تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن 1401

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن 1401

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۴۳۲۱۲ DM24687 نقش اخلاق در تعيين دارايي و حقوق مالي زوجين پس از طلاق در حقوق ايران و فرانسه/ ابوالحسن پهلواني، صالح يمرلي، علي اکبر اسمعيلي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۲۹-‎۴۷.
۴۳۲۱۳ DM24688 نقش عرف و اخلاق در حقوق مالي زوجين و تاثير آن بر پيشگيري از وقوع جرم/ ليلا  رادپسند، فرهاد پروين.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۱۰۳-‎۱۳۱.
۴۳۲۱۴ DM24689 بررسي مباني حقوقي رفع تبعيض و خشونت نسبت به زنان با نگاهي به تعهدات دولت افغانستان/ مژگان مشفقي، پيمان بلوري، سلمان وليزاده.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۲۳۷-‎۲۵۷.
۴۳۲۱۵ DM24690 انگيزه بزهکاري، ميان کنش اخلاق و حقوق کيفري/ مجتبي ملک افضلي اردکاني، محمدعلي مهدوي ثابت، فيروز محمودي جانکي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۲۹۹-‎۳۱۹.
۴۳۲۱۶ DM24691 واکاوي مفهوم عدالت و استقراء راه هاي احراز عدالت شهود از منابع فقهي/ مرضيه پيله ور.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۱-‎۳۳.
۴۳۲۱۷ DM24692 شرايط اساسي صحت قرارداد پيوند رحم با نگاهي به حقوق اسلام/ نازيلا تقوي، حميد ابهري، رضا عماني ساماني.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۳۵-‎۷۰.
۴۳۲۱۸ DM24693 فرايند ابتکار تقنيني و مولفه هاي موثر در آن با تاکيد بر مخاطب قانون در پرتو مطالعات تطبيقي/ سيداحمد حبيب نزاد، زهره حق پناهان.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۷۱-‎۱۰۰.
۴۳۲۱۹ DM24694 امکان سنجي تطبيقي الزام دولت جديد سودان به تحويل عمرالبشير به ديوان کيفري بين المللي/ جواد صالحي.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۲.
۴۳۲۲۰ DM24695 ارجاع ماده ‎۴۵ الحاقي قانون مبارزه با مواد مخدر به فقه کيفري؛ تحديد يا توسعه سياست کيفري سخت گيرانه/ سعيد صانعي، سيدحسين حسيني، سيدمهدي سيدزاده ثاني.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۸.
۴۳۲۲۱ DM24696 جستاري تطبيقي در اوصاف نظام دادرسي مطلوب/ مجيد غمامي.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۰.
۴۳۲۲۲ DM24697 گذار از توصيف واقعه تا صدور راي در ديوان بين المللي دادگستري/ مصطقي فضائلي، وحيد کوثري.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۹.
۴۳۲۲۳ DM24698 بررسي انتقادي جدايي حقوق از اخلاق در نظريه الزام حقوقي هانس کلسن/ پرهام مهرآرام.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۲۰۱-‎۲۳۵.
۴۳۲۲۴ DM24699 وضعيت فقهي – حقوقي معامله معارض با شرط فاسخ/ جواد نيک نژاد.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۲۳۷-‎۲۶۴.
۴۳۲۲۵ DM24700 تحليلي نو از ويژگي ها، وجه تمايز و انواع قرارداد کار از منظر تحولات روابط کار و کرامت انساني/ مجتبي همتي.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۲۶۵-‎۲۹۶.
۴۳۲۲۶ DM24701 واکاوي چالش هاي اداري حمايت از شرکت هاي دانش بنيان و راهکارهاي اصلاح آن/ محسن عسگري، حسين حبيبي تبار، محمود قيوم زاده.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۱۳-‎۳۹.
۴۳۲۲۷ DM24702 آثار تاسيس جديد موانع تحقق جرم بر تشريفات اداري – قضايي رسيدگي به جرايم از ديدگاه حقوق اداري/ پويا پژوهي، محمد شمس ناتري.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۴۱-‎۶۰.
۴۳۲۲۸ DM24703 ارزيابي شرط موازنه اقتصادي به عنوان گونه نوين شروط تثبيت در قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي به مثابه قراردادي اداري/ فرزاد قيصريان، منصور اميني.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۶۱-‎۸۶.
۴۳۲۲۹ DM24704 واکاوي نسبت ميان حاکميت قانون و پوپوليسم: سازگاري يا تقابل/ عليرضا دبيرنيا، علي مشهدي، مهدي شفيعي افراپلي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۸۷-‎۱۱۱.
۴۳۲۳۰ DM24705 سياست هاي تقنيني و انحصار در مقررات حوزه درمان/ فردين مرادخاني، داوود کاظمي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۴۰.
۴۳۲۳۱ DM24706 مميزي آثار سينمايي مسعود کيميايي و علي حاتمي در پرتو حقوق مميزي دهه ‎۶۰/ اميرحسين سليميان، وحيد آگاه، محمد جلالي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۵.
۴۳۲۳۲ DM24707 کاستي ها و کژتابي هاي نظام صدور مجوز برگزاري تجمعات در حقوق اداري ايران/ علي بياتي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۱۶۷-‎۱۹۳.
۴۳۲۳۳ DM24708 بررسي تئوري هاي حاکم بر مقررات دولتي در حقوق عمومي اقتصادي/ رضا طجرلو.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۱۹۵-‎۲۱۴.
۴۳۲۳۴ DM24709 نظام حقوقي حاکم بر دعاوي طاري در محاکم حقوقي و ديوان عدالت اداري/ جلال جعفري، جواد خالقيان، جليل مالکي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۲۱۵-‎۲۴۱.
۴۳۲۳۵ DM24710 تاملي در مطلوبيت و امکان حقوقي پيش بيني شرط داوري در قراردادهاي کار در نظام حقوقي ايران/ محمدقاسم تنگستاني، علي طاهري.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۲۴۳-‎۲۶۲.
۴۳۲۳۶ DM24711 نسبت سنجي نظام حقوقي – اجرايي حل و فصل اختلافات بين دستگاه هاي اجرايي با قانون اساسي/ حسين صادقي، الهه مرندي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۲۶۳-‎۲۸۸.
۴۳۲۳۷ DM24712 آسيب شناسي دادرسي در مراجع انضباطي نيروهاي مسلح در پرتو معيارهاي عام دادرسي منصفانه/ مهدي غفوري زاد، علي رادان جبلي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۲۸۹-‎۳۰۳.
۴۳۲۳۸ DM24713 بررسي رويه اداري پيش گيري از ورشکستگي در فرانسه و امکان کاربرد آن در نظام حقوق اداري ايران/ مريم دادخواه، ميترا ضرابي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۳۰۵-‎۳۳۰.
۴۳۲۳۹ DM24714 تعارض قوانين در فرزندخواندگي در حقوق ايران و فرانسه/ مهرداد پاکزاد، محمد عالم زاده، محمد مهدي پور.- خانواده پژوهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎71، پاييز: ص ۴۱۱-‎۴۲۱.
۴۳۲۴۰ DM24715 کودک همسري: رويکردي پديدارشناسانه/ نرگس پورطالب، سيده بهناز موسويان النجق.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۲-‎۱۳.
۴۳۲۴۱ DM24716 گفتمان هاي حاکم بر کودکي و مطالعات کودکي: مروري بر جامعه ايراني/ مريم شعبان.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۱۶-‎۲۷.
۴۳۲۴۲ DM24717 تاثير رسانه هاي تصويري در بروز انحرافات و جرايم در کودکان و نوجوانان و طرق پيشگيري از آن/ فاطمه افشاري، جواد افشاري.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۳۰-‎۴۶.
۴۳۲۴۳ DM24718 سياست جنايي تقنيني در نظام حقوقي ايران در قبال نقض حقوق کودک در بستر بازي هاي رايانه اي/ محمد خورشيدي اطهر.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۴۸-‎۵۷.
۴۳۲۴۴ DM24719 بررسي حمايت هاي قانوني از کودکان زير ‎۸ سال در اينستاگرام/ فاطمه عبدي.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۶۰-‎۷۰.
۴۳۲۴۵ DM24720 نقدي بر محدوده حضانت کودکان در حقوق ايران با تاکيد بر مباني فقهي/ مصطفي نصيري.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎10، تابستان: ص ۷۲-‎۷۸.
۴۳۲۴۶ DM24721 مظاهر تاثيرگذاري اينستاگرام بر انحراف از الگوي مطلوب خانواده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر وضعيت کودکان/ بهاره داوري دولت آبادي.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۲-‎۱۲.
۴۳۲۴۷ DM24722 نقش حقوق اقتصادي در حمايت از حقوق کار کودکان/ مهدي محمدي، سيده پريسا ميرابي.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۱۴-‎۲۶.
۴۳۲۴۸ DM24723 تاملي بر حق نشاط کودک/ سحر کريمي، عباس کريمي.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۲۸-‎۳۹.
۴۳۲۴۹ DM24724 چالش هاي حق بر آموزش در فرايند سنجش تحصيلي کودکان داراي اختلالات يادگيري و مبتلايان به اوتيسم (يک مطالعه موردي در شهر کرج)/ محمود عباسي، ميثم کلهرنيا گلکار، ليلا شيراوند منجاني.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۴۲-‎۵۱.
۴۳۲۵۰ DM24725 بررسي تاثيرات انواع رسانه هاي جمعي بر بزه کاري کودکان/ اسماعيل کشکوليان، مسعود حيدري.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۵۴-‎۶۳.
۴۳۲۵۱ DM24726 کودکان و تحولات خانواده ايراني: مقدمه اي بر آينده کودکي در ايران/ مريم شعبان.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎11، پاييز: ص ۶۶-‎۷۸.
۴۳۲۵۲ DM24727 سياست جنايي مقابله با تروريسم سايبري/ مجيد بادروح.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎24، تابستان، جلد اول: ص ۱-‎۲۰.
۴۳۲۵۳ DM24728 بازپژوهشي مباني مسئوليت مدني در جبران خسارت هاي ناشي از بيماري هاي واگيردار با تاکيد بر پاندمي کرونا/ اميرمحمود اميني، احمد صابري مجد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎24، تابستان، جلد اول: ص ۲۱-‎۴۰.
۴۳۲۵۴ DM24729 قرار بازداشت موقت در حقوق ايران و فرانسه با نگاهي به اسناد بين المللي/ اميررضا ملک قاسمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎24، تابستان، جلد اول: ص ۴۱-‎۵۴.
۴۳۲۵۵ DM24730 تحليل سياست کيفري تقنيني در خصوص نهادهاي ارفاقي ناظر بر تعيين مجازات/ ابوالفتح خالقي، علي محمودي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎24، تابستان، جلد اول: ص ۵۵-‎۷۵.
۴۳۲۵۶ DM24731 تبيين مفهوم حريم خصوصي و عناصر آن در مناسبات خانوادگي/ معصومه روستا طالب آباد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎24، تابستان، جلد اول: ص ۷۶-‎۹۷.
۴۳۲۵۷ DM24732 بررسي تطبيقي مفهوم شرط از ديدگاه علامه حلي و شيخ انصاري/ فاطمه حاصلي، فاطمه فخاري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎24، تابستان، جلد اول: ص ۹۸-‎۱۱۱.
۴۳۲۵۸ DM24733 جعل اسناد هويتي در حقوق کيفري ايران/ سهيلا مرادي قلعه، محمدمهدي حيدري، امير محمدي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎24، تابستان، جلد دوم: ص ۱-‎۱۳.
۴۳۲۵۹ DM24734 مفهوم و جايگاه تقصير در ظهور پديده هاي مجرمانه/ اميررضا ملک قاسمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎24، تابستان، جلد دوم: ص ۱۴-‎۲۵.
۴۳۲۶۰ DM24735 جرم جعل از منظر فقه جزايي، حقوق ايران و انگلستان/ محمدمهدي حيدري، سهيلا مرادي قلعه، امير محمدي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎24، تابستان، جلد دوم: ص ۲۶-‎۳۶.
۴۳۲۶۱ DM24736 بررسي رابطه توسعه با فساد سياسي و راهکار قانوني پيشگيري با آن/ سعيد جهانگيري، وحيد جهانگيري، مريم جهانگيري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎25، پاييز: ص ۱-‎۱۶.
۴۳۲۶۲ DM24737 بررسي تطبيقي احکام مربوط به فرزندخواندگي در حقوق ايران/ محمد عبداللهي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎25، پاييز: ص ۳۲-‎۴۴.
۴۳۲۶۳ DM24738 تفاوت ديه زن و مرد از نظر فقه و مباني حقوق/ محمد اسدي حسن آبادي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎25، پاييز: ص ۴۵-‎۶۴.
۴۳۲۶۴ DM24739 تبيين جرائم بدون بزه ديده (موضوع ماده ‎۱۰۴ ق.م.ا)/ ليلا غياث آبادي فراهاني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎25، پاييز: ص ۶۵-‎۸۵.
۴۳۲۶۵ DM24740 حقوق و تعهدات قائم مقام تجاري در قوانين ايران و انگلستان/ بابک خسروي نيا، محمد عبداللهي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎25، پاييز: ص ۸۶-‎۹۹.
۴۳۲۶۶ DM24741 وضعيت حقوقي ارش پس از اسقاط خيار عيب/ محمدرضا محمدي جرقويه اي.- آراء. ‎۱۳۹۴، دوره دوم، شماره ‎1، زمستان: ص ۱-‎۸.
۴۳۲۶۷ DM24742 بازداشت مديون از منظر قانون جديد نحوه اجراي محکوميتهاي مالي/ محمدعلي کارگر چيگاني.- آراء. ‎۱۳۹۴، دوره دوم، شماره ‎1، زمستان: ص ۱-‎۱۱.
۴۳۲۶۸ DM24743 قتل قانوني/ محمدرضا قنبري.- آراء. ‎۱۳۹۴، دوره دوم، شماره ‎1، زمستان: ص ۱-‎۱۱.
۴۳۲۶۹ DM24744 دستور منع پرداخت در اسناد تجاري رايج/ مجيد ميرحسيني.- آراء. ‎۱۳۹۴، دوره دوم، شماره ‎1، زمستان: ص ۱-‎۸.
۴۳۲۷۰ DM24745 بررسي جرم تجاوز در ديوان کيفري بين المللي/ ليلا رئيسي، مهسا نوابي فرد.- آراء. ‎۱۳۹۴، دوره دوم، شماره ‎1، زمستان: ص ۱-‎۲۱.
۴۳۲۷۱ DM24746 دليل در ظرف زمان/ عليرضا شمس اژيه.- آراء. ‎۱۳۹۴، دوره دوم، شماره ‎1، زمستان: ص ۱-‎۷.
۴۳۲۷۲ DM24747 تزاحم حقوق مدني اشخاص و حقوق دولت/ سيامک بهارلويي.- آراء. ‎۱۳۹۴، دوره دوم، شماره ‎1، زمستان: ص ۱-‎۵.
۴۳۲۷۳ DM24748 آزادي نسبي در انتقال سهام شرکت سهامي خاص (به بهانه نقد راي دادگاه تجديد نظر اصفهان)/ علي رادان جبلي.- آراء. ‎۱۳۹۴، دوره دوم، شماره ‎1، زمستان: ص ۱-‎۳.
۴۳۲۷۴ DM24749 بررسي مجازات هاي تعزيري در خصوص ايراد ضرب و جرح عمدي طبق قانون مجازات اسلامي مصوب سال ‎۱۳۹۲/ سيدسيروس فتحي فرد.- آراء. ‎۱۳۹۵، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۸.
۴۳۲۷۵ DM24750 شرحي بر قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري/ ابراهيم محمدي.- آراء. ‎۱۳۹۵، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۱۶.
۴۳۲۷۶ DM24751 تحليل ماهيت حقوقي شرکت تک عضوي و امکان تشکيل و اداره آن در حقوق تجارت ايران/ ايمان غريب نواز.- آراء. ‎۱۳۹۵، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۳۲.
۴۳۲۷۷ DM24752 وظيفه کارشناس: کارشناسي يا قضاوت؟/ مجيد ميرحسيني.- آراء. ‎۱۳۹۵، دوره دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۵.
۴۳۲۷۸ DM24753 تغييرکاربري مسکوني به تجاري با مداقه در استثناهاي قانوني/ محمد محمدي، عليرضا شمس اژيه.- آراء. ‎۱۳۹۵، دوره دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۱۲.
۴۳۲۷۹ DM24754 تاملي در ماهيت ضم وکيل و احکام پيرامون آن/ سيامک بهارلويي.- آراء. ‎۱۳۹۵، دوره دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۱۲.
۴۳۲۸۰ DM24755 رويه قضايي و لزوم نظارت بر صدور آراي وحدت ديوان عالي کشور/ ابوالفضل عامري.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎4، بهار: ص ۱-‎۶.
۴۳۲۸۱ DM24756 تاثير زمان در ديه قتل خطائي از منظر فقه اماميه و حقوق ايران (تحليل و نقدي بر ماده ‎۵۵۵ قانون مجازات اسلامي)/ حسينعلي مهديه.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎4، بهار: ص ۱-‎۲۶.
۴۳۲۸۲ DM24757 با تفسير رايج از قسمت اخير ماده ‎۲ قانون تشديد به کجا مي رويم؟/ حسين آقايي نيا.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎4، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۴۳۲۸۳ DM24758 چگونگي احراز عدالت شهود در محاکم/ حميد رئوفيان نائيني.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎4، بهار: ص ۱-‎۷.
۴۳۲۸۴ DM24759 رياست و قواميت شوهر بر زن در فقه و حقوق ايران/ محمدمهدي الشريف، علي نوريان.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎4، بهار: ص ۱-‎۱۵.
۴۳۲۸۵ DM24760 بررسي جرم تکدي گري در فقه و حقوق و راهکارهاي پيشگيري از آن با رويکردي در شهر اصفهان/ احسان قنبري عديوي.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎4، بهار: ص ۱-‎۲۴.
۴۳۲۸۶ DM24761 تقصير پزشکي (از تعريف و مصاديق تا نحوه احراز)/ حسن پوربافراني.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎5، تابستان: ص ۱-‎۱۶.
۴۳۲۸۷ DM24762 جايگاه اماره مجرميت و اصل برائت در مبارزه با ثروت هاي نامشروع/ حميدرضا اماني.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎5، تابستان: ص ۱-‎۲۳.
۴۳۲۸۸ DM24763 جرم انگاري يا عدم جرم انگاري فقهي با نگاهي به ماده ‎۲۲۰ قانون مجازات اسلامي/ مهدي طويلي.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎5، تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۴۳۲۸۹ DM24764 مفهوم شناسي تعطيل، تاخير، توقيف و قطع اجراي حکم و جايگاه آن در قوانين موضوعه/ محمدعلي کارگر چيگاني، نرگس خالقي پور.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎5، تابستان: ص ۱-‎۱۴.
۴۳۲۹۰ DM24765 ضمانت ثالث از تعهدات زوجين سرپرست/ مجيد اسماعيلي بيدگلي، زهرا آقاجاني اشکهراني.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎5، تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۴۳۲۹۱ DM24766 مطالعه تطبيقي تقليل خسارت و مسئوليت ناشي از جبران آن در حقوق ايران و انگليس/ امين جمشيد قشقايي.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎5، تابستان: ص ۱-‎۲۶.
۴۳۲۹۲ DM24767 تحليل آثار و ويژگي هاي دعواي اعسار در قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي/ مهرداد خدابخشي شلمزاري.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎5، تابستان: ص ۱-‎۲۱.
۴۳۲۹۳ DM24768 تحليل وحدت بنيادي مسئوليت قراردادي و خارج از قرارداد/ مجيد حبيب زاده.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎5، تابستان: ص ۱-‎۱۴.
۴۳۲۹۴ DM24769 آسيب شناسي مقررات حاکم بر اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مرتکب در حقوق کيفري ايران/ محسن اعظمي.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎5، تابستان: ص ۱-‎۱۲.
۴۳۲۹۵ DM24770 حسن نيت در حقوق ايران و قاعده احسان در فقه اماميه – قسمت اول/ محمد حاتمي کيا.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎6، پاييز: ص ۱-‎۲۴.
۴۳۲۹۶ DM24771 تاملي بر ماهيت و انتقال مالکيت در قرارداد پيش فروش آپارتمان/ حميدرضا ناظمي هرندي.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎6، پاييز: ص ۱-‎۲۴.
۴۳۲۹۷ DM24772 قلمرو قاعده ضرورت در پرتوي اصل قانوني بودن دادرسي کيفري/ موسي رحيمي.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎6، پاييز: ص ۱-‎۱۲.
۴۳۲۹۸ DM24773 تحليل ماهيت محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامي سال ‎۷۰ و ‎۹۲/ مهدي رجبي کاشاني.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎6، پاييز: ص ۱-‎۲۳.
۴۳۲۹۹ DM24774 قواعد فقهي کاربردي در حقوق بيمه/ سيدروح اله مومني حبيب آبادي.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎6، پاييز: ص ۱-‎۲۵.
۴۳۳۰۰ DM24775 رويکردي بر جرم پول شويي و راهکارهاي پيشگيري از اين جرم/ احسان قنبري عديوي.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎6، پاييز: ص ۱-‎۱۹.
۴۳۳۰۱ DM24776 مفهوم شناسي جرم قاچاق و جرايم مرتبط در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۳/‎۱۳۹۲/ حسين اعظمي چهاربرج.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎7، زمستان: ص ۱-‎۱۴.
۴۳۳۰۲ DM24777 حسن نيت در حقوق ايران و قاعده احسان در فقه اماميه – قسمت دوم و پاياني/ محمد حاتمي کيا.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎7، زمستان: ص ۱-‎۱۵.
۴۳۳۰۳ DM24778 عوامل موثر بر روان شاهد در رسيدگي هاي قضايي/ حميد رئوفيان، فهيمه کشاورزيان.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎7، زمستان: ص ۱-‎۱۸.
۴۳۳۰۴ DM24779 نقد دادنامه دادگاه تجديدنظر در زمينه تاثير اقدام زيانديده در رفع ضمان/ علي رئيسي، مهرداد خدابخشي.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎7، زمستان: ص ۱-‎۱۹.
۴۳۳۰۵ DM24780 شروع به جرم، جرم عقيم و جرم محال در نظام حقوق کيفري ايران/ احسان قنبري عديوي.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎7، زمستان: ص ۱-‎۱۲.
۴۳۳۰۶ DM24781 نظريه غبن حادث و امکان سنجي آن در حقوق ايران و انگليس/ سميه اعلايي.- آراء. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎7، زمستان: ص ۱-‎۱۸.
۴۳۳۰۷ DM24782 تحليلي بر قانون اجراي احکام مدني و قانون ديوان عدالت اداري از منظر عدالت اجرائي/ روح اله باغبان.- آراء. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، بهار: ص ۱-‎۹.
۴۳۳۰۸ DM24783 تفسير عرف گرا/ امير کاظمي.- آراء. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، بهار: ص ۱-‎۶.
۴۳۳۰۹ DM24784 سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرم جعل رايانه اي/ رضا ترنج مهرگان.- آراء. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، بهار: ص ۱-‎۱۰.
۴۳۳۱۰ DM24785 فرايند ميانجيگري در امور کيفري/ محسن اعظمي.- آراء. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، بهار: ص ۱-‎۲۷.
۴۳۳۱۱ DM24786 ارزيابي قوانين ناظر بر پيشگيري از جرائم اقتصادي با تاکيد بر اقتصاد مقاومتي/ علي يوسف زاده، محمد عارف.- آراء. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، بهار: ص ۱-‎۲۴.
۴۳۳۱۲ DM24787 ديدگاه فقهي – حقوقي حکميت و جايگاه آن در اختلافات خانوادگي/ عليرضا ارژندي.- آراء. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎8، بهار: ص ۱-‎۴۷.
۴۳۳۱۳ DM24788 نگاهي نو به شمول شبهه در قاعده درا از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق کيفري ايران/ حامد رستمي نجف آبادي.- آراء. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎9، تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۴۳۳۱۴ DM24789 ويژگي هاي سياست جنايي تقنيني در قبال اطفال و نوجوانان معارض با قانون/ سعيد صائبي، مجتبي فرهمند.- آراء. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎9، تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۴۳۳۱۵ DM24790 رويه قضايي در خصوص تغيير يا افزايش خواسته در روند دادرسي/ محسن صالحي، عليرضا ايرانشاهي.- آراء. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎9، تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۴۳۳۱۶ DM24791 بررسي سياست جنايي تقنيني ايران در خصوص جرايم اقتصادي/ رضا ترنج مهرگان.- آراء. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎9، تابستان: ص ۱-‎۱۲.
۴۳۳۱۷ DM24792 مسئوليت کيفري اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲/ اصغر يزداني پور.- آراء. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎9، تابستان: ص ۱-‎۲۹.
۴۳۳۱۸ DM24793 خيار مجلس در فقه شيعه و اهل تسنن – قسمت اول/ محمدرضا قنبري.- آراء. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎10، پاييز: ص ۲-‎۲۰.
۴۳۳۱۹ DM24794 حمايت از شهود يا مطلعين در قانون آيين دادرسي کيفري ايران/ حميد رئوفيان.- آراء. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎10، پاييز: ص ۱-‎۱۶.
۴۳۳۲۰ DM24795 بررسي احکام حقوقي و عرفي فرزندان نامشروع در جمهوري اسلامي ايران و رويکرد نحوه حضانت آنها/ محمد رضايي.- آراء. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎10، پاييز: ص ۱-‎۱۳.
۴۳۳۲۱ DM24796 توقيف حق کسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي، مزايده و فروش آن با تاکيد بر رويه قضايي – قسمت اول/ جمشيد تاجمير رياحي.- آراء. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎10، پاييز: ص ۱-‎۱۵.
۴۳۳۲۲ DM24797 مقايسه ابراء و هبه طلب به مديون/ فاطمه سعيدي.- آراء. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎10، پاييز: ص ۱-‎۱۰.
۴۳۳۲۳ DM24798 تحليل وضعيت مهر در حالت هاي مختلف/ حسينعلي مهديه.- آراء. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎11، زمستان: ص ۱-‎۲۶.
۴۳۳۲۴ DM24799 خيار مجلس در فقه شيعه و اهل تسنن – قسمت دوم و پاياني/ محمدرضا قنبري.- آراء. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎11، زمستان: ص ۱-‎۹.
۴۳۳۲۵ DM24800 واکاوي معنايي رشد و کمال عقل در مسئوليت کيفري نوجوانان از منظر فقه و حقوق موضوعه/ حامد رستمي نجف آبادي.- آراء. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎11، زمستان: ص ۱-‎۲۷.
۴۳۳۲۶ DM24801 توقيف حق کسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي، مزايده و فروش آن با تاکيد بر رويه قضايي – قسمت دوم و پاياني/ جمشيد تاجمير رياحي.- آراء. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎11، زمستان: ص ۱-‎۱۵.
۴۳۳۲۷ DM24802 بررسي تضمينات قراردادهاي تجاري با تاکيد بر ضمانت نامه هاي بانکي در حقوق ايران/ بهروز صادقي درمياني.- آراء. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎11، زمستان: ص ۱-‎۲۸.
۴۳۳۲۸ DM24803 حق زنان در دادرسي عادلانه/ سيدمهدي رستگاري.- آراء. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎12، بهار: ص ۱-‎۹.
۴۳۳۲۹ DM24804 صلاحيت محلي؛ امري يا تخييري/ فاضل زباندان، سيدناصرالدين بديسار، داريوش بابايي.- آراء. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎12، بهار: ص ۱-‎۶.
۴۳۳۳۰ DM24805 نحوه و راهکارهاي وصول نيم عشر اجرايي/ عليرضا شمس، مهدي محسني اژيه.- آراء. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎12، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۴۳۳۳۱ DM24806 تبيين مباني و ماهيت حذف مقررات زايد در نظام حقوق اداري ايران/ اکبر جان نثاري.- آراء. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎12، بهار: ص ۱-‎۲۳.
۴۳۳۳۲ DM24807 ادله علمي و ارزش اثباتي آن در جرائم منافي عفت/ امير هاشم زاده، مهدي هلالي.- آراء. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎12، بهار: ص ۱-‎۲۱.
۴۳۳۳۳ DM24808 تحليل کيفري قرارداد اجاره به شرط تمليک/ عليرضا نوريان.- آراء. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎13، تابستان: ص ۱-‎۱۳.
۴۳۳۳۴ DM24809 بررسي نظريه توقيفي بودن عقود/ محمد حاتمي کيا.- آراء. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎13، تابستان: ص ۱-‎۱۰.
۴۳۳۳۵ DM24810 ممنوعيت تحقيق در جرايم منافي عفت رايانه اي/ امير هاشم زاده، مهدي هلالي.- آراء. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎13، تابستان: ص ۱-‎۱۸.
۴۳۳۳۶ DM24811 سياست حبس زدايي در قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲/ حسن ارشادي فارساني.- آراء. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎13، تابستان: ص ۱-‎۲۰.
۴۳۳۳۷ DM24812 بررسي نقش دکوراسيون، تزئينات و مبلمان شهري در وقوع و پيشگيري از وقوع جرم/ احمد امري.- آراء. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎13، تابستان: ص ۱-‎۹.
۴۳۳۳۸ DM24813 ضمانت اجراهاي نقض حقوق طرفين دعوي در فرآيند دادرسي عادلانه/ بيژن رئيسي گهرويي.- آراء. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۱-‎۲۲.
۴۳۳۳۹ DM24814 جلوه هاي دادرسي افتراقي قاچاق کالا و ارز در پرتو سياست هاي کلي نظام/ محسن رحماني فرد.- آراء. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۱-‎۱۷.
۴۳۳۴۰ DM24815 امکان يا عدم امکان رسيدگي به ارکان متعدد يک دعوا در يک پرونده/ مهدي فقيهي نژاد.- آراء. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۱-‎۱۵.
۴۳۳۴۱ DM24816 تعيين کاربري اراضي زراعي و باغ ها در نظام حقوقي ايران با تاکيد بر کميسيون هاي مرتبط با اراضي داخل محدوده شهري/ محمد بقايي.- آراء. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۱-‎۱۷.
۴۳۳۴۲ DM24817 هرزه نگاري رايانه اي/ امير هاشم زاده، مهدي هلالي، مهرداد موحدي.- آراء. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۱-‎۲۱.
۴۳۳۴۳ DM24818 مناظره پيرامون اعتبار سند رسمي و ماده ‎۵ لايحه اصلاحي قانون تجارت/ عليرضا عالي پناه، سيامک بهارلويي.- آراء. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎14، پاييز: ص ۱-‎۱۳.
۴۳۳۴۴ DM24819 بررسي اعمال مباني دادرسي عادلانه و ضمانت اجراهاي ناشي از نقض آن در مراجع کيفري/ بيژن رئيسي گهروئي.- آراء. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎15، زمستان: ص ۱-‎۱۷.
۴۳۳۴۵ DM24820 بررسي فقهي و حقوقي مجازات بزه زناي محصنه (رجم)/ داور بهرامي.- آراء. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎15، زمستان: ص ۱-‎۹.
۴۳۳۴۶ DM24821 تشريفات رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در مرحله تحقيقات مقدماتي و بعد از آن در قانون آيين دادرسي کيفري سال ‎۱۳۹۲/ بهرام بهبودي، محمد عارف.- آراء. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎15، زمستان: ص ۱-‎۱۶.
۴۳۳۴۷ DM24822 جستاري در قانون کاهش مجازات حبس تعزيري مصوب ۲/۲۳/‎۱۳۹۹/ حسين گرامي، مجتبي فرهمند.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۱.
۴۳۳۴۸ DM24823 فرايند رسيدگي به دعوي شناسايي و اجراي احکام طلاق خارجي در محاکم خانواده/ محمود جلالي، علي نوريان.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۶.
۴۳۳۴۹ DM24824 تعاملات حقوق شهروندي و پيشگيري از جرم در نظام عدالت کيفري/ محمد بقائي.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۹.
۴۳۳۵۰ DM24825 جلوه هاي استفاده از سازمانهاي مردم نهاد در قانون آيين دادرسي کيفري/ محسن رحماني فرد.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۸.
۴۳۳۵۱ DM24826 حفاظت از محيط زيست در رويه قضايي ديوان عدالت اداري/ حسين رباني، علي مشهدي.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۴.
۴۳۳۵۲ DM24827 حمايت کيفري از امنيت داده ها در حريم خصوصي و مصاديق نقض آن/ ايمان توان اثالث.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۷.
۴۳۳۵۳ DM24828 تزاحم حق مالکيت خصوصي با مصلحت قواعد ثبت اسناد و املاک در پرتو نظريه توازن بين حق و مصلحت/ مجتبي رضايي.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۱۵.
۴۳۳۵۴ DM24829 تنصيف دارايي زوجين در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ مريم اماني، مريم قرباني فر.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۹-‎۴۲.
۴۳۳۵۵ DM24830 ضمان بيت المال در پرداخت ديه و آثار مترتب بر آن/ امير هاشم زاده، مهدي هلالي.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۳-‎۶۷.
۴۳۳۵۶ DM24831 ماهيت حقوقي اسکناس و آثار مترتب بر آن/ محمد حاتمي کيا.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۹-‎۸۳.
۴۳۳۵۷ DM24832 مسئوليت مدني ناشي از نقض حقوق مالکيت صنعتي در حقوق ايران/ مهدي محسني، محمدرضا توکلي.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۵-‎۱۰۵.
۴۳۳۵۸ DM24833 نحوه اجراي احکام دادگاه نسبت به اموال منقول غير مادي/ راضيه عرب.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۵.
۴۳۳۵۹ DM24834 نظارت بر داوري در نظام حقوقي ايران/ محمد بقايي.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۲۱.
۴۳۳۶۰ DM24835 کلاهبرداري رايانه اي و طرق پيشگيري از آن/ ايمان توانا ثالث.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۱۴.
۴۳۳۶۱ DM24836 طرح دعوا توسط اتباع بيگانه در ايران و صلاحيت محاکم جمهوري اسلامي/ اميرمحمد جعفري هرندي.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۱۹.
۴۳۳۶۲ DM24837 مرحله تحقيقات مقدماتي در نظام هاي حاکم بر رسيدگي/ امين جليلي.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۱۵.
۴۳۳۶۳ DM24838 تاثير توبه در جرائم تعزيري/ حسين رباني.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۳۰.
۴۳۳۶۴ DM24839 بررسي تشريفات رسيدگي به تخلفات و جرايم صنفي و غير صنفي در شعب سازمان تعزيرات حکومتي و مشکلات و چالش هاي فراروي آن/ محمد عارف، بهرام بهبودي.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۱۹.
۴۳۳۶۵ DM24840 بررسي نوآوري هاي اصلاحات قانون مبارزه با پول شويي/ مهدي هلالي، امير هاشم زاده.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۲۴.
۴۳۳۶۶ DM24841 تحليل حقوقي تعهدات مالي متقاضي سرپرستي کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست/ علي نوريان.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۲۰.
۴۳۳۶۷ DM24842 سياست کيفري تقنيني ايران در برابر جرايم بازار اوراق بهادار/ ميثم عباسي لاهرودي، سيدابوالقاسم نقيبي.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۵۰.
۴۳۳۶۸ DM24843 واکاوي فقهي حقوقي مسئوليت کيفري شهادت کذب/ بهرام بهبودي، مجيد دادخواه.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۳۱.
۴۳۳۶۹ DM24844 نگرشي نو به مسئوليت پزشک با رويکرد اخلاقي/ محمدجواد عبدالهي، مهدي رضايي مقدم.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۱۶.
۴۳۳۷۰ DM24845 نقدي بر ماده ‎۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزيري/ محسن رحماني فرد.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۱۱.
۴۳۳۷۱ DM24846 قانوني سازي عدالت ترميمي: تجزيه و تحليل تجربي در پنجاه ايالت ايالات متحده آمريکا/ نويسنده تاليا گونزالز؛ برگردان سيدرضا سجودي.- آراء. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۳۸.
۴۳۳۷۲ DM24847 آيين رسيدگي افتراقي جرائم بانکي/ علي عابدزاده.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎5، بهار: ص ۱-‎۲۱.
۴۳۳۷۳ DM24848 تاثير شخصيت در صحت و اعتبار قراردادها با تاکيد بر رويه قضايي/ اميرمحمد جعفري هرندي، سيدمهدي علامه.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎5، بهار: ص ۱-‎۲۵.
۴۳۳۷۴ DM24849 تحريري بر تعهد و تعديل قاعده اختصاص حق تعقيب به حقوق عيني/ محمد طاهري.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎5، بهار: ص ۱-‎۳۱.
۴۳۳۷۵ DM24850 دادسرا نهادي شرعي مبتني بر سيره عقلاء/ امين جليلي.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎5، بهار: ص ۱-‎۱۵.
۴۳۳۷۶ DM24851 سياست کيفري قضايي ايران در برابر جنايت غير عمدي منتهي به حيات نباتي دائمي/ سيدرضا سجودي.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎5، بهار: ص ۱-‎۲۷.
۴۳۳۷۷ DM24852 کرونا ويروس در چارچوب حقوق بين الملل و تاثير آن بر امنيت اقتصادي/ سعيد نظري شيخي، حسين سوري.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎5، بهار: ص ۱-‎۲۲.
۴۳۳۷۸ DM24853 آسيب شناسي پاسخ هاي کنوني نظام عدالت کيفري ايران در جرائم و تخلفات بانکي/ علي عابدزاده زواره.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎6، تابستان: ص ۷-‎۲۵.
۴۳۳۷۹ DM24854 جانشيني اتوماتيک سازمان هاي بين المللي در حقوق بين الملل/ محمدرضا ملت، مسعود احسن نژاد.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎6، تابستان: ص ۲۷-‎۵۰.
۴۳۳۸۰ DM24855 مطالعه تطبيقي ضمانت اجراي حقوق دفاعي در مرحله تحقيقات مقدماتي/ امين جليلي.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎6، تابستان: ص ۵۱-‎۷۷.
۴۳۳۸۱ DM24856 مالکيت مافي الذمه و اثر تحقق آن نسبت به ثالث/ سجاد شهباز قهفرخي.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎6، تابستان: ص ۷۹-‎۹۹.
۴۳۳۸۲ DM24857 مداخله کيفري در حوزه حقوق زن در خانواده با رويکرد جرم شناسي فمينيستي/ محمدجواد عبداللهي، سميه رئيسي واناني.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎6، تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۱.
۴۳۳۸۳ DM24858 مسئوليت کيفري ناشي از نقض حقوق مالکيت صنعتي در نظام حقوقي ايران/ مهدي محسني، محمد محسني.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎6، تابستان: ص ۱۲۲-‎۱۳۸.
۴۳۳۸۴ DM24859 بررسي تطبيقي سرقت حدي از منظر قرآن کريم، فقه و حقوق جزا/ محمد رسايي، ميثم عباسي لاهرودي، محمد عباسي لاهرودي.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎7، پاييز: ص ۷-‎۱۹.
۴۳۳۸۵ DM24860 بررسي کودک آزاري با تاکيد بر مقابله با کودک آزاري جنسي در حقوق ايران و فقه اماميه/ مهدي هلالي.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎7، پاييز: ص ۲۱-‎۴۵.
۴۳۳۸۶ DM24861 پيشگيري وضعي از بزه ديدگي کودکان در خانواده هاي والد-معتاد/ محبوبه خداداده تهراني، مريم خداداده تهراني.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎7، پاييز: ص ۴۷-‎۶۳.
۴۳۳۸۷ DM24862 تاملي بر دادرسي کيفري افتراقي جرايم اطفال و نوجوانان از حيث تشريفات رسيدگي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ سيداحمد عسگري ارجنکي.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎7، پاييز: ص ۶۵-‎۱۱۶.
۴۳۳۸۸ DM24863 جايگاه علم قاضي در ادله اثبات دعوا در نظام حقوقي ايران/ جواد حدادپور.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎7، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۳۸.
۴۳۳۸۹ DM24864 تبيين کفالت اشخاص حقوقي در آيين دادرسي کيفري/ حامد رستمي نجف آبادي، محمدرضا حق شناس.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎7، پاييز: ص ۱۳۹-‎۱۵۷.
۴۳۳۹۰ DM24865 تحليل جرم شناختي جرم حکومتي از منظر نظريه يادگيري/ حسين جوادي حسين آبادي، عظيم آقابابائي طاقانکي.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، زمستان: ص ۱-‎۱۷.
۴۳۳۹۱ DM24866 جرم، مجازات و حکومت قانون در آتن باستان/ سيدساعي حاجي ميرسعيدي، اميرعباس عباس نيا.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، زمستان: ص ۱-‎۱۹.
۴۳۳۹۲ DM24867 سياست کيفري افتراقي در کيفرگذاري قاچاق کالا و ارز/ محسن رحماني فرد.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، زمستان: ص ۱-‎۱۶.
۴۳۳۹۳ DM24868 تاملي بر ابعاد حقوقي دامپينگ با رويکرد به نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ سيداحمد عسگري ارجنکي.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، زمستان: ص ۱-‎۱۵.
۴۳۳۹۴ DM24869 تاثير فناوري اطلاعات در رسيدگي هاي قضايي/ مهدي کريمي.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، زمستان: ص ۱-‎۱۶.
۴۳۳۹۵ DM24870 فساد و تخلفات اداري با تاکيد بر آموزه هاي حقوق کيفري و جامعه شناسي جنايي/ سيدمحمدرضا موسوي فرد، زهرا شمسي زاد.- آراء. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، زمستان: ص ۱-‎۱۶.
۴۳۳۹۶ DM24871 قلمرو صلاحيت دادستان در حفظ محيط زيست به عنوان يکي از مصاديق حقوق عامه/ مريم بلندي، محسن ميثمي نيا.- آراء. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎9، بهار: ص ۱-‎۱۳.
۴۳۳۹۷ DM24872 افعال غيرمادي و نقش آن در تحقق جنايت عمدي در فقه و حقوق کيفري ايران/ توحيد حاجي پور.- آراء. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎9، بهار: ص ۱-‎۱۲.
۴۳۳۹۸ DM24873 چالش ها و راهبردهاي پيشگيرانه وضعي در قبال جرايم زيست محيطي/ اسماعيل کشکوليان، فاطمه کريميان عمروآبادي.- آراء. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎9، بهار: ص ۱-‎۱۲.
۴۳۳۹۹ DM24874 نقش جمهوريت در تعامل با اسلاميت در سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران/ مهدي هلالي، محمدعلي حاجي ده آبادي.- آراء. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎9، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۴۳۴۰۰ DM24875 تحول در ابزارهاي فشار حقوق بشري اتحاديه اروپا: مطالعه موردي مقررات نظام عمومي ترجيحات/ وحيد قرباني.- سازمان هاي بين المللي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۶۶-‎۹۱.
۴۳۴۰۱ DM24876 مسئوليت بين المللي دولت ها در قبال تروريسم و تامين مالي آن/ باقر شاملو.- سازمان هاي بين المللي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۶۰.
۴۳۴۰۲ DM24877 استفاده آمريکا از هواپيماهاي بدون سرنشين در جنگ با تروريسم از منظر حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ/ عقيل محمدي.- سازمان هاي بين المللي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۳۱۴-‎۳۴۱.
۴۳۴۰۳ DM24878 بررسي مقوله صلح در اسناد و رويه فدراسيون بين المللي فوتبال (فيفا)/ حميدرضا اکبرپور.- سازمان هاي بين المللي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۳۴۲-‎۳۶۲.
۴۳۴۰۴ DM24879 نقش شوراي امنيت سازمان ملل متحد در صدور قطعنامه ها عليه داعش/ احسان جعفري فر، رضا نصيري حامد.- سازمان هاي بين المللي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۳۳-‎۶۰.
۴۳۴۰۵ DM24880 مسئوليت بين المللي دولت ها و مسئله انتساب حملات سايبري/ رضا رحمتي.- سازمان هاي بين المللي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۶۲-‎۹۴.
۴۳۴۰۶ DM24881 قاعده منع توسل به زور و دفاع مشروع در شرايط قابل پيش بيني/ مهدي عليخاني.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎44)، بهار: ص ۲۰-‎۵۵.
۴۳۴۰۷ DM24882 ديدگاه ها و رويه هاي متناقض حقوق بشر در ايران پس از انقلاب/ مهدي ذاکريان.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎44)، بهار: ص ۵۶-‎۷۳.
۴۳۴۰۸ DM24883 ابعاد مختلف حق شرط، معاهدات حقوق بشري و تحليلي اجمالي بر حق شرط کشورهاي اسلامي بر کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان/ مصطفي اعلائي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎44)، بهار: ص ۷۵-‎۹۴.
۴۳۴۰۹ DM24884 مواجهه مصونيت مقامات عالي ترين دولتي و مسئوليت کيفري ناشي از ارتکاب جرايم بين المللي/ علي فهيم دانش.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎44)، بهار: ص ۱۱۵-‎۱۷۲.
۴۳۴۱۰ DM24885 نقش گفت و گوي تمدن ها در ارتقاي حقوق بشر و گسترش صلح/ علي بابايي مهر، حسين اسماعيل نسب.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎44)، بهار: ص ۱۷۳-‎۱۹۷.
۴۳۴۱۱ DM24886 تبيين مفهوم عدالت انتقالي در نظام بين المللي حقوق بشر با تاکيد بر پرونده مصر/ مهدي ذاکريان، يوسف باقري حامد.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎46)، پاييز: ص ۱-‎۲۸.
۴۳۴۱۲ DM24887 مسئوليت شوراي امنيت در قبال بحران هاي زيست محيطي تهديد کننده صلح و امنيت/ علي بابايي مهر، مازيار ذبيحي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎46)، پاييز: ص ۸۵-‎۱۰۲.
۴۳۴۱۳ DM24888 چالش هاي حقوق بين الملل بشردوستانه در قبال توسعه هواپيماهاي بدون سرنشين نظامي/ عليرضا رنجبر.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎46)، پاييز: ص ۱۰۳-‎۱۳۳.
۴۳۴۱۴ DM24889 مروري بر جايگاه قرارداد BOT در نظام حقوقي ايران/ امير شايگان فر، علي زارع.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎46)، پاييز: ص ۱۳۵-‎۱۵۱.
۴۳۴۱۵ DM24890 راهکارهاي ايران براي دريافت غرامت جنگي از عراق/ علي عيدي پور.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎46)، پاييز: ص ۱۵۳-‎۱۷۴.
۴۳۴۱۶ DM24891 تامل و نقدي بر مطالعات حقوق بشر/ مهدي ذاکريان.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎48)، بهار: ص ۱-‎۱۱.
۴۳۴۱۷ DM24892 بررسي ابعاد حقوقي مداخله نظامي عربستان در يمن با تاکيد بر قطعنامه ‎۲۲۱۶ شوراي امنيت/ محمد محبي … [و ديگران].- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎48)، بهار: ص ۳۹-‎۵۸.
۴۳۴۱۸ DM24893 ماهيت تعهدات تابعان حقوق بين الملل نسبت به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي/ مصطفي اعلايي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎48)، بهار: ص ۵۹-‎۷۶.
۴۳۴۱۹ DM24894 مسئوليت سازمان ملل متحد براي فعل هاي مغاير با موازين بين المللي (بررسي تفصيلي گزارش شوراي حقوق بشر سازمان ملل در خصوص جنگ غزه)/ ميرابراهيم صديق، سيدعبدالمحمد موسوي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎48)، بهار: ص ۱۱۳-‎۱۲۹.
۴۳۴۲۰ DM24895 چالش تطبيق حق آزادي بيان با منع استفاده تروريسم از فضاي مجازي/ سيدمصطفي کازروني.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎48)، بهار: ص ۱۶۷-‎۱۹۸.
۴۳۴۲۱ DM24896 مفهوم ريشه کني و جنايت عليه بشريت در پرونده ‎۰۰۲ شعب فوق العاده دادگاه هاي کامبوج/ صادق سليمي، سيدمحمدباقر اميريان.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎48)، بهار: ص ۱۹۹-‎۲۱۱.
۴۳۴۲۲ DM24897 حمايت حقوقي از پناهجويان تغييرات اقليمي/ نسرين مصفا، حورا حسين زاده هاشمي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎49)، تابستان: ص ۱-‎۴۰.
۴۳۴۲۳ DM24898 بررسي دستور موقت و ضمانت اجراي آن در ديوان بين المللي دادگستري/ احمدرضا سليمان زاده، هستي کوشا.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎49)، تابستان: ص ۵۹-‎۹۲.
۴۳۴۲۴ DM24899 توسعه تدريجي حقوق بين الملل فضا فرصت ها و چالش هاي پيش روي بيمه فعاليت هاي فضايي/ علي پورقصاب اميري، زهرا کاکاوند.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎49)، تابستان: ص ۹۳-‎۱۱۸.
۴۳۴۲۵ DM24900 تاثير حقوق و محاکم کيفري بين المللي بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه/ شهيندخت مولاوردي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎49)، تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۲۶.
۴۳۴۲۶ DM24901 نقش قطعنامه ‎۲۲۱۶ شوراي امنيت در اجراي حقوق بشردوستانه بحران يمن/ حسين اسماعيل نسب.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎49)، تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۵۷.
۴۳۴۲۷ DM24902 حقوق بين الملل و اختلاف اسرائيل و فلسطين/ سيدمحمدباقر اميريان.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎51)، زمستان: ص ۲۱-‎۴۰.
۴۳۴۲۸ DM24903 سازمان هاي مردم نهاد و مبارزه با بي کيفري در سرزمين هاي اشغالي/ اسعد اردلان.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎1 (پياپي ‎53)، تابستان: ص ۱-‎۲۰.
۴۳۴۲۹ DM24904 عدالت انتقالي ضرورت ها و چالش ها/ اميرحسين مهرگان.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎1 (پياپي ‎53)، تابستان: ص ۴۷-‎۵۷.
۴۳۴۳۰ DM24905 استراتژي هاي متفاوت حاکم بر تحقق فرايند عدالت انتقالي/ حسين اسماعيل نسب.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎1 (پياپي ‎53)، تابستان: ص ۵۹-‎۸۰.
۴۳۴۳۱ DM24906 قواي سه گانه ايران و حقوق بشر/ علي بابايي مهر.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎3 (پياپي ‎55)، زمستان: ص ۱-‎۴۷.
۴۳۴۳۲ DM24907 عملکرد دولت ها و اجراي حقوق بشر؛ مطالعه موردي دولت يازدهم جمهوري اسلامي ايران/ احمد محقر، رئوف رحيمي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎3 (پياپي ‎55)، زمستان: ص ۴۹-‎۶۹.
۴۳۴۳۳ DM24908 شيوه هاي کنترل ماهوي شروط ناعادلانه در حقوق ايران و انگلستان/ قاسم نبي زاده کبريا.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎3 (پياپي ‎55)، زمستان: ص ۱۶۷-‎۱۸۰.
۴۳۴۳۴ DM24909 آموزه هاي اسلامي و حقوق بشر/ مهدي ذاکريان.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎58)، پاييز: ص ۱-‎۲۰.
۴۳۴۳۵ DM24910 رويکرد ديوان کيفري بين المللي به خسارت معنوي قربانيان تعرضات جنسي/ جمال بيگي، الناز کتانچي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎58)، پاييز: ص ۲۱-‎۴۲.
۴۳۴۳۶ DM24911 بررسي دوره اي جهاني شوراي حقوق بشر و وضعيت زنان در ايران/ منصوره شريفي صدر.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎58)، پاييز: ص ۴۳-‎۶۸.
۴۳۴۳۷ DM24912 مسئوليت بين المللي ناشي از فعاليت هاي ارتش هاي خصوصي/ ريحانه دروگري، پيمان حکيم زاده خوئي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎58)، پاييز: ص ۶۹-‎۱۰۶.
۴۳۴۳۸ DM24913 طراز جهاني حقوق بين الملل محيط زيست: راهبردها و رهيافت ها/ سيدعباس پورهاشمي، سبحان طيبي، هادي طالع خرسند.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎58)، پاييز: ص ۱۰۷-‎۱۳۰.
۴۳۴۳۹ DM24914 جايگاه امنيت غذايي از ديدگاه عدالت انتقالي/ عليرضا آريک ادکانيان، ميثم خسروي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎58)، پاييز: ص ۱۳۱-‎۱۴۷.
۴۳۴۴۰ DM24915 مسئوليت دولت و بخش خصوصي در قبال حقوق بشر/ رئوف رحيمي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎59)، زمستان: ص ۶۵-‎۸۹.
۴۳۴۴۱ DM24916 چگونگي اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادي در کنوانسيون بيع بين الملل 1980، حقوق ايران و حقوق عراق/ علي خيري جبر، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، اعظم انصاري.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎59)، زمستان: ص ۸۹-‎۱۱۵.
۴۳۴۴۲ DM24917 مفهوم جامعه بين الملل و تلاش براي پيوند ميان حقوق بين الملل و روابط بين الملل/ سميه قنبري.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎61)، تابستان: ص ۷-‎۳۰.
۴۳۴۴۳ DM24918 آموزش حقوق بشر و حق بر سلامت و بهداشت عمومي/ يوسف باقري حامد.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎61)، تابستان: ص ۶۳-‎۸۲.
۴۳۴۴۴ DM24919 عدالت ترميمي در پرتو آراء سال ‎۲۰۰۲ ديوان بين المللي کيفري يوگسلاوي/ حسين اسماعيل نسب.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎61)، تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۵۵.
۴۳۴۴۵ DM24920 سياست هاي نمادين معاهده جرايم سايبري شوراي اروپا/ الناز کتانچي، بابک پورقهرماني.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎62)، پاييز: ص ۳۱-‎۴۷.
۴۳۴۴۶ DM24921 محاکمه متهمان دزدي دريايي در دادگاه کيفري بين المللي (ICC)/ سيدسجاد کاظمي، سجاد حيدري.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎62)، پاييز: ص ۴۹-‎۶۹.
۴۳۴۴۷ DM24922 جرم انگاري خشونت جنسي در روابط زناشويي با تکيه بر اسناد بين المللي حقوق بشري/ جمال بيگي، حميد آشنا.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎62)، پاييز: ص ۱۱۵-‎۱۴۲.
۴۳۴۴۸ DM24923 چالش هاي اعطاي وام هاي فاين تک: سياستگذاري و راهکارهاي بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و نظام حقوقي اتحاديه اروپا/ حسين صادقي، مهدي ناصر، حميده زرعي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎63)، زمستان: ص ۷۳-‎۹۱.
۴۳۴۴۹ DM24924 تبيين ابعاد حفاظت از محيط زيست در پرتو توسعه گرايي و همگرايي بين المللي/ سروش ماهوتچيان، سبحان طيبي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎63)، زمستان: ص ۹۳-‎۱۱۲.
۴۳۴۵۰ DM24925 روش هاي اجراي اهداف توسعه پايدار در منطقه خليج فارس از منظر حقوق بين الملل محيط زيست/ شيما نادري … [و ديگران].- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎64)، بهار: ص ۱۱۱-‎۱۳۱.
۴۳۴۵۱ DM24926 بررسي نقش برنامه جامع اقدام مشترک در عدم اشاعه سلاح هاي کشتار جمعي در حقوق بين الملل/ مهدي خزايي، موسي موسوي زنوز، حسن سليماني.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎65)، تابستان: ص ۴۱-‎۶۱.
۴۳۴۵۲ DM24927 عملکرد نظام امنيت جمعي سازمان ملل متحد: توسل به زور با تجويز شوراي امنيت/ محمد عاکفي قاضياني، موسي عاکفي قاضياني.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎65)، تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۹.
۴۳۴۵۳ DM24928 کارکرد و منزلت تصميمات قضايي در رويه ديوان بين المللي دادگستري/ عباس برزگرزاده.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎66)، پاييز: ص ۲۷-‎۵۱.
۴۳۴۵۴ DM24929 ضرورت بازنگري ماموريت کميته بين المللي صليب سرخ: از کاهش آلام انساني تا پيشگيري از خشونت هاي مسلحانه/ اميرحسين مهرگان، اردشير اميرارجمند، علي هنجي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎66)، پاييز: ص ۱۵۱-‎۱۶۹.
۴۳۴۵۵ DM24930 حقوق بشر در پرتوي يکجانبه گرايي و اقدامات زورمدارانه/ بهروز مختاري.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎67)، زمستان: ص ۲۷-‎۴۳.
۴۳۴۵۶ DM24931 تورم جمعيت کيفري زندان ها و نقض مقررات بين المللي حقوق بشر؛ علت ها و راهبردها/ مريم شيريان نسل، جمال بيگي، بابک پورقهرماني.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎67)، زمستان: ص ۶۵-‎۹۰.
۴۳۴۵۷ DM24932 کاربرد فناوري نانو از منظر حقوق بين الملل محيط زيست/ نيلوفر صادقي … [و ديگران].- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎67)، زمستان: ص ۹۱-‎۱۱۱.
۴۳۴۵۸ DM24933 بررسي پيامدهاي قوانين مبارزه با رشوه خواري خارجي بر تجارت و سرمايه گذاري خارجي کشورهاي در حال توسعه/ رامين مرادي، کارن روحاني، رضا نصيري لاريمي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎67)، زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۴.
۴۳۴۵۹ DM24934 اجراي تعهدات کشورها نسبت به حق بر محيط زيست سالم (مطالعه موردي سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت)/ مجاهد اميري، ليلا رئيسي، مسعود راعي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎67)، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۵.
۴۳۴۶۰ DM24935 تحليل و آسيب شناسي گزارشات نهادهاي سازمان ملل متحد در خصوص نقض حقوق بشر در کره شمالي/ حسن خسروي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎68)، بهار: ص ۷-‎۲۵.
۴۳۴۶۱ DM24936 مکتب انگليسي و جايگاه حقوق بين الملل در جامعه بين المللي/ جلال الدين شيرژيان … [و ديگران].- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎68)، بهار: ص ۸۷-‎۱۱۶.
۴۳۴۶۲ DM24937 تکميل نظام حقوقي حاکم بر حمل و نقل بين المللي توسط عرف هاي فراملي/ مازيار ذبيحي، محسن محبي، يوسف خرم فرهادي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎68)، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۵۷.
۴۳۴۶۳ DM24938 رعايت مدت زمان معقول فرايند کيفري از منظر بايسته هاي حقوق بشر/ مجيد مطلبي … [و ديگران].- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎68)، بهار: ص ۱۵۹-‎۱۷۴.
۴۳۴۶۴ DM24939 منابع حقوق بين الملل سرمايه گذاري؛ تفوق قوانين داخلي/ محمد عاکفي قاضياني، موسي عاکفي قاضياني.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎69)، تابستان: ص ۳۶-‎۸۲.
۴۳۴۶۵ DM24940 اجراي حقوق بين الملل محيط زيست در نظام حقوقي ايران: فرصت ها و چالش ها/ اعظم پرنده مطلق … [و ديگران].- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎69)، تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۳۸.
۴۳۴۶۶ DM24941 چالش هاي امنيت سايبري در کشورهاي آسه آن/ الناز کتانچي، بابک پورقهرماني.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎69)، تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۵۶.
۴۳۴۶۷ DM24942 شناسايي امارت اسلامي افغانستان (طالبان) از منظر حقوق بين الملل/ ستار عزيزي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎70)، پاييز: ص ۷-‎۲۲.
۴۳۴۶۸ DM24943 اثر همه گيري کرونا بر چشم انداز تعهدات بين المللي کشورها در حوزه سلامت/ مهدي آقاجانلو.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎70)، پاييز: ص ۲۳-‎۴۵.
۴۳۴۶۹ DM24944 اصل تناسب؛ سنتز اصول تفکيک و ضرورت نظامي در حمايت از محيط زيست در مخاصمات مسلحانه بين المللي/ امير محمودي، ولي اله نوري، مهدي عبدالمالکي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎70)، پاييز: ص ۶۵-‎۸۲.
۴۳۴۷۰ DM24945 جايگاه دفاع پيش دستانه از منظر حقوق بين الملل با تاکيد بر تبيين موانع حقوقي بين المللي اعمال آن جهت حفاظت از غيرنظاميان/ پوريا ابراهيم زاده، اميرحسين ملکي زاده.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎70)، پاييز: ص ۸۳-‎۱۰۰.
۴۳۴۷۱ DM24946 انتساب سلب مالکيت غيرمستقيم اموال سرمايه گذار خارجي به دولت در پرتو رويه داوري هاي بين المللي/ علي دلدار، محمود جلالي، ليلا رئيسي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎70)، پاييز: ص ۱۴۳-‎۱۶۲.
۴۳۴۷۲ DM24947 ظرفيت شرکت هاي فراملي در بهبود اقتصاد و روابط بين المللي کشورها مطابق اصول حقوق بشري/ مينا قدرتي راد، علي پورقصاب اميري، احمدرضا بهنيافر.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎70)، پاييز: ص ۲۰۵-‎۲۲۲.
۴۳۴۷۳ DM24948 بازخواني پارادوکس حاکميت و مداخله در حقوق بين الملل نوين (مطالعه موردي: بحران سوريه)/ مرتضي رفيعي بصيري، مهدي جاوداني مقدم، داود کياني.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎70)، پاييز: ص ۲۲۳-‎۲۴۳.
۴۳۴۷۴ DM24949 واکاوي تحريم هاي يک جانبه اقتصادي در حقوق بين الملل: مطالعه موردي ايالات متحده/ سيداميرسينا نوراني.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎71)، زمستان: ص ۵۳-‎۷۵.
۴۳۴۷۵ DM24950 حبس زدايي سلامت محور؛ برآيند سلامت و عدالت در رويکرد نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي حقوق بشر/ مهرداد تيموري، جمال بيگي، فاطمه احدي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎71)، زمستان: ص ۹۵-‎۱۲۰.
۴۳۴۷۶ DM24951 مقابله با افراطي گري ديني در حقوق بين الملل؛ تاملي بر چالش ها و موانع/ محمدامين لساني سنگاچين … [و ديگران].- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎71)، زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۲.
۴۳۴۷۷ DM24952 ضرورت بازنگري اصل عدم مداخله در پرتو هنجارهاي نوظهور در حقوق بشر/ سيدسعيد احمدي، ابوالفضل لطفي زاده، سيدفرشيد جعفري پابندي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎71)، زمستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۴.
۴۳۴۷۸ DM24953 مقابله با حملات تروريستي به زيرساخت هاي حياتي يک کشور در قواعد حقوق بين الملل/ اردشير نعمت پور، مصطفي تقي زاده انصاري، سکينه ببري گنبدي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎71)، زمستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۵.
۴۳۴۷۹ DM24954 شاخص هاي موثر در تشخيص تهديدات نظامي قريب الوقوع و واکنش قانوني در برابر تهديدات از منظر حقوق بين الملل/ پوريا ابراهيم زاده، محسن سيرغاني.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎72)، بهار: ص ۸۳-‎۱۰۴.
۴۳۴۸۰ DM24955 حمايت از محيط زيست جنگل در مخاصمات مسلحانه بر پايه حقوق بشر بين الملل/ علي بابايي مهر.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎72)، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۲۰.
۴۳۴۸۱ DM24956 جهان شمولي حقوق بشر از نگاه عربستان سعودي و جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر رابطه ساخت قدرت/ فاطمه نژادي فر، مهدي ذاکريان، پرويز احدي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎72)، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۳۷.
۴۳۴۸۲ DM24957 رويکرد سازمان بين المللي دريانوردي در زمينه مسئوليت مدني ناشي از آلودگي نفتي درياها/ مهديه هداوند، فريد آزادبخت، هنگامه غضنفري.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎72)، بهار.
۴۳۴۸۳ DM24958 بررسي نقش رژيم بين المللي حقوق مالکيت فکري موثر در کاهش تغييرات آب و هوايي/ زهرا مرادي، بهاره حيدري، محمديار ارشدي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎72)، بهار: ص ۲۲۷-‎۲۴۹.
۴۳۴۸۴ DM24959 حق بر سلامت و تحريم هاي آمريکا در دوره ترامپ بر عليه جمهوري اسلامي ايران؛ با تاکيد بر تحريم هاي دارويي و تجهيزات پزشکي/ مجيد عباسي (اشلقي)، حامد عظيمي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎72)، بهار: ص ۲۷۷-‎۳۰۸.
۴۳۴۸۵ DM24960 مهاجرت و مرزهاي بشردوستانه؛ نقض حقوق بشر به نام حقوق بشر در اتحاديه اروپا/ مجتبي مقصودي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎73)، تابستان: ص ۷-‎۲۳.
۴۳۴۸۶ DM24961 استفاده از پهپادها از منظر حقوق جنگ دريايي و اصول بنيادين حقوق بشردوستانه/ بهزاد سيفي، حسين شريفي طرازکوهي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎73)، تابستان: ص ۶۷-‎۸۹.
۴۳۴۸۷ DM24962 ماهيت حقوقي قراردادهاي نفتي ايران (IPC) از منظر حقوق بين الملل و حقوق ايران/ يوسف بهدادي نيا، سيدياسر ضيايي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎73)، تابستان: ص ۱۷۷-‎۱۹۶.
۴۳۴۸۸ DM24963 واکاوي دو رويکرد ساختارگرايي و اهميت گرايي در شناسايي تعهدات عام الشمول حقوق بين الملل/ مجتبي سبحاني نيا، محسن عبدالهي، سيدعباس پورهاشمي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎73)، تابستان: ص ۲۱۹-‎۲۴۶.
۴۳۴۸۹ DM24964 مقابله با خشونت خانگي عليه زنان با رويکردي بر رويه قضايي دادگاه حقوق بشر اروپا/ سيده مهشيد ميري بالاجورشري، اميررضا محمودي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎74)، پاييز: ص ۵۵-‎۷۵.
۴۳۴۹۰ DM24965 ليبراليسم، حقوق بين الملل و حکمراني مطلوب/ جلال الدين شيرژيان … [و ديگران].- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎74)، پاييز: ص ۹۷-‎۱۲۰.
۴۳۴۹۱ DM24966 نقض حق بر سلامتي ناشي از تحريم هاي بين المللي و مسئوليت بين المللي دولت ها/ فاطمه رضائي، ليلا رئيسي، مسعود راعي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎74)، پاييز: ص ۱۴۳-‎۱۶۲.
۴۳۴۹۲ DM24967 مدل هاي حقوقي حاکميت قانون با تمرکز بر حق وتو اعضاي دائم شوراي امنيت/ حسين ملکشاهي، فريد آزادبخت، هنگامه غضنفري.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎74)، پاييز: ص ۱۷۹-‎۱۹۴.
۴۳۴۹۳ DM24968 قابليت هاي دولت جهاني حق بنياد در اجراي حداکثري حقوق بشر/ محمدرضا امام زاده ئي … [و ديگران].- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎74)، پاييز: ص ۱۹۵-‎۲۱۴.
۴۳۴۹۴ DM24969 تحول مفهوم تجاوز در حقوق بين الملل کيفري و کيفيت تعامل ايران با ديوان کيفري بين المللي/ اميرحسين زماني نيا، مريم مرادي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎74)، پاييز: ص ۲۱۵-‎۲۳۰.
۴۳۴۹۵ DM24970 رعايت حقوق شهروندي با اجراي اصل اعتبار امر مختومه/ بهرام احمدمنش.- مطالعات تطبيقي حقوق شهروندي. ‎۱۳۹۹، دوره اول، شماره ‎2، زمستان: ص ۱۳-‎۳۳.
۴۳۴۹۶ DM24971 تبيين جايگاه و نسبت آزادي و امنيت در چارچوب فقه اسلامي و حقوق شهروندي/ هاشم مجتهدي، هادي جعفريان.- مطالعات تطبيقي حقوق شهروندي. ‎۱۳۹۹، دوره اول، شماره ‎2، زمستان: ص ۳۴-‎۵۴.
۴۳۴۹۷ DM24972 نقش قاعده فقهي اسراف در رعايت حقوق شهروندي/ مرتضي رحيمي.- مطالعات تطبيقي حقوق شهروندي. ‎۱۳۹۹، دوره اول، شماره ‎2، زمستان: ص ۵۵-‎۷۲.
۴۳۴۹۸ DM24973 بررسي مسئوليت مدني ناشي از بهره برداري از منابع هيدروکربوري در قبال خسارات زيست محيطي با رويکرد حقوق شهروندي/ قاسم حيدري.- مطالعات تطبيقي حقوق شهروندي. ‎۱۳۹۹، دوره اول، شماره ‎2، زمستان: ص ۷۳-‎۸۹.
۴۳۴۹۹ DM24974 نقدي بر تئوري نظم عمومي داخلي در حقوق ايران/ نوربخش رياحي.- مطالعات تطبيقي حقوق شهروندي. ‎۱۳۹۹، دوره اول، شماره ‎2، زمستان: ص ۹۰-‎۱۰۹.
۴۳۵۰۰ DM24975 جايگاه پول شويي در نقض حقوق اقتصادي شهروندان/ حجت شفيع نژاد.- مطالعات تطبيقي حقوق شهروندي. ‎۱۳۹۹، دوره اول، شماره ‎2، زمستان: ص ۱۱۰-‎۱۲۷.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up