Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های کتاب‌های فارسی فروردین ۱۴۰۲

 

رکورد

رده‌بندي کنگره

عنوان – پديدآور – وضعيت نشر

۱۸۸۷ KJV‎ ۷۹۸۰‎ /گ‎۲‎م‎۶ مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا/ نویسنده گارو؛ ترجمه و تطبیق سیدضیاءالدین نقابت.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۲۷۷۴ HV‎ ۸۰۷۳‎ /ن‎۳‎پ‎۸ پلیس علمی: (کشف علمی جرایم)/ مهدی نجابتی.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ‎۱۳۸۷.
۲۸۶۰ K‎ ۳۱۵۰‎ /گ‎۴‎م‎۲ مبانی حقوق عمومی/ علی اکبر گرجی ازندریانی.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۸۸.
۳۵۵۹ K‎ ۲۳۰‎ /ز‎۴‎م‎۷ مقدمه علم حقوق (کلیات)/ عباس زراعت، محمدرضا معین.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۸۹.
۴۰۷۲ K‎ ۷۰۴۰‎ /آ‎۷‎ب‎۲ بایسته های حقوق بین الملل خصوصی (‎۱): (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان)/ مولف حسین آل کجباف.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۰.
۱۰۶۳۳ KMH‎ ۹۹۸‎ /ر‎۲‎ح‎۷ حقوق بیمه جنایی؛ سازوکارهای بیمه در متنوع سازی پاسخ دهی به جرایم عمدی/ نعیم سهامی، مهرداد رایجیان اصلی؛ ناظر علمی شهید شاطری پور اصفهانی؛ تهیه و تدوین پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، انتشارات: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۴۲ KQC‎ ۷۹‎ /م‎۷‎ر‎۲ راهنمای کارکنان کلینیک های حقوقی (مورد: کلینیک های حقوقی آفریقایی)/ دیوید جان مک‌کوئید میسون، روبین پالمر؛ تهیه و تنظیم پژوهشکده مطالعات پایه؛ مترجم عبدالله تقدسی؛ ویراستار علمی احمد مرکزمالمیری؛ ناظر علمی سیدبهزاد پورسید.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه: قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۹۵ HQ‎ ۷۸۴‎ /الف‎۹‎ب‎۲ کودکان آنلاین و حق آنان بر امنیت همه جانبه در فضای مجازی (چالش ها و راهکارها)/ پژوهشگر محمدمهدی بادامی؛ ناظر علمی محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۱۰۰۴ KMH‎ ۱۲۶۴‎ /م‎۳ [ایران. قوانین و احکام]

مجموعه قوانین و مقررات کار (همراه با آخرین اصلاحات و الحاقات تا دی ماه ‎۱۴۰۱) مشتمل بر …/ پژوهشکده حقوقی شهر دانش؛ ویراستار نعیمه درویشی.- ویرایش ‎۲.- تهران: پژوهشکده حقوقی شهر دانش، ‎۱۴۰۱.

۱۱۰۰۵ KMH‎ ۲۰۶۴‎ /۵ ۱۳۵۸ /م‎۹‎ق‎۲ [ایران. قانون اساسی (جمهوری اسلامی)]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۹/۱۲/‎۱۳۵۸ با اصلاحات ۰۵/۰۶/‎۱۳۶۸ به انضمام نظرات تفسیری شورای نگهبان/ [تدوین کننده پژوهشکده حقوقی شهر دانش]؛ با دیباچه محمد محمدی (گرگانی)؛ ویراستار نعیمه درویشی.- ویرایش ‎۲.- تهران: پژوهشکده حقوقی شهر دانش، ‎۱۴۰۱.

۱۱۰۰۶ KMH‎ ۲۰۷۰‎ /ج‎۹‎ح‎۷ حقوق اساسی ‎۱ (کلیات، منابع و مبانی)/ حسین جوان آراسته.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۰۷ KMH‎ ۲۰۷۰‎ /ج‎۹2‎ح‎۷ حقوق اساسی ‎۳: مردم و حکومت (حقوق بشر، حقوق شهروندی، مردم سالاری)/ حسین جوان آراسته، محسن ملک افضلی.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۰۸ K‎ ۲۱۳‎ /آ‎۹‎م‎۸ منطق حقوق (کاربرد منطق و استدلال عقلی در علم حقوق)/ محمدرسول آهنگران.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۰۹ BP‎ ۱۹۵‎ /ح‎۲‎د‎۴ درسنامه قواعد فقه جزایی/ احمد حاجی ده آبادی.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۱۰ K‎ ۵۰۰۰‎ /ی‎۴‎ح‎۷ حقوق بین المللی کیفری: حقوق کیفری عمومی بین المللی، حقوق کیفری اختصاصی بین المللی، آیین دادرسی کیفری بین المللی/ جعفر یزدیان جعفری.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ‎۱۳۹۸.
۱۱۰۱۱ KMH‎ ۹۴۰‎ /ج‎۷‎ح‎۷ حقوق بانکی/ امین جعفری.- تهران: شرکت سهامی انتشار، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۱۲ KMH‎ ۵۰۰‎ /س‎۸‎م‎۳ مجموعه مقالات یادنامه سیدمحمد فاطمی قمی/ به کوشش سیدناصر سلطانی، رحیم پیلوار.- تهران: شرکت سهامی انتشار، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۱۳ KMH‎ ۱۷۴۹‎ /ع‎۲‎الف‎۶ اصول محاکمات حقوقی: دروس محمد بروجردی عبده رئیس محکمه عالی انتظامی در دوره دوم کلاس قضایی/ به کوشش سیدناصر سلطانی.- تهران: شرکت سهامی انتشار، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۱۴ KMH‎ ۲۱۰۱‎ /ن‎۷‎ح‎۷ حقوق اساسی/ تالیف و تصنیف میرعماد نقیب زاده طباطبایی؛ به کوشش سیدناصر سلطانی.- تهران: شرکت سهامی انتشار، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۱۵ KMH‎ ۹۲۰‎ /س‎۸‎گ‎۴ گروه شرکت های تجاری: دادگاه صالح و قانون حاکم/ مولف سمیرا سلیمان زاده.- تهران: شرکت سهامی انتشار، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۱۶ KMH‎ ۴۴۰‎ /خ‎۴‎ح‎۷ حقوق دعاوی: تحلیل و نقد رویه قضایی (حقوقی، اجتماعی، فلسفی)/ عبدالله خدابخشی.- تهران: شرکت سهامی انتشار، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۱۷ KMH‎ ۱۷۸۷‎ /ر‎۶‎ن‎۸ نگارش رای قضایی/ امیرحسین رضایی نژاد.- تهران: شرکت سهامی انتشار، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۱۸ B‎ ۱۰۵‎ /ب‎۴‎ب‎۲ مبانی حق انسان بر بدن خویش: گفتاری در فلسفه حق انسان بر بدن/ مجتبی بانشی.- تهران: شرکت سهامی انتشار، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۱۹ JC‎ ۵۷۱‎ /ف‎۴‎ح‎۷ حقوق فردی و مبانی حقوق بشر/ نوشته مایکل فریدن؛ ترجمه فریدون مجلسی.- تهران: شرکت سهامی انتشار، ‎۱۳۹۸.
۱۱۰۲۰ KMH‎ ۲۰۷۰‎ /س‎۸‎م‎۳ مجموعه مقالات بازخوانی میراث ابوالفضل قاضی در حقوق اساسی/ به کوشش سیدناصر سلطانی.- تهران: شرکت سهامی انتشار، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۲۱ K‎ ۳۱۵۰‎ /ر‎۳‎ن‎۸ نگاهی نو به مبانی حقوق عمومی (مفاهیم و ارزش ها)/ حسین رحمت الهی، احسان آقامحمد آقایی.- تهران: شرکت سهامی انتشار، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۲۲ KMH‎ ۱۰۳۱‎ /ع‎۲‎م‎۵ مسئولیت مدنی و نظام جبران خسارت در حوادث رانندگی/ محمد عابدی، محمدتقی نادی.- تهران: شرکت سهامی انتشار، ‎۱۳۹۹.
۱۱۰۲۳ KMH‎ ۵۰۰‎ /ص‎۷‎ح‎۷1 حقوق مدنی پیشرفته/ سیدحسین صفایی، محمدهادی جواهرکلام.- تهران: شرکت سهامی انتشار، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۲۴ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /م‎۹1‎ج‎۴ جرم شناسی/ سیدمحمود میرخلیلی.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۲۵ KMH‎ ۲۴۶۰‎ /و‎۴‎آ‎۵ آشنایی با کلیات حقوق شهروندی/ سیدجواد ورعی.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ‎۱۳۹۹.
۱۱۰۲۶ HV‎ ۸۲۰۳‎ /ج‎۸‎پ‎۸ پلیس اداری مبانی نظری، ساختار و شرایط قانونی بودن اقدامات آن مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و ایران/ مولفان محمد جلالی، میثا کامیاب.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۲۷ KMH‎ ۳۸۷۸‎ /آ‎۲‎ن‎۸ نگرشی نو بر مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در حوزه تعزیرات/ مولف هوشنگ آبروشن.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۲۸ HB‎ ۱۸۰‎ /و‎۸‎الف‎۷ اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی در جنوب جهانی مجموعه-دولت-سوداگری-رسانه/ نویسندگان جاستین فن در مرو، نیکل داد؛ مترجمان محمدرضا سعیدآبادی، محمود جوادی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۲۹ KMJ‎ ۳۸۰۰‎ /ر‎۲‎ق‎۲ قانون مجازات عراق شماره ‎۱۱۱ مصوب ‎۱۹۶۹ میلادی با اصلاحات و الحاقات بعدی/ [مجلس‌القضاءالعالی‌العراق]؛ مترجم احمد ربیعی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۳۰ PE‎ ۱۱۲۷‎ /م‎۵‎ت‎۴ ترجمه کامل حقوق خصوصی: Private law/ فرهاد مشفقی، فرزاد شریفیان؛ ترجمه مهدی میهمی، شهرام میهمی، با دیباچه ی حسین میرمحمدصادقی.- تهران: مجد، ‎۱۳۸۶.
۱۱۰۳۱ KMH‎ ۴۶۰۴‎ /ر‎۳‎ن‎۳ نخستین قوانین کیفری ایران/ تالیف محسن رحیمی.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۱۰۳۲ K‎ ۳۸۳۰‎ /ر‎۹‎م‎۶ مصونیت دولت و اجرای آرای داوری ایکسید (چالش ها و راه کارها)/ تالیف علی رهنما؛ با دیباچه سیدباقر میرعباسی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۳۳ KMH‎ ۱۶۲۴‎ /ر‎3‎ت‎۸ تکالیف ضابطان دادگستری در نظام حقوقی ایران/ تألیف ابراهیم رجبی تاج امیر.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۱۰۳۴ K‎ ۲۳۰‎ /الف‎۸‎الف‎۲ ابهام زدایی از زبان حقوقی/ تالیف محمدحسن امام وردی.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۱۰۳۵ K‎ ۳۴۱۲‎ /ر‎۶‎الف‎۶ اعمال اداری/ مولف محمدجواد رضایی زاده.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۳۶ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ر‎۹‎الف‎۶ اعمال قواعد حقوق کیفری عمومی در قلمرو تعزیرات همراه با شرح مواد قانون تعزیرات/ مولفان حسین رنجبر، محمدصادق فرج پور، بهاره حمزه زاده.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۳۷ K‎ ۳۴۹۶‎ /ر‎۵‎الف‎۸ امنیت آب در حقوق بین الملل/ تالیف مهناز رشیدی؛ با دیباچه مصطفی فضائلی، علی مشهدی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۳۸ KMH‎ ۸۵۸‎ /ز‎۸‎ت‎۳ تحلیل اقتصادی اصول اخلاقی در حقوق قراردادها (اثر برگزیده یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی ‎۱۳۹۹)/ تالیف محمود زمانی؛ با مقدمه عبدالرضا علیزاده.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۳۹ KMH‎ ۲۸۱۰‎ /الف‎۲‎ن‎۶ نظارت قضایی بر مقررات دولتی: با تاکید بر ارتقای کارآمدی دیوان عدالت اداری/ تالیف محمدامین ابریشمی راد؛ با دیباچه خیراله پروین.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۱۰۴۰ BP‎ ۱۹۸/۶‎ /م‎۳‎الف‎۵ استرداد مجرمان (بررسی فقهی و حقوقی)/ تالیف رضا محمدی کرجی.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۱۰۴۱ HV‎ ۸۶۸۸‎  /الف‎۸‎ج‎۴ جرم شناسی عدالت ترمیمی: (تطبیق دو رویکرد حقوق ایران و کانادا)/ تالیف دیبا امیرحشمتی؛ با دیباچه ایرج گلدوزیان.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۴۳ K‎ ۵۷۹‎ /ش‎۴‎س‎۲ سبب خارجی در مسیولیت مدنی/ محمدرضا شرافت پیما.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۴۴ K‎ ۱۱۵‎ /ش‎۸‎و‎۲ واکاوی نقش وکیل مدافع در تحقیقات پلیسی (مطالعه تطبیقی)/ مولفان رضا شکری، امید امامی.- تهران: امجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۴۵ KMJ‎ ۹۱۴‎ /ر‎۲‎ق‎۲ قانون تجارت عراق: مصوب (‎۱۹۸۴) با اصلاحات و الحاقات بعدی/ برگردان احمد ربیعی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۴۶ D‎ ۸۶۳/۳‎ /و‎۲‎چ‎2 واژه نامه توصیفی دیپلماسی فرهنگی/ [آکادمی دیپلماسی فرهنگی]؛ [ ویراستار] کیشور چاکرابورتی؛ مترجمان آزاده مهرپویان، سمیه آزادی.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۱۰۴۷ HG‎ ۵۷۲۰/۲‎ /ح‎۵‎ق‎2 قانون امور گمرکی در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی/ مولفان: علیرضا حسنی، حامد برومند.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۱۱۰۴۹ JZ‎ ۴۹۷۴‎ /ن‎۹‎ک‎۸ کمیته مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل-متحد/ تالیف فریبا نواب دانشمند.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۵۰ K‎ ۷۶۲۵‎ /ک‎۹‎ح‎۷ حقوق بین الملل اینترنت/ نویسنده جوانا کولزا؛ مترجم میلاد فاتحی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۵۱ KZ‎ ۶۷۱۸‎ /ک‎۴‎ح‎۷ حقوق بین الملل عمومی در فضای سایبری/ نویسنده کریانساک کیتیچایسری؛ مترجم حسین امین الرعایا.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۵۲ KZD‎ ۱۱۴۵‎ /ک‎۹‎ح‎۷ حقوق بین الملل حاکم بر سفرهای توریستی فضایی/ مولفان سهیلا کوشا، مرضیه کرمی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۵۳ HV‎ ۸۶۹۹‎ /ل‎۲‎ب‎۹ بند مرگ: زندگی من به عنوان شاهد اعدام در بدنام ترین زندان آمریکا (تگزاس)/ میشل لیونز، [بن دیرز]؛ مترجمان حسین میرمحمدصادقی، غزاله ایلخانی زاده.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۵۴ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /الف‎۷‎ح‎۷ حقوق کیفری اختصاصی (‎۱): جرایم علیه اموال و مالکیت/ مولفان محمدرضا الهی منش، محسن مرادی اوجقاز.- [ ویرایش ‎۳؟].- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۵۵ KMH‎ ۳۰۵۶‎ /ح‎۷۲ حقوق کاربردی املاک و اراضی/ تدوین و تالیف عباس بشیری … [و دیگران].- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۴۰۱ -.
۱۱۰۵۶ KMH‎ ۷۲۰‎ /الف‎۵‎ح‎۷ حقوق مشاورین املاک/ سیدمحمدهادی اسلامی.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۵۷ KMH‎ ۹۹۸‎ /ب‎۹‎الف‎۶ اصول و مبانی حاکم بر قراردادهای بیمه/ مولف اکرم بهشتی.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۵۸ KMH‎ ۳۰۹۴‎ /ف‎۴‎د‎۷ دعاوی مهم داروخانه ها در دیوان عدالت اداری (تحلیل مباحث با لحاظ ادله ذی نفعان)/ نگارنده مسعود فریدنی.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۵۹ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ب‎۹‎ق‎۶ قضاوتی شدن پیش دادرسی در نظام عدالت کیفری ایران/ مولف اکرم بهشتی.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۶۰ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /گ‎۸‎آ‎۹ آیین دادرسی کیفری منطبق با ق. آ. د. ک جدید مصوب ۱۲/۴/‎۱۳۹۲ و اصلاحات مصوب ۳/۲۴/‎۱۳۹۴/ مولف رجب گلدوست جویباری.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۶۱ KMH‎ ۵۶‎ /آ‎۴‎ق‎۹ [ایران. قوانین و احکام]

قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک با آخرین اصلاحات و الحاقات …/ نویسندگان محمود آذربایجانی، اسماعیل قاسمی، سیدرضا ذکایی وشاره.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.

۱۱۰۶۲ KMH‎ ۳۹۷۰‎ /م‎۶‎ش‎۴ شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ‎۱۳۹۹/ مولف محمد مصدق.- [ویرایش ‎۳].- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۶۳ KMH‎ ۵۶‎ /گ‎۴‎م‎۳ [ایران. قوانین و احکام]

مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی/ ماشاالله گرامی.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۹-.

۱۱۰۶۴ KMH‎ ۵۶‎ /الف‎۵‎ح‎۷ حقوق ثبت/ سیدمحمدهادی اسلامی.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۶۵ KMH‎ ۲۹۳۷‎ /م‎۳‎الف‎۳ اجرای آرای مربوط به شهرداری ها/ نگارنده امید محمدی.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۱۰۶۶ KMH‎ ۶۸۹‎ /ح‎۵‎ح‎۷ حقوق تحلیلی اراضی و املاک: اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک: با بازبینی و تجدیدنظر مطابق مقررات و روش‌های جدید ثبت الکترونیک …/ تالیف بهرام حسن زاده.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۶۷ K‎ ۲۳۹۰‎ /الف‎۸‎ق‎۹ قواعد هیات های حل اختلاف اتاق بازرگانی بین المللی/ کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی؛ ترجمه الهام انیسی.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۱۰۶۸ KMH‎ ۲۹۳۷‎ /م‎۳‎پ‎۴ پرسش و پاسخ مردمی در نظام اداری شهرداری ها/ مولفین امید محمدی، فاطمه رضایی.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۱۰۶۹ KMH‎ ۵۶‎ /آ‎۴‎ح‎۷ حقوق ثبت تخصصی: حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد، اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا، ثبت شرکت ها/ مولف حمیدرضا آدابی.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۷۰ KMH‎ ۵۶‎ /الف‎۳‎م‎۳ مجموعه کامل سوالات حقوق ثبت و املاک و اجرای مفاد اسناد رسمی و ثبت شرکت، ثبت برند، مالکیت های صنعتی و ادبی …/ مولف حمیدرضا احمدزاده کناری.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۱۰۷۱ K‎ ۷۰۴۰‎ /الف‎۵‎ح‎۷ حقوق بین الملل خصوصی: (تعارض قوانین) درسنامه دوره کارشناسی ارشد حقوق/ سیدمحمدهادی اسلامی.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۷۲ KMH‎ ۳۵۷۳‎ /ع‎۲‎ح‎۷ حقوق مالیاتی (با رویکرد تحلیلی – کاربردی)/ حسین عبداللهی، غلامرضا مولابیگی.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۷۳ K‎ ۱۰۲۸‎ /ب‎۹‎ح‎۷ حقوق حاکم بر بیع بین الملل کالا/ تالیف اکرم بهشتی.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۷۴ KMH‎ ۸۱۰‎ /م‎۳‎د‎۴ درستامه حقوق تعهدات/ تالیف علی مجد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۱۰۷۵ BP‎ ۱۸۲/۳‎ /الف‎۵‎د‎۴ [اللمعه الدمشقیه. فارسی – عربی. برگزیده. شرح]

درس نامه متون فقه/ تالیف و ترجمه محمد اسدی.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.

۱۱۰۷۶ K‎ ۳۲۴۰‎ /ط‎۸‎ح‎۷ حقوق بشر و وضع قانون اساسی/ تالیف کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ ترجمه و تحقیق آرمین طلعت.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۷۷ K‎ ۵۶۱‎ /ط‎۲‎د‎۴ در ستایش حقوق تطبیقی: مجموعه چکیده نشست های موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران سال تحصیلی ۱۳۹۹-‎۱۴۰۰/ به کوشش نسرین طباطبایی حصاری، سروش صفی زاده.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۷۸ K‎ ۵۷۹‎ /ص‎۲‎ض‎۸ ضمان قهری در اختلالات همسایگی مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه/ تالیف الهام صادقی راد؛ با مقدمه عباس کریمی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۷۹ K‎ ۳۹۱۵‎ /ن‎۹‎ت‎۳ تحلیل کارایی موافقتنامه های جامع بیمه ای در قراردادهای بالادستی نفت و گاز/ مولفان جعفر نوری یوشانلوئی، حوریه وجگانی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۸۰ KMH‎ ۵۴۲‎ /ق‎۹‎الف‎۶ اصول حقوقی حاکم بر نکاح و طلاق/ مولف محمدرسول قنادی.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۱۰۸۱ KMH‎ ۳۰۳۳‎ /ح‎۳‎م‎۲ مبانی قانونی رفع ممنوعیت خروج/ مولف سیدحسین حجازی.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۱۰۸۲ KMH‎ ۹۴۰‎ /الف‎۵‎ر‎۲ ربا در نظم حقوقی کنونی/ تالیف سیدمحمدهادی اسلامی.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۸۴ KMH‎ ۶۴۶‎ /د‎۴‎الف‎۵ اسباب مالکیت خارج از قانون مدنی/ مولف صابر درفشه.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۸۵ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /پ‎9‎ح‎7 حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی/ حسن پوربافرانی.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۹.
۱۱۰۸۶ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /الف‎۳‎م‎۳ مختصر و نافع در حقوق جزای عمومی برای دانشجویان مرتبط با رشته حقوق/ مولف سید رضا احسان پور.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۸۷ KMH‎ ۴۵۲۰‎ /ص‎۷‎ر‎۵ رشا و ارتشا در پرتو قوانین و رویه قضایی/ تالیف محمود صفری، سامان اوجاقلوشهابی؛ تحت نظر معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ صاحب امتیاز سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۸۸ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ح‎۵‎ش‎۴ شرح نموداری-آزمونی جزای عمومی (مطابق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ‎۱۳۹۹) (مطابق با مصوبه تعدیل مجازات جزای نقدی ‎۱۳۹۹ هیات وزیران)/ تالیف مجید حسین وند، سعیده درویشی.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۸۹ KMH‎ ۹۴۰‎ /ز‎۹‎م‎۳ مجموعه قوانین و مقررات کاربردی امور بانکی/ تالیف ناصر زنگباری، علی زنگباری.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۹۰ KMH‎ ۳۸۱۰‎ /ن‎۷‎م‎۳ مجموعه قوانین و مقررات حقوق جزا و جرم شناسی: کارشناسی/ کارشناسی ارشد/ دکترا/ تدوین المیرا نقی زاده باقی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۹۱ KMH‎ ۱۰۲۷‎ /ف‎۸‎م‎۵ مسوولیت مدنی و بیمه: جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی/ تالیف مهدی فلاح خاریکی.- ویرایش ‎۲.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۹۲ BP‎ ۱۶۹/۵‎ /ب‎۲‎م‎۲ مبادی علم قواعد فقه/ تالیف حیدر باقری اصل.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۹۳ BP‎ ۱۸۲‎ /م‎۸‎م‎۴ آراء اندیشه های اصولی صاحب مدارک الاحکام/ تالیف محمد محسنی دهکلانی، حسین مهدوی نیا.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۹۴ KMH‎ ۲۷۶۴‎ /آ‎۹‎آ‎۹ آیین دادرسی اداری (دوره قضایی)/ حسین آئینه نگینی، محمدامین ابریشمی راد.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱-.
۱۱۰۹۵ JF‎ ۵۱۱‎ /گ‎۴‎ب‎۲ بایسته های پارلمان تک مجلسی و دومجلسی/ حسن گروسی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۹۶ BP‎ ۱۶۹/۵‎ /الف‎۹‎ب‎۲ بازاندیشی در قاعده های بنیادین حقوقی (رویکردی نوین به روش شناسی شناخت قاعده های فقهی-حقوقی)/ تالیف فرهاد ایران پور.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۰۹۷ KMH‎ ۱۷۱۰‎ /م‎۳‎آ‎۹ آئین دادرسی مدنی: دادرسی و وارسی/ تالیف سام محمدی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۹۸ TD‎ ۱۷۱/۵‎    /ن‎۷‎خ‎۲ اهداف توسعه پایدار سند ‎۲۰۳۰: راهکار حفاظت محیط زیست دریایی خلیج فارس/ تالیف شیما نادری؛ با دیباچه سیدعباس پورهاشمی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۰۹۹ KMH‎ ۱۷۱۰‎ /ن‎۶‎پ‎۵ پشتیبان آیین دادرسی مدنی (‎۱ و ‎۲ و ‎۳): مواد و توضیحات، قوانین فرعی مرتبط، آرای وحدت رویه و شعب عالی، تست های مرتبط/ مولف ماهور نصیری.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۰۰ KZ‎ ۶۱۱۵‎ /د‎۲ داوری بین المللی/ آلن ردفرن … [و دیگران]؛ مترجم امیرحسین کوشا.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۰۱ KMH‎ ۱۸۲۹‎ /م‎۲‎ک‎۲ کتاب مرجع داوری به انضمام قواعد باشگاه داوری اختلافات قراردادی (کداک) قوانین و مقررات داوری و سازش/ احمد متولی، سمانه کافتری، زینب باقری.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۰۲ JZ‎ ۴۹۷۴‎ /ن‎۹‎ح‎۷ حقوق بشر و دموکراسی در سازمان ملل متحد: ضرورت اصلاحات/ تالیف حسین نوش آبادی.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.
۱۱۱۰۳ HV‎ ۶۷۷۳/۵‎ /چ‎۲‎ج‎۴ جرم مبتنی بر نفرت: آثار، علل، پاسخ ها/ نویسندگان نیل چاکرابورتی، جان گارلند؛ ترجمه پیمان دولت خواه پاشاکی؛ با دیباچه تهمورت بشیریه.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۰۴ KMH‎ ۵۴۰‎ /ر‎۹۵‎ح‎۷ حقوق خانواده/ محمد روشن.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۰۵ KMH‎ ۱۴۴۲‎ /د‎۹‎ع‎۲ آرای هیئت های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کارگر و کارفرما: ویرایش، اعتبارسنجی، دسته بندی بر اساس مواد، چکیده نویسی و نمایه سازی…/ به اهتمام و نظارت حسین عبداللهی؛ کارشناسی و تدوین زهرا دانش ناری.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۱۱۰۶ KMH‎ ۳۵۷۳‎ /ع‎۶‎ق‎۲ قانون مالیات را قورت بده/ محمدجواد عظیمی فرد.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۰۷ K‎ ۱۰۶۰/۸‎ /الف‎۲‎م‎۷ مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی برای پوشش اعتبارات اسنادی (725 URR)/ کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی؛ ترجمه فریده تذهیبی.- تهران: جنگل: اتاق بازرگانی بین المللی، کمیته ایرانی، انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۱۱۰۸ KMH‎ ۹۳۹‎ /ر‎۶‎ق‎۲ قانون چک برای همه: شرح تصویری قانون چک/ مولف مهدی رضوی، طاهره اخوان؛ مجری طرح موسسه حقوقی حامی دادگستر همراه.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۱۱۰۹ KMH‎ ۳۹۷۰‎ /س‎۲‎ش‎۴ شرح اجمالی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۰۲/۲۳/‎۱۳۹۹/ مولف حدیث سادات حسینی.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۱۱۱۰ KMH‎ ۴۳۳۴‎ /س‎۲‎چ‎۴ جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی: پژوهشی ژرف در اندیشه ها و نقد مستدل نظریه ها توام با تفسیر مواد قانونی و رویه قضایی و طرح و پاسخگویی به مسائل نوپیدا/ مهدی سالاری شهربابکی.- تهران: جنگل : جاودانه، ‎۱۳۹۹.
۱۱۱۱۱ KMH‎ ۴۸۰‎ /الف‎۷‎ح‎۷ حقوق بین الملل خصوصی از منظر حقوق بین الملل عمومی/ تالیف حمید الهوئی نظری.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۱۲ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ق‎۲ قانون یار آیین دادرسی کیفری [مصوب ۴/۱۲/‎۹۲]/ مولف گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۴.
۱۱۱۱۳ KMH‎ ۱۱۴۸‎ /ج‎۷‎ج‎۹ جنبه های حقوقی ادغام شرکت های تجاری در حقوق ایران/ تالیف امیر جعفری صامت؛ با مقدمه مجید قربانی لاچوانی؛ [به سفارش] موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۷.
۱۱۱۱۴ KMH‎ ۲۷۵۴‎ /ف‎۴‎ح‎۷ حقوق معاملات دولتی/ مولفان هدایت فرخانی، مهرشاد شبانی؛ [با مقدمه ای از محمود باقری].- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۱۱۱۵ KMH‎ ۵۶‎ /ک‎۴‎ح‎۷ حقوق ثبت آسان مشتمل بر: مباحث ثبت املاک، ثبت اسناد اجرای اسناد لازم الاجرا/ مولف رضا کریمی منفرد.- تهران: چتر دانش، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۱۶ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ف‎۴‎ش‎۴ شرحی بر آیین دادرسی کیفری/ مولف بابک فرهی؛ [برای موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش مرکز تخصصی آموزش های حقوقی].- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۷.
۱۱۱۱۷ KMH‎ ۱۷۱۰‎ /خ‎۸‎ق‎۲ قانون یار آیین دادرسی مدنی/ مولف صابر خلیل نژاد کیاسری؛ به سفارش موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۳.
۱۱۱۱۸ KMH‎ ۹۲۰‎ /الف‎۷‎م‎۳ مجموعه حقوق تجارت/ فرانک افتخاری؛ [برای] موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۱.
۱۱۱۱۹ KMH‎ ۹۱۴‎ /ح‎۷‎ح‎۷ حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقی کنونی/ مولفان امین حقیقت، علیرضا سوری.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۸.
۱۱۱۲۰ KMH‎ ۵۰۰‎ /ر‎۴‎س‎۲ ساختارشناسی صرفی گزیده ای از واژگان و اصطلاحات قانون مدنی/ تالیف سجاد رزاقی.- تهران: چتر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۲۱ KMH‎ ۳۰۹۸‎ /ک‎۴‎س‎۹ سیاست جنایی ایران در گستره تولید و توزیع مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد/ مولف محمدامیر کریمی.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۱۱۲۲ KMH‎ ۹۲۲‎ /پ‎۹‎س‎۴ سرقفلی به زبان ساده/ مولفان احسان پهلوانی فرد، بهزاد بهرامی نسب.- تهران: چتر دانش، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۲۳ BP‎ ۱۹۵/۶‎ /الف‎۵‎ق‎۲ قاعده وزر در مصاف با مجازات حبس تعزیری/ مولف عبدالرضا اسکندری.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۱۱۲۴ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ق‎۶‎ت‎۶ تطبیق مواد قانون مجازات اسلامی سال های ‎۷۰ و ‎۹۲/ تدوین امیرحسین قضائی علمداری.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۱۱۲۵ KMH‎ ۵۴۲‎ /خ‎۹‎ز‎۹ زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجه/ مولفین امیر خواجه زاده، امیر بارانی بیرانوند.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۱۱۲۶ KMH‎ ۵۰۰‎ /ص‎۸‎آ‎۸ آموزه های حقوق مدنی اشخاص و خانواده (کلیات، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، غایب مفقودالاثر، قرابت، نکاح و طلاق، اولاد، خانواده و حجر و قیمومت)/ افروز صمدی، مونا عبدی، محمدکاظم مهتاب پور؛ با دیباچه عباس کریمی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۲۷ KMH‎ ۳۰۵۶‎ /س‎۹‎ت‎۷ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در نظام حقوقی ایران با تاکید بر رویه قضایی/ مولفان مهدی سهرابی درخشان، مهسا تدین سعدی، نادر عقیقی، سیدمحمدحسین رازلیقی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۲۸ KMH‎ ۱۹۴۲‎ /ص‎۷‎و‎۴ ورشکستگی/ تالیف محمد صقری.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۲۹ BP‎ ۱۹۵/۴‎ /م‎۵‎ج‎۲ جایگاه کتابت در میان ادله ی اثبات دعوی و تعارض آن با سایر ادله از منظر فقه امامیه و حقوق ایران/ تالیف شهریار مسلم.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۱۱۳۰ HV‎ ۶۴۱۲‎ /الف‎۲‎ح‎۷ حفاظت از گونه های زیستی در آموزه های جرم شناسی انتقادی گونه های حیوانی/ تالیف شراره ابطحی؛ با دیباچه راب وایت، محمدحسین رمضانی قوام آبادی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۳۱ BP‎ ۱۹۵/۶‎ /ن‎۳‎ح‎۲ حبس انفرادی از دیدگاه اسلام/ تالیف محمدحسن نجاری.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۳۲ KMH‎ ۳۰۵۷‎ /ع‎۲‎ن‎۷ نقد و بررسی ماده ‎۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری (قانونی سخت در قالبی آهنین)/ تالیف غلامحسین عبدالهی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۳۳ HV‎ ۶۷۷۱‎ /ج‎۹‎ح‎۷ حقوق کیفری اقتصادی/ مولفان بهروز جوانمرد، علی اصغر شفیعی خورشیدی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۳۴ K‎ ۱۰۲۸‎ /ش‎۸‎ح‎۷ حقوق متحدالشکل قراردادهای بیع: کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا/ پیتر شلختریم؛ مترجم مهدی فلاح خاریکی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۳۵ KZD‎ ۱۱۴۵‎ /و‎۹‎ح‎۷ حقوق محیط زیست فضای ماورای جو/ لوتا ویکاری؛ مترجمان زهرا محمودی کردی، سمانه تقی زاده چاری.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۳۶ KZ‎ ۷۲۳۰‎/ خ‎۲‎ر‎۴ رژیم تعقیب و تحقیق جنایات بین المللی/ تالیف ابوالفتح خالقی.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۱۱۳۷ KZ‎ ۷۲۳۰‎ /خ‎۲‎ر‎۴ رژیم دادرسی جنایات بین المللی/ تالیف ابوالفتح خالقی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۳۸ KZ‎ ۴۰۸۲‎ /الف‎۳‎م‎۵ مشروعیت دکترین مسئولیت حمایت در پرتو منشور ملل متحد/ نگارنده محمد احمدآبادی.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۱۱۳۹ KMH‎ ۸۵۸‎ /س‎۹‎م‎۳ مختصر کاربردی قواعد عمومی قراردادها/ یاسر سهرابی؛ تهیه و تنظیم اداره کل آموزش قوه قضائیه؛ ویراستار عبدالحمید ربیع نیا.- تهران: قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۴۰ KMH‎ ۱۷۸۳‎ /م‎۸‎الف‎۸ اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت؟ گذر از هر دو پذیرش اندیشه واقع محوری/ سیدعباس موسوی؛ ویراستار عبدالحمید ربیع نیا.- تهران: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۴۱ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ع‎۲‎ن‎۸ نگرشی کاربردی به حقوق جزای عمومی/ احمدرضا عابدی؛ ویراستار عبدالحمید ربیع نیا؛ تهیه و تنظیم اداره کل آموزش قوه قضاییه.- تهران: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۴۲ KF‎ ۸۷۷۵‎ /م‎۸ منشور اخلاق قضایی منتخب ایالات متحده آمریکا/ مترجم شعله شکوری فرد؛ ناظر علمی حسن وکیلیان.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۱۱۴۳ KGH‎ ۵۶۷۲‎ /م‎۶ مطالعه تطبیقی ارزیابی فساد قضایی در آمریکای مرکزی و پاناما و سازوکارهای مقابله با آن/ تدوین بنیاد رعایت تشریفات قانونی؛ مترجم سمیه عالی؛ ویراستار احمد مرکزمالمیری.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۴۴ KMH‎ ۲۶۱۳‎ /ق‎۹‎ت‎۳ تحلیل و آسیب شناسی محتوایی و فرایندی تشخیص خلاف شرع بین بودن آرای قضایی توسط رییس قوه قضاییه (موضوع ماده ‎۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری)/ ابوالفضل قویه البنیه؛ تهیه و تدوین پژوهشکده حقوقی خصوصی.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، انتشارات: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۴۵ K‎ ۲۱۵۰‎ /ب‎۲‎ق‎۶ قضات غیرحرفه ای در نظام های حقوقی/ ایرج بابائی، ماهدیس خیاط؛ ناظر علمی بهزاد پورسید؛ تهیه و تدوین پژوهشکده مطالعات پایه.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، انتشارات: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۴۶ KMH‎ ۸۷۴‎ /۵ف فسخ بیع و استرداد مبیع: تاثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ: مشروح مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۰-۳/۴/‎۱۴۰۰/ تالیف معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی.- تهران: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات: دیوان عالی کشور، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۴۷ KMH‎ ۳۹۷۶‎ /غ‎۴ غرامت ناشی از  مستحق للغیر درآمدن مبیع: نحوه محاسبه و جبران کاهش ارزش ثمن پولی به عنوان غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع: مشروح مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره رای وحدت رویه قضایی …/ تالیف معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی.- تهران: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات: دیوان عالی کشور، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۴۸ KMH‎ ۳۷۹۴ [ایران. قوانین و احکام]

قانون مجازات اسلامی (مصوب ۲/۱/‎۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات) به انضمام آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور …/ گردآوری و تدوین مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.- ویرایش ‎۲؟.- تهران: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۱.

۱۱۱۴۹ BP‎ ۱۸۹/۶‎ /ح‎۹‎ت‎۴ ترجمه و توضیح منابع فقهی فسخ نکاح در قانون مدنی/ پژوهشگر محمد حیدری؛ تهیه و تدوین پژوهشکده حقوق خصوصی، گروه حقوق خانواده.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۵۰ KMH‎ ۲۸۱۰‎ /ت‎۹‎گ‎۷ گفتارهایی در دیوان عدالت اداری/ گردآوری و تدوین محمدقاسم تنگستانی، مینا اکبری؛ نظارت علمی عباس توازنی زاده؛ ویراستار علمی فاطمه افشاری.- تهران: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰ -.
۱۱۱۵۱ KMH‎ ۴۴۱۵‎ /آ‎۵‎ح‎۷ حقوق متهمان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در مرحله تعقیب، کشف و تحقیقات مقدماتی/ تهیه کنندگان علی اصغر عاشوری، علی ترابی پور؛ تحقیق و تنظیم علی عسگری مروت.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، انتشارات: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۵۲ KMH‎ ۱۷۸۷‎ /ک‎۲‎ح‎۴ حدود مداخله دادگاه در رای داور/ تحقیق و تدوین مهدی کارچانی، سیدسعید هاشمی؛ ناظر علمی حسین جواهری.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، انتشارات: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۵۳ KMH‎ ۸۳۳‎ /ح‎۴‎ج‎۲ جبران خسارت معنوی: بررسی فقهی و حقوقی، با تاکید بر ماده ‎۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری/ تهیه و تنظیم مرکز آموزش های تخصصی فقه، پژوهشکده حقوق خصوصی؛ تحقیق و تدوین محقق فاضل حدادی؛ ویراستار حقوقی مجید صادق نژاد نائینی.- تهران: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۵۴ KMH‎ ۵۴۲‎ /ذ‎۲‎الف‎۷ الزام به تمکین در رویه قضایی: واکاوی علل تهافت آراء صادره از دادگاه های خانواده/ مولف عاطفه ذبیحی؛ ناظر علمی: محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی؛ تهیه و تدوین پژوهشکده حقوق خصوصی.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۵۵ KMH‎ ۴۰۰۶‎ /ع‎۵‎الف‎۶ اعتراض متضرر از تصمیم مرجع قضایی کیفری نسبت به معدوم کردن، ضبط کردن و یا استرداد اموال/ تحقیق و تدوین علی عسگری مروت؛ تنظیم علی اصغر آشوری، علی ترابی پور.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۵۶ KMH‎ ۱۷۲۹‎ /ق‎۹‎الف‎۲ ابلاغ در نظام حقوقی ایران (الکترونیک، نیمه الکترونیک، سنتی) [کاربردی] جهت استفاده قضات، وکلاء، کارمندان شعب …/ مولف مجتبی قهرمانی؛ با همکاری اداره کل آموزش قوه قضاییه؛ ویراستار عبدالحمید ربیع نیا.- تهران: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۵۷ KMH‎ ۵۱۷/۵‎ /ب‎۳‎ب‎۴ بررسی فقهی – حقوقی اجرت کار زن در خانه/ تهیه و تنظیم پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی – مدرسه تخصصی فقه امام کاظم (ع)؛ تدوین حمزه بحرانی، علی جاودان فرد؛ ناظران علمی روح الله قلیخانی، محمدرضا شفائی؛ ویراستار حقوقی محمدرضا شفائی.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، انتشارات: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۸۵ BP‎ ۱۸۹‎ /۸۸ /پ‎۲‎ح‎۷ حق تحقیق نیروی انتظامی در اعمال منافی عفت از دیدگاه فقه امامیه/ محقق حامد پارسا؛ تهیه و تنظیم مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی؛ ویراستار حقوقی مجید صادق نژاد نائینی.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، انتشارات: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۸۶ KMH‎ ۸۶۹‎ /م‎۸‎د‎7 دعاوی مرتبط با قولنامه های معاملات ملکی/ مولف سیدمحمدمهدی منصوری طهرانی؛ تهیه و تدوین پژوهشکده حقوق خصوصی، گروه حقوق ثبت و مالکیت معنوی.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۲.
۱۱۱۸۷ BP‎ ۱۸۹‎ /۶ /ح‎۹‎د‎۹ دیدگاه فقهای امامیه در اسباب و احکام فسخ نکاح و تطبیق آن با قانون مدنی/ پژوهشگر محمد حیدری؛ تهیه و تدوین پژوهشکده حقوق خصوصی، گروه حقوق خانواده؛ ویراستار مصطفی حقانی فضل.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۸۸ KMH‎ ۸۷۳/۳‎ /ک‎۴‎د‎۷ دعوای اعتراض ثالث در امور کیفری؛ رویه ها و دکترین/ پژوهشگر ریحانه کرمی پور؛ ناظر علمی مجید صادق نژاد نائینی؛ تهیه و تنظیم پژوهشکده حقوق خصوصی.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۸۹ KMH‎ ۵۶‎ /آ‎۴‎ح‎۷1 حقوق ثبت کاربردی/ مولف حمیدرضا آدابی؛ تهیه و تنظیم اداره کل آموزش قوه قضاییه.- تهران: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۹۰ HV‎ ۶۷۷۳‎ /ب‎۲‎ج‎۴ جرایم رایانه ای و آیین دادرسی حاکم بر آن/ مولف جواد بابایی؛ تهیه و تنظیم مرکز آموزش قوه قضائیه.- تهران: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۹۱ KMH‎ ۱۰۴۳‎ /ص‎۲‎ج‎۴ جرم شناسی جرایم شرکت های تجاری/ مولف مجید صادق نژاد نائینی؛ ویراستار عبدالحمید ربیع نیا.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، انتشارات: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۱.
۱۱۱۹۲ KMH‎ ۵۰۰‎ /ج‎۲‎م‎۳ محشای فقهی قانون مدنی/ سیدمحمد جباری.- تهران: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۹۳ KMH‎ ۵۱۵/۵‎ /ر‎۴‎ک‎۲ کارگاه حقوقی حمایت از اطفال و نوجوانان: آموزش کاربردی، مفهومی و آزمونی قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ‎۱۳۹۹/ نویسنده امیرحسین رزاززاده.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۹۴ KMH‎ ۲۹۳۷‎ /م‎۳‎ش‎۹ شهر به شهر در عوارض ابطالی شوراها در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری/ نگارنده امید محمدی.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۱۱۹۵ KMH‎ ۳۰۶۷‎ /م‎۳‎ع‎۸ علل نقض و تایید و منتفی شدن آرای کمیسیون ماده صد شهرداری در رویه دیوان عدالت اداری/ مولف امید محمدی.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۱۱۹۶ KMH‎ ۶۰۹‎ /ف‎۳‎ح‎۸ حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست با نظام حقوقی فرزندخواندگی در ایران/ مولف محمد فخار.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۹۷ KMH‎ ۴۲۳۴‎ /ت‎۸ تکلیف دادگاه کیفری به صدور حکم به رد اصل مال در جرم انتقال مال غیر علاوه بر مجازات قانونی/ تهیه و تنظیم پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی؛ ویراستاران ادبی زهرا دهقان، نفیسه فتحعلی؛ ویراستاران حقوقی محمدرضا شفائی، حمیدرضا شفیعی؛ ناظران علمی منصور مختاری، روح الله قلیخانی.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، انتشارات: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۹۸ KMH‎ ۴۰۲۲‎ /الف‎۸ امکان اعمال تخفیف مجازات مقرر در ماده ‎۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده ‎۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ‎۹۹) نسبت به مجازات های تعزیری مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر/ تهیه و تنظیم پژوهشکده استخراج و مطالعه رویه قضایی- دادگستری کل استان اصفهان؛ ناظران علمی سیدرضا سجودی، روح الله قلی خانی، محمدرضا شفائی؛ ویراستار حقوقی محمدرضا شفائی.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۱۱۹۹ KMH‎ ۳۴۹۸‎ /م‎۴ مرجع صالح رسیدگی به جرم حمل و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره در حجم عمده/ تهیه و تنظیم پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی، پژوهشگاه قوه قضاییه؛ ویراستار ادبی نفیسه فتحعلی؛ ویراستارات حقوقی محمدرضا شفائی، حمیدرضا شفیعی؛ ناظران علمی منصور مختاری، روح الله قلیخانی.- تهران: پژوهشکده قوه قضاییه: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۰۰ JQ‎ ۱۷۸۶‎ /ت‎۹‎م‎۳ مجموعه قوانین و مقررات مربوط به واحدهای حقوقی دستگاه های دولتی/ تهیه و تنظیم محمدقاسم تنگستانی؛ ناظر علمی عباس توازنی زاده.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۱۲۰۱ KMH‎ ۳۸۹۵‎ /و‎۶ وضعیت طرح دعوا توسط یا به طرفیت واحدهای زیرمجموعه اشخاص حقوقی حقوق عمومی/ تهیه و تنظیم پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی؛ ناظران علمی روح الله قلی خانی، محمدرضا شفائی، حمیدرضا شفیعی؛ ویراستار حقوقی محمدرضا شفائی.- تهران: پژوهشگاه قوه قضائیه، انتشارات: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۰۲ KMH‎ ۴۴۰‎ /ش‎۲‎م‎۳ مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور: جزایی/ تدوین سیدحسین شاکری.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۰۳ KMH‎ ۱۷۱۰‎ /الف‎۲‎ه‎۴ هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران (مفهوم، مبانی، اصول و معافیت ها) نظری و کاربردی (مشتمل بر آخرین آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی)/ مولفان حمید ابهری، مجید عارفعلی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۰۴ BP‎ ۱۶۹‎ /۵ /ب‎۲‎م‎۹ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهیة: مجموعة مشتملة علی قواعد الفقهیة السیدمحمدحسن المرعشی الشوشتری/ به اهتمام امیر بارانی بیرانوند، عبدالله مختاری.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۰۵ KMH‎ ۴۴۰‎ /ش‎۲‎م‎۳ مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور حقوقی/ تدوین سیدحسین شاکری.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۰۶ KMH‎ ۵۰۰‎ /م‎۴‎ه‎۷ هفت تیک حقوق مدنی (‎۱ تا ‎۸)/ مولف مصطفی مدرسی چهارطاقی؛ ویراستاران پروین رجب پور، بهناز سیبویه.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۰۷ BP‎ ۱۹۵‎ /۶ /ع‎۲‎ن‎۶ نظریه ی تعطیل، تخفیف و تبدیل مجازات های حدی از منظر اختیارات حاکم اسلامی/ مولفان دانیال عالمیان، امیر بارانی بیرانوند.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۰۸ HV‎ ۶۰۲۶‎ /ه‎۴‎ح‎۷ حق بر متفاوت بودن رهیافت های فلسفی، حقوقی و جرم شناختی/ تالیف جهانبخش هراتی؛ با دیباچه مهرداد رایجیان اصلی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۰۹ KMH‎ ۲۹۷۰‎/ و‎۲‎ح‎۷ حقوق استخدامی کارمندان دولت در نظام حقوقی ایران/ تألیف محمد وارسته بازقلعه.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۱۰ KMH‎ ۹۲۰‎ /ب‎۹‎ص‎۷ صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده و کاربردی/ فرهاد بیات، علی اکبر جعفری؛ برای اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی.- [ویراست‎۴؟].- تهران: اندیشه ارشد: دادبانان دانا، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۱۱ K‎ ۳۱۵۰‎ /م‎۸‎م‎۲ مبانی حقوق عمومی با تاکید بر منظومه فکری آیت الله جوادی آملی/ ابراهیم موسی زاده؛ ویراستار مریم ربانی.- تهران؛ قم: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی: بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، ‎۱۳۹۸.
۱۱۲۱۲ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /م‎۷‎س‎۹ سیاست گذاری مقابله با جرم و فساد/ حمیدرضا ملک محمدی.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی: شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، ‎۱۳۹۹.
۱۱۲۱۳ KMH‎ ۱۷۰۴‎ /م‎۳ مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی مشتمل بر: قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/‎۱۳۷۹؛ با اصلاحات و الحاقات بعدی…/ تهیه و تنظیم معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات؛ تدوین و تنقیح رضا خانی گیاشی؛ زیرنظر مهدی مهدی زاده، سیدرحمان سلامت.- ویراست ‎۱۱.- تهران: ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۱۴ KMH‎ ۲۹۷۰‎ /و‎۲‎ح‎۷ حقوق استخدامی کارمندان دولت در نظام حقوقی ایران/ تألیف محمد وارسته بازقلعه.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۱۵ K‎ ۳۸۵۰‎ /ر‎۹‎ح‎۷ حقوق رقابت در عرصه مالکیت های فکری/ ابراهیم رهبری، وحید حسنی سنگانی؛ ویراستار نسیم ترهنده.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، ‎۱۳۹۸ -.
۱۱۲۱۶ KMH‎ ۸۵۸‎ /ع‎۷ عقود و معاملات (‎۱) در قانون و رویه قضایی (اقسام عقود و معاملات، شرایط اساسی صحت معامله)/ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان تهران؛ نظارت و کنترل محمدرضا مرادی حق گو؛ تهیه و تنظیم ناصر نصرتی صدقیانی؛ ویراستار حقوقی محسن حاتمی پور؛ ویراستار ادبی داود رفیعی.- تهران: وزارت دادگستری، دادگستری کل استان تهران، انتشارات: نشر اشکان، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۱۷ KMH‎ ۸۵۸‎ /ع‎۷ عقود و معاملات (‎۲) در قانون و رویه قضایی (در اثر معاملات، شرایط ضمن عقد، معاملات فضولی)/ [برای] معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران؛ نظارت و کنترل محمدرضا مرادی حق گو ؛ مدیر اجرایی منصور سعیدی؛ تهیه و تنظیم ناصر نصرتی صدقیانی؛ ویراستار حقوقی محسن حاتمی پور؛ ویراستار ادبی داوود رفیعی.- تهران: وزارت دادگستری، دادگستری کل استان تهران، انتشارات: نشر اشکان، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۱۸ KMH‎ ۴۹۴‎ /۷ /ح‎۵‎ق‎۲ [ایران. قوانین و احکام]

قانون مدنی با آخرین اصلاحات بانضمام قانون مسئولیت مدنی تصحیح و مقابله بر اساس کتاب قانون مدنی در نظم کنونی دکتر ناصر کاتوزیان/ بکوشش سیدعباس حسینی نیک.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.

۱۱۲۱۹ KMH‎ ۲۹۴۳‎ /ح‎۵‎ق‎۹ [ایران. قوانین و احکام]

قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی: شورای اسلامی شهرستان و استان و شورای عالی استان ها …/ بکوشش سیدعباس حسینی نیک.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.

۱۱۲۲۰ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ش‎۲‎ق‎۲ [ایران. قوانین و احکام]

قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۱/‎۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات مصوب ۲/۲۳/‎۱۳۹۹/ تدوین هوشنگ شامبیاتی.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.

۱۱۲۲۱ KMH‎ ۹۴۰‎ /ع‎۲‎م‎۳ [ایران. قوانین و احکام]

مجموعه قوانین و مقررات پولی و بانکی با آخرین اصلاحات بانضمام قوانین، آیین نامه ها، آراء وحدت رویه، قانون صدور چک/ بکوشش محسن عباسی مقرب.- [ویرایش ؟].- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.

۱۱۲۲۲ KMH‎ ۳۲۰۰‎ /ث‎۸‎ش‎۴ [ایران. قوانین و احکام]

شرایط عمومی پیمان، موافقت نامه، قواعد عمومی قراردادها به همراه قانون مسئولیت مدنی/ امین ثمری.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.

۱۱۲۲۳ KMH‎ ۱۸۲۹‎ /و‎۲‎ق‎۲ [ایران. قوانین و احکام]

قانون شوراهای حل اختلاف بانضمام آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ‎۱۳۹۵، قوانین و آیین نامه های مربوطه/ بکوشش محمد وارسته بازقلعه.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.

۱۱۲۲۴ KMH‎ ۳۷۶۷‎ /م‎۸‎م‎۳ [ایران. قوانین و احکام]

مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی/ گردآوری و تدوین فرهاد منصوری.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.

۱۱۲۲۵ KMH‎ ۳۴۴۳‎ /ع‎۵‎م‎۳ [ایران. قوانین و احکام]

مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی/ گردآوری و تدوین حمید عسکری پور.- [ویرایش؟].- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.

۱۱۲۲۶ KMH‎ ۵۶‎ /الف‎۲‎ق‎۲ [ایران. قوانین و احکام]

قانون ثبت اسناد و املاک: به انضمام آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک، قانون ثبت شرکتها … و دفتریاران مصوب ‎۱۳۹۹/ بکوشش حمید ابهری.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۱.

۱۱۲۲۷ KMH‎ ۴۲۸۶‎ /الف‎۶‎ح‎۷ حقوق کیفری اختصاصی: جرایم مالی (رویکردی ایرانی، انگلیسی و ویلزی) شامل اصطلاحنامه انگلیسی به فارسی/ امیر اعتمادی.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۲۸ KMH‎ ۴۴۱۵‎ /آ‎۷‎ح‎۷ حقوق کیفری اختصاصی (‎۲): جرایم علیه مصالح عمومی کشور/ حسین آقایی نیا، هادی رستمی.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۲۹ KMH‎ ۴۰۴۹‎ /ق‎۹‎ح‎۷ حقوق جزای اختصاصی ‎۳ (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)/ جلال الدین قیاسی.- تهران: نشر میزان، ‎۱۳۹۹.
۱۱۲۳۰ KZ‎ ۶۴۷۱‎ /ک‎۴‎ب‎۲ بایسته های حقوق بین الملل بشردوستانه/ نویسندگان جاناتان کرو، کیلی وستون – اشوبر؛ ترجمه رضا موسی زاده، احمدرضا آذرپندار، علی اکبر ملکی.- تهران: نشر میزان، ‎۱۳۹۹.
۱۱۲۳۱ K‎ ۲۳۰‎ /پ‎۲‎م‎۲ متون حقوقی دانشگاهی کاربردی= Academic law texts in use/ امین پاشا امیری.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۳۲ HV‎ ۷۴۳۱‎ /م‎۳‎ر‎۲ راهبردهای کاهش جرم/ تحقیق و ترجمه غلامرضا محمدنسل.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۳۳ KMH‎ ۳۰۹۲‎ /ع‎۴‎د‎۲ دادگاه های حل مسئله در حقوق کیفری ایران/ علی عزیزی.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۳۴ KMH‎ ۴۲۷۶‎ /ت‎۷‎م‎۶ معامله به قصد فرار از دین (در حقوق ایران، فرانسه و رویه قضایی)/ حسین تقی ملا.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۳۵ RA‎ ۱۰۵۱‎ /ش‎۹‎پ‎۴ پزشکی قانونی و پلیس علمی در تحقیقات جنایی و کشف علمی جرایم از دیدگاه حقوقی (ویژه دانشجویان حقوق و کارآموزان قضاوت)/ نویسندگان هادی شیرزاد، امید شیرزاد؛ با دیباچه علی بهادری جهرمی.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۳۶ KJV‎ ۱۵۳۹‎ /پ‎۲‎ش‎۴ شرح قانون مدنی فرانسه: اصلاحات ‎۲۰۱۶ با آخرین تغییرات (منابع، نظام عمومی و اثبات تعهدات) با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اسناد بین المللی و حقوق برخی دیگر از کشورها …/ ترجمه و پژوهش سیامک پاکباز؛ با دیباچه سیدحسین صفایی.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۳۷ K‎ ۳۱۵۰‎ /ل‎۲‎ن‎۶ نظریه حقوق سیاسی/ نویسنده مارتین لاگلین؛ مترجمان آیدا حیدری، محمد امامی.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۳۸ HV‎ ۶۲۵۰‎ /۲۵ /و‎۲‎د‎۲ دانشنامه بزه دیدگان و بزه دیده شناسی/ ویراستار ساندرا والکلیت؛ ترجمه حمیدرضا ملک محمدی.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۳۹ K‎ ۵۶۴‎ /ک‎۲‎ح‎۷ حقوق و هوش مصنوعی/ مهرنوش ابوذری.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۴۰ KZ‎ ۳۴۱۰‎ /ت‎۴‎ح‎۷ حقوق بین الملل عمومی/ آن-سوفی تراورساک؛ ترجمه مجید ادیب.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۴۱ KRM‎ ۱۰۴۳‎ /س‎۹‎ع‎۷ [الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. فارسی. برگزیده]

عقد شرکت: ترجمه الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید/ عبدالرزاق احمد السنهوری؛ ترجمه محمدرضا شرافت پیما؛ با دیباچه سیدمصطفی محقق داماد.- تهران: نشر میزان، ‎۱۳۹۹.

۱۱۲۴۲ HT‎ ۳۶۱‎ /م‎۳‎آ‎۵ آسیب شناسی شهری: در شناخت شهر و ابعاد آسیب شناختی آن (از نظریه تا کاربرد)/ رضاعلی محسنی.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۴۳ HV‎ ۷۴۱۹‎ /ر‎۲‎د‎۴ درآمدی بر عدالت کیفری/ جولین رابرتس؛ ترجمه مجید قورچی بیگی.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۴۴ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /گ‎۸‎ح‎۷ حقوق جزای عمومی ایران: (با ویرایش و افزوده های ق.م.ا.‎۱۳۹۲) با اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ‎۱۳۹۹ علمی-کاربردی/ تالیف ایرج گلدوزیان.- [ ویراست؟].- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۴۵ k‎ ۳۰۶۴‎ /س‎۲‎ح‎۷ حقوق انرژی برق: مطالعه تطبیقی با حقوق اتحادیه اروپا/ تالیف محمد ساردوئی نسب، هادی قائمی.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۴۶ HF‎ ۱۳۷۹‎ /الف‎۵‎ح‎۷ حقوق تجارت نوین: قراردادهای تجاری/ تالیف مجتبی اشراقی آرانی.- [ویراست ‎۲].- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۴۷ K‎ ۳۹۸۱‎ /الف‎۸‎م‎۳ مجموعه مقالات همایش حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی/ به اهتمام الهام امین زاده.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۴۸ K‎ ۳۹۸۱‎ /ت‎۲‎د‎۴ درآمدی بر حقوق انرژی در اتحادیه ی اروپا/ نویسنده کیم تالوس؛ ترجمه مجتبی اصغریان.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۴۹ BP‎ ۱۵۵‎ /ف‎9‎م‎۲ مبادی فقه اصول مشتمل بر: بخشی از مسائل آن دو علم/ تالیف: علیرضا فیض.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‎۱۳۸۸.
۱۱۲۵۰ KMH‎ ۱۰۴۳‎ /۲ /ط‎۲‎ن‎۶ نظام ثبت شرکت های تجاری در آینه حق دسترسی به اطلاعات/ تالیف نسرین طباطبائی حصاری، سروش صفی زاده؛ ویرایش ادبی عاطفه فتحی.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۵۱ KMH‎ ۵۰۰‎ /ب‎۹‎ش‎۴ شرح جامع قانون مدنی بر اساس نظریات علمای برجسته حقوق…/ مولفان فرهاد بیات، شیرین بیات.- تهران: انتشارات ارشد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۵۲ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /س‎۲‎ش‎۴ شرح جامع حقوق جزای عمومی مشتمل بر: ساده سازی قوانین در معانی و تفاسیر…/ مولف بهزاد ستاری؛ [ویراستار زینب آذرنگ].- تهران: انتشارات ارشد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۵۳ KMH‎ ۹۱۴‎ /س‎۴‎ش‎۴ شرح جامع قانون تجارت/ مولفین مجید سربازیان اسفندآباد، سیدرضا هاشمی.- تهران: انتشارات ارشد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۵۴ KZ‎ ۶۳۷۳‎ /گ‎9‎ح‎7 حقوق تحریم ها/ ریچارد گوردون، مایکل اسمیت، تام کورنل؛ ترجمه و تنظیم اشکان پیرزاده؛ با دیباچه رضا موسی زاده.- تهران: خرسندی، ‎۱۳۹۹.
۱۱۲۵۵ K‎ ۳۲۴۰‎ /ز‎۸‎گ‎۷ گفتارهایی در حقوق بین الملل بشر/ سیدقاسم زمانی.- تهران: خرسندی، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۵۶ KMH‎ ۹۳۱‎ /ش‎۴‎ک‎۲ کارگزار حمل در حقوق ایران و مقررات فیاتا/ مولف معین شرقی.- تهران: خرسندی، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۵۷ BP‎ ۱۹۸‎ /۶ /ر‎۵‎ف‎۷ فقه و حقوق پزشکی/ مولفان حامد رستمی نجف آبادی، محمدرضا کمیلی فرد.- تهران: خرسندی، ‎۱۳۹۹.
۱۱۲۵۸ KZ‎ ۷۲۳۰‎ /ل‎۹‎ش‎۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی: ساز و کار ارجاع در نظریه و عمل/ گابریل‌ام. لنتنر؛ ترجمه و تدوین اشکان پیرزاده.- تهران: خرسندی، ‎۱۳۹۸.
۱۱۲۵۹ KZ‎ ۳۴۱۰‎ /د‎۹‎د‎۴ درآمدی بر حقوق بین الملل/ مارتین دیکسون؛ ترجمه و تدوین مهدی ذاکریان، حسن سعیدکلاهی.- تهران: خرسندی، ‎۱۳۹۷.
۱۱۲۶۰ K‎ ۲۴۰۰‎ /ج‎۹‎د‎۲ داوری بین المللی در سوئیس/ آنیا جورج؛ مترجم مجتبی اصغریان.- تهران: خرسندی، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۶۱ KMH‎ ۳۵۲۰‎ /ب‎۲‎ح‎۷ حقوق مهندسی/ میلاد باری پور.- تهران: خرسندی، ‎۱۳۹۹.
۱۱۲۶۲ KMH‎ ۲۰۷۰‎ /گ‎۴‎ب‎۲ بازنگری قانون اساسی: بازاندیشی در همنشینی قدرت و آزادی در جمهوری اسلامی/ علی اکبر گرجی ازندریانی.- تهران: نگاه معاصر، ‎۱۳۹۹.
۱۱۲۶۳ KZ‎ ۵۶۷۵‎ /الف‎۸‎ب‎۴ برجام الگوی حل اختلافات بین المللی/ تالیف مصطفی امیری.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۶۴ HV‎ ۷۴۳۱‎ /ن‎۹‎پ‎۹ پیشگیری از جرم/ امیرحسن نیازپور.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۶۵ KMH‎ ۱۶۱۰‎ /ص‎۲‎ت‎۳ تخلفات انتظامی قضات و وکلای دادگستری: مقررات و آیین دادرسی/ محمدرضا صبحی قشلاقی.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۶۶ HV‎ ۶۰۸۰‎ /ی‎۲‎ج‎۲ جامعه شناسان در محکمه جرم شناسان (با رویکرد روانشناسی جنایی)/ مولفین مجید یار، عباس قاقاهنده.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۶۷ K‎ ۵۰۱۵‎ /ر‎۹‎ح‎۷ حقوق کیفری بین المللی/ نویسنده دیدیه روبو؛ ترجمه بهزاد رضوی فرد، محمد فرجی.- تهران: نشر میزان، ‎۱۳۹۹.
۱۱۲۶۸ HV‎ ۷۹۳۶‎ /ع‎۴‎ع‎۴ عدالت حل مسئله در آراء دادگاه های کیفری ایران/ علی عزیزی.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۶۹ KMH‎ ۱۱۵۵‎ /الف‎۸‎م‎۲ مالکیت فکری در رویه قضایی ایران/ محمدحسن امی.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۱-.
۱۱۲۷۰ KZA‎ ۱۱۴۵‎ /ت‎۷‎ح‎۷ حقوق دریایی مسئولیت مالک شناور (در حقوق ایران، کنوانسیون های بین المللی و رویه قضایی)/ حسین تقی ملا.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۷۱ JQ‎ ۱۷۸۶‎ /الف‎۸‎ص‎۸ صلاحیت های قانونی مقامات محلی دولت در حقوق اداری ایران/ حسینعلی امیری، محسن امامی قشلاق.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۷۲ HV‎ ۶۰۸۰‎ /ک‎۲‎ک‎۲ کاربرد روانشناسی در بازجویی و پیگردهای قضایی/ نوشته [صحیح: ویراستار] مارک آر کبل، گراهام م دیویس؛ ترجمه فریبرز صدیقی ارفعی، محسن نیازی.- تهران: نشر میزان، ‎۱۳۹۹.
۱۱۲۷۳ K‎ ۵۰۲۶‎ /ج‎۷‎م‎۲ مبانی حقوق کیفری کسب و کار/ امین جعفری.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، ‎۱۳۹۹.
۱۱۲۷۴ K‎ ۳۳۲۰‎ /ر‎۹‎ق‎۲ قانون نویسی گام به گام/ آرتور جی. رینرسون؛ ترجمه آزاده عبداله زاده شهربابکی.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی: مجلس شورای اسلامی، ‎۱۳۹۹.
۱۱۲۷۵ KZ‎ ۱۲۶۹‎ /ح‎۷‎ح‎۷ حق تعیین سرنوشت و حقوق ملت ها/ سیدصادق حقیقت.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی: دانشگاه مفید، مرکز مطالعات حقوق بشر، ‎۱۳۹۹.
۱۱۲۷۶ KMH‎ ۴۰۴۹‎ /م‎۳‎ج‎۴ جرایم علیه اشخاص: شخصیت معنوی/ عباس محمدخانی.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، ‎۱۳۹۹.
۱۱۲۷۷ BP‎ ۲۳۰‎ /۲۲ /ر‎۶‎ب‎۲ بانکداری اسلامی بین الملل/ مهدی رضوی، حسن گلمرادی آدینه وند.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۷۸ BP‎ ۲۳۰‎ /۱۷ /ن‎۷‎ق‎۹ قواعد فقه کاربردی در حقوق خانواده/ سیدابوالقاسم نقیبی؛ ویراستار مریم ربانی.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۷۹ BP‎ ۱۹۸/۶‎ /ب‎۹‎ر‎۶ اصول بیمه اسلامی/ مجید رضایی دوانی، مرتضی رضایی.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی: شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی؛ قم: دانشگاه مفید، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۸۰ KMT‎ ۲۵۱۶‎ /ز‎۲‎س‎۹ سند مدینه: مطالعاتی در باب پایه ریزی قانونگذاری در اسلام/ زیر نظر عبدالامیر زاهد؛ ترجمه مسعود فکری.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، ‎۱۳۹۹.
۱۱۲۸۱ KMH‎ ۱۷۸۰‎ /ص‎۲‎الف‎۴ ادله اثبات دعوی در نظم حقوقی کنونی: تفسیری، تشریحی، انتقادی و تطبیقی؛ با نقل رویه قضایی در معنای کلمه … برای وکلاء، قضات، کارشناسان رسمی دادگستری و دانشجویان/ مولفان بخش حقوقی سعید صالح احمدی، بخش کیفری سحر صالح احمدی.- تهران: گالوس، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۸۲ KMH‎ ۴۷۹‎ /ص‎۲‎ق‎۹ قوانین خاص حقوق خصوصی در نظم حقوقی کنونی (قضایی، اصولی، تفسیری، تشریحی، انتقادی و تطبیقی): تفسیر ‎۵۰ قانون آزمونی حقوق خصوصی مبتنی بر آخرین تحولات علمی، قانونی و قضایی جهت استفاده داوطلبان آزمون های حقوقی (وکالت، دکترا، ارشد، قضاوت، سردفتری، اختبار)، وکلای دادگستری، قضات، کارشناسان رسمی، داوران و دانشجویان/ مولف سعید صالح احمدی.- تهران: گالوس، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۸۳ K‎ ۱۱۵۰‎ /ز‎۲‎م‎۲ مباحثی از حقوق حمل و نقل دریایی/ مولفین علی زارع، مهدیه پازوکی؛ با مقدمه رضا موسی زاده.- تهران: گالوس، ‎۱۳۹۹.
۱۱۲۸۴ KMH‎ ۶۰۹‎ /ح‎۷ حقوق سرپرستی در نظم حقوقی کنونی (تفسیری، تشریحی و انتقادی) با لحاظ آخرین تحولات علمی و قانونی، رویه قضایی و دکترین حقوقی/ مولفان علی دریمی … [و دیگران]؛ با دیباچه سیدحسین صفایی.- تهران: گالوس، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۸۵ KMH‎ ۵۴۰‎ /ق‎۹ قوانین حمایت خانواده در نظم حقوقی کنونی (تفسیری، تشریحی و انتقادی) با لحاظ آخرین تحولات علمی و قانونی، رویه قضایی و دکترین حقوقی/ مولفان مهدیه محمدتقی زاده … [و دیگران]؛ با دیباچه سیدحسین صفایی.- تهران: گالوس، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۸۶ KMH‎ ۵۴۰‎ /ح‎۷ حقوق جزای خانواده در نظم حقوقی کنونی/ منصور رحمدل … [و دیگران]؛ با دیباچه سیدحسین صفایی.- تهران: گالوس، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۸۷ KMH‎ ۵۴۰‎ /م‎۳‎ح‎۷ حقوق تطبیقی و فقهی خانواده در نظم حقوقی کنونی (تطبیقی، فقهی، تفسیری، تشریحی و انتقادی)/ مهدیه محمدتقی زاده، سعید صالح احمدی؛ با دیباچه سیدحسین صفایی.- تهران: گالوس، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۸۸ KMH‎ ۵۴۰‎ /آ‎۹ آیین دادرسی خانواده در نظم حقوقی کنونی (تفسیری، تشریحی و انتقادی ) با لحاظ آخرین تحولات علمی و قانونی، رویه قضایی و دکترین حقوقی/ مولفان سعید صالح احمدی … [و دیگران]؛ با دیباچه سعیدحسین صفایی.- تهران: گالوس، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۸۹ KMH‎ ۹۲۰‎ /ص‎۲‎ق‎۲ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنونی (قضایی، اصولی، تفسیری، تشریحی، انتقادی و تطبیقی) با لحاظ آخرین تحولات علمی و قانونی، رویه قضایی و دکترین حقوقی …/ مولف سعید صالح احمدی.- تهران: گالوس، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۹۰ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /م‎۹‎ق‎۲ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (تفسیری، تشریحی و انتقادی) با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۰۲/۲۳/‎۱۳۹۹ و آخرین تحولات علمی و قانونی، رویه قضایی و دکترین حقوقی/ مولفان سیدعلیرضا میرکمالی، سحر صالح احمدی.- ویرایش ‎۳.- تهران: گالوس: موسسه گام حق، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۹۱ HD‎ ۲۷۵۵‎ /۵ /ز‎۴‎م‎۵ مسیولیت حقوق بشری شرکت های چند ملیتی/ امیر زرودی؛ با دیباچه داریوش اشرافی.- تهران: خرسندی، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۹۲ PE‎ ۱۱۲۷‎ /ه‎۲‎م‎۲ متون حقوقی ‎۱ و ‎۲/ نویسنده مارتین هانت؛ ترجمه هادی طالع خرسند، بهاره احمدپور.- تهران: خرسندی، ‎۱۳۹۷.
۱۱۲۹۳ KD‎ ۷۸۶۹‎ /ه‎۴‎م‎۲ مبادی حقوق کیفری انگلستان و ویلز همراه با دیباچه ای اختصاصی از جاناتان هرینگ برای ترجمه ی فارسی، تجدیدنظر کامل…/ تالیف جاناتان هرینگ؛ ترجمه امیر اعتمادی.- تهران: خرسندی، ‎۱۳۹۹.
۱۱۲۹۴ K‎ ۷۰۴۰‎ /د‎۲‎گ‎۷ گفتارهایی در حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین/ مصطفی دانش پژوه.- تهران: خرسندی، ‎۱۴۰۰.
۱۱۲۹۵ KMH‎ ۸۱۰‎ /ن‎۶‎س‎۷ سقوط تعهدات در قانون و رویه قضایی/ [به سفارش] معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران؛ نظارت و کنترل سیدرضا سجودی؛ مدیر اجرایی منصور سعیدی؛ تهیه و تنظیم ناصر نصرتی صدقیانی؛ ویراستار حقوقی محسن حاتمی پور؛ ویراستار ادبی داوود رفیعی.- تهران: وزارت دادگستری، دادگستری کل استان تهران، انتشارات، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۹۶ KMH‎ ۸۵۸‎ /ن‎۶‎ب‎۹ بیع در قانون و رویه قضایی/ ناصر نصرتی‌صدقیانی؛ [برای] معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان تهران؛ نظارت و کنترل محمدرضا مرادی حق گو؛ ویراستار حقوقی محسن حاتمی پور؛ ویراستار ادبی داود رفیعی.- تهران: وزارت دادگستری، دادگستری کل استان تهران، انتشارات: اشکان، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۹۷ K‎ ۲۹۰‎ /ج‎۷‎م‎۸ منطق حیرانی در باب استدلال حقوقی/ حسن جعفری تبار.- تهران: فرهنگ نشر نو: آسیم، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۹۸ KMH‎ ۱۷۱۰‎ /ش‎۸‎ش‎۴ شرح روان آیین دادرسی مدنی: تشریح ساده و روان مواد آیین دادرسی مدنی؛ تشریح قوانین خاص مرتبط با آیین دادرسی مدنی؛ جمع بندی مطالب به روش نموداری/ مهدی شکری.- تهران: دادستان، ‎۱۴۰۱.
۱۱۲۹۹ KMH‎ ۸۶۴‎ /م‎۸‎م‎۹ مهارت های دادرسی: هنر دادخواهی، دفاع و قضاوت/ نویسنده سیدعباس موسوی.- تهران: انتشارات گنج دانش، ‎۱۴۰۱.
۱۱۳۰۰ K‎ ۱۲۳‎ /ه‎۲‎الف‎۶ اصول اخلاقی حرفه وکالت با مطالعه تطبیقی/ جفری هازارد، آنجلو دوندی؛ ترجمه مجید پوراستاد، ندا اقبال اسکویی.- تهران: خرسندی، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۰۱ BP‎ ۱۹۵‎ /۷ /ص‎۲‎الف‎۳ اختیارات حاکم در استیفای قصاص در فقه اسلامی و حقوق ایران/ مژگان صادقی سیرویی.- تهران: خرسندی، ‎۱۳۹۹.
۱۱۳۰۲ KMH‎ ۱۷۲۹‎ /م‎۴‎آ‎۸ آموزش گام به گام اجرای اسناد رسمی و لازم الاجراء در ادارات اجرای ثبت (روند عملیات اجرایی)/ مولفین عبدالحمید مرادی، ثریا افروغ، زهرا کلامی.- تهران: خرسندی، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۰۳ JX‎ ۱۶۷۸‎ /ن‎۹‎آ‎۴ آداب و فنون دیپلماتیک/ نویسندگان محمد نونژاد، ابراهیم معراجی.- تهران: خرسندی، ‎۱۳۹۸.
۱۱۳۰۴ KMH‎ ۸۵۸‎ /پ‎۲‎آ‎۹ آئین تنظیم قراردادهای دولتی (پیمانکاری، مشاوره، خرید و مدیریت طرح)/ تحقیق و تدوین رضا پاکدامن.- تهران: خرسندی، ‎۱۴۰۱.
۱۱۳۰۵ HG‎ ۱۷۱۰‎ /و‎۲‎ج‎۲ جایگاه فقهی و حقوقی ارزهای دیجیتال/ / سینا واحدزاده، فهیمه ملک‌زاده./ تالیف سینا واحدزاده، فهیمه ملک زاده.- تهران: خرسندی، ‎۱۳۹۹.
۱۱۳۰۶ K‎ ۳۹۲۴‎ /م‎۳‎ت‎۹ تنظیم فناوری نانو و چالش های پیش روی آن در عرصه حقوق بین الملل/ نویسنده زهرا محمودی کردی، حسین پورباباگل.- تهران: خرسندی، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۰۷ HQ‎ ۱۲۳۶‎ /م‎۹‎ح‎۷ حق مشارکت سیاسی زنان/ هدیه سادات میرترابی، نیلوفر چینی چیان، حجت محمدشاهی.- تهران: خرسندی، ‎۱۳۹۹.
۱۱۳۰۸ KMH‎ ۱۵۸۷‎ /آ‎۴ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ( از سال ‎۱۳۲۳تا ‎۱۴۰۰)/ تالیف معاونت قضایی رئیس دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی؛ [برای] دیوان عالی کشور اداره کل هیات عمومی دیوان عالی کشور.- تهران: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات: دیوان عالی کشور، اداره کل وحدت رویه، ‎۱۴۰۱.
۱۱۳۰۹ KMH‎ ۴۹۴‎ /ت‎۹‎آ‎۷ آموزش جامع حقوق تجارت ‎۱/ محمدمهدی توکلی.- تهران: مکتوب آخر، ‎۱۴۰۱.
۱۱۳۱۰ K‎ ۲۰۴‎ /ب‎۹‎ف‎۴ فرهنگ نظریه های حقوقی/ برایان اچ. بیکس؛ ترجمه و تحقیق عباس ایمانی.- تهران: نامه هستی، ‎۱۳۸۸.
۱۱۳۱۱ K‎ ۲۳۰‎ /و‎۸‎ح‎۷ حقوق: درآمدی مختصر/ ریمون وکس؛ مترجمین سیدمحمد حسینی، محمد نجفی کلیانی.- تهران: نگاه معاصر، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۱۲ K‎ ۲۳۰‎ /پ‎۷‎د‎۴ درآمدی بر فلسفه قانون/ دیتمار فن در فردتن؛ ترجمه ی محمدحسن خویشتن دار؛ با دیباچه ای از تهمورث بشیریه.- تهران: نگاه معاصر، ‎۱۳۹۷.
۱۱۳۱۳ KMH‎ ۲۷۲۰‎ /س‎۸‎ح‎۷ حقوق اداری: درس های مدرسه علوم سیاسی/ سیدناصر سلطانی.- تهران: نگاه معاصر، ‎۱۳۹۸.
۱۱۳۱۴ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /س‎۲‎ش‎۴ شرح جامع حقوق جزای اختصاصی مشتمل بر…/ مولف بهزاد ستاری.- تهران: انتشارات ارشد، ‎۱۴۰۱.
۱۱۳۱۵ KMH‎ ۴۶۰۳‎ /ص‎۲‎ق‎۲ قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی: (قضایی، اصولی، تفسیری، تشریحی، انتقادی و تطبیقی)…/ سحر صالح احمدی.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۹.
۱۱۳۱۶ KMH‎ ۳۷۵۸‎ /م‎۳ مجموعه تنقیحی آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مرتبط: مشتمل بر …/ تهیه و تنظیم امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات؛ تدوین و تنقیح احمد کاظم زاده، سارا محمدنبی؛ زیر نظر مهدی مهدی زاده، سیدرحمان سلامت.- تهران: ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۱۷ K‎ ۲۵۵‎ /ف‎۲‎چ‎۸ فساد و مقبولیت قانون: از منظر جامعه شناسی حقوق/ آزاده چلبی؛ ویراستار رحمان سهندی.- تهران: نشر نی، ‎۱۳۹۶.
۱۱۳۱۸ K‎ ۵۰۱۸‎ /ر‎۵‎ح‎۷ حقوق کیفری و لیبرالیسم: ررسی کیفر در سنت فلسفی لیبرال/ هادی رستمی.- تهران: نگاه معاصر، ‎۱۳۹۹.
۱۱۳۱۹ KLMH‎ ۹۴۹‎ /ح‎۵‎م‎۳ محشای قانون صدور چک آخرین اصلاحات ‎۱۴۰۰/ تالیف سیدمحمد حسینی.- تهران: دانش بیگی، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۲۰ KMH‎ ۹۹۸‎ /م‎۳ [ایران. قوانین و احکام]

مجموعه تنقیحی قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و مقررات مربوط: مشتمل بر قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث …/ تهیه و تنظیم امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات؛ تدوین و تنقیح رضا خانی گیاشی؛ زیر نظر مهدی مهدی زاده، سیدرحمان سلامت؛ [برای] معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.- تهران: ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار، ‎۱۴۰۱.

۱۱۳۲۱ KMH‎ ۸۶۹‎ /ب‎۹‎ح‎۷ حقوق قراردادنویسی/ فرهاد بیات؛ با حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.- قم: کتاب طه، ‎۱۴۰۱.
۱۱۳۲۲ K‎ ۳۳۲۰‎ /ک‎۹‎ب‎۲ بایسته های لوایح نویسی/ مولف حسن کیا.- تهران: دادبخش، ‎۱۴۰۱.
۱۱۳۲۳ K‎ ۳۹۴۳‎ /ر‎۳‎س‎۹ سوآپ در معاملات تجاری بین المللی/ مولفان فتح الله رحیمی، راضیه رسکتی.- تهران: خرسندی، ‎۱۳۹۸.
۱۱۳۲۴ KMH‎ ۴۴۰‎ /م‎۸‎ر‎۹ رویه قضایی: تبلور اصول حقوقی در آرای محاکم عالی/ سیدعباس موسوی.- تهران: خرسندی، ‎۱۴۰۱.
۱۱۳۲۵ KMH‎ ۴۹۴‎ /ق‎۲ [ایران. قوانین و احکام]

قانون مدنی مشتمل بر قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/‎۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نظرات شورای نگهبان، زیرنویس های تنقیحی و توضیحی …/ تهیه و تنظیم امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات؛ تدوین و تنقیح مریم عامری، فاطمه منتصراسدی؛ [برای] معاونت حقوقی ریاست جمهوری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات..- تهران: ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. اداره چاپ و انتشار، ‎۱۴۰۱.

۱۱۳۲۶ KMH‎ ۳۷۹۴‎ /ق‎۲ [ایران. قوانین و احکام]

قانون مجازات اسلامی مشتمل بر: قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۱/ ‎۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی …/ تهیه و تنظیم امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات؛ تدوین و تنقیح رضا خانی گیاشی، حمید نطقی‌طاهری؛ زیر نظر مهدی مهدی زاده، سیدرحمان سلامت.- تهران: ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. اداره چاپ و انتشار، ‎۱۴۰۱.

۱۱۳۲۷ KMH‎ ۲۹۷۰‎ /ق‎۲ [ایران. قوانین و احکام]

قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر: قانون مدیریت خدمات کشوری…/ تهیه و تنظیم امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری.- تهران: ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. اداره چاپ و انتشار، ‎۱۴۰۰.

۱۱۳۲۸ KMH‎ ۴۵۱۴‎ /م‎۳ [ایران. قوانین و احکام]

مجموعه برگزیده قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری: مشتمل بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن…/ تهیه و تنظیم امور تدوین  تنقیح و انتشار قوانین و مقررات؛ تدوین و تنقیح فاطمه شمیری، سارا محمدنبی؛ زیر نظر مهدی مهدی زاده، سیدرحمان سلامت.- تهران: ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. اداره چاپ و انتشار، ‎۱۳۹۶.

۱۱۳۲۹ KMH‎ ۹۱۴‎ /ک‎۸‎ق‎۲ [ایران . قوانین و احکام]

قانون تجارت با آخرین اصلاحات و الحاقات مشتمل بر متن کامل قانون تجارت، اصلاحیه بخشی از قانون تجارت، قانون اداره تصفیه امور بازنشستگی  گزیده آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور …/ تدوین مهدی کمالان.- تهران: کمالان، ‎۱۴۰۱.

۱۱۳۳۰ K‎ ۲۳۰‎ /م‎۴‎ف‎۸ فلسفه حقوق/ آندره مارمور؛ ترجمه ی سعید عابدی، مجید نیکویی.- تهران: نگاه معاصر، ‎۱۳۹۲.
۱۱۳۳۱ K‎ ۳۳۱۶‎ /و‎۲‎ق‎۲ قانون گذاری؛ مفاهیم، نظریه ها و اصول/ جرمی والدرون؛ ترجمه ی حسن وکیلیان؛ [ کاری از نشر نگاه معاصر].- تهران: نگاه معاصر، ‎۱۳۹۷.
۱۱۳۳۲ KD‎ ۶۶۰‎ /و‎۹‎ع‎۷ عقل سلیم در حقوق/ پل وینوگرادوف؛ ناصرعلی منصوریان.- تهران: نگاه معاصر، ‎۱۳۹۹.
۱۱۳۳۳ HV‎ ۶۴۳۲‎ /ب‎۸‎د‎۹ دیپلماسی دفاعی در جنگ طولانی/ نوشته پاتریک بلانین؛ ترجمه و تنظیم اشکان پیرزاده.- تهران: خرسندی، ‎۱۳۹۸.
۱۱۳۳۴ K‎ ۵۱۸۱‎ /آ‎۷‎س‎۷ سقط جنین از منظر اخلاقی/ علیرضا آل بویه؛ ویراستار مریم ربانی.- تهران؛ قم: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ‎۱۳۹۸.
۱۱۳۳۵ KMH‎ ۲۰۰۰‎ /م‎۹‎د‎۴ درس هایی از حقوق اساسی (‎۱) حقوق اساسی عمومی/ مولف محمد مهاجری؛ با مقدمه ی علی اکبر گرجی ازندریانی.- تهران: خرسندی، ‎۱۳۹۷.
۱۱۳۳۶ KMH‎ ۲۰۷۰‎ /م‎۹‎د‎۴ درس هایی از حقوق اساسی (‎۲): حقوق اساسی اختصاصی جمهوری اسلامی ایران/ مولف محمد مهاجری؛ با مقدمه ی علی اکبر گرجی ازندریانی.- تهران: خرسندی، ‎۱۳۹۸.
۱۱۳۳۷ KMH‎ ۴۴۸۲‎ /ف‎۲‎ن‎۶ نظام مطلوب دادرسی در مراجع اختصاصی اداری (مطالعه ی تطبیقی با تاکید بر مراجع ایران)/ یونس فتحی.- تهران: خرسندی، ‎۱۳۹۹.
۱۱۳۳۸ KMH‎ ۱۸۲۹‎ /ف‎۹‎ن‎۹ نوآوری پیش نویس قانون جامع داوری ایران/ عزیزالله فهیمی، ایرج جهان تیغ فرد.- تهران: خرسندی، ‎۱۳۹۸.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up