تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین 1401

  1. خانه
  2. آرشیو تازه های کتابخانه آنلاین
  3. تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین 1401

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین 1401

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۹۴۸۲ DM20996 بررسي تطبيقي مشروعيت حيل ربا در مذاهب اسلامي/ هاشم فرج زاده جبدرقي ، عليرضا صابريان ، رضا کهساري.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎2، بهار: ص ۴۰۹-‎۴۳۳.
۳۹۴۸۳ DM20995 اندازه هاي شرعي، تطبيق دقيق يا تسهيل در تطبيق/ حسين مختاري، مهدي موحدي محب، خسرو مؤمني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎2، بهار: ص ۴۳۵-‎۴۵۹.
۳۹۴۸۴ DM20998 تحليل موضوع ادله لاحرج/ عليرضا باريکلو.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎2، بهار: ص ۵۳۷-‎۵۵۹.
۳۹۴۸۵ DM20997 تحليل ادله نظريه عمومي ارش در قرارداد ها براساس نگرش اقتصادي با مطالعه تطبيقي در حقوق کامن لا/ حميدرضا بهروزي زاد، نجاد علي الماسي، جليل قنواتي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎2، بهار: ص ۵۶۱-‎۵۸۷.
۳۹۴۸۶ DM21000 فقدان دليل عقل در فرايند هنجار سازي قواعد بين المللي/ عليرضا ابراهيمي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎2، بهار: ص ۶۰۹-‎۶۸۹.
۳۹۴۸۷ DM20999 درنگي در بايستگي اخذ برائت از بيمار/ اردوان ارژنگ، سيدمهدي جوکار.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎2، بهار: ص ۶۲۹-‎۶۵۵.
۳۹۴۸۸ DM21001 قصاص بدون اذن حاکم از منظر محقق اردبيلي و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/ فاطمه کوه ميشي، منصور امير زاده جيرکلي، حسين صابري.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎2، بهار: ص ۶۶۷-‎۷۰۸.
۳۹۴۸۹ DM21007 کاوشي در شيوه اجراي مجازات هاي محارب و همسان سازي چگونگي انتخاب مجازات ترتيبي با تخييري/ محمدحسين شاکر اشتيجه، حميد روستايي صدر آبادي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۷۱-‎۸۰۰.
۳۹۴۹۰ DM21006 واکاوي ماهيت تعزيرات منصوص شرعي با رويکرد انتقادي از منظر فقهي و حقوقي/ علي رضانژاد، محمد محسني دهکلاني، علي اکبر جهاني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۲۱-‎۸۴۷.
۳۹۴۹۱ DM21002 اصل تفکيک انساني از نگاه حقوق بشر دوستانه اسلامي در مقايسه با معاهدات بين المللي/ حسين حقيقت پور.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۷۵-‎۹۰۶.
۳۹۴۹۲ DM21003 تأملي در انگاره عدم ربا در معدودات/ ميثم شعيب، محمد تقي قبولي درافشان، محمد حسن حائري.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۹۰۷-‎۹۳۷.
۳۹۴۹۳ DM21004 تحليل تکليف حقوقي در نابرابري شهادت و حل آن براساس تفسير واژه ها در بستر شکل گيري/ محمد صالحي مازندراني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۰۲-‎۱۰۷۷.
۳۹۴۹۴ DM21005 ماهيت و آثار شروط الحاقي/ سيدعلي علوي قزويني، جعفر رمضاني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۹۲۷-‎۱۰۲۴.
۳۹۴۹۵ DM21008 نگرشي بر جوانب اخلاقي و حقوقي رابطه جنسي با ربات ها/ سيدرضا احسان پور.- اخلاق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎45: ص ۱-‎۱۵.
۳۹۴۹۶ DM21009 گفتمان سياست جنايي قوه قضائيه در دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضائيه/ اميرحسن نيازپور.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎116، زمستان: ص ۳۵۹-‎۳۸۸.
۳۹۴۹۷ DM21010 عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومي ايران به مثابه نوعي هستي اجتماعي/ محمدجواد جاويد، زين العابدين يزدان پناه.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎116، زمستان: ص ۳۸۹-‎۴۱۰.
۳۹۴۹۸ DM21011 پوزيتويسم حقوقي در نظام قضايي ايران؛ برايند تعاملي فرماليسم حقوقي و نص گرايي قانوني/ مسعود الماسي، احمد واعظي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎117، بهار: ص ۱-‎۱۹.
۳۹۴۹۹ DM21012 تفاسير قضايي از سوء رفتار جنسي زوج در محاکم خانواده/ طوبي شاکري گلپايگاني، زهرا بابازاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎117، بهار: ص ۲۱-‎۴۲.
۳۹۵۰۰ DM21013 وضعيت صدور حکم به نفع خوانده دعواي مدني بر اساس اصل برائت و بدون سوگند او/ مهدي حسن زاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎117، بهار: ص ۴۳-‎۵۸.
۳۹۵۰۱ DM21014 اختيارات دادستان ديوان کيفري بين المللي در آغاز فرايند ارزيابي مقدماتي/ محمدهادي ذاکرحسين.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎117، بهار: ص ۵۹-‎۸۱.
۳۹۵۰۲ DM21015 نقش قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران در تضمين حق بر آب/ مهناز رشيدي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎117، بهار: ص ۸۳-‎۱۰۷.
۳۹۵۰۳ DM21016 سازگاري مقررات شرکت سهامي خاص و حرفه پزشکي با بهره گيري از آورده هاي حقوق تطبيقي/ سيدعباس سيدي آراني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎117، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۲۹.
۳۹۵۰۴ DM21017 اصل تناسب در توقيف داده و سامانه در فرايند کيفري/ صادق تبريزي، حسن عالي پور، محمدرضا الهي منش.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎117، بهار: ص ۱۳۱-‎۱۵۲.
۳۹۵۰۵ DM21018 تاثيرات متقابل آراي حقوقي و کيفري؛ از تئوري تا رويه قضايي/ مجيد عزيزياني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎117، بهار: ص ۱۵۳-‎۱۷۴.
۳۹۵۰۶ DM21019 اصول و الزامات حقوقي حاکم بر فناوري هاي حقوقي دادرسي قضايي/ علي بهادري جهرمي، محمدرضا علي پور.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎117، بهار: ص ۱۷۵-‎۲۰۰.
۳۹۵۰۷ DM21020 تبيين نظري تاثير جنسيت بر تعيين مجازات مجرمان مواد مخدر؛ مطالعه تطبيقي ايران و آمريکا/ ثنا کاظم پور، محمد فرجيها.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎117، بهار: ص ۲۰۱-‎۲۳۱.
۳۹۵۰۸ DM21021 تحليل حقوقي – اقتصادي معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگي شرکت هاي تجارتي/ محسن صادقي، مصطفي کوشکي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎117، بهار: ص ۲۳۳-‎۲۵۶.
۳۹۵۰۹ DM21022 هرمنوتيک و ارزش گذاري قضايي نقاشي هاي پست مدرن در حقوق مالکيت فکري/ سيداحسان رفيعي علوي، سعيد محجوب.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎117، بهار: ص ۲۵۷-‎۲۷۶.
۳۹۵۱۰ DM21023 تعديل ضمانت اجراي تعهد به ارائه اطلاعات در قراردادهاي بيمه؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس/ مجتبي محمدي، محمدهادي جواهرکلام.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎117، بهار: ص ۲۷۷-‎۲۹۷.
۳۹۵۱۱ DM21024 قيود تحديدکننده اجراي مجازات مجنون؛ نقدي بر نظر مشهور فقها و رويکرد قانون گذار ايران/ محمدهادي توکل پور، محمدامين ملکي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎117، بهار: ص ۲۹۹-‎۳۱۹.
۳۹۵۱۲ DM21025 تحليل قراردادهاي واگذاري موقت اراضي ملي/ خديجه مظفري، عليرضا ايزدي فرد.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎117، بهار: ص ۳۲۱-‎۳۴۲.
۳۹۵۱۳ DM21026 اعتبار انتقال سند تجاري پس از سررسيد يا واخواست/ حميد ميري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎117، بهار: ص ۳۴۳-‎۳۶۶.
۳۹۵۱۴ DM21027 تعامل پليس با اورژانس اجتماعي در مداخله بحران پس از بزه ديدگي/ ابراهيم رجبي تاج امير.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎62، بهار: ص ۱-‎۲۶.
۳۹۵۱۵ DM21028 چالش هاي پيشگيري وضعي از فساد قضايي با تمرکز بر شفافيت و نظارت/ علي ميررجبي، اسماعيل هادي تبار، سيدابراهيم قدسي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎62، بهار: ص ۲۷-‎۴۷.
۳۹۵۱۶ DM21029 پيشگيري غيرکيفري از جرم در اسلام از منظر صحيفه سجاديه/ عيسي غفاري المشيري، مهدي اسماعيلي، حسن حاجي تبار فيروزجايي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎62، بهار: ص ۴۹-‎۶۶.
۳۹۵۱۷ DM21030 پيشگيري از جرم ورشکستگي به تقصير در نظام حقوقي ايران/ عليرضا شمشيري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎62، بهار: ص ۸۹-‎۱۰۸.
۳۹۵۱۸ DM21031 نقش مجازات هاي جايگزين حبس بر پيشگيري از تکرار جرم در شهرستان بوشهر/ محمد شريف دشتي، علي جمادي، علي جاني پور.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎62، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۳۱.
۳۹۵۱۹ DM21032 پيشگيري از جرم تخريب آثار فرهنگي تاريخي در سياست جنايي ايران/ طيبه فعال عراقي نژاد، محمدرضا شادمان فر، مسعود حيدري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎62، بهار: ص ۱۳۳-‎۱۵۲.
۳۹۵۲۰ DM21033 پيشگيري از بزه ديدگي مکرر از طريق رويکردهاي باليني توانمندسازي بزه ديدگان/ تهمينه شاهپوري، حسين غلامي، حسنعلي موذن زادگان.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎62، بهار: ص ۱۷۵-‎۱۹۸.
۳۹۵۲۱ DM21034 پيشگيري از جرائم عليه امنيت سايبري در هوانوردي بين المللي/ مهساسادات زواره ئي، صادق سليمي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎62، بهار: ص ۱۹۹-‎۲۱۸.
۳۹۵۲۲ DM21035 بررسي ماهيت فلسفي و حقوقي نهاد خانواده در منشور بين المللي حقوق بشر/ نيلوفر مقدمي خمامي، آرامش شهبازي.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۴۰۰، سال بيست و چهارم، شماره ‎93، پاييز: ص ۷-‎۲۸.
۳۹۵۲۳ DM21036 بررسي روح حاکم بر لايحه حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت/ مهدي محمدزاده، رضا بکشلو، بشير عيسي زاده.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۴۰۰، سال بيست و چهارم، شماره ‎93، پاييز: ص ۲۹-‎۵۴.
۳۹۵۲۴ DM21037 حق بهره مندي از شير مادر در اردوگاه پناهندگان در پرتو نظام بين المللي حقوق بشر/ آناهيتا سيفي، نجمه رزمخواه.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۴۰۰، سال بيست و چهارم، شماره ‎93، پاييز: ص ۵۵-‎۸۱.
۳۹۵۲۵ DM21038 تجارب حقوقي زنان مطلقه از فرايند طلاق در ايران (مورد مطالعه شهر قم)/ راحله کاردواني، حانيه قوام.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۴۰۰، سال بيست و چهارم، شماره ‎93، پاييز: ص ۸۳-‎۱۱۲.
۳۹۵۲۶ DM21039 کشف خلاف واقع در ازدواج/ محمد اسحاقي، زهرا غلامي.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۴۰۰، سال بيست و چهارم، شماره ‎93، پاييز: ص ۱۱۳-‎۱۳۳.
۳۹۵۲۷ DM21040 مسائل و تبعات حقوقي بانکداري سايه/ محمود باقري، محمد صادقي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎96، زمستان: ص ۱-‎۲۱.
۳۹۵۲۸ DM21041 کاربرد ضابطه تناسب صدمات استخوان و ميزان جبران خسارت در ارش؛ از تعيين توسط متخصص تا تطبيق و حکم توسط قاضي/ محمدحسين شاکر اشتيجه … [و ديگران].- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎96، زمستان: ص ۲۳-‎۴۲.
۳۹۵۲۹ DM21042 چالش هاي ناشي از اجمال قانون مجازات اسلامي در مرحله اجراي مجازات جايگزين حبس/ حميدرضا فيروزيان حاجي، حسن حاجي تبار فيروزجائي، کيومرث کلانتري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎96، زمستان: ص ۴۳-‎۶۸.
۳۹۵۳۰ DM21043 تاملي بر راي داوري خارجي از منظر کنوانسيون نيويورک در مورد شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي (۱۹۵۸)/ همايون مافي، مهشيد اسحاقي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎96، زمستان: ص ۶۹-‎۹۲.
۳۹۵۳۱ DM21044 بررسي مفهوم نهادهاي زيرمجموعه رهبري و کيفيت نظارت بر آنها در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ مسلم آقائي طوق، محمد صدري ارحامي، ايمان مختاري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎96، زمستان: ص ۹۳-‎۱۱۱.
۳۹۵۳۲ DM21045 رسيدگي ماهوي در ديوان عدالت اداري/ محمدجواد شريعت باقري، محمدرضا کرد فيروزجايي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎96، زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۲.
۳۹۵۳۳ DM21046 ماهيت قراردادهاي مشارکت عمومي خصوصي/ سيدمحمدحسن ملائکه پور شوشتري، محسن عليجاني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎96، زمستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۴.
۳۹۵۳۴ DM21047 مقايسه تطبيقي اعمال روش هاي جبران قضائي بر اشتباه مقام اداري/ فاطمه افشاري، مرتضي نجابت خواه.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎96، زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۸۸.
۳۹۵۳۵ DM21048 نحوه برخورد با باغيان در فقه اماميه و عامه (و تطبيق با قانون مجازات اسلامي)/ افشين عبداللهي … [و ديگران].- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎96، زمستان: ص ۱۸۹-‎۲۰۹.
۳۹۵۳۶ DM21049 عدم استيفاي عدد در شهادت بر جرائم جنسي؛ نقدي بر قسمت اخير ماده ۲۰۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲/ علي محمديان، سيف اله احدي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎96، زمستان: ص ۲۱۱-‎۲۲۶.
۳۹۵۳۷ DM21050 سياست جنايي مشارکتي در احياي حقوق عامه با بهره از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد/ الهه مرندي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎96، زمستان: ص ۲۲۷-‎۲۵۷.
۳۹۵۳۸ DM21051 آيين دادرسي حاکم بر جرائم اشخاص حقوقي در مرحله تحقيقات مقدماتي در حقوق ايران و فرانسه/ حسين ميرمحمدصادقي، مهدي صبوري پور، مجتبي مراديان.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎96، زمستان: ص ۲۵۹-‎۲۹۰.
۳۹۵۳۹ DM21052 استناد به نقض حق دادرسي منصفانه در اداره ثبت اختراع اروپا به عنوان مبنايي براي طرح دعواي سرمايه گذاري خارجي/ گودرز افتخار جهرمي، سوگل فاضل مطلق.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎96، زمستان: ص ۱۱-‎۳۵.
۳۹۵۴۰ DM21053 جايگاه ادعا(ها)ي مندرج در اظهارنامه هاي ثبت اختراع در محدوده حمايتي از اختراعات/ سعيد حبيبا، گلريز مهردار قائم مقامي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎96، زمستان: ص ۳۷-‎۶۰.
۳۹۵۴۱ DM21054 اخلاق فضيلت اودايمونيايي و حقوق فردي: بررسي ديدگاه دوگلاس راسموسن و دوگلاس دن ييل/ افسانه ميرزازاده، سيدمحمد قاري سيدفاطمي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎96، زمستان: ص ۶۱-‎۸۲.
۳۹۵۴۲ DM21055 بيمه مضاعف و تقسيم مسئوليت ميان بيمه گران/ محسن ايزانلو، معصومه ناظري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎96، زمستان: ص ۸۳-‎۱۰۷.
۳۹۵۴۳ DM21056 قضازدايي پليسي در نظام حقوق کيفري ايران و انگلستان؛ مباني و جلوه ها/ نسرين مهرا، حسن رودسرابي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎96، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۸.
۳۹۵۴۴ DM21057 تحليل روش استدلال ديوان بين المللي دادگستري در پذيرش ايراد مقدماتي دوم آمريکا در قضيه برخي از اموال ايران/ محسن عبدالهي، نرگس انصاري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎96، زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۶.
۳۹۵۴۵ DM21058 امکان سنجي تمسک به قاعده لاضرر به عنوان مبناي خيار غبن با تاکيد بر شموليت لاضرر در امور عدمي/ مصطفي شريفي، سيدمحمدتقي قبولي درافشان، محمدرضا علمي سولا.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎96، زمستان: ص ۱۸۷-‎۲۱۳.
۳۹۵۴۶ DM21059 امکان سنجي جريان خيار در عقود جايز شبه لازم (نقدي بر نظريه عدم جريان خيار در مطلق عقود جايز)/ سام محمدي، هيوا عبدالکريمي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎96، زمستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۲.
۳۹۵۴۷ DM21060 بررسي تطبيقي ضابطه و زمان اجراي قاعده منع تعقيب مجدد عمودي در دادگاه هاي کيفري بين المللي/ مجتبي جاني پور، مهين سبحاني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎96، زمستان: ص ۲۳۳-‎۲۵۶.
۳۹۵۴۸ DM21061 رجال مذهبي و سياسي به عنوان قيد غالبي، در اصل يکصد و پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ مهدي موحدي محب.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎96، زمستان: ص ۲۵۷-‎۲۸۱.
۳۹۵۴۹ DM21062 انصراف از طلاق توافقي (بررسي تحليلي قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و ۱۳۹۱)/ عليرضا عالي پناه، جواد پيري، فائزه کاوسي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎96، زمستان: ص ۲۸۳-‎۳۰۰.
۳۹۵۵۰ DM21063 ماهيت اثباتي داده پيام هاي الکترونيکي به عنوان ادله اثبات دعوا/ عباس ميرشکاري، صابر علائي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎96، زمستان: ص ۳۰۱-‎۳۲۷.
۳۹۵۵۱ DM21064 مرجع تشخيص اساسي بودن مصوبات مجلس خبرگان رهبري/ اميد شيرزاد.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎96، زمستان: ص ۳۲۷-‎۳۴۹.
۳۹۵۵۲ DM21065 بررسي تعارض منافع سهام داران بانک با رويکرد حاکميت شرکتي/ زينب نوابي مقدم … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎96، زمستان: ص ۳۵۱-‎۳۷۵.
۳۹۵۵۳ DM21066 امکان سنجي نظارت قضايي بر اشتباه موضوعي مقام اداري در حقوق اداري ايران با رويکردي تطبيقي به نظام حقوقي فرانسه/ فاطمه افشاري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎96، زمستان: ص ۳۷۷-‎۴۰۵.
۳۹۵۵۴ DM21067 تاسيس نهاد مباشرت و تسبيب، ضرورت يا عدم ضرورت؟/ احمد حاجي ده آبادي.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۵۱-‎۲۷۵.
۳۹۵۵۵ DM21068 نظريه ادغام و آثار مبين واقعيت: بيان واقعيت يا نقض؟/ زينب شعباني، محمود حکمت نيا.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۷۷-‎۲۹۶.
۳۹۵۵۶ DM21069 مطالعه تاثير قواعد حقوق مالکيت فکري بر هزينه معاملات همکاري هاي علمي بين المللي/ عبدالحسين شيروي، سمين عباسي.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۹۷-‎۳۱۸.
۳۹۵۵۷ DM21070 خودتنظيمي زيست محيطي شرکت ها در صنعت نفت و گاز/ محمد ساردوئي نسب … [و ديگران].- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۱۹-‎۳۴۱.
۳۹۵۵۸ DM21071 معيارهاي قابليت جبران ضررهاي ناشي از آسيب هاي رواني در حقوق ايران و انگلستان/ احمد اميري، حسن باديني، حجت مبين.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۴۳-‎۳۷۰.
۳۹۵۵۹ DM21072 بررسي مفهوم رابطه خصوصي با داور و تاثير آن در اعتبار راي داوري تجاري بين المللي/ مهدي حقيقيان، ميرشهبيز شافع.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۷۱-‎۳۹۱.
۳۹۵۶۰ DM21073 داوري پذيري اختلافات داخلي شرکت هاي تجاري و موانع آن/ محمد رستمي … [و ديگران].- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۹۳-‎۴۱۶.
۳۹۵۶۱ DM21074 واکاوي وضعيت حقوقي قرارداد ليسانس فضولي مالکيت فکري با تاکيد بر نظام اختراعات/ علي ساعتچي.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۱۷-‎۴۳۸.
۳۹۵۶۲ DM21075 مسئوليت مدني دولت در جبران خسارات ناشي از اشتباهات سيستمي ثبت املاک در حقوق ايران و انگلستان/ نسرين طباطبايي حصاري، سروش صفي زاده.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۳۹-‎۴۶۵.
۳۹۵۶۳ DM21076 غذا با طعم حق مولف: امکان سنجي حمايت حقوق مالکيت ادبي و هنري از ابتکارات آشپزي (مطالعه تطبيقي در حقوق امريکا و ايران)/ سيدمحمدهادي قبولي درافشان.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۶۷-‎۴۸۵.
۳۹۵۶۴ DM21077 بررسي تاثير بيماري هاي واگيردار بر اجراي قراردادهاي مالي با تکيه بر اصل ابقاي قرارداد/ راحيل آذر، سيدعلي سيداحمدي سجادي.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۸۷-‎۵۱۵.
۳۹۵۶۵ DM21078 تحليل اقتصادي حق حبس به منزله ضمانت اجراي قانوني تعهدات قراردادي/ مصطفي شاهبازي.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۱۷-‎۵۳۹.
۳۹۵۶۶ DM21079 تحليل اقتصادي حقوق قراردادها با تکيه بر اقتصاد اطلاعات/ مجتبي قاسمي، صبا صديقي صفايي.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۴۱-‎۵۶۰.
۳۹۵۶۷ DM21080 مطالعه تطبيقي بهره برداري از شهرت اشخاص مشهور در بازي هاي رايانه اي/ علي نظري، عباس ميرشکاري.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۶۱-‎۵۹۱.
۳۹۵۶۸ DM21081 رويکرد ديوان بين المللي دادگستري در توسعه منابع حقوق بين الملل در پرتو ماده ۳۸ اساسنامه/ سيدمحمدباقر اميريان … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۲۲۷-‎۲۴۹.
۳۹۵۶۹ DM21082 واکاوي پاسخ دهي واکنشي تقنيني نظام عدالت کيفري در قلمرو جرايم ارتکابي اشخاص حقوقي/ جميله زينعلي، محسن شکرچي زاده، غلامحسين مسعود.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۲۵۱-‎۲۶۷.
۳۹۵۷۰ DM21083 درنگي بر مبناي فقهي مشاغل مجرمانه در حقوق کيفري ايران مبتني بر ادله اجتهادي/ نرجس اربابي، محمدرضا کاظمي گلوردي، عباس شيخ الاسلامي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۲۶۹-‎۲۸۵.
۳۹۵۷۱ DM21084 از حل و فصل الکترونيکي اختلافات تا بلاکچين و عدالت در دادگاه هاي رمزنگاري/ فريبا کاظمي جليسه، عاطفه اميني نيا، جميل حسن پور.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۲۸۷-‎۳۰۵.
۳۹۵۷۲ DM21085 بررسي فقهي و حقوقي استانداردهاي تجهيزات پزشکي و مسئوليت اشخاص مرتبط با توليد و عرضه تجهيزات درماني/ مجتبي صادقي بهابادي … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۳۲۲-‎۳۰۷.
۳۹۵۷۳ DM21086 تاثير اراده طرفين اختلاف در صلاحيت داور در رسيدگي به اختلاف راجع به اصل قرارداد در حقوق ايران و انگلستان/ سيدعلي حسيني، داريوش بابائي، عبدالله بهمن پوري.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۳۲۳-‎۳۳۸.
۳۹۵۷۴ DM21087 ضمانت اجراي ممنوعه ادغام شرکت هاي تجاري در حقوق ايران و انگلستان/ پريا کرم زاده، رضا نيکخواه سرنقي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۳۳۹-‎۳۵۶.
۳۹۵۷۵ DM21088 تحليل حق حضور وکيل در مرحله محاکمه در حقوق کيفري ايران/ محمد عندليب، حسين آقايي جنت مکان.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۳۵۷-‎۳۷۵.
۳۹۵۷۶ DM21089 نقش اتحاديه بين المللي مخابرات در برقراري امنيت سايبري/ الناز کتانچي، بابک پورقهرماني.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۲۴۳-‎۲۶۳.
۳۹۵۷۷ DM21090 بررسي جبران خسارت هاي عاطفي وارد شده به شخص در نتيجه ايراد آسيب فيزيکي به نزديکان با نگاهي به رويه قضايي دادگستري اتحاديه اروپا/ بابک پيمان، مهدي زارع، بابک خسروي نيا.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۲۶۵-‎۲۸۱.
۳۹۵۷۸ DM21091 تحليل قرارداد سلف موازي استاندارد در نظام حقوقي ايران و نظام فقهي کشورهاي شيعي/ مصطفي يوسف زاده گندواني، جواد نيک نژاد.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۲۸۳-‎۳۰۳.
۳۹۵۷۹ DM21092 مطالعه تطبيقي شرايط و آثار انحلال قراردادهاي پيمانکاري طرح و ساخت در نظام هاي حقوقي ايران و انگلستان/ محسن خيري، محمدرضا پيرهادي، بختيار عباسلو.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۳۰۵-‎۳۲۴.
۳۹۵۸۰ DM21093 آسيب شناسي توسعه احزاب در ايران با تاکيد بر فرايند اساسي سازي تحزب سياسي/ مونا احمدي … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۳۲۵-‎۳۴۲.
۳۹۵۸۱ DM21094 مطالعه تطبيقي معلوم بودن مبيع در حقوق ايران با انطباق کالا در کنواسيون بيع بين المللي کالا/ رضا نخعي، ابراهيم تقي زاده.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۳۴۳-‎۳۵۷.
۳۹۵۸۲ DM21095 تعقيب تا محاکمه در ديوان بين المللي کيفري و تبيين پيش سازهاي عدالت جويانه در دادرسي/ ابراهيم فيروزيان، کارن روحاني.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۳۵۹-‎۳۸۰.
۳۹۵۸۳ DM21096 نظام حقوقي حاکم بر اداره و مسوليت شرکت هاي هلدينگ در نظام حقوقي ايران و فرانسه/ ناهيد کامران زاده، مصطفي ماندگار، مهسا حسيني مقدم.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۳۸۱-‎۴۰۰.
۳۹۵۸۴ DM21097 تاملي در مسئوليت فرستنده کالا ناشي از تاخير در عمليات بارگيري و تخليه کشتي: در پرتو اصطلاحات بازرگاني و کنوانسيون هاي بين المللي/ بهاره شفيعي، سعيد منصوري، احمد شمس.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۲۳۹-‎۲۵۶.
۳۹۵۸۵ DM21098 داوري موازي در حقوق تجارت بين الملل و راهکارهاي خروج از آن با تاکيد بر رويه قضايي/ زهره صفوي همامي، موسي موسوي زنوز، سيدباقر ميرعباسي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۲۵۷-‎۲۷۶.
۳۹۵۸۶ DM21099 تاثير رويه قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشر بر چگونگي تحديد حقوق و آزادي هاي اساسي در قانون اساسي ايران/ محسن مرهوني، ليلا رئيسي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۲۷۷-‎۲۹۴.
۳۹۵۸۷ DM21100 حمايت کيفري از زنان در پرتو کنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشردوستانه و چالش هاي کلي نظام حقوقي ايران در الحاق به آنها/ سيدميلاد عليزاده جواهري، عباس شيخ الاسلامي، جعفر کوشا.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۲۹۵-‎۳۱۲.
۳۹۵۸۸ DM21101 کارآمدي نظام حل و فصل اختلافات خانوادگي/ مائده چيني ساز، سيدمهدي ميرداداشي، ابراهيم دلشاد.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۳۱۳-‎۳۲۹.
۳۹۵۸۹ DM21102 استفاده از سلول هاي بنيادي جنين در پرتو نظام حقوق بشر بين المللي/ امير هنري، سيدمحمدهادي مهدوي، داوود نصيران نجف آبادي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۵.
۳۹۵۹۰ DM21103 مسئوليت کيفري انتقال دهندگان ويروس کوويد-۱۹ در جرم قتل/ محمود حبيبي تبار، احمد حاجي ده آبادي، مسعود مصطفي پور.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۳.
۳۹۵۹۱ DM21104 بررسي تطبيقي رويه هاي ضدرقابتي در صنعت دارو در نظام هاي حقوقي ايران، اتحاديه اروپايي و ايالات متحده آمريکا: با تاکيد بر کرونا/ مجيد خليل پور گرگاني، جواد نيک نژاد.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۵.
۳۹۵۹۲ DM21105 تبيين ماهيت قراردادهاي پزشکي با نگاهي به مسئوليت ناشي از عمليات پزشکي/ عاطفه مخدومي، سعيد خردمندي، جواد پورکرمي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۹.
۳۹۵۹۳ DM21106 رابطه سببيت ميان افعال پزشک و ايراد صدمه به سقط جنين در قانون مجازات اسلامي/ محمد مسعودي نيا.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۳.
۳۹۵۹۴ DM21107 جرائم تهديدکننده بهداشت عمومي آب و خاک از منظر حقوق کيفري/ رحيم کنارکوهي، امير پاک نهاد، امير ايروانيان.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۴۶۵-‎۴۷۹.
۳۹۵۹۵ DM21108 امنيت حقوقي و رواني خريدار با حسن نيت در اسناد اموال غيرمنقول/ امين حسيني، مسعود شيراني، داود نصيران.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۴۸۱-‎۴۹۶.
۳۹۵۹۶ DM21109 مطالعه تطبيقي دعواي اضافي در حقوق ايران و آمريکا/ مريم نيشابوري، هادي عظيمي گرکاني، سيدمحمدرضا امام جزايري.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۴۹۹-‎۵۱۰.
۳۹۵۹۷ DM21110 نوآوري هاي اصلاحات قانون صدور چک و خلاءهاي قانوني آن/ محمدتقي حاجي علي، داوود اندرز.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۵۱۳-‎۵۳۲.
۳۹۵۹۸ DM21111 واکاوي تهديدات و جرايم بيوسايبري/ عباس اميري … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۵۳۵-‎۵۴۹.
۳۹۵۹۹ DM21112 سوءاستفاده از حق اقامه دعوا در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ سحر بادپا، سيروس حيدري.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۵۵۱-‎۵۶۵.
۳۹۶۰۰ DM21113 نظارت پذيري قضايي شوراي نگهبان توسط ديوان عدالت اداري/ محمدصادق رفيعي، سيدمحمدصادق احمدي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۵۶۷-‎۵۸۲.
۳۹۶۰۱ DM21114 مصاديق حقوق بشر بين المللي در فرآيند اعمال کيفر حبس با تاکيد بر سلسله مراتب هنجاري/ حسن مهدوي فر، سيدعسکري حسيني مقدم، عباس عرب خزائلي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۵۸۵-‎۶۰۰.
۳۹۶۰۲ DM21115 حقوق همبستگي و نقش آن در شکوفايي نسل سوم حقوق بشر/ ساجده اکبرپور، غلامحسين مسعود، مسعود اخوان فرد.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۶۰۳-‎۶۱۹.
۳۹۶۰۳ DM21116 بررسي مسئوليت مدني دولت در جبران خسارات مخاطرات طبيعي و نقش مديريت بحران در کاهش آن (مطالعه موردي سيل)/ ريحانه سادات حسيني زحمتکش، مجيد وزيري، ابراهيم ياقوتي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۶۲۱-‎۶۲۹.
۳۹۶۰۴ DM21117 امکان سنجي رقم سياه بزه ديدگي و لزوم تدوين سياست جنايي افتراقي در راستاي پيشگيري از خشونت عليه دانش آموزان در شهر اهواز/ سيدحسين وقاري، غلامحسين مسعود، محسن شکرچي زاده.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۶۳۱-‎۶۴۰.
۳۹۶۰۵ DM21118 کيفيت دادرسي مدني و تاثير آن بر رعايت حقوق شهروندي در فرايند دادرسي/ محمدجواد روحيان، محمود قيوم زاده، سيدابراهيم حسيني.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۶۴۳-‎۶۵۷.
۳۹۶۰۶ DM21119 چالش ها و خلاهاي قانوني مناقصات و مزايدات دولتي در نظام حقوقي ايران/ سميراسادات دولت آبادي، محسن ولايتي، عليرضا پوراسماعيلي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۶۵۹-‎۶۷۱.
۳۹۶۰۷ DM21120 بايدها و نبايدهاي بانکداري اسلامي از منظر فقه اسلامي/ جواد خليقي مقدم، عليرضا صابريان، مريم آقايي بجستاني.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۶۷۳-‎۶۸۳.
۳۹۶۰۸ DM21121 صلاحيت رهبري در عفو و تخفيف مجازات در حدود موزاين اسلامي با تاکيد بر بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي/ عباسعلي صادقي گلوردي، احمد اسديان، نادر مرداني.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۶۸۵-‎۶۹۹.
۳۹۶۰۹ DM21122 بررسي تعديل وجه التزام در فقه و حقوق موضوعه/ حميد سهرابي، اصغر عربيان، نجادعلي الماسي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۷۰۱-‎۷۱۱.
۳۹۶۱۰ DM21123 بررسي وجوه افتراق و اشتراک ديدگاه هاي مقدس اردبيلي در باب زنا با قانون مجازات اسلامي ايران/ بتول سعيدي گراغاني، محمدرسول آهنگران، جلال ايرانمنش.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۷۱۳-‎۷۲۲.
۳۹۶۱۱ DM21124 حدود و ثغور حقوق و آزادي هاي بنيادين با جرائم عليه امنيت ملي از نظر حقوق کيفري اسلام/ محدثه هاشميان جزي، سيدحسين هاشمي، محمدابراهيم شمس ناتري.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۷۲۵-‎۷۳۴.
۳۹۶۱۲ DM21125 ضمانت اجراي نقض موازين حقوق بشري مرتبط با متهم در حقوق کيفري ايران/ مظاهر خواجوند، مينا جعفري.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۷۳۷-‎۷۵۰.
۳۹۶۱۳ DM21126 مداخله بخش خصوصي در زندان در ايران و آمريکا/ مجيد بهمني، حسن حاجي تبار فيروزجائي، سيدرضا احسانپور.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۷۵۳-‎۷۶۴.
۳۹۶۱۴ DM21127 چگونگي صيانت از نظام اسلامي از ديدگاه مذاهب خمسه/ محمدرضا مهدلو ترکماني، حسن اسدي، اکبر احمدي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۷۶۷-‎۷۷۷.
۳۹۶۱۵ DM21128 احکام تکليفي تصرف املاک خصوصي در طرح هاي عمراني شهرداري از منظر فقه اسلام/ منصوره سادات ميرشفيعي، سيدمحمدرضا امام، محمد بهرامي خوشکار.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۷۷۹-‎۷۸۷.
۳۹۶۱۶ DM21129 چالش هاي عملي در رسيدگي هاي گمرکي و راه هاي برون رفت از آن/ مسعود ولي زاده فلکدهي، بهنام حبيبي درگاه، عباس پهلوان زاده.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۷۸۹-‎۸۰۰.
۳۹۶۱۷ DM21130 رويکرد قضايي نسبت به آثار زيان بار وارده به پيمانکاران ناشي از فسخ قرارداد يک جانبه از ناحيه کارفرمايان/ کرم اله پورحسيني، فيروز احمدي، شکوه نامدار.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۸۰۳-‎۸۱۳.
۳۹۶۱۸ DM21131 ارتقاي عملکرد هيئت نظارت و شوراي عالي ثبت در پرتو اصول دادرسي عادلانه و آئين دادرسي مدني فراملي/ اميرمسعود فاطميان، عليرضا حسني، امير خواجه زاده.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۸۱۵-‎۸۲۷.
۳۹۶۱۹ DM21132 جايگاه مراجع شبه قضايي در نظام حقوقي ايران/ رحيم باقري زياري، عباس حق پناهان.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۸۲۹-‎۸۴۴.
۳۹۶۲۰ DM21133 حق بر ارث در پرتو بازخواني قاعده هدم/ مجتبي لطفي خاچک، عباس مقدري اميري، مهدي فلاح خاريکي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۸۴۷-‎۸۶۰.
۳۹۶۲۱ DM21134 رمزارزها در پرتو فقه و حقوق بين الملل/ مينا نوروزي، احمد اکبري، حسن اسدي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۸۶۳-‎۸۷۷.
۳۹۶۲۲ DM21135 جلوه هاي عدالت صوري در فرآيند رسيدگي هاي داوري در پرتو نظام حقوقي ايران/ يحيي آقايي، بهنام حبيبي درگاه، حيدر حسن زاده.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۸۷۹-‎۸۹۲.
۳۹۶۲۳ DM21136 رفع تعارض پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) با تاکيد بر قاعده نفي سلطه و رفع محدوديت هاي سرمايه گذاري خارجي/ ولي الله مهرنام، مسعود راعي، عليرضا آرش پور.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۸۹۵-‎۹۰۷.
۳۹۶۲۴ DM21137 دسترسي به سلاح گرم مجاز از منظر جرم شناسي با تاکيد بر واگذاري سلاح مجاز در استان ايلام/ مجتبي عباسي، مجيد شايگان فرد، حسين تاجي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۹۰۹-‎۹۲۳.
۳۹۶۲۵ DM21138 سيري در مفهوم عدالت در حقوق بين الملل در پرتو منشور ملل متحد/ فاطمه سريان، مهرزاد شيري، احمد اسديان.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۹۲۵-‎۹۴۳.
۳۹۶۲۶ DM21139 مطالعه مقايسه اي تابعيت در حقوق موضوعه و تابعيت در فقه اسلامي/ علي قلي زاده، امراله نيکومنش، علي بهرامي نژاد مغويه.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۹۴۵-‎۹۶۰.
۳۹۶۲۷ DM21140 رويکرد اقتصادي به حقوق اثبات دعوا/ ايرج بابايي، شاهين شامي اقدم.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۲۵.
۳۹۶۲۸ DM21141 رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادي با نگاهي تطبيقي و انتقادي به خروج مناطق آزاد تجاري-صنعتي از شمول قانون کار/ حسن باديني، حسنا حاج نجفي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۲۷-‎۵۴.
۳۹۶۲۹ DM21142 آزادي کسب و کار در قوانين موضوعه و رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با تاکيد بر مجوز تاسيس/ خيرالله پروين، حسين حاجياني.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۵۵-‎۸۶.
۳۹۶۳۰ DM21143 تاثير وضعيت اقتصادي بر سبک تفکر جنايي کودکان و نوجوانان در مشهد/ سيدمهدي سيدزاده ثاني، سيده زينب حسيني، سيدحسين حسيني.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۸۷-‎۱۱۱.
۳۹۶۳۱ DM21144 سلامت اداري در گمرک (بايسته هاي حقوقي تحقق برنامه جهاني يکپارچگي در گمرک ايران)/ مسعود ياسائي، ولي رستمي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۹.
۳۹۶۳۲ DM21145 تحليل کارايي نظريه تقصير بر مبناي نظريات رفتار مصرف کننده و توليدکننده/ مينا بلوري فر، بيژن حاجي عزيزي، فيض الله جعفري.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۱۴۱-‎۱۷۳.
۳۹۶۳۳ DM21146 بايسته هاي شمول قانون مبارزه با پولشويي بر دارايي هاي مجازي؛ در پرتو توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي FATF/ عارف خليلي پاجي، اميرحسن نيازپور.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۱۷۵-‎۱۹۵.
۳۹۶۳۴ DM21147 کارآيي اقتصادي شرط وجه التزام براي مبيع مستحق للغير درآمده (فراتر از آراي وحدت رويه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)/ سيدحسن حسيني مقدم، حسين حمزه رباطي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۱۹۷-‎۲۱۷.
۳۹۶۳۵ DM21148 چالش هاي حقوقي و اقتصادي طرح اينستکس/ مهري برزگر.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۲۱۹-‎۲۴۷.
۳۹۶۳۶ DM21149 يک اصل قانون اساسي؛ دو نظام اقتصادي تحولات اصل ۴۴ نمونه اي از بازنگري غيررسمي در قانون اساسي/ سيدناصر سلطاني.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۲۴۹-‎۲۷۰.
۳۹۶۳۷ DM21150 مطالعه تطبيقي حمايت از مصرف کنندگان در قراردادهاي رايانش ابري در حقوق اتحاديه اروپا، انگلستان و ايران/ حبيب طالب احمدي، آذر فرهمند.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۲۷۱-‎۳۰۵.
۳۹۶۳۸ DM21151 اصل سرزميني در حقوق علائم تجاري: تضمين کننده دارايي سازي مالکيت معنوي/ مريم قرباني فر، حسين کاويار.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۳۰۷-‎۳۴۰.
۳۹۶۳۹ DM21152 مطالعه تطبيقي حق وثيقه بر مال فکري در قانون نمونه معاملات با حق وثيقه آنسيترال و حقوق ايران/ سعيد حبيبا، حسين حمدي.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎25، زمستان: ص ۱-‎۲۸.
۳۹۶۴۰ DM21153 تحليل ضمانت اجراي مهلت طرح ايرادات دادرسي مدني/ مهدي حسن زاده.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎25، زمستان: ص ۲۹-‎۴۶.
۳۹۶۴۱ DM21154 معيار احراز علم به وقوع نتيجه در قتل عمد/ جواد سرخوش، ايمان حطمي.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎25، زمستان: ص ۴۷-‎۷۴.
۳۹۶۴۲ DM21155 آثار فسخ قرارداد در فرض تخلف از انجام تعهدات قراردادي در حقوق ايران و عراق و کنوانسيون وين ۱۹۸۰/ علي خيري جبر، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، اعظم انصاري.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎25، زمستان: ص ۷۵-‎۱۰۵.
۳۹۶۴۳ DM21156 تحليل ماهوي و آثار حق سبق در فقه مذاهب اسلامي/ مهدي رهبر، پرستو غضنفري.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎25، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۶۱.
۳۹۶۴۴ DM21157 تحليل حقوقي اصل تبديل ناپذيري مال تامين يا توقيف شده و استثناهاي آن/ احد قلي زاده منقوطاي.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎25، زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۹.
۳۹۶۴۵ DM21158 صلاحيت ترافعي ديوان عدالت اداري؛ بازخواني اصل ۱۷۳/ آيت مولائي.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎25، زمستان: ص ۱۹۱-‎۲۲۰.
۳۹۶۴۶ DM21159 تحليل حقوقي اشکال مختلف بخشيدن مهريه با تاکيد بر ابزارهاي تفسير اراده زوجين/ عباس ميرشکاري، شبير آزادبخت.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎75، پاييز و زمستان: ص ۵-‎۲۷.
۳۹۶۴۷ DM21160 بررسي انتقادي ادله تنصيف مهريه ابراء شده در فرض وقوع طلاق پيش از مجامعت/ محمدرضا حميدي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎75، پاييز و زمستان: ص ۲۹-‎۵۴.
۳۹۶۴۸ DM21161 ظرفيت سنجي مداخله حاکميت نسبت به ناقضان قوانين جزايي در بوته نقد قانون حمايت از اطفال و نوجوانان و آيين نامه اجرايي آن/ نرگس ايزدي … [و ديگران].- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎75، پاييز و زمستان: ص ۵۵-‎۸۲.
۳۹۶۴۹ DM21162 امکان سنجي فسخ نکاح به علت برص زوج از ديدگاه فقه اماميه/ محمد عربشاهي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎75، پاييز و زمستان: ص ۸۵-‎۱۰۳.
۳۹۶۵۰ DM21163 شرط عدم اخراج زوجه از بلد در نگاه فقهي – حقوقي و فروعات آن/ محسن ناظمي زاده، مريم السادات محقق داماد.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎75، پاييز و زمستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۹.
۳۹۶۵۱ DM21164 ماهيت شناسي تکليف معاضدت زوجين در قوانين موضوعه ايران و فقه/ محمدعلي سعيدي، صابره احمدي موقر.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎75، پاييز و زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۸۳.
۳۹۶۵۲ DM21165 جرم انگاري رابطه جنسي بدون رضايت زوجه در اسناد بين المللي و قوانين ايرلند، اندونزي، ترکيه و ايران/ مهزاد صفاري نيا، سارا صبور.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎75، پاييز و زمستان: ص ۱۸۷-‎۲۱۳.
۳۹۶۵۳ DM21166 امکان سنجي ترتب نشوز زوج در نکاح موقت/ رضا دهقان نژاد، فرج الله هدايت نيا.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎75، پاييز و زمستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۷.
۳۹۶۵۴ DM21167 مطالعه و بررسي امکان صدور مجوز تعدد زوجات زوج بعد از تصويب قانون حمايت خانواده ۱۳۹۱/ رسول احمدي فر، محمد کاکاوند.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎75، پاييز و زمستان: ص ۲۴۳-‎۲۶۳.
۳۹۶۵۵ DM21168 آسيب شناسي ماده سوم قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور (مصوب ۸ مرداد ۱۳۸۲)/ محمد سلطانيه.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎75، پاييز و زمستان: ص ۲۶۵-‎۲۷۷.
۳۹۶۵۶ DM21169 واکاوي شرايط مهر و پرداخت آن به نرخ روز در حقوق ايران و مصر/ حسين جمالان، فاطمه رجايي، علي اکبر حکم آبادي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎75، پاييز و زمستان: ص ۲۷۹-‎۳۰۶.
۳۹۶۵۷ DM21170 تحليل موجهات خودکشي از منظر فقه اماميه و حقوق کيفري ايران/ سيدرضا احسان پور.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎66، زمستان: ص ۱۱-‎۲۸.
۳۹۶۵۸ DM21171 کارکردها و قلمرو مشارکت مردم و سازمان هاي مردم نهاد در فرايند دادرسي کيفري با نگاهي به فقه اماميه/ روزبه اصغري، حسن حاجي تبار فيروزجائي، ابوالحسن شاکري.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎66، زمستان: ص ۲۹-‎۷۰.
۳۹۶۵۹ DM21172 وضعيت قراردادهاي ناعادلانه در فقه اماميه در مقايسه با شرط غير منصفانه در قانون تجارت الکترونيکي ايران و نظام هاي بين المللي/ مهران جعفري … [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎66، زمستان: ص ۷۱-‎۹۲.
۳۹۶۶۰ DM21173 حل و فصل منصفانه دعوي از منظر فقه و حقوق/ سيدکمال حسيني، جواد نيک نژاد.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎66، زمستان: ص ۹۳-‎۱۱۵.
۳۹۶۶۱ DM21174 امکان سنجي تعدد ولايت ها (حکومت) در عصر دولت-ملت ها از منظر فقه اماميه و نظام حقوقي بين الملل/ مهديه زارع خورميزي، سيدمحمد حيدري خورميزي، ابراهيم ياقوتي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎66، زمستان: ص ۱۱۶-‎۱۳۹.
۳۹۶۶۲ DM21175 مباني معامله خون در انديشه فقهاي اماميه/ احمدرضا خزائي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎66، زمستان: ص ۱۴۰-‎۱۵۸.
۳۹۶۶۳ DM21176 تاملي بر چالش هاي شهادت در نظام دادرسي ايران/ عباسعلي داروئي، حسن اسکندري، حسين اسکندري.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎66، زمستان: ص ۱۵۹-‎۱۷۷.
۳۹۶۶۴ DM21177 قواعد حاکم بر قراردادهاي هوشمند در فقه اماميه و حقوق موضوعه/ سيدعلي رباني موسويان.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎66، زمستان: ص ۱۷۸-‎۲۰۴.
۳۹۶۶۵ DM21178 رويکرد فقهي و حقوقي قصد و رضا در اسناد تجاري/ محمد شکري، ابراهيم تقي زاده.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎66، زمستان: ص ۲۰۵-‎۲۲۴.
۳۹۶۶۶ DM21179 تحليل فقهي هک کردن سامانه هاي اطلاعاتي/ سعيد نظري توکلي، زينب گيلاني، شکيبا اميرخاني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎66، زمستان: ص ۲۲۶-‎۲۵۰.
۳۹۶۶۷ DM21180 بررسي عوامل ايده هاي هنجاري اتحاديه اروپا نسبت به وضعيت بحراني عرصه بين الملل از منظر حقوق بشر/ علي نجفي قباق تپه، سعيد جهانگيري، محمد بهاري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎22، زمستان، جلد اول: ص ۱-‎۱۹.
۳۹۶۶۸ DM21181 جلوه هاي مديريت جرم؛ از تسامح صفر تا مک دونالديزه شدن حقوق کيفري/ زهرا شيري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎22، زمستان، جلد اول: ص ۲۰-‎۳۴.
۳۹۶۶۹ DM21182 بررسي نظام مالي ديواني مسلمانان از آغاز تا پايان عصر ساسانيان/ مريم شهامت رزي … [و ديگران].- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎22، زمستان، جلد اول: ص ۳۵-‎۵۲.
۳۹۶۷۰ DM21183 رويکردي تطبيقي بر جايگاه و صلاحيت مجامع عمومي شرکت هاي سهامي/ افشين مجاهد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎22، زمستان، جلد اول: ص ۷۰-‎۸۸.
۳۹۶۷۱ DM21184 جايگاه اقرار در دعاوي حقوقي و کيفري/ سجاد غيبي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎22، زمستان، جلد اول: ص ۱۰۶-‎۱۱۸.
۳۹۶۷۲ DM21185 بررسي نقش شهيد حاج قاسم سليماني در نبردهاي جبهه مقاومت در مبارزه با استکبار جهاني از منظر حقوق بشر دوستانه/ سعيد جهانگيري، علي نجفي قباق تپه.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎22، زمستان، جلد دوم: ص ۱-‎۱۸.
۳۹۶۷۳ DM21186 مسوليت بين المللي دولت ها در قبال خسارات زيست محيطي ناشي از دفع زباله هاي هسته اي/ احسان صادقي پور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎22، زمستان، جلد دوم: ص ۱۹-‎۲۷.
۳۹۶۷۴ DM21187 واکاوي دلايل روابط سياسي، اقتصادي و حقوقي ايران و آلمان در عصر پهلوي اول/ علي نجفي قباق تپه … [و ديگران].- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎22، زمستان، جلد دوم: ص ۲۸-‎۴۴.
۳۹۶۷۵ DM21188 نقش و اهميت ضمانت نامه هاي بانکي در حقوق تجارت بين الملل/ مصطفي افضلي گروه.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎22، زمستان، جلد دوم: ص ۴۵-‎۵۹.
۳۹۶۷۶ DM21189 اقدامات قهري يک جانبه آمريکا عليه ايران از منظر حقوق بين الملل با تاکيد بر رويه شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد/ سيدقاسم زماني، زينب فرهمندزاد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎48، زمستان: ص ۱۱-‎۳۵.
۳۹۶۷۷ DM21190 وقوع جرم در درياهاي آزاد؛ از اعمال صلاحيت کيفري دولت ساحلي تا ممنوعيت آن در رويه قضايي ديوان بين المللي حقوق درياها/ جواد صالحي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎48، زمستان: ص ۴۱-‎۵۷.
۳۹۶۷۸ DM21191 اعمال ماده ۷۹ آيين نامه ديوان بين المللي دادگستري در رويه قضايي/ عباس برزگرزاده.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎48، زمستان: ص ۶۳-‎۸۸.
۳۹۶۷۹ DM21192 مکانسم حل و فصل اختلافات داخلي و بين المللي بانکي/ منصور عطاشنه، سيدعليرضا هاشمي زاده کهني، زهرا عطاشنه.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎48، زمستان: ص ۹۳-‎۱۱۶.
۳۹۶۸۰ DM21193 امکان سنجي مطالبه هم زمان تعهدات مستند به سند لازم الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسي قوانين، رويه قضائي و دکترين حقوقي/ سروش صفي زاده.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎48، زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۳۸.
۳۹۶۸۱ DM21194 تحليل قوانين و مقررات ناظر بر پرداخت ها به هيات مديره با تاکيد بر قانون ماليات هاي مستقيم/ روح الله صديقي، حسن صفاري.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎48، زمستان: ص ۱۴۳-‎۱۵۷.
۳۹۶۸۲ DM21195 پارلمان الکترونيکي و نقش آن در تحقق دموکراسي/ سودا اميري زرگ آباد، سيدحسين ملکوتي هشتجين.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎48، زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۴.
۳۹۶۸۳ DM21196 تاثير اصل تقدم صلاحيت دادگاه هاي اداري در تحقق عدالت در فرانسه؛ با نگاهي به اجراي آن در نظام حقوق اداري ايران/ محمد نادري فرد، محمدرضا مجتهدي، ابوالفضل رنجبري.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎48، زمستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۳.
۳۹۶۸۴ DM21197 گفتمان سياست جنايي در قانون کنت/ جمال بيگي، شيرين رحيمي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎48، زمستان: ص ۲۱۹-‎۲۲۸.
۳۹۶۸۵ DM21198 اطلاع رساني جريان دادرسي کيفري در ايران و انگستان: آزادي يا محدوديت رسانه (با بررسي کيس تاليدوميد)/ عليرضا عزيزي، محمدعلي مهدوي ثابت.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۱۱-‎۳۰.
۳۹۶۸۶ DM21199 ساختار اجراي احکام کيفري ايران در پرتو اصل استقلال قضايي/ حسنعلي موذن زادگان، بهزاد جهاني.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۳۵-‎۵۵.
۳۹۶۸۷ DM21200 جرايم سودمدار در سنجه انتخاب عقلاني و روان شناسي تکاملي/ وحيدرضا معصومي … [و ديگران].- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۶۱-‎۸۹.
۳۹۶۸۸ DM21201 چالش هاي اجراي مجازات حبس در پرتو موافقت نامه هاي همکاري بين المللي/ محمدعلي بابايي، پريسا ثقفي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۹۵-‎۱۱۰.
۳۹۶۸۹ DM21202 حقوق کيفري تضمين گر در دولت حداقلي؛ چالش ها و راهبردها/ عليرضا جمشيدي، مجتبي شيرود بزرگي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۸.
۳۹۶۹۰ DM21203 مکانيسم قدرت و تاثير آن بر مجازات تابعان/ طاهر توحيدي، محمد آشوري.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۵.
۳۹۶۹۱ DM21204 نهادينه سازي رويه هاي عدالت ترميمي در پليس/ ابراهيم رجبي تاج امير.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۸.
۳۹۶۹۲ DM21205 جايگاه رويکرد تجربي به کيفر در نظام حقوق کيفري ايران/ رحيم نوبهار، محمدجواد کبريتي کرماني.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۲۰۳-‎۲۲۶.
۳۹۶۹۳ DM21206 گرسنگي دادن غيرنظاميان به مثابه جنايت جنگي/ محمدهادي ذاکرحسين.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۲۳۱-‎۲۵۲.
۳۹۶۹۴ DM21207 سياست کيفري ايران در برابر تجويز القايي دارو/ محمد پيرورام، شادي عظيم زاده.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۲۵۷-‎۲۸۰.
۳۹۶۹۵ DM21208 توسعه جرايم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس هاي تعزيري: بررسي کاربردي چالش ها و دستاوردها/ صادق فتيلي … [و ديگران].- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۲۸۵-‎۳۰۲.
۳۹۶۹۶ DM21209 راهکارهاي ترميم آسيب هاي معنوي ناشي از جرم در حقوق ايران، انگلستان، فرانسه و آمريکا/ مريم صادق نيا، غلامرضا محمدنسل، ياسمن خواجه نوري.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۳۰۷-‎۳۲۵.
۳۹۶۹۷ DM21210 تاثير حقوق بشر بر سياست کيفري انتقال بين المللي محکومان/ حسين عرفاني مقدم، محمد آشوري.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۳۳۱-‎۳۵۴.
۳۹۶۹۸ DM21211 تشتت ماهيت جرايم مواد مخدر در نظام حقوق کيفري ايران و مطالعه تطبيقي با حقوق افغانستان/ حسن ابراهيمي، رجبعلي گلدوست جويباري.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۳۵۹-‎۳۸۴.
۳۹۶۹۹ DM21212 پيشگيري از پول شويي الکترونيکي: رويکرد دفاعي و رويکرد هجومي/ شهيار عبدالهي قهفرخي … [و ديگران].- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۳۸۹-‎۴۰۶.
۳۹۷۰۰ DM21213 تجزيه و تحليل هنجارهاي زباني گفتمان در محاکم کيفري بر اساس نظريه مک منامين: مطالعه موردي در دادگاه کرباسچي/ فرنگيس عباس زاده … [و ديگران].- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۴۱۱-‎۴۳۳.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید: