تازه‌های مقالات فارسی شهریورماه 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی شهریورماه 97

 

رکورد

عنوان – پديدآور – مأخذ

۱۳۳۷۱ حقوق مدني – گزيده کتاب/ محمدتقي عبده. (بروجردي).- مجد. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۱، آبان: ص ۱۰-‎۴۱.
۱۳۳۷۲ تاريخچه پيدايش دادستان ها/ محمدتقي عبده (بروجردي).- مجد. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۱، آبان: ص ۴۲-‎۴۳.
۱۳۳۷۳ شان نزول تعادل قوا و نزول شان آن: ارتباط ميان تعادل و تفکيک./ ابوالفضل قاضي.- مجد. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۱، آبان: ص ۴۴-‎۷۰.
۱۳۳۷۴ نگاهي به کپي رايت در ايران/ سيدعباس حسيني نيک.- مجد. ‎۱۳۹۶، .سال اول، شماره ‎۱، آبان: ص ۷۱-‎۷۷.
۱۳۳۷۵ آيين دادرسي مدني و بازرگاني – گزيده کتاب/ احمد متين دفتري.- مجد. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۲ (مسلسل ‎۴۲)، آذر: .ص ۹-‎۲۳.
۱۳۳۷۶ اصول محاکمات حقوقي (سخنراني)/ احمد متين دفتري.- مجد. ‎۱۳۹۶، سال .اول، شماره ‎۲ (مسلسل ‎۴۲)، آذر: ص ۲۴-‎۲۹.
۱۳۳۷۷ تحول نهاد وقف و دورنماي آينده آن/ ناصر کاتوزيان.- مجد. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۲ (مسلسل ‎۴۲)، آذر: ص ۳۰-‎۵۲.
۱۳۳۷۸ راهکاري براي اصلاح مجرمين با نگاهي به مفهوم آزادي/ احمد احمدي، علي رمضاني.- مجد. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۲ (مسلسل ‎۴۲)، آذر: ص ۵۳-‎۸۹.
۱۳۳۷۹ جرم شناسي نظري – گزيده کتاب/ نوشته ريموند گسن، ترجمه مهدي کي نيا.- مجد. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۳ (مسلسل ‎۴۳)، دي: ص ۱۰-‎۱۳.
۱۳۳۸۰ آراء و عقايد درباره مالکيت/ مهدي کي نيا.- مجد. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎.۳ (مسلسل ‎۴۳)، دي: ص ۲۲-‎۴۳.
۱۳۳۸۱ فروغي و تکوين بنيان هاي حقوق مدرن در ايران/ احسان اکبري.- مجد. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۳ (مسلسل ‎۴۳)، دي: ص ۴۴-‎۶۲.
۱۳۳۸۲ انتقال ريسک در شرايط حمل گروه D,F,E اينکوترمز ۲۰۱۰ و ارتباط آن با ريسک.ناشي از انتقال مالکيت .در حقوق ايران/ عاطفه عليرضايي.- مجد. ‎۱۳۹۶، سال اول، .شماره ‎۳ (مسلسل ‎۴۳)، دي: ص ۶۳-‎۷۹.
۱۳۳۸۳ تقريرات درس حقوق جزاي عمومي – گزيده کتاب/ ميرزا علي اکبرخان داور.- مجد. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۴ (مسلسل ‎۴۴)، بهمن: ص ۹-‎۲۶.
۱۳۳۸۴ قواعد مربوط به تفسير قانون جزايي/ ميرزا علي اکبرخان داور.- مجد. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۴ (مسلسل ‎۴۴)، بهمن: ص ۲۷-‎۳۹.
۱۳۳۸۵ علل بزهکاري کودکان و نوجوانان/ مهدي کي نيا.- مجد. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۴ (مسلسل ‎۴۴)، بهمن: ص ۴۰-‎۴۷.
۱۳۳۸۶ جهان افتراق و اشتراک تقنيني نهاد ميانجيگري قضايي و شوراي .حل اختلاف؛ در آيينه قانون آيين دادرسي .کيفري (مصوب ۱۲/۴/۱۳۹۲) و قانون شوراي حل اختلاف (مصوب ۹/۱۶/۱۳۹۴)/ رامين بايرامي آرباطان، زهرا فلاحي سامبران.- مجد. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۴ (مسلسل ‎۴۴)، بهمن: ص ۴۸-‎۸۶.
۱۳۳۸۷ نگرشي بر حقوق جزاي عمومي – گزيده کتاب/ محمد باهري.- مجد. ‎۱۳۹۶، سال اول، .شماره ‎۵ (مسلسل ‎۴۵)، اسفند: ص ۸-‎۲۷.
۱۳۳۸۸ حقوق جزا و ساير رشته هاي علوم جزايي/ ميرزا علي اکبرخان داور.- مجد. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۵ (مسلسل ‎۴۵)، اسفند: ص ۲۸-‎۴۸.
۱۳۳۸۹ فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي/ مهدي شهيدي.- مجد. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۵ (مسلسل ‎۴۵)، اسفند: ص ۴۹-‎۶۷.
۱۳۳۹۰ قرار وثيقه و تحولات تقنيني آن در قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ علي منصور لکورج، ندا رباني.- مجد. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۵ (مسلسل ‎۴۵)، اسفند: ص ۶۸-‎۹۳.
۱۳۳۹۱ حقوق بين الملل عمومي ۱ (کليات) – گزيده کتاب/ محمد صفدري.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۶ (مسلسل ‎۴۶)، فروردين: ص ۹-‎۲۳.
۱۳۳۹۲ تاريخ مختصر روابط و حقوق بين الملل/ محمد صفدري.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۶ (مسلسل ‎۴۶)، فروردين: ص ۲۴-‎۵۵.
۱۳۳۹۳ رعايت قوانين انسان دوستانه بين المللي/ جورج اف. ويل؛ ترجمه سيدمصطفي محقق داماد.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۶ (مسلسل ‎۴۶)، فروردين: ص ۵۶-‎۶۷.
۱۳۳۹۴ تئوري تعادل حقوق بر پايه اصالت عمل/ نجادعلي .الماسي، محمد خاکباز.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۶ (مسلسل ‎۴۶)، فروردين: ص ۶۸-‎۹۲.
۱۳۳۹۵ آيين دادرسي کيفري (جلد چهارم) – گزيده کتاب./ محمود آخوندي اصل.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۷ (مسلسل ‎۴۷)، ارديبهشت: ص ۹-‎۲۷.
۱۳۳۹۶ يک سي و هشتم/ محمود آخوندي اصل.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۷ .(مسلسل ‎۴۷)، ارديبهشت: ص ۲۸-‎۴۰.
۱۳۳۹۷ طرز اجراي مجازات حبس و اقدامات تاميني سلب آزادي در سوئد و .ايتاليا/ تاج زمان دانش.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۷ (مسلسل ‎۴۷)، ارديبهشت: ص ۴۱-‎۵۲.
۱۳۳۹۸ پرداخت؛ اماره عدم تبرع يا وجود دين/ عباس ميرشکاري.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، .شماره ‎۷ (مسلسل ‎۴۷)، ارديبهشت: ص ۵۳-‎۶۱.
۱۳۳۹۹ حقوق تجارت – گزيده کتاب/ عبدالحميد زنگنه.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۸. (مسلسل ‎۴۸)، خرداد: ص ۹-‎۳۹.
۱۳۴۰۰ تاجر و وظايف حقوقي او/ عبدالحميد زنگنه.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎.۸ (مسلسل ‎۴۸)، خرداد: ص ۴۰-‎۶۶.
۱۳۴۰۱ نقدي بر ماده ۳ قانون تجارت/ آذر کيوان آذري.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره .‎۸ (مسلسل ‎۴۸)، خرداد: ص ۶۷-‎۸۵.
۱۳۴۰۲ رويکردي تطبيقي بر تعهد حسن نيت .در قراردادها/ عباس کريمي، .اباالفضل سليميان.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۸ (مسلسل ‎۴۸)، خرداد: ص ۸۶-‎۱۰۳.
۱۳۴۰۳ فاعل معنوي جرم و ارتباط آن با عناوين مشابه/ علي غلامي، اميرحسين بحيرايي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۲۰، پاييز: ص ۷-‎۲۳.
۱۳۴۰۴ مباني مسووليت مامور در اجراي فرامين غير قانوني و رويکردهاي قانون گذار/. سيدحسين حسيني، محمد نوروزي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۲۰، پاييز: ص ۲۵-‎۴۹.
۱۳۴۰۵ گسترش قلمرو موافقت نامه داوري بر اشخاص ثالث. از منظر دکترين گروه شرکت ها./ علي غريبه، سيروش شهرياري.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۲۰، پاييز: ص ۵۱-‎۷۳.
۱۳۴۰۶ تحولات رويکرد دو عنصري حقوق عرفي در نظريه و رويه قضايي .بين المللي./ عباس برزگرزاده.- تعالي .حقوق. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۲۰، پاييز: ص ۷۵-‎۱۰۳.
۱۳۴۰۷ قلمرو و شرايط اعمال قاعده درا در حدود و تعزيرات/ کيومرث کلانتري، پژمان .پارسا، سيدمسعود حيدري.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۲۰، پاييز: ص ۱۰۵-‎۱۲۸.
۱۳۴۰۸ کيفرزداهاي نسل اول در بوته ارزيابي گستره اي./ حسن مرادي، ولي اله صادقي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۲۰، پاييز: ص ۱۲۹-‎۱۶۳.
۱۳۴۰۹ بررسي تطبيقي اجراي اختياري تعهد./ مجيد سربازيان، ارسلان اشرافي، محمدمجتبي. روديجاني.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۲۰، پاييز: ص ۱۶۵-‎۱۹۲.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up