تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی اردیبهشت ۱۴۰۱

  1. خانه
  2. آرشیو تازه های کتابخانه تخصصی
  3. آرشیو تازه های پایان نامه های فارسی
  4. تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی اردیبهشت ۱۴۰۱

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی اردیبهشت ۱۴۰۱

 

شماره رساله

عنوان – پديدآور – مشخصات

۵۴۶ جاي گاه حقوق طبيعي در اسلام و ليبراليسم/ اسماعيل غني کله لو.- به راهنمايي سيدمجتبي واعظي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق عمومي) ؛ ‎۱۳۹۳.
۵۴۷ حدود وظايف و اختيارات ولي قهري نسبت به حقوق مالي و جزايي محجور در فقه و حقوق/ داود اسماعيلي.- به راهنمايي ام البنين رمضان زاده بادلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بهشهر، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۶.
۵۴۸ توقيف کشتي و نقش حقوق ممتاز از ديدگاه بين المللي/ سمانه کيومرثي.- به راهنمايي ثريا چيت ساز احمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد صفادشت، دانشکده علوم انساني، گروه حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۶.
۵۴۹ نقش منشور حقوق شهروندي در تضمين حقوق اساسي/ پروين زارعي.- به راهنمايي عليرضا دبيرنيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده حقوق، رشته حقوق عمومي) ؛ ‎۱۳۹۷.
۵۵۰ بررسي تطبيقي حقوق کودک در سند ۲۰۳۰ و فقه اماميه و حقوق ايران/ امين گودرزي.- به راهنمايي سيدمحمدحسن سيادت با مشاوره بهروز سراقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آيت ا… العظمي بروجردي، دانشکده علوم انساني، گروه حقوق، رشته فقه و حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۸.
۵۵۱ بررسي حقوق مخاطب در رسانه از منظر فقه و حقوق/ الهام سيفي.- به راهنمايي زهرا فهرستي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه فقه و حقوق اسلامي، رشته فقه و حقوق اسلامي) ؛ ‎۱۳۹۳.
۵۵۲ حقوق و تعهدات حاکم بر سهامدار/ صفورا هنري.- به راهنمايي مرضيه قبادي با مشاوره عليرضا پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شاهرود، دانشکده علوم انساني، گروه حقوق، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۶.
۵۵۳ طواري ناشي از دعاوي طاري در حقوق ايران و تطبيق آن با حقوق آمريکا/ حيدر توکلي زنگير.- به راهنمايي بهرام درخشان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمي‌گروه حقوق، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۶.
۵۵۴ اعتبار و جايگاه حقوق نرم در نظام منابع حقوق بين الملل/ نادر سازور.- به راهنمايي حميدرضا عليخاني کردشاهي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد صفادشت، دانشکده علوم انساني، گروه حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۸.
۵۵۵ حقوق مالکيت و توسعه شهري در حقوق ايران/ مصطفي شکري.- به راهنمايي سيدمصطفي محقق داماد با مشاوره عباس قاسمي حامد؛ نجات الله ابراهيميان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۶.
۵۵۶ بررسي تطبيقي آيين دادرسي جرايم مطبوعاتي در حقوق ايران و انگليس/ مهدي صادقي سرابي.- به راهنمايي فاطمه سوهانيان با مشاوره مجيد دروديان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه پيام نور، مرکز تهران جنوب، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ‎۱۳۹۶.
۵۵۷ محدودسازي شبکه هاي اجتماعي برخط از ديدگاه حقوق بشر/ اميد سليمي بني.- به راهنمايي نادر ميرزاده کوهشاهي با مشاوره خيرالله پروين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بشر) ؛ ‎۱۳۹۷.
۵۵۸ نقش سازوکارهاي جهاني دادخواهي فردي در توسعه حقوق بين الملل بشر/ ميترا دودانگه اي.- به راهنمايي پوريا عسکري با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بشر) ؛ ‎۱۳۹۷.
۵۵۹ حقوق مظنونين نزد ضابطان در حقوق کيفري ايران و انگلستان/ مجيد محمدي نصرآباد.- به راهنمايي محمد يکرنگي با مشاوره غلامحسين الهام.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ‎۱۳۹۸.
۵۶۰ بررسي حقوق ممتازه دريايي با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس/ سارا محموديه.- به راهنمايي قاسم شفيعي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه کاشان، دانشکده حقوق و علوم انساني، گروه حقوق، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۸.
۵۶۱ تاثير منشور حقوق شهروندي بر احقاق حقوق عمومي با تاکيد بر دادرسي منصفانه/ کاظم بهمني نژاد.- به راهنمايي ايمان غلام نژاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت، دانشکده علوم انساني، رشته حقوق) ؛ ‎۱۳۹۷.
۵۶۲ جايگاه گفتمان حقوق بشر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ معصومه کيانپور.- به راهنمايي علي شجاعي فرد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت، دانشکده علوم انساني، گروه حقوق، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۶.
۵۶۳ حقوق غيرمالي زوجين از منظر فقه و حقوق موضوعه و حقوق تطبيقي/ وحيد احمدي.- به راهنمايي راضيه عبدالصمدي با مشاوره مصطفي نفري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اشرفي اصفهان، دانشکده حقوق، گروه فقه و حقوق، رشته فقه و حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۸.
۵۶۴ تعامل حقوق رسانه و حقوق مخاطب/ منصوره فصيح رامندي.- به راهنمايي غفور خوئيني با مشاوره محمد روشن.- دکتري (دانشگاه خوارزمي، دانشکده ادبيات و علوم انساني) ؛ ۱۳۹۴-‎۱۳۹۵.
۵۶۵ مقايسه حقوق اتباع بيگانه با حقوق شهروندي/ عليرضا عباسي.- به راهنمايي الياس محمودي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق عمومي) ؛ ‎۱۳۹۳.
۹۷۲ تحول مفهوم امنيت در نظام بين المللي حقوق بشر و آثار حقوقي آن/ مرضيه قبادي.- به راهنمايي سيدمحمد قاري سيدفاطمي با مشاوره سيدمحمد هاشمي؛ سيدقاسم زماني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات، دانشکده حقوق، الهيات و علوم انساني، گروه حقوق بين الملل، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۴.
۹۷۳ تعامل نظام هاي حقوق نوشته (Civil law) و نانوشته (Common law) در تدوين اساسنامه ديوان کيفري بين المللي/ حسين عبدي.- به راهنمايي محمدعلي اردبيلي با مشاوره علي صفاري؛ محمدعلي مهدوي ثابت.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات، دانشکده حقوق، الهيات و علوم انساني، گروه حقوق، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ‎۱۳۹۸.
۹۷۴ تاثير فعاليتهاي مزدوران بر حق مردم در تعيين سرنوشت خويش از ديدگاه حقوق بين الملل/ عليرضا فرزاد.- به راهنمايي سيدقاسم زماني با مشاوره حسين شريفي طرازکوهي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۸.
۹۷۵ حق بر سلامت در نظام حقوق بين الملل با تاکيد بر رزمندگان/ پرتو محمدي.- به راهنمايي همايون حبيبي با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۴.
۹۷۶ نقش توسعه پايدار در تضمين مشروعيت نظام حقوق بين الملل/ مهشيد آجلي لاهيجي.- به راهنمايي سيدقاسم زماني با مشاوره رضا اسلامي؛ پوريا عسکري.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۹۹.
۹۷۷ مباني استفاده از سلاح گرم توسط پليس در چارچوب حقوق بين الملل بشر و حقوق ايران/ الميرا لطفي قره لر.- به راهنمايي حسنعلي موذن زادگان با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بشر) ؛ ‎۱۳۹۹.
۹۷۸ اصول اساسي دادگستري استاندارد بر اساس موازين حقوق بين الملل و مقايسه آن با قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران/ عظيم اکبري رودپشتي.- به راهنمايي سيدقاسم زماني با مشاوره سيدمحمد هاشمي؛ سيدمحمد قاري سيدفاطمي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات، دانشکده حقوق، الهيات و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۵-‎۱۳۹۷.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

تازه-های-کتاب-های-فارسی-آبان-1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی آبان ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی آبان ۱۴۰۱   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۷۶ KZ‎ ۷۰۰۰‎ /ص‎۲‎الف‎۶ اصل حاکميت قانون در رويه دادگاه هاي کيفري بين المللي اختصاصي…
تازه-های-کتاب-های-فارسی-مهر-1401

تازه‌ های کتاب‌ های فارسی مهر ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی مهر ۱۴۰۱   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۷۴ K‎ ۳۹۸۱‎ /ه‎۸ همايش حل و فصل اختلافات در صنعت انرژي (مجموعه مقالات)/ به…
تازه‌های-مقالات-شهریور-1401

تازه‌های مقالات فارسی شهریور ۱۴۰۱

تازه‌های مقالات فارسی شهریور ۱۴۰۱   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۸۱۳ يکنواخت سازي قراردادهاي بانکي توسط بانک مرکزي: مطالعه موردي قراردادهاي مشارکت/ اناشه ملکميان.- حقوق بانکي. ‎۱۴۰۰، سال…
تازه-های-کتاب-های-فارسی-شهریور-1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی شهریور ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی شهریور ۱۴۰۱   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۶۲ K‎ ۳۲۵۹/۵‎ /ظ‎۲‎ج‎۹ جنسيت و منع تبعيض در آموزش رويکرد نظام بين المللي حقوق…