تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی فروردین ۱۴۰۱

  1. خانه
  2. آرشیو تازه های کتابخانه تخصصی
  3. آرشیو تازه های پایان نامه های فارسی
  4. تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی فروردین ۱۴۰۱

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی فروردین ۱۴۰۱

 

شماره رساله

عنوان – پديدآور – مشخصات

۵۲۱ حقوق کودک نامشروع از ديدگاه فقه و حقوق/ ابوذر رضواني.- به راهنمايي مجيد وزيري با مشاوره جمشيد معصومي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه الهيات، رشته فقه و مباني حقوق اسلامي) ؛ ‎۱۳۹۱.
۵۲۲ حقوق حيوانات از ديدگاه فقه و قانون/ فاطمه عرب احمدي.- به راهنمايي امرالله نيکومنش.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، رشته علوم انساني) ؛ ‎۱۳۹۲.
۵۲۳ رابطه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از منظر اسلام/ عليرضا حيدري زاد.- به راهنمايي رضا نيکخواه.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اروميه، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه فقه و حقوق، رشته فقه و مباني حقوق اسلامي) ؛ ‎۱۳۹۴.
۵۲۴ بررسي حقوق همسايه در متون فقه اماميه/ تکتم موسوي.- به راهنمايي عباسعلي سلطاني با مشاوره محمدحسن حائري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري، رشته فقه و مباني حقوق اسلامي) ؛ ‎۱۳۹۵.
۵۲۵ حقوق فرهنگي زنان در اسناد بين المللي و منطقه اي با تکيه بر قانون ايران/ معصومه حقيقي.- به راهنمايي احمدرضا توحيدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۵.
۵۲۶ بررسي چالش هاي کيفري حقوق بشري ايران/ سيدمجتبي ميرجعفري.- به راهنمايي محمود شاطريان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نراق‌گروه انساني، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ‎۱۳۹۶.
۵۲۷ حقوق انسان/ علي قربان کوثريان.- به راهنمايي حيدر اميرپور با مشاوره سيدمحمد صدري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه پيام نور، مرکز تهران جنوب‌گروه الهيات و معارف اسلامي، رشته فقه و مباني حقوق اسلامي) ؛ ‎۱۳۹۶.
۵۲۸ بررسي حقوق مالي زوجين در حقوق ايران با نگرش در حقوق افغانستان/ التفات واحدي زاده.- به راهنمايي علي عظيمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمي، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۵.
۵۲۹ بررسي تطبيقي تضمين حقوق متهم در حقوق بين الملل کيفري و حقوق کيفري ايران/ بهاره حاجي حسين زنجاني.- به راهنمايي مصطفي فضايلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۶.
۵۳۰ حقوق متهم در مرحله تحت نظر در پرتو تحولات آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۴ با مطالعه تطبيقي حقوق فرانسه/ محمدعلي آرياني.- به راهنمايي ايران سليماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اردبيل‌گروه حقوق جزا و جرم شناسي، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ۱۳۹۵-‎۹۶.
۵۳۱ حقوق شهروندي در دادرسي قضايي و چالش هاي آن/ ساناز ضيافر.- به راهنمايي محمد ابراهيم پيشنمازي با مشاوره ام البنين رمضان زاده بادلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بهشهرگروه حقوق، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۷.
۵۳۲ بررسي مصاديق حقوق عمومي در عصر تشريع با تاکيد بر حقوق شهروندي/ هومان حيدري.- به راهنمايي محمد رصافي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصول الدين، مرکز قم، رشته فقه مقارن و حقوق عمومي اسلامي) ؛ ‎۱۳۹۸.
۵۳۳ نقد و بررسي ديدگاههاي مختلف درباره جهاني شدن حقوق اداري/ محمد وارسته بازقلعه.- به راهنمايي ولي رستمي با مشاوره محمدجواد رضائي زاده؛ بيژن عباسي.- دکتري (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق عمومي) ؛ ‎۱۳۹۶.
۵۳۴ نقش حقوق نرم در توسعه حقوق بين الملل/ زهراء بابائي نيا.- به راهنمايي عليرضا ظاهري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۳.
۵۳۵ تحليل تکاليف توليدکننده در قبال مصرف کننده در حقوق لبنان/ محمدحسين زعيتر.- به راهنمايي علي رضا باريکلو.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، پرديس فارابي، دانشکده حقوق، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۷.
۵۳۶ اعتبار نظريه هاي تفسيري نهادهاي بين المللي حقوق بشري از منظر حقوق بين الملل/ آيسان امامي داريان.- به راهنمايي سيدقاسم زماني با مشاوره حسين شريفي طرازکوهي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۷.
۵۳۷ بررسي ابعاد حقوق زندانيان از منظر فقه و حقوق/ رمزي تبندر.- به راهنمايي محمدحسين پورياني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نراق، دانشکده علوم انساني و حقوق، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ‎۱۳۹۶.
۵۳۸ بررسي تحولات حقوق خانواده در ايران و مقايسه با موازين حقوق بشري زنان/ محمد نيک خواه اباتري.- به راهنمايي عابد رمضان پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بندرانزلي، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۹.
۵۳۹ بررسي تطبيقي حقوق زوجه بر زوج در حقوق بشر با حقوق ايران/ جعفر سلطانعلي پور حسين بگلو.- به راهنمايي صفدر محمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اروميه، دانشکده ادبيات و علوم انساني، رشته فقه و حقوق اسلامي) ؛ ‎۱۳۹۵.
۵۴۰ بررسي جايگاه زنان در پرتو رهيافت هاي حقوق شهروندي/ زهرا پرويزي.- به راهنمايي راحله سيدمرتضي حسيني با مشاوره بهران تقي پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه خوارزمي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته مطالعات زنان) ؛ ‎۱۳۹۶.
۵۴۱ بررسي تطبيقي حقوق کودک در فقه اسلامي و حقوق بين الملل/ سيدعباس احمديان حمادي.- به راهنمايي خسرو نشان با مشاوره محمدحسين گنجي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، رشته فقه و مباني حقوق اسلامي) ؛ ‎۱۳۹۱.
۵۴۲ تاثير آموزش حقوق بشر به پليس در اعتلاي رعايت حقوق بشر/ وريا تاسه.- به راهنمايي رضا اسلامي با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بشر) ؛ ‎۱۳۹۵.
۵۴۳ مباني حقوق مصونيت ديپلماتيک در حقوق بين المللي اسلام و حقوق بين الملل معاصر/ اميرحسين جهاني.- به راهنمايي محمدجواد جاويد؛ ابراهيم موسي زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، پرديس البرزگروه حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۶.
۵۴۴ حقوق اقليتها در حقوق بين الملل با تاکيد بر حقوق ارامنه در ايران/ سهراب رضازاده بهادران.- به راهنمايي رضا سيمبر با مشاوره مهين سبحاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه گيلان، پرديس دانشگاهي‌گروه حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۵.
۵۴۵ مقايسه حقوق ناشي از حقوق مالکيت صنعتي و حقوق ناشي از حق مولف/ زينب دست آويز.- به راهنمايي محمود صادقي با مشاوره مريم شيخي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، رشته حقوق مالکيت فکري) ؛ ‎۱۳۹۴.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

تازه-های-کتاب-های-فارسی-آبان-1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی آبان ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی آبان ۱۴۰۱   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۷۶ KZ‎ ۷۰۰۰‎ /ص‎۲‎الف‎۶ اصل حاکميت قانون در رويه دادگاه هاي کيفري بين المللي اختصاصي…
تازه-های-کتاب-های-فارسی-مهر-1401

تازه‌ های کتاب‌ های فارسی مهر ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی مهر ۱۴۰۱   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۷۴ K‎ ۳۹۸۱‎ /ه‎۸ همايش حل و فصل اختلافات در صنعت انرژي (مجموعه مقالات)/ به…
تازه‌های-مقالات-شهریور-1401

تازه‌های مقالات فارسی شهریور ۱۴۰۱

تازه‌های مقالات فارسی شهریور ۱۴۰۱   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۸۱۳ يکنواخت سازي قراردادهاي بانکي توسط بانک مرکزي: مطالعه موردي قراردادهاي مشارکت/ اناشه ملکميان.- حقوق بانکي. ‎۱۴۰۰، سال…
تازه-های-کتاب-های-فارسی-شهریور-1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی شهریور ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی شهریور ۱۴۰۱   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۶۲ K‎ ۳۲۵۹/۵‎ /ظ‎۲‎ج‎۹ جنسيت و منع تبعيض در آموزش رويکرد نظام بين المللي حقوق…