تازه‌های مقالات فارسی مرداد 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی مرداد 98

 

رکورد

عنوان – پديدآور – مأخذ

۱۳۵۵۹ بررسي رويکردهاي عيني و ذهني پيش بيني خطر در تحقق قصد قتل تبعي/ امان الله عليمرادي، صابر حمزه جواران.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۷-‎۳۲.
۱۳۵۶۰ تحليل نظريه معاونت در جرم غير عمدي/ قاسم محمدي، احسان عباس زاده اميرآبادي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۳۳-‎۵۶.
۱۳۵۶۱ تحقق اعتبار امر مختوم در امور کيفري و شرايط استناد به آن/ پرويز ناصري، مهران مستي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۵۷-‎۷۷.
۱۳۵۶۲ قابليت استناد سند عادي در مقابل سند رسمي؛ رويه فضايي و راهکارها/ عبدالله خدابخشي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۷۹-‎۱۰۲.
۱۳۵۶۳ قواعد استرداد دادخواست تجديدنظر در فرض تعدد طرفين دعوا/ علي طهماسبي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۱۰۳-‎۱۲۶.
۱۳۵۶۴ تحديد مالکيت خصوصي توسط دولت در راستاي استفاده خصوصي/ حسين رهپيک، حميدرضا رستمي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۱۲۷-‎۱۵۴.
۱۳۵۶۵ جايگاه دکترين در منابع حقوق بين الملل معاصر/ آرامش شهبازي، زهرا حاجي پور.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۱۵۵-‎۱۸۹.
۱۳۵۶۶ نقد علمي، عامل پويايي پژوهش/ سيدمصطفي محقق داماد.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۷-‎۱۲.
۱۳۵۶۷ ادب نقدپذيري (۱) (تعريف و مباني)/ احد فرامرز قراملکي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۳-‎۲۱.
۱۳۵۶۸ تاليف فسفه فقه: ضرورتي که همچنان باقي است/ ناصر قربان نيا.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۲۳-‎۴۳.
۱۳۵۶۹ در جست و جوي بنيادهايي براي صلح و همزيستي مسالمت آميز مسلمانان در جامعه جهاني/ رحيم نوبهار.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۴۵-‎۶۰.
۱۳۵۷۰ مطالعه تطبيقي قرارداد سفارش ساخت در فقه و حقوق/ سيدحسين صفائي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۶۱-‎۶۸.
۱۳۵۷۱ راهکارهاي مبارزه با پولشويي يا گزارش هاي ژورناليستي/ محمدابراهيم شمس ناتري.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۶۹-‎۷۶.
۱۳۵۷۲ بيع فرانسوي پشت صورتک ايراني: نگاهي به کتاب بررسي تطبيقي عقد بيع در قانون مدني قرانسه و حقوق ايران/ مسعود حبيبي مظاهري.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۷۷-‎۸۷.
۱۳۵۷۳ نقدي بر کتاب بررسي تطبيقي عقد بيع در قانون مدني فرانسه و حقوق ايران/ عطاء الله بيگدلي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۸۹-‎۹۴.
۱۳۵۷۴ نيم نگاهي به کتاب نگرشي جديد بر حقوق بانوان در اسلام/ محمد جعفري هرندي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۹۵-‎۹۸.
۱۳۵۷۵ حقوق معاملات بورس در چنبره نرم افزارها: نقد کتاب مباني حقوقي بيع سهام در بورس/ کورش کاوياني.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۹۹-‎۱۰۵.
۱۳۵۷۶ قطره اي در هامون تشنه حقوق بيگانگان: نقد کتاب حقوق بيگانگان/ يدالله عسگري.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۱۴.
۱۳۵۷۷ نقد کتاب مالکيت معنوي در حقوق ايران/ مهدي زاهدي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۱۵-‎۱۲۰.
۱۳۵۷۸ يک کتاب نارس: نقد گونه اي بر کتاب موارد مجاز سقط درماني/ محمدکاظم حقاني فضل.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۲۵.
۱۳۵۷۹ نگاهي به کتاب اصول و مفاهيم بنيادين حقوق عمومي/ عباس ايماني.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۲۷-‎۱۳۲.
۱۳۵۸۰ مباحث فقهي و غيرفقهي استاد در فقه پويا: نگاهي اجمالي به کتاب فقه پويا تاليف آيت الله سيدمحمدحسن مرعشي/ سيدابوالقاسم نقيبي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۳۳-‎۱۳۶.
۱۳۵۸۱ مبنايي براي مباني قوانين مدني: نقد و بررسي کتاب قواعد فقه، بخش مدني/ حبيب الله عظيمي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۳۷-‎۱۴۳.
۱۳۵۸۲ معرفي کتاب تاملات فقهي در حوزه قانونگذاري: مجموعه نشست هاي علمي مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي (جلد اول)/ علي نجفي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۴۵-‎۱۴۹.
۱۳۵۸۳ اهميت حقوق فضا براي صلح و امنيت جهاني: بررسي کتاب حقوق بين الملل و بهره برداري نظامي از فضاي ماوراي جو/ افشين زرگر.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۵۱-‎۱۶۶.
۱۳۵۸۴ نگاهي دوباره به قواعد فقهي: با تکيه بر کتاب فقه مذهب شافعي/ محمود ويسي مولوي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۶۷-‎۱۷۲.
۱۳۵۸۵ تاملي بر تامل: نقد و معرفي کتاب تاملي بر ادله فقها و حقوقدانان در مسئله ارتباط نامشروع/ محمدرضا ظفري.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۷۳-‎۱۸۲.
۱۳۵۸۶ اقرارنامه اي از سده هفتم/ بهروز ايماني.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۸۳-‎۱۸۶.
۱۳۵۸۷ الاثنا عشريات الخمس/ سيدصادق سجادي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۸۷-‎۱۹۰.
۱۳۵۸۸ حاصل عمر: يادگار علامه تهراني در فقه و اصول؛ نگاهي به مجلد هفتم مطلع انوار/ افسانه حصيري.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۹۱-‎۱۹۸.
۱۳۵۸۹ ترمينولوژي فقه/ مجيد محمدي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۹۹-‎۲۰۵.
۱۳۵۹۰ از توسعه پايدار تا توسعه پاي دار: تاملي بر کتاب حقوق محيط زيست و توسعه پايدار/ علي مشهدي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۲۰۷-‎۲۱۷.
۱۳۵۹۱ زينه اللباس قاضي اختيارالدين حسيني تربتي (رساله اي در آداب لباس و زينت از منظر فقهي)/ يوسف بيگ باباپور.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۲۵۷-‎۲۶۶.
۱۳۵۹۲ سال هاي پربرکت از عمر فقيهي شهيد: سالشمار زندگي علمي زين الدين بن علي عاملي/ محمدکاظم رحمتي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۲۶۷-‎۲۸۸.
۱۳۵۹۳ ادب نقدپذيري (۲): اصول و شيوه ها/ احد فرامرز قراملکي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۵-‎۱۱.
۱۳۵۹۴ نسب و تغيير جنسيت در گذرگاه حقوق: مروري بر کتاب مطالعه تطبيقي نسب و تغيير جنسيت در حقوق ايران و فرانسه/ محمدمهدي کريمي نيا.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۳-‎۲۶.
۱۳۵۹۵ دغدغه نظام سازي ديني شهيد صدر و فقه اهداف: مروري بر کتاب فقه الاهداف في فکر الشهيد الصدر و دوره في اصلاح الخطاب الديني/ محمود حکمت نيا.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۲۷-‎۳۹.
۱۳۵۹۶ نقش عوام گرايي سياستمداران غربي در ظهور سياست کيفري خشن: تاملي بر کتاب سياستکيفري سختگيرانه/ عادل ساريخاني.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۴۱-‎۵۲.
۱۳۵۹۷ فقه اجتماعي و کاستي هاي جدي روش تفقه: با نگاهي بر کتاب فقه اجتماعي (مصاحبه با اساتيد حوزه و دانشگاه)/ سيدپيمان غنائي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۵۳-‎۶۷.
۱۳۵۹۸ شرح قانون يا شرح پيش نويس قانون؟: نقد و بررسي کتاب شرح بايسته هاي قانون مجازات اسلامي/ مسعود امامي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۶۹-‎۸۰.
۱۳۵۹۹ تقابل اجتهاد سنت گرا و نوگرا: نقدي بر کتاب وجوه فقهي نقش مردم در حکومت/ محسن ملک افضلي اردکاني.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۸۱-‎۹۰.
۱۳۶۰۰ تحريري در باب تحريم: تحريم هاي عليه ايران از نظريه تا عمل/ سيدياسر ضيايي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۹۱-‎۹۷.
۱۳۶۰۱ معرفي و نقد جلد اول و دوم فقه و سياست در ايران معاصر/ مهدي تسلطي، عاطفه صاحبقدم.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۱.
۱۳۶۰۲ نقد کتاب سازمان هاي بين المللي و تحول مفهوم حاکميت ملي/ احمدرضا توحيدي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۲۹.
۱۳۶۰۳ از مصونيت تا مسئوليت: تاملي بر کتاب مسئوليت حمايت/ مصطفي فضائلي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۴۷.
۱۳۶۰۴ فقه و تمهيد قواعدي بر آن: مروري بر کتاب قواعد فقهي/ ابوالفضل احمدزاده.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۵۷.
۱۳۶۰۵ مقصودي که ناخوانده خواهد ماند: نگاهي به کتاب مرجعيت شيعه از آغاز تاکنون/ محمدکاظم حقاني فضل.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۷۴.
۱۳۶۰۶ نقدي بر کتاب اصول فقه دانشگاهي/ محمد امامي پور.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۷۵-‎۱۸۸.
۱۳۶۰۷ اهميت تحقيق در اصول فقه تطبيقي و کتاب نبراس الاذهان/ محمدحسن شفيعيان.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۸۹-‎۱۹۶.
۱۳۶۰۸ بررسي کتاب تبيين ماهيت و آثار عقود مشارکتي/ محمد سلطاني.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۰۵.
۱۳۶۰۹ نشست نقد کتاب اصول فقه کاربردي/ سيدجواد ورعي … [و ديگران].- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۲۰۹-‎۲۲۲.
۱۳۶۱۰ نشست بررسي مسئله کپي رايت/ سيدعلي آل داوود … [و ديگران].- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۲۲۳-‎۲۴۳.
۱۳۶۱۱ کمترين کارکرد نقد/ سيدحسن اسلامي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۳ و ‎۴، پاييز و زمستان: ص ۳-‎۸.
۱۳۶۱۲ تلاش غير ضروري براي تبين ضروري: نگاهي به کتاب الضرورات الدينيه و المذهبيه و الفقهيه/ محمدکاظم حقاني فضل.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۳ و ‎۴، پاييز و زمستان: ص ۹-‎۱۶.
۱۳۶۱۳ معاملات هرمي؛ باطل يا عمل مجرمانه: نقد کتاب ماهيت و آثار معاملات هرمي در فقه و حقوق ايران/ فخرالدين اصغري آقمشهدي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۳ و ‎۴، پاييز و زمستان: ص ۱۷-‎۲۲.
۱۳۶۱۴ فقه تربيتي، کاري ارزشمند که بايد به تيبيين مرزهاي آن با اخلاق پرداخت: بررسي و نقد کتاب فقه تربيتي/ عابدين مومني.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۳ و ‎۴، پاييز و زمستان: ص ۲۳-‎۳۴.
۱۳۶۱۵ حقوق بين الملل خصوصي پيشرفته، يا قواعد بين المللي حل تعارض قوانين: نقد کتاب درس هايي از حقوق بين الملل خصوصي پيشرفته/ يداله عسگري.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۳ و ‎۴، پاييز و زمستان: ص ۳۵-‎۴۲.
۱۳۶۱۶ حدود و تعزيرات در شريعت و حکومت: نقدي بر حدود اختيارات حاکم در حقوق کيفري اسلام/ سيدجواد ورعي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۳ و ‎۴، پاييز و زمستان: ص ۴۳-‎۵۲.
۱۳۶۱۷ تجارب پيشگيري از جرم در مناطق در حال توسعه: نقدي بر پيشگيري از جرم با تاکيد بر راهبردهاي اجتماعي/ غلامرضا محمدنسل.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۳ و ‎۴، پاييز و زمستان: ص ۵۳-‎۶۲.
۱۳۶۱۸ تعادل و توازن اقتصادي قرارداد: نقدي بر کتاب تئوري عدم پيش بيني و تعديل قرارداد/ محمد امامي پور.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۳ و ‎۴، پاييز و زمستان: ص ۶۳-‎۶۸.
۱۳۶۱۹ شناخت راه هاي محرميت؛ نيازمند دقتي دوچندان: نقدي بر کتاب بررسي راه هاي محرميت از ديدگاه فقه اماميه/ سيدضياء مرتضوي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۳ و ‎۴، پاييز و زمستان: ص ۶۹-‎۸۲.
۱۳۶۲۰ نگاهي بر نقد نظريه حق الطاعه/ مجيد محمدي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۳ و ‎۴، پاييز و زمستان: ص ۸۳-‎۹۴.
۱۳۶۲۱ حقوق فضا و صلح و امنيت بين المللي: نقد و بررسي کتاب حقوق بين الملل فضا/ گلاره رستگارنيا.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۳ و ‎۴، پاييز و زمستان: ص ۹۵-‎۱۰۶.
۱۳۶۲۲ برگردان فارسي گزارش سازمان جهاني بهداشت در پيشگيري از خودکشي، طرحي نيازمند بازنگري در تحقيق و ترجمه: نقد و بررسي کتاب پيشگيري از خودکشي؛ يک الزام جهاني/ مهرانگيز روستايي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۳ و ‎۴، پاييز و زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۸.
۱۳۶۲۳ معرفي و نقد کتاب سياست عدالت کيفري امريکا (ارزيابي افزايش پاسخ گويي و اثربخشي)/ راضيه صابري.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۳ و ‎۴، پاييز و زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۶۰.
۱۳۶۲۴ شناخت ماهيت حقوقي اوراق بهادار؛ راهگشاي توسعه حقوق بازار سرمايه: نقدي بر کتاب ماهيت حقوقي اوراق بهادار/ محمد سلطاني.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۳ و ‎۴، پاييز و زمستان: ص ۱۶۱-‎۱۶۸.
۱۳۶۲۵ تلاشي قابل تحسين، وکاش دقتي افزون: تاملي در کتاب قرارداد سفارش خلق اثر نوشتاري/ عليرضا محمدزاده وادقاني.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۳ و ‎۴، پاييز و زمستان: ص ۱۶۹-‎۱۸۰.
۱۳۶۲۶ ادبيات حقوقي فارسي به کجا مي رود؟: به بهانه نقد کتاب اجاره رحم/ ابراهيم عبدي پور.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۳ و ‎۴، پاييز و زمستان: ۱۸۱-‎۱۹۲.
۱۳۶۲۷ دانشنامه بزه ديده شناسي و پيشگيري از جرم/ اميرحسن نيازپور.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۳ و ‎۴، پاييز و زمستان: ص ۲۰۱-‎۲۰۸.
۱۳۶۲۸ نشست بررسي مسئله کپي رايت – قسمت دوم (ميانجي گري)/ سيدعلي آل داوود.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۳ و ‎۴، پاييز و زمستان: ص ۲۰۹-‎۲۲۸.
۱۳۶۲۹ نقدکتاب تحصيل نامشروع مال در حقوق اسلامي: نشستي با حجه الاسلام و المسلمين دکتر محمدحسن شفيعيان استاد رشته حقوق اسلامي/ محمدحسن شفيعيان.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎۳ و ‎۴، پاييز و زمستان: ۲۹۹-‎۳۰۶.
۱۳۶۳۰ کاري نو در فقه اقتصادي/ محمدکاظم رحمان ستايش.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۷-‎۱۶.
۱۳۶۳۱ ابهامات فقهي معاملات بانکي/ حسين حسن زاده سروستاني.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۱۹-‎۲۷.
۱۳۶۳۲ جايگاه شنود در نقض حريم خصوصي از منظر فقه و حقوق: تاملي بر کتاب بررسي احکام فقهي و حقوقي استراق سمع/ عادل ساريخاني.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۲۹-‎۴۱.
۱۳۶۳۳ قاعده تعدد جرم در معرض نقد: نقدي بر کتابچه تعدد جرم در قانون مجازات اسلامي جديد و قلمرو زماني اعمال قاعده تعدد جرم/ محمدابراهيم شمس ناتري.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۴۳-‎۵۰.
۱۳۶۳۴ اسمي و دگر هيچ: نقد کتاب اخذ اقرار با شکنجه و تطبيق آن با حقوق بشر و حقوق داخلي/ محمدرضا ظفري.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۵۳-‎۶۰.
۱۳۶۳۵ فقه سياسي يا سياست در فقه؟!/ محمد جعفري هرندي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۶۳-‎۷۰.
۱۳۶۳۶ جنگ و الزامات قانوني آن يا جنگ غيرقانوني؟/ احمدرضا توحيدي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۷۳-‎۸۲.
۱۳۶۳۷ وصل يا فصل غير هم کيشان: در باب ازدواج با غير هم کيش/ محمدتقي رفيعي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۸۵-‎۹۵.
۱۳۶۳۸ ولي قهري در گذرگاه فقه و حقوق: نقدي بر کتاب ولي قهري و موارد عزل آن/ داود بصارتي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۹۷-‎۱۱۶.
۱۳۶۳۹ توهين به مقدسات در بوته نقد/ محسن برهاني.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۱۱۹-‎۱۲۴.
۱۳۶۴۰ توهين به مقدسات اسلام با توجيه آزادي در بيان و نشر عقيده/ ابوالفضل احمدزاده.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۱۲۷-‎۱۴۰.
۱۳۶۴۱ چشم انداز پيشگيري از جرم در قلمرو دانشنامه جرم شناسي آکسفورد: معرفي و نقدي بر کتاب دانشنامه پيشگيري از جرم آکسفورد/ سيدحسن جعفريان.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۱۴۳-‎۱۵۱.
۱۳۶۴۲ نشست نقد کتاب درآمدي بر حقوق جزاي عمومي/ ابراهيم شمس ناتري … [و ديگران].- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۱۵۳-‎۱۷۹.
۱۳۶۴۳ عدالت هاي نوآورانه؛ مطالعه موردي عدالت بوم شناختي: نقد و بررسي کتاب جرايم عليه طبيعت، جرم شناسي محيط زيست و عدالت زيست محيطي/ مهرانگيز روستايي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۱۸۱-‎۱۹۶.
۱۳۶۴۴ تاملي بر شيوه تفسير در آثار مرحوم استاد دکتر مهدي شهيدي/ محمدمهدي الشريف.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۲۰۷-‎۲۲۶.
۱۳۶۴۵ سخني چند درباره کتاب حقوق خانواده/ سيدحسين صفايي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۷-‎۱۶.
۱۳۶۴۶ تاريخ کدام فقه؟ با کدام ريشه ها؟: مروري بر کتاب تاريخ فقه اسلامي/ سيف الله صرامي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۱۷-‎۳۰.
۱۳۶۴۷ مروري بر کتاب شوراي فتوا يا اجتهاد گروهي/ اکبر خادم الذاکرين (خادمي اصفهاني).- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۳۳-‎۴۳.
۱۳۶۴۸ سراب حقوق تجارت الکترونيک/ کوروش کاوياني.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۴۵-‎۵۳.
۱۳۶۴۹ کنکاشي در کتاب آيين دادرسي ويژه کودکان بزه ديده/ عباس تدين.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۵۵-‎۶۱.
۱۳۶۵۰ نقدي بر کتاب حقوق شهروندي در انديشه اسلامي/ کامران قره گزلي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۶۳-‎۷۲.
۱۳۶۵۱ ايفاد عدالت کيفري در پرتو اعمال صلاحيت ديوان کيفري بين المللي در محاکمه جنايت تجاوز/ احمدرضا توحيدي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۷۳-‎۷۹.
۱۳۶۵۲ نقدي بر کتاب خيانت در امانت (تحليل فقهي حقوقي)/ اسماعيل آقابابايي بني.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۸۱-‎۹۰.
۱۳۶۵۳ نقد کتاب ضمان خون مسلمان/ عزيزاله فهيمي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۹۱-‎۹۵.
۱۳۶۵۴ فردي سازي مجازات و جلوه هاي آن در نظام سياست کيفري: تاملي بر کتاب فردي شدن مجازات عامل موثر در پيشگيري از تکرار جرايم/ محمدعلي حاج ده آبادي، زهرا ساريخاني.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۹۷-‎۱۰۸.
۱۳۶۵۵ داوري ناتمام: نقدي بر کتاب حکميت در دعاوي خانواده/ عبدالحسين محمودي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۱۰۹-‎۱۱۷.
۱۳۶۵۶ ويراستار، در کنار  نويسنده است نه در مقابل  او: جستاري در ابعاد ويراستاري کتاب نسل جديد قراردادهاي بيع متقابل (باي بک) و …/ سيدمحمد آرتا.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۳۵.
۱۳۶۵۷ حقوق مالکيت فکري/ سيدعلي آل داود، زهرا موسوي، سعيد دهقان.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۱۳۷-‎۱۵۸.
۱۳۶۵۸ سنت عالمانه نقد در فقه شيعه/ سيدمحمدرضا شفتي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۱.
۱۳۶۵۹ دست نامه اي براي آموزش حقوق کودک در دبستان و دبيرستان/ پيمان جليل پور.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۱۸۳-‎۱۹۱.
۱۳۶۶۰ ترجمه اي نامفهوم از کتابي ماندگار/ سعيد عدالت نژاد.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۰۶.
۱۳۶۶۱ تاملي در کتاب اجتهاد شخصيت حقوقي/ سيدعلي علوي قزويني.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۵-‎۱۷.
۱۳۶۶۲ راهي طولاني تا آستانه پژوهش: نقدي بر کتاب حقوق کودک از ديدگاه اسلام/ سيدمحمدمهدي رفيع پور.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۱۹-‎۳۰.
۱۳۶۶۳ رويه قضايي يا آراي دادگاه ها؟: نقدي بر کتاب ابطال سند رسمي، رويه قضايي دادگاه هاي عمومي حقوقي تهران در امور مدني/ اکبر ميرزانژاد جويباري.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۳۳-‎۳۸.
۱۳۶۶۴ نقدي بر کتاب بررسي فقهي عقد بيمه/ مجيد محمدي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۳۹-‎۵۰.
۱۳۶۶۵ شبيه سازي انسان/ محمدعلي خادمي کوشا.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۵۳-‎۶۰.
۱۳۶۶۶ بايسته هاي تقنين، از تئوري تا عمل: نقد و بررسي کتاب بايسته هاي تقنين در حوزه خانواده/ سعيد شريعتي فراني.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۶۳-‎۷۸.
۱۳۶۶۷ ازدواج بدون تمکين: نقدي بر کتاب شرط عدم تمکين/ محمد امامي پور.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۷۹-‎۸۵.
۱۳۶۶۸ اشغال نظامي از منظر حقوق بين الملل/ محمدحسين مظفري.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۸۷-‎۹۹.
۱۳۶۶۹ در نقد کتاب جايگاه عدالت در استنباط احکام معاملات/ محمدمهدي کريمي نيا.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۱۰۱-‎۱۱۰.
۱۳۶۷۰ عصيان مشروع: گزارش و مطالعه انتقادي کتاب بررسي فقهي فرمانبرداري و نافرماني مدني/ حقاني فضل، محمدکاظم.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۱۱۳-‎۱۲۵.
۱۳۶۷۱ نقدي بر کتاب حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين (سه نسل حقوق بشر در اسلام، ايران و اسناد بين المللي و منطقه اي)/ هيبت الله نژندي منش، فريبا مشير پور.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۱۲۷-‎۱۳۴.
۱۳۶۷۲ نقد کتاب هاي حقوقي در مجله راهنماي کتاب/ علي نجفي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۱۳۵-‎۱۴۰.
۱۳۶۷۳ نقدي بر فرهنگ نامه اصول فقه/ سيداحمد کاظمي موسوي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۱۴۱-‎۱۵۲.
۱۳۶۷۴ سخن بي‌حرف: نقدي بر جنبه هاي ويرايشي کتاب بررسي آثار قبض در عقد بيع با تاکيد بر نظرات امام خميني (ره)/ سيدمحمد آرتا.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۱۵۵-‎۱۷۰.
۱۳۶۷۵ سلسله نشست هاي نقد کتاب بايسته هاي تقنين: نقد کتاب فقه و قانون گذاري [اثر دکتر ابراهيم شفيعي سروستاني]/ ابراهيم شفيعي سروستاني … [و ديگران].- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۱۷۱-‎۱۹۳.
۱۳۶۷۶ معرفي کتاب احکام مهريه در فقه شيعه/ احمد حلبيان.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۱۹۵-‎۲۰۷.
۱۳۶۷۷ معرفي کتاب درآمدي بر حقوق اساسي/ ناصر سلطاني.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۲۰۹-‎۲۱۲.
۱۳۶۷۸ ايمان يا آزادي؟: در معرفي و نقد کتاب انديشه و ايمان در آزادي/ محمدحسين مظفري.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۸، زمستان: ص ۷-‎۳۴.
۱۳۶۷۹ ضرورت واکاوي ابعاد فقهي – حقوقي رخداد عاشورا: نگاهي به عاشوراشناسي: پژوهشي درباره هدف امام حسين (ع)/ رحيم نوبهار.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۸، زمستان: ص ۳۷-‎۴۶.
۱۳۶۸۰ ادله اثبات دعوا: معرفي و نقد کتاب راه هاي علمي اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامي/ وحيد نکونام.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۸، زمستان: ص ۴۷-‎۵۴.
۱۳۶۸۱ اصل مصلحت در اسلام/ سيداحمد کاظمي موسوي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۸، زمستان: ص ۵۷-‎۶۶.
۱۳۶۸۲ توان افزايي قدرت استدلال و شم حقوقي: نقدي بر کتاب اصول فقه/ محمد امامي پور.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۸، زمستان: ص ۶۹-‎۷۵.
۱۳۶۸۳ نقدي بر کتاب جرم سازمان يافته در قلمروي حقوق مالکيت فکري/ صادق سليمي، مريم صمصامي مهاجر.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۸، زمستان: ص ۷۷-‎۹۱.
۱۳۶۸۴ فقه پديده هاي نوپيدا در بوته نقد و بررسي/ محمدمهدي کريمي نيا.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۸، زمستان: ص ۹۳-‎۱۱۰.
۱۳۶۸۵ استحکام حقوق بشر با تامل بر آموزه هاي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي/ احمدرضا توحيدي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۸، زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۱۹.
۱۳۶۸۶ نوشته اي قابل تحسين، همراه با گلايه هايي چند در نقد و بررسي کتاب اصول حقوق مالکيت فکري/ علي رضا محمدزاده وادقاني.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۸، زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۸.
۱۳۶۸۷ نقد و نظري بر کتاب تحول قدرت/ حجت الله محمدشاهي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۸، زمستان: ص ۱۵۱-‎۱۸۹.
۱۳۶۸۸ کتاب فسخ معامله با استناد به خيار تبعض صفقه در بوته نقد ويراستاري/ سيدمحمد آرتا.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۸، زمستان: ص ۱۹۱-‎۲۰۲.
۱۳۶۸۹ نقد و بررسي کتاب تاثير تحريم بر سلامت و بهداشت عمومي/ سيدياسر ضيائي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎۸، زمستان: ص ۲۰۳-‎۲۱۰.
۱۳۶۹۰ مطالبي در نقد کتاب بازانديشي در آيين استنباط/ حسنعلي علي اکبريان.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ،‎۱۰ و ‎۹، بهار و تابستان: ص ۵-‎۱۷.
۱۳۶۹۱ جرم شناسي جهان بوم، راهي به توسعه مفهوم ضرر: بازخواني و نقد کتاب جرايم زيست محيطي فراملي/ مهرانگيز روستايي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ،‎۱۰ و ‎۹، بهار و تابستان: ص ۱۹-‎۳۱.
۱۳۶۹۲ مروري انتقادي بر کتاب آسيب شناسي فقهي قوانين حضانت/ سيدمحمد صفوي، سيدمهدي دادمرزي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ،‎۱۰ و ‎۹، بهار و تابستان: ص ۳۳-‎۴۷.
۱۳۶۹۳ کتاب کاربرد قواعد فقه قضايي در حقوق خانواده در بوته نقد/ مريم السادات محقق داماد، رقيه علوي خادم.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ،‎۱۰ و ‎۹، بهار و تابستان: ص ۴۹-‎۶۰.
۱۳۶۹۴ دين حداقلي: نقدي بر کتاب جايگاه تشريع، شورا و بيعت در فقه و حقوق اسلامي/ عابدين مومني.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ،‎۱۰ و ‎۹، بهار و تابستان: ض ۶۱-‎۸۴.
۱۳۶۹۵ يک گام لرزان ولي اميدبخش: نقد و ارزيابي کتاب ادبيات دين/ محمدکاظم حقاني فضل.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ،‎۱۰ و ‎۹، بهار و تابستان: ص ۸۵-‎۱۰۱.
۱۳۶۹۶ تاملي بر کتاب حقوق خانواده تطبيقي/ عبدالحسين محمودي.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ،‎۱۰ و ‎۹، بهار و تابستان: ص ۱۰۳-‎۱۱۶.
۱۳۶۹۷ فقه قراردادها در پرتو ايات قرآني/ ابوالفضل احمدزاده.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ،‎۱۰ و ‎۹، بهار و تابستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۲.
۱۳۶۹۸ به گاه نوشتن به جاي آر هوش: نقد جنبه هاي ويرايشي کتاب بازپروري معتادين نهادهاي دولتي و غيردولتي/ سيدمحمد آرتا.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ،‎۱۰ و ‎۹، بهار و تابستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۱.
۱۳۶۹۹ نشست نقد و بررسي بايسته هاي تقنين در حقوق جزا.- نقد کتاب فقه و حقوق. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ،‎۱۰ و ‎۹، بهار و تابستان: ص ۱۵۳-‎۱۸۶.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up