خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه آنلاین / تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت ۹۸

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۲۳۲۶DM14292معاونت در ارتکاب فعل متخلفانه بين المللي دولت در طرح مسئوليت بين المللي دولت ۲۰۰۱/ مهدي حدادي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱-‎۳۰.
۳۲۳۲۷DM14293رمانتيسيسم حقوقي: ساويني و مفهوم volkgeist در حقوق/ مسعود زماني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۳۱-‎۵۸.
۳۲۳۲۸DM14294نقش فرهنگ سازماني شرکت ها در ارتکاب جرائم زيست محيطي؛ نمونه پژوهي کارخانه هاي مشهد/ باقر شاملو، حميدرضا دانش ناري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۵۹-‎۹۷.
۳۲۳۲۹DM14295بررسي مفهوم رويه هاي اساسي در حقوق اساسي/ فردين مرادخاني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۹۹-‎۱۲۷.
۳۲۳۳۰DM14296نگاهي نو به حکم وصيت به ثلث/ حميد مسجدسرائي، مصطفي جباري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۵۸.
۳۲۳۳۱DM14297واکاوي حقيقت عقد صلح و معيارهاي توصيف عقود معين به صلح/ محمد منصوري، محمدمهدي الشريف، سيدمحمدصادق طباطبايي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۸.
۳۲۳۳۲DM14298تحليل انتقادي نحوه اثبات ارکان مسئوليت مدني اداره در چارچوب ماده ۱۰ قانون ديوان عدالت اداري/ آيت مولائي، حسن لطفي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۸.
۳۲۳۳۳DM14299ساخت و راه اندازي سد ايليسو در ترکيه و پديده ريزگردها در ايران: اولويت اصول مرتبط با حقوق بين الملل محيط زيست/ علي نواري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۲۱۹-‎۲۶۱.
۳۲۳۳۴DM14300حل چالش هاي عمده در دعاوي اسرار تجاري با رفع تزاحم دو حق؛ دادخواهي منصفانه و حفظ محرمانگي اطلاعات/ محسن اسماعيلي، ابراهيم تقي زاده، حسين حيدري منور.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎۱۶، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۹.
۳۲۳۳۵DM14301از درجه بندي چهارگانه جرايم تا درجه بندي هشت گانه کيفرهاي تعزيري؛ آسيب ها و خلاها/ بابک پورقهرماني.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎۱۶، بهار و تابستان: ص ۳۱-‎۵۵.
۳۲۳۳۶DM14302بررسي مبناشناسي بحث تعارض اصل و ظاهر و موارد کاربردي آن در خصوص مهريه و نفقه/ احسان عوض پور، علي پورجواهري، محمدعلي حيدري.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎۱۶، بهار و تابستان: ص ۵۷-‎۸۸.
۳۲۳۳۷DM14303تاملي در موارد عدول از اصول حاکم بر قصاص عضو در حقوق کيفري ايران/ حسين فخر بناب، آرش رستمي کمان.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎۱۶، بهار و تابستان: ص ۸۹-‎۱۰۸.
۳۲۳۳۸DM14304تحليل حقوقي حکم داراي تضاد مستند به اصول متضاد/ احد قلي زاده منقوطاي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎۱۶، بهار و تابستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۲.
۳۲۳۳۹DM14305چالش هاي نظارت بر کميته امداد امام خميني (ره) با تاکيد بر نظارت مالي/ آيت مولائي، بهروز سعادتي راد.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎۱۶، بهار و تابستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۹.
۳۲۳۴۰DM14306رويکرد افتراقي به عنصر معنوي جرم در نظريه فعاليت مجرمانه مشترک در پرتو آراي دادگاه هاي کيفري بين المللي موردي/ مرتضي ميرزايي مقدم، ابوالفتح خالقي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎۱۶، بهار و تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۸۸.
۳۲۳۴۱DM14307جستاري در امکان بروز تعارض متحرک در قراردادها و شرکت ها/ نجادعلي الماسي، مهدي حسين علي زاده.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۱۹۷-‎۲۱۸.
۳۲۳۴۲DM14308مفهوم و آيين دادرسي دعوا و راي غير قابل تجزيه و تفکيک/ حسن محسني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۲۱۹-‎۲۳۹.
۳۲۳۴۳DM14309تقدم حق الزام به اجراي تعهد بر حق فسخ در آراي دادگاه هاي ايران و نقد آن/ علي اصغر رياحي، محمود صادقي، محمدباقر پارساپور.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ۲۴۱-‎۲۵۹.
۳۲۳۴۴DM14310شکايت از آراي مدني در خارج از مهلت قانوني/ مهدي حسن زاده.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۲۶۱-‎۲۸۱.
۳۲۳۴۵DM14311تعهد زيان ديده به کاهش خسارت در کنوانسيون بيع بين المللي کالا/ سيدقاسم زماني، وحيد بذار.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۲۸۳-‎۲۹۹.
۳۲۳۴۶DM14312کنکاشي در ماليت و ماهيت اطلاعات با رويکرد حقوقي و اقتصادي/ محمدمهدي الشريف، داريوش کيواني هفشجاني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۳۰۱-‎۳۲۲.
۳۲۳۴۷DM14313صلاحيت ديوان داوري در دعواي نفتي يوکاس عليه روسيه/ محمدعلي بهمئي، محسن برهاني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۳۲۳-‎۳۴۷.
۳۲۳۴۸DM14314شرايط اجراي احکام خارجي در حقوق ايران و مصر/ عبدالله خدابخشي، اعظم انصاري، محمد مجد کابري.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۳۴۹-‎۳۷۲.
۳۲۳۴۹DM14315نقش ليسانس فرند فناوري در تسهيل فرايند تعيين استانداردهاي فني/ ابراهيم رهبري، فاطمه يزدان دوست.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۳۷۳-‎۳۹۴.
۳۲۳۵۰DM14316دعاوي طاري در مرحله تجديدنظر/ رضا شکوهي زاده، اصغر عربيان.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۳۹۵-‎۴۱۲.
۳۲۳۵۱DM14317رجوع نابه هنگام به داوري در شروط حل اختلاف چند مرحله اي/ ايوب منصوري رضي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۴۱۳-‎۴۳۰.
۳۲۳۵۲DM14318گفتمان هاي کلان اثرگذار بر فرايند قانونگذاري کيفري/ سکينه خانعلي پور واجارگاه، جليل محبي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۹۶، زمستان: ص ۷۱-‎۹۸.
۳۲۳۵۳DM14319آسيب شناسي قانونگذاري در ايران از منظر رويه ابتکار قانونگذاري/ احمد مرکز مالميري، سعيد عطار.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۹۶، زمستان: ص ۲۱۳-‎۲۳۶.
۳۲۳۵۴DM14320ديپلماسي تقنيني کنگره آمريکا در قبال جمهوري اسلامي ايران (بررسي موردي تحريم ها)/ مصطفي دلاورپور اقدم، سيدجلال دهقاني فيروزآبادي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۹۶، زمستان: ص ۳۴۳-‎۳۶۹.
۳۲۳۵۵DM14321آموزش هاي پارلماني ابزار کارآمدسازي پارلمان با تاکيد بر ايجاد رشته حقوق پارلماني/ سيداحمد حبيب نژاد … [و ديگران].- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۹۶، زمستان: ص ۳۷۱-‎۳۹۵.
۳۲۳۵۶DM14322پشتوانه اخلاقي در ضمانت اجرايي مصوبات دولت در ايران و آمريکا/ محمدسعيد انصاري، علي آل بويه، نادر مرداني.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۲، زمستان: ص ۴۹-‎۶۸.
۳۲۳۵۷DM14323بررسي نظام اخلاقي در داوري حاکم بر سرمايه گذاري خارجي در ايران با نگاهي به اسناد بين المللي/ حبيب الله براهويي مقدم، محمد ابوعطا، حميد مسجدسرايي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۲، زمستان: ص ۶۹-‎۸۳.
۳۲۳۵۸DM14324کاربست اخلاقي کيفري در ضمانت اجراي نقض اسرار تجاري از منظر فقه اماميه، حقوق ايران و آمريکا/ علي بيگزاده، جعفر کوشا، سيدباقر ميرعباسي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۲، زمستان: ص ۸۵-‎۱۰۳.
۳۲۳۵۹DM14325مذاکره مجدد در قراردادهاي بالادستي صنعت نفت از منظر حقوق و اخلاق/ راحله سيدمرتضي حسيني … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۲، زمستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۴.
۳۲۳۶۰DM14326تحليل شخصيتي تربيتي طرفين اختلافات دستگاههاي دولتي و مرجع صالح رسيدگي به آنها/ عبدالمحمد سانيري، احمد اسديان.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۲، زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۸۶.
۳۲۳۶۱DM14327رويکرد اخلاقي انساني به دکترين ساختار حمايت مالکيت فکري از اختراعات نانو در سازمان جهاني تجارت/ رضا سعودي، سيدقاسم زماني، ابومحمد عسگرخاني.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۲، زمستان: ص ۱۸۷-‎۲۰۵.
۳۲۳۶۲DM14328حقوق اقتصادي کشورهاي ساحلي در مناطق مختلف دريايي در سايه آموزه هاي اخلاقي/ مريم شمعوني اهوازي، منصور عطاشنه، باسم موالي زاده.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۲، زمستان: ص ۲۴۷-‎۲۶۸.
۳۲۳۶۳DM14329نگاهي اخلاقي به تحريمهاي منشوري با لحاظ تاثيرات حقوقي آن بر نسل دوم حقوق بشر/ حسين اخوان، سيدباقر ميرعباسي، ابومحمد عسگرخاني.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎۳، بهار: ص ۵-‎۲۵.
۳۲۳۶۴DM14330تاثير جهاني شدن بر تعارض قوانين از منظر اخلاق/ نجادعلي الماسي، عبدالمهدي حيدري.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎۳، بهار: ص ۴۵-‎۷۲.
۳۲۳۶۵DM14331بررسي الگوي مناسب مخاطره اخلاقي در شروط غيرمالي قراردادهاي نفت و گاز/ داود بفايي، بابک وثوقي فرد، همايون حبيبي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎۳، بهار: ص ۸۹-‎۱۰۷.
۳۲۳۶۶DM14332تقدم علم قاضي در مقام تعارض با ساير ادله اثبات دعوي با رويکردي بر مباني فقهي و اخلاقي/ مهدي بهره مند، احمدرضا توکلي، محمدهادي مهدوي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎۳، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۲۷.
۳۲۳۶۷DM14333حقوق و تکاليف فقهي حقوقي راهن و مرتهن؛ ميانکنشي اخلاقي انساني/ سهيل ذوالفقاري، محمد ابوعطا، حميد مسجدسرايي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎۳، بهار: ص ۱۲۹-‎۱۵۴.
۳۲۳۶۸DM14334اهميت و جايگاه ارکان اصلي سازمان ملل متحد در رفتارهاي فرا اخلاقي بين المللي/ سعيده گل کار، سيدمحمد هاشمي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎۳، بهار: ص ۲۰۹-‎۲۲۲.
۳۲۳۶۹DM14335تاملي اخلاقي بر ادله فقهي مخالفان اقدامات ژنتيکي/ سيدحسن مرتضوي راد … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎۳، بهار: ص ۲۲۳-‎۲۳۶.
۳۲۳۷۰DM14336زمان و مکان ارزيابي و جبران خسارات قراردادي در حقوق ايران، امارات و کنواسيون بيع بين المللي کالا با نگاه به فرضيه نسبيت اخلاق/ منصور شکيبا، پژمان محمدي، سياوش شجاع پوريان.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎۳، بهار: ص ۲۷۷-‎۲۹۵.
۳۲۳۷۱DM14338قضا و جايگاه قضاوت زنان در ايران/ لادن رنجبر حقيقي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۹، پاييز: ص ۱۳-‎۲۶.
۳۲۳۷۲DM14339مسئوليت مدني مشاوران حقوقي/ مهدي رحماني منشادي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۹، پاييز: ص ۲۷-‎۳۴.
۳۲۳۷۳DM14340شرط دين در اجراي قصاص و خلاء هاي آن در حقوق کيفري ايران/ توحيد حاجي پور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۹، پاييز: ص ۳۵-‎۴۶.
۳۲۳۷۴DM14341مجازات نمايندگان اشخاص حقوقي از منظر نهج البلاغه با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي جديد/ سيامک جعفرزاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۹، پاييز: ص ۴۷-‎۵۸.
۳۲۳۷۵DM14342نسبت حق تعيين سرنوشت و حقوق اقليت ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ محمد هاشمي، علي پورجواهري، مهدي رياضي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۹، پاييز: ص ۵۹-‎۶۷.
۳۲۳۷۶DM14343کاربرد قياس در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران/ هديه نصيري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۹، پاييز: ص ۶۸-‎۷۷.
۳۲۳۷۷DM14344بررسي نقش خانواده به عنوان مانع بزهکاري در پيشگيري از جرم گرايي اطفال و نوجوانان در شهرستان خوي/ شبنم کاردار.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۹، پاييز: ص ۷۸-‎۹۳.
۳۲۳۷۸DM14345سبب، تسبيب و آثار آن در صدور احکام جزايي جرم قتل غير عمد با تاکيد بر فقه اماميه و قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲/ فاطمه باقري، طاهره سادات نعيمي، علي رضا ميلاني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۹، پاييز: ص ۹۴-‎۱۰۰.
۳۲۳۷۹DM14346بررسي موارد اختلافي عقود لازم و جايز/ وحيد قلي زاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۹، پاييز: ص ۱۰۱-‎۱۰۷.
۳۲۳۸۰DM14347فقه و حقوق اسلامي/ فاطمه زينلي پور، اعظم رمرودي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۹، پاييز: ص ۱۰۸-‎۱۲۲.
۳۲۳۸۱DM14348وجوه افتراق و اشتراک دعواي خلع يد و دعواي تصرف عدواني/ حسن کاظم نژاد سنگرودي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۹، پاييز: ص ۱۲۳-‎۱۳۱.
۳۲۳۸۲DM14349بررسي ماهيت مسئوليت حقوقي توليدکنندگان مواد غذايي/ شهرام وظيفه رضائي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۹، پاييز: ص ۱۳۲-‎۱۳۸.
۳۲۳۸۳DM14350واکاوي مفاهيم مباشر و سبب و تحليل آثار آن بر اساس مباني قانون مجازات ايران (مصوب۱۳۹۲)/ فاطمه باقري، طاهره سادات نعيمي، علي رضا ميلاني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۹، پاييز: ص ۱۳۹-‎۱۴۷.
۳۲۳۸۴DM14351مصاديق مستثنيات دين/ سيدمهدي حججي، علي فقيه حبيبي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۹، پاييز: ص ۱۴۸-‎۱۶۰.
۳۲۳۸۵DM14352مقايسه تفصيلي سه نظام حقوقي (ايران، فرانسه و ايالات متحده آمريکا)/ الميرا فرخي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱۰، زمستان، جلد اول: ص ۱-‎۱۲.
۳۲۳۸۶DM14353الزامات ناشي از مستحق للغير درآمدن مبيع/ احد جعفريان، اباست پورمحمد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱۰، زمستان، جلد اول: ص ۱۳-‎۲۱.
۳۲۳۸۷DM14354مطالعه تطبيقي حقوق مصرف کننده در نظام هاي حقوقي/ شهرام وظيفه رضائي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱۰، زمستان، جلد اول: ص ۲۲-‎۳۰.
۳۲۳۸۸DM14355نحوه خلع يد از املاک مشاعي/ حسن کاظم نژاد سنگرودي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱۰، زمستان، جلد اول: ص ۳۱-‎۳۷.
۳۲۳۸۹DM14356بررسي جايگاه جامعه شناسي کيفري در تحول آيين دادرسي کيفري/ فريبرز پرندين.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱۰، زمستان، جلد اول: ص ۳۸-‎۴۴.
۳۲۳۹۰DM14357مزايا و معايب قرارداد باي بک با تاکيد بر تحريم هاي آمريکا عليه نظام جمهوري اسلامي ايران/ بهزاد اخزري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱۰، زمستان، جلد اول: ص ۴۵-‎۵۵.
۳۲۳۹۱DM14358معيارهاي قتل شبه عمد در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران/ محمود مالمير … [و ديگران].- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱۰، زمستان، جلد اول: ص ۵۶-‎۶۹.
۳۲۳۹۲DM14359بررسي شيوه هاي برخورد با قاچاق و تخريب اموال تاريخي – فرهنگي در حقوق کيفري ايران/ فريبرز پرندين.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱۰، زمستان، جلد اول: ص ۷۰-‎۹۰.
۳۲۳۹۳DM14360درآمدي بر فقه سياسي؛ تعريف، روش و قواعد/ محمدحسين فتاحيان.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱۰، زمستان، جلد اول: ص ۹۱-‎۹۸.
۳۲۳۹۴DM14361نگرشي بر تعديل قرارداد/ استاتيرا غلامي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱۰، زمستان، جلد اول: ص ۹۹-‎۱۰۸.
۳۲۳۹۵DM14362رويه هاي قضايي مرتبط با مستثنيات دين/ سيدمهدي حججي، علي فقيه حبيبي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱۰، زمستان، جلد اول: ص ۱۰۹-‎۱۱۹.
۳۲۳۹۶DM14363نگرشي به وضعيت حقوقي و شرعي رحم جايگزين/ غلامعلي صفري، هرمز اسدي کوه باد، سيدحسن حسيني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱۰، زمستان، جلد دوم: ص ۱-‎۱۰.
۳۲۳۹۷DM14364مفهوم مجلس در خيار فسخ مجلس نسبت به معاملات نوين/ کمال رئوف.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱۰، زمستان، جلد دوم: ص ۱۱-‎۱۹.
۳۲۳۹۸DM14365مسئوليت مدني نسبت به فشار رواني ناشي از جريان دادرسي/ محمد طاهري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱۰، زمستان، جلد دوم: ص ۲۰-‎۲۷.
۳۲۳۹۹DM14366مباني و ضوابط مستثنيات دين در فقه اسلامي و حقوق ايران/ سيدمهدي حججي، علي فقيه حبيبي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱۰، زمستان، جلد دوم: ص ۲۸-‎۵۰.
۳۲۴۰۰DM14367مباني فقهي قاعده درا و مقايسه آن با اصل برائت با رويکردي به قوانين موضوعه/ جمال رضايي، مجتبي نصيري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱۰، زمستان، جلد دوم: ص ۵۱-‎۶۵.
۳۲۴۰۱DM14368مسئوليت کيفري پزشک در حقوق ايران و اسلام/ جمال رضايي حسين آبادي، مينا ميرزائي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱۰، زمستان، جلد دوم: ص ۶۶-‎۸۰.
۳۲۴۰۲DM14369فراگشتي در امکان مرجعيت زنان/ سيدسعيد شرف الدين طباطبائي، سيدحجت طباطبائي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱۰، زمستان، جلد دوم: ص ۸۱-‎۹۱.
۳۲۴۰۳DM14370سلب حق انتقال منافع به غير از مستاجر از ديدگاه فقهي – حقوقي/ مهديه جور ابراهيميان، سيدمسيح حسيني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱۰، زمستان، جلد دوم: ص ۹۲-‎۱۰۷.
۳۲۴۰۴DM14371واکاوي و بررسي مباني فقهي مزايده و دستکاري قيمت/ داريوش بخرديان.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱۰، زمستان، جلد دوم: ص ۱۰۸-‎۱۱۷.
۳۲۴۰۵DM14372رويکردي تطبيقي بر استرداد و سقوط دعوا/ جليل مالکي، اباالفضل سليميان.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎۲، پاييز: ص ۷-‎۲۳.
۳۲۴۰۶DM14373ثبت علامت تجاري و حق استفاده انحصاري (با نگرشي تطبيقي)/ جواد ساساني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎۲، پاييز: ص ۲۴-‎۵۵.
۳۲۴۰۷DM14374جايگاه نظم عمومي در قراردادها با رويکردي بر کنوانسيون هاي بين المللي/ آيت خاکي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎۲، پاييز: ص ۵۶-‎۷۶.
۳۲۴۰۸DM14375الزامات حقوقي حاکم بر تبليغات تجاري سايبري و ضمانت اجراي کيفري آن با رويکرد تطبيقي/ قاسم خادم رضوي، جواد انتصاريان.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎۳، زمستان: ص ۷-‎۲۳.
۳۲۴۰۹DM14376بررسي احتياط در معناي فقهي به مثابه اصل زيست محيطي احتياط/ حامد خوبياري.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎۳، زمستان: ص ۲۴-‎۴۱.
۳۲۴۱۰DM14377مطالعه تطبيقي تبيين نشوز زوجه و نشوز زوج در مبحث حقوقي و فقهي/ سيدباقر سيدي بنابي، ميثم ندايي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎۳، زمستان: ص ۴۲-‎۶۲.
۳۲۴۱۱DM14378فرآيند جهاني شدن و حقوق شهروندي/ بابک سيفي آتشگاه.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎۳، زمستان: ص ۶۳-‎۸۱.
۳۲۴۱۲DM14379بسترهاي پيدايش عوام گرايي در دادرسي کيفري/ سعيد قماشي، انور احمدي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص ۱۱-‎۵۰.
۳۲۴۱۳DM14380ابعاد حقوقي علل و عوامل تاخير در تحويل پروژه هاي ساخت و ساز بين المللي و قوانين حاکم در کشورهاي کامن لا و قوانين مدون/ جليل مالکي، شهريار اسلامي تبار، احسان لامع.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص ۵۱-‎۸۰.
۳۲۴۱۴DM14381بازپژوهشي حقوق اجتماعي، مالي و عاطفي زوجه در طلاق مبتني بر ديدگاه شهيد ثاني و محقق اردبيلي/ محمدرضا کيخا، فرشته ابراهيم آبادي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص ۸۱-‎۱۰۸.
۳۲۴۱۵DM14382اشتغال معلولين از منظر حقوق بين الملل/ بهمن بهري خياوي، عبدالله عابديني.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص ۱۰۹-‎۱۴۲.
۳۲۴۱۶DM14383مباني فقهي، حقوقي و جرم شناختي رسيدگي افتراقي به جرائم سبز/ امين حاجي وند، سيدعليرضا ميرکمالي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص ۱۴۳-‎۱۷۳.
۳۲۴۱۷DM14384جهاني شدن و پيامدهاي آن بر دولت/ هيبت الله نژندي منش، وحيد بذار.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص ۱۷۵-‎۱۹۶.
۳۲۴۱۸DM14385بررسي تطبيقي اسناد در قانون تجارت الکترونيکي ايران ۱۳۸۲ و قانون نمونه آنسيترال ۱۹۹۶/ سيدمحسن قائم فرد، محمدجواد حيدريان دولت آبادي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص ۱۹۷-‎۲۱۸.
۳۲۴۱۹DM14386مطالعه تطبيقي ضرورت ثبت املاک در امکان سنجي برقراري قراردادهاي هوشمند در حقوق ايران و انگلستان/ حامد رستمي نجف آبادي، مهدي ناصر.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص ۲۱۹-‎۲۳۹.
۳۲۴۲۰DM14387آسيب شناسي ناکارآمدي حفظ محيط زيست و حقوق ناشي از آن در ايران و مقايسه آن با برخي شاخص هاي جهاني/ شراره ابطحي، علي نجفي توانا.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص ۲۴۱-‎۲۶۷.
۳۲۴۲۱DM14388بررسي مفهوم منافع عدالت در تعقيب جرائم در ديوان کيفري بين المللي؛ با نگاهي بر ساير نظام هاي حقوقي/ زهرا ساعدي، آزاده صادقي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص ۲۶۷-‎۲۹۸.
۳۲۴۲۲DM14389عوامل اجتماعي موثر بر آگاهي زنان شهرري از حقوق شهروندي/ مهسا لاريجاني.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۹۳-‎۱۱۳.
۳۲۴۲۳DM14390حقوق شهروندي کرامت مدار در تحقيقات مقدماتي توسط پليس (مطالعه مبناشناختي مفهوم انسان در حقوق شهروندي غربي و اسلامي)/ مهدي مقيمي.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۴۵.
۳۲۴۲۴DM14391پيشگيري از جرايم غير عمد رانندگي با تاکيد بر قانون بيمه اجباري خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه/ سيدسعيد کشفي.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۸.
۳۲۴۲۵DM14392کارآمدي قضايي و امنيت ملي؛ پويايي انديشه قضايي در برابر پايايي رويه قضايي/ حسن عالي پور، سعيد رضايي، سهام صداقتي.- مطالعات راهبردي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و يکم، شماره ‎۴ (پياپي ‎۸۲)، زمستان: ص ۹۳-‎۱۲۰.
۳۲۴۲۶DM14393بررسي ميزان رعايت منشور حقوق مادر در زايشگاه بيمارستان هاي علوم پزشکي کرمانشاه در سال ۱۳۹۶/ اکرم پيمان… [و ديگران].- اخلاق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎۴۳، تابستان: ص. ۱-‎۱۱.
۳۲۴۲۷DM14394جوانب اخلاقي و حقوقي دست ورزي محصولات زراعي از منظر مسؤوليت مدني در کامن لا/ سيد رضا احسان پور، احمد امي.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۲۹،پاييز: ص. ۶۴-‎۷۵.
۳۲۴۲۸DM14395نقد مفهوم جهان شمولي حقوق بشر با تکيه بر اعلاميه جهاني حقوق بشر/ علي اسداله زاده.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۱)، بهار و تابستان: ص. ۷-‎۲۰.
۳۲۴۲۹DM14396سنجه هاي تشخيص و احراز مصالح مشروع در نظام اسلامي/ محمد علي الفت پور، قدرت الله رحماني.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۱)، بهار و تابستان: ص. ۲۱-‎۴۰.
۳۲۴۳۰DM14397حقوق شهروندي، مولفه ها و مباني آن و وظايف دولت در برابر آن/ عبدالله بهارلويي، ميثم نعمتي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۱)، بهار و تابستان: ص. ۴۱-‎۵۸.
۳۲۴۳۱DM14398بررسي اصول قرآني نقض معاهده در حقوق بين الملل اسلامي/ فاطمه زند اقطاعي، جعفر زنگنه شهرکي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۱)، بهار و تابستان: ص. ۵۹-‎۷۴.
۳۲۴۳۲DM14399بررسي تطبيقي نقش قوه قضائيه در کشورهاي اسلامي افغانستان، مصر، پاکستان و ايران/ محمد باقر فهيمي، سيد ابراهيم حسيني.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۱)، بهار و تابستان: ص. ۷۵-‎۹۶.
۳۲۴۳۳DM14400مشروعيت جمهوريت در اسلام/ ذبيح الله مرادي، ابراهيم موسي زاده.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۱)، بهار و تابستان: ص. ۹۷-‎۱۱۸.
۳۲۴۳۴DM14401بررسي فقهي حکم درآمدهاي ناشي از رانت با استناد به آيه تجارت/ محمد علي شيخ الاسلامي، سيد محمد تقي قبولي درافشان، محمد تقي فخلعي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۸، بهار-تابستان: ص. ۳-‎۲۵.
۳۲۴۳۵DM14402نقدي بر انگاره مشهور فقيهان امامي در باب کيفيت صدور حکم حجر مفلس/ راضيه اميني، حسين صابري، محمدحسن حائري.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۸، بهار-تابستان: ص. ۲۷-‎۵۰.
۳۲۴۳۶DM14403بررسي فقهي حقوقي سوء استفاده از حق مالکيت ربات در امر اشتغال/ حمزه نظرپور، علي اکبر ايزدي فرد، محمد محسني دهکلاني.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۸، بهار-تابستان: ص. ۵۱-‎۸۲.
۳۲۴۳۷DM14404بطلان عقد مکره و نقد نظريه عدم نفوذ با رويکرد اصلاح مواد ۲۰۹ و ۳۴۶ قانون مدني/ احمد باقري، زهره نيک عمل.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۸، بهار-تابستان: ص. ۸۳-‎۱۰۲.
۳۲۴۳۸DM14405بررسي ابعاد فقهي همزاد سازي و بدل سازي انساني/ سيد محسن مرتضوي، مجتبي نوروزي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۸، بهار-تابستان: ص. ۱۰۳-‎۱۲۵.
۳۲۴۳۹DM14406تحليل فقهي و حقوقي جايگاه توصيف امر موضوعي در دادرسي مدني/ رضا دريائي، مصطفي کربلائي آقازاده.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۸، بهار-تابستان: ص. ۱۲۷-‎۱۵۰.
۳۲۴۴۰DM14407بررسي فقهي ـ حقوقي شرط ضمان مرتهن/ سيد محمد هاشم پورمولا، محدثه جليلي زاده، مرتضي رحيمي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۸، بهار-تابستان: ص. ۱۵۱-‎۱۶۸.
۳۲۴۴۱DM14408انتقال حقوق و تعهدات قراردادي در حقوق ايران و اسناد بين المللي/ مصطفي انصاري نسب، حسن مرادي، نجادعلي الماسي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۸، بهار-تابستان: ص. ۱۶۹-‎۱۹۸.
۳۲۴۴۲DM14409بررسي حقوقي قرارداد جوينت ونچر (سرمايه گذاري مشترک) در نظام حقوقي ترکيه و توصيه هايي براي ايران/ وحيد کريمي، امير هوشنگ فتحي زاده.- بررسي هاي بازرگاني. ‎۱۳۹۷، سال شانزدهم، شماره ۹۰-‎۹۱(پياپي ‎۹۰)، مرداد و شهريور: ص. ۷-‎۲۲.
۳۲۴۴۳DM14410تدابير قانوني براي پيشگيري و مقابله با جرايم و تخلفات حوزه مواد خوراکي و آشاميدني در نظام حقوقي ايران/ علي پرويني، مجيد آقايي، مونا طاهري دانالو.- پزشکي قانوني. ‎۱۳۹۷، سال بيست و چهارم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۲۲۹-‎۲۴۸.
۳۲۴۴۴DM14411رويکردهاي فقهي- حقوقي در قبال فناوري سلول هاي بنيادي/ احمد پور ابراهيم… [و ديگران].- پزشکي قانوني. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۱، زمستان: ص. ۱-‎۱۰.
۳۲۴۴۵DM14412چالش هاي دلالت قاعده لاحرج و تشخيص مصاديق آن در سقط درماني/ عاطفه آجري آيسک.- پزشکي قانوني. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۱، زمستان: ص. ۱-‎۱۰.
۳۲۴۴۶DM14413تحليلي بر نظام نيمه آزادي در حقوق کيفري ايران و فرانسه با رويکردي به مباني فقهي آن/ روح الله اکرمي، فرزانه سيف الله پور.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۱-‎۳۸.
۳۲۴۴۷DM14414حق بر رفراندوم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اسناد بين المللي حقوق بشر/ عليرضا دبيرنيا، اعظم طالب نجف آبادي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۳۹-‎۶۶.
۳۲۴۴۸DM14415مطالعه تطبيقي تحصيل مال نامشروع و تحصيل نامشروع مال در حقوق اسلام و غرب/ منصور رحمدل.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۶۷-‎۹۲.
۳۲۴۴۹DM14416حقوق و تعهدات بين المللي حکومت هاي ناشي از انقلاب: با نگاهي به بيداري اسلامي/ سيد ياسر ضيايي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۹۳-‎۱۲۴.
۳۲۴۵۰DM14417بررسي مفهوم توقيفي بودن حقوق عيني: مطالعه تطبيقي حقوق فرانسه، آلمان، اسپانيا و حقوق اسلامي/ جليل قنواتي، پوريا شيرخاني.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۱۲۵-‎۱۵۰.
۳۲۴۵۱DM14418ايفاي به غير از موضوع تعهد: مطالعه ي تطبيقي در فقه اسلامي و حقوق فرانسه/ محمود کاظمي، ابوالفضل شاهين.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۱۵۱-‎۱۸۰.
۳۲۴۵۲DM14419قلمروي مالکيت فضا و قرار در حقوق اسلام و غرب: با تاکيد بر نظرات فقهي حضرت امام خميني (ره)/ جمشيد ميرزايي، عبدالسعيد شجاعي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۱۸۱-‎۲۰۸.
۳۲۴۵۳DM14420جايگاه ستون فقرات نظام حقوقي رومي ژرمني در حقوق اسلام و ايران: تحليل فقهي حقوقي تقسيم بندي حقوق عيني و ديني/ نصراله جعفري خسرو آبادي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱-‎۲۴.
۳۲۴۵۴DM14421عملکرد داعش از ديدگاه قواعد حقوق اسلامي و حقوق بين الملل بشردوستانه/ کارن روحاني، فريد سلطان قيس.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۲۵-‎۵۲.
۳۲۴۵۵DM14422مباني رويکرد حقوقي متن باز در اسناد بين المللي حقوق بشر و ارزيابي قابليت استناد به آنها در فقه اماميه و حقوق ايران/ سيد حسن شبيري زنجاني، جعفر نظام الملکي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۵۳-‎۹۰.
۳۲۴۵۶DM14423پژوهشي تطبيقي درباره مفهوم، ماهيت و شرايط اصل تناسب در حقوق بشر دوستانه بين المللي و حقوق اسلام/ عباسعلي عظيمي شوشتري، سيد مرتضي حسيني فاضل.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۹۱-‎۱۱۸.
۳۲۴۵۷DM14424نقش کلينيک هاي حقوقي دانشگاهي و مسجد محور در ارتقاي آموزش حقوق بشر در جوامع مسلمان/ مصطفي فضائلي، فاطمه السادات حق شناس.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۱۹-‎۱۴۰.
۳۲۴۵۸DM14425بررسي تطبيقي ضمانت اجراي تخلف متعهد از انجام تعهد (مطالعه در حقوق ايران و نظام کامن لا و رومي ژرمني)/ رضا حسين گندم کار.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۴۱-‎۱۶۶.
۳۲۴۵۹DM14426بررسي تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از حيوان در حقوق اسلام و غرب/ عليرضا يزدانيان، عباس نيازي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۶۷-‎۱۹۲.
۳۲۴۶۰DM14427بررسي تطبيقي ساختار مسئوليت مدني در حقوق کامن لا و اسلام/ ايرج بابايي، اسماعيل کشاورز صفي ئي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱-‎۲۴.
۳۲۴۶۱DM14428نقد نظريه امتناع حقوق اسلامي مدرن/ سيد عليرضا حسيني بهشتي، مهدي مرادي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۲۵-‎۵۴.
۳۲۴۶۲DM14429آزادي عقيده و بيان در انديشه هاي آيت الله جوادي آملي با نگاهي به حقوق غرب/ ابراهيم جوانمرد فرخاني، علي نوري.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۵۵-‎۸۰.
۳۲۴۶۳DM14430نگرشي تطبيقي به ايجاب و قبول در حقوق اسلام و ايران و حقوق خصوصي مدرن/ محمد علي خورسنديان.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۸۱-‎۱۱۹.
۳۲۴۶۴DM14431بررسي پديده پناهندگي از منظر اسلام و حقوق بين الملل/ محسن قدير، حسين کاظمي فروشاني.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱۱۹-‎۱۴۸.
۳۲۴۶۵DM14432تاثير متغير نکاح در استيفاي حق توليد مثل در حقوق اسلام، انگليس و آمريکا/ محدثه معيني فر.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱۴۹-‎۱۷۶.
۳۲۴۶۶DM14433درآمدي بر نظريه عمومي اسباب زوال عمل اداري/ مهدي هداوند.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱۷۷ -‎۲۱۰.
۳۲۴۶۷DM14434شرط تعيين مرجع رسيدگي در رويه داوري تجاري بين المللي با تکيه بر آراي ايکسيد/ عليرضا ابراهيم گل، مهدي حقيقيان.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۹-‎۳۴.
۳۲۴۶۸DM14435اثر ارتباط دعاوي مدني بر سرايت شکايت پذيري آرا در ايران و فرانسه با تاکيد بر رويه قضايي/ مهدي حسن زاده، بديع فتحي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۳۵-‎۵۸.
۳۲۴۶۹DM14436بررسي ويژگي هاي عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئوليت مدني ايران در مقايسه با نظريه عدالت توزيعي جان راولز/ حبيب اله رحيمي، فاطمه طرف.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۵۹-‎۸۸.
۳۲۴۷۰DM14437مراجع رقابتي و تعديل ادغام هاي پيشنهادي (با تاکيد بر مسائل حوزه مالکيت هاي فکري)/ ابراهيم رهبري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۸۹-‎۱۱۶.
۳۲۴۷۱DM14438بررسي نقش الزامات افشا در حمايت موثر از دانش و طب سنتي/ مهدي زاهدي، محمد حسين عرفان منش.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۱۱۷-‎۱۴۶.
۳۲۴۷۲DM14439تميز نقص شکلي دادخواست از ساير اسباب بي اعتباري دعوي/ رضا شکوهي زاده، اصغر عربيان.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۱۴۵-‎۱۷۱.
۳۲۴۷۳DM14440کثرت گرايي ارزشي در نظام بين المللي حقوق مالکيت فکري/ طيبه صاحب.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۱۷۱- ‎۲۰۵.
۳۲۴۷۴DM14441شروط غير منصفانه در قراردادهاي مصرف کننده/ مرتضي عادل، محسن شمس الهي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۲۰۵- ‎۲۳۳.
۳۲۴۷۵DM14442اجراي زود هنگام تعهدات قراردادي در فقه، حقوق ايران واسناد بين المللي/ سيد محمد تقي علوي، حسين يوسفي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۲۳۵ -‎۲۶۱.
۳۲۴۷۶DM14443تحليلي بر مفهوم حادثه غيرمترقبه و اثر آن در قانون بيمه اجباري مصوب ۱۳۹۵/ مهدي فلاح خاريکي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۲۶۳-‎۲۸۷.
۳۲۴۷۷DM14444دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوي حقوق مولف با بررسي اسناد بين المللي/ مرتضي نصيري، محمود صادقي، فاطمه السادات ايرواني مهاجري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۲۹۰ -‎۳۱۸.
۳۲۴۷۸DM14445تحول مفهوم حاکميت ملي دولت ها در پرتو دکترين مسئوليت حمايت/ علي فقيه حبيبي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۶، دوره هفتم، شماره ‎۲۵، پاييز: ص. ۱۴۹-‎۱۷۳.
۳۲۴۷۹DM14446بررسي تطبيقي وضعيت حقوق بشر در ايران و عربستان با تاکيد بر تئوري هاي نوين حاکميت/ عباسعلي طالبي… [و ديگران].- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۶، دوره هفتم، شماره ‎۲۵، پاييز: ص. ۱۷۵ -‎۲۰۷.
۳۲۴۸۰DM14447قلمرو اعمال قانون در داوري تجاري بين المللي/ عسکر حاجي پور، عليرضا رجب زاده، محمد رضا فلاح.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۶، دوره هفتم، شماره ‎۲۵، پاييز: ص. ۲۰۹ -‎۲۳۳.
۳۲۴۸۱DM14448ماهيت وصيت واجب در قوانين و حقوق کشورهاي اسلامي- عربي/ سيامک قياسي سررکي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۹، بهار و تابستان: ص. ۹ -‎۲۶.
۳۲۴۸۲DM14449تحليل رويکرد دادگاه ها نسبت به داوري دعاوي اموال عمومي و دولتي/ مصطفي عبديزدان.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۹، بهار و تابستان: ص. ۲۷ -‎۴۷.
۳۲۴۸۳DM14450معيارهاي ارزيابي خسارت معنوي/ قاسم فياضي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۹، بهار و تابستان: ص. ۴۹ -‎۷۰.
۳۲۴۸۴DM14451ماهيت قرارداد پاياپاي از ديدگاه حقوق ايران/ حسين رونده.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۹، بهار و تابستان: ص. ۷۱ -‎۹۱.
۳۲۴۸۵DM14452شناخت ادله و قوانين حاکم در قلمرو حقوق خصوصي بر اساس نظريه حکومت/ نجاد علي الماسي، محمد حسين بياتي، علي اکبر رنجبران.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۹، بهار و تابستان: ص. ۹۳- ‎۱۱۲.
۳۲۴۸۶DM14453ماليت محصولات فکري/ سيد رضا موسوي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۹، بهار و تابستان: ص. ۱۱۳ -‎۱۳۲.
۳۲۴۸۷DM14454مطالعه تطبيقي وضعيت بيمه دريانوردان در ايران (بررسي مقاوله نامه هاي بين المللي و الگوي ساير کشورها و ارائه الگو براي ايران)/ حامد فرهمند معين‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۳(پياپي ‎۴۸)، تابستان: ص. ۱۱- ‎۳۹.
۳۲۴۸۸DM14455بررسي وجوه اشتراک و افتراق دستور موقت و تامين خواسته/ زهرا علي بخشي، خير الله غفوري گوراب.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص. ۹- ‎۲۲.
۳۲۴۸۹DM14456جبران مالي زيان غيرمالي ناشي از نقض قرارداد با بررسي کنوانسيون بين المللي کالا/ انسيه يوسف پور.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص. ۲۳ -‎۴۳.
۳۲۴۹۰DM14457تحليل حدود اختيارات دادگاه در امور مربوط به داوري/ هادي قائمي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص. ۴۴- ‎۶۵.
۳۲۴۹۱DM14458محدوديت قانوني پرداخت خسارت به خودروهاي گرانقيمت/ نادر محمدي بندبني، وحيد محمدي بندبني.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص. ۶۶- ‎۷۲.
۳۲۴۹۲DM14459بررسي تخلفات انتظامي وکلا و کارآموزان وکالت/ نعمت اله سبحاني سراواني.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص. ۷۳- ‎۸۹.
۳۲۴۹۳DM14460حدود صلاحيت مجامع عمومي و مديران در شرکت هاي سهامي (بخش دوم و پاياني)/ عليرضا قنبري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص. ۹۰- ‎۱۱۸.
۳۲۴۹۴DM14461نگاهي بر مجازات هاي جايگزين زندان در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ (بخش دوم و پاياني)/ محمدرضا خليلي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص. ۱۱۹- ‎۱۳۴.
۳۲۴۹۵DM14462نقش خانواده در پيشگيري از گرايش اطفال و نوجوانان به ارتکاب بزه/ فرزانه زارع.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص. ۱۴۰- ‎۱۴۷.
۳۲۴۹۶DM14463شناسايي و اجراي احکام خارجي/ زهرا محمودي، نصراله ابراهيمي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۴- ‎۳۹.
۳۲۴۹۷DM14464اعتبار تشخيص هيات عمومي ديوان عدالت اداري در نسخ آيين نامه ها/ محمود اخوان.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۴۰- ‎۵۲.
۳۲۴۹۸DM14465مسئوليت مدني موجر نسبت به تعطيلي عين مستاجره/ عليرضا مظلوم رهني، سالار نوبهاري لنگرودي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۵۳- ‎۷۰.
۳۲۴۹۹DM14466تبيين ارکان جرم پولشويي با نگاهي با لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي/ اميد کندوجي خطبه سرا.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۷۱- ‎۸۵.
۳۲۵۰۰DM14467بررسي تطبيقي اصل تناظر و حق برخورداري از وکيل در حقوق ايران و انگليس/ حديث شفيعي، مرتضي فروحي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۸۶- ‎۱۰۳.
۳۲۵۰۱DM14468بررسي قانون پرچم در اجراي قانون محل وقوع مال/ هادي قائمي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۰۴- ‎۱۲۰.
۳۲۵۰۲DM14469نقش عرف در قراردادها/ ابوذر علي اکبري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۱- ‎۱۳۳.
۳۲۵۰۳DM14470قاعده ي مقابله با خسارت در حقوق قراردادهاي هند/ انسيه يوسف پور.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۴- ‎۱۴۵.
۳۲۵۰۴DM14471تقلب نسبت به قانون در حقوق بين الملل خصوصي/ مريم غفوري گوراب، نصرالله ابراهيمي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۴۶- ‎۱۶۰.
۳۲۵۰۵DM14472محاسبه بازداشت قبلي متهم در نظام کيفري ايران/ حامد آريانفر.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۶۱- ‎۱۶۵.
۳۲۵۰۶DM14473مطالبه خصوصي خسارت ناشي از دستکاري بازار اوراق بهادار/ محمد صادقي.- راي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۸، بهار: ص. ۱۵- ‎۲۷.
۳۲۵۰۷DM14474قلمرو مفهوم اعمال حاکميت در مسئوليت مدني دولت ناشي از انتقال بيماري هاي خوني در پرتو رويه قضايي/ محمد حسنوند، حسين نجفي.- راي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۸، بهار: ص. ۲۹- ‎۸۱.
۳۲۵۰۸DM14475اعمال حق وکالت در طلاق توسط زوجه با تحقق شرط ناباروري زوج/ سعيد محجوب.- راي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۸، بهار: ص. ۸۳- ‎۹۷.
۳۲۵۰۹DM14476عدم قابليت ابطال سند مالکيت رسمي شخص ثالث (غير دخيل در دادرسي کيفري) در مقام رد مال به شاکي خصوصي/ رضا رحيميان.- راي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۸، بهار: ص. ۹۹- ‎۱۰۵.
۳۲۵۱۰DM14477ديه مصدوم در صورت عدم شناسايي ضارب/ اميد توکلي کيا.- راي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۸، بهار: ص. ۱۰۷- ‎۱۱۹.
۳۲۵۱۱DM14478نقد راي صادره درخصوص تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي در مقام تخفيف مجازات/ اميد شهبازي، پويا شيراني بيد آبادي.- راي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۸، بهار: ص. ۱۲۱- ‎۱۲۹.
۳۲۵۱۲DM14479ضرورت اخذ مجوز از صاحب حق جهت ترجمه اثر/ مهدي کارچاني.- راي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۸، بهار: ص. ۱۳۱- ‎۱۳۵.
۳۲۵۱۳DM14480تحول مفهوم عيب در مسئوليت ناشي از عيب توليد/ سعيد سياه بيدي کرمانشاهي.- راي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۸، بهار: ص. ۱۳۷- ‎۱۵۱.
۳۲۵۱۴DM14481تهافت رويه قضايي محاکم کيفري استان تهران در خصوص اعتبار رأي وحدت رويه شماره ۶۳۳/ سيد مهدي کاظمي.- راي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۸، بهار: ص. ۱۵۳- ‎۱۵۶.
۳۲۵۱۵DM14482گزارش نشست نقد راي: زمان خروج فرزند از حضانت والدين (بلوغ يا رشد)/ پژوهشگاه قوه قضاييه.- راي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۸، بهار: ص. ۱۵۷- ‎۱۷۶.
۳۲۵۱۶DM14483عدم قابليت رسيدگي به امور فني و تخصصي در ديوان عدالت اداري/ علي محمد فلاح زاده، محمد حسين جعفري.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۱۰و‎۱۱: ص. ۹- ‎۱۷.
۳۲۵۱۷DM14484عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور/ مجتبي همتي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۱۰و‎۱۱: ص. ۹- ‎۲۸.
۳۲۵۱۸DM14485مبناي محاسبه حق بيمه در آراء شعب و هيات عمومي ديوان عدالت اداري/ کورش استوار سنگري.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۱۰و‎۱۱: ص. ۲۹- ‎۳۸.
۳۲۵۱۹DM14486نقض راي هيات حل اختلاف کار به دليل عدم رعايت حق دفاع و دادرسي منصفانه/ حسن لطفي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۱۰و‎۱۱: ص. ۳۹ -‎۵۲.
۳۲۵۲۰DM14487گزارش خلاف واقع؛ تخلف اداري/ محمد وزين کريميان.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۱۰و‎۱۱: ص. ۵۳- ‎۵۸.
۳۲۵۲۱DM14488ممنوعيت جذب دارندگان مدرک دکتراي حرفه اي به عنوان عضو هيات علمي/ علي محمد فلاح زاده.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۱۰و‎۱۱: ص. ۵۹- ‎۶۶.
۳۲۵۲۲DM14489اعتراض به راي انفصال دائم از خدمات دولتي/ مسلم آقايي طوق.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۱۰و‎۱۱: ص. ۶۷- ‎۷۶.
۳۲۵۲۳DM14490اعتراض به تنزل يک گروه به مدت يک سال/ علي مشهدي، رضا محسن آييدي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۱۰و‎۱۱: ص. ۷۷- ‎۸۵.
۳۲۵۲۴DM14491رد صلاحيت به علت صداقت در بيان عيوب خود/ علي مشهدي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۱۰و‎۱۱: ص. ۸۷- ‎۹۵.
۳۲۵۲۵DM14492احراز فعل يا ترک فعل مستقيم و خلاف قانون اداره/ مسعود فرياذي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۱۰و‎۱۱: ص. ۹۷- ‎۱۰۸.
۳۲۵۲۶DM14493ورود خسارت به اشخاص خصوصي در اثر اجراي طرح هاي عمومي/ علي اکبر گرجي، محمد حسنوند، فروغ حيدري.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۱۰و‎۱۱: ص. ۱۰۹- ‎۱۲۵.
۳۲۵۲۷DM14494لزوم رعايت شرايط مندرج در ماده ۹۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري جهت اعاده دادرسي/ مرتضي نجابت خواه.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۱۰و‎۱۱: ص. ۱۲۷- ‎۱۳۵.
۳۲۵۲۸DM14495عدم کفايت مبايعه نامه عادي براي احراز سمت مالکيت/ مجتبي همتي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۱۰و‎۱۱: ص. ۱۳۷- ‎۱۴۲.
۳۲۵۲۹DM14496نقدي بر کيفر تعيين شده براي جرم اسيد پاشي/ امير مسعود مظاهري.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۹- ‎۱۸.
۳۲۵۳۰DM14497نقدي بر رويه قضايي در تعيين کيفر بزه صيد ماهي/ امين جعفري، اصغر احمدي.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۱۹- ‎۲۳.
۳۲۵۳۱DM14498نقد راي وحدت رويه شماره ۵۴۷ هيات عمومي ديوان عالي کشور در زمينه حمل و نقل تجاري/ جعفر نوري، حميد ذاکري.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۲۵- ‎۴۰.
۳۲۵۳۲DM14499رشد وکمال عقل در آيينه رويه قضايي (نقد راي پرونده ستايش)/ مجتبي فرح بخش.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۴۱- ‎۵۵.
۳۲۵۳۳DM14500صلاحيت دادگاه عمومي کيفري در رسيدگي به اتهام نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره (نقدي بر رأي وحدت رويه شماره ۷۵۱ ۵/۵/۱۳۹۵ هيات عمومي ديوان عالي کشور)/ بهروز جوانمرد.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۵۷- ‎۶۱.
۳۲۵۳۴DM14501مرجع قضايي صالح در رسيدگي به بزه کلاهبرداري/ عليرضا نوريان.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۶۳ -‎۶۸.
۳۲۵۳۵DM14502تعيين ارش يک جنايت، بيش از ديه مقدر/ ابوالقاسم فلاحي.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۶۹- ‎۷۸.
۳۲۵۳۶DM14503برائت از اتهام آزار و اذيت جنسي پسر بچه/ هادي کربلايي.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۷۹- ‎۸۵.
۳۲۵۳۷DM14504معافيت از کيفر در جرم توهين به ماموران دولتي در حين انجام وظيفه/ رحيم قهرماني.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۸۷- ‎۹۸.
۳۲۵۳۸DM14505صدور قرار اناطه در پرونده کيفري با موضوع انتقال مال غير/ سيد سجاد قاسمي.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۱۱- ‎۲۵.
۳۲۵۳۹DM14506جرم ترک انفاق و ملاحظات کيفرشناختي/ اسماعيل آقا بابايي بني.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۲۷- ‎۴۰.
۳۲۵۴۰DM14507ارسال يا عدم ارسال پرونده رابطه نامشروع در فضاي مجازي به دادسرا/ بهروز جوانمرد.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۴۱- ‎۴۷.
۳۲۵۴۱DM14508محکوميت به اتهام نشر اکاذيب توسط گواهي مجعول روانپزشک/ حسين قاضي زاده.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۴۹- ‎۵۳.
۳۲۵۴۲DM14509تعليق اجراي مجازات به شرط کمک به هموطنان زلزله زده کرمانشاه/ ابوالقاسم فلاحي.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۵۵- ‎۶۱.
۳۲۵۴۳DM14510اختلاس توسط کارمندان بانک هاي خصوصي/ محمد نعيمي نژاد، مرجان فلاح تفتي.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۶۳- ‎۷۰.
۳۲۵۴۴DM14511نحوه رد مال در فرض مشارکت در جرم فروش مال غير/ محمد مهدي خرازي.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۷۱- ‎۷۵.
۳۲۵۴۵DM14512پرداخت ارش ترس و وحشت به دليل ايراد شوک عصبي/ علي ملکي، وحيد شاهنده.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۷۷- ‎۸۵.
۳۲۵۴۶DM14513بررسي آراي فقهي فريقين در مسائل اجتماعي شبيه سازي انسان/ محمد حسين مختاري، مرتضي آقا محمدي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۲، پاييز و زمستان: ص.  ۳۹- ‎۵۶.
۳۲۵۴۷DM14514تاثير مصلحت اجتماعي در حکم فقهي فرزند خواندگي در مذاهب اسلامي/ سيد محمد صادق موسوي، عبدالحميد طالبي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۲، پاييز و زمستان: ص.۷۷- ‎۱۰۹.
۳۲۵۴۸DM14515مالکيت معدن در فقه اماميه با رويکردي به ديدگاه فقهاي مذاهب چهارگانه اهل سنت/ کريم کوخايي زاده، قدرت الله نيازي، احمد رضواني مفرد.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۲، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۱- ‎۱۳۳.
۳۲۵۴۹DM14516انصاف و معاملات اضطراري/ سام محمدي، حسين خانلري بهنميري، همايون مافي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۲، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۵- ‎۱۵۶.
۳۲۵۵۰DM14517امکان سنجي فسخ نکاح در فرض تخلف از شرط فعل در فقه اسلامي/ شکيبا اميرخاني، عبدالله جوان.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۲، پاييز و زمستان: ص. ۱۵۷- ‎۱۸۱.
۳۲۵۵۱DM14518افزايش مهر پس از عقد نکاح در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران/ سيد محمد مهدي قبولي درافشان.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۲، پاييز و زمستان: ص. ۱۸۳- ‎۲۱۱.
۳۲۵۵۲DM14519وصيت واجب در احوال شخصيه کشورهاي اسلامي/ عليرضا انتظاري نجف آبادي، سيامک قياسي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۲، پاييز و زمستان: ص. ۲۱۳- ‎۲۲۹.
۳۲۵۵۳DM14520بررسي جرم بغي در فقه مذاهب اسلامي و تطبيق آن با قوانين مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ و جرم سياسي مصوب ۱۳۹۴/ مجيد وزيري، جبار محمدي بلبان آباد.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۲، پاييز و زمستان: ص. ۲۳۱- ‎۲۵۳.
۳۲۵۵۴DM14521بررسي تطبيقي نظريه ضرورت تبديل سود غيرنقدي مضاربه به پول رايج در فقه مذاهب اسلامي/ احمد مرتاضي، فهيمه اميري.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۲، پاييز و زمستان: ص. ۲۵۵- ‎۲۷۲.
۳۲۵۵۵DM14522تحليل ضمان بر مبناي معاوضه قهري و آثار آن در دعاوي مسئوليت مدني/ محمد مهدي الشريف، سميه سعيدي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎۴، پياپي ‎۱۱۵، زمستان: ص. ۹- ‎۲۴.
۳۲۵۵۶DM14523بررسي دلالت قاعده لزوم امساک به معروف يا تسريح به احسان بر طــلاق در صورت امتناع و يا ناتواني زوج از اداي حقوق زوجيت/ محمدحسن جوادي… [و ديگران].- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎۴، پياپي ‎۱۱۵، زمستان: ص. ۲۵- ‎۴۳.
۳۲۵۵۷DM14524معيار اداي حق در قرض و دين در شرايط افزايش قدرت خريد پول در سرسيد تعهد/ سيد رحمت اله دانش مير کهن، محمد حسن حائري، احمد علي يوسفي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎۴، پياپي ‎۱۱۵، زمستان: ص. ۴۵- ‎۵۸.
۳۲۵۵۸DM14525بررسي انتقادي قاعده لا دية لمن قتله الحد/ سيد حسين قنديلي، عليرضا عابدي سر آسيا.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎۴، پياپي ‎۱۱۵، زمستان: ص. ۷۵- ‎۹۸.
۳۲۵۵۹DM14526بررسي فقهي حقوقي تبديل  موقوفات به احسن/ هادي نور الديني، ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎۴، پياپي ‎۱۱۵، زمستان: ص. ۱۳۵- ‎۱۵۸.
۳۲۵۶۰DM14527بررسي ضمان مقبوض به عقد مفسوخ/ حيدر باقري اصل، سعيده باقري اصل.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۲۹۳- ‎۳۰۷.
۳۲۵۶۱DM14528مصداق شناسي موضوعات در حقوق کيفري ايران/ محسن برهاني، عطيه پارساييان.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۳۰۹- ‎۳۳۰.
۳۲۵۶۲DM14529بازخواني منابع شناخت معروف و منکر در فقه و قانون/ حسين جوان آراسته.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۳۳۱- ‎۳۴۷.
۳۲۵۶۳DM14530نظريه مشروعيت سبق و رمايه در تسليحات نظامي مدرن/ زهره حاجيان فروشاني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۳۴۹- ‎۳۶۷.
۳۲۵۶۴DM14531ارزيابي انتقادي ادله فقهي بدل حيلوله/ مرتضي حسيني فاضل، محمد عادل ضيائي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۳۶۹ -‎۳۸۵.
۳۲۵۶۵DM14532بررسي تطبيقي شرط آزاد بودن مبيع از نظر امام خميني، شيخ انصاري و حقوق موضوعه/ عبدالجبار زرگوش نسب.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ۳۸۷- ‎۴۰۴.
۳۲۵۶۶DM14533بررسي شرط لزوم اتحاد مکاني و زماني رفتار جنايي و فوت، جهت تغليظ ديه (کاوشي در مباني فقهي ماده ۵۵۵ ق.م.ا)/ امين سليمان کلوانق، علي مظهر قراملکي، احمد مرتاضي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۴۰۵- ‎۴۲۲.
۳۲۵۶۷DM14534بررسي تبعيت مالکيت معادن از مالکيت اراضي در فقه اماميه/ کريم کوخايي زاده، قدرت الله نيازي، احمد رضواني مفرد.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۴۲۳- ‎۴۴۲.
۳۲۵۶۸DM14535درنگي در مستندات فقهي ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامي/ محمد محسني دهکلاني، امان الله عليمرداي، حمزه نظرپور.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۴۴۳ -‎۴۵۸.
۳۲۵۶۹DM14536تبيين قاعده درأ در حقوق کيفري ايران و نهاد معادل آن در حقوق آمريکا/ سيد مصطفي محقق داماد، هادي رهبري.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۴۵۹- ‎۴۷۴.
۳۲۵۷۰DM14537بازخواني و نقد ادله اختصاص حق شفعه به بيع/ حميد مسجد سرائي، حسن پور لطف الله، علي دانشمند.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۴۷۵- ‎۴۹۵.
۳۲۵۷۱DM14538حقوق همبستگي، مکانيسم هاي متناقض بين المللي و مکانيسم هاي متناسب اسلامي/ سيد باقر مير عباسي، ام الفخر علامه.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۴۹۷- ‎۵۱۳.
۳۲۵۷۲DM14539استثنائات قاعده تبعيت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامي/ علي اکبر فرح زادي، حديث سليماني.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۹، پاييز و زمستان: ص. ۱۶- ‎۲۹.
۳۲۵۷۳DM14540بررسي تطبيقي خواستگاري در فقه مذاهب خمسه اسلامي/ علي اکبر ربيعي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۹، پاييز و زمستان: ص. ۴۶- ‎۵۷.
۳۲۵۷۴DM14541وحدت، اضطرار يا تکليف و راهکارهاي عملي آن/ رضا رنجبر.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۹، پاييز و زمستان: ص. ۵- ‎۱۵.
۳۲۵۷۵DM14542اثر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکين در فقه اسلامي، حقوق ايران و افغانستان/ احمد مرتاضي، سميه زبردست.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۹، پاييز و زمستان: ص. ۷۳- ‎۹۰.
۳۲۵۷۶DM14543طرح توسعه استفاده حداکثري از الزام سهم داخل و فرصت ها و چالش هاي ناشي از آن در صنعت نفت و گاز/ سيد نصرالله ابراهيمي، فاطمه خوش چهره.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۲۶۷- ‎۲۹۲.
۳۲۵۷۷DM14544حل مسالمت آميز و شرايط جايگزين؛ روش هاي حل و فصل اختلافات در قراردادهاي نوين بالادستي صنعت نفت و گاز با تأکيد بر قرارداد IPC/ بهشيد ارفع نيا، عماد ملا ابراهيمي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۲۹۳- ‎۳۲۰.
۳۲۵۷۸DM14545سياست جنايي تقنيني ايران در خصوص تروريسم عليه انرژي/ محمد اسدي جونوشي، اکبر وروائي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۳۲۱- ‎۳۴۷.
۳۲۵۷۹DM14546بررسي تطبيقي ميزان اثرگذاري دولت در استقلال نهادهاي تنظيم مقررات انرژي در بخش هاي برق، نفت و گاز/ الهام امين زاده، ليلي مقيمي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۳۴۹- ‎۳۷۶.
۳۲۵۸۰DM14547بررسي رويکرد ديوان هاي داوري ايکسيد به دفاع ضرورت و شرط استثنا: تاملي بر پرونده هاي گازي آرژانتين/ مهدي پيري، محمدرضا شکيب، بهاره احمدپور.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۳۷۷- ‎۴۰۳.
۳۲۵۸۱DM14548حق بر توسعه به مثابه حقي بشري در گستره حقوق بين الملل انرژي/ حجت سليمي ترکماني.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۴۰۵- ‎۴۲۶.
۳۲۵۸۲DM14549چالش هاي موافقت نامه هاي متداول فراگير توسعه ميادين نفت و گاز مشترک مرزي؛ حرکت در مسير الگوي بومي/ سعيد شيرکوند، يوسف مولايي، سعيد رنجبران.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۴۲۷- ‎۴۵۹.
۳۲۵۸۳DM14550قيمت گذاري دوگانه انرژي در سازمان تجارت جهاني با تاکيد بر اصل حاکميت دائمي دولت ها بر منابع طبيعي/ عبدالحسين شيروي، مهسا فرحان جم.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۴۶۱- ‎۴۹۱.
۳۲۵۸۴DM14551مقايسه هيئت هاي حل و فصل اختلافات قراردادي وزارت نفت و نمونه قراردادهاي بين المللي فيديک/ رضا طجرلو، صادق عبدي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۴۹۳- ‎۵۱۶.
۳۲۵۸۵DM14552تحليل ماهيت درآمدهاي شرکت ملي نفت ايران و نظام حقوقي حاکم آن/ زهرا گودرزي، ولي رستمي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۵۱۷- ‎۵۴۵.
۳۲۵۸۶DM14553بررسي مقايسه اي چارچوب قراردادي بيع متقابل و قرارداد نفتي ايران (IPC) در خصوص حقوق مالکيتي، شناخت ذخاير و رژيم مالي/ حميدرضا نيکبخت فيني، محمود باقري، الهه قرباني.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۵۴۷- ‎۵۷۰.
۳۲۵۸۷DM14554رفتارهاي ضد رقابتي شرکت هاي نفتي خارجي در مرحله مناقصات قراردادهاي آي.پي.سي و ضمانت اجراهاي قواعد رقابت در قبال آن/ سيد اصغر هندي، زهرا درويش.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۵۷۱- ‎۶۰۴.
۳۲۵۸۸DM14555نگرشي انتقادي به چالش هاي حقوق عمومي مسئوليت مدني حاکميت تقنيني (قوه مقننه)/ نجاد علي الماسي، حميد قاسمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱- ‎۱۶.
۳۲۵۸۹DM14556تحليل اقتصادي ضمانت اجراهاي نقض تعهد (اجراي اجباري عين تعهد)/ منصور اميني، سيد عليرضا شکوهيان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱۷- ‎۳۳.
۳۲۵۹۰DM14557اجراي مدل استدلالي تولمين در حقوق/ حسن جعفري تبار.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۳۵- ‎۵۰.
۳۲۵۹۱DM14558بحران در هدف حقوق مدرن تاملي در مفهوم پيشرفت و نسبت آن با حقوق مدرن/ مهدي شهابي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۵۱- ‎۶۸.
۳۲۵۹۲DM14559گفتاري در فلسفه حقوق شرکت هاي تجاري؛ شرکت هاي تجاري، مخلوق نظمي خودجوش يا نظمي تصنعي؟/ ابراهيم عابدي فيروزجائي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۶۹- ‎۸۶.
۳۲۵۹۳DM14560واکاوي اصل انعکاس حقوق و تعهدات برواتي در خود سند تجاري در فرايند صدور و گردش/ سعيد محسني، مهسا رباطي، تهمينه اسفندياري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۸۷ -‎۱۰۵.
۳۲۵۹۴DM14561ماهيت حقوقي فديه در طلاق خلع و مبارات/ سام محمدي، سميه ظهوري، محمد فرزانگان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱۰۷- ‎۱۲۲.
۳۲۵۹۵DM14562دعاوي مرتبط و بررسي شش معيار براي شناخت آن/ فريدون نهريني، حبيب الله پورصادقي، حسن محسني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱۲۳- ‎۱۴۰.
۳۲۵۹۶DM14563شرط بازنگري قيمت در قراردادهاي گازي دريافت يا پرداخت و حل و فصل اختلافات ناشي از آن/ جعفر نوري يوشانلوئي، نسيم برخي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱۴۱ -‎۱۵۷.
۳۲۵۹۷DM14564تحليلي از مسئوليت مدني ناشي از عمل مجرمانه ديگري در حقوق ايران و فرانسه/ عليرضا يزدانيان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱۵۹- ‎۱۷۶.
۳۲۵۹۸DM14565دامنه مفهومي مسئوليت اشتقاقي سازمان هاي بين المللي در حقوق بين الملل/ احمد مومني راد، محمد ستايش پور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۳، پاييز: ص. ۶۳۵- ‎۶۵۵.
۳۲۵۹۹DM14566نظارت قضايي بر عدم وضع مقررات در ايران در پرتو حقوق اداري تطبيقي/ مسلم آقايي طوق.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۳، پاييز: ص. ۶۵۷- ‎۶۷۴.
۳۲۶۰۰DM14567مصونيت مستشاران نظامي ايران در عراق و سوريه/ حسين رضازاده، الهام امين زاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۳، پاييز: ص. ۶۷۵- ‎۶۹۳.
۳۲۶۰۱DM14568ارزيابي حقوقي ساختار سازماني و کارکردهاي شوراي رقابت/ عباس شيخ الاسلامي، اميد ابراهيمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۳، پاييز.
۳۲۶۰۲DM14569ضرورت نظامي به عنوان يک استثنا در حقوق درگيري هاي مسلحانه/ ولي اله نوري، سيد قاسم زماني، مسعود راعي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۳، پاييز: ص. ۷۱۷- ‎۷۳۴.
۳۲۶۰۳DM14570تبارشناسي مباني استدلالي حق و تکليف و آثار آن در پوزيتيويسم حقوقي (با مطالعه موردي بر مفهوم عدالت حقوقي)/ محمد جواد جاويد، محمد مهدي خسروي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۳، پاييز: ص. ۷۳۵- ‎۷۵۵.
۳۲۶۰۴DM14571وضعيت اوگاندا پيش روي ديوان کيفري بين المللي؛ آزموني براي پيروزي عدالت به بهاي صلح و حفظ حاکميت دولت/ جواد صالحي، حسين آقايي جنت مکان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۳، پاييز: ص. ۷۵۷- ‎۷۷۵.
۳۲۶۰۵DM14572چيستي هنجار در ساحت نظم اجتماعي و نظم حقوقي/ سيد عبادالله جهان بين، علي اکبر گرجي ازندرياني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۳، پاييز: ص. ۷۷۷- ‎۸۰۰.
۳۲۶۰۶DM14573تاثير متقابل آراي دادگاه هاي کيفري ملي و محاکم کيفري بين المللي در پرتو قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۳، پاييز: ص. ۸۰۱- ‎۸۲۱.
۳۲۶۰۷DM14574نظام مسئوليت محيط زيستي در اتحاديه اروپايي با تأکيد بر دستورالعمل سال ۲۰۰۴/ مسعود عليزاده، سيد محمود يوسف زاده، فرهاد باقري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۳، پاييز: ص. ۸۲۳- ‎۸۳۵.
۳۲۶۰۸DM14575حاشيه صلاحديدي در اجراي قطعنامه هاي تحريمي شوراي امنيت: بررسي موردي ايران/ سيامک کرم زاده، عبدالله عابديني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۳، پاييز: ص. ۸۳۷ -‎۸۵۷.
۳۲۶۰۹DM14576نظام حقوق بشر اتحاديه اروپا در تعاملات فراملي؛ از نظر تا عمل/ مهزاد صفاري نيا.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۳، پاييز: ص. ۸۵۹- ‎۸۷۹.
۳۲۶۱۰DM14577وضعيت حقوقي فعاليت هاي مؤثر بر ميراث فرهنگي زيرآب/ محمد رضوي راد، ژانت اليزابت بلک.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۳، پاييز: ص. ۸۸۱- ‎۸۹۵.
۳۲۶۱۱DM14578ماهيت و مبناي تعهد به تضمين رعايت حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بين الملل/ مصطفي فضائلي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۳، پاييز: ص. ۸۹۷- ‎۹۱۸.
۳۲۶۱۲DM14579فلسطين، يونسکو و صيانت از ميراث فرهنگي در برابر نابودي از منظر حقوق بين الملل/ ميثم حق سرشت، عليرضا آرش پور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۳، پاييز: ص. ۹۱۹- ‎۹۴۰.
۳۲۶۱۳DM14580بررسي سلب تابعيت اتباع بحرين در پرتو حقوق بين الملل بشر/ غلامعلي قاسمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۳، پاييز: ص. ۹۴۱- ‎۹۵۹.
۳۲۶۱۴DM14581حق دسترسي به بهداشت عمومي در پرتو تحول قواعد ضمانت اجراي حقوق مالکيت فکري/ مصطفي بختياروند، شيوا جمالي نژاد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۳، پاييز: ص. ۹۶۱- ‎۹۸۰.
۳۲۶۱۵DM14582بررسي قواعد حاکم بر تخريب ميراث فرهنگي در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي با تاکيد بر عملکرد داعش/ سيد حسام الدين لساني، يلدا نقي زاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۳، پاييز: ص. ۹۸۱- ‎۱۰۰۲.
۳۲۶۱۶DM14583معيارهاي ناظر بر شناسايي مفسدفي الارض با تاکيد بر جرايم مواد مخدر/ محسن برهاني، رسول احمدزاده.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۲۰۹- ‎۲۲۵.
۳۲۶۱۷DM14584ارزيابي رويکرد قضات به اعمال نهادهاي ارفاقي جديد (مطالعه موردي: محاکم کيفري استان کردستان)/ بابک پورقهرماني، ايرج نگهدار.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۲۲۷- ‎۲۵۵.
۳۲۶۱۸DM14585سياست جنايي تقنيني- قضايي ايران در قبال جرايم جنسي عليه کودکان در پرتو اسناد بين المللي/ امين جعفري، علي مولابيگي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۲۵۷- ‎۲۷۴.
۳۲۶۱۹DM14586ضرورت و جلوه هاي مشارکت عمومي در دادرسي کيفري ايران/ الهام حيدري.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۲۷۵- ‎۲۹۶.
۳۲۶۲۰DM14587بررسي فقهي دلايل جرم انگاري عدم ثبت ازدواج/ عبدالحسين رضائي راد.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۲۹۷- ‎۳۱۲.
۳۲۶۲۱DM14588گستره ي مسووليت کيفري اشخاص حقوقي، درحقوق ايران و اسکاتلند/ محسن شريفي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۳۱۳- ‎۳۳۴.
۳۲۶۲۲DM14589پيشگيري از بزه ديدگي قلدري کودکان و نوجوانان از مسير مداخلات مدرسه محور (نگاهي به برنامه SEL)/ عاطفه بطياري، عباس شيري ورنامخواستي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۳۳۵- ‎۳۵۶.
۳۲۶۲۳DM14590چالش هاي اعمال مطلق اصل تقارن عناصر مادي و معنوي/ علي صفاري، جعفر کوشا، راضيه صابري.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۳۵۷- ‎۳۷۷.
۳۲۶۲۴DM14591جلوه هاي دادرسي افتراقي قاچاق کالا (در پرتو اصول دادرسي منصفانه)/ فضل اله اميرحاجلو، محمد جواد فتحي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۳۷۹- ‎۳۹۹.
۳۲۶۲۵DM14592انگاره هاي کارکردگرايانه و تحقيقات کيفري کنشي/ عباس منصورآبادي… [و ديگران].- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۴۰۱- ‎۴۲۲.
۳۲۶۲۶DM14593تروريسم زيست محيطي در حقوق کيفري ايران و فرانسه/ امين حاجي وند، فرشيد صفري، عليرضا ميرکمالي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۴۲۳- ‎۴۴۵.
۳۲۶۲۷DM14594گستره مشروعيت آزادي عمل قضايي در پرتو اصل حاکميت قانون (مطالعه موردي پرونده هاي رابطه نامشروع)/ سپيده ميرمجيدي، جمشيد غلاملو.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص.۴۴۷- ‎۴۷۱.
۳۲۶۲۸DM14595ارکـان جرايـم تجـــاوز به اراضـي ملـي در پرتـو آموزه هاي جرم شناسي حقوقي/ سيد رضا سجودي، علي حسين نجفي ابرندآبادي، محسن شکرچي زاده.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۴۷۳- ‎۴۹۴.
۳۲۶۲۹DM14596عدالت انتقالي: شيوه هاي برخورد با جرايم بين المللي در جوامع انتقالي/ جعفر يزديان جعفري، مرضيه ديرباز.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۴۹۵- ‎۵۱۲.
۳۲۶۳۰DM14597کودک همسري/ سيد محسن حسيني پويا.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۱۷، پاييز: ص. ۱۱- ‎۱۶.
۳۲۶۳۱DM14598نقش اسناد بين المللي و حقوق بشري در تحول کيفر حبس و جايگزين حبس/ زينب رياضت.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۱۷، پاييز: ص. ۱۷- ‎۳۶.
۳۲۶۳۲DM14599تحليل کارکرد دولت الکترونيک در پيشگيري از فساد/ عارف خليلي پاجي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۱۷، پاييز: ص. ۳۷- ‎۴۸.
۳۲۶۳۳DM14600استناد به تحريم هاي اقتصادي بين المللي به عنوان فورس ماژور/ مرتضي بهاد، حورا راستگوي مشهور.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۱۷، پاييز: ص. ۴۹- ‎۶۸.
۳۲۶۳۴DM14601دموکراسي اقتصادي در حقوق کار/ سعيد سياه بيدي کرمانشاهي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۱۷، پاييز: ص. ۶۹- ‎۸۹.
۳۲۶۳۵DM14602بررسي شرايط و آثار تغيير دعواي مدني در حقوق ايران/ ميثم رامشي، علي بلوچيان.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۱۷، پاييز: ص. ۹۱- ‎۱۱۰.
۳۲۶۳۶DM14603وضعيت حقوقي شرط تشديد و تخفيف ضمان ناشي از مستحق للغير درآمدن مبيع/ محمود عربشاهي کريز.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۱۷، پاييز: ص. ۱۱۱- ‎۱۳۰.
۳۲۶۳۷DM14604بررسي تطبيقي تهاتر در حقوق ايران و اصول قراردادهاي تجاري بين المللي/ تهمينه اسفندياري.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۱۷، پاييز: ص. ۱۳۱- ‎۱۴۸.
۳۲۶۳۸DM14605حقوق بزه ديده و متهم در ديوان کيفري بين المللي/ نسيم خداخواه.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۱۷، پاييز: ص. ۱۴۹- ‎۱۶۵.
۳۲۶۳۹DM14606محدوديت هاي داور در صدور و اجراي دستور موقت/ مسلم تشديدي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۱۷، پاييز: ص. ۱۶۷- ‎۱۸۸.
۳۲۶۴۰DM14607نقش بزه ديده در ارتکاب جرم سرقت و تعيين کيفر آن/ فرهاد شاهيده.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۱۷، پاييز: ص. ۲۱۱- ‎۲۲۶.
۳۲۶۴۱نقدي پست مدرنيستي بر پوزيتيويسم حقوقي در حقوق بين الملل/ عليرضا باقري ابيانه، مجتبي انصاريان.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۷، بهار: ص ۷-‎۲۶.
۳۲۶۴۲ظهور روندي جديد در تفسير صحيح قطعنامه هاي شوراي امنيت: از معماي تعميم قواعد عام تفسير تا تخصيص تفسيري خاص براي يک نهاد مخصوص/ ياسر سالاريان، مهدي خليلي طرقبه.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۷، بهار: ص ۲۷-‎۵۴.
۳۲۶۴۳تحليلي بر استثنائات منع کار اجباري در قوانين موضوعه ايران و مقاوله نامه شماره ۲۹ سازمان بين المللي کار/ محمد مظهري، فرزاد جنگجوي (خراطا)، اکبر لطفي عزيز.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۷، بهار: ص ۵۵-‎۷۷.
۳۲۶۴۴تعهدات خاص خدمات مخابرات در سازمان جهاني تجارت/ زهرا مشرف جوادي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۷، بهار: ص ۷۹-‎۱۰۵.
۳۲۶۴۵بررسي الزام مستدل بودن آراي داوري در رسيدگي به اختلافات ناشي از سرمايه گذاري بين المللي/ سپهر حسن خان پور، اميرحسين حقيقي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۷، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۲۶.
۳۲۶۴۶تاملي بر رويکرد کيفري قانون ماليات هاي مستقيم با تاکيد بر قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم ۰۴/۳۱/۱۳۹۴/ ابوالحسن شاکري، عاطفه شيخ اسلامي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۷، بهار: ص ۱۲۷-‎۱۶۵.
۳۲۶۴۷آسيب شناسي سياست هاي نوين تقنيني مبارزه با قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲/ مصطفي حسن رئيسي، ريحانه خليلي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۷، بهار: ص ۱۶۷-‎۱۸۷.
۳۲۶۴۸تاثير شخصيت در قراردادها با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس با تاکيد بر رويه قضايي/ فاطمه نوروزي، مهدي عاشوري، دلاور برادران.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۷، بهار: ص ۱۸۹-‎۲۱۳.
۳۲۶۴۹جايگاه وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي در پرتو تحولات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ سيدابراهيم قدسي، ميثم غلامي، امين ملکي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۷، بهار: ص ۲۱۵-‎۲۳۸.
۳۲۶۵۰اصل حاکميت اراده و بروز آن در قواعد حل تعارض در نظام حقوقي ايران و چين/ وحيد يگانه، روح الامين حجتي کرماني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۷، بهار: ص ۲۳۹-‎۲۶۰.
۳۲۶۵۱قراردادهاي هوشمند: توافقات حقوقي در پرتو بلاک چين/ نگارنده رجي او شيلدز؛ ترجمه مهدي ناصر، حسين صادقي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۷، بهار: ص ۲۶۱-‎۲۸۸.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *