميلي پور، ليلا رئيسي، مسعود راعي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۷۶-‎۱۹۷.
۴۰۶۸۰ DM22187 سياست جنايي ايران در قرارهاي تامين کيفري در قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ رويا قاسمي.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎3،  بهار: ص ۱-‎۱۲.
۴۰۶۸۱ DM22188 آيا آزمايش موشک هاي بالستيک ايران نقض برجام است؟/ علي ملکي، زهرا ملکي.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎3،  بهار: ص ۱-‎۲۰.
۴۰۶۸۲ DM22189 هرمنوتيک شروع به جرم در حقوق کيفري ايران/ حسن محمدي نويسي.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎3،  بهار: ص ۱-‎۷.
۴۰۶۸۳ DM22190 مسئوليت مدني دولت در خسارات ناشي از اقدامات تروريستي/ ناهيد بارکزهي.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎3،  بهار: ص ۱-‎۲۵.
۴۰۶۸۴ DM22191 تاثير قصور زيانديده بر تعهدات بيمه گر/ محمدجواد روستا سکه رواني، مصطفي عبدالملکي.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎3،  بهار: ص ۱-‎۱۱.
۴۰۶۸۵ DM22192 نگاهي به زمينه هاي بروز کلاهبرداري بيمه اي در بيمه نامه حوادث ناشي از وسايط نقليه موتوري زميني/ مصطفي عبدالملکي، شعبان لطفي.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۴۰۶۸۶ DM22193 تطبيق احکام و شرايط جرم اختلاس در ايران با کشورهاي آمريکا و فرانسه/ فهيمه ملک زاده، سينا واحدزاده.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، بهار: ص ۱-‎۱۴.
۴۰۶۸۷ DM22194 فرازي بر اصول راهبردي شکلي در آيين دادرسي مدني/ خليل حسين زاده، سيداحمد عسگري ارجنکي.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، بهار: ص ۱-‎۱۴.
۴۰۶۸۸ DM22195 امکان سنجي طرح دعوي عليه چين در خصوص همه گيري جهاني کرونا ويروس/ مهدي شاه رخي، فروزان لطفي.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، بهار: ص ۱-‎۱۵.
۴۰۶۸۹ DM22196 پيامدهاي عادي انگاري طلاق و راهکارهاي پيشگيري از وقوع آن/ ناهيد فولادي دورهاني، ابراهيم عزيزي.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، بهار: ص ۱-‎۱۲.
۴۰۶۹۰ DM22197 امکان سنجي صدور چک مشروط؛ نقدي بر ماده ۳ قانون صدور چک اصلاحي ۶/۲/۸۲/ فرشاد فرازمند.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، بهار: ص ۱-‎۱۸.
۴۰۶۹۱ DM22198 بررسي فقهي – حقوقي جايگاه آب درياها در اموال و مشترکات عمومي/ سحر حقاني، مهري حقاني.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، بهار: ص ۱-‎۱۱.
۴۰۶۹۲ DM22199 واکاوي فقهي حقوقي نهاد نحله در پرتو رويه قضايي کشور ايران/ حميد ابهري … [و ديگران].- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎9، بهار: ص ۱-‎۱۳.
۴۰۶۹۳ DM22200 مباني شروط سياسي در مسائل صرفا فني حقوق قراردادي/ غلامرضا شمسي پور، نرجس زارعي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎9، بهار: ص ۱-‎۱۱.
۴۰۶۹۴ DM22201 جرم انگاري فعاليت هاي مجرمانه ناشي از فناوري هارپ در سنجه قواعد فقهيه/ مهدي عماني، جمال بيگي، بابک پورقهرماني.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎9، بهار: ص ۱-‎۸.
۴۰۶۹۵ DM22202 نظارت بر مجرمان رواني خطرناک در پرتو ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲؛ چالش ها و راهکارها/ زينب نفر، زيبا آذرين.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎9، بهار: ص ۱-‎۱۱.
۴۰۶۹۶ DM22203 پديدارنگاري لزوم هم آييني زوجين/ فراست محمدي بلبان آباد.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎9، بهار: ص ۱-‎۱۰.
۴۰۶۹۷ DM22204 واکاوي مباني تقسيم مساوي بيت المال با تکيه بر قاعده عدل و انصاف/ حميد بذرپاچ، حجت عزيزاللهي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎9، بهار: ص ۱-‎۱۲.
۴۰۶۹۸ DM22205 بازخواني مرجحات در فرض تزاحم ميان احکام شرعي/ اشکان نعيمي، سيدعليرضا امين.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎9، بهار: ص ۱-‎۱۰.
۴۰۶۹۹ DM22206 شنود مکالمات از منظر حقوق کيفري ايران فقه اماميه، اسناد و کنوانسيون هاي بين المللي/ سيدعباس جزايري، محمود شهراني.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎9، بهار: ص ۱-‎۱۱.
۴۰۷۰۰ DM22207 جايگاه و وضعيت نهاد داوري در حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري/ غلامعلي سنجري، سجاد شاخاني.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎9، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۴۰۷۰۱ DM22208 چالش ها و موانع تحقق دموکراسي در قاره آفريقا/ حسن موثقي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎9، بهار: ص ۱-‎۱۴.
۴۰۷۰۲ DM22209 آوار تعارض منافع بر سر مردم رنج ديده آبادان/ سيدمصطفي محقق داماد، محمد درويش زاده.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۷-‎۱۴.
۴۰۷۰۳ DM22210 مفهوم و شرايط اعمال نظريه عمومي ارش و مقايسه آن با قاعده تقليل ثمن با مطالعه تطبيقي/ حميدرضا بهروزي زاد.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۱۶-‎۵۳.
۴۰۷۰۴ DM22211 توسعه راهکارهاي مواجهه با متعهد ممتنع/ عبدالعظيم خروشي، علي اکبر حکم آبادي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۵۶-‎۷۵.
۴۰۷۰۵ DM22212 پيش فروش ساختمان به مثابه بيع مال معين اعتباري/ اردشير داسمه، حسين داودي بيرق، سحر کريمي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۷۸-‎۱۰۳.
۴۰۷۰۶ DM22213 دعواي الزام به فک رهن و تنظيم سند رسمي انتقال عين مرهونه در رويه قضايي؛ قواعد شکلي دعواي خريدار مال مرهون عليه فروشنده (راهن)/ سيدحسين صفايي، محمدهادي جواهرکلام.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۱۰۶-‎۱۲۹.
۴۰۷۰۷ DM22214 مفاهيم اصلي و مبناي مسئوليت عرضه کنندگان کالا بر اساس قانون حمايت از مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ و مقايسه آن با دستور العمل اتحاديه اروپا/ اصغر عربيان، عبدالرزاق موسي نتاج.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۱۳۲-‎۱۵۷.
۴۰۷۰۸ DM22215 ايجاد دادگاه تجاري در راستاي اصل سرعت در آيين دادرسي/ همايون مافي، رحمان افشار ونگيني.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۱۶۰-‎۱۸۳.
۴۰۷۰۹ DM22216 آثار بطلان عقد منشا دين بر حواله؛ تحليل فقهي و حقوقي بند نخست ماده ۷۳۳ قانون مدني/ سيدحسين صفايي، محمدهادي جواهرکلام.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎1 (پياپي ‎55)، بهار: ص ۱-‎۲۵.
۴۰۷۱۰ DM22217 جريان قاعده اصولي حکومت و بقاي رابطه زوجيت و ترتب آثار آن/ سيدمصطفي سعادت مصطفوي، عاطفه ذبيحي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎1 (پياپي ‎55)، بهار: ص ۲۷-‎۵۱.
۴۰۷۱۱ DM22218 مطالعه فقهي حقوقي محروميت معاون قتل عمد از ارث مقتول و دريافت مستمري/ علي طهماسبي، علي شيرازي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎1 (پياپي ‎55)، بهار: ص ۷۱-‎۵۳.
۴۰۷۱۲ DM22219 بررسي تطبيقي دعواي غيرمستقيم در حقوق ايران، فرانسه و مصر با محوريت حقوق ايران/ بهزاد جيهوني، سيدمحمدتقي علوي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎1 (پياپي ‎55)، بهار: ص ۷۳-‎۱۰۴.
۴۰۷۱۳ DM22220 امکان سنجي تعهد به نفع ثالث در عقد ازدواج و آثار آن/ رسول احمدي فر.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎1 (پياپي ‎55)، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۲۹.
۴۰۷۱۴ DM22221 حق بر سلامت روان کودکان در فضاي مجازي در پرتو نظام حقوقي ايران، اسلام و اسناد بين المللي حقوق بشر/ شهرام سلامي … [و ديگران].- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎1 (پياپي ‎55)، بهار: ص ۱۳۱-‎۱۵۹.
۴۰۷۱۵ DM22222 راهکارهاي جلوگيري از بي تابعيتي در حقوق ايران در پرتو اصل منع بي تابعيتي و علل آن/ توکل حبيب زاده، محمدمعين شاهيني.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎2 (پياپي ‎56)، تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۹۷.
۴۰۷۱۶ DM22223 مسئوليت مدني اشخاص مشهور در تاييد کالاها و خدمات/ عباس ميرشکاري، نفيسه ملکي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎2 (پياپي ‎56)، تابستان: ص ۱۹۹-‎۲۳۰.
۴۰۷۱۷ DM22224 مداخله قضائي در موازنه ارزش بر مبناي تحليل اقتصادي عوضين؛ راهکاري جهت عدول از انحصار فسخ/ منصور اميني، سيدامين پيشنماز، احسان بهرامي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎2 (پياپي ‎56)، تابستان: ص ۲۳۱-‎۲۶۱.
۴۰۷۱۸ DM22225 جبران خسارت ناشي از فسخ نکاح بر زوجه/ محبوبه مينا، هاجر ياسيني نيا.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎2 (پياپي ‎56)، تابستان: ص ۲۶۳-‎۲۹۳.
۴۰۷۱۹ DM22226 ساز و کار موثر حل و فصل اختلافات بين المللي بانک هاي ايراني با نظر به ظرفيت هاي فقهي/ مليحه عبدالرحيمي، علي رضائي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎2 (پياپي ‎56)، تابستان: ص ۲۹۵-‎۳۲۶.
۴۰۷۲۰ DM22227 مراعات غبطه در مسئوليت هاي حاکميتي/ سيدمحمدحسين کاظمي بازاردهي … [و ديگران].- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎2 (پياپي ‎56)، تابستان: ص ۳۲۷-‎۳۴۹.
۴۰۷۲۱ DM22228 تبارشناسي حقوق کودک در ايران از قاجار تا معاصر به سوي حقوق کودک بومي ايراني/ مريم شعبان.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۳۰.
۴۰۷۲۲ DM22229 حق بر شنيده شدن کودکان در اسناد بين المللي و جايگاه آن در فرآيند دادرسي کيفري ايران/ سالار صادقي، علي صفر اورنگي.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۲۲.
۴۰۷۲۳ DM22230 بررسي مباني جرم شناسي راست جديد/ محمدرضا الهي منش، بهاره مژدهي.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۱۶.
۴۰۷۲۴ DM22231 مسئوليت کيفري سبب اقوي از مباشر در حقوق کيفري ايران و انگلستان/ مصطفي فروتن، زهرا راستايي.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۱۶.
۴۰۷۲۵ DM22232 بررسي نقش شرکت هاي چند مليتي در قوانين ايران و مسئوليت آنها در دعاوي داخلي کشورها/ سيدشهاب الدين صادقي، نوشين سادات عبادي.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۲۹.
۴۰۷۲۶ DM22233 تعديل ناپذيري اصل ۳ قانون اساسي ۱۳۸۲ و منشاء تعديل قوانين بر محوريت آن، تا انتقال قدرت مشروع در افغانستان/ محمدآصف فقيري.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۱۲.
۴۰۷۲۷ DM22234 کارکرد قرارداد محرمانگي در قلمرو تجارت بين الملل/ محمد طاهري.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎14، پاييز: ص ۷-‎۳۱.
۴۰۷۲۸ DM22235 حقوق کودک در قوانين افغانستان و کنوانسيون حقوق کودک/ عبدالخالق شفق.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎14، پاييز: ص ۳۲-‎۵۱.
۴۰۷۲۹ DM22236 مبارزه با فساد از منظر نظام ملي درستکاري در پرتو مقررات حقوقي و آموزه هاي فقهي/ حسين فروغي نيا، اشرف خدادادي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎14، پاييز: ص ۵۲-‎۷۶.
۴۰۷۳۰ DM22237 مسئوليت کيفري بيماران مبتلا به اختلالات رواني مطابق با لايحه حمايت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات رواني مصوب ۹/۲۴/۱۳۹۸/ جواد منصوري نعلبندان، زهرا ميرزايي يزدي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎14، پاييز: ص ۱۰۱-‎۱۲۶.
۴۰۷۳۱ DM22238 فلسفه عقوبت تعزير از منظر آموزه هاي جرم شناسي اسلامي/ سيدمحمدرضا موسوي فرد، حديثه ذوالفقاري.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎14، پاييز: ص ۱۲۸-‎۱۵۲.
۴۰۷۳۲ DM22239 دادرسي الکترونيک به مثابه تهديدي عليه عدالت قضايي/ احمدرضا موسوي، مريم مهاجري.- حقوق و فناوري اطلاعات. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۱۱-‎۲۶.
۴۰۷۳۳ DM22240 قراردادهاي هوشمند؛ امکان سنجي انعقاد قراردادهاي خوداجرا در حقوق ايران/ فاطمه خارکش، اميرهوشنگ فتحي زاده.- حقوق و فناوري اطلاعات. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۲۷-‎۵۹.
۴۰۷۳۴ DM22241 اصل مطابقت دقيق اسناد در اعتبارات اسنادي الکترونيکي/ رسول بهرامپوري.- حقوق و فناوري اطلاعات. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۶۱-‎۸۲.
۴۰۷۳۵ DM22242 جايگاه حق نشر در فضاي مجازي: مطالعه تطبيقي حقوق ايران و اسناد بين المللي/ سيدمرتضي موسوي تبار، شيوا مهدي پور.- حقوق و فناوري اطلاعات. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۸۳-‎۱۰۴.
۴۰۷۳۶ DM22243 حقوق شهروند الکترونيک/ زهره سيدين بروجني.- حقوق و فناوري اطلاعات. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۲۶.
۴۰۷۳۷ DM22244 نمايندگي علامت تجاري، نام تجاري و دامنه اينترنتي از اعتبار تجاري اشخاص/ سيدفاضل سيدي.- حقوق و فناوري اطلاعات. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۱۲۷-‎۱۵۵.
۴۰۷۳۸ DM22245 انواع حق فسخ در قراردادهاي مشمول قانون تجارت الکترونيکي/ شکراله نيکوند، حبيب اسدي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎51، بهار: ص ۱۵۱-‎۱۶۴.
۴۰۷۳۹ DM22246 رژيم بين المللي حقوق هوانوردي؛ بايدها و نبايدها/ حميدرضا سيدي، سيدباقر ميرعباسي، احسان کامراني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۱۱-‎۳۴.
۴۰۷۴۰ DM22247 جريان دو زندگي؛ مسير تکوين شخصيت جنايي در پرتو خوانشي جرم شناختي از کتاب مرگ کسب و کار من است/ گلاويژ شيخ الاسلامي وطني … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۳۵-‎۶۰.
۴۰۷۴۱ DM22248 چالش هاي مراکز مراقبت بعد از خروج در پيشگيري از تکرار بزهکاري توسط مددجويان/ قيصر قلاوند، غلامحسين مسعود، محسن شکرچي زاده.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۶۱-‎۸۱.
۴۰۷۴۲ DM22249 بررسي نقش زيست بوم در ارتکاب جرايم مواد مخدر شهرستان اراک/ سميرا گل خندان.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۸۳-‎۱۰۲.
۴۰۷۴۳ DM22250 رويکردحقوقي به بيت کوين و قياس آن با بورس/ ندا جواهري، محسن جواهري.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۱۰۳-‎۱۲۰.
۴۰۷۴۴ DM22251 حدود تاثير شرط مسئوليت بدون تقصير بر مستاجر/ حسين وليپوري … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۳۵.
۴۰۷۴۵ DM22252 مقبوليت کيفر در نظام عدالت کيفري/ حميد قربان پور، سيدمحمدمهدي ساداتي، علي جمادي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۱۳۷-‎۱۵۸.
۴۰۷۴۶ DM22253 قانون حاکم بر تعهدات در عقود الکترونيکي/ رحيم عبدلي، طيب افشارنيا، عليرضا رجب زاده اصطهباناتي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۱۵۹-‎۱۷۲.
۴۰۷۴۷ DM22254 تحليل جامعه شناختي راهبردهاي پيشگيرانه از خشونت عليه زنان/ نفيسه صدرارحامي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎63، تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۴۰۷۴۸ DM22255 تاثير زندان در پيشگيري از تکرار جرم و نقش آن در اصلاح و بازپروري مجرمين با تاکيد بر مجرمان خطرناک در سياست جنايي تقنيني ايران/ محمد بقايي، محمود مالمير، مسعود حيدري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎63، تابستان: ص ۲۱-‎۴۲.
۴۰۷۴۹ DM22256 پيشگيري از مصرف گرايي در پرتو آموزه هاي حقوق اسلام و سياست جنايي ايران/ پيمان نماميان، علي شمس.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎63، تابستان: ص ۴۳-‎۶۲.
۴۰۷۵۰ DM22257 آسيب شناسي سياست هاي پيشگيرانه ايران، در قبال مجرمان سابقه دار در مرحله پساکيفري/ مهدي شري زاده … [و ديگران].- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎63، تابستان: ص ۶۳-‎۸۳.
۴۰۷۵۱ DM22258 بررسي ارتباط فضاي شهر همدان و نرخ جرائم ارتکابي با تاکيد بر نظريه پيشگيري از جرم با طراحي محيطي (CPTED) (مطالعه ميداني شهر همدان)/ فريدون جعفري، سيده رويا موسوي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎63، تابستان: ص ۸۵-‎۱۰۹.
۴۰۷۵۲ DM22259 پيشگيري از پديده کولبري در سياست جنايي ايران/ فردين شهبازي، اصغر عباسي، جعفر موحدي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎63، تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۲۷.
۴۰۷۵۳ DM22260 نقش مشاوره هاي روانشناختي در پيشگيري از طلاق توافقي (مطالعه موردي استان تهران)/ حسين زارع شعار.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎63، تابستان: ص ۱۲۹-‎۱۴۶.
۴۰۷۵۴ DM22261 پيشگيري از ناهنجاري هاي بازار سرمايه در پرتو نظريات جرم شناسي/ علي کريمي اسکابني، علي نجفي توانا، مجيد قورچي بيگي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎63، تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۶۵.
۴۰۷۵۵ DM22262 پيشگيري وضعي از جرايم در بستر رمز ارزها/ هادي کرامتي معز، مجيد بهاري غازاني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎63، تابستان: ص ۱۶۷-‎۱۸۹.
۴۰۷۵۶ DM22263 پيشگيري غيرکيفري از قاچاق گمرکي در سياست جنايي ايران/ محمدرضا جمشيدي فرد، ستاره زارع فارساني، کريم صالحي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎63، تابستان: ص ۱۹۱-‎۲۰۹.
۴۰۷۵۷ DM22264 نقش داوري در پيشگيري از دعاوي خانوادگي و ارتقاي کارآمدي نظام حل و فصل اختلافات/ مائده چيني ساز، سيدمهدي ميرداداشي، ابراهيم دلشاد.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎63، تابستان: ص ۲۱۱-‎۲۲۹.
۴۰۷۵۸ DM22266 علت شناسي ارتکاب جرايم سايبري و سازوکارهاي پيشگيري از آن/ امين اميريان فارساني، راضيه عبدالصمدي، فاطمه حيدري فارساني.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎74، مرداد: ص ۴۵-‎۷۴.
۴۰۷۵۹ DM22269 واکاوي تاثير تغييرات آب و هوايي بر امنيت بين الملل/ رمضانعلي شعباني، عابدين مومني.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎75، شهريور: ص ۴۷-‎۷۳.
۴۰۷۶۰ DM22270 بررسي حقوقي محدوديت هاي مادران مجرد در روابط مالي فرزندان در فقه و حقوق ايران/ سعيد شاه پورجاني، فاطمه بيرجندي.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎75، شهريور: ص ۷۵-‎۹۱.
۴۰۷۶۱ DM22271 واکاوي گستره منع قصاص زن باردار از ديدگاه حقوق کيفري و فقه اسلامي/ ماشاءالله کريمي.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎77، آبان: ص ۴۷-‎۷۰.
۴۰۷۶۲ DM22272 اصول و قوانين حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي در حقوق ايران/ معصومه قاسمي.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎77، آبان: ص ۷۱-‎۹۵.
۴۰۷۶۳ DM22273 حقوق زن در دادخواهي قضايي/ سيديونس نوراني مقدم، صابر احمدي.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎79، دي: ص ۵-‎۲۰.
۴۰۷۶۴ DM22274 بررسي فقهي و حقوقي آيات الاحکام نکاح/ فرهاد بابلي، اسدالله ايزدخواه.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎79، دي: ص ۲۱-‎۶۰.
۴۰۷۶۵ DM22275 تدابير پيشگيرانه پليس در فضاي مجازي و حقوق شهروندي/ زهرا سرابندي، محمدعلي عزتي.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎79، دي: ص ۶۱-‎۹۱.
۴۰۷۶۶ DM22276 حقوق مالکيت فکري در فضاي مجازي سايبري/ سمانه هاشمي، مسعود اخوان فرد.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎78، آذر: ص ۳۱-‎۴۸.
۴۰۷۶۷ DM22277 موانع پيشرفت صنعت گردشگري و چالش هاي حقوقي گردشگران خارجي در ايران/ محمد قدرتي … [و ديگران].- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎78، آذر: ص ۴۹-‎۶۶.
۴۰۷۶۸ DM22278 تحليل ماهيت حقوقي قرارداد تامين مالي در عرصه تجارت بين الملل با تاکيد بر قرارداد عامليت/ نيلوفر نجاتي.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎78، آذر: ص ۶۷-‎۸۸.
۴۰۷۶۹ DM22279 مسئوليت حقوقي و کيفري تماشاگران مسابقات ورزشي/ محمد سروستاني، نگين اسماعيلي زنگنه.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎78، آذر: ص ۸۹-‎۹۷.
۴۰۷۷۰ DM22280 انواع کودک آزاري و ابعاد فقهي آن/ محسن عباسي فخرآباد، سعيده ملااسماعيلي دهشيري.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎80، بهمن: ص ۷-‎۲۲.
۴۰۷۷۱ DM22281 بررسي حسن معاشرت زوجين و راهکارهاي تعالي بخش آن با رويکرد تطبيقي قرآن و نهج البلاغه با حقوق موضوعه ايران/ مجتبي غلامي، کمال خواجه پور، اعظم اعتمادي فر.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎80، بهمن: ص ۲۳-‎۴۶.
۴۰۷۷۲ DM22282 حقوق خانواده در اسلام/ فريبا سلطاني هنرمند.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎80، بهمن: ص ۴۷-‎۶۲.
۴۰۷۷۳ DM22283 بررسي اثرات شبکه هاي اجتماعي بر طلاق از ديدگاه حقوق خصوصي/ بهزاد لطفي، تکتم رهنماي.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎80، بهمن: ص ۶۳-‎۸۲.
۴۰۷۷۴ DM22284 قرار بازداشت موقت در حقوق کيفري ايران و اسناد بين المللي/ سيدمرتضي موسوي.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎80، بهمن: ص ۸۳-‎۹۷.
۴۰۷۷۵ DM22285 بررسي حقوق کودک در حقوق کيفري ايران و کنوانسيون بين المللي حقوق کودک/ حسين حسيني، مجتبي منصوري، علي صفر بيرانوند.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎81، اسفند: ص ۷-‎۲۱.
۴۰۷۷۶ DM22286 بررسي تطبيقي قاعده حل تعارض ناظر بر سند تجاري برات در قانون ايران و انگليس/ زهره رحيم زاده.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎81، اسفند: ص ۲۳-‎۳۴.
۴۰۷۷۷ DM22287 بررسي تاثير تورم بر بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ قاسم نوروزي، مينا قلي زاده.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎81، اسفند: ص ۳۵-‎۵۲.
۴۰۷۷۸ DM22288 بررسي نقش سند رسمي در ماهيت حقوق بيع املاک ثبت شده در حقوق ايران/ مجتبي محمدي زاده کرماني نژاد، کاظم خورشيدي.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎81، اسفند: ص ۵۳-‎۶۸.
۴۰۷۷۹ DM22289 بازپژوهي جايگاه صنعت گردشگري در فقه اسلامي با بررسي حقوق توريست در اسلام/ سعيد علمي.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎81، اسفند: ص ۶۹-‎۹۷.
۴۰۷۸۰ DM22290 قاعده هاي فقهي – حقوقي پيوند اعضاء معارض با علم پزشکي/ سعيد نصيري، محمدباقر عامري نيا.- وکيل. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎82، فروردين: ص ۴۳-‎۵۲.
۴۰۷۸۱ DM22292 حق تاليف در حقوق اسلامي/ سيدرضا موسوي.- وکيل. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎83، ارديبهشت: ص ۳۱-‎۶۴.
۴۰۷۸۲ DM22293 دانش اخلاق و مديريت از ديدگاه اسلام و قرآن/ حسين تاج آبادي، محسن واحدي.- وکيل. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎83، ارديبهشت: ص ۶۵-‎۸۲.
۴۰۷۸۳ DM22294 بررسي چالش هاي حقوقي ناشي از سلول درماني و تاثير آن بر حقوق شهروندي/ ايرج گلدوزيان، احمد پورابراهيم.- وکيل. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎84، خرداد: ص ۷-‎۳۴.
۴۰۷۸۴ DM22295 موارد جواز سقط جنين قبل از ولوج روح/ عاطفه قباديان، ابوالحسن شاکري.- وکيل. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎84، خرداد: ص ۶۱-‎۹۵.
۴۰۷۸۵ DM22296 جايگاه قضاوت زنان در فقه شيعه و حقوق ايران/ طوبي شاکري گلپايگاني، الهام وحيدي، نسيم السادات محبوبي شريعت پناهي.- وکيل. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎85، تير: ص ۷-‎۳۲.
۴۰۷۸۶ DM22297 حضانت کودکان از نگاه فقه و حقوق/ فاطمه علائي رحماني.- وکيل. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎85، تير: ص ۳۳-‎۵۲.
۴۰۷۸۷ DM22298 طلاق به دليل تخلف زوج از شرط ضمن عقد در حقوق ايران/ اردشير نخعي، بهروز بهبوديان.- وکيل. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎85، تير: ص ۷۵-‎۹۷.
۴۰۷۸۸ DM22299 نقش دستور موقت ديوان بين المللي دادگستري در تضمين حقوق بشر: مطالعه موردي پرونده بازگشت تحريم هاي ايالات متحده عليه جمهوري اسلامي ايران/ فرهاد کريمي، صابر نياوراني، سيدقاسم زماني.- مطالعات راهبردي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و چهارم، شماره ‎4 (پياپي ‎94)، زمستان: ص ۲۳۳-‎۲۵۱.
۴۰۷۸۹ DM22300 پيشگيري کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه هاي فقه اسلامي/ سهيلا ابراهيم زاده، شهرداد دارابي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۱۳۳-‎۱۱۶۱.
۴۰۷۹۰ DM22301 جستاري فقهي در خصوص مجازات شرکت در قتل عمدي/ مجيد قورچي بيگي، مجتبي صحراگرد دهکردي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۱۶۳-‎۱۱۸۲.
۴۰۷۹۱ DM22302 مصاديق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدني ايران/ سيدابوالقاسم نقيبي، افتخار دانش پور، اکرم محمدي اراني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۲۵۱-‎۱۲۸۱.
۴۰۷۹۲ DM22303 بررسي فقهي تعارض اصل و ظاهر در مرافعات/ احسان عوض پور، مسعود راعي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۲۸۳-‎۱۳۱۷.
۴۰۷۹۳ DM22304 بررسي حکمي و موضوعي نجش در فقه مقارن و حقوق موضوعه/ زهراسادات سرکشيکيان، عصمت السادات طباطبايي لطفي، هرمز اسدي کوهباد.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۳۴۷-‎۱۳۷۵.
۴۰۷۹۴ DM22305 تحليل فقهي حقوقي استيذان زن از شوهر در خروج از منزل با تاکيد بر قاعده معروف/ محمد نوذري فردوسيه.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۴۰۱-‎۱۴۲۲.
۴۰۷۹۵ DM22306 تحليل فقهي ماهيت عقد اجاره مالکيت معنوي/ محمد ساردوئي نسب، علي تقي خاني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۴۲۳-‎۱۴۳۸.
۴۰۷۹۶ DM22307 تعارض اعمال مجازات حبس با اصل شخصي بودن مجازات/ حميد مسجدسرايي، عبدالرضا اسکندري.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۸.
۴۰۷۹۷ DM22308 مباني فمينيسم در سقط جنين؛ واکاوي نقادانه از منظر فلسفه فقه/ اردوان ارژنگ، ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، فاطمه علي زاده.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۹-‎۴۱.
۴۰۷۹۸ DM22309 مباني نظريه عمومي توثيق در حقوق قراردادها/ جليل قنواتي، محمود قيوم زاده، محمدابراهيم داودآبادي فراهاني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۹۷-‎۱۱۸.
۴۰۷۹۹ DM22310 نقد تعميم مجازات حبس به جرائم غيرمنصوص شرعي/ سيدمحسن فتاحي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۴۵-‎۱۶۴.
۴۰۸۰۰ DM22311 بررسي کاربرد استصحاب در دادرسي مدني/ مهدي حسن زاده.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۶۵-‎۱۸۶.
۴۰۸۰۱ DM22312 تفسير اعلميت در اجتهاد و تعيين مصداق آن و تبيين جايگاه آن در اجتهاد حقوقي/ سيدرضا شيرازي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۱۳-‎۲۴۴.
۴۰۸۰۲ DM22313 وضعيت حقوقي نفقه زن باردار در ازدواج موقت (نقدي بر ماده ۱۱۱۳ قانون مدني و آراي فقها)/ عارف بشيري، حسين آقايي جنت مکان، مژگان داودي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۴۵-‎۲۷۰.
۴۰۸۰۳ DM22314 امکان سنجي فقهي حقوقي تبعيض در قصاص نفس/ حجت الله فتحي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۰۱-‎۳۱۷.
۴۰۸۰۴ DM22315 نگرش فقهي به مفهوم حق؛ از آغاز تاکنون/ مهدي رضايي، سيدمحسن قائمي خرق.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۴۱-‎۳۶۲.
۴۰۸۰۵ DM22316 تاملي در تعيين ديه، در جنايت واحد بر هر دو چشم افراد داراي يک چشم بينا (ارائه راهکار به منظور اصلاح قانون مجازات اسلامي)/ امين سليمان کلوانق.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۶۳-‎۳۸۴.
۴۰۸۰۶ DM22317 حکم تکليفي تحقيق قضايي در خصوص شبهات اثباتي مشمول قاعده درا/ روح الله اکرمي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۵۷-‎۴۸۲.
۴۰۸۰۷ DM22318 جايگاه قصد قربت در وقف از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق ايران/ غلامرضا يزداني، مصطفي حسيني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۵۵-‎۵۸۵.
۴۰۸۰۸ DM22319 مطالعه تحليلي و تطبيقي احاله در حقوق موضوعه و حقوق اسلام/ مصطفي دانش پژوه.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۳۹-‎۶۶۴.
۴۰۸۰۹ DM22320 طواري دعوي خصوصي در محکمه جزا/ عباداله رستمي چلکاسري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎24، پاييز و زمستان: ص ۴-‎۲۸.
۴۰۸۱۰ DM22321 وجوه افتراق قراردادهاي دولتي و قراردادهاي خصوصي/ فائزه سليم زاده کاکرودي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎24، پاييز و زمستان: ص ۲۹-‎۴۷.
۴۰۸۱۱ DM22322 پيشگيري غيرکيفري از جرم حفاري غيرمجاز در سياست جنايي ايران/ مهرداد احمدزاده ذوالپيراني.- راه وکالت. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎24، پاييز و زمستان: ص ۴۸-‎۶۲.
۴۰۸۱۲ DM22323 تحليل نظري و ماهوي در باب تاسيس حقوقي عقد جعاله در حقوق داخلي/ احمد پورابراهيم، محمد اسماعيل زاده.- راه وکالت. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎24، پاييز و زمستان: ص ۶۳-‎۷۷.
۴۰۸۱۳ DM22324 نحوه اجراي آراي ديوان بين المللي دادگستري در تئوري و عمل/ سيدعلي موسوي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎24، پاييز و زمستان: ص ۷۸-‎۸۹.
۴۰۸۱۴ DM22325 استقلال نهاد وکالت در نظام حقوقي ايران/ امير فاميل زوار جلالي، فاطمه آزادي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎24، پاييز و زمستان: ص ۹۰-‎۱۰۴.
۴۰۸۱۵ DM22326 آموزش و پيشگيري از بزه ديدگي زنان در فضاي مجازي/ حسين قزلباش.- راه وکالت. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎24، پاييز و زمستان: ص ۱۰۵-‎۱۱۲.
۴۰۸۱۶ DM22327 وارونگي نگاه در التزام به قانون/ محمدتقي روان گرد.- راه وکالت. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎24، پاييز و زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۲۴.
۴۰۸۱۷ DM22328 حق بشر بر مسکن مناسب/ سيده مائده تقوي، سجاد رضايي نژاد ديلمي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎24، پاييز و زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۳۱.
۴۰۸۱۸ DM22329 نقد يک راي؛ تحصيل مال از طريق نامشروع/ اميد کندوجي خطبه سرا، محمد شيدا.- راه وکالت. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎24، پاييز و زمستان: ص ۱۳۲-‎۱۴۴.
۴۰۸۱۹ DM22330 شرايط حاکم بر اجراي احکام در صورت فوت محکوم عليه/ مرتضي محمدزاده.- راه وکالت. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎24، پاييز و زمستان: ص ۱۴۵-‎۱۴۹.
۴۰۸۲۰ DM22331 قانون کاهش مجازات حبس تعزيري و قاعده اجراي فوري قوانين/ علي خالقي.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۱-‎۳.
۴۰۸۲۱ DM22332 جستاري راجع به اصل مالکيت و تهديدهاي وارده بر آن در نظم جزايي/ محسن برهاني.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۴-‎۷.
۴۰۸۲۲ DM22333 شرح وظايف روان پزشک قانوني و نسبت روان پزشکي قانوني با سيستم قضايي/ هما ضرابي.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۸-‎۱۰.
۴۰۸۲۳ DM22334 جستاري در تحليل علل صدور آراي متعارض در محاکم و چگونگي رفع آن/ اميرحسين عليزاده.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۱۱-‎۲۸.
۴۰۸۲۴ DM22335 چشم پوشي از حقوق مالکيت فکري واکسن کرونا/ ميترا محتشمي.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۲۹-‎۴۰.
۴۰۸۲۵ DM22336 بررسي انتقادي جرم تجاوز جنسي در قانون مجازات اسلامي ايران/ دانيال پاک نژاد، مهين سبحاني، حسين شاه ملک پور.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۴۱-‎۵۸.
۴۰۸۲۶ DM22337 تلاش هاي ملي و فرا ملي در راستاي حمايت از زنان خشونت ديده با تاکيد بر نقش سازمان هاي مردم نهاد/ مهسا رضاقلي.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۵۹-‎۷۶.
۴۰۸۲۷ DM22338 شرکت BP آمريکا و لکه نفتي خليج پرودو/ پويا يعقوبي راد.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۷۷-‎۸۴.
۴۰۸۲۸ DM22339 بررسي فقهي نقش توبه در اسقاط حدود/ حسين قزلباش.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۸۵-‎۹۴.
۴۰۸۲۹ DM22340 نقد يک راي؛ نقد و بررسي دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۰۸۶ شعبه ۲۵ ديوان عالي کشور مورخ ۰۲/۲۹/۱۳۹۳/ حسن محسني، اميد عسکري.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۹۵-‎۱۰۱.
۴۰۸۳۰ DM22341 نقد يک راي؛ نقدي بر راي نقد وحدت رويه شماره ۸۰۵ هيئت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص توافق بر خسارت تاخير تاديه/ حسين داودي بيرق.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۱۰۲-‎۱۰۸.
۴۰۸۳۱ DM22342 نقد يک راي؛ نقد و بررسي راي هيات عمومي در ترازوي قانون/ محمدتقي روان گرد.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۱۰۹-‎۱۲۰.
۴۰۸۳۲ DM22343 جرائم قابل گذشت و غير قابل گذشت در نظام کيفري ايران/ سيامک جعفرزاده، حميد عليزاده، علي جان نثار کهنه شهري.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎25)، بهار و تابستان: ص ۷-‎۲۸.
۴۰۸۳۳ DM22344 حق الناس در حدود؛ جايگاهي متفاوت در فقه، قانون و قضا/ حجت الله خوشوقت، حسن عالي پور.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎25)، بهار و تابستان: ص ۲۹-‎۵۲.
۴۰۸۳۴ DM22345 راهبرد ترکيبي در مدل هاي مردم سالار و اقتدارگراي فراگير سياست جنايي/ شهرداد دارابي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎25)، بهار و تابستان: ص ۵۳-‎۷۴.
۴۰۸۳۵ DM22346 کمينه گرايي در قانون کاهش مجازات حبس تعزيري (۱۳۹۹) و چالش هاي فراروي آن/ هادي رستمي، مهري برزگر.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎25)، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۹۷.
۴۰۸۳۶ DM22347 چالش هاي شکلي و ماهوي فراروي رسيدگي به بزه تخريب اموال؛ با تاکيد بر تحولات ناشي از قانون کاهش مجازات حبس تعزيري/ مهرانگيز روستائي، حامد رحمانيان.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎25)، بهار و تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۲.
۴۰۸۳۷ DM22348 بومي سازي جرم شناسي در ايران: موانع و مقتضيات/ مهران سهرابي اسمرود، علي نجفي توانا.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎25)، بهار و تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۵۰.
۴۰۸۳۸ DM22349 مجازات تبعي اشخاص حقوقي و اعاده حيثيت از آن/ افشين عبداللهي، ناديا بياباني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎25)، بهار و تابستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۶.
۴۰۸۳۹ DM22350 کيفرگذاري کرامت مدار در مدل مردم سالار سياست جنايي/ اميرمهدي عزيزي، سيدمحمود ميرخليلي، علي حسين نجفي ابرندآبادي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎25)، بهار و تابستان: ص ۱۷۷-‎۲۰۴.
۴۰۸۴۰ DM22351 بررسي ميزان بزه ديدگي آزار و اذيت جنسي ديجيتال بر روي بزرگسالان با نگاه به افراد تراجنسي/ مهرداد غني، سيدمهدي سيدزاده ثاني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎25)، بهار و تابستان: ص ۲۰۵-‎۲۲۴.
۴۰۸۴۱ DM22352 ميراث حقوقي گالستون: بازخواني فرايند تولد مفهوم اکوسايد/ باقر شاملو، غلامرضا قلي پور.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎25)، بهار و تابستان: ص ۲۲۵-‎۲۵۴.
۴۰۸۴۲ DM22353 تاملي بر بنيان هاي معرفت شناختي توجيه کيفرگرايي حکومتي بر پايه برساخت دشمن از مجرم/ حسين محمد کوره پز، حميد نادري.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎25)، بهار و تابستان: ص ۲۵۵-‎۲۸۸.
۴۰۸۴۳ DM22354 تحليلي بر کنترل کيفري در مقابله با ونداليسم/ داريوش هوشياري، مهدي اسماعيلي، کيومرث کلانتري درونکلا.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎25)، بهار و تابستان: ص ۲۸۹-‎۳۱۴.
۴۰۸۴۴ DM22355 تحليل وضعيت مهر در صورت شرط عدم دخول/ سيف اله احدي، علي محمديان.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۳-‎۲۲.
۴۰۸۴۵ DM22356 مسئوليت مدني ناشي از آسيب هاي همسايگي در حقوق ايران و فقه اماميه با مطالعه تطبيقي در حقوق انگلستان و مصر/ احمد اميري، پرويز عامري، حجت مبين.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۲۳-‎۵۱.
۴۰۸۴۶ DM22357 قلمرو فقه و ماهيت اباحه؛ جستاري در قاعده عدم خلو الواقعه عن الحکم/ محسن جهانگيري کلوخي، محمدعلي بنايي خيرآبادي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۵۳-‎۷۶.
۴۰۸۴۷ DM22358 ماهيت حقوقي وصيت به وقف در حقوق ايران و مصر/ سيدسعيد حبيب زاده، مهدي رشوند بوکاني.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۷۷-‎۱۰۲.
۴۰۸۴۸ DM22359 جايگاه ضرر غيرمستقيم در حقوق ايران و انگليس/ مجتبي زماني … [و ديگران].- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۱۰۳-‎۱۲۶.
۴۰۸۴۹ DM22360 استناد به دفاع ضرورت به عنوان عامل رافع مسئوليت بين المللي دولت در فقه اماميه و حقوق بين الملل، با بررسي موردي سپر انساني (تترس)/ سيدقاسم زماني، عباسعلي عظيمي شوشتري، مجتبي افشار.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۵۶.
۴۰۸۵۰ DM22361 قلمرو اعمال حقوق مذهبي به عنوان قانون حاکم در مراجع داوري/ سيده فيروزه سيدنژاد، رضا مقصودي، مهين سبحاني.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۸۴.
۴۰۸۵۱ DM22362 ضرورت و امکان سنجي رهن منفعت در نظام حقوقي کنوني ايران/ محمدحسن صادقي مقدم، حجت اله مرادي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۸.
۴۰۸۵۲ DM22363 مسئوليت کالاي فاقد اطلاعات مصرفي در فقه اماميه و حقوق ايران (با رويکردي به قواعد فقهي)/ امام بخش طهماسبي، ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، عبداله بهمن پوري.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۲۰۹-‎۲۴۰.
۴۰۸۵۳ DM22364 نقش منطق در تفسير قرارداد/ همايون مافي، عليرضا بهاري.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۶.
۴۰۸۵۴ DM22365 بررسي فقهي – حقوقي تاثير ارتداد بر مهريه زوجه/ الهه مرندي، فرينازسادات خطيبي قمي، سيدکمال خطيبي قمي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۲۶۷-‎۲۹۰.
۴۰۸۵۵ DM22366 تاملي بر دلايل ممنوعيت سکونت اهل کتاب در مکه/ حسين نورالديني، محمدحسين مختاري، ابراهيم کلانتري.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۲۹۱-‎۳۱۲.
۴۰۸۵۶ DM22367 بررسي چالش هاي وارد به قول مشهور در سن بلوغ و تقويت نگاه کيفي و عقلايي به ادله سن بلوغ/ محمد نوري، حسين احمري، سيدمحسن رزمي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۳۱۳-‎۳۴۲.
۴۰۸۵۷ DM22368 ضمانت اجراي تخلف عامل از شرط زرع معين در مزارعه (نقدي بر ماده ۵۳۷ قانون مدني)/ غلامرضا يزداني.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎25، بهار و تابستان: ص ۳۴۳-‎۳۶۳.
۴۰۸۵۸ DM22369 مطالعه تطبيقي قوانين ملي و بين المللي در زمينه رفع خشونت خانگي عليه زنان/ زاهره سادات ميرجعفري … [و ديگران].- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، پاييز و زمستان: ص ۸-‎۳۲.
۴۰۸۵۹ DM22370 بررسي فقهي آثار مصرف فضاي مجازي بر فرد و خانواده/ رضا اسفندياري (اسلامي).- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، پاييز و زمستان: ص ۳۴-‎۵۶.
۴۰۸۶۰ DM22371 بررسي فقهي و حقوقي نقش کراهت در طلاق خلع/ احمدعلي قانع، احمدرضا موسوي (مصباح الشريعه).- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، پاييز و زمستان: ص ۸۶-‎۱۰۲.
۴۰۸۶۱ DM22372 سياست بازنگري، اصلاح و تکميل نظام حقوقي و رويه هاي قضايي با تمرکز بر عقل و سيره عقلا در حل اختلاف دعاوي خانواده/ سيداحسان رفيعي علوي، سعيد محجوب.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، پاييز و زمستان: ص ۱۰۴-‎۱۳۴.
۴۰۸۶۲ DM22373 واکاوي فقهي و حقوقي معيار ثيبوبت در زنان/ مرتضي خليلي.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، پاييز و زمستان: ص ۱۳۶-‎۱۵۶.
۴۰۸۶۳ DM22374 جلوه هاي نقض حقوق صاحبان علائم تجاري (با تاکيد بر رويه قضايي)/ تهمينه اسفندياري.- وکيل مدافع. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎21، زمستان: ص ۱۹-‎۴۴.
۴۰۸۶۴ DM22375 تاملي بر قرارداد اجاره پس از فوت مستاجر/ مسلم تشديدي.- وکيل مدافع. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎21، زمستان: ص ۴۵-‎۷۳.
۴۰۸۶۵ DM22376 تاريخ نگاري رسيدگي فرجامي ديوان عالي کشور در حقوق کيفري ايران/ ابراهيم رضاقلي زاده.- وکيل مدافع. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎21، زمستان: ص ۷۴-‎۹۹.
۴۰۸۶۶ DM22377 جايگاه وکيل دادگستري در فرايند دادرسي کيفري/ ميثم مهدوي شنقي.- وکيل مدافع. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎21، زمستان: ص ۱۰۰-‎۱۱۹.
۴۰۸۶۷ DM22378 هفت روش براي پيوستن وکلا به مبارزه عليه تغييرات اقليمي/ متيو متز؛ ترجمه مرضيه فقيهي کيا.- وکيل مدافع. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎21، زمستان: ص ۱۲۳-‎۱۲۷.
۴۰۸۶۸ DM22379 لايحه درباره نقض حريم خصوصي/ محمدمهدي حسني.- وکيل مدافع. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎21، زمستان: ص ۱۸۷-‎۲۰۰.
۴۰۸۶۹ DM22380 شمول تخلف از شرط دوازدهم سند ازدواج/ مرضيه محبي.- وکيل مدافع. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎21، زمستان: ص ۲۰۱-‎۲۰۴.
۴۰۸۷۰ DM22381 هنر: نگاهي به نمايش وکلا در تاريخ سينماي ايران با نگاهي به سينماي هاليوود/ محمد گنج عليشاهي.- وکيل مدافع. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎21، زمستان: ص ۲۰۷-‎۲۲۶.
۴۰۸۷۱ DM22382 جامعه: تعارض موضوع دفاع وکيل از موکل گناه کار، در دو مقوله اخلاقيات و اجتماعيات/ محمدمهدي حسني.- وکيل مدافع. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎21، زمستان: ص ۲۲۷-‎۲۳۴.
۴۰۸۷۲ DM22383 مروري بر تکاليف مالياتي وکلاي دادگستري/ مرتضي سيمايي صراف.- وکيل مدافع. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎21، زمستان: ص ۲۴۱-‎۲۵۴.
۴۰۸۷۳ DM22384 وضعيت حقوقي ارزهاي مجازي در ايران/ عارف خليلي پاجي.- وکيل مدافع. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎21، زمستان: ص ۲۵۵-‎۲۵۷.
۴۰۸۷۴ DM22385 بررسي تطبيقي نظريه مسئوليت حمايت از منظر حقوق اسلام و غرب/ محمدرضا اصغري شورستاني، محمدامين ابريشمي راد.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎2، پياپي ‎21، بهار و تابستان: ص ۷-‎۲۰.
۴۰۸۷۵ DM22386 مباني حمايت از حقوق بشر در سياست خارجي نظام اسلامي/ محمدرضا باقرزاده اول.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎2، پياپي ‎21، بهار و تابستان: ص ۲۱-‎۳۶.
۴۰۸۷۶ DM22387 بررسي ماهيت گروهک هاي تکفيري در فقه و حقوق بين الملل/ محمدرضا دوستي، سيدابراهيم حسيني.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎2، پياپي ‎21، بهار و تابستان: ص ۳۷-‎۵۸.
۴۰۸۷۷ DM22388 پديدارشناسي فساد سياسي در پرتو قرآن و سنت/ محمد قدسي، عمار قدسي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎2، پياپي ‎21، بهار و تابستان: ص ۵۹-‎۷۴.
۴۰۸۷۸ DM22389 فلسفه و مباني جرم انگاري در نظام هاي حقوق عرفي/ فهيم مصطفي زاده، امير کشتگر.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎2، پياپي ‎21، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۹۰.
۴۰۸۷۹ DM22390 چالش هاي نظام بين المللي حقوق بشر/ سيدطه موسوي ميرکلائي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎2، پياپي ‎21، بهار و تابستان: ص ۹۱-‎۱۱۰.
۴۰۸۸۰ نهاد عاقله قائم مقام مرتکب در پرداخت ديه جنايات خطايي/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎151، فروردين و ارديبهشت: ص ۳-‎۱۲.
۴۰۸۸۱ ضوابط ناظر بر تعيين و تقويم خسارت معنوي در رويه قضايي – قسمت پاياني/ حجت جليليان.- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎151، فروردين و ارديبهشت: ص ۱۳-‎۲۲.
۴۰۸۸۲ بررسي تطبيقي نحوه و آثار اجراي اسناد لازم الاجرا در ادارات ثبت و سيستم قضايي و چالش هاي فرا روي آن – قسمت اول/ اسماعيل بخشي زاده.- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎151، فروردين و ارديبهشت: ص ۲۳-‎۳۰.
۴۰۸۸۳ بررسي نظريه برچسب زني در آموزه ها و حقوق اسلامي/ محمد جمالي.- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎151، فروردين و ارديبهشت: ص ۳۱-‎۳۸.
۴۰۸۸۴ نقش تقصير در مسئوليت قراردادي/ امير ناصري.- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎151، فروردين و ارديبهشت: ص ۳۹-‎۴۸.
۴۰۸۸۵ DM22391 حمايت از ميراث فرهنگي غيرمنقول با تکيه بر ثبت در فهرست آثار ملي مطالعه تطبيقي نظام حقوقي انگليس و ايران/ فروغ حيدري شولي، محمد جلالي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۹-‎۲۹.
۴۰۸۸۶ DM22392 چالش هاي مربوط به مرجع تنظيم گر و ناظر بر توليدات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي/ مهدي خرم دل … [و ديگران].- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۳۱-‎۵۶.
۴۰۸۸۷ DM22393 ماهيت مراجع گزينشي کشور و نظارت قضايي بر تصميمات آنها با تاکيد بر رويه قضايي ديوان عدالت اداري/ زهرا دانش ناري، سيداحمد حبيب نژاد.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۵۷-‎۷۶.
۴۰۸۸۸ DM22394 موقعيت حقوقي اعضاي غيرقضايي در مراجع قضاوتي شبه قضايي/ محمد صادقي، سميرا غلامي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۷۷-‎۹۸.
۴۰۸۸۹ DM22395 تبعيض مثبت يا تبعيض روا؟ تاملي بر مفهوم شناسي تبعيض در نظام حقوقي ايران؛ مطالعه موردي بومي گزيني هاي استخدامي/ سلمان عمراني، رضا بکشلو، محمدرضا محمدي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۹۹-‎۱۲۰.
۴۰۸۹۰ DM22396 تاثير و تاثر مديريت کارآمد و حقوق شهروندي؛ با تاملي بر قوانين اداري داخلي/ علي فرهاديان، علي بهادري جهرمي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۴۰.
۴۰۸۹۱ DM22397 چالش رويکرد و سطح تحليل در طرح هاي مبارزه با فساد اداري در ايران/ محمدوزين کريميان.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۴۱-‎۱۵۶.
۴۰۸۹۲ DM22398 نقدي بر نظر شوراي نگهبان در مورد توسعه مقامات مذکور در اصل ۱۴۲ قانون اساسي/ فردين مرادخاني، ابراهيم صباغي ولاشاني.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۵۷-‎۱۷۶.
۴۰۸۹۳ DM22399 تحليل سياست هاي اشتغال دولت ايران در پرتوي حق هاي بنيادين کار/ محمدرضا ويژه، آزاد رضائي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۷۷-‎۲۰۰.
۴۰۸۹۴ DM22400 ارزيابي مولفه هاي عدالت استخدامي در ورود به خدمت در ايران و انگلستان/ اسدالله ياوري، مصطفي رضايي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۲۰۱-‎۲۲۷.
۴۰۸۹۵ DM22401 تحليل چالش هاي حقوقي ادغام موسسات پولي غيرمجاز/ عليرضا باريکلو، عظيم رضائي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۷.
۴۰۸۹۶ DM22402 توثيق طلب پولي (حساب دريافتني) در قانون نمونه معاملات با حق وثيقه آنسيترال و حقوق ايران/ حسين حمدي … [و ديگران].- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۱-‎۳۹.
۴۰۸۹۷ DM22403 ترفندهاي چريکي در داوري و راهکارهاي مقابله با آن/ هدايت اله سلطاني نژاد، زينب طلابکي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۳-‎۵۷.
۴۰۸۹۸ DM22404 مسئوليت ترتيبي/ صادق شريعتي نسب.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۶۱-‎۷۸.
۴۰۸۹۹ DM22405 تفکيک دعاوي در دادرسي مدني/ مجيد غمامي، حسين اسماعيلي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۲۳.
۴۰۹۰۰ DM22406 رويکردي اقتصادي و حقوقي به قراردادهاي مبتني بر تحميل قيمت به مضطر و اشخاص بحران زده در حقوق ايران و آمريکا/ داريوش کيواني هفشجاني، مهدي شهابي، سيدمحمدصادق طباطبايي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۲۷-‎۱۴۵.
۴۰۹۰۱ DM22407 ماهيت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسي و موانع پذيرش آن/ حسن محسني، احمد نجفي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۴۹-‎۱۶۷.
۴۰۹۰۲ DM22408 حمايت اجرايي فرامرزي از گزارش هاي اصلاحي محاکم ملي مطالعه تطبيقي در کنوانسيون سنگاپور ۲۰۱۹، کنوانسيون هاي لاهه ۲۰۰۵، ۲۰۱۹ و حقوق ايران/ رضا معبودي نيشابوري، سيدعليرضا رضائي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۷۱-‎۱۸۸.
۴۰۹۰۳ DM22409 تحليلي بر نظريه عدم پيش بيني در حقوق نوين فرانسه و جايگاه آن در حقوق ايران/ عباس ميرشکاري، مصطفي هراتي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۹۳-‎۲۰۹.
۴۰۹۰۴ DM22410 چالش هاي اجراي دادرسي الکترونيکي در حقوق ايران از منظر دادرسي عادلانه و حقوق اصحاب دعوا/ اسماعيل وجداني، سام محمدي، سيدحسن حسيني مقدم.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۱۳-‎۲۳۰.
۴۰۹۰۵ DM22411 تحليل تطبيقي بايسته هاي انعقاد عقد جايگزين به مثابه ابزار جبران خسارت در پرتو مباني مسئوليت قراردادي/ محمدحسين وکيلي مقدم.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۳۵-‎۲۵۲.
۴۰۹۰۶ DM22412 ناروايي اعمال قاعده اذن در امور کيفري؛ مورد پژوهي لوازم حقوقي جواز شرب مسکر براي اقليت هاي ديني/ اردوان ارژنگ، سيداميرعلي صادقي مقدم.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و سوم، شماره ‎4، پياپي ‎127، زمستان: ص ۳۰-‎۴۸.
۴۰۹۰۷ DM22413 پارادايم هاي حاکم بر مفهوم حق (مطالعه رويکرد فقه و فقهاي اسلام)/ مهدي رضايي، محسن قائمي خرق.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و سوم، شماره ‎4، پياپي ‎127، زمستان: ص ۵۰-‎۶۷.
۴۰۹۰۸ DM22414 بررسي فقهي حقوقي مسئوليت مدني ربات/ حمزه نظرپور، علي اکبر ايزدي فرد، محمد محسني دهکلاني.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و سوم، شماره ‎4، پياپي ‎127، زمستان: ص ۱۷۲-‎۱۹۰.
۴۰۹۰۹ DM22415 اقرار سفيه در دعاوي کيفري: نقدي بر ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامي/ روح الله اکرمي.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎1، پياپي ‎128، بهار: ص ۱۲-‎۲۷.
۴۰۹۱۰ DM22416 بازخواني قصاص مادر در برابر قتل فرزند در پرتو مقاصد شريعت/ سيده نگين حسن زاده خباز، سيدمحمدجواد ساداتي، علي الهي خراساني.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎1، پياپي ‎128، بهار: ص ۴۸-‎۶۳.
۴۰۹۱۱ DM22417 چالش هاي فقهي کيفرگذاري تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ محمدحسن حسني، سيدمحمود مجيدي.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎1، پياپي ‎128، بهار: ص ۶۶-‎۸۴.
۴۰۹۱۲ DM22418 رويکرد فقيهان به موضوع بيع انسان آزاد در پرتو روايت سکوني/ فتاح فتاحي واناني، حسين صابري، محمدتقي فخلعي.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎1، پياپي ‎128، بهار: ص ۱۲۲-‎۱۳۶.
۴۰۹۱۳ DM22419 بررسي اعتبار دلايل نظر مشهور فقهاي اماميه در قتل اکراهي/ کيومرث کلانتري، رضا هاديزاده.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎1، پياپي ‎128، بهار: ص ۱۳۸-‎۱۵۶.
۴۰۹۱۴ DM22420 حکم سرايت جنايت عفو شده/ مهدي موحدي محب، حسن پورلطف اله، سيدسجاد محمدي.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎1، پياپي ‎128، بهار: ص ۱۵۸-‎۱۷۶.
۴۰۹۱۵ DM22421 مزايا و چالش هاي پيش روي بند چ ماده ۲۱۷ قانون آيين دادرسي کيفري (موضوع بخش هفتم از ماده ۲۱۷ قانون آيين دادرسي کيفري)/ باقر بهادري.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۸.
۴۰۹۱۶ DM22422 مباني حقوقي و سياسي عدالت سنجشي/ زهرا ساعدي.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۹-‎۴۲.
۴۰۹۱۷ DM22423 بررسي آثار حقوقي تبليغات در معامله با رويکردي به فقه و حقوق ايران/ بهرام تقي پور، مرتضي عزيزي.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۳-‎۶۶.
۴۰۹۱۸ DM22424 بررسي اصول و قواعد حاکم بر اخلاق حرفه اي در شغل وکالت/ رستم علي اکبري.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۶۷-‎۸۸.
۴۰۹۱۹ DM22425 قلمرو نظارت بانک مرکزي بر موسسات بانکي غيردولتي، چالش ها و راه کارها/ محمد کريمي فرد.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۸۹-‎۱۱۸.
۴۰۹۲۰ DM22426 آثار و شرايط قوه قاهره در فقه اماميه و حقوق مدني ايران/ محمدرضا هوشيار، مهدي زارع، محمد رمضاني.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۶.
۴۰۹۲۱ DM22427 مفهوم جرائم تجاري و بايسته هاي سياست تقنيني در قبال آنها در حقوق ايران/ محسن قجاوند.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎108، زمستان: ص ۳۵-‎۶۵.
۴۰۹۲۲ DM22428 فرايند سياستگذاري فرهنگي در نظام جرم انگاري ايران/ حميدرضا دانش ناري، زهرا دانش ناري.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎108، زمستان: ص ۶۷-‎۹۸.
۴۰۹۲۳ DM22429 جستاري انتقادي در رسيدگي به اتهامات مقامات عالي اجرايي در ايران/ حسين فخر.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎108، زمستان: ص ۹۹-‎۱۱۵.
۴۰۹۲۴ DM22430 بررسي تطبيقي نظام هاي حقوقي مقابله با اخبار جعلي در زمان انتخابات با نگاهي به ايران/ زهرا عامري، سيداحمد حبيب نژاد.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎108، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۴۴.
۴۰۹۲۵ DM22431 بازخواني مفهوم نهادهاي عمومي غيردولتي با نگاهي به قوانين حاکم در حقوق اداري ايران/ سجاد افشار.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎108، زمستان: ص ۲۰۵-‎۲۲۷.
۴۰۹۲۶ DM22432 سياست جنايي بخشنامه مدار در فرايند دادرسي کيفري/ هادي رستمي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎108، زمستان: ص ۲۹۷-‎۳۲۱.
۴۰۹۲۷ DM22433 راهبردهاي نظام سياستگذاري بين المللي در قبال جنايت تعقيب و آزار و جرم انگاري آن در حقوق ايران/ جمال بيگي، جمال نجاتي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎108، زمستان: ص ۳۵۷-‎۳۸۷.
۴۰۹۲۸ DM22434 راهبرد مسئوليت محض دولت؛ روش مناسب جبران خسارات فرامرزي ناشي از کوويد-۱۹/ سيامک کريمي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎109، بهار: ص ۵-‎۳۱.
۴۰۹۲۹ DM22435 ارزيابي قانونگذاري در موضوع معاملات دولتي/ آيت مولائي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎109، بهار: ص ۳۳-‎۵۴.
۴۰۹۳۰ DM22436 لزوم بازنگري راهبردي در رکن رواني قاچاق کالا و ارز/ مصطفي دانش، ابوالفتح خالقي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎109، بهار: ص ۱۲۳-‎۱۴۶.
۴۰۹۳۱ DM22437 رويکرد حمايتي حقوق کيفري ايران در قبال بزه ديدگان اسيدپاشي (با تاکيد بر قانون تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن مصوب ۰۷/۲۱/۱۳۹۸)/ حميد روستايي صدرآبادي، هادي مرسي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎109، بهار: ص ۱۴۷-‎۱۷۳.
۴۰۹۳۲ DM22438 توسعه سياست کيفري سخت گيرانه در اصلاحيه قانوني تحديد مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر/ سعيد صانعي، سيدحسين حسيني، سيدمهدي سيدزاده ثاني.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎109، بهار: ص ۲۴۷-‎۲۷۲.
۴۰۹۳۳ DM22439 هويت سايبري، گذرواژه انتساب مسئوليت کيفري/ عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي، محمد مقني باشي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎109، بهار: ص ۳۳۷-‎۳۶۶.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up