تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر ماه 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذرماه 97

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۱۶۹۴ برخي از جلوه هاي بارز الگوي دادرسي منصفانه در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ بهارک شاهد، نسرين مهرا.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎12، پاييز – زمستان: ص ۵-‎۳۰.
۳۱۶۹۵ مباني نظريه انتخاب منطقي در پيشگيري وضعي./ مهدي مقيمي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎12، پاييز – زمستان: ص ۳۱-‎۵۶.
۳۱۶۹۶ پيشگيري از انتقال عوايد ناشي از جرايم سازمان يافته در حقوق کيفري ايران و اسناد بين المللي/ ياسر غلام نژاد، محمدعلي مهدوي ثابت.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎12، پاييز – زمستان: ص ۵۷-‎۹۷.
۳۱۶۹۷ بررسي رويکرد قانون آيين دادرسي کيفري (1392) به حقوق شاهد و مطلع در مرحله تحقيقات مقدماتي و ميزان انطباق آن با اسناد بين المللي و منطقه اي/ عباس اختري، حسنعلي موذن زادگان.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎12، پاييز – زمستان: ص ۹۹-‎۱۲۳.
۳۱۶۹۸ تحليل حقوقي بزه تغيير کاربري غيرمجاز از طريق ديوارکشي اراضي زراعي و باغ ها با تاکيد بر رويه قضايي/ حميد بهره مند، ناصر قنبريان.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎12، پاييز – زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۵۱.
۳۱۶۹۹ تحليل کيفرشناختي قانون جزاي عرفي مصوب 1295 شمسي./ مهدي صبوري پور، ايرج خليل زاده.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎12، پاييز – زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۸۲.
۳۱۷۰۰ امکان سنجي کاربست نهادهاي جزايي نوپيدا در حدود./ حسين خدايار، رحيم نوبهار.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎12، پاييز – زمستان: ص ۱۸۳-‎۲۰۶.
۳۱۷۰۱ DM13734 شناسايي احکام کيفري خارجي و اجراي آن در نظام حقوقي اسلام و قوانين موضوعه ايران./ امين الهيان، مجتبي الهيان، محمدابراهيم الهيان.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص.۲۷ -‎۴۸.
۳۱۷۰۲ DM13735 باز پژوهي در عيوب مجوز فسخ نکاح/ سيد مسلم حسيني ادياني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۶۹-‎۸۷.
۳۱۷۰۳ DM13736 ماهيت توکيل و تاثير فوت يکي از وکلاء در قوام عقد وکالت/ رضا رنجبر.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۸۹-‎۱۰۹.
۳۱۷۰۴ DM13737 سامان دهي نظريه صحت تاهلي/ عباس کريمي، افروز صمدي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۱۵۵-‎۱۶۸.
۳۱۷۰۵ DM13738 عدم لزوم رعايت تمکين عام در صورت تامين انحصاري نفقه توسط زوجه./ نسرين کريمي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۱۶۹-‎۱۸۲.
۳۱۷۰۶ DM13739 اجراي حد توسط گناهکار از منظر روايات و فقه اماميه/ محمد علي محب الرحمان، محمد مهدي محب الرحمان.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۱۸۳-‎۲۰۱.
۳۱۷۰۷ DM13740 قلمرو کم فروشي در فقه و حقوق ايران/ حميد محمدي راد، زينب ممقاني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۲۰۳-‎۲۲۰.
۳۱۷۰۸ DM13741 جرم انگاري بدعت؛ مطالعه تطبيقي در مذاهب اسلامي/ علي مظهر قراملکي، علي دادخواه.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۲۲۱-‎۲۴۳.
۳۱۷۰۹ DM13742 ارزيابي مباني فقهي ديه فرزند نامشروع با نگرشي بر ماده 552 قانون مجازات اسلامي/ سعيد نظري توکلي، ميثم خزائي، طه زرگريان.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۲۴۵-‎۲۶۵.
۳۱۷۳۰ DM13756 مطالعه تطبيقي قاعده ايجاد انگيزه براي گزارش دهي فساد و سازکارهاي حقوقي براي تحقق آن/ محمدرضا قاسمي، سيدمحمدمهدي غمامي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎21، زمستان: ص ۷-‎۲۸.
۳۱۷۳۱ DM13757 بايسته هاي دستگيري متهم در نظام حقوقي انگلستان و اسناد بين المللي/ عبدالرضا جوان جعفري، محمد نوروزي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎21، زمستان: ص ۲۹-‎۵۱.
۳۱۷۳۲ DM13758 صلاحيت دادگاه ويژه سنگال: مزيت روش کپي و الحاق در اساس نامه نويسي/ احمدرضا توحيدي، محمد ستايش پور.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎21، زمستان: ص ۵۳-‎۷۷.
۳۱۷۳۳ DM13759 ممنوعيت دريافت وکالت بلاعزل از توليدکنندگان وام گيرنده/ علي طهماسبي، عبدالله جمشيدي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎21، زمستان: ص ۷۹-‎۱۰۵.
۳۱۷۳۴ DM13760 ماهيت قرارداد فورفيتينگ در حقوق ايران و آمريکا/ سيدعلي اکبر طبايي، سعيد حقيقي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎21، زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۷.
۳۱۷۳۵ DM13761 بررسي تطبيقي مسووليت مدني قاضي/ بهنام رضاوندي، عباس نجفي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎21، زمستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۲.
۳۱۷۳۶ DM13762 انتخابي بودن دادستان: مفهوم شناسي و چالش هاي فرارو/ نبي اله غلامي، محمد متين پارسا.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎21، زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۷.
۳۱۷۳۷ DM13763 قواعد لفظي اصول فقه و تاثير آن در تحقق عدالت قضايي در دادرسي مدني/ حميد بهراميان، مصطفي رجايي پور، حسين احمري.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۱۱-‎۳۶.
۳۱۷۳۸ DM13764 بررسي فقهي و حقوقي خيار رويت در معاملات الکترونيکي/ محمدمهدي زارعي، سيدمهدي جانعلي نژاد.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۳۷-‎۵۴.
۳۱۷۳۹ DM13765 مباني فقهي تجديدنظرخواهي راي قضات/ جعفر جعفرزاده، محمد جعفري هرندي، رحمت فرحزادي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۵۵-‎۶۶.
۳۱۷۴۰ DM13766 واکاوي تطبيقي دفاع مشروع در فقه اماميه و حقوق بين الملل/ سيدحسين حسيني زندآبادي … [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۶۷-‎۸۰.
۳۱۷۴۱ DM13767 ارزيابي فقهي شروط بيع صرف با تاملي در شرطيت تقابض در مجلس/ ميثم خزائي، سيدمحمدحسن سيادت، طه زرگريان.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۸۱-‎۱۰۸.
۳۱۷۴۲ DM13768 مذاق شريعت و کارکردهاي آن با تاکيد بر فقه جزايي اماميه/ عادل ساريخاني، مسعود نيک پرور.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۱۰۹-‎۱۲۸.
۳۱۷۴۳ DM13769 بررسي ماهيت و خصوصيات اذن در تصرف/ ابوذر صيادي کوشک قاضي، رضا عباسيان، سيدمحمدهادي مهدوي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۱۲۹-‎۱۵۰.
۳۱۷۴۴ DM13770 تاملي بر وصيت افراد بلاوارث در مازاد بر ثلث مال در فقه شيعه و حقوق ايران/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، صالح سعادت.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۱۵۱-‎۱۷۲.
۳۱۷۴۵ DM13771 بررسي مباني فقهي و حقوقي بيمه تکافل و مقايسه آن با عقود مشابه/ حيدر اميرپور.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎1 (پياپي ‎13)، بهار و تابستان: ص ۱-‎۸.
۳۱۷۴۶ DM13772 بازپژوهي مستندات فقهي اصل صحت در قراردادها با هدف تعيين محدوده آن در ماده 223 قانون مدني/ محمدرسول آهنگران.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎1 (پياپي ‎13)، بهار و تابستان: ص ۹-‎۱۸.
۳۱۷۴۷ DM13773 ابعاد حقوقي نقش و قابليت ايجاد بيمه سپرده در ايران/ محمود باقري، صادق عبدي، نسيم برخي.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎1 (پياپي ‎13)، بهار و تابستان: ص ۱۹-‎۲۸.
۳۱۷۴۸ DM13774 محدوديت هاي خسارات قابل جبران در حقوق رقابت/ رضا خشنودي، سيدعليرضا شکوهيان، رضا علي پور.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎1 (پياپي ‎13)، بهار و تابستان: ص ۲۹-‎۳۹.
۳۱۷۴۹ DM13775 تعهد تشريفاتي در معاملات بورس و اوراق بهادار (تحليل راي هيئت داوري بورس مبني بر اعلان عدم تحقق معامله)/ عباس کريمي، محمد صادقي.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎1 (پياپي ‎13)، بهار و تابستان: ص ۴۰-‎۵۱.
۳۱۷۵۰ DM13776 آثار انتقال عين مستاجره به مستاجر در فقه اسلامي، حقوق ايران و مصر/ محمد غلامعلي زاده، محسن سليماني.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎1 (پياپي ‎13)، بهار و تابستان: ص ۵۲-‎۵۸.
۳۱۷۵۱ DM13777 واکاوي فقهي – حقوقي حق حبس و چالش هاي فراروي ماده ۱۰۸۵ قانون مدني/ رحيمه قرباني، اميرحمزه سالارزائي، محمدرضا کيخا.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎1 (پياپي ‎13)، بهار و تابستان: ص ۵۹-‎۶۶.
۳۱۷۵۲ DM13778 بررسي آثار حقوقي مترتب بر تمايز صلاحيت در حقوق عمومي و اهليت در حقوق خصوصي/ محمد مظهري.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎1 (پياپي ‎13)، بهار و تابستان: ص ۶۷-‎۷۶.
۳۱۷۵۳ DM13743 تحليل مصداقي اعتبار ظهور عرفي خاص دعاوي باب نکاح و طلاق/ احسان عوض پور، علي پورجواهري، محمد علي حيدري.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۵۴، زمستان: ص. ۱۱-‎۳۴.
۳۱۷۵۴ DM13744 بررسي شرط تثبيت در قراردادهاي نفتي بين المللي/ ندا نقيب زاده، اميرحسين ملکي زاده.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۵۴، زمستان: ص. ۳۵-‎۵۵.
۳۱۷۵۵ DM13745 سلب مالکيت مجازاتي و کارکردهاي آن در فقه و حقوق موضوعه ي ايران/ عبدالحميد فرزانه.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۵۴، زمستان: ص. ۵۶-‎۷۹.
۳۱۷۵۶ DM13746 انتشار احکام قطعي در فقه و حقوق ايران/ پويا ايزدي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۵۴، زمستان: ص. ۸۱-‎۱۰۳.
۳۱۷۵۷ DM13747 ابهام زدايي فقهي از رباي معاملي در معدودات مثلي و آثار آن در نظام پولي و مالي/ احمد علي يوسفي، محمد مادر شاهي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۵۴، زمستان: ص. ۱۰۵-‎۱۳۰.
۳۱۷۵۸ DM13748 احکام و قواعد فقهي در کاربري فضاي سبز/ مريم وفادار… [و ديگران].- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۵۴، زمستان: ص. ۱۳۱-‎۱۶۸.
۳۱۷۵۹ DM13749 تاملي فقهي در قاعده عدم تاخير اجراي حد با عارض شدن جنون (نقدي بر تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامي سال 92)/ علي اکبر ايزدي فرد، سيد مجتبي حسين نژاد، حامد عابدي فيروزجايي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎3، پياپي ‎۱۱۴، پاييز: ص. ۹-‎۲۹.
۳۱۷۶۰ DM13750 تحليل عناصر کارامدي علم فقه (مطالعه موردي، شروط امر به معروف و نهي از منکر)/ عبدالحسين رضائي راد.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎3، پياپي ‎۱۱۴، پاييز: ص. ۵۳-‎۷۰.
۳۱۷۶۱ DM13751 اثر قصد در قتل عمد/ مهدي شايق، محمدرضا شايق.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎3، پياپي ‎۱۱۴، پاييز: ص. ۷۱-‎۸۲.
۳۱۷۶۲ DM13752 بررسي قاعده التعزير بما يراه الحاکم همراه با بررسي موردي مجازات زندان تعزيري/ مهدي شايق، محمدرضا شايق.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎3، پياپي ‎۱۱۴، پاييز: ص. ۸۳-‎۱۰۴.
۳۱۷۶۳ DM13753 واکاوي فقهي حقوقي ماهيت وکالت (عقد يا ايقاع مرکب)/ احسان علي اکبري بابوکاني، محمدحکيم جوادي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎3، پياپي ‎۱۱۴، پاييز: ص. ۱۰۵-‎۱۲۵.
۳۱۷۶۴ DM13754 نقدي فقهي بر تعيين مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر/ عباس کلانتري خليل آباد، نفيسه متولي زاده نائيني، صديقه گلستان رو.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎3، پياپي ‎۱۱۴، پاييز: ص. ۱۲۷-‎۱۴۶.
۳۱۷۶۵ DM13755 تعميم شفعه به ساير عقود معاوضي/ سياوش گودرزي …[و ديگران].- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎3، پياپي ‎۱۱۴، پاييز: ص. ۱۴۷-‎۱۶۶.
۳۱۷۶۶ DM13799 جايگاه و مباني انفساخ در نظام حقوقي ايران/ علي اصغر اسکندري پسيان.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎38، زمستان: ص ۱-‎۲۷.
۳۱۷۶۷ DM13800 ماهيت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصي در حقوق ايران/ علي آل بويه، محمدرضا نعيمي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎38، زمستان: ص ۲۹-‎۵۶.
۳۱۷۶۸ DM13801 تحليل جنبه هاي حقوقي موسسات گزارش اعتبار در ايران/ خليل جمعه زاده بهابادي، مصطفي ملکي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎38، زمستان: ص ۵۷-‎۹۳.
۳۱۷۶۹ DM13802 بررسي حقوقي جرم شناسي هرزه نگاري جنسي کودکان/ محمدعلي حاجي ده آبادي، پونه هوشمند، سپيده سفيدي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎38، زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۳۴.
۳۱۷۷۰ DM13803 بررسي سياست جنايي تقنيني ايران در قبال بزه تقلب در مواد خوردني/ محسن عيني، محمدرضا خضابي خسرقي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎38، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۶۷.
۳۱۷۷۱ DM13804 تربيت جنسي کودکان و نوجوانان با رويکرد اسلامي بستري براي پيشگيري از جرائم و انحرافات/ مسلم قباديان، سعيد دهقان، اژدر شمخاني.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎38، زمستان: ص ۱۶۹-‎۲۱۰.
۳۱۷۷۲ DM13805 رشد جزائي و کمال عقل کودک در جرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ نگين هاشمي، احمدرضا توحيدي، مريم لطفي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎38، زمستان: ص ۲۱۱-‎۲۳۵.
۳۱۷۷۳ DM13806 تحليل جرم شناختي کارکردهاي جرايم مانع در حقوق شهروند مدار و حقوق امنيت محور با تاکيد بر حقوق کيفري ايران/ راضيه همراهي، جلال جعفري، محمد قنبري.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎38، زمستان: ص ۲۳۷-‎۲۶۰.
۳۱۷۷۴ DM13807 ديپلماسي اقتصـادي ايـران در بستر قوانين برنامه هاي توسعه: آسيب شناسي برنامه هاي چهارم تا ششم/ فريبرز ارغواني پيرسلامي، محمدحسن غلامي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۷.
۳۱۷۷۵ DM13808 ارزيابي اصالت ادله الکترونيکي و ارزش اثباتي آن ها/ مصطفي السان، محمدرضا منوچهري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۹-‎۵۱.
۳۱۷۷۶ DM13809 جستاري بر راهبردهاي کنترل کيفري جرائم حوزه کسب و کار/ عيسي بني نعيمه، اکبر وروايي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۳-‎۷۷.
۳۱۷۷۷ DM13810 بررسي انتقادي آراي اخير دادگاه اروپايي دادگستري و دادگاه اروپايي حقوق بشر در خصوص آزادي مذهب در چارچوب دکترين حاشيه صلاحديد/ سيده لطيفه حسيني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۹-‎۱۰۳.
۳۱۷۷۸ DM13811 از مسئوليت حقوقي دولت ها تا مسئوليت اخلاقي آن ها در زمينه مقابله با تغييرات آب و هوايي/ حجت سليمي ترکماني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۳۳.
۳۱۷۷۹ DM13812 مجوز بهره برداري از آثار فکري در شبکه هاي اجتماعي؛ با نگاهي به رويکرد آمريکا و ايران/ سيدحسن شبيري زنجاني، زهرا شاکري، فاطمه خياطي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۶۲.
۳۱۷۸۰ DM13813 حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بازرگاني به روش شبه دادرسي/ عبدالحسين شيروي، محمدجواد عبداللهي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۸.
۳۱۷۸۱ DM13814 مسائل حقوقي يکپارچه سازي منابع مشترک نفت و گاز بين بلوک هاي مجاور واقع در قلمرو ايران/ جواد کاشاني، توحيد قلي زاده.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۳.
۳۱۷۸۲ DM13815 تعهد ناشر به اصلاح شايعات در بازار اوراق بهادار (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و امريکا)/ حسن ره پيک، محسن شمس الهي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۱۵-‎۲۴۰.
۳۱۷۸۳ DM13816 نظام همکاري با ديوان بين المللي کيفري در چارچوب قطعنامه هاي ارجاعي شوراي امنيت (با نگاهي به وضعيت سودان و ليبي)/ سيدفضل الله موسوي، راضيه حکمت آراء، عقيل محمدي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۹.
۳۱۷۸۴ DM13817 نخستين گام در شناخت حقوق بشر/ سيدمسعود موسوي کريمي.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۷، جلد سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎25)، بهار و تابستان: ص ۳-‎۳۴.
۳۱۷۸۵ DM13818 اخلاق صلح در جهاني متکثر، درآمدي بر فلسفه سياسي نوين/ محمدتقي قزلسفلي.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۷، جلد سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎25)، بهار و تابستان: ص ۳۵-‎۶۶.
۳۱۷۸۶ DM13819 بررسي وضعيت حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه؛ يک ارزيابي نظري/ علي اردستاني، الهه کامجو.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۷، جلد سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎25)، بهار و تابستان: ص ۶۷-‎۹۰.
۳۱۷۸۷ DM13820 هويت ايراني – اسلامي: تحليلي گفتماني/ سيدصادق حقيقت.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۷، جلد سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎25)، بهار و تابستان: ص ۹۱-‎۱۱۰.
۳۱۷۸۸ DM13821 بررسي مطلق گرايي و نسبي باوري در حوزه حقوق زنان (با مقايسه ميان کنوانسيون رفع تبعيض از زنان 1979 و منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران ۱۳۸۳)/ علي صفايي سنگري، کوهيار گردي.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۷، جلد سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎25)، بهار و تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۲.
۳۱۷۸۹ DM13822 وجوه تخفيف مجازات زنان در فقه و قوانين موضوعه ايران/ مصطفي بخرد، سيدابوالفضل موسويان، محمدعظيم درويشي.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۷، جلد سيزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎25)، بهار و تابستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۹.
۳۱۷۹۰ DM13779 سلب مالکيت غير مستقيم سرمايه گذاران خارجي؛ جستاري در حقوق ايران و بين الملل/ محمدصادق تيموري… [و ديگران].- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۹-‎۳۶.
۳۱۷۹۱ DM13780 مسئوليت حقوقي سازمان هاي داوري ناشي از استنکاف از رسيدگي به اختلافات ارجاعي/ اويس رضوانيان.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۳۷-‎۶۵.
۳۱۷۹۲ DM13781 تاثير قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوي و عدم نفع در نظام حقوقي ايران/ پژمان محمدي، امير مرادپورشاد، حجت مبين.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۶۵-‎۹۳.
۳۱۷۹۳ DM13782 مطالعه تطبيقي عناصر نقض علامت تجاري در حقوق آمريکا و ايران/ مهسا مدني، زهره فرخي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۹۵-‎۱۲۲.
۳۱۷۹۴ DM13783 محدوديت هاي دکترين انطباق دقيق اسناد با تاکيد بر شيوه ي نوين تعهد پرداخت بانکي (BPO)/ علي مقدم ابريشمي، خديجه جمالي نيا.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۱۲۱-‎۱۴۱.
۳۱۷۹۵ DM13784 تحليل و نقد قانون باي دال آمريکا در خصوص حقوق مالکيت فکري در تحقيقات تامين مالي شده توسط بخش عمومي/ محمد هادي ميرشمسي، مريم فرضي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۱۴۳-‎۱۷۲.
۳۱۷۹۶ DM13785 دستور پرداخت در انتقال الکترونيکي وجه به مانند ايجاب انتقال تعهد/ حميد ميري، منصور اميني، سامان متقي شهري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۱۷۳-‎۲۰۰.
۳۱۷۹۷ DM13786 نوآوري هاي حقوق قراردادهاي جديد فرانسه و تطبيق آن با نظام حقوقي ايران./ جعفر نوري يوشانلوئي، ابوالفضل شاهين.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۲۰۱-‎۲۳۲.
۳۱۷۹۸ DM13787 مبنا، ماهيت و تضمين محدوديت هاي بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ مصطفي منصوريان، حجت الله علم الهدي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎19، بهار: ص. ۱-‎۲۳.
۳۱۷۹۹ DM13788 بررسي سنجه هاي اولويت بندي احکام شريعت در نظام مقاصد حکومت اسلامي/ محمد علي الفت پور، قدرت الله رحماني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎19، بهار: ص. ۲۵-‎۴۸.
۳۱۸۰۰ DM13789 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نظام برنامه ريزي/ محمود ابراهيمي، ولي رستمي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎19، بهار: ص. ۴۹-‎۷۲.
۳۱۸۰۱ DM13790 تاملي بر لزوم انطباق يا عدم مغايرت قوانين با سياست هاي کلي نظام/ مرتضي حاج علي خمسه، ابراهيم موسي زاده.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎19، بهار: ص. ۷۳-‎۸۶.
۳۱۸۰۲ DM13791 اعتبار قانون سازمان برق ايران از منظر شوراي نگهبان/ محمد برزگر خسروي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎19، بهار: ص. ۸۷-‎۱۱۲.
۳۱۸۰۳ DM13792 تطبيق فرايند تقنين در نظام جمهوري اسلامي ايران با نظريه ي قانون گذاري به مثابه ي برنامه ريزي در راستاي اجراي قوانين الهي/ فاطمه سادات نقوي، عليرضا دبيرنيا.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎19، بهار: ص. ۱۱۳-‎۱۳۴.
۳۱۸۰۴ DM13793 ضمانت اجراي خودداري از آزمايش بدن/ حسن محسني.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص. ۱۷-‎۳۴.
۳۱۸۰۵ DM13794 هدف دادرسي در دعاوي خصوصي  برخوردار از جنبه اقتصادي/ محمد صادقي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص. ۳۵-‎۴۷.
۳۱۸۰۶ DM13795 بازپژوهي نظريه صحت فروش مال مرهونه/ فرزاد جاويدي السعدي، علي ساعتچي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص. ۴۹-‎۷۱.
۳۱۸۰۷ DM13796 بزه ترک انفاق قبل از شروع زندگي مشترک در پرتو نقد و بررسي دو راي/ ابولفضل يوسفي، طاهره دهقاني.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص. ۷۳-‎۸۲.
۳۱۸۰۸ DM13797 حق حبس در عقود غير تمليکي/ محمد عبدالصالح شاهنوش فروشاني.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص. ۸۳-‎۹۴.
۳۱۸۰۹ DM13798 نقد دادنامه شماره ديوان ۱۷۰/۸۶مورخ ۸۶/۰۳/۲۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در ارتباط با هيات‌هاي مستشاري و محکمه تجديدنظر ديوان محاسبات کشور/ روح اله علي دادزاده، علي محمد فلاح زاده.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎17، زمستان.
۳۱۸۱۰ DM13823 اثر تفکيک جهات دعوي طلاق از ناحيه زوجه/ زکيه نعيمي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص. ۱۱۳-‎۱۱۸.
۳۱۸۱۱ DM13824 حقوق اساسي، موازنه و عقلانيت/ حسين باقري نيا.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص. ۱۱۹-‎۱۳۱.
۳۱۸۱۲ DM13825 روش نقد و بررسي آراي قضايي در نظام آموزش حقوقي فرانسه/ سيد ناصر سلطاني.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص. ۱۳۳-‎۱۶۰.
۳۱۸۱۳ DM13826 گزارش نشست نقد رأي با موضوع: حقوق دارنده علامت تجاري در صورت عدم تمديد اعتبار/ مهدي کارچاني.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص. ۱۶۱-‎۱۸۳.
۳۱۸۱۴ تحليل و بررسي موضوع تداخل يا عدم تداخل جنايات از منظر قانون مجازات اسلامي (1392)/ محمد مصدق، محمدصادق مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎130، مهر و آبان: ص ۳-‎۱۲.
۳۱۸۱۵ دريافت و پذيرش سياست جنايي مقنن در قوانين کيفري مصوب ۱۳۹۲ – قسمت پاياني/ رحيم رحيمي ميلاشي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎130، مهر و آبان: ص ۱۳-‎۱۸.
۳۱۸۱۶ عقد مضاربه در نظام بانکداري اسلامي ايران و مالزي – قسمت پاياني/ سيدسجاد موسوي حسني، عبدالله کيائي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎130، مهر و آبان: ص ۱۹-‎۲۴.
۳۱۸۱۷ اسيدپاشي در حقوق جزا و جرم شناسي/ ايوب نوريان، سيدمهدي صنعتي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎130، مهر و آبان: ص ۲۵-‎۳۱.
۳۱۸۱۸ مباني مشروعيت کيفر حبس در مکاتب کيفري/ غزاله عليزاده، ريحانه عليزاده، مهدي عليزاده.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎130، مهر و آبان: ص ۳۲-‎۴۲.
۳۱۸۱۹ نگرشي در جايگزين هاي حبس (دوره مراقبت، خدمات عمومي، جزاي نقدي روزانه)/ سيدمحسن قائم فرد، ذوالفقار داودي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎130، مهر و آبان: ص ۴۳-‎۵۳.
۳۱۸۲۰ امنيت ملي در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (بررسي جرايم امنيتي مستوجب حد در قانون جديد مجازات اسلامي)/ سميه اسدي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎130، مهر و آبان: ص ۵۴-‎۶۴.
۳۱۸۲۱ حق اطلاع رساني به بزه ديدگان در فرآيند تحقيقات مقدماتي (در پرتو قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392)/ زهرا اميني.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎130، مهر و آبان: ص ۶۵-‎۶۹.
۳۱۸۲۲ DM13827 تحليل فقهي مبناي عدم مغايرت در تصويب قوانين اقتصادي/ احمدعلي يوسفي، محمد مادرشاهي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎95، پاييز: ص ۵-‎۳۱.
۳۱۸۲۳ DM13828 جستاري بر خرابکاري هسته اي در سامانه کيفري ملي با رويکردي به مقررات برخي ديگر از کشورها/ سيدمصطفي مشکات … [و ديگران].- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎95، پاييز: ص ۵۹-‎۹۴.
۳۱۸۲۴ DM13829 هنجارهاي مرجع شوراي نگهبان در بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي/ اسداله ياوري، محمدشهاب جليلوند.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎95، پاييز: ص ۱۲۵-‎۱۵۳.
۳۱۸۲۵ DM13830 عوامل شناختي اثرگذار بر ادراک در فرايند قانونگذاري/ سيدعلي اکبر افجه … [و ديگران].- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎95، پاييز: ص ۱۷۷-‎۲۰۷.
۳۱۸۲۶ DM13831 قبض و بسط اصل (1۶7) قانون اساسي در قلمرو کيفري/ رسول احمدزاده، غلامحسين الهام.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎95، پاييز: ص ۲۴۷-‎۲۷۲.
۳۱۸۲۷ DM13832 نقد زباني مقررات حقوق بين الملل خصوصي ايران/ امير مقامي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎95، پاييز: ص ۱۷۳-‎۲۹۳.
۳۱۸۲۸ DM13833 بررسي فقهي حقوقي اقتصادي الگوي قراردادهاي نفتي/ سيدعلي محمد يثربي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎95، پاييز: ص ۳۲۵-‎۳۳۹.
۳۱۸۲۹ DM13834 نقش پليس در پيشگيري از جرائم کودکان و نوجوانان با تاکيد بر تعامل و مشارکت/ حسين غلامي، حسنعلي موذن زادگان، مسلم جمشيدي.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۳-‎۵۴.
۳۱۸۳۰ DM13835 نظام حقوقي حاکم بر کنترل اجتماعات در پرتو پليس قانون مدار/ بيژن عباسي، علي بياتي.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۹-‎۱۰۳.
۳۱۸۳۱ DM13836 تبيين وظايف پليس از ديدگاه فقهي/ حسن اسدي، مهري کاکويي.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۵-‎۱۲۳.
۳۱۸۳۲ DM13837 نسبت صلاحيت هاي رئيس جمهور و مسؤوليت اجراي قانون اساسي./ محمدرضا رزاقي، ابراهيم ايوبي بيدگي.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۵، تابستان: ص. ۱۲-‎۴۰.
۳۱۸۳۳ DM13838 نقش و جايگاه پروتکل هاي الحاقي به کنوانسيون ژنو 19۴9 در حقوق بين الملل./ حسين جهان تيغ، حسين نجفي.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۵، تابستان: ص. ۴۲-‎۶۱.
۳۱۸۳۴ DM13839 نقش ضابطين دادگستري در حفظ حقوق شهروندي./ قاسم مرادي.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۵، تابستان: ص. ۶۳-‎۷۵.
۳۱۸۳۵ DM13840 تبيين مشروعيت نظام دموکراتيک مبتني بر قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ايران./ طيبه اسد آبادي، محمد علي دارابي.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۵، تابستان: ص. ۷۶-‎۹۴.
۳۱۸۳۶ DM13841 حدود صلاحيت و نحوه رسيدگي مراجع قضايي به جرايم موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات در خصوص ماموران مالياتي/ حمزه بهفر.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۵، تابستان: ص. ۹۵-‎۱۳۴.
۳۱۸۳۷ DM13842 ضد مبناگروي و همدردي؛ تحليل انتقادي رويکرد ريچارد رورتي به حقوق بشر./ حسين نيکوي بندري.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۵، تابستان: ص. ۱۳۶-‎۱۷۵.
۳۱۸۳۸ DM13843 انديشه قانون در بنياد نظري دموکراسي و جمهوري اسلامي./ نوربخش رياحي.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۵، تابستان: ص. ۱۷۶-‎۲۱۷.
۳۱۸۳۹ DM13844 درنگي مقايسه اي بر قاعده تلف مبيع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدني (مطالعه تطبيقي در فقه اماميه، حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي)/ سيد عبدالمطلب احمدزاده بزاز، سيد محمد هادي قبولي درافشان، سيد محمد صادق قبولي درافشان.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۱-‎۳۰.
۳۱۸۴۰ DM13845 تاملي بر جايگاه نافرماني مدني در اسناد بين المللي، فقه سياسي شيعه و نظام حقوقي ايران./ محمد جواد ارسطا، مينا اکبري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۳۱-‎۶۰.
۳۱۸۴۱ DM13846 بازپژوهي مقابله با نقض فرضي قرارداد بر مبناي راهکار الزام به اجراي عين تعهد در نظام حقوق عرفي (انگليس و آمريکا) و حقوق اسلام/ ابراهيم تقي زاده، محمدحسين فلاح يخداني، مجيد سربازيان.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۶۱-‎۸۶.
۳۱۸۴۲ DM13847 مطالعه تطبيقي مميزات شهادت در وصيت در فقه و حقوق ايران و آمريکا./ مهدي دادمرزي، مهرداد صادقيان ندوشن.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۸۷-‎۱۰۸.
۳۱۸۴۳ DM13848 ايفاء عين تعهد قراردادي و موانع آن درفقه و نظام هاي مختلف حقوقي/ هدايت اله سلطاني نژاد.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۱۰۹-‎۱۳۶.
۳۱۸۴۴ DM13849 مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني مالک يا متصرف در مقابل واردين مجاز و غيرمجاز در حقوق انگلستان و نظام حقوقي اسلام/ حجت مبين، احمد اميري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۱۳۷-‎۱۷۲.
۳۱۸۴۵ DM13850 اسيد پاشي بر روي زنان از منظر نظام حقوقي اسلام و نظام بين المللي حقوق بشر/ علي مشهدي، موسي کرمي، حسين حبيبي کجيدي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۱۷۳-‎۱۹۸.
۳۱۸۴۶ DM13851 اصول حاکم بر دعاوي طاري در ايران و کامن لا/ حسن تيموري غرب، محمد محمدزاده اصل.- علامه (نامه پژوهشي فقه و حقوق). ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎52، بهار: ص. ۱-‎۳۸.
۳۱۸۴۷ DM13852 مباني فقهي و حقوقي حرز درسرقت الکترونيکي./ ايران سليماني.- علامه (نامه پژوهشي فقه و حقوق). ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎52، بهار: ص. ۳۹-‎۵۹.
۳۱۸۴۸ DM13853 نگاهي به آسيب هاي نظام حقوق عمومي کشور و راهکارهاي اصلاح و توسعه آن./ بيژن عباسي، علي سهرابلو.- علامه (نامه پژوهشي فقه و حقوق). ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎52، بهار: ص. ۶۱-‎۹۶.
۳۱۸۴۹ DM13854 سير اصول فکري و نهادي حرکت قانون اساسي در اروپاي دوره قرون وسطي./ سيد محمد تقي علوي، اميررضا محمودي.- علامه (نامه پژوهشي فقه و حقوق). ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎52، بهار: ص. ۹۷-‎۱۲۳.
۳۱۸۵۰ DM13855 مسئوليت کيفري ناشي از تخريب محيط زيست/ عبدالرضا لطفي، نير پورآذر.- علامه (نامه پژوهشي فقه و حقوق). ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎52، بهار: ص. ۱۲۵-‎۱۵۴.
۳۱۸۵۱ DM13856 رابطه انکار و ترديد با جعل (در حقوق دادرسي مدني)/ احمد مرتاضي، فريد سليمانيان.- علامه (نامه پژوهشي فقه و حقوق). ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎52، بهار: ص. ۱۵۵-‎۱۹۴.
۳۱۸۵۲ DM13857 نقش سياسي شهروندان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديدگاه هاي ناظر بر آن/ لادن حيدري.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎46، پاييز: ص ۸-‎۳۳.
۳۱۸۵۳ DM13858 محدوديت هاي آزادي احزاب: همسنجي قانون اساسي ايران و فرانسه/ محمد مظهري، آرين قاسمي، فرزاد جنگجوي (خراطا).- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎46، پاييز: ص ۳۷-‎۶۷.
۳۱۸۵۴ DM13859 تحليل گفتمان حقوق شهروندي در گستره انديشه پسانوين حکومت مداري/ آرين پتفت، پرويز دهقاني.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎46، پاييز: ص ۷۰-‎۹۱.
۳۱۸۵۵ DM13860 بازتفسير حقوق شهروندي در بستر مدرنيته ايراني: مطالعه موردي رساله “يک کلمه”/ سيدسالار اجتهدنژاد کاشاني.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎46، پاييز: ص ۹۵-‎۱۱۴.
۳۱۸۵۶ DM13861 کارنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري از 1388 تا 1394 در ترازوي حقوق شهروندي (حقوق مدني و سياسي)/ وحيد آگاه، محمدنبي بوربوري.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎46، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۳۶.
۳۱۸۵۷ DM13862 واکاوي نقش تکامل حقوق شهروندي اسلامي در بلوغ فرهنگي شهروندان/ فاطمه سادات ميرباقري طباطبايي مهرآبادي، احمدرضا خزائي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎46، پاييز: ص ۱۳۹-‎۱۵۴.
۳۱۸۵۸ DM13863 نقش مقررات سايبري جهت صيانت از حقوق شهروندي در پرتو حقوق بشر (با تاکيد بر نسل سوم)/ علي غلامعلي پور.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎46، پاييز: ص ۱۵۶-‎۱۷۶.
۳۱۸۵۹ DM13864 حق بر سلامت و بهداشت عمومي از منظر حقوق بنيادين بشر با تاکيد بر سند 2030 يونسکو./ يوسف باقري حامد … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎46، پاييز: ص ۱۷۹-‎۲۰۵.
۳۱۸۶۰ DM13865 خشونت جنسي نسبت به کودک به مثابه نقض حقوق بشر./ منصوره فصيح رامندي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎46، پاييز: ص ۲۰۹-‎۲۳۴.
۳۱۸۶۱ DM13866 ديدگاه فقهي عفو در حقوق شهروندي اسلامي/ سيدجمال حسيني، علي بهرامي نژاد.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎46، پاييز: ص ۲۳۶-‎۲۵۴.
۳۱۸۶۲ DM13867 بررسي جايگاه زنان زنداني در حقوق شهروندي اسلامي./ سيدمحمد احمدي، جمشيد معصومي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎46، پاييز: ص ۲۵۷-‎۲۷۵.
۳۱۸۶۳ DM13868 الگوي مفهومي و راهبردي حکومت قانون در جمهوري اسلامي ايران./ سيدمرتضي نبوي، سيدعلي مرتضويان.- راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و هفتم، شماره ‎88، پاييز: ص ۳۳-‎۶۰.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up