تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین‌ماه 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین‌ماه 98

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۲۲۱۷ تحليل و بررسي شرايط عمومي قصاص از منظر قانون مجازات اسلامي (۱۳۹۲)/ محمد مصدق، محمدصادق مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره 131، آذر و دي: ص ۳-‎۱۰.
۳۲۲۱۸ تحول کارکردي پهپادها از منظر موازين بين المللي؛ از اطلاعاتي تا جنگندگي – قسمت اول/ محمد ستايش پور.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره 131، آذر و دي: ص ۱۱-‎۱۷.
۳۲۲۱۹ اختيارات دادگاه اطفال و نوجوانان در تعيين مجازات ها و و اقدامات تاميني و تربيتي/ اصغر عباسي، محمد پيراني.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره 131، آذر و دي: ص ۱۸-‎۲۸.
۳۲۲۲۰ تحليل فقهي حقوقي در فضاي محاذي زمين – قسمت اول/ مرتضي مرادي گلستاني.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره 131، آذر و دي: ص ۲۹-‎۳۳.
۳۲۲۲۱ قرار ترک تعقيب/ اميد توکلي کيا.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره 131، آذر و دي: ص ۳۴-‎۴۴.
۳۲۲۲۲ تعارض اسناد منابع طبيعي با اسناد اشخاص/ علي نيک پور.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره 131، آذر و دي: ص ۴۵-‎۵۳.
۳۲۲۲۳ گفتاري پيرامون مبحث قبول در نظام حقوقي ايران/ روح اله فياضي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره 131، آذر و دي: ص ۵۴-‎۶۰.
۳۲۲۲۴ بررسي تطبيقي قانون حاکم بر احوال شخصيه پناهندگان با نگاهي به حقوق ايران و اسناد بين المللي/ اميد نياقي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره 131، آذر و دي: ص ۶۱-‎۶۹.
۳۲۲۲۵ DM14191 نقش پيش فرض در فقه و حقوق کيفري با رويکردي بر آراي امام خميني (س)/ رامين پورسعيد، مرضيه آذرنيا.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎80، پاييز: ص ۳۷-‎۵۲.
۳۲۲۲۶ DM14192 اوراق مضاربه مطابق با فتاواي امام خميني (س)/ فهيمه ملک زاده.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎80، پاييز: ص ۱۰۹-‎۱۲۹.
۳۲۲۲۷ DM14193 مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت هاي تجاري در ايران در پرتو قاعده لاضرر/ عباس کريمي، مهران لطفي فروشاني.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎48)، پاييز و زمستان: ص ۲۷۹-‎۳۰۰.
۳۲۲۲۸ DM14194 واکاوي مباني فقهي اصل لزوم در قراردادها به منظور ارزيابي چارچوب شرعي ماده 219 قانون مدني/ محمدرسول آهنگران.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎48)، پاييز و زمستان: ص ۳۰۱-‎۳۱۷.
۳۲۲۲۹ DM14195 مسئوليت مدني ناشي از تقنين/ محمدجواد ارسطا، مهدي ممي زاده.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎48)، پاييز و زمستان: ص ۳۱۹-‎۳۴۲.
۳۲۲۳۰ DM14196 مطالعه تطبيقي آثار تقسيم قراردادهاي ناقله به تمليکي و عهدي در فقه، حقوق ايران و فرانسه/ عليرضا يزدانيان.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎48)، پاييز و زمستان: ص ۳۴۳-‎۳۶۸.
۳۲۲۳۱ DM14197 حقوق اقليت در شرکت هاي سهامي عام بر مبناي نظام اداره شرکت ها (Corporate Governance)؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريکا/ بهرام تقي پور، مهدي عباسي سرمدي، حسين عابديني.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎48)، پاييز و زمستان: ص ۳۶۹-‎۳۹۵.
۳۲۲۳۲ DM14198 تعهدات حمايتي دولت در قبال سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي در نظام حقوقي ايران/ سيدمحمدمهدي غمامي، کمال کدخدا مرادي، داور درخشان.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎48)، پاييز و زمستان: ص ۳۹۷-‎۴۱۹.
۳۲۲۳۳ DM14199 ابزارهاي نظام قضايي براي مقابله با ايراد خسارات زيست محيطي با تاکيد بر اصل اقدامات پيشگيرانه/ حبيب الله رحيمي، نسرين خدارحمي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎48)، پاييز و زمستان: ص ۴۲۱-‎۴۴۵.
۳۲۲۳۴ DM14200 بررسي فقهي و حقوقي ماهيت طلاق به عوض/ همايون مافي، محمد فرزانگان، سميه ظهوري.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎48)، پاييز و زمستان: ص ۴۴۷-‎۴۶۶.
۳۲۲۳۵ DM14201 واکاوي جايگاه اصول دادرسي عادلانه در فقه اماميه/ مهري زمان زاده بهبهاني، محسن رهامي، مرتضي ناجي زواره.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎48)، پاييز و زمستان: ص ۴۶۷-‎۴۹۳.
۳۲۲۳۶ DM14202 متولي بار اثبات موانع تحقق مسئوليت کيفري در نظام حقوقي ايران/ عاطفه عباسي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎48)، پاييز و زمستان: ص ۴۹۵-‎۵۱۹.
۳۲۲۳۷ DM14203 واکاوي فقهي – حقوقي جهت خواسته در دعاوي مدني/ علي عمراني، حسن پاشازاده.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎48)، پاييز و زمستان: ص ۵۲۱-‎۵۴۱.
۳۲۲۳۸ DM14204 تاثير صورت بندي ساختارهاي حکومتي در نظام سازي اسلامي/ هادي طحان نظيف.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎48)، پاييز و زمستان: ص ۵۴۳-‎۵۶۵.
۳۲۲۳۹ DM14205 ضمانت اجراي حق مادر شدن/ ليلا ثمني.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۶، سال بيستم، شماره ‎78، زمستان: ص ۷-‎۲۷.
۳۲۲۴۰ DM14206 رويکردي فقهي به اصل آزادي در ازدواج از منظر اسناد حقوق بشري/ محمدرضا کيخا، داوود سعيدي.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۶، سال بيستم، شماره ‎78، زمستان: ص ۵۱-‎۶۸.
۳۲۲۴۱ DM14207 ماهيت و آثار طلاق توافقي در فقه و حقوق/ الهام شريعتي، سيده فائزه صفدرزاده.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۶، سال بيستم، شماره ‎78، زمستان: ص ۸۹-‎۱۰۶.
۳۲۲۴۲ DM14208 مباني فقهي مسئوليت حکومت در برابر زنان بي سرپرست و بدسرپرست/ محمد نوذري، معصومه حاج حسيني.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۶، سال بيستم، شماره ‎78، زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۲.
۳۲۲۴۳ DM14209 الزام زوج به رعايت حق جنسي زوجه/ مريم احمديه.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎80، تابستان: ص ۳۳-‎۵۰.
۳۲۲۴۴ DM14210 نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد و مسئله استفاده جنسي و سوء استفاده جنسي از زنان (SEA)/ احمدرضا توحيدي.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎80، تابستان: ص ۹۵-‎۱۱۵.
۳۲۲۴۵ DM14211 تاملي نوين پيرامون حق حبس زوجه در فقه اماميه و نظام حقوقي – قضايي ايران/ سيدجلال موسوي نسب … [و ديگران].- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎80، تابستان: ص ۱۱۷-‎۱۴۱.
۳۲۲۴۶ DM14212 مطالعه تطبيقي اصل تغيير ناپذيري دعواي حقوقي در حقوق ايران و امريکا/ مصطفي السان، نصيبه محمودي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۷۳-‎۴۹۱.
۳۲۲۴۷ DM14213 مطالعه تطبيقي جايگاه نهاد اجراي احکام در نظام کيفري ايران، فرانسه و انگلستان/ مهدي اميري … [و ديگران].- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۹۳-‎۵۱۹.
۳۲۲۴۸ DM14214 تاثير ماده 9۶۸ ق.م بر شروط حل اختلاف قراردادي در نظم قضايي کنوني؛ رهيافت هايي از مطالعات تطبيقي/ محسن اهالي آباده، سيدمحمد طباطبايي نژاد.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۲۱-‎۵۴۳.
۳۲۲۴۹ DM14215 قانون حاکم بر داوري پذيري دعاوي/ محمدعلي بهمئي، حسني شيخ عطار.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۴۵-‎۵۷۰.
۳۲۲۵۰ DM14216 بررسي تطبيقي اعمال حقوق بنيادين بشري در حقوق خصوصي/ مرتضي حاجي پور.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۷۱-‎۵۹۴.
۳۲۲۵۱ DM14217 بررسي تاسيس Bailment در نظام کامن لا و مطالعه تطبيقي با حقوق ايران/ محمدهادي دارائي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۹۵-‎۶۱۷.
۳۲۲۵۲ DM14218 بررسي اصل استقلال شرط داوري در حقوق ايران و امريکا/ مازيار راستبد، عباداله رستمي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۱۹-‎۶۳۸.
۳۲۲۵۳ DM14219 سازوکارهاي حقوقي فعال سازي ظرفيت گزارش دهندگان مردمي فساد با مطالعه تطبيقي ايران و امريکا/ ولي رستمي، محمدرضا قاسمي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۳۹-‎۶۵۹.
۳۲۲۵۴ DM14220 مطالعه تطبيقي کاربرد آموزه هاي عدالت ترميمي در مدرسه/ سودابه رضواني، روح الدين کردعليوند.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۶۱-‎۶۸۳.
۳۲۲۵۵ DM14221 مهم ترين چالش هاي عملي رسيدگي مستقيم به برخي جرايم در دادگاه به جانشيني نهاد تعقيب در حقوق کيفري کنوني ايران/ حجت الله سعيدي ابواسحقي، حسن پوربافراني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۸۵-‎۷۰۷.
۳۲۲۵۶ DM14222 انتخاب شهردار در نظام حقوقي ايران و فرانسه/ فرامرز عطريان، سعيد خاني والي زاده.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۰۹-‎۷۳۱.
۳۲۲۵۷ DM14223 نظام حقوقي حاکم بر قيمت شکني در ايران و سازمان جهاني تجارت/ اميرعباس علاءالديني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۳۳-‎۷۵۳.
۳۲۲۵۸ DM14224 مطالعه تطبيقي سلب آزادي فرد تحت نظر در حقوق ايران و افغانستان با تاکيد بر ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي/ محمدجواد فتحي، مهدي شيدائيان، ذاکرحسين رضايي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۵۵-‎۷۷۸.
۳۲۲۵۹ DM14225 معيارها و اصول حاکم بر ترجيح امنيت بر حقوق و آزادي ها با مطالعه در رويه قضايي ديوان عالي امريکا/ حسن لطفي، علي سهرابلو.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۷۹-‎۸۰۴.
۳۲۲۶۰ DM14226 صلاحيت فراسرزميني بر اساس دکترين آثار در حقوق بين الملل/ محسن محبي، عبدالحسين صفائي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۸۰۵-‎۸۲۸.
۳۲۲۶۱ DM14227 تعهدات حقوق بشري و شرکت هاي فراملي با تاکيد بر رويکرد شوراي حقوق بشر/ سيدهادي محمودي، منصوره صديقيان کاشاني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۸۲۹-‎۸۴۹.
۳۲۲۶۲ DM14228 نگرشي تطبيقي به مبناي مسئوليت مدني پدر و مادر در برابر کارهاي زيان بار فرزندان؛ ضرورت بازنگري در حقوق ايران؟/ حميد ميري، سيدمصطفي محقق داماد.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۸۵۱-‎۸۷۸.
۳۲۲۶۳ DM14229 مسئوليت ارسال کننده در حمل و نقل جاده اي کالاي خطرناک در حقوق ايران و اتحاديه اروپا/ سيده فرزانه يوسفي، سعيد محسني، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۸۷۹-‎۹۰۰.
۳۲۲۶۴ DM14230 قرار تامين هزينه ها در داوري تجاري بين المللي: مفهوم، ماهيت و قانون حاکم بر آن/ اعظم انصاري، رضا معبودي نيشابوري.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۲۷.
۳۲۲۶۵ DM14231 بازتعريف مفهوم استرداد دارايي هاي نامشروع در نظام حقوقي انگليس و ايران/ سيده ام البنين حسيني، محمد عيسائي تفرشي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۹-‎۶۳.
۳۲۲۶۶ DM14232 کارکردهاي اقتصادي وثيقه و ضرورت اصلاح نظام معاملات آن/ محمدرضا دشتي، مرتضي شهبازي نيا، محمد عيسائي تفرشي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۳-‎۹۴.
۳۲۲۶۷ DM14233 الزامات کاربرد آيين دادخواهي دسته جمعي در نظام حقوقي ايران/ سيدناصر سلطاني، محمد منصوري بروجني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۵-‎۱۱۷.
۳۲۲۶۸ DM14234 آيين دادرسي و حقوق انتقالي؛ پژوهشي در حقوق ايران و فرانسه: گفتاري در نقد راي وحدت رويه شماره 743 مورخ ۸/۵/۱۳۹۴ هيات عمومي ديوان عالي کشور/ اسماعيل شايگان، مجيد غمامي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۱۹-‎۱۶۲.
۳۲۲۶۹ DM14235 توثيق نرم افزار (مطالعه تطبيقي در الحاقيه آنسيترال در خصوص توثيق اموال فکري، قانون متحدالشکل تجاري آمريکا و حقوق ايران)/ حميدرضا عباسي منش … [و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۹۰.
۳۲۲۷۰ DM14236 سازوکارهاي نظارت بر بازداشتگاه ها و زندان ها در پرتو اسناد بين المللي و حقوق کيفري تطبيقي/ مهدي غلامپور … [و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۹۱-‎۲۱۹.
۳۲۲۷۱ DM14237 ماهيت اموال خارج از حاکميت دولت ها از منظر فقه اماميه/ محسن اسماعيلي، سيدعلي اصغر رحيمي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎57، تابستان: ص ۷-‎۴۲.
۳۲۲۷۲ DM14238 مسئوليت در فرض اجتماع عاملين ورود زيان، با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ سام محمدي، محمدحسين تقي پور، درزي نقيبي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎57، تابستان: ص ۴۳-‎۷۱.
۳۲۲۷۳ DM14239 چالش قانون مداري در برداشت متفکران اهل سنت از مشروعيت دولت با تاکيد بر عدالت حاکم/ روح الله ملکي … [و ديگران].- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎57، تابستان: ص ۷۳-‎۹۷.
۳۲۲۷۴ DM14240 نقد و بررسي تاويلات عرفاني از شريعت قرآني/ محمدعلي اسدي نسب.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎57، تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۳.
۳۲۲۷۵ DM14241 نقدي بر جرم انگاري فعاليت تبليغي در پرتو اصل آزادي بيان/ حسين فخر، مينا ديبامهر.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎57، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۵۵.
۳۲۲۷۶ DM14242 مطالعه تطبيقي حمايت از نام اثر/ محمود حکمت نيا، ابراهيم تقي زاده، داوود خوشنويس.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎57، تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۷۶.
۳۲۲۷۷ مطالعه تطبيقي مبناي مسئوليت مدني عرضه کنندگان خدمات در فقه اماميه، حقوق ايران و فرانسه/ حسن باديني، هادي شعباني کندسري.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎110 (جلد ‎14، شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۳-‎۲۲.
۳۲۲۷۸ انگيزه هاي نژادي يا مذهبي و استفاده از سلاح: عوامل مشدده تهاجم عليه اشخاص در حقوق ايران و انگلستان/ حسين ميرمحمدصادقي، امير اعتمادي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎110 (جلد ‎14، شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۲۳-‎۴۶.
۳۲۲۷۹ بررسي حقوق کارگران در قراردادهاي کار  توليد اموال فکري/ سعيد حبيبا، مجيد حسين زاده.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎110 (جلد ‎14، شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۴۷-‎۶۸.
۳۲۲۸۰ رابطه اماني مديران در شرکت هاي سهامي: بررسي تطبيقي در حقوق ايران و انگلستان/ لعيا جنيدي، معصومه اکبريان طبري.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎110 (جلد ‎14، شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۶۹-‎۹۶.
۳۲۲۸۱ نهاد لباس تجاري؛ نگاهي دوباره به نظام علائم تجاري/ زهرا شاکري، سهيلا نورعلي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎110 (جلد ‎14، شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۹۷-‎۱۲۰.
۳۲۲۸۲ بررسي جايگاه ناوالد در حقوق ايران و فرانسه/ الهه محسني، زينب محمدزاده.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎110 (جلد ‎14، شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۲.
۳۲۲۸۳ مطالعه تطبيقي وضعيت حقوقي معاملات صغير و مباني اعتبار آن ها در حقوق ايران و انگلستان/ سيدحسن شبيري زنجاني، سيداحمد موسوي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎110 (جلد ‎14، شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۲.
۳۲۲۸۴ اثر تجاوز مديران از موضوع شرکت هاي سهامي “مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس”/ ربيعا اسکيني، سعيد دلفاني.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎110 (جلد ‎14، شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۰.
۳۲۲۸۵ DM14251 انواع دعاوي اداري در ايران و فرانسه/ مسلم آقايي طوق.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎83، پاييز: ص ۱-‎۲۶.
۳۲۲۸۶ DM14252 تعيين ثمن در کنوانسيون بيع بين المللي کالا/ اعظم انصاري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎83، پاييز: ص ۲۷-‎۵۴.
۳۲۲۸۷ DM14253 تحولات راهبرد پيشگيري از جرم در مدل مردم سالار سياست جنايي/ شهرداد دارابي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎83، پاييز: ص ۵۵-‎۷۳.
۳۲۲۸۸ DM14254 مسئوليت بين المللي ايکائو در اجراي سامانه هاي ماهواره اي هدايت هواپيما/ سيدعلي خزائي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎83، پاييز: ص ۷۵-‎۱۰۳.
۳۲۲۸۹ DM14255 چهارچوب هاي قانوني جايگاه اعلام جرم در فرآيند دادرسي شکلي/ باقر شاملو، قدرت الله خسروشاهي، عليرضا مهدي پور مقدم.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎83، پاييز: ص ۱۰۵-‎۱۲۷.
۳۲۲۹۰ DM14256 ارتباط مسئوليت انتظامي با مسئوليت کيفري و مدني/ سيدمرتضي شهيدي، نبي دهقان، امين بديع صنايع.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎83، پاييز: ص ۱۲۹-‎۱۵۶.
۳۲۲۹۱ DM14257 مسئوليت دولت در قبال حقوق مالکيت فکري و امنيت غذايي شهروندان/ سيدمحمد قاري سيدفاطمي، سميرا رضائيان.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎83، پاييز: ص ۱۵۷-‎۱۸۲.
۳۲۲۹۲ DM14258 بازرسي منازل، اماکن و اشياء و اشخاص در حقوق ايران و فرانسه/ افشين عبداللهي، مصطفي گل محمدي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎83، پاييز: ص ۱۸۳-‎۲۲۲.
۳۲۲۹۳ DM14259 حمايت حقوقي از حق بر صدا/ عليرضا محمدزاده وادقاني، پگاه سرمدي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎83، پاييز: ص ۲۲۳-‎۲۴۵.
۳۲۲۹۴ DM14260 الزام قضات به صدور قرارهاي جايگزين بازداشت موقت در حقوق ايران و فرانسه/ حسنعلي موذن زادگان، محمدرضا يزدانيان.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎83، پاييز: ص ۲۴۷-‎۲۷۱.
۳۲۲۹۵ DM14261 عوامل افزايش جمعيت کيفري ناشي از بازداشت هاي پيش از محاکمه/ جمال انصاري … [و ديگران].- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎102، تابستان: ص ۱۱-‎۳۳.
۳۲۲۹۶ DM14262 حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رويه قضايي/ امير خواجه زاده، سيدروح اله حسيني ميقان.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎102، تابستان: ص ۳۵-‎۵۴.
۳۲۲۹۷ DM14263 رابطه دوسويه ارزش ها و پيش فرض هاي شرکتي و فرهنگ سازماني جرم زا/ باقر شاملو، حميدرضا دانش ناري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎102، تابستان: ص ۵۵-‎۷۹.
۳۲۲۹۸ DM14264 حاکميت قانون اساسي در رويارويي با بزه رايانه اي/ حسن عالي پور، محمد يکرنگي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎102، تابستان: ص ۸۱-‎۱۰۸.
۳۲۲۹۹ DM14265 تخفيف مجازات در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ ابوالقاسم فلاحي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎102، تابستان: ص ۱۰۹-‎۱۲۷.
۳۲۳۰۰ DM14266 سياست جنايي ايران در قبال رفتارهاي ناقض امنيت غذايي/ جعفر کوشا، مهدي قرباني قلجلو.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎102، تابستان: ص ۱۲۹-‎۱۶۰.
۳۲۳۰۱ DM14267 ميزان صدور احکام بازپرورانه در بزهکاري کودکان و نوجوانان بعد از تصويب قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ مجيد قورچي بيگي، معصومه شهراني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎102، تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۸۹.
۳۲۳۰۲ DM14268 گونه شناسي جرايم سايبري با نگاهي به قانون جرايم رايانه اي و آمار پليس فتا/ روح الدين کرد عليوند، محمد ميرزايي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎102، تابستان: ص ۱۹۱-‎۲۰۷.
۳۲۳۰۳ DM14269 اهليت جنايي اشخاص حقوقي/ ايرج گلدوزيان، امين گلريز.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎102، تابستان: ص ۲۰۹-‎۲۳۳.
۳۲۳۰۴ DM14270 شرايط و موجبات تعارض آراء با تکيه بر رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري/ مرتضي نجابت خواه.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎102، تابستان: ص ۲۳۵-‎۲۶۲.
۳۲۳۰۵ DM14271 تفسير قضايي در حقوق عمومي/ اسدالله ياوري، پرهام مهرآرام.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎102، تابستان: ص ۲۶۳-‎۲۸۸.
۳۲۳۰۶ DM14280 مباني مسووليت مدني در امور مالي دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه/ محمد اديبي مهر، عين اله سلطاني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۱۱-‎۲۸.
۳۲۳۰۷ DM14272 تحليل آثار تعليق دادرسي در حقوق طرفين/ غلامرضا پير جهانگير، بهرام تقي پور، ابوالحسن مجتهد سليماني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۲۹-‎۴۸.
۳۲۳۰۸ DM14273 عنصر زمان و مکان و نقش آن در تحول اجتهاد بر احکام جزائي اسلام/ محمود درويش ترابي، کيومرث کلانتري درونکلا.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۴۹-‎۶۶.
۳۲۳۰۹ DM14274 تاملي فقهي پيرامون استثناء زوجين از ارث بردن حد قذف/ موسي زرقي، حبيب اله چوپاني مرسي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۶۷-‎۸۴.
۳۲۳۱۰ DM14275 امکان سنجي جرم انگاري در حوزه حقوق خانواده/ خديجه صادقي موحد … [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۸۵-‎۱۰۸.
۳۲۳۱۱ DM14276 جايگاه ارتکاز در تفسير متون ديني، حقوق معاملات و مسائل اصولي/ حسين عندليب، محمدعلي حيدري، احمدرضا توکلي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۲۸.
۳۲۳۱۲ DM14277 حقوق رسمي قضات دادگستري و قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات/ عبدالرضا محمدحسين زاده، حجت عزيزالهي، محمدرضا رضوان طلب.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۴۸.
۳۲۳۱۳ DM14278 تحليل حقوقي – اقتصادي قراردادهاي طراحي، تدارک و ساخت با رويکرد فقهي/ محمد نوروزي، جليل قنواتي، سيدعلي سيداحمدي سجادي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۰.
۳۲۳۱۴ DM14279 تاملاتي فقهي در واکاوي و بازخواني ادله عده زنان بدون رحم/ رحمان ولي زاده، علي پيردهي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۱۷۱-‎۱۸۸.
۳۲۳۱۵ DM14281 چالش هاي فراروي اجراي حق تامين اجتماعي به عنوان يک حق بشري/ علي آزاد دوين، جواد کاشاني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎60، پاييز: ص ۹-‎۳۴.
۳۲۳۱۶ DM14282 آثار گردآوري شده و اصالت/ مهدي زاهدي، شيرين شريف زاده.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎60، پاييز: ص ۳۵-‎۶۷.
۳۲۳۱۷ DM14283 بکارگيري حق تعيين سرنوشت داخلي به عنوان راهکاري موثر در در مبارزه با فساد و تحقق حق بر توسعه/ همايون حبيبي، کيوان اقبالي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎60، پاييز: ص ۶۹-‎۹۷.
۳۲۳۱۸ DM14284 فناوري هاي جديد ارتباطي و تضمين حقوق بشر/ محمدعلي صلح چي، امير بي پروا.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎60، پاييز: ص ۹۹-‎۱۲۴.
۳۲۳۱۹ DM14285 تاملي بر کنوانسيون لانزاروته شوراي اروپا در خصوص حمايت از کودکان در برابر استثمار و سوء استفاده جنسي/ مهريار داشاب.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎60، پاييز: ص ۱۲۵-‎۱۵۵.
۳۲۳۲۰ DM14286 تحليل حقوقي نظام مالياتي مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران/ آرين پتفت، ولي رستمي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎60، پاييز: ص ۱۵۷-‎۱۸۱.
۳۲۳۲۱ DM14287 اصلاح نظام هاي حقوقي در گذر تکامل حقوق تطبيقي/ علي برجيان، حارث الدباغ.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎60، پاييز: ص ۱۸۳-‎۲۰۶.
۳۲۳۲۲ DM14288 بررسي مقايسه اي فرآيند اجراي بودجه شهرداري ها در ايران و فرانسه/ معصومه عامري، زهرا عامري.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎60، پاييز: ص ۲۰۷-‎۲۳۶.
۳۲۳۲۳ DM14289 مشارکت نهادهاي غيردولتي در ايجاد و اجراي حقوق محيط زيست اتحاديه اروپا/ مسعود عليزاده، شهرام زرنشان، زهره دولت آبادي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎60، پاييز: ص ۲۳۷-‎۲۵۹.
۳۲۳۲۴ DM14290 تقابل حق بر حريم خصوصي با ضرورت مبارزه با تروريسم در نظام حقوق بشر شوراي اروپا؛ با تاکيد بر بحران فعلي اروپا/ الناز رحيم خويي، حسين رستم زاد، عليرضا آرش پور.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎60، پاييز: ص ۲۶۱-‎۲۸۸.
۳۲۳۲۵ DM14291 واکاوي رويکرد دولت جمهوري اسلامي در تنظيم گري  حقوقي خانواده/ مهدي مهدوي زاهد.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎60، پاييز: ص ۲۸۷-‎۳۰۷.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up