تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان‌ماه 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان‌ماه 97

 

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۱۳۲۲ تحول حقوق کيفري در جنايت بيشتر از مقصود، اشتباه در هويت و ترک فعل از منظر قانون مجازات اسلامي (۱۳۹۲)/ محمد مصدق، محمدصادق مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم،شماره ‎129، مرداد و شهريور: ص ۳-‎۷.
۳۱۳۲۳ دريافت و پذيرش سياست جنايي مقنن در قوانين کيفري مصوب ۱۳۹۲ – قسمت اول/ رحيم رحيمي ميلاشي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم،شماره ‎129، مرداد و شهريور: ص ۸-‎۱۴.
۳۱۳۲۴ عقد مضاربه در نظام بانکداري اسلامي ايران و مالزي – قسمت اول/ سيدسجاد موسوي حسني، عبدالله کيائي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم،شماره ‎129، مرداد و شهريور: ص ۱۵-‎۲۰.
۳۱۳۲۵ وضعيت جنين منجمد در حقوق موضوعه و ديدگاه فقها/ ايمان حطمي، پروين شريف نيا.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم،شماره ‎129، مرداد و شهريور: ص ۲۱-‎۳۰.
۳۱۳۲۶ مسئوليت پزشکي در امور مدني و جزايي/ رمضانعلي عين الکمالي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم،شماره ‎129، مرداد و شهريور: ص ۳۱-‎۳۸.
۳۱۳۲۷ اصل شخصي بودن مجازات در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران – قسمت پاياني/ سيدرضا درويشي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم،شماره ‎129، مرداد و شهريور: ص ۳۹-‎۴۸.
۳۱۳۲۸ مفهوم و مباني نظري لزوم استدلال در آراء مدني دادگاه ها/ مجيد عارفعلي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم،شماره ‎129، مرداد و شهريور: ص ۴۹-‎۵۲.
۳۱۳۲۹ جايگاه سازمان قضايي نيروهاي مسلح در صيانت از حقوق شهروندي با نگاهي به قوانين آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ علي تقوي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم،شماره ‎129، مرداد و شهريور: ص ۵۳-‎۶۱.
۳۱۳۳۰ مسئوليت مدني کارکنان نيروهاي مسلح در پرتو قاعده تحذير/ سيدبهزاد رضائي، عبدالمجيد آقايي، سعيد حکيمي ها.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم،شماره ‎129، مرداد و شهريور: ص ۶۲-‎۶۸.
۳۱۳۳۹ DM13390 صلح و سازش با تکيه بر آموزه هاي ميانجيگري کيفري با نگاهي به آيين نامه اجرايي ميانجيگري کيفري/ مهري زمان زاده بهبهاني، علي آقاجري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۱-‎۱۲.
۳۱۳۴۰ DM13391 رفع ابهام از وظايف زوجيت در قانون مدني/ کبري پورعبدالله.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۱۳-‎۲۸.
۳۱۳۴۱ DM13392 بررسي شرايط اقرار در فقه اماميه و حقوق ايران/ نادر مختاري افراکتي، محمدرضا ملک رئيسي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۲۹-‎۴۲.
۳۱۳۴۲ DM13393 حقوق سياسي اقليت ها در حقوق اساسي ايران/ اصغر زاهدي تير.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۴۳-‎۵۲.
۳۱۳۴۳ DM13394 بازپژوهي مباني حجيت علم قاضي در جرايم حدي/ فيصل شريفي پور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۵۳-‎۶۵.
۳۱۳۴۴ DM13395 بررسي تطبيقي رجوع در عقد هبه در فقه و حقوق مدني و کيفري ايران/ يوسف نورائي، مليکه قدير.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۶۶-‎۷۸.
۳۱۳۴۵ DM13396 بررسي فقهي حقوقي قاعده اعانت بر اثم و معاونت در جرايم/ يوسف نورائي، فاطمه رياحي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۷۹-‎۸۸.
۳۱۳۴۶ DM13397 تجري و جرم محال از منظر فقه و حقوق جزا/ يوسف نورائي، رقيه غفوري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۸۲-‎۸۹.
۳۱۳۴۷ DM13398 بررسي انتقادي کاربرد اصول لفظي در قوانين مدني و کيفري/ يوسف نورائي، سيده فاطمه مقدس نياک.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۹۰-‎۹۷.
۳۱۳۴۸ DM13399 تحليل معاونت در جرم از منظر قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ سيدرضا سيدقاسمي اکبرآباد، سيدمحسن سيدقاسمي اکبرآباد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۹۸-‎۱۰۸.
۳۱۳۴۹ DM13400 بررسي اعاده دادرسي در حقوق ايران/ بهرام نوش دخت فارس، سيامک لطفياني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۱۰۹-‎۱۱۷.
۳۱۳۵۰ DM13401 بررسي داوري در حقوق تجارت داخلي/ ابوالفضل سلطاني، سيامک لطفياني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۱۱۸-‎۱۲۶.
۳۱۳۵۱ DM13402 بررسي حقوق مالکيت فکري و معنوي در حقوق ايران/ اسداله نهاني، سيامک لطفياني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۱۲۷-‎۱۴۱.
۳۱۳۵۲ DM13403 ادله اثبات دعوي در حقوق ايران/ اسداله نهاني، سيامک لطفياني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۱۴۲-‎۱۵۴.
۳۱۳۵۳ DM13404 تاثير زمان و مکان بر تخيير بزهکار در پرداخت ديه/ علي طالع زاري، عقيل خادملو.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۱۵۵-‎۱۶۴.
۳۱۳۵۴ DM13405 واخواهي: ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسي/ مسعود شمس نژاد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۱۶۵-‎۱۷۷.
۳۱۳۵۵ DM13406 بررسي جرم سايبري پورنوگرافي با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ يوسف نورائي، نعمت نوري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۱۷۸-‎۱۸۷.
۳۱۳۵۶ DM13407 بررسي ادله مورد استناد فقها با تکيه بر شرط ذکورت در قضاوت/ افسانه سامري، سيدمحسن جلالي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۱۸۸-‎۱۹۴.
۳۱۳۵۷ DM13408 آثار نکاح با نگاه ويژه بر حقوق زوجه از ديدگاه اسلام و قوانين فقهي – حقوقي/ محمدعلي داوريار، مريم عباسي اول، فرزانه فريداني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۱۹۵-‎۲۰۱.
۳۱۳۵۸ DM13409 مقايسه ماهوي انتقال مال غير و معامله معارض/ رامين کاوياني فرد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۲۰۲-‎۲۱۰.
۳۱۳۵۹ DM13410 تحقق اکراه بر قتل در تهديد به هتک عرض و آبرو/ سيدمهدي انتظاري، احمد عباسزاده، حسين اسدزاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۲۱۱-‎۲۱۷.
۳۱۳۶۰ DM13411 سازگاري مجازات اسلامي با کرامت انسان/ محمدهادي يدالله پور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۲۱۸-‎۲۲۵.
۳۱۳۶۱ DM13412 مراجع قضايي و شبه قضايي/ علي رحمتي وند.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد اول: ص ۲۲۶-‎۲۴۵.
۳۱۳۶۲ DM13413 بررسي مسئله ارث قبل و بعد از اسلام/ اکرم شکرالله بروجردي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد دوم: ص ۸-‎۱۷.
۳۱۳۶۳ DM13414 ماهيت حقوقي قراردادهاي مرتبط با حقوق نرم افزار در حقوق ايران و اتحاديه اروپا/ محدثه عابدکهخاژاله، عطاالله صالحي، محمدرضا اميرمحمدي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد دوم: ص ۱۸-‎۳۱.
۳۱۳۶۴ DM13415 درنگي در شرايط احصان زن و مرد در زناي محصنه/ طيبه بلوردي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد دوم: ص ۳۲-‎۴۴.
۳۱۳۶۵ DM13416 تحليل و بررسي معامله از ديدگاه حقوق و اقتصاد/ گلشاد گيلاني گيچه، دلشاد گيلاني گيچه.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد دوم: ص ۴۵-‎۵۶.
۳۱۳۶۶ DM13417 نظريه غير منصفانه بودن قراردادي و بررسي معيار ضعف در قوانين ايران/ گلشاد گيلاني گيچه، سلمان عليپور قوشچي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد دوم: ص ۵۷-‎۶۶.
۳۱۳۶۷ DM13418 بررسي مفهوم اصل آزادي قراردادي و اهداف دولت ها از مداخله در قراردادها/ گلشاد گيلاني گيچه، سلمان عليپور قوشچي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد دوم: ص ۶۷-‎۷۲.
۳۱۳۶۸ DM13419 بررسي معامله با حق استرداد: نگاهي به بيع شرط از منظر قانون مدني و قانون ثبت/ گلشاد گيلاني گيچه، سلمان عليپور قوشچي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد دوم: ص ۷۸-‎۷۳.
۳۱۳۶۹ DM13420 بررسي مشروعيت جبران خسارات مازاد بر ديه/ فاطمه شوري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد دوم: ص ۷۹-‎۸۷.
۳۱۳۷۰ DM13421 نقد و بررسي محدوديت هاي قانوني مديران تصفيه در حقوق ايران/ صمد سوري، محبوبه عبداللهي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد دوم: ص ۸۸-‎۹۸.
۳۱۳۷۱ DM13422 تاريخ تحولات مجازات جسماني در ايران/ عليرضا شايق.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد دوم: ص ۹۹-‎۱۰۷.
۳۱۳۷۲ DM13423 مطالعه تطبيقي رشا و ارتشا در بخش خصوصي/ عليرضا شايق، محمدجواد رحيمي نسب.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد دوم: ص ۱۰۸-‎۱۲۳.
۳۱۳۷۳ DM13424 بررسي حقوقي جعل رايانه اي در حقوق کيفري ايران/ عليرضا شايق.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد دوم: ص ۱۲۴-‎۱۳۷.
۳۱۳۷۴ DM13425 تفکيک قوا در فقه و قانون/ فائزه سليم زاده کاکرودي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد دوم: ص ۱۳۸-‎۱۴۶.
۳۱۳۷۵ DM13426 ضمانت اجراي عدم پرداخت ثمن در فقه و حقوق ايران/ سيده نرجس فاطمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد دوم: ص ۱۸۱-‎۱۹۰.
۳۱۳۷۶ DM13427 کيفيت حمايت حقوقي از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي/ محدثه عابدکهخاژاله، عطاالله صالحي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد دوم: ص ۱۹۱-‎۲۰۴.
۳۱۳۷۷ DM13428 اشتباه قاضي در مقام صدور و اجراي حکم و نحوه جبران خسارت آن/ فهيمه ملک زاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد سوم: ص ۱۴-‎۲۷.
۳۱۳۷۸ DM13429 بررسي عوامل مرتبط با وقوع پديده همسرکشي بين سال هاي 1378 تا 1393 در استان کرمان/ محمد اميرمحمدي، امين الله زماني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎1، پاييز، جلد سوم: ص ۳۵-‎۴۳.
۳۱۳۷۹ DM13430 بررسي وضعيت فقهي – حقوقي شرط عدم تمکين و استمتاع در عقد نکاح از منظر فقه اماميه و آيات و روايات/ افسانه سامري، منصور اميرزاده جيرکلي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد اول: ص ۱-‎۸.
۳۱۳۸۰ DM13431 پيشگيري رشد مدار از بزهکاري اطفال و نوجوانان در فضاي سايبر/ عليرضا سايباني، ابوطالب خليلي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد اول: ص ۵۰-‎۵۹.
۳۱۳۸۱ DM13432 بررسي فقهي و قانوني مباشرت و تسبيب در قتل/ جمال رضايي حسين ابادي، هاجر عبودي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد اول: ص ۶۰-‎۶۸.
۳۱۳۸۲ DM13433 بررسي فقهي و حقوقي مباني جرم انگاري مباشرت در جرم انتقال مال غير/ جمال رضايي حسين ابادي، فاطمه اميرمحمدي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد اول: ص ۶۹-‎۷۸.
۳۱۳۸۳ DM13434 اکراه در قتل/ جمال رضايي حسين ابادي، بيتا دستفرژ.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد اول: ص ۷۹-‎۸۹.
۳۱۳۸۴ DM13435 بررسي قاعده درء از ديدگاه فقه اماميه و اهل سنت/ حسين خرم دل، نادر مختاري افراکتي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد اول: ص ۹۸-‎۱۰۷.
۳۱۳۸۵ DM13436 مفهوم عدالت در راستاي رعايت حقوق شهروندي در دادگاه ها و دادسراي نظامي/ صادق تبريزي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد اول: ص ۱۳۸-‎۱۵۰.
۳۱۳۸۶ DM13437 چالشهاي وکالت در دعاوي حقوقي/ صالح يمرلي، زهرا وحيدي قلانلو.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد اول: ص ۱۵۱-‎۱۶۲.
۳۱۳۸۷ DM13438 تحليل حقوقي قرارداد پيش فروش آپارتمان با تاملي بر انتقال مالکيت در بيع مال آينده/ عادل خوشنوا.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد اول: ص ۱۶۳-‎۱۷۱.
۳۱۳۸۸ DM13439 مباني حقوقي و محدوديت هاي صلاحيت ديوان کيفري بين المللي نسبت به اتباع دولت هاي غير عضو/ کريم عليزاده، فريد آزادبخت.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد اول: ص ۱۷۲-‎۱۸۲.
۳۱۳۸۹ DM13440 بررسي جامعيت و فراگير بودن مباني نظري پيشگيري از وقوع جرم از منظر قرآن/ مجتبي گودرزي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد اول: ص ۱۸۳-‎۱۸۹.
۳۱۳۹۰ DM13441 نقش اراده در تنظيم روابط حقوق خصوصي و مقايسه تطبيقي آن در فقه اماميه و قانون وضعي/ محمد شريعتي فرد، حسين شريعتي فرد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد اول: ص ۱۹۰-‎۲۰۲.
۳۱۳۹۱ DM13442 منابع و مباني حقوق بين الملل عمومي از ديدگاه اسلام/ احمد متقي زاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد دوم: ص ۱-‎۷.
۳۱۳۹۲ DM13443 تاثير الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت بر نظام حقوقي حاکم بر بازار سرمايه/ بهزاد شيخي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد دوم: ص ۸-‎۱۷.
۳۱۳۹۳ DM13444 جايگاه عدالت کيفري و عدالت ترميمي در نظام کيفري ايران؛ تقابل يا تکامل؟/ سيدسجاد کاظمي، مصطفي کبيرزاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد دوم: ص ۱۸-‎۳۱.
۳۱۳۹۴ DM13445 بررسي تطبيقي جايگاه عدالت در حقوق زنان در ايران و افغانستان و نقش آنان در مشارکت و توسعه/ محمدمهدي نوروزي، فاطمه رجايي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد دوم: ص ۳۲-‎۳۸.
۳۱۳۹۵ DM13446 مباني فقهي ضمان ناشي از جنايات حيوان/ موسي زرقي، سيدجواد خاتمي، افسانه نخعي پور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد دوم: ص ۳۹-‎۴۸.
۳۱۳۹۶ DM13447 حقوق دارنده اسناد تجاري در ايران/ نسيم عبداله زاده خامنه، محسن رسولوي بنيسي، عليرضا روستائي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد دوم: ص ۴۹-‎۶۰.
۳۱۳۹۷ DM13448 تحليلي بر حقوق موزه خصوصي با نگاهي بر اساسنامه ايکوم (مطالعه موردي کنفرانس ايکوم – توکيو 2009)/ هاييده خمسه، احمدرضا فاطمي صدر.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد دوم: ص ۶۱-‎۶۷.
۳۱۳۹۸ DM13449 پيشگيري وضعي و کاستن ميزان جرايم با شناخت بزهکاران از طريق تاسيس بانک داده هاي انگشت نگاري DNA/ يوسف نورائي، هادي توکلي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد دوم: ص ۶۸-‎۷۳.
۳۱۳۹۹ DM13450 امر آمر قانوني در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و مقايسه آن با ساير جرائم/ يوسف نورائي، هادي توکلي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد دوم: ص ۷۴-‎۸۸.
۳۱۴۰۰ DM13451 بررسي تطبيقي مرحله تحت نظر در آيين دادرسي کيفري ايران و فرانسه/ بهرام سالاري، عباس بابايي خانه سر.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد دوم: ص ۸۹-‎۹۸.
۳۱۴۰۱ DM13452 بررسي رويکرد قانون آيين دادرسي کيفري 1392 راجع به مفهوم شاکي و بزه ديده و آثار آن/ حسين رنجبر اصل، عباس بابايي خانه سر.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد دوم: ص ۹۹-‎۱۰۷.
۳۱۴۰۲ DM13453 چالش هاي حقوق زنان و کودکان در ايالات متحده آمريکا/ مهرداد قرباني، روح اله موذني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد دوم: ص ۱۰۸-‎۱۱۸.
۳۱۴۰۳ DM13454 چالش هاي حريم خصوصي در مقررات و رويه هاي ايالات متحده آمريکا/ مهرداد قرباني، روح اله موذني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد دوم: ص ۱۱۹-‎۱۲۶.
۳۱۴۰۴ DM13455 مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي پيشگيرانه در حقوق ايران و ايالات متحده آمريکا/ مريم دانشي کهني، سيدعطاالله صالحي، علي رفيعي مقدم.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد دوم: ص ۱۲۷-‎۱۳۸.
۳۱۴۰۵ DM13456 بررسي شخصيت حقوقي و قلمرو موضوعي در شرکت هاي عملي/ کاظم کاظمي جليسه، عيسي مقدم.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد سوم: ص ۸-‎۱۵.
۳۱۴۰۶ DM13457 بررسي روند قضائي دادگاه ها و دادسراهاي اطفال و نوجوانان در جرائم مواد مخدر/ شهلا معظمي، مرتضي آذريان قهفرخي، شيوا کشاورزي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد سوم: ص ۲۹-‎۳۸.
۳۱۴۰۷ DM13458 درآمدي بر جرائم عليه محيط زيست در نظام حقوقي ايران/ ابوالحسن ابوالحسني، اميد دولاح، محمدباقر بصير.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد سوم: ص ۳۹-‎۴۵.
۳۱۴۰۸ DM13459 مطالعه تطبيقي اموالي که مالک خاص ندارد در فقه اماميه و قانون مدني ايران/ مريم فريدوني، مرضيه زنداقطاعي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد سوم: ص ۴۶-‎۵۶.
۳۱۴۰۹ DM13460 بررسي مرور زمان در برخي از کشورهاي جهان/ سيده رزيتا هاشمي زاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد سوم: ص ۵۷-‎۶۵.
۳۱۴۱۰ DM13461 حريم خصوصي در اعمال پزشکي/ سيدجعفر هاشمي باجگاني، علي تولائي، مهدي بيکي شورکي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد سوم: ص ۶۶-‎۷۹.
۳۱۴۱۱ DM13462 بررسي استرداد دعوي در حقوق ايران و فرانسه/ مونا انوري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد سوم: ص ۸۰-‎۸۶.
۳۱۴۱۲ DM13463 معاينات پزشکي جنس مخالف از منظر فقه اسلام/ يزدان شيري، فاطمه احمدي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد سوم: ص ۸۷-‎۹۷.
۳۱۴۱۳ DM13464 بررسي حقوقي و فقهي قرارداد عقيم/ سيمين اسدزاده طالعي، منوچهر داور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد سوم: ص ۹۸-‎۱۰۶.
۳۱۴۱۴ DM13465 بررسي تطبيقي نکاح اتباع خارجه در حقوق ايران، انگليس و فرانسه/ معصومه عربي نوده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد سوم: ص ۱۰۷-‎۱۱۳.
۳۱۴۱۵ DM13466 بررسي مباني و آثار حق مکتسبه در حقوق ايران/ سارا ساساني نژاد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، زمستان، جلد سوم: ص ۱۱۴-‎۱۲۴.
۳۱۴۱۶ DM13467 پژوهشي درباره نکاح فضولي/ خورشيد مهدي زاده جيرکل، حسين احمري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۱-‎۱۰.
۳۱۴۱۷ DM13468 مباني فقهي نکاح موقت و ثبت آن/ ريحانه ايزدي، مصطفي رجائي پور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۲۱-‎۲۹.
۳۱۴۱۸ DM13469 بررسي شرط عدم مسئوليت در فقه و حقوق ايران/ صالح يمرلي، زهرا وحيدي قلانلو.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۳۰-‎۳۸.
۳۱۴۱۹ DM13470 افراطي گري بين المللي و نقض حريم خصوصي/ محمد غلامعليزاده، فرشيد گودرزي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۳۹-‎۴۸.
۳۱۴۲۰ DM13471 تعريف، پيشينه، اهداف و ويژگي هاي مجازات سالب آزادي/ حمزه اسفندياري بيات، ياسين مطهري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۴۹-‎۶۰.
۳۱۴۲۱ DM13472 نظريه برچسب زني در قواعد فقهي حقوق کيفري اسلام/ بهروز کم.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۶۱-‎۷۰.
۳۱۴۲۲ DM13473 طراحي محيط (cpted)، با جستاري بر پيشگيري از جرم با نگاهي بر امنيت جامعه/ مجتبي محمدي زاده کرماني نژاد، نيلوفر نصيري مقدم.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۷۱-‎۷۸.
۳۱۴۲۳ DM13474 بررسي تطبيقي تمکين در حقوق ايران و فقه عامه/ مهران اردستاني، حسين انگورج تقوي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۷۹-‎۸۸.
۳۱۴۲۴ DM13475 بررسي فقهي ماهيت وجودي نفقه زوجه و کميت و کيفيت آن در مذاهب خمسه/ مهران اردستاني، حسين انگورج تقوي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۸۹-‎۹۹.
۳۱۴۲۵ DM13476 جايگاه خسارت معنوي در حقوق و مباني حقوقي آن/ کمال رئوف.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۰۰-‎۱۱۱.
۳۱۴۲۶ DM13485 اعاده دادرسي احکام قطعي نوجوانان محکوم به قصاص نفس قبل از سال 92 و در پرتو قانون جديد/ نفيسه زايري، محمدجواد کريمي، محمود سرخه.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎4، تابستان، جلد اول: ص ۱-‎۱۷.
۳۱۴۲۷ DM13486 بررسي تطبيقي جرم سقط جنين در حقوق ايران و جمهوري عربي مصر/ محمود سرخه، اکبر برزگر.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎4، تابستان، جلد اول: ص ۱۸-‎۲۵.
۳۱۴۲۸ DM13487 ربا و انواع آن در فقه اسلامي/ محمدرضا شادمان فر، روح الله شريفي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎4، تابستان، جلد اول: ص ۳۴-‎۴۸.
۳۱۴۲۹ DM13488 نقش و جايگاه عدالت کيفري در تحقق حقوق شهروندي/ سجاد احرامي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎4، تابستان، جلد اول: ص ۴۹-‎۵۳.
۳۱۴۳۰ DM13489 بررسي تطبيقي نهاد فرزندخواندگي در حقوق ايران و انگليس/ ستار بهرامي، حميده ره انجام.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎4، تابستان، جلد اول: ص ۵۴-‎۶۷.
۳۱۴۳۱ DM13490 بررسي ماهيت حقوقي – اقتصادي سپرده هاي بانکي/ يعقوب محموديان.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎4، تابستان، جلد اول: ص ۶۸-‎۸۲.
۳۱۴۳۲ DM13491 ماهيت قوانين حقوقي/ علي صابري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎4، تابستان، جلد اول: ص ۸۳-‎۸۸.
۳۱۴۳۳ DM13492 حقوق شهروندي با تاکيد بر مردم و فرهنگ/ سيدروح اله موسوي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎4، تابستان، جلد اول: ص ۸۹-‎۹۵.
۳۱۴۳۴ DM13493 موازين حاکم بر اجراي داوري خارجي در دادگاه ايران/ شهروز جعفري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎4، تابستان، جلد اول: ص ۱۰۵-‎۱۱۲.
۳۱۴۳۵ DM13494 بررسي شيوه ها و راهکارهاي پيشگيري از جرايم اينترنتي از ديدگاه اساتيد ارتباطات و فعالان حوزه فضاي مجازي/ علي گرانمايه پور، فرزانه طاهر سلطاني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎4، تابستان، جلد اول: ص ۱۱۳-‎۱۲۷.
۳۱۴۳۶ DM13495 بررسي حقوق مولفين در قانون ايران و مصر/ علي پيلوا، حسين انگورج تقوي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎4، تابستان، جلد دوم: ص ۱-‎۹.
۳۱۴۳۷ DM13496 بازخواني ادله فقهي اذن ولي در نکاح باکره رشيده/ ميکائيل صفائي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎4، تابستان، جلد دوم: ص ۱۰-‎۲۱.
۳۱۴۳۸ DM13497 قبض و تسليم در عقود و آثار آن در فقه و حقوق ايران/ زهرا وحيدي قلانلو، ابراهيم جعفري خورشيدي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎4، تابستان، جلد دوم: ص ۲۲-‎۳۳.
۳۱۴۳۹ DM13498 مسئوليت مدني وزارت آموزش و پرورش در قبال افت تحصيلي دانش آموزان/ يوسف محمدحسيني حاجي ور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎4، تابستان، جلد دوم: ص ۶۰-‎۷۳.
۳۱۴۴۰ DM13499 مسئوليت مدني دولت در قبال ريزگردها ناشي از اراضي ملي رها شده و خشک نمودن تالاب هورالعظيم در استان خوزستان/ يوسف محمدحسيني حاجي ور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎4، تابستان، جلد دوم: ص ۷۴-‎۸۵.
۳۱۴۴۱ DM13500 بررسي تحليلي – انتقادي قاعده لا ديه لمن قتله الحد او التعزير/ سيده ساعده حسيني، سيدمهدي احمدي موسوي، زهرا صالح آبادي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎4، تابستان، جلد دوم: ص ۸۶-‎۹۳.
۳۱۴۴۲ DM13501 بازخواني تحليلي – انتقادي قاعده لا کفاله في الحد/ زهرا صالح آبادي، سيده ساعده حسيني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎4، تابستان، جلد دوم: ص ۹۴-‎۱۰۳.
۳۱۴۴۳ DM13502 بررسي تفصيلي جرائم سايبري در ايران و ارائه راهکارهايي در مقابله با آن/ فرهنگ افراسيابي، ايمان رهبر.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص ۱-‎۸.
۳۱۴۴۴ DM13503 جرم انگاري عدم ثبت ازدواج در آئينه فقه و حقوق اسلامي/ سهيلا صحرانشين ساماني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص ۹-‎۲۱.
۳۱۴۴۵ DM13504 مطالعه تطبيقي مصونيت کيفري نمايندگان مجلس با موازين دادرسي عادلانه/ فاطمه جعفريان.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص ۲۲-‎۳۵.
۳۱۴۴۶ DM13505 قوانين حمايتي موجود از زنان شاغل در حقوق ايران تهديد يا فرصت؟/ ابوذر گلشني، سيدهاشم فرقاني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص ۳۶-‎۴۲.
۳۱۴۴۷ DM13506 قوانين حمايتي موجود دولت جمهوري اسلامي ايران از زنان شاغل؛ تبعيض روا يا تضييع حقوق/ ابوذر گلشني، سيدهاشم فرقاني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص ۴۳-‎۴۹.
۳۱۴۴۸ DM13507 بررسي مشروعيت جبران خسارت مازاد بر ديه/ فاطمه شوري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص ۵۰-‎۵۸.
۳۱۴۴۹ DM13508 ماهيت حقوقي تغيير کاربري اراضي و املاک در حقوق ايران/ هادي نمازي زاده، محمد روحاني مقدم.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص ۷۳-‎۸۴.
۳۱۴۵۰ DM13509 بازپژوهي رفع ابهام اماره مديونيت با تکيه بر قانون فرانسه/ احسان عوض پور، علي پورجواهري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص ۸۵-‎۹۶.
۳۱۴۵۱ DM13510 بررسي نهاد داوري در انگلستان/ آيين خضري عزيزي فر.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص ۹۷-‎۱۰۲.
۳۱۴۵۲ DM13511 بررسي محدوديت هاي نيروي انتظامي در پيشگيري از وقوع جرايم (مطالعه موردي: نيروي انتظامي اروميه)/ شيرزاد عيوضي، سجاد احرامي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص ۱۱۲-‎۱۲۱.
۳۱۴۵۳ DM13512 مباني و مصاديق قاعده حرمت اعانت بر اثم در فقه اماميه/ مريم کاوه چليچه، فاطمه شمس، رقيه سادات مومن.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص ۱۲۲-‎۱۳۲.
۳۱۴۵۴ DM13513 رضايي بودن صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري در رسيدگي به اختلافات کشورها/ سارا رستمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص ۱۳۳-‎۱۴۲.
۳۱۴۵۵ DM13522 قوانين مربوط به ترتيب و پايان حضانت ابهام ها و خلاها/ بهروز جندقي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد اول: ص ۱-‎۸.
۳۱۴۵۶ DM13523 قوانين حضانت کودک در قانون مدني ايران آسيب ها و راهکارها/ بهروز جندقي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد اول: ص ۹-‎۲۰.
۳۱۴۵۷ DM13524 بررسي جاسوسي از منظر فقه اماميه/ يحيي ميرعلي، زينب السادات قره سيد رومياني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد اول: ص ۲۱-‎۲۹.
۳۱۴۵۸ DM13525 ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامي/ يحيي ميرعلي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد اول: ص ۳۰-‎۳۹.
۳۱۴۵۹ DM13526 دادرسي غيابي در فقه اماميه و اهل سنت/ رسول آقايي، يحيي ميرعلي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد اول: ص ۴۰-‎۵۱.
۳۱۴۶۰ DM13527 نقش اجمال و تفصيل در جرم قذف/ يحيي ميرعلي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد اول: ص ۵۲-‎۶۰.
۳۱۴۶۱ DM13528 مطالعه حد و قذف از ديدگاه کتاب هاي لغت و منابع فقهي/ حسن اسدي، هرمز قنبري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد اول: ص ۶۱-‎۷۱.
۳۱۴۶۲ DM13530 بررسي حقوق شهروندي از ديدگاه قانون ايران/ سيدحسن آصفي، سيداحمد حبيب نژاد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد اول: ص ۹۷-‎۱۰۶.
۳۱۴۶۳ DM13531 بررسي تطبيقي مجازات هاي تبعي در قوانين قديم و جديد جزايي/ فرزانه رادمهر.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد اول: ص ۱۰۷-‎۱۱۶.
۳۱۴۶۴ DM13532 بررسي مجازات در قانون جزايي ايران/ ميلاد ميوه يان.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد اول: ص ۱۱۷-‎۱۲۹.
۳۱۴۶۵ DM13533 بررسي فساد اداري و راهکارهاي مبارزه با آن در قانون جزايي ايران/ عليرضا رضائي سيابيدي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد اول: ص ۱۳۰-‎۱۴۵.
۳۱۴۶۶ DM13529 بررسي تطبيقي موارد فسخ عقد بيع در کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 (وين) با حقوق ايران/ مصطفي انصاري نژاد، مراد مقصودي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد اول: ص ۱۴۶-‎۱۵۷.
۳۱۴۶۷ DM13477 تبيين مقتضاي عقد و قاعده سياق با نگاهي ويژه به شرط توارث در عقد منقطع/ مريم صباغي ندوشن، محمدحسن حائري، حسين صابري.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎17،بهار-تابستان: ص. ۳-‎۳۴.
۳۱۴۶۸ DM13478 ماهيت حقوقي قرارداد مشارکت در توليد از منظر حقوق ايران و فقه اماميه/ ابوطالب کوشا، مصطفي شفيع زاده خولنجاني.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎17،بهار-تابستان: ص. ۳۵-‎۶۳.
۳۱۴۶۹ DM13479 نقدي بر تفاسير حقوقي ماده 218 قانون مدني و ارائه تفسير بر پايه آموزه هاي فقه اماميه/ امين سليمان کلوانق، احمد باقري، احمد مرتاضي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎17،بهار-تابستان: ص. ۶۵-‎۸۸.
۳۱۴۷۰ DM13480 بررسي فقهي و حقوقي راهکارهاي تعيين ضامن در تداخل عرضي اسباب/ عبدالحسين رضائي راد، معصومه سياحي، خسرو نشان.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎17،بهار-تابستان: . ۸۹-‎۱۱۶.
۳۱۴۷۱ DM13481 بررسي انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوي در صورت اشتراط ضمان عامل/ صديقه سادات فقيه، حسين ناصري مقدم، علي اصغر ابوالحسني.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎17،بهار-تابستان: ص. ۱۱۷-‎۱۳۶.
۳۱۴۷۲ DM13482 بازپژوهي ادله فقهي سقوط خيار غبن با تصرف قبل از علم/ سيد محمد مهدي صابر، محمد رضا کيخا، اميرحمزه سالارزايي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎17،بهار-تابستان: ص. ۱۳۷-‎۱۶۲.
۳۱۴۷۳ DM13483 امکان سنجي فقهي  وقف حقوق معنوي با نگاهي به ماده 55 قانون مدني/ رضا نيکخواه سرنقي، محمدحسن جوادي، سيد علي حسيني.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎17،بهار-تابستان: ص. ۱۶۳-‎۱۸۸.
۳۱۴۷۴ DM13484 جايگاه قاعده تحذير در مسئوليت مدني اشخاص و دولت/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، محمد دانش نهاد.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎17،بهار-تابستان: ص. ۱۸۹-‎۲۱۲.
۳۱۴۷۵ DM13514 بررسي تخصيص يا تخصص بودن استثنائات حرمت ربا/ مريم نقدي دورباطي، احمد عابديني نجف آبادي، جواد پنجه پور.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎53، پاييز: ص. ۱۲-‎۴۹.
۳۱۴۷۶ DM13515 شناسايي و اجراي دستور موقت در داوري تجاري بين المللي/ زهره فهيمي، عبدالله خدابخشي، رضا معبودي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎53، پاييز: ص. ۵۰-‎۷۵.
۳۱۴۷۷ DM13516 اثبات نسب در حقوق ايران و مصر/ علي اعلامي قره بلاغ، ابوذر ابراهيمي ترکمان.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎53، پاييز: ص. ۱۱۱-‎۱۴۸.
۳۱۴۷۸ DM13517 بررسي امکان اجراي مجازات هاي سالب حيات از طريق پيوند اعضاي بدن جاني با توجه به قوانين موضوعه ايران و متون فقهي/ حامد حاتمي نيا.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎53، پاييز: ص. ۱۵۷-‎۱۷۹.
۳۱۴۷۹ DM13518 خيار شرط در صلح/ عبداله بهمن پوري، محمدحسن حائري، محمد تقي فخلعي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎2 (پياپي ‎۱۱3)، تابستان: ص. ۹-‎۲۱.
۳۱۴۸۰ DM13519 چيستي شناسي  مهر در ازدواج دائم و موقت/ حسين حلبيان، حسين ناصري مقدم.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎2 (پياپي ‎۱۱3)، تابستان: ص. ۴۳-‎۶۴.
۳۱۴۸۱ DM13520 تبعيض در قصاص در فقه و حقوق موضوعه ايران/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، فاطمه اکبريان.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎2 (پياپي ‎۱۱3)، تابستان: ص. ۶۵-‎۸۲.
۳۱۴۸۲ DM13521 بررسي اشکالات چهارگانه بر ديدگاه عدم نفوذ تصرفات اعتباري منافي با تعهد قراردادي/ جليل قنواتي …[و ديگران].- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎2 (پياپي ‎۱۱3)، تابستان: ص. ۸۳-‎۹۷.
۳۱۴۸۳ DM13534 ضرورت تحديد مجازات زندان با تکيه بر تفاوت حبس و سجن در منابع و ادبيات فقهي/ غلامحسين الهام، امير وطني، محبوبه حسن زاده.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۶، سال ششم ، شماره ‎11، پاييز و زمستان: ص. ۵-‎۳۰.
۳۱۴۸۴ DM13535 بررسي فقهي ماهيت عقد اجاره به شرط تمليک در بانکداري بدون ربا ج.ا.ايران/ حسينعلي سعدي، محمود اکبري.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۶، سال ششم ، شماره ‎11، پاييز و زمستان: ص. ۳۱-‎۶۹.
۳۱۴۸۵ DM13536 چيستي و چرايي تغيير حکم در فقه عامه/ حسين بيرشک، عبدالسلام امامي.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۶، سال ششم ، شماره ‎11، پاييز و زمستان: ص. ۹۷-‎۱۲۰.
۳۱۴۸۶ DM13537 بيع کار در فقه اماميه/ سيامک جعفرزاده، سيد سلمان مرتضوي.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۶، سال ششم ، شماره ‎11، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۱-‎۱۴۴.
۳۱۴۸۷ DM13538 بررسي مباني فقهي و حقوقي تعدد و تداخل ديات در حقوق ايران (با محوريت قانون مجازات اسلامي 1392)/ عابدين مؤمني، محسن نورپور، علي زاهد، احسان آهنگري.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۶، سال ششم ، شماره ‎11، پاييز و زمستان: ص. ۱۴۵-‎۱۷۶.
۳۱۴۸۸ DM13539 بررسي تاثير اذن بر ضمان در حقوق ايران و فقه اماميه/ محسن اسماعيلي، هادي دهنوي، مهدي حبيبيان.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎12، بهار و تابستان: ص. ۵-‎۳۳.
۳۱۴۸۹ DM13540 مضاربه با پول الکترونيک/ صادق الهام.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎12، بهار و تابستان: ص. ۶۳-‎۸۷.
۳۱۴۹۰ DM13541 بررسي ماهيت و شرايط کاربرد عرف و عادت در استنباط و قانون گذاري/ امير حسين ورشوچي منفرد، مهدي ساجدي.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎12، بهار و تابستان: ص. ۸۹-‎۱۱۴.
۳۱۴۹۱ DM13542 خسارت تاخير تاديه بر مبناي ضمان منافع/ سيد امرالله حسيني.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎12، بهار و تابستان: ص. ۱۱۵-‎۱۴۳.
۳۱۴۹۲ DM13543 بررسي فقهي – حقوقي ابعاد جرم انگاري عزاداري هاي نوين/ محمود جمال الدين زنجاني، مسعود جهاندوست دالنجان، محمدجواد فلاح يخداني.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎12، بهار و تابستان: ص. ۱۴۵-‎۱۷۸.
۳۱۴۹۳ DM13544 تطبيق اختيارات دادستان با اصول دادرسي عادلانه و موازين فقهي در تحقيقات مقدماتي/ سعيد رازاني، محمدجواد فتحي، مهدي شيداييان، عباس منصورآبادي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۳۸۳-‎۴۰۴.
۳۱۴۹۴ DM13545 درنگي در روايي حبس انفرادي/ حميد مسجدسرايي، محمدحسن نجاري.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۴۲۹-‎۴۵۲.
۳۱۴۹۵ DM13546 بررسي مرجع در تکفير معين/ محمد علي راغبي، محمود محامد، محمد جواد محمدي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۴۵۳-‎۴۷۴.
۳۱۴۹۶ DM13547 بررسي اعتبار اصل صحت در ايقاعات/ عليرضا انتظاري نجف آبادي، روح الله مرتضايي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۵۲۵-‎۵۵۴.
۳۱۴۹۷ DM13548 قاعده نفي سبيل و تطبيق آن بر اقتصاد مقاومتي/ اکرم عبدالله پور، زهرا اميري فرد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد دوم: ص ۱-‎۱۶.
۳۱۴۹۸ DM13549 تضمينات حقوقي امنيت اجتماعي شهروندان در نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ سيدحسن آصفي، سيداحمد حبيب نژاد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد دوم: ص ۱۷-‎۲۶.
۳۱۴۹۹ DM13550 مطالعه راهکارهاي مبارزه با فساد اداري در قانون حقوق عمومي/ بهمن فتاحي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد دوم: ص ۲۷-‎۳۹.
۳۱۵۰۰ DM13551 بررسي و موشکافي تخلفات انتظامي قضات در نظام حقوقي ايران/ بهمن فتاحي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد دوم: ص ۴۰-‎۶۰.
۳۱۵۰۱ DM13552 بررسي ارتباط و تضادهاي دعواي خلع يد با دعواي تصرف عدواني/ سيدمحمود موسوي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد دوم: ص ۶۱-‎۶۹.
۳۱۵۰۲ DM13553 بررسي دعواي خلع يد از املاک مشاعي/ سيدمحمود موسوي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد دوم: ص ۷۰-‎۷۶.
۳۱۵۰۳ DM13554 احکام مسابقات و برد و باخت در آنها/ قدرت اله نيازي، مهناز فرهادي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد دوم: ص ۷۷-‎۹۳.
۳۱۵۰۴ DM13555 بررسي فقهي مهلت پرداخت ديه در قتل/ مجيد قورچه بيگي، مرتضي ميرزايي مقدم.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد دوم: ص ۹۴-‎۱۰۴.
۳۱۵۰۵ DM13556 بايسته هاي اجرايي اصل ۳۵ قانون اساسي/ شهرام محقق دولت آبادي، سيدجعفر هاشمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد دوم: ص ۱۰۵-‎۱۱۱.
۳۱۵۰۶ DM13557 مباني تفسير قرارداد در قانون تجارت الکترونيک/ شهرام محقق دولت آبادي، محمدرضا فلاح.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد دوم: ص ۱۱۲-‎۱۲۳.
۳۱۵۰۷ DM13558 تاملي در حکم نکاح معاطاتي يا ازدواج سفيد در فقه/ فرهنگ افراسيابي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد دوم: ص ۱۲۴-‎۱۳۲.
۳۱۵۰۸ DM13559 بررسي تطبيقي موارد فسخ ناشي از شرط ضمن عقد در حقوق ايران و فقه اماميه/ مصطفي انصاري نژاد، مراد مقصودي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎6، زمستان، جلد دوم: ص ۱۳۳-‎۱۴۱.
۳۱۵۰۹ DM13560 نظارت ديوان عدالت اداري و کميسيون اصل نودم قانون اساسي بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي/ سيدمحمد حسيني، سنا قاسمي کهريزه.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎7، بهار: ص ۱-‎۱۰.
۳۱۵۱۰ DM13561 بررسي تاثير زمان و مکان در حقوق کيفري اسلامي/ منصف به آئين.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎7، بهار: ص ۱۱-‎۲۶.
۳۱۵۱۱ DM13562 بررسي ماهيت محاربه و رابطه آن با افساد في الارض/ فاطمه زارع منشادي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎7، بهار: ص ۲۷-‎۳۴.
۳۱۵۱۲ DM13563 بررسي تطبيقي خيارات عقود معاوضي در حقوق ايران و فقه اماميه/ مصطفي انصاري نژاد، مراد مقصودي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎7، بهار: ص ۳۵-‎۴۷.
۳۱۵۱۳ DM13564 خصيصه هاي حقوقي تروريسم سايبري (با تاکيد بر ويژگي هاي جرم شناختي حملات سايبري هسته اي)/ نجمه احمدي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎7، بهار: ص ۴۸-‎۵۸.
۳۱۵۱۴ DM13565 چالش هاي قانون گذاري تروريسم/ سيامک اصغرلو.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎7، بهار: ص ۵۹-‎۶۶.
۳۱۵۱۵ DM13566 بررسي تطبيقي موارد مختص فسخ عقد بيع در حقوق ايران و فقه اماميه/ مصطفي انصاري نژاد، مراد مقصودي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎7، بهار: ص ۶۷-‎۷۹.
۳۱۵۱۶ DM13567 تعليق تعقيب و جايگاه آن در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ نسرين خدابنده لو، مريم حاجي زاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎7، بهار: ص ۹۱-‎۱۰۱.
۳۱۵۱۷ DM13568 تعهدات قوه قضايه در حمايت از حقوق متهمين/ کورش استکي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎7، بهار: ص ۱۰۲-‎۱۱۴.
۳۱۵۱۸ DM13569 احکام و مستندات فقهي اجاره ابدان و ظهور عيب در اجرت و تعدد اجرت از منظر فريقين/ عبداله رحيم خاني، حميد خادم مسجدي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎8، تابستان، جلد اول: ص ۱-‎۱۱.
۳۱۵۱۹ DM13570 مقايسه جرم محاربه و تروريسم در حقوق جزاي ايران و فرانسه/ سعيد پزشکي زاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎8، تابستان، جلد اول: ص ۱۲-‎۱۹.
۳۱۵۲۰ DM13571 مباني مسئووليت حقوقي پزشکان/ استاتيرا غلامي، مهدي يوسفي صادقلو.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎8، تابستان، جلد اول: ص ۲۰-‎۲۵.
۳۱۵۲۱ DM13572 واکاوي جرائم اوليه و ثانويه سبز و مجازات آن در قوانين جزائي ايران، با تاکيد بر مباني فقه اماميه/ طاهره سادات نعيمي، فاطمه باقري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎8، تابستان، جلد اول: ص ۲۶-‎۳۳.
۳۱۵۲۲ DM13573 بررسي مسقطات رد و ارش در خيار عيب از نظر مذاهب پنجگانه/ سيدحسين آل طاها.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎8، تابستان، جلد اول: ص ۳۴-‎۴۷.
۳۱۵۲۳ DM13574 صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در امور حقوقي و آيين دادرسي حاکم بر آن/ فاضله حسيبي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎8، تابستان، جلد اول: ص ۶۲-‎۸۲.
۳۱۵۲۴ DM13575 بررسي راهکارهاي حقوقي پيشگيري از خسارت هاي زيست محيطي با تاکيد بر حقوق ايران و اتحاديه اروپا/ بهزاد اخزري، طيب افشارنيا.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎8، تابستان، جلد اول: ص ۸۳-‎۹۷.
۳۱۵۲۵ DM13576 ممنوعيت استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي از منظر ديوان بين المللي کيفري و اسلام/ بهمن بهري خياوي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎8، تابستان، جلد اول: ص ۹۸-‎۱۰۶.
۳۱۵۲۶ DM13577 بررسي جرم شناختي آزارهاي جنسي زنان در محيط هاي شغلي/ الناز گلبري، عذرا هدايتي آرا.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎8، تابستان، جلد دوم: ص ۱-‎۱۲.
۳۱۵۲۷ DM13578 حقوق شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اسناد بين المللي/ يوسف بي قامت کهريز.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎8، تابستان، جلد دوم: ص ۱۳-‎۲۶.
۳۱۵۲۸ DM13579 شرکت در قتل از منظر قانون و رويه قضايي/ سام اکرمي، سعيده اکرمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎8، تابستان، جلد دوم: ص ۲۷-‎۳۸.
۳۱۵۲۹ DM13580 نگرشي نو در اصل برائت در پرتو گونه هاي جديد بزه کاري/ کورش استکي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎8، تابستان، جلد دوم: ص ۳۹-‎۵۳.
۳۱۵۳۰ DM13581 قضازدايي در نظام عدالت کيفري اطفال و نوجوانان/ نفيسه زائري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎8، تابستان، جلد دوم: ص ۵۴-‎۵۹.
۳۱۵۳۱ DM13582 تعيين يا تخيير در حکم قصاص از منظر اولياي دم/ محمداسمعيل نصيري زارچ.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎8، تابستان، جلد دوم: ص ۶۰-‎۷۳.
۳۱۵۳۲ DM13583 بررسي خمس معادن از نظر فقه و قانون موضوعه/ سيدعلي هاشمي خانعباسي، محسن صادقي لاريمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎8، تابستان، جلد دوم: ص ۷۴-‎۸۱.
۳۱۵۳۳ DM13584 مفهوم کلمه “ولد” در آيات ارث و تاثير آن در سهم الارث نوه هاي يتيم/ نبي اله پاک منش.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎8، تابستان، جلد دوم: ص ۸۲-‎۹۲.
۳۱۵۳۴ DM13585 واکاوي شرط اعتبار کارشناسي پزشکي در اثبات ديه ي منفعت عضو، از منظر فقه اماميه/ محمد حکيم، حبيب اله طاهري.- مباني فقهي حقوقي اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۹-‎۴۲.
۳۱۵۳۵ DM13586 گستره مفهومي قاعده نفي عسر و حرج در ابواب فقهي و نسبت آن با واژه هاي مشابه/ خاطره شاهين فرد… [و ديگران].- مباني فقهي حقوقي اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۴۳-‎۶۷.
۳۱۵۳۶ DM13587 حکم فقهي قيمت گذاري در بازار اسلامي/ محمدصادق فاضل، حسن خدابخشي، اصغر عربيان.- مباني فقهي حقوقي اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۶۹-‎۸۷.
۳۱۵۳۷ DM13588 رابطه فقهي-حقوقي متقاضيان انجماد گامت با گامت هاي منجمد موجود در بانک هاي انجماد/ نازلي محموديان، سيد محمد رضا آيتي، محمود عباسي.- مباني فقهي حقوقي اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۹۱-‎۱۱۸.
۳۱۵۳۸ DM13589 تاثير پيوند اعضا بر سقوط حق قصاص/ حسين ناصر خاکي، عليرضا عسگري، احمد مرادخاني.- مباني فقهي حقوقي اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۹-‎۱۴۲.
۳۱۵۳۹ DM13590 نسبت سنجي فقهي-حقوقي بخت آزمايي با قمار/ ميثم نظري علوم، محمدحسين اسفنديارپور.- مباني فقهي حقوقي اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۱۴۳-‎۱۶۵.
۳۱۵۴۰ DM13591 شرط متاخر و کاربرد آن در حقوق ايران/ سيد ابوالقاسم نقيبي، محمد خاني.- مباني فقهي حقوقي اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۱۶۷-‎۱۹۲.
۳۱۵۴۱ DM13592 جرم شناسي پست مدرن و رويکرد آن به جرم و علت شناسي جنايي/ علي حسين نجفي ابرند آبادي، حسين گلدوزيان.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎23، تابستان: ص. ۹-‎۴۶.
۳۱۵۴۲ DM13593 نظام حقوقي جبران خسارت ناشي از بازداشت متهمان بي گناه؛ پژوهشي در حقوق ايران و حقوق تطبيقي/ اسماعيل شايگان، محمد آشوري.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎23، تابستان: ص. ۴۷-‎۷۹.
۳۱۵۴۳ DM13594 جبران خسارت متهمان بازداشت شده بي گناه در نظام عدالت کيفري ايران و فرانسه/ محمد باقر مقدسي، ابراهيم رضا قلي زاده.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎23، تابستان: ص. ۸۱-‎۱۱۱.
۳۱۵۴۴ DM13595 نقش و جايگاه بزه ديده در حقوق تحقيقات جنايي/ عباس شيري ورنامخواستي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎23، تابستان: ص. ۱۱۳-‎۱۴۲.
۳۱۵۴۵ DM13596 واکنش بازارهاي خريد و فروش مواد مخدر در برابر تدابير کنترلي پليسي: کاهش يا جابجايي/ آزاده صادقي، محمد فرجيها.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎23، تابستان: ص. ۱۴۳-‎۱۷۰.
۳۱۵۴۶ DM13597 کاستي هاي تقنيني در کاهش فساد در معاملات دولتي در پرتو رهنمودهاي OECD/ مهدي فضلي، ابوالفتح خالقي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎23، تابستان: ص. ۱۷۱-‎۲۱۲.
۳۱۵۴۷ DM13598 تاثير عدالت ترميمي بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالي/ پونه طبيب زاده، رضا اسلامي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎23، تابستان: ص. ۲۱۳-‎۲۴۷.
۳۱۵۴۸ DM13599 بررسي جايگزين هاي زندان با تکيه بر ديدگاه زندانيان/ اعظم مهدوي پور، نجمه شهراني کراني، شهين دارابي پناه.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎23، تابستان: ص. ۲۸۱-‎۳۱۷.
۳۱۵۴۹ DM13600 تاملي در ديه صدمات وارده بر ستون فقرات/ محمد حسين شاکر، حميد صديق آخا.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎23، تابستان: ص. ۲۴۹-‎۲۸۰.
۳۱۵۵۰ DM13603 مسئوليت مدني اشخاص دخيل در عمليات تخريب ساختمان/ بهزاد فرجام، مهرداد شکراني.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۱۱-‎۳۱.
۳۱۵۵۱ DM13604 حقوق زن در نکاح از ديدگاه شهيد ثاني و محقق اردبيلي/ پژمان برزعلي، نادر مختاري افراکتي، فرشته ابراهيم آبادي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۳۳-‎۶۹.
۳۱۵۵۲ DM13605 حق مرگ در اسناد بين المللي حقوق بشر/ سروناز مستفيضي، مهدي بالوي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۷۱-‎۹۶.
۳۱۵۵۳ DM13606 احراز قاعده حقوق بين الملل عرفي خاص در قضيه رودخانه سن خوان/ محمد ستايش پور.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۹.
۳۱۵۵۴ DM13607 ارزيابي اجراي دکترين مسئوليت حمايتي در بحران يمن/ بهمن بهري خياوي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۱۳-‎۴۶.
۳۱۵۵۵ DM13608 پيش بيني حق فسخ ضمن عقود وثيقه اي/ جواد پيري.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۴۷-‎۶۵.
۳۱۵۵۶ DM13609 اعتبار و آثار شرط منع فرزندآوري در نکاح/ راضيه حسنخاني، فريبا اکبري.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۶۷-‎۹۷.
۳۱۵۵۷ DM13610 بررسي تطبيقي قرار نظارت قضائي در حقوق ايران و فرانسه/ فريبرز حيدري.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۱۲۹-‎۱۵۷.
۳۱۵۵۸ DM13611 مطالعه تطبيقي نظارت بر عملکرد مديران شرکت هاي سهامي توسط نهادهاي بيرون از شرکت در حقوق ايران و انگليس/ محسن غني.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۲۱۵-‎۲۳۶.
۳۱۵۵۹ DM13612 مطالعه تطبيقي بين حقوق اصيل در معامله غيرنافذ در حقوق ايران و معامله باطل نسبي در حقوق فرانسه/ عباس کريمي، محسن غني.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۱۱-‎۳۰.
۳۱۵۶۰ DM13613 مسئوليت متصديان حمل و نقل هوايي در نظام حقوق بين الملل/ مهريار داشاب، مهرداد محمدي، وحيده نجفي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۳۱-‎۵۳.
۳۱۵۶۱ DM13614 تاملي حقوقي بر نظام آمريکايي حقوق بشر/ محمد ستايش پور.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۵۵-‎۷۳.
۳۱۵۶۲ DM13615 پيشگيري وضعي از جرم قاچاق اسلحه، نگاه تطبيقي به حقوق ايران و آمريکا/ شيدا بناساز نوائي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۷۵-‎۱۰۲.
۳۱۵۶۳ DM13616 انصاف در اسناد و رويه داوري سرمايه گذاري خارجي/ بهزاد آهنگري.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۱۰۳-‎۱۲۶.
۳۱۵۶۴ DM13617 تحليل اقتصادي اصل حسن نيت/ حميد باقرزاده، فاطمه محسني.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۵۳.
۳۱۵۶۵ DM13618 تحقيقات ديوان کيفري بين المللي در وضعيت کنگو و چالش هاي آن؛ از تکاليف دادستان ديوان کيفري تا نقش مخبرين/ جواد صالحي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۱۵۵-‎۱۷۰.
۳۱۵۶۶ DM13619 دستيابي به حقوق بشر کودکان از رهگذر بررسي تفصيلي مفهوم بهترين مصلحت کودک در آموزه هاي حقوقدانان بين المللي/ احمدرضا توحيدي، مهدي کيخسروي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۱.
۳۱۵۶۷ DM13620 کاهش پرونده ها با فصل خصومت: احياي رسيدگي مرحله سوم (پارادوکس يا حقيقت؟)/ مجيد شايگان فرد.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۰۹.
۳۱۵۶۸ DM13621 گفتاري پيرامون حقوق ديپلماسي علم/ سعيد عليزاده مالک.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۲۱۱-‎۲۶۳.
۳۱۵۶۹ DM13601 حق تعويض و تعمير کالا در کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 و حقوق ايران/ محمدرضا شرافت پيما، جعفر کاملي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۶، دوره هفتم، شماره ‎26، زمستان: ص. ۷۹-‎۱۰۴.
۳۱۵۷۰ DM13602 الگوي حقوقي تعادل بين خودمختاري مناطق و يکپارچگي ملت در انديشه دادگاه قانون اساسي اسپانيا (مطالعه موردي: استقلال طلبي کاتالان)/ احمد اعتماد، حسين رحمت اللهي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۶، دوره هفتم، شماره ‎26، زمستان: ص. ۱۲۳-‎۱۵۵.
۳۱۵۷۱ DM13622 مالکيت عمومي بر منابع نفتي و تاثير آن بر انتخاب الگوي قراردادي در حوزه بالادستي صنعت نفت و گاز/ محمدعلي بهمئي، محمد آرين.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۱-‎۳۶.
۳۱۵۷۲ DM13623 اثر بازگشت تحريم هاي ثانويه آمريکا بر صنعت نفت و گاز ايران: فرصت ها و تهديدها/ سيد محمد حسن رضوي، فاطمه زين الديني.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۳۷-‎۶۰.
۳۱۵۷۳ DM13624 آسيب شناسي قوانين ايران در قبال صيانت و حفظ منابع آب هاي سطحي و زيرزميني/ محمود روح الاميني.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۶۱-‎۹۰.
۳۱۵۷۴ DM13625 قرارداد اجاره کشتي گاز  طبيعي  مايع شده و ارتباط آن با قرارداد فروش/ محمد ساردوئي نسب، حامد رسولي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۹۱-‎۱۱۸.
۳۱۵۷۵ DM13626 چالش کثرت سازماني در حقوق بين الملل انرژي/ حجت سليمي ترکماني.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۱۱۹-‎۱۳۸.
۳۱۵۷۶ DM13627 مديريت دانش در سير تاريخي قراردادهاي بالادستي صنعت نفت ايران/ فيصل عامري، عباس کاظمي نجف آبادي، سيدمهدي ميرفتاح.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۱۳۹-‎۱۸۶.
۳۱۵۷۷ DM13628 نقض اصل لزوم وفاي به عهد به موجب اصل حاکميت دايمي دولت بر منابع طبيعي: جبران خسارت يا پرداخت غرامت؟/ مهدي عباسي سرمدي، مسعود اماني، محمدجواد گوهريان.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۱۸۹-‎۲۱۶.
۳۱۵۷۸ DM13629 توسعه صنعت ساخت داخل تجهيزات بخش بالادستي نفت کشور؛ ارزيابي نظام حقوقي در چارچوب سياست‌هاي کلي علم و فناوري/ عباس کاظمي نجف آبادي، عليرضا غفاري.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۲۱۷-‎۲۴۵.
۳۱۵۷۹ DM13630 قرارداد ائتلاف استراتژيک در حقوق تجارت بين الملل با تاکيد بر صنعت نفت و گاز/ جعفر نوري يوشانلويي، سميرا غلام دخت.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۲۴۷-‎۲۷۱.
۳۱۵۸۰ DM13632 خصوصي سازي وظايف واحدهاي حقوقي دستگاه هاي اجرايي در حقوق ايران و فرانسه/ علي مشهدي، اسماعيل کشاورز.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص. ۹-‎۲۶.
۳۱۵۸۱ DM13633 جايگاه معاون اول به عنوان کفيل رئيس جمهور و مسئوليت هاي پيش بيني شده وي در نظام حقوقي ايران/ محمد مظهري، مرتضي قاسم آبادي، علي رضا ناصري.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص. ۲۷-‎۵۳.
۳۱۵۸۲ DM13634 درآمدي بر ويژگي هاي مقررات اقتصادي خوب و کارامد در حقوق رقابت/ مرتضي اصغرنيا، ولي رستمي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص. ۵۵-‎۷۳.
۳۱۵۸۳ DM13635 شايسته گزيني در نظام حقوق استخدامي ايران و آمريکا/ سيد محمد مهدي غمامي، سيد حسن حسيني.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص. ۷۵-‎۱۰۲.
۳۱۵۸۴ DM13631 تسهيم مسئوليت بين المللي دولت ها ناشي از عمل دولت ديگر يا سازمان بين المللي/ مهدي حدادي، محمد ستايش پور.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎14، تابستان: ص. ۱۴۹-‎۱۸۲.
۳۱۵۸۵ DM13636 نحوه اجبار به انجام تعهدات قراردادي (حقوق ايران – فقه اماميه)/ هادي آقاپور.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۷-‎۲۱.
۳۱۵۸۶ DM13637 خسارت ناشي از بازداشت با مطالعه تطبيقي در حقوق انگليس/ مريم سيدحاتمي، فاطمه کريميان.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۲۲-‎۴۵.
۳۱۵۸۷ DM13638 مطالعه تطبيقي تخلفات کارکنان آموزش و پرورش ايران انگلستان و جمهوري آذربايجان/ محمد غفاريان، ولي ساساني کورعباسلو.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۴۶-‎۷۳.
۳۱۵۸۸ DM13639 مطالعه تطبيقي حقوق بشر در اعلاميه جهاني حقوق بشر و رساله حقوق امام سجاد (ع)/ سيدباقر سيدي بنابي، ميثم ندايي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۷۴-‎۱۰۰.
۳۱۵۸۹ DM13640 شناخت علامت تجارتي در نظام حقوقي ايران با نگرشي در کنوانسيون هاي بين المللي/ جواد ساساني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱۰۱-‎۱۲۶.
۳۱۵۹۰ توسعه نسل هاي حقوق بشر در تصميمات ديوان بين المللي دادگستري/ حسين يزداني … [و ديگران].- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎3۵، پاييز: ص ۷-‎۳۲.
۳۱۵۹۱ انتقال مالکيت و اجاره اشياء فضايي موجود در مدار در پرتو حقوق بين الملل فضايي/ حسنا خالوندي، سيدهادي محمودي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎3۵، پاييز: ص ۳۳-‎۵۳.
۳۱۵۹۲ ارتباط حق بر غذا و سياست هاي تجارت جهاني کشاورزي: تعامل يا تقابل؟/ فرهاد طلايي، علي رزم خواه.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎3۵، پاييز: ص ۵۵-‎۸۲.
۳۱۵۹۳ تحليل حقوقي – اقتصادي ماده 21 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۱۳۹۵/ فيصل عامري، مسلم حاج محمدي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎3۵، پاييز: ص ۸۳-‎۱۱۱.
۳۱۵۹۴ دگرديسي مفهوم نظريه تفکيک قوا به مفهومي کارکردي/ محمدرضا ويژه، زهره سادات اميرآفتابي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎3۵، پاييز: ص ۱۱۳-‎۱۴۴.
۳۱۵۹۵ برابري و عدم تبعيض در نظام حقوق بشر/ علي سالاري.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎3۵، پاييز: ص ۱۴۵-‎۱۶۹.
۳۱۵۹۶ اعتراض ثالث به راي ورشکستگي در آيينه رويه قضايي/ نعمت اله حاجعلي، ابوذر کوهنورد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎3۵، پاييز: ص ۱۷۱-‎۱۹۸.
۳۱۵۹۷ ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقابل در تعهدات بنيادين حقوق بشر و حقوق بشردوستانه/ هاله حسيني اکبرنژاد، حوريه حسيني اکبرنژاد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎3۵، پاييز: ص ۱۹۹-‎۲۴۲.
۳۱۵۹۸ گستره مسئوليت محقق در برابر خسارات زيست محيطي ناشي از تحقيقات دانشگاهي/ کوثر فيروزپور.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎3۵، پاييز: ص ۲۴۳-‎۲۶۲.
۳۱۵۹۹ راهکارهاي برون رفت از بن بست هاي مذاکراتي و حل تعارض مسائل نفتي/ محمد عليخاني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎3۵، پاييز: ص ۲۶۳-‎۲۸۵.
۳۱۶۰۰ تاثير فقه اسلامي در شکل گيري حقوق کامن لا/ برهام محمد عطاءالله؛ ترجمه حمزه اميني نسب.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎3۵، پاييز: ص ۲۸۷-‎۲۹۸.
۳۱۶۰۱ DM13641 اصل ترافعي بودن محاکمات کيفري در حقوق ايران/ عباس زراعت، محمود اشرافي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎101، بهار: ص ۱۱-‎۳۵.
۳۱۶۰۲ DM13642 بايسته هاي کيفرگزيني در رويارويي با جرايم سايبري با تاکيد بر رويه قضايي/ جلال توحيدي نافع، حسين اميرلي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎101، بهار: ص ۳۷-‎۶۰.
۳۱۶۰۳ DM13643 بررسي قابليت جبران پذيري عدم النفع در فقه اماميه/ محمد روشن، علي اکبر جعفري، مجتبي جهان تيغي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎101، بهار: ص ۶۱-‎۸۳.
۳۱۶۰۴ DM13644 شرع گرايان و قانون در عصر انقلاب مشروطه ايران/ محمد راسخ، فاطمه بخشي زاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎101، بهار: ص ۸۵-‎۱۱۶.
۳۱۶۰۵ DM13645 رويکرد قانون آيين دادرسي کيفري 1392 به جرايم منافي عفت/ مهدي شيدائيان، زينب شيدائيان.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎101، بهار: ص ۱۱۷-‎۱۳۹.
۳۱۶۰۶ DM13646 تحليل حقوقي ارکان دعواي اعتراض به تشخيص اراضي ملي/ حسن لطفي، ياسر غلامي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎101، بهار: ص ۱۴۱-‎۱۶۵.
۳۱۶۰۷ DM13647 اثر حاکميت نوع نظام ادله اي بر هدف دادرسي مدني در حقوق ايران/ رحيم مختاري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎101، بهار: ص ۱۶۷-‎۱۸۶.
۳۱۶۰۸ DM13648 بررسي تطبيقي مفهوم و معيارهاي تشخيص نقض اساسي قرارداد/ رسول قاسمي، سيدمحمدهادي مهدوي، داوود نصيران.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎101، بهار: ص ۱۸۷-‎۲۱۱.
۳۱۶۰۹ DM13649 زيرساخت فني – حقوقي تصديق هويت در بانکداري نوين با نگاهي به جرم دسترسي غيرمجاز/ حسين ميرمحمدصادقي، افشين آذري متين.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎101، بهار: ص ۲۱۳-‎۲۳۱.
۳۱۶۱۰ DM13650 حق اتباع و سرمايه گذاران خارجي در دسترسي به شبکه انرژي/ حميدرضا نيک بخت، مهدي هفتاني، سارا ميرمحمدصادقي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎101، بهار: ص ۲۳۳-‎۲۵۸.
۳۱۶۱۱ DM13651 چشم انداز رهن منفعت از حيث اجرا در نظام حقوقي ايران/ محمدحسن صادقي مقدم، امين قاسم پور.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎54، پاييز: ص ۷-‎۳۶.
۳۱۶۱۲ DM13652 حق بر فراموش شدن؛ از مفهوم شناسي تا چالش هاي فراروي آن/ نبي الله غلامي، حسن علي موذن زادگان.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎54، پاييز: ص ۳۷-‎۶۶.
۳۱۶۱۳ DM13653 بررسي و نقد نظريه تفکيک قصد و فعل در استفاده از سلاح هسته اي/ محمود حکمت نيا، احمد احساني فر.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎54، پاييز: ص ۶۷-‎۹۶.
۳۱۶۱۴ DM13654 بررسي فقهي – حقوقي شخصيت حقوقي/ حسن آقانظري.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎54، پاييز: ص ۹۷-‎۱۲۵.
۳۱۶۱۵ DM13655 تعارض علم اجمالي با قسم و قسامه (نقدي بر ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامي)/ اسماعيل آقابابايي بني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎54، پاييز: ص ۱۲۵-‎۱۴۲.
۳۱۶۱۶ DM13656 درنگي در مفهوم احساس عدالت قضايي/ علي رضا آذربايجاني، محسن کاظمي نجف آبادي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎54، پاييز: ص ۱۴۳-‎۱۶۰.
۳۱۶۱۷ DM13657 شايستگي هاي اخلاقي پدر و اثر آن در ولايت قهري/ محسن اسماعيلي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎55، زمستان: ص ۷-‎۲۶.
۳۱۶۱۸ DM13658 امکان فروش مبيع سلف پيش از سررسيد از ديدگاه فقيهان شيعه و اهل سنت/ عبدالحسين شيروي، هادي رحماني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎55، زمستان: ص ۲۷-‎۵۸.
۳۱۶۱۹ DM13659 گستره نظارت شرعي شوراي نگهبان در اصل چهارم قانون اساسي (نسبت سنجي اصول چهارم و يکصد و دوازدهم قانون اساسي)/ محمدجواد ارسطا.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎55، زمستان: ص ۵۹-‎۸۲.
۳۱۶۲۰ DM13660 مباني نظري سياست جنايي اسلام در برابر مفاسد اقتصادي/ محمد حسني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎55، زمستان: ص ۸۳-‎۱۱۰.
۳۱۶۲۱ DM13661 شرط پرداخت از مال معين در عقد ضمان/ اسماعيل نعمت اللهي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎55، زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۲۸.
۳۱۶۲۲ DM13662 ضمان مدني ناشي از نقض حق فکري: دعواي مسئوليت يا استيفا؟/ عبدالله رجبي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎55، زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۵۴.
۳۱۶۲۳ DM13663 قاعده احترام، تکليف يا مسئوليت/ احمد ديلمي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۷-‎۳۲.
۳۱۶۲۴ DM13664 تحليل قاعده اغتفار و نقش آن در شروط ضمن عقد/ علي اصغر گل محمدي، علي تولايي، سيدجعفر هاشمي باجگاني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۳۳-‎۵۶.
۳۱۶۲۵ DM13665 تحليلي بر ابزار نظارتي استيضاح وزيران در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و ايرادهاي حاکم بر آن/ حمزه اشکبوس، فيروز اصلاني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۵۷-‎۷۶.
۳۱۶۲۶ DM13666 عناصر رهزن و مولفه هاي فهم صحيح تفاوت هاي حقوقي زن و مرد در اسلام با پافشاري بر ديدگاه هاي آيت الله معرفت/ محمد عرب صالحي، سعيد متقي فر.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۷۷-‎۱۰۶.
۳۱۶۲۷ DM13667 اثربخشي اجرايي به حکم کيفري خارجي: توجيه فقهي و کارايي قضايي/ ابراهيم شريفي، حسن پوربافراني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۳۰.
۳۱۶۲۸ DM13668 کيفرگذاري در پرتو اصل کرامت انسان/ غلام رضا پيوندي، سيدعلي رضا ميربد.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱۳۱-‎۱۶۶.
۳۱۶۲۹ DM13669 ماهيت فقهي و حقوقي قرض دادن برگه چک و روابط اطراف آن/ اسماعيل نعمت اللهي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎47)، بهار و تابستان: ص ۵-‎۲۵.
۳۱۶۳۰ DM13670 بررسي رابطه تحريم و تجريم در پرتو قاعده التعزير لکل عمل محرم/ علي غلامي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎47)، بهار و تابستان: ص ۲۷-‎۴۷.
۳۱۶۳۱ DM13671 اثر معاملات اضطراري ناشي از اکراه در فقه اماميه و حقوق ايران/ سيدمصطفي سعادت مصطفوي، عليرضا نورآبادي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎47)، بهار و تابستان: ص ۴۹-‎۶۸.
۳۱۶۳۲ DM13672 نقش دادرسي اساسي در حفظ و صيانت از انتخاب (راي) مردم در فرانسه و ايران/ محسن ايرج، خيراله پروين.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎47)، بهار و تابستان: ص ۶۹-‎۸۹.
۳۱۶۳۳ DM13673 رهيافتي بر ساختار حقوقي – سياسي دولت مدرن در کشورهاي اسلامي/ اسماعيل آجرلو، فيروز اصلاني.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎47)، بهار و تابستان: ص ۹۱-‎۱۱۷.
۳۱۶۳۴ DM13674 حمايت از انتقال گيرنده با حسن نيت در حقوق ايران و فرانسه/ پوريا رضي، ابراهيم عبدي پور فرد.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎47)، بهار و تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۳۲.
۳۱۶۳۵ DM13675 مباني فقهي و حقوقي نظريه تعديل قضايي قراردادها در نظام حقوقي ايران و مصر/ عبدالله خطيب، محمدرضا فلاح، علي تولايي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎47)، بهار و تابستان.
۳۱۶۳۶ DM13676 از شناسايي منع تجسس به مثابه قاعده اي فقهي تا انعکاس آثار آن در نظام دادرسي کيفري ايران/ غلامحسن کوشکي، رضا موسوي آزاده.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎47)، بهار و تابستان: ص ۱۵۵-‎۱۸۰.
۳۱۶۳۷ DM13677 تبارشناسي مال: مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام و غرب/ محمود کاظمي، رحيم پيلوار.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎47)، بهار و تابستان: ص ۱۸۱-‎۲۰۷.
۳۱۶۳۸ DM13678 شروط صحت وصيت به نفع حمل در فقه و حقوق اسلامي/ سيدمهدي دادمرزي، روح الله رضايي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎47)، بهار و تابستان: ص ۲۰۹-‎۲۳۴.
۳۱۶۳۹ DM13679 مطالعه تطبيقي فروش خودياري/ سيدمهدي موسوي، احمد امير معزي، احمد حسني کارمزدي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎47)، بهار و تابستان: ص ۲۳۵-‎۲۵۵.
۳۱۶۴۰ DM13680 واکاوي تاثير اراده در تکوين ايقاعات/ ابوالحسن مجتهد سليماني، سيدمحمدصادق موسوي، محسن امامي قشلاقي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎47)، بهار و تابستان: ص ۲۵۷-‎۲۷۷.
۳۱۶۴۱ DM13681 تاملي در دعواي جلب شخص ثالث در حقوق ايران و قواعد آيين دادرسي مدني فدرال آمريکا/ خليل احمدي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۲۵.
۳۱۶۴۲ DM13682 رابطه تجارت آزاد و حفاظت از محيط زيست در حقوق بين الملل/ محمود جلالي، عليرضا آرش پور، مهسا نوابي فرد.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۷-‎۵۵.
۳۱۶۴۳ DM13683 کاوشي در بايسته هاي اعمال قاعده درا در اجراي مجازات از منظر فقه جزايي و حقوق موضوعه/ محمدجعفر حبيب زاده، سيددريد موسوي مجاب، عرفان خرمي عراقي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۷-‎۸۲.
۳۱۶۴۴ DM13684 جمهوريت و اسلاميت در قانون اساسي ايران؛ حاکميت دوگانه يا واحد/ عليرضا دبيرنيا.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۳-‎۱۰۴.
۳۱۶۴۵ DM13685 سلب مالکيت زيست محيطي در رويه داوري سرمايه گذاري خارجي/ الناز نساري، سيدقاسم زماني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۵-‎۱۳۶.
۳۱۶۴۶ DM13686 بررسي تطبيقي اصل انصاف و اصول عدل و انصاف/ انسيه مطيعي، مسعود البرزي ورکي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۳۷-‎۱۶۱.
۳۱۶۴۷ DM13687 منافع سه گانه در خسارت هاي قراردادي/ اسماعيل نعمت اللهي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۶۳-‎۱۸۹.
۳۱۶۴۸ DM13688 گستره حق قيام و نسبت آن با بزه بغي/ غلامحسين الهام، اميرحسين بحيرايي، علي اصغر فرج پور اصل مرندي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎81، بهار: ص ۱-‎۲۷.
۳۱۶۴۹ DM13689 عدالت نفساني قاضي در فقه اماميه و حقوق ايران/ علي اکبر ايزدي فرد، حسين کاويار، سيدمجتبي حسين نژاد.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎81، بهار: ص ۲۹-‎۵۱.
۳۱۶۵۰ DM13690 حقوق و اختيارات مالي پدر در حقوق ايران و فرانسه/ غلامعلي سيفي زيناب، مهرانگيز شاهمرادي زواره.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎81، بهار: ص ۵۳-‎۷۶.
۳۱۶۵۱ DM13691 حق بزه ديده در تعيين کيفر و نحوه اجراي آن/ عباس شيري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎81، بهار: ص ۷۷-‎۱۰۵.
۳۱۶۵۲ DM13692 حمايت از حقوق مصرف کننده در قراردادهاي مشارکت زماني/ محمود صادقي، زينب حسامي شهرضايي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎81، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۳۷.
۳۱۶۵۳ DM13693 کارآيي اقتصادي و دخالت دولت در قراردادها/ حسن لطفي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎81، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۶۶.
۳۱۶۵۴ DM13694 کاربرد عرف در مقام تفسير در حقوق قضايي مبتني بر مباني فقه اماميه/ سيدمصطفي محقق داماد، محمدامين کيخافرزانه.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎81، بهار: ص ۱۶۷-‎۱۹۱.
۳۱۶۵۵ DM13695 اصل شفافيت قانون و جايگاه آن در رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر و حقوق کيفري ايران/ حسنعلي موذن زادگان، حامد رهدارپور.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎81، بهار: ص ۱۹۳-‎۲۲۰.
۳۱۶۵۶ DM13696 اقامه دعواي جبران خسارت زيست محيطي در نظام حقوق ايران/ مجتبي همتي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎81، بهار: ص ۲۲۱-‎۲۵۳.
۳۱۶۵۷ DM13697 بررسي قاعده الخراج بالضمان با رويکردي بر نظرات امام خميني (س)/ سيدمحمد موسوي بجنوردي، محدثه مقدم فر.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎78، بهار: ص ۱-‎۱۴.
۳۱۶۵۸ DM13698 بازخواني حقوقي – فقهي ضرب زن در متون ديني و آراي امام خميني (س)/ جلال سلطان احمدي، مهري يزداني، آرزو ملکشاه.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎78، بهار: ص ۵۳-‎۷۹.
۳۱۶۵۹ DM13699 ارزيابي تطبيقي ديدگاه هاي کانت و ميل درباره منزلت انساني و حقوقي زنان/ سيدعلي محمودي.- سياست (مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران). ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۴۳-‎۱۶۲.
۳۱۶۶۰ DM13700 مقايسه عملکرد کميسيون و شوراي حقوق بشر در ارتباط با جمهوري اسلامي ايران/ مهدي عباس زاده فتح آبادي، زهرا شجاعي.- سياست (مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران). ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۹۱-‎۷۰۷.
۳۱۶۶۱ DM13701 اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي/ ولي اله نوري، سيدقاسم زماني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎58، بهار: ص ۹-‎۲۷.
۳۱۶۶۲ DM13702 حمايت هاي احتياطي و مساعدتي از حقوق مسافران هواپيما در صورت ورشکستگي شرکت هاي هواپيمايي/ محمدحسن صادقي مقدم، سيدعلي خزائي، ميلاد سلطاني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎58، بهار: ص ۲۹-‎۵۵.
۳۱۶۶۳ DM13703 جايگاه رويه قضايي و قانون به عنوان منابع حقوق در دکترين حقوقي/ حسن وکيليان.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎58، بهار: ص ۵۷-‎۸۱.
۳۱۶۶۴ DM13704 دولت ممتنع: خوانش انتقادي نظريه امتناع دولت مدرن اسلامي حلاق/ مهدي مرادي برليان، سيدعليرضا حسيني بهشتي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎58، بهار: ص ۸۱-‎۱۱۲.
۳۱۶۶۵ DM13705 حق فراموش شدن در ترازو: نياز ناشي از فضاي مجازي يا تهديدي براي آزادي بيان!؟/ سيدمحمدهادي قبولي درافشان، مصطفي بختياروند، اکرم آقامحمدي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎58، بهار: ص ۱۱۳-‎۱۳۵.
۳۱۶۶۶ DM13706 رابطه ميان عرف موخر و معاهده، در چارچوب ماده 10 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي/ هيبت اله نژدي منش، هاجر راعي دهقي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎58، بهار: ص ۱۳۷-‎۱۶۳.
۳۱۶۶۷ DM13707 نسل جديد موافقت نامه هاي بين المللي؛ برجام/ عليرضا ظاهري، مجتبي نظيف.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎58، بهار: ص ۱۶۵-‎۱۹۲.
۳۱۶۶۸ DM13708 بررسي نهادهاي تنظيم کننده بازار برق در حقوق ايران و ايالات متحده آمريکا/ ام ليلا فقيه عبدالهي، روح الله موذني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎58، بهار: ص ۱۹۳-‎۲۲۰.
۳۱۶۶۹ DM13709 مطالعه تطبيقي خسارت معنوي در حقوق ايران و مصر از منظر اخلاقي/ حسن اژدري، نجادعلي الماسي، ايرج پورعرفان.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۵-‎۲۰.
۳۱۶۷۰ DM13710 مسئوليت مدني و اخلاقي دولت در اعمال سياست هاي مالي بر مبناي ضابطه تقصير سنگين/ غفور خوييني، ابوالحسن مجتهد سليماني، سيداميرحسين بحريني.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۶۱-‎۷۸.
۳۱۶۷۱ DM13711 بررسي مسئوليت مدني و اخلاقي در حوزه سنجش از دور/ ابوالحسن مجتهد سليماني، پرويز ضياييان فيروزآبادي، سيمين اسدزاده طالعي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۰۷-‎۱۲۲.
۳۱۶۷۲ DM13712 مباني اخلاقي – روانشناختي ضرورت جرم انگاري جرايم دولتي با تاکيد بر مدل هاي حکومتي/ معاذ عبدالهي، سيدمحمود ميرخليلي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۲۳-‎۱۳۸.
۳۱۶۷۳ DM13713 مباني و دلايل نظارت مردم بر دولت در قانون اساسي با تاکيد بر رويکرد اخلاقي/ علي کاظم زاده.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۳۹-‎۱۶۰.
۳۱۶۷۴ DM13714 تحليل جرم شناختي عارضه هيپوگليسمي و بررسي تاثير آن بر رفتار مجرمانه/ صفورا محمدصالحي داراني.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۶۱-‎۱۸۲.
۳۱۶۷۵ DM13715 تحليل سياست جنايي امنيت مدار در پرتو اصول اخلاقي و موازين حقوق بشري/ اسلام مندني، محمد آشوري.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۸۳-‎۲۰۴.
۳۱۶۷۶ DM13716 جلوه هاي الزامات اخلاقي شهروندان در حقوق کيفري ايران/ عباس زراعت، ميثم نعمت الهي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۲۰۵-‎۲۲۸.
۳۱۶۷۷ DM13717 حفظ حقوق شهروند مجازي در راستاي منشور حقوق شهروندي/ نفيسه نکويي مهر، عاطفه حسيني فرد.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۲۲۹-‎۲۴۲.
۳۱۶۷۸ DM13718 استانداردهاي اخلاقي و رفتاري:/ محمدرضا ويژه، آزاد رضائي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۲۴۳-‎۲۶۸.
۳۱۶۷۹ DM13719 شناخت علامت تاييدي و انواع آن در قياس با ساير علايم و نشان هاي تجاري/ منصور اميني، محمدحسن خدادادي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۳۱۶۸۰ DM13720 تحليل مبناي حقوق مسئوليت مبتني بر توليد/ عليرضا باريکلو.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۱-‎۴۴.
۳۱۶۸۱ DM13721 تاثير تقلب در معامله پايه بر اعتبار اسنادي با تاکيد بر رويکرد محاکم حقوقي ايران در پرونده سوء استفاده کلان بانکي (معروف به اختلاس سه هزار ميلياردي)/ فرشته گروئي، مرتضي شهبازي نيا.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۵-‎۶۶.
۳۱۶۸۲ DM13722 آثار الزامات کنوانسيون تنوع زيستي بر قراردادهاي انتقال فناوري زيستي/ ابراهيم عبدي پور فرد، سيدجعفر موسوي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۶۷-‎۸۶.
۳۱۶۸۳ DM13723 عقد ضمان، زوال يا بقاي تضمينات تعهد (با نگاهي به حقوق فرانسه)/ سيدعلي سيداحمدي سجادي، ايمان دهقاني دهج.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۸۷-‎۱۰۶.
۳۱۶۸۴ DM13724 مطالعه تطبيقي حقوق مالي اجراکنندگان آثار ادبي و هنري (گستره، اسقاط، انتقال)/ سعيد محسني، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۸.
۳۱۶۸۵ DM13725 ماهيت سهام وثيقه مديران شرکت هاي سهامي عام/ ميلاد ملائي خاص، محمدرضا اميرمحمدي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۲۹-‎۱۴۸.
۳۱۶۸۶ DM13726 حق تصوير/ عباس ميرشکاري.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۴.
۳۱۶۸۷ DM13727 مسئوليت اجير خاص در نقض قرارداد اجاره/ اسماعيل نعمت اللهي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۷۵-‎۱۹۶.
۳۱۶۸۸ DM13728 راهکارهايي براي کاهش اطاله دادرسي مالياتي/ اسدالله ياوري، حامد ادريسيان.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎13، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۵.
۳۱۶۸۹ DM13729 تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک هاي غيردولتي با مقررات قانوني/ فردين قريشي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎13، بهار و تابستان: ص ۲۷-‎۴۶.
۳۱۶۹۰ DM13730 استانداردهاي بين المللي حمايت از سرمايه گذاري خارجي/ علي رضا انصاري مهياري، ليلا رئيسي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎13، بهار و تابستان: ص ۴۷-‎۸۸.
۳۱۶۹۱ DM13731 گفتمان اقتدارگراي سنتي و اقتصاد سياسي تعذيب/ سيدمحمدجواد ساداتي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎13، بهار و تابستان: ص ۸۹-‎۱۱۹.
۳۱۶۹۲ DM13732 الزامات مبارزه با پول شويي در حقوق کيفري ايران در پرتو حقوق کيفري فراملي/ توحيد شفيع زاده ديزجي، محمدعلي اردبيلي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎13، بهار و تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۵۵.
۳۱۶۹۳ DM13733 يک مدل پويا براي بررسي ارتباط حقوق مالکيت فکري و پيچيدگي اقتصادي: مطالعه شاخص جديد نوآوري مبتني بر دانش/ مهلا آقايي، سيدسعيد ملک الساداتي، مصطفي سليمي فر.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎13، بهار و تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۸۸.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up