تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان 1401

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان 1401

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۴۲۳۲۴ DM23826 موقعيت امارات بيولوژيک در اثبات حد مصرف مسکر در فقه مذاهب اسلامي و نظام هاي حقوقي مبتني بر شريعت/ روح الله اکرمي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۵.
۴۲۳۲۵ DM23827 جبران خسارت ناشي از پژوهش هاي علمي؛ مباني و ساختارها/ حميد رحماني منشادي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۴.
۴۲۳۲۶ DM23828 ضمانت اجراي کيفري منع توليد نسل در حقوق ايران (ناظر بر ماده ۲۳ قانون حمايت از خانواده ۱۳۹۱)/ سعيده تميزکار، عاطفه عباسي، مريم السادات محقق.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۲.
۴۲۳۲۷ DM23829 عقيم سازي اجباري اشخاص به مثابه جنايت عليه بشريت و لزوم جرم انگاري آن در ايران/ جمال بيگي، جعفر عباس نژاد، محمود عباسي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۳.
۴۲۳۲۸ DM23830 تحليل و ارزيابي حقوق موضوعه ايران در زمينه حمايت از حقوق مصرف کننده در مقابل توليدکننده و توزيع کننده تجهيزات پزشکي غير استاندارد/ فاطمه بختياري، زهرا بختياري، مينا حسيني.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۵.
۴۲۳۲۹ DM23831 امکان سنجي جرم انگاري تخلف از ضوابط و محدوديت هاي مربوط به پاندمي کرونا در قالب جرم مادي صرف/ عاطفه عباسي کليماني، آزاده قاسمي برزگر.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۰.
۴۲۳۳۰ DM23832 تحليل آثار شيوع ويروس کرونا بر قراردادها و راهکارهاي پيش رو/ محمد صالحي مازندراني، رضاحسين گندمکار، مسلم پورکريمي دارنجاني.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۶.
۴۲۳۳۱ DM23833 مقابله با بيوتروريسم بازيگران غير دولتي با تاکيد بر قطع نامه ۱۵۴۰ شوراي امنيت سازمان ملل متحد/ محمدابراهيم شمس ناتري، سميه اسدي ساغندي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۵.
۴۲۳۳۲ DM23834 اسباب زوال اراده؛ تحليل ميان رشته اي حقوق و علوم اعصاب شناختي/ آرين پتفت.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۶.
۴۲۳۳۳ DM23835 کاربرد سازوکارهاي ترميمي در جرائم پزشکي/ محمد اسدي، محمود صابر.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۷.
۴۲۳۳۴ DM23836 تاملي بر حق بر سلامت از منظر ساخت و ساز شهري/ سيدمصطفي ميرمحمدي ميبدي، محمدرضا رحمت.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۷.
۴۲۳۳۵ DM23837 مطالعه تطبيقي ابعاد حقوقي قطع يا ادامه درمان آسيب هاي مغزي مادر باردار در حقوق آمريکا، انگليس و ايران/ ناهيد صفري.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۳.
۴۲۳۳۶ DM23838 جرم انگاري سگ گرداني در معابر عمومي از واکاوي در فقه تا خلا قانوني (با رويکردي به مخاطرات پزشکي)/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، سيدمهدي جوکار، زهرا رئيس الساداتي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۲.
۴۲۳۳۷ DM23839 انحصار در حرام درماني با وجود جايگزين حلال از منظر فقهاي شيعه و اهل سنت/ الهام رضايي، عليرضا رستمي قفس آبادي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۳.
۴۲۳۳۸ DM23840 شناسايي و اولويت بندي موانع موثر در پوشش بيمه مسئوليت حرفه اي پزشکان با استفاده از روش DEMATEL-ANP/ مسلم مرادزاده … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۲.
۴۲۳۳۹ DM23841 مسئوليت کيفري ورزشکاران در استفاده از داروهاي نيروزا (دوپينگ) در ايران و آلمان/ بهروز جوانمرد، ساجده عبدالهي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۵.
۴۲۳۴۰ DM23842 مفهوم شناسي اراده و قوه تمييز: رويکردي عصب روان شناختي/ محمدمهدي يوسفي، ليلي رمضان ساعتچي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۵.
۴۲۳۴۱ DM23843 بررسي حق تصوير بيماران در حقوق موضوعه ايران و ميزان رعايت آن در انتشار تصاوير بيماران کوويد-۱۹ در اخبار رسانه ملي (مطالعه موردي بخش خبري ۱۴ شبکه يک سيما)/ حميدرضا محمدي، حسين ناصري مقدم.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۱.
۴۲۳۴۲ DM23844 امکان سنجي شناسايي جنسيت سوم براي اشخاص تراجنسيتي/ سجاد باقرزاده، محمود عباسي، حسين شريفي طرازکوهي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۲.
۴۲۳۴۳ DM23845 آثار اذن بيمار در سقوط ضمان پزشک از نظر فقه و حقوق اسلامي/ صديقه ايمانزاده، مرتضي اسدلو، رضا رنجبر.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۱.
۴۲۳۴۴ DM23846 نگاهي به پرستاري قانوني و نقش آن در نظام سلامت و نظام عدالت کيفري/ ميترا صدقي ثابت … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۵.
۴۲۳۴۵ DM23847 مطالعه تطبيقي حقوق باروري مصنوعي در ايران و انگلستان/ سيروس نظري، عليرضا مظلوم رهني، وحيد نکونام.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۳.
۴۲۳۴۶ DM23848 سنجش ميزان آگاهي پزشکان بيمارستان هاي زابل از افشاي اسرار بيماران و مسئوليت هاي فقهي – حقوقي مترتب بر آن/ فاطمه منصوري، اميرحمزه سالارزايي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۱.
۴۲۳۴۷ DM23849 حقوق و هيجان، دلالت هاي علم عصب شناسي براي تصميم گيري قضايي/ ميثا کامياب، محمد جلالي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۶.
۴۲۳۴۸ DM23850 رويکرد نظام هاي حقوق کيفري به پديده کرونا به عنوان بيوتروريسم/ محمود ابراهيمي، محمدعلي طاهري بجد، علي چکهندي نژاد.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۸.
۴۲۳۴۹ DM23851 مداخله کيفري در وضعيت تعارض منافع پزشکان/ محمد اسدي، محمود صابر.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۳.
۴۲۳۵۰ DM23852 کرونا و حق افراد انساني بر تامين اجتماعي از منظر حقوق بشر/ سيده لطيفه حسيني، زينب عصمتي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۴.
۴۲۳۵۱ DM23853 بررسي پيامد منفي سرمايه اجتماعي در گروه هاي مجرمانه (مقايسه با افراد عادي در شهر کرج)/ يلدا ايرانپور … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۲۰.
۴۲۳۵۲ DM23854 امدادرساني و کمک هاي بشردوستانه در حوادث ساخت دست بشر (مطالعه موردي: افغانستان)/ مهرآسا محبي، کارن روحاني، رضا نصيري لاريمي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۲۶.
۴۲۳۵۳ DM23855 ضرورت مداخله کيفري در مواجهه با گردشگري پيوند؛ کاوشي در ادله موافقان و مخالفان/ سارا کياني … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۸.
۴۲۳۵۴ DM23856 چالش هاي حقوق فردي و حق بر سلامت عمومي در دوران پاندمي کرونا/ زهراالسادات نجم آبادي، کبري پورعبدالله.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۳.
۴۲۳۵۵ DM23857 آثار شرط عدم مسئوليت در حقوق پزشکي با تاکيد به قانون جديد مجازات اسلامي/ يعقوب عليزاده، محمد مسعودي نيا، ايلناز علي نژاد.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۰.
۴۲۳۵۶ DM23858 تحليل قانون مجازات اسلامي در خصوص مسئوليت کادر درمان در حوزه تجهيزات پزشکي/ فاطمه بختياري، زهرا بختياري، محمدرضا آقاجاني.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۳.
۴۲۳۵۷ DM23859 جايگاه نگرش درماني عدالت کيفري در تعيين پاسخ به بزه کاري اطفال و نوجوانان (مطالعه تطبيقي)/ امير ايراني … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۹.
۴۲۳۵۸ DM23860 بررسي موعد ولوج روح در جنين با اتکا بر کتاب و سنت و بهره گيري از علم جنين شناسي/ شقايق عامريان، اميرحمزه سالارزائي، زهرا حيدري.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۲۰.
۴۲۳۵۹ DM23861 آشنايي با مفهوم عمليات ورزشي از ديدگاه قانون و اهميت بررسي ايمني تجهيزات ورزشي عمومي/ محمد گرجي، شاهرخ صداقتي زاده.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۱۹.
۴۲۳۶۰ DM23862 اثرگذاري آراء ديوان عدالت اداري بر حقوق موضوعه تامين اجتماعي در نظام حقوقي کنوني/ احسان قاسمي.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۳۰.
۴۲۳۶۱ DM23863 اقاله معلق و تفاوت آن با شرط فاسخ/ عباس عباسي کشکولي.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۱۷.
۴۲۳۶۲ DM23864 برخورد افتراق آميز مقنن با توجه به جنس در نظام حقوقي ايران/ روح  الله شيرزادي.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۱۸.
۴۲۳۶۳ DM23865 بررسي فقهي و حقوقي تلقيح مصنوعي و وضع حقوقي اطفال ناشي از اين تلقيح با اسپرم مرد بيگانه/ زهرا جاويدان.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۲۸.
۴۲۳۶۴ DM23866 بررسي ابعاد جزايي و حقوقي سرقت از بانک ملي تهران/ عليرضا ربيعه.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۱۱.
۴۲۳۶۵ DM23867 بررسي آثار و احکام حريم/ نرجس توکلي افشار.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۱۷.
۴۲۳۶۶ DM23868 بررسي آفات و موانع تربيت کودکان و اثرات منفي آن در زندگي اجتماعي فرد/ صديقه چگني، فخري چگني.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۲۳.
۴۲۳۶۷ DM23869 بررسي توان اثباتي اسناد الکترونيکي در مقابل ديگر ادله هاي اثبات دعوا/ اميد کاکاوندي.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۳۱.
۴۲۳۶۸ DM23870 بررسي جايگاه حقوقي تفسير مفاد و مندرجات قرارداد بين طرفين با استناد به قانون، عرف و متن قرارداد/ عبدالله سرخه.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۲۴.
۴۲۳۶۹ DM23871 بررسي چند جانبه چالش هاي الحاق يا عدم الحاق اساسنامه ديوان کيفري بين المللي/ عليرضا دبستاني رفسنجاني.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۲۲.
۴۲۳۷۰ DM23872 بررسي حقوقي انحصار امور مالي ناشي از ادغام بانک ها و موسسات مالي/ هادي ملک.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۱۹.
۴۲۳۷۱ DM23873 بررسي فقهي و حقوقي اجاره اشخاص در رويه قضايي کنوني/ محمد عرب.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۲۳.
۴۲۳۷۲ DM23874 بررسي قابليت اعتراض به قرار تامين خواسته در امور مدني/ سيدحسام الدين رفيعي طباطبائي، طيبه روستائي.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۷.
۴۲۳۷۳ DM23875 بررسي مباني اسلامي و حقوقي اصل عدم توسل به زور در عرصه بين المللي/ کامران شيخ زاده، يوسف محمودي.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۲۲.
۴۲۳۷۴ DM23876 بررسي نقش و ارزش اثباتي سوگند در دعاوي حقوق/ مهدي فدايي.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۱۵.
۴۲۳۷۵ DM23877 بررسي و تحليل اصول و مباني مددکار اجتماعي با استفاده از سياست جنايي در کاهش جرم در جامعه/ مرجان صالحي.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۲۷.
۴۲۳۷۶ DM23878 بررسي و شناخت انواع و اقسام وصيت در نظام حقوقي ايران/ شهرزاد نادري.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۲۱.
۴۲۳۷۷ DM23879 بررسي و شناخت دعاوي قابل سازش در نظام حقوقي ايران/ يزدان قبادي.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۱۸.
۴۲۳۷۸ DM23880 بررسي و شناخت مباني اخلاقي حقوق بشر اسلامي در نظام بين المللي/ سيدپيام حسيني احمدوندي.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۲۳.
۴۲۳۷۹ DM23881 تحليل سير تحول مناسبات تجارت و محيط زيست در متون و اسناد حقوقي بين المللي و منطقه اي/ علي مشهدي، سبا حيدروند.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۲۷.
۴۲۳۸۰ DM23882 تعهد دولت ها در تامين امنيت دارويي در کشور يمن/ ام البنين رجبي.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۲۳.
۴۲۳۸۱ DM23883 حق بر آموزش از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران/ فاطمه زهرا دريکوند.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۳۰.
۴۲۳۸۲ DM23884 راه هاي از بين بردن اثر زندان در تکرار جرم/ محمد حاج علي اکبري.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۲۵.
۴۲۳۸۳ DM23885 سير تحولات تاريخي علني بودن رسيدگي در نظام هاي دادرسي کيفري و بررسي قابليت اجراي علني بودن در مراحل مختلف رسيدگي کيفري/ سيدجابر موسوي.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۴۲۳۸۴ DM23886 مصاديق عسر و حرج در طلاق از منظر قانون و رويه قضايي محاکم/ فاطمه کريمي.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۲۹.
۴۲۳۸۵ DM23887 نگاهي به اصول اخلاقي و عملي امام علي در مواجهه با ناهنجاري هاي اجتماعي و ديني با مداقه در نهج البلاغه/ علي معظمي گودرزي.- قانون يار. ‎۱۴۰۱، دوره ششم، شماره ‎21، بهار: ص ۱-‎۳۴.
۴۲۳۸۶ DM23888 آسيب شناسي اختيارات شوراهاي اسلامي از منظر تفکيک امور ملي و محلي/ فاطمه شميري، ولي رستمي، بيژن عباسي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۱۳-‎۳۶.
۴۲۳۸۷ DM23889 آسيب شناسي ساختار و صلاحيت هيئت رسيدگي به امور مراکز فرهنگي؛ ارائه الگوي مطلوب دادرسي اداري/ سيداحمد حبيب نژاد، زهرا دانش ناري.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۳۷-‎۶۲.
۴۲۳۸۸ DM23890 نظارت قضايي بر تصميمات دانشگاه جامع علمي-کاربردي در رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري/ علي مشهدي، عليرضا دبيرنيا.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۶۳-‎۸۱.
۴۲۳۸۹ DM23891 امکان سنجي اعمال اصل علني بودن دادرسي در ديوان عدالت اداري/ محمد حسنوند، نادر اسدي اوجاق.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۸۳-‎۱۰۳.
۴۲۳۹۰ DM23892 واکاوي هيئت حل اختلاف ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسري آيين نامه معاملات شهرداري تهران به کلان شهرها و نظارت بر آراي آن/ مسعود آرايي، فرامرز عطريان.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۱۰۵-‎۱۲۸.
۴۲۳۹۱ DM23893 مطلوب سازي ديوان عدالت اداري مبتني بر جايگاه و صلاحيت هاي ديوان مظالم در ايران و اسلام/ حسين آيينه نگيني، محمدامين ابريشمي راد.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۱۲۹-‎۱۴۸.
۴۲۳۹۲ DM23894 واکاوي مباني استماع دعاوي بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري/ فاطمه افشاري، محسن آهنگر سماکوش.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۱۴۹-‎۱۷۲.
۴۲۳۹۳ DM23895 اعمال مجازات هاي کيفري و اداري به مثابه ابزار مديريت منابع آب (مطالعه موردي آبياري نوين دشت سيستان)/ سعيد گوهري، سيدحسين حسيني، عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۱۷۳-‎۲۰۱.
۴۲۳۹۴ DM23896 نظريه نوين حاکميت قانون اداري، تحليل ويژگي ها و تحولات برخاسته از هوش مصنوعي/ فرخنده کيائي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۲۰۳-‎۲۲۶.
۴۲۳۹۵ DM23897 مسئوليت مدني دولت پس از وقوع حوادث طبيعي با نگاهي بر قانون مديريت بحران کشور (مصوب ۱۳۹۸)/ سميه احساني کرسيکلا، سام محمدي، حميد ابهري.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۲۲۷-‎۲۵۰.
۴۲۳۹۶ DM23898 تصرفات غير قانوني در اموال و وجوه موسسات عمومي غيردولتي از طريق شرکت هاي مادر و تابعه در سازمان تامين اجتماعي/ مهدي زکوي، سيدهادي مصطفوي، يوسف طرفي سعيداوي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۲۵۱-‎۲۷۱.
۴۲۳۹۷ DM23899 تنظيم سند مالکيت خودرو در حقوق ايران؛ نيروي انتظامي يا دفتر اسناد رسمي/ محمد شکري.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۲۷۳-‎۲۹۳.
۴۲۳۹۸ DM23900 تاملي بر شاخص هاي اداره خوب در رويه قضايي ديوان عدالت اداري/ مظاهر خواجوند، مجتبي لطفي خاچک، داود سلطانيان.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۲۹۵-‎۳۱۶.
۴۲۳۹۹ DM23901 بازشناسي فقهي تربيت جنسي و مطابقت آن با سند ۲۰۳۰/ سيدعلي پورمنوچهري، هادي آبان گاه ازگمي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎68، تابستان: ص ۱۱-‎۳۴.
۴۲۴۰۰ DM23902 بررسي تعهد ايمني سازندگان سيستم هاي ديجيتال و نرم افزاري در فقه اسلامي، حقوق موضوعه ايران و اروپا/ سيدمحمدرضا حسيني، عليرضا مظلوم رهني، عليرضا رحب زاده اصطهباناتي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎68، تابستان: ص ۳۵-‎۵۴.
۴۲۴۰۱ DM23903 مشروط انگاري تحقق جرم بغي به قيام مسلحانه در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامي در ترازوي نقد/ بهمن سبزعلي گل، محمدرسول آهنگران، محمود قيوم زاده.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎68، تابستان: ص ۵۵-‎۷۴.
۴۲۴۰۲ DM23904 بررسي فقهي و حقوقي فاکتورينگ (عامليت) با حق رجوع/ وحيد شاهنده، علي اکبر ايزدي فرد.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎68، تابستان: ص ۷۵-‎۱۰۰.
۴۲۴۰۳ DM23905 تعارض و دليل آوري معکوس شدن بار اثبات دليل در پولشويي با اصول و قواعد فقهي/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، مهديه معالي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎68، تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۱۹.
۴۲۴۰۴ DM23906 تبيين ارزش هاي زيست محيطي در پرتو مطالعه مولفه هاي زيبايي شناسي شهري ناظر به قواعد فقه شهري/ راحله فدوي، مهدي محمدزاده، علي محمديان.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎68، تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۴.
۴۲۴۰۵ DM23907 قاعده شروط و کاربرد آن در حقوق خانواده/ سيدابوالقاسم نقيبي، سيدمحمدرضا آيتي، طوبي فيروزپور بندپي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎68، تابستان: ص ۱۴۵-‎۱۶۹.
۴۲۴۰۶ DM23908 بازپژوهي فقهي مسئوليت کيفري ناظر غير ديده بان در جنايت قتل عمد/ محمد نوذري فردوسيه، عليرضا رستمي قفس آبادي، محمدحسين جهاني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎68، تابستان: ص ۱۷۰-‎۱۹۴.
۴۲۴۰۷ DM23909 واکاوي و نقد مستندات مشروعيت الحاقيه ماده ۱۰۸۲ قانون مدني با استناد به قاعده الخراج بالضمان/ شهلا مولوي، فائزه مقتدايي، فرحناز افضلي قادي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎68، تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۲۰.
۴۲۴۰۸ DM23910 بررسي چالشها و رفع تعارض قوانين و مقررات مربوط به ابلاغ الکترونيک در فقه و نظام حقوقي ايران با نگاهي به قوانين و مقررات کشور فرانسه/ مهدي وحدتي … [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎68، تابستان: ص ۲۲۱-‎۲۵۳.
۴۲۴۰۹ DM23911 ايقاع نامعين و تعهد يک طرفه (چالش، ارزيابي، حاصل)/ عباس قاسمي حامد.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎98، تابستان: ص ۱۱-‎۳۳.
۴۲۴۱۰ DM23912 اعمال فراسرزميني قوانين و مقررات در گروه شرکت هاي تجاري و بررسي مباني آن/ سيدنصرالله ابراهيمي، سميرا سليمان زاده.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎98، تابستان: ص ۳۵-‎۶۸.
۴۲۴۱۱ DM23913 ملاحظاتي انتقادي بر يکسان انگاري ارکان تحقق مسئوليت بين المللي دولت ها و سازمان هاي بين المللي/ سيدجمال سيفي، نسيم زرگري نژاد.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎98، تابستان: ص ۶۹-‎۹۳.
۴۲۴۱۲ DM23914 بانک پذيري و الزامات حقوقي آن در الگوي تامين مالي پروژه محور/ مجيد غمامي، شادي کسنوي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎98، تابستان: ص ۹۵-‎۱۱۷.
۴۲۴۱۳ DM23915 بررسي جرم انگاري در حوزه فرهنگ و محدوديت هاي نظري اين نوع از جرم انگاري/ يزدان بخش براتي، حميد روستايي، جعفر کوشا.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎98، تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۴.
۴۲۴۱۴ DM23916 مباني و چالش هاي پذيرش مديران مستقل در راهبري شرکتي/ محمدرضا پاسبان، رسول فرهاني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎98، تابستان: ص ۱۴۵-‎۱۶۹.
۴۲۴۱۵ DM23917 چالش هاي ناشي از تامين مالي هزينه هاي رسيدگي قضايي توسط ثالث براي تامين شونده، تامين کننده (ثالث) و طرف مقابل دعوا/ حسين سيمايي صراف، زيور دواشي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎98، تابستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۶.
۴۲۴۱۶ DM23918 موانع اجراي اصل احتياط در حفاظت از محيط زيست درياي خزر/ فرشته بنافي، عليرضا آرش پور، آرامش شهبازي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎98، تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۱۷.
۴۲۴۱۷ DM23919 رژيم حقوقي قراردادهاي رايانش ابري/ باقر انصاري، محمدمهدي کاتب دامغاني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎98، تابستان: ص ۲۱۹-‎۲۴۴.
۴۲۴۱۸ DM23920 عوامل اثرگذار بر تصميم مقامات، مامورين عمومي و قضات از منظر حقوقي (نيروهاي سيطره کننده مقام و مامور رسمي هنگام اخذ تصميم بر مبناي قانون)/ علي شعباني، حميد ضرابي، حميد محموديان.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎98، تابستان: ص ۲۴۵-‎۲۶۶.
۴۲۴۱۹ DM23921 افق هاي نوين حقوق مالکيت فکري در چشم انداز دستورالعمل کپي رايت و حقوق مرتبط بازار واحد ديجيتال سال ۲۰۱۹ اتحاديه اروپا/ زهرا شاکري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎98، تابستان: ص ۲۶۷-‎۲۹۳.
۴۲۴۲۰ DM23922 تحليلي بر چالش هاي حقوق رقابتي کلان داده ها/ ابراهيم رهبري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎98، تابستان: ص ۲۹۵-‎۳۱۹.
۴۲۴۲۱ DM23923 چالش هاي حمايت اجرايي از سازش نامه هاي منعکس در راي داوري با مطالعه تطبيقي در کنوانسيون نيويورک ۱۹۵۸/ رضا معبودي نيشابوري، سيدعليرضا رضائي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎98، تابستان: ص ۳۲۱-‎۳۴۵.
۴۲۴۲۲ DM23924 نگاهي انتقادي به محتواي قوانين برنامه پنج ساله توسعه در جمهوري اسلامي ايران/ محمدامين ابريشمي راد، کمال کدخدامرادي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎98، تابستان: ص ۳۴۷-‎۳۷۲.
۴۲۴۲۳ DM23925 بررسي بايدهاي اخلاقي و حقوقي در انديشه مرحوم مهدي حائري يزدي/ حسين علي احمدي، علي اکبر دادخواه.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎98، تابستان: ص ۳۷۳-‎۳۹۵.
۴۲۴۲۴ DM23926 راهکارهاي جبران خسارت تجاري در اسناد و رويه سازمان تجارت جهاني با تاکيد بر اقدامات حفاظتي و ضد دامپينگ/ سميه سادات ميري لواساني … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎98، تابستان: ص ۳۹۷-‎۴۲۰.
۴۲۴۲۵ DM23927 بزه ديدگي زنان در قلمرو ملي و فراملي با تاکيد بر نظريات جرم شناسي/ مهديه وجداني فخر، شهرداد دارابي، علي نجفي توانا.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎56، تابستان: ص ۲-‎۱۵.
۴۲۴۲۶ DM23928 حمايت کيفري از سکوهاي نفتي ثابت واقع در منطقه فلات قاره/ امير شاکري، محمدرضا شادمانفر، حسن پوربافراني.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎56، تابستان: ص ۱۸-‎۴۱.
۴۲۴۲۷ DM23929 علت شناسي مفاسد کلان اقتصادي و ارائه راهکارهاي پيشگيرانه اجتماعي با نگاهي به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارز با فساد/ عليرضا دودانگه، مريم آقائي بجستاني، رضا زياري.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎56، تابستان: ص ۴۴-‎۶۲.
۴۲۴۲۸ DM23930 مقارنه قاعده تشهير در نظام حقوقي اسلام، ايران و کشورهاي غربي از منظر هزينه هاي دولتي و دادرسي/ پيمان حاج محمودعطار، بتول پاکزاد، فتح الله رحيمي.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎56، تابستان: ص ۶۴-‎۸۱.
۴۲۴۲۹ DM23931 بررسي فقهي سرمايه گذاري خارجي و محيط زيست و مناسبات حقوقي آنها با يکديگر/ سيدسجاد خالوئي تفتي، رضا آقاعباسي، رضا شمسي.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎56، تابستان: ص ۸۴-‎۱۰۳.
۴۲۴۳۰ DM23932 ارزيابي سياست جنايي تقنيني ايران و اتحاديه اروپا در قبال جرايم رايانه اي/ نويد ديلمي معزي، مهدي اسماعيلي، حسن حاجي تبار فيروزجائي.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎56، تابستان: ص ۱۰۶-‎۱۲۷.
۴۲۴۳۱ DM23933 تحليل مباني فقهي مسئوليت کيفري دولت ها/ محمود محمدي جرجافکي، روح الله افضلي گروه، مجيد خزاعي.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎56، تابستان: ص ۱۳۰-‎۱۵۰.
۴۲۴۳۲ DM23934 جهاني شدن موازين حقوق بشر و آثار آن در نظام حقوقي ايران/ شهاب الدين قاسمي، زينب پورخاقان شاهرضايي، ليلا رئيسي.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎56، تابستان: ص ۱۵۲-‎۱۷۱.
۴۲۴۳۳ DM23935 واکاوي قواعد حقوقي حاکم بر جبران خسارت ناشي از فسخ قرارداد و پيش بيني نقض آن با تاکيد بر اسناد بين الملل/ هادي روستا، جعفر هاشمي باجگاني، اميرمحمد صديقيان.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎56، تابستان: ص ۱۷۴-‎۱۹۶.
۴۲۴۳۴ DM23936 چالش ها و موانع جرم انگاري و کيفر جنايات ناقض حقوق بشردوستانه/ سيدميلاد عليزاده جواهري، عباس شيخ الاسلامي، جعفر کوشا.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎56، تابستان: ص ۱۹۸-‎۲۲۱.
۴۲۴۳۵ DM23937 رويه شوراي امنيت در قبال اصل حاکميت قانون در حوزه حقوق بشر با تاکيد بر حقوق زنان و کودکان/ حسين ملکشاهي، فريد آزادبخت، هنگامه غضنفري.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎56، تابستان: ص ۲۲۴-‎۲۴۱.
۴۲۴۳۶ DM23938 بايسته هاي فقهي و قانوني تصدي رياست ديوان عدالت اداري: با نگاهي به قانون فرانسه/ رسول يزداني، منوچهر توسلي نائيني، مسعود راعي.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎56، تابستان: ص ۲۴۴-‎۲۵۸.
۴۲۴۳۷ DM23939 موانع و محدوديت هاي قانوني سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران و ترکيه/ مهراب داراب پور، سميه خضرلو.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎17)، بهار و تابستان: ص ۷-‎۳۲.
۴۲۴۳۸ DM23940 دعاوي به زيستن کودکان در حقوق آمريکا و انگليس با نگاهي به امکان طرح اين دعاوي در حقوق ايران/ محدثه معيني فر.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎17)، بهار و تابستان: ص ۳۳-‎۵۸.
۴۲۴۳۹ DM23941 تحليل مفهوم و معيارهاي توقف بانک ها در حقوق آمريکا و ايران/ خديجه شيرواني، محمد عيسائي تفرشي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎17)، بهار و تابستان: ص ۵۹-‎۸۱.
۴۲۴۴۰ DM23942 مسئوليت شرکت مادر به واسطه کنترل شرکت فرعي فاقد سرمايه کافي در حقوق آلمان و ايران/ فرشته احمدي نيا … [و ديگران].- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎17)، بهار و تابستان: ص ۸۳-‎۱۰۸.
۴۲۴۴۱ DM23943 تحديد آزادي رفت و آمد در جرائم تروريستي در حقوق ايران و انگلستان/ داود باقري، عليرضا ميرکمالي، نصير قائمي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎17)، بهار و تابستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۰.
۴۲۴۴۲ DM23944 مطالعه تطبيقي اثر قرارداد داوري بر صلاحيت دادگاه/ حسين حمدي، مسعود البرزي ورکي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎17)، بهار و تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۲.
۴۲۴۴۳ DM23945 شرايط قانوني بودن تبليغات مقايسه اي و ضمانت اجراي نقض آن با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و دستورالعمل هاي اتحاديه اروپا/ سيده مريم اعتماد، ستار زرکلام.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎17)، بهار و تابستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۸.
۴۲۴۴۴ DM23946 آثار ورشکستگي شرکت هاي اصلي بر وضعيت حقوقي شرکت هاي تابعه و نحوه تصفيه آن (مطالعه تطبيقي با قانون نمونه آنسيترال)/ شيرين ملک محمدي، ربيعا اسکيني.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎17)، بهار و تابستان: ص ۱۷۹-‎۲۰۱.
۴۲۴۴۵ DM23947 کارکرد و ضمانت اجراي اعراض متهم از حق سکوت در حقوق کيفري و رويه قضايي ايران و ايالات متحده/ جواد صالحي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎17)، بهار و تابستان: ص ۲۰۳-‎۲۲۰.
۴۲۴۴۶ DM23948 بررسي تطبيقي نزاکت و رفتار متقابل در شناسايي احکام خارجي در حقوق داخلي و اسناد بين المللي/ رضا مقصودي پاشاکي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎17)، بهار و تابستان: ص ۲۲۱-‎۲۴۴.
۴۲۴۴۷ DM23949 حمايت کيفري از کودکان و نوجوانان خياباني در ايران و سه کشور الجزاير، لبنان و تونس/ هادي رستمي، حسن باوي، علي مولابيگي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎17)، بهار و تابستان: ص ۲۴۵-‎۲۶۵.
۴۲۴۴۸ DM23950 شهادت کذب در نظام هاي کيفري ايران، انگلستان و ويلز/ امير اعتمادي، مهران زالي پور مداب.- حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎17)، بهار و تابستان: ص ۲۶۷-‎۲۹۳.
۴۲۴۴۹ DM23951 بررسي وضعيت تزاحم ميان کپي رايت و حقوق اساسي مردم (با مطالعه تطبيقي نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا)/ سيدمهدي رضا کاظمي، حسين صادقي، مهدي ناصر.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴-‎۲۶.
۴۲۴۵۰ DM23952 چالش هاي توجيه جرم انگاري فضيلت گرا/ کامران محموديان اصفهاني … [و ديگران].- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۸-‎۴۸.
۴۲۴۵۱ DM23953 حقوق شهروندي و آزادي هاي فردي، در پرتو عملکرد دستگاه قضايي شايسته/ نادر مرداني، سيدمجتبي واعظي، محسن برزوئي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۰-‎۷۵.
۴۲۴۵۲ DM23954 حق بر شهروندي از منظر حقوق بين الملل بشر؛ نگاهي نو در عصر جهاني شدن/ فاطمه پيرامن، انور يداللهي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۸-‎۱۰۸.
۴۲۴۵۳ DM23955 اصل قانون مندي توقيف داده و سامانه در فرآيند کيفري؛ جلوه ها و تضمين ها/ صادق تبريزي … [و ديگران].- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۱۰-‎۱۴۰.
۴۲۴۵۴ DM23956 چالش هاي کاربست معاهدات بين المللي در حقوق کشورهاي اسلامي در پرتوي اصل قانونمندي جرم و کيفر/ غلامعلي قاسمي، روح الله اکرمي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۴۲-‎۱۶۸.
۴۲۴۵۵ DM23957 اداره اموال فرد در وضعيت حيات نباتي/ سعيد سياه بيدي کرمانشاهي، جواد خدادادي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۷۰-‎۱۹۳.
۴۲۴۵۶ DM23958 بررسي وضعيت حقوقي و فقهي قرارداد کارآزمايي باليني/ منصور اميني، صادق صيادي.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۲-‎۱۸.
۴۲۴۵۷ DM23959 شناخت تاجر حقيقي از منظر لايحه تجارت سال ۱۳۹۱، با نگاهي به مفاهيم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونيکي/ سيده مريم اعتماد، سجاد نعيم وفا.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۲۰-‎۳۲.
۴۲۴۵۸ DM23960 تاثير پيشگيرانه سرمايه اجتماعي رسانه اي بر بزهکاري در بستر فناوري هاي نوين در دوران اپيدمي کرونا/ مختار بيداروند، بابک پورقهرماني، جمال بيگي.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۳۵-‎۵۴.
۴۲۴۵۹ DM23961 ظرفيت سنجي قراردادهاي ساخت و ساز خودالزام گر/ حانيه ذاکري نيا، زهرا غلام پور.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۵۶-‎۷۲.
۴۲۴۶۰ DM23962 اتخاذ روش ميانجيگري در حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري نفت و گاز/ نغمه جوادپور، مجيد غمامي.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۷۴-‎۸۵.
۴۲۴۶۱ DM23963 بازسازي بانک هاي متوقف، با تکيه بر ضوابط و تجارب بين المللي/ اميرعباس علاءالديني، ايمان پوراسلامي.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۸۸-‎۱۰۵.
۴۲۴۶۲ DM23964 حريم خصوصي کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه هاي نوين/ عباس ميرشکاري، سيدمحمدامين حسيني، فاطمه چاجي.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۱۰۶-‎۱۲۰.
۴۲۴۶۳ DM23965 روش هاي انصراف از قراردادهاي الکترونيکي در قانون تجارت الکترونيکي ايران/ سعيده باقري اصل.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۱۲۲-‎۱۳۲.
۴۲۴۶۴ DM23966 فناوري نوين و پيدايش مخدر صوتي از منظر حقوق بين الملل: ظرفيت ها و چشم اندازها/ محمد ستايش پور، ميثاق باقري.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۱۳۴-‎۱۴۳.
۴۲۴۶۵ DM23967 چالش هاي اخلاقي و حقوقي فناوري توليد انسان هيبريدي (ترکيب انسان – حيوان)/ سيما حاتمي، فتح الله رحيمي.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۱۴۶-‎۱۶۶.
۴۲۴۶۶ DM23968 مباني ممنوعيت معاملات تبعيض آميز از منظر حقوق رقابت (مطالعه در نظام حقوقي آمريکا، اتحاديه اروپايي و حقوق ايران)/ الهام السادات شيخ الاسلام نوري، محمدباقر پارساپور، پژمان محمدي.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۱۶۸-‎۱۸۲.
۴۲۴۶۷ DM23969 حق دسترسي کودکان به فضاي مجازي از منظر حقوق داخلي و بين الملل (با تاکيد بر نظريه تفسيري شماره ۲۵ کميته حقوق کودک)/ مهزاد صفاري نيا.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۱۸۴-‎۱۹۶.
۴۲۴۷۵ DM23970 جايگاه رگوالسيون در حقوق: با تاکيد بر حقوق اکوسيستم جهاني رسانه اي و ديجيتال/ رويا معتمدنژاد.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۱-‎۷۰.
۴۲۴۷۶ DM23971 مفهوم جرم مطبوعاتي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ قدرت الله رحماني.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۱-‎۸۶.
۴۲۴۷۷ DM23972 ابعاد حقوقي انتشار مطالب مجرمانه عليه نامزدهاي انتخاباتي در مطبوعات/ محمدعلي صلح چي، اميرهادي اميري.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۸۷-‎۱۲۰.
۴۲۴۷۸ DM23973 حق تصحيح و پاسخگويي در قوانين مطبوعات ايران/ رسول سلطاني سميرمي.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۶.
۴۲۴۷۹ DM23974 اعتبار حقوقي شرط تحديد يا عدم مسئوليت ناشي از سفارش، تهيه و نشر تبليغات تجاري در رسانه/ هدي غفاري، محمود زماني.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۶.
۴۲۴۸۰ DM23975 تبليغات بازرگاني و حقوق شهروندي (با تاکيد بر تبليغات محيطي)/ رحمان سعيدي، پگاه سعيدي.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۶۷-‎۱۸۶.
۴۲۴۸۱ DM23976 ديدگاه امام خميني (ره) در سياست کيفري مطبوعاتي/ امين نوبري.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۸۷-‎۲۱۴.
۴۲۴۸۲ DM23977 اصول فقهي – حقوقي حاکم بر جرم انگاري سايبري/ امين اميريان فارساني.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۶.
۴۲۴۸۳ DM23978 نگاه انتقادي به مقررات جرايم سايبري (تحليل تطبيقي با پيشنهادهايي براي سياست گذاري)/ محمد چاوکي؛ ترجمه يوسف خجير، جواد گودرزي.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۵۳-‎۳۰۰.
۴۲۴۸۴ DM23979 هوش مصنوعي و ضرورت قانونمند کردن آن: اولين اقدامات جامعه بين المللي/ رويا معتمدنژاد.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۱-‎۵۹.
۴۲۴۸۵ DM23980 بررسي حقوقي تحريم رسانه اي ايران با تاکيد بر وضعيت پرس تي وي/ عباس اسدي، حامد احمدوند.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۶۱-‎۸۱.
۴۲۴۸۶ DM23981 کنکاشي در پيوندهاي ميان آزادي بيان و رسانه ها در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر/ مصطفي فضائلي، موسي کرمي.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۸۳-‎۱۱۴.
۴۲۴۸۷ DM23982 حق شهروندي و حقوق ارتباطات اجتماعي در کرونا و پسا کرونا/ صمد مير … [و ديگران].- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۴۱.
۴۲۴۸۸ DM23983 اخلاق رسانه و حريم خصوصي در جامعه اطلاعاتي/ افسانه مظفري، شهرام جرجاني.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۴۳-‎۱۷۴.
۴۲۴۸۹ DM23984 جايگاه حريم خصوصي با رويکرد امنيت سايبري/ نرگس رفيعي.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۷۵-‎۱۸۸.
۴۲۴۹۰ DM23985 چالش هاي عمومي و قانوني مقابله با جرايم سايبري/ امين اميريان فارساني.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۳.
۴۲۴۹۱ DM23986 امنيت خبرنگاران در قانون جديد مطبوعات و رسانه هاي ايران/ نسيم خداخواه، اميرحسين نوربخش.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۹-‎۱۸.
۴۲۴۹۲ DM23987 حقوق و مسئوليت اجتماعي روزنامه نگار در قبال منافع عمومي در هنگام بحران/ اميدعلي مسعودي، حامد طالبي.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۹-‎۳۸.
۴۲۴۹۳ DM23988 کارکرد رسانه ها در ترويج و توسعه حقوق بشر/ امير بي پروا.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۳۹-‎۷۰.
۴۲۴۹۴ DM23989 حمايت بين المللي از روزنامه نگاران به مثابه مدافعان حقوق بشر/ موسي کرمي.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۷۱-‎۱۱۱.
۴۲۴۹۵ DM23990 مباني جرم انگاري حاکم بر کرونا ويروس در ايران/ امين اميريان فارساني.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۲۷.
۴۲۴۹۶ DM23991 نظام حق دسترسي به اسناد اداري و داده هاي عمومي در فرانسه/ مريم شجاعي نژاد.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۹۷.
۴۲۴۹۷ DM23992 ديوان کيفري بين المللي و تاثير اينترنت در تحقق عدالت کيفري/ عليقلي گنجي.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۹۹-‎۲۱۵.
۴۲۴۹۸ DM23993 حقوق قلم در قرآن و حديث (با تاکيد بر رشد و تکامل انسان)/ صالح حسن زاده.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۲۱۷-‎۲۳۶.
۴۲۴۹۹ معيار سببيت و تعيين غرامت ناشي از تخلف از شروط معاهدات سرمايه گذاري بين المللي در پرتو رويه داوري سرمايه گذاري/ محسن محبي، حسن فرج مهرابي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال سي و نهم، شماره ‎67، پاييز: ص ۹-‎۴۶.
۴۲۵۰۰ ماهيت حقوقي شروط استثنا به عنوان عامل محدودکننده قلمرو تعهدات ماهوي معاهده و آثار اين توصيف در حقوق بين الملل سرمايه گذاري/ محمدعلي بهمئي، حبيب سبزواري.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال سي و نهم، شماره ‎67، پاييز: ص ۴۷-‎۸۴.
۴۲۵۰۱ تاثير شرايط و وضعيت هاي مربوط به دولت ميزبان در ارزيابي خسارات ناشي از نقض معاهدات سرمايه گذاري/ منصور وصالي محمود.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال سي و نهم، شماره ‎67، پاييز: ص ۸۵-‎۱۱۲.
۴۲۵۰۲ ظرفيت استانداردهاي رفتاري حقوق بين الملل سرمايه گذاري در حمايت از دارايي هاي فکري/ مرتضي اسدلو.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال سي و نهم، شماره ‎67، پاييز: ص ۱۱۳-‎۱۴۰.
۴۲۵۰۳ حفاظت از محيط زيست در مخاصمات مسلحانه از ديدگاه کميسيون حقوق بين الملل و کميته بين المللي صليب سرخ/ پوريا عسکري.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال سي و نهم، شماره ‎67، پاييز: ص ۱۴۱-‎۱۶۹.
۴۲۵۰۴ کارکرد کنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها و کنوانسيون ۱۹۸۸ رم در مقابله با تروريسم دريايي/ فرهاد طلايي، مارال جاويدبخت.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال سي و نهم، شماره ‎67، پاييز: ص ۱۷۱-‎۲۰۰.
۴۲۵۰۵ سوگ نامه اي براي صلح: چالش هاي حقوق بين الملل ليبرال در پيشگيري از منازعات قومي/ مصطفي فضائلي، موسي کرمي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال سي و نهم، شماره ‎67، پاييز: ص ۲۰۱-‎۲۲۶.
۴۲۵۰۶ قابليت پذيرش ادله غيرقانوني در حقوق بين الملل: بررسي موردي اسناد ويکي ليکس/ سيدحسين سادات ميداني، ناديا ملانسب.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال سي و نهم، شماره ‎67، پاييز: ص ۲۲۷-‎۲۵۶.
۴۲۵۰۷ DM23994 تحليل حقوقي و اقتصادي تاثير بيماري هاي پاندميک بر اجراي تعهدات قراردادي/ سيدحسين تهامي … [و ديگران].- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۱۰-‎۴۲.
۴۲۵۰۸ DM23995 تحليل حقوقي و اقتصادي استقلال بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران/ مصطفي السان، زرير نگين تاجي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۵۰-‎۷۳.
۴۲۵۰۹ DM23996 تحليل حقوقي ماهيت اعتبارات اسنادي/ همايون مافي، رسول بهرامپوري، ميثم رامشي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۸۵-‎۱۰۵.
۴۲۵۱۰ DM23997 تحليل وضعيت حقوقي انواع معاملات صوري و با تباني ورشکسته؛ عدم هماهنگي کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به تقصير شدن ورشکستگي/ احد قلي زاده منقوطاي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۹.
۴۲۵۱۱ DM23998 بررسي تطبيقي مواجهه با رمزارزها در نظام هاي حقوقي ايران و امريکا/ سيدمحمدمهدي غمامي، محمدرضا علي پور.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۱۵۰-‎۱۷۶.
۴۲۵۱۲ DM23999 تغيير اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادي براي توازن منافع در قراردادهاي نفتي/ اسفنديار کردي، رضا طجرلو.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۲۱.
۴۲۵۱۳ DM24000 رويارويي خصوصي سازي با فساد در اقتصاد ايران؛ ارزيابي کارآمدي نظارت پيشگيرانه/ عباس نقي پور نصيرآبادي، حسن عالي پور.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۲۳۱-‎۲۵۷.
۴۲۵۱۴ DM24001 داوري چندجانبه در اختلافات درون شرکتي/ محمد رستمي، بهرام تقي پور.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۲۶۸-‎۲۹۴.
۴۲۵۱۵ DM24002 اعتبار شرط وجه التزام در ديون پولي؛ تحليل راي وحدت رويه شماره ۸۰۵ هيئت عمومي ديوان عالي کشور/ سيدمحمدحسن ملائکه پور شوشتري، محسن عليجاني.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۳۰۳-‎۳۳۱.
۴۲۵۱۶ DM24003 رويکرد حمايتي تامين مالي شخص ثالث در داوري سرمايه گذاري بين المللي/ سيدصادق ابراهيمي … [و ديگران].- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۳۴۱-‎۳۶۹.
۴۲۵۱۷ DM24004 تحليل حقوقي و اقتصادي زيان هاي ناشي از آلودگي رواناب هاي سطحي و نحوه جبران زيان/ علي روحي زاده.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۳۸۰-‎۴۰۹.
۴۲۵۱۸ DM24005 شناسايي امکان و منبع جبران خسارت راننده مسبب حادثه؛ قبل و بعد از تصويب قانون بيمه اجباري مصوب ۱۳۹۵/ حميد افکار.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۴۲۳-‎۴۴۸.
۴۲۵۱۹ DM24006 تاثير الزامات قانون آيين دادرسي کيفري در رعايت حقوق شخص تحت نظر (با تاکيد بر حق تماس با خانواده، حق معاينه پزشکي و حق اطلاع از حقوق خود)/ هژبر برادران نصيري، حسنعلي موذن زادگان، عابدين صفري کاکرودي.- دانش انتظامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۲۸-‎۱۵۶.
۴۲۵۲۰ DM24007 تعامل پليس و بزه ديده در مرحله کشف جرم (مطالعه موردي فرماندهي شهرستان کرمانشاه سال ۹۸)/ احسان فرهادي سمن باني، اکبر وروايي، مسعود قاسمي.- دانش انتظامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۲۱-‎۲۴۹.
۴۲۵۲۱ DM24008 طراحي الگوي جرم يابي سرقت هويت در فضاي سايبري/ کاووس محمدي … [و ديگران].- دانش انتظامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۳-‎۸۲.
۴۲۵۲۲ DM24009 جايگاه و نقش ضرورت در تزاحم زدايي سياست هاي اجرايي پليس/ محمد ميرزايي.- دانش انتظامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۳-‎۸۲.
۴۲۵۲۳ DM24010 آموزش ضابطان دادگستري در پرتو قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ اميرحسن نيازپور.- دانش انتظامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۶۵-‎۱۹۰.
۴۲۵۲۴ DM24011 صلاحيت تجويزي ج.ا.ايران جهت تعقيب و محاکمه آمر و عاملين ترور سردار سليماني از منظر حقوق کيفري بين الملل/ جعفر کوشا … [و ديگران].- دانش انتظامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۳۵.
۴۲۵۲۵ DM24012 پيشگيري از نظم گريزي مالياتي ضرورت راهبردي نظام مالياتي ايران/ سيدمهدي احمدي موسوي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎98، تابستان: ص ۱-‎۲۶.
۴۲۵۲۶ DM24013 عمليات صلح و رضايت اعطايي دولت در مداخله نظامي خارجي/ سيدقاسم زماني، مهديار ساعي فر.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎98، تابستان: ص ۲۷-‎۴۴.
۴۲۵۲۷ DM24014 اشخاص مصون از استثناي تقلب در اعتبارات اسنادي؛ مطالعه اي در حقوق آمريکا، چين و ايران/ جواد بهارلو قره بلطاقي، سيدقاسم جعفرزاده.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎98، تابستان: ص ۴۵-‎۶۳.
۴۲۵۲۸ DM24015 بررسي رويه دادگاه هاي انقلاب اسلامي در تفسير ماهيت قرارداد اجاره به شرط تمليک/ مصطفي مظفري، مرتضي ميرزايي مقدم.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎98، تابستان: ص ۶۵-‎۸۲.
۴۲۵۲۹ DM24016 اثربخشي آموزه هاي عدالت ترميمي بر وضعيت بزه ديدگان در جوامع انتقالي/ پونه طبيب زاده.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎98، تابستان: ص ۸۳-‎۱۰۰.
۴۲۵۳۰ DM24017 ايدئولوژي قضايي/ محمدحسين زارعي، فرشيد مقيميان بروجني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎98، تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۱.
۴۲۵۳۱ DM24018 ارزيابي وضعيت سنجش هزينه هاي جرم: مطالعه موردي بزه کاران جرايم کلاهبرداري، سرقت و ايراد ضرب و جرح عمدي/ عباس کريم نژاد، مهدي اسماعيلي، حسن حاجي تبار فيروزجايي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎98، تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۳.
۴۲۵۳۲ DM24019 حفاظت از داده ها در بحران همه گيري ويروس کوويد-۱۹؛ مطالعه تطبيقي اتحاديه اروپا و جمهوري اسلامي ايران/ محمدمهدي غمامي، سجاد خليلي نژاد.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎98، تابستان: ص ۱۴۵-‎۱۷۴.
۴۲۵۳۳ DM24020 حاکميت اراده در تعيين شروط داوري؛ هزينه و نحوه ابلاغ و ضمانت اجراي آن در رويه قضايي/ مجيد عزيزياني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎98، تابستان: ص ۱۷۵-‎۱۹۱.
۴۲۵۳۴ DM24021 مباني و کارکرد هوشمندسازي پيشگيري از قاچاق کالا، جلوه ها و چالش ها/ جعفر کوشا، سهيلا جعفري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎98، تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۱۵.
۴۲۵۳۵ DM24022 حذف تاثير اضطرار در تبصره ماده ۱۵۲ ق.م.ا.؛ در بوته آزمون فقهي/ اردوان ارژنگ.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎98، تابستان: ص ۲۱۷-‎۲۳۳.
۴۲۵۳۶ DM24023 پيشگيري از جرايم شرکتي در پرتو الگوي مديريت فرهنگ سازماني/ حميدرضا دانش ناري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و هفتم، شماره ‎98، تابستان: ص ۲۳۵-‎۲۵۵.
۴۲۵۳۷ DM24024 تعليق عدالت کيفر تعزيري بر بنيادهاي وقوع جرم/ توفيق اسداف.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۱-‎۹.
۴۲۵۳۸ DM24025 واکاوي شاخص هاي لازم براي تعامل ضابطان دادگستري با ساير قوا در تحقيقات مقدماتي/ مهدي مقيمي، مهتاب ميرشکاري.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۲۴-‎۴۰.
۴۲۵۳۹ DM24026 جبران خسارت هاي عاطفي وارد شده به شخص در نتيجه ايراد آسيب فيزيکي به نزديکان/ رجب اکبرزاده، پريچهر بابايي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۱-‎۱۲.
۴۲۵۴۰ DM24027 امکان سنجي تحقق ربا در خسارت تاخير تاديه در حقوق کيفري ايران و فقه اماميه/ سيدعباس جزايري، فاطمه علي اصغرزاده.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۷۵-‎۶۰.
۴۲۵۴۱ DM24028 ويژگي هاي انحصاري قواعد حقوقي – اخلاقي در حقوق فناوري هاي زيستي/ اميررضا محمودي، مصطفي عباسي، مهشيد ميري بالاجورشري.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۱-‎۶.
۴۲۵۴۲ DM24029 ابعاد کيفري عدم کاوش و پاکسازي منطقه رزمايش و ميادين تير نيروهاي مسلح در پرتو اتهام تسبيب در ايراد صدمه جسماني و بي احتياطي و بي مبالاتي/ ايران سليماني ملايوسف، رحمان هدايتي چناني.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۱-‎۱۴.
۴۲۵۴۳ DM24030 فساد اداري و راهکارهاي حقوقي مقابله با آن/ مرتضي رحمانيان، ابوالفضل قنبري، رويا ايزدي راد.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۱-‎۹.
۴۲۵۴۴ DM24031 مطالعه جرم شناختي بزهکاري زندانيان/ اکبر زارع، توحيد فرزانه.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۱-‎۱۱.
۴۲۵۴۵ DM24032 جايگاه نظم عمومي در اجراي احکام داوري تجاري بين المللي/ روح الله افضلي، بهمن محمدي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۱-‎۱۵.
۴۲۵۴۶ DM24033 موانع اجراي آراي داوري داخلي و بين المللي با رويکردي بر اصل ۱۳۹ قانون اساسي/ مسعود خديمي، رامين رضائيان.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۱-‎۲۲.
۴۲۵۴۷ DM24034 بايسته هاي وصف گذاري تقنيني – کيفري در حوزه بيوتروريسم کشاورزي/ فضل الله فروغي، محمدهادي صادقي، سيامک زارعي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۲۴.
۴۲۵۴۸ DM24035 ماهيت حقوقي و نحوه ارزيابي زيان به زيبايي ناشي از صدمه بدني/ عباس ميرشکاري، فاطمه سادات حسيني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۵-‎۶۶.
۴۲۵۴۹ DM24036 نقد و ارزيابي نظريه اشتراک معنوي عقود در حقوق اسلام/ حميد مسجدسرائي، مهدي نريمانلو.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۷-‎۹۴.
۴۲۵۵۰ DM24037 نقض توافق انتخاب دادگاه در اختلافات خصوصي بين المللي/ محمدمجد کابري، اعظم انصاري، عبدالله خدابخشي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۹۵-‎۱۲۴.
۴۲۵۵۱ DM24038 استفاده شخصي مدير از اطلاعات محرمانه شرکت و فرصت هاي ناشي از آن با تاملي در حقوق انگليس/ حسين بهرامي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۷-‎۱۶۰.
۴۲۵۵۲ DM24039 مسير شطرنجي دادرسي اطفال و نوجوانان بزهکار در ايران با تطبيق نظام کيفري انگلستان/ برهان خاطري … [و ديگران].- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۶۱-‎۱۹۱.
۴۲۵۵۳ DM24040 معيارهاي حقوقي انقطاع رابطه مالکيت و کنترل جهت خروج از فهرست تحريم هاي آمريکا: مطالعه موردي رويه اوفک/ سيدمحمدحسن رضوي، محمدرضا سالاري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۹۳-‎۲۲۱.
۴۲۵۵۴ DM24041 بازخواني انتقادي سياست جنايي ناظر بر اراضي انفال در پرتو سياست هاي کلان نظام/ هاجر سپه وند، محمدهادي صادقي، سيدمحمدمهدي ساداتي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۲۳-‎۲۵۷.
۴۲۵۵۵ DM24042 بار اثبات دعوي در ماليات بر درآمد در حقوق مالياتي: با نگاهي تطبيقي به حقوق آمريکا/ احمد شهنيايي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۵۹-‎۲۹۴.
۴۲۵۵۶ DM24043 مباني و شرايط تحقق تعهد به نجات طرف قرارداد و آثار آن در حقوق قراردادها/ محمدحسين وکيلي مقدم.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۹۵-‎۳۲۴.
۴۲۵۵۷ DM24044 تبيين اسباب مشروعيت پردازش داده شخصي از منظر حقوق اتحاديه اروپا و ايران/ مهديه لطيف زاده … [و ديگران].- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۲۵-‎۳۶۴.
۴۲۵۵۸ DM24045 رضايت شاکي خصوصي؛ موضوعيت يا طريقيت/ اردوان ارژنگ.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۶۵-‎۳۸۴.
۴۲۵۵۹ DM24046 اختيارات ذاتي داوران در داوري تجاري بين المللي/ همايون مافي، عليرضا فتاحي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۸۵-‎۴۱۴.
۴۲۵۶۰ DM24047 بررسي فقهي حقوقي تاثير جنسيت در حکم به مجازات قتل در زناي به عنف/ جواد حبيبي تبار، اعظم خوش صورت موفق، جواد خسروي.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص ۸-‎۲۶.
۴۲۵۶۱ DM24048 بازپژوهي مستندات فقهي حق حبس در نکاح مبتني بر مهريه نامتعارف با تکيه بر فقه اماميه/ حسن غروي، محدثه مهرابي زاده.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص ۲۸-‎۵۴.
۴۲۵۶۲ DM24049 بررسي مباني فقهي حقوقي لزوم حمايت کيفري از حق تحصيل کودکان/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي … [و ديگران].- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص ۵۶-‎۸۴.
۴۲۵۶۳ DM24050 عدم جريان حق حبس در ازدواج/ احمدعلي قانع، احمدرضا موسوي مصباح الشريعه.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص ۸۶-‎۱۰۶.
۴۲۵۶۴ DM24051 مسئوليت مدني در قبال مواليد زيان ديده در دوران جنيني در نظام فقهي حقوقي ايران، فرانسه و آمريکا/ مهدي ملايي، ناصر انطيقه چي.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص ۱۰۸-‎۱۳۴.
۴۲۵۶۵ DM24052 ابهام زدايي از ملاک تقدير نفقه/ سعيد سبويي جهرمي، علي جعفري، سيداميرحسين ارجمند.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص ۱۳۶-‎۱۵۷.
۴۲۵۶۶ DM24053 دشواري هاي ارتقاي شغلي قضات زن در تشکيلات قضايي ايران/ سيده زهرا موسوي شياده، جواد حبيبي تبار، محمدمهدي لبيبي.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص ۸-‎۲۹.
۴۲۵۶۷ DM24054 جواز بازنمايي رسانه اي زنان مجرم: بررسي ديدگاه فقهي سيدعلي خامنه اي/ اميد توتچي فتيدهي، محمدحسين ظريفيان يگانه.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص ۶۴-‎۸۸.
۴۲۵۶۸ DM24055 نظريه عسر و حرج فراگير زوجه در طلاق حاکم از منظر فقه و حقوق مدني/ حميد نگارش، علي کارشناس.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص ۹۰-‎۱۱۰.
۴۲۵۶۹ DM24056 موضع سياست جنايي اسلام در مسئله حجاب/ علي محمدي جورکويه.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص ۱۱۲-‎۱۳۴.
۴۲۵۷۰ DM24057 ضرورت حمايت جهاني و ملي از زنان بزه ديده از انواع آزار و خشونت در جامعه و خانواده/ شهلا گل پرور، محمد نبي پور، حسن حاجي تبار فيروزجاني.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص ۱۳۶-‎۱۶۳.
۴۲۵۷۱ DM24058 بررسي لوازم اخلاقي و رعايت حقوق شهروندي متهم در مرحله دستگيري/ عباس گوهري، عباس تدين، عبدالجبار زرگوشي نسب.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۵۹-‎۱۸۷.
۴۲۵۷۲ DM24059 برابري در آراء و نظرات شوراي نگهبان با تاکيد بر کرامت انساني/ مهدي مفتاحي، سيدمحمدصادق احمدي، قدرت الله نوروزي باغکمه.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۲۰۷-‎۲۳۶.
۴۲۵۷۳ DM24060 نشانه هاي ناهنجار در نهاد قانون گذار: نقدي بر مصونيت مصوبات شوراهاي عالي انقلاب فرهنگي و فضاي مجازي از شکايت در ديوان عدالت اداري/ سيدحسين صفايي، محمد درويش زاده.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۷-‎۱۵.
۴۲۵۷۴ DM24061 تاملي بر کاربست فناوري هاي نوين در نظام انتخاباتي و الزامات قانوني آن در نظام حقوقي ايران/ نادر اسدي اوجاق، محسن طاهري.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۱۷-‎۴۴.
۴۲۵۷۵ DM24062 نسبيت رژيم سياسي به مثابه روش حاکميت جايگاه قانوني نظام رياستي و پارلماني در حقوق اساسي ايران/ علي عباس حياتي، محمدجواد جاويد، هاشم احمدي گوديني.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۴۷-‎۷۴.
۴۲۵۷۶ DM24063 حمايت از آزادي دين: در پرتو تامين زيست صادقانه و نفي از خودبيگانگي/ محمدرضا دانش شهرکي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۷۷-‎۱۰۷.
۴۲۵۷۷ DM24064 حق بر سلامت معلولان در حوزه حقوق شهري (با نگاهي به مصوبات شوراي شهر تهران)/ شهرام سلامي، محمد مظهري.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۱۱۰-‎۱۳۱.
۴۲۵۷۸ DM24065 ممنوعيت عضويت در هيات مديره شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي هم زمان با اشتغال در دستگاههاي اجرائي در قوانين بودجه سال هاي ۱۳۹۸ الي ۱۴۰۱ ناظر بر تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت/ علي اصغر قلمقاش.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۱۳۴-‎۱۶۷.
۴۲۵۷۹ DM24066 قاعده گزيني شناسايي و حمايت از حق اجراي عمومي در آثار ادبي و هنري در حقوق ايران و اسناد بين المللي/ علي کشاورز، مهدي خاقاني اصفهاني.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۱۷۰-‎۱۹۸.
۴۲۵۸۰ DM24067 نهاد وثيقه قانوني در ماده ۹۴۸ قانون مدني/ نصير مشايخ، ذکري دلريش.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و يکم، دوره دوم، شماره 183-‎184، بهار: ص ۱۳-‎۴۲.
۴۲۵۸۱ DM24068 تاملي در آرا برائت صادره از دادگاه هاي انتظامي سردفتران و دفترياران/ محمد عظيميان.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و يکم، دوره دوم، شماره 183-‎184، بهار: ص ۴۳-‎۵۶.
۴۲۵۸۲ DM24069 اصول حرفه اي گري اخلاقي در منابع انساني دفاتر اسناد رسمي/ سعيد نظري توکلي، نگار عليزاده.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و يکم، دوره دوم، شماره 183-‎184، بهار: ص ۵۷-‎۷۶.
۴۲۵۸۳ DM24070 ديدگاهي پيرامون مصوبه هيات وزيران در خصوص تقسيم اسناد دولتي/ سياوش مددي.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و يکم، دوره دوم، شماره 183-‎184، بهار: ص ۷۷-‎۸۲.
۴۲۵۸۴ DM24071 بررسي اجمالي موارد فسخ، عدم نفوذ، بطلان عقود و معاملات در قانون مدني ايران/ محمود محمدزاده.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و يکم، دوره دوم، شماره 183-‎184، بهار: ص ۸۳-‎۱۰۲.
۴۲۵۸۵ DM24072 نکاتي در رابطه با صدور اجراييه نسبت به اسناد رسمي اجاره و تخليه املاک/ ايرج نجفي.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و يکم، دوره دوم، شماره 183-‎184، بهار: ص ۱۰۳-‎۱۱۲.
۴۲۵۸۶ DM24073 حقوق متهم در مرحله کشف جرم (در پرتو مقررات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲)/ رقيه افلاطوني.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و يکم، دوره دوم، شماره 183-‎184، بهار: ص ۱۱۳-‎۱۴۴.
۴۲۵۸۷ DM24074 قانون ماليات بر ارزش افزوده: قلع ماده نزاع در مورد ثبت سند انتقال وسائط نقليه/ علي اصغر جوادي.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و يکم، دوره دوم، شماره 183-‎184، بهار: ص ۱۴۵-‎۱۴۸.
۴۲۵۸۸ DM24075 جايگاه قانوني جرم افشاي اسرار حرفه اي سردفتران و دفترياران و کارکنان دفاتر اسناد رسمي/ حيدر حيدري.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و يکم، دوره دوم، شماره 185-‎186، تابستان: ص ۱۹-‎۳۴.
۴۲۵۸۹ DM24076 تاملي در آرا دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران در خصوص قانون پيش فروش ساختمان/ محمد عظيميان.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و يکم، دوره دوم، شماره 185-‎186، تابستان: ص ۳۵-‎۴۰.
۴۲۵۹۰ DM24077 مقايسه وکالت مطلق و وکالت عام/ پگاه عباسي داکاني.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و يکم، دوره دوم، شماره 185-‎186، تابستان: ص ۴۱-‎۶۷.
۴۲۵۹۱ DM24078 نحوه صدور انواع سند مالکيت و مستندات قانوني آن/ سيدحسين سپاسه.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و يکم، دوره دوم، شماره 185-‎186، تابستان: ص ۶۹-‎۸۸.
۴۲۵۹۲ DM24079 بررسي اختلافات ملکي دستگاه هاي اجرايي در تصويب نامه هاي هيات وزيران/ اميرمسعود نادمي.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و يکم، دوره دوم، شماره 185-‎186، تابستان: ص ۸۹-‎۱۲۶.
۴۲۵۹۳ DM24080 عدم شمول عوارض کسب و پيشه به دفتر اسناد رسمي، دفتر وکالت و مطب پزشکان/ خسرو عباسي داکاني.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و يکم، دوره دوم، شماره 185-‎186، تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۳۳.
۴۲۵۹۴ DM24081 وحدت و تعدد مراجع رسيدگي کننده به دعاوي خانواده/ مهرانگيز سليماني، بهروز سليماني، ارسلان سليماني.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و يکم، دوره دوم، شماره 185-‎186، تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۷.
۴۲۵۹۵ DM24082 تحليل حقوقي اوراقه قرضه در سرمايه گذاري/ سيدمرتضي موسوي.- وکيل. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎86، مرداد: ص ۵۵-‎۷۶.
۴۲۵۹۶ DM24083 بررسي حقوق عابر پياده با توجه به حقوق شهروندان در فضاهاي شهري نمونه موردي (محور ولي عصر حد فاصل ميدان راه آهن تا ميدان تجريش)/ پريسا پورزرگر، سعيد غفراني، محمدمهدي رياحي دهکردي.- وکيل. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎86، مرداد: ص ۷۷-‎۹۷.
۴۲۵۹۷ DM24084 آثار حقوقي احداث اعياني در اراضي دولتي/ بهزاد آهنگري، حمزه ابروزن، سعيد يوسفي منش.- وکيل. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎87، شهريور: ص ۷-‎۲۰.
۴۲۵۹۸ DM24085 حقوق شهروندي از منظر قرآن و منظر مولاي متقيان حضرت علي (ع)/ محمدعلي ايماني، يحيي کاظمي.- وکيل. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎87، شهريور: ص ۳۹-‎۷۲.
۴۲۵۹۹ DM24086 مباني مسووليت ناشي از نقض تعهد عام کارفرما به فراهم سازي شرايط اجراي قراردادهاي پيمانکاري بين المللي؛ مطالعه تطبيقي در حقوق کانادا و ايران/ حسن اسکندري، محمد عيسائي تفرشي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و ششم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۴.
۴۲۶۰۰ DM24087 امکان سنجي اعطاي شخصيت حقوقي به دارايي ورشکسته (با مطالعه در حقوق ايران و آمريکا)/ حبيب رمضاني آکردي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و ششم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۵-‎۴۸.
۴۲۶۰۱ DM24088 تحليلي بر ماهيت فسخ بدون علت قراردادهاي خدماتي در حقوق ايران، فرانسه و آمريکا/ محمدصادق لباني مطلق، سيدکمال سجادي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و ششم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۹-‎۷۴.
۴۲۶۰۲ DM24089 حقوق طبيعي مونتسکيو: تاملي بر نسبت متافيزيک و واقعيت در انديشه حقوق طبيعي/ مهدي شهابي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و ششم، شماره ‎1، بهار: ص ۷۵-‎۹۷.
۴۲۶۰۳ DM24090 نقد مسووليت مدني ناشي از عرضه اوليه در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران با نگاهي به حقوق انگلستان و آمريکا/ نيما عليجان نژاد، حميد ابهري.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و ششم، شماره ‎1، بهار: ص ۹۹-‎۱۲۲.
۴۲۶۰۴ DM24091 جايگاه حقوقي و اعتباري قرارداد فروش محصولات پروژه در زنجيره قراردادهاي تامين مالي پروژه محور: نقش شروط قرارداد فروش در بانک پذيري پروژه/ شادي کسنوي، محمود باقري.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و ششم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۲۳-‎۱۴۷.
۴۲۶۰۵ DM24092 تاملي در حريم خصوصي و محدود ساختن امر به معروف و نهي از منکر در رفتارهاي علني از منظر فقه و قانون/ حسين جوان آراسته.- حکومت اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۴.
۴۲۶۰۶ DM24093 ضمانت اجراي کيفري در صيانت از امر به معروف و نهي از منکر در قوانين جمهوري اسلامي ايران/ مرتضي مطهري فرد، اردوان ارژنگ، حميد روستايي صدرآبادي.- حکومت اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۶۲.
۴۲۶۰۷ DM24094 تحليل معيارهاي تحديد آزادي در دو نظام حقوق بشر اسلامي و حقوق بشر عرفي/ حسين جوان آراسته.- حکومت اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۶.
۴۲۶۰۸ DM24095 تحليل عملکرد شوراي حقوق بشر در خصوص پديده تغييرات آب و هوايي (۲۰۰۸-۲۰۲۰)/ سيدمحمدکاظم سجادپور، سيدمحمد رضي خردمند.- سياست خارجي. ‎۱۴۰۰، سال سي و پنجم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۳.
۴۲۶۰۹ DM24096 اعمال مقررات حقوق بين الملل بشردوستانه در عرصه جنگ هاي سايبري: چالش ها و راهکارها/ مهدي حيدري فرد.- سياست خارجي. ‎۱۴۰۰، سال سي و پنجم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۷۴.
۴۲۶۱۰ DM24097 واکاوي مسئوليت کيفري دختران در فقه اماميه و حقوق موضوعه/ محمدرضا زيرک مبارکي.- فقه و حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۱۵-‎۴۹.
۴۲۶۱۱ DM24098 سوء رفتار با کودکان از طريق تنبيه بدني از ديدگاه فقه و حقوق و اسناد بين المللي/ سيدمرتضي موسوي تبار.- فقه و حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۵۰-‎۵۲.
۴۲۶۱۲ DM24099 بررسي جرم تبليغ عليه نظام در قانون مجازات اسلامي/ علي جوانبخت.- فقه و حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۵۳-‎۵۶.
۴۲۶۱۳ DM24100 واکاوي ماهيت نهاد خانواده در فقه اماميه و حقوق ايران/ سيدابوالقاسم نقيبي، معصومه شهرياري.- خانواده پژوهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎70، تابستان: ص ۲۰۹-‎۲۲۷.
۴۲۶۱۴ DM24101 تحليل نسبت تحريم هاي اقتصادي يک جانبه با حقوق بين الملل معاصر/ عبداله قنبرلو.- مطالعات راهبردي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و پنجم، شماره ‎2 (پياپي ‎96)، تابستان: ص ۳۰۱-‎۳۲۹.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up