تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت 98

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۲۳۲۶ DM14292 معاونت در ارتکاب فعل متخلفانه بين المللي دولت در طرح مسئوليت بين المللي دولت ۲۰۰۱/ مهدي حدادي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۳۰.
۳۲۳۲۷ DM14293 رمانتيسيسم حقوقي: ساويني و مفهوم volkgeist در حقوق/ مسعود زماني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۱-‎۵۸.
۳۲۳۲۸ DM14294 نقش فرهنگ سازماني شرکت ها در ارتکاب جرائم زيست محيطي؛ نمونه پژوهي کارخانه هاي مشهد/ باقر شاملو، حميدرضا دانش ناري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۵۹-‎۹۷.
۳۲۳۲۹ DM14295 بررسي مفهوم رويه هاي اساسي در حقوق اساسي/ فردين مرادخاني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۹-‎۱۲۷.
۳۲۳۳۰ DM14296 نگاهي نو به حکم وصيت به ثلث/ حميد مسجدسرائي، مصطفي جباري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۵۸.
۳۲۳۳۱ DM14297 واکاوي حقيقت عقد صلح و معيارهاي توصيف عقود معين به صلح/ محمد منصوري، محمدمهدي الشريف، سيدمحمدصادق طباطبايي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۸.
۳۲۳۳۲ DM14298 تحليل انتقادي نحوه اثبات ارکان مسئوليت مدني اداره در چارچوب ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري/ آيت مولائي، حسن لطفي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۸.
۳۲۳۳۳ DM14299 ساخت و راه اندازي سد ايليسو در ترکيه و پديده ريزگردها در ايران: اولويت اصول مرتبط با حقوق بين الملل محيط زيست/ علي نواري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۱۹-‎۲۶۱.
۳۲۳۳۴ DM14300 حل چالش هاي عمده در دعاوي اسرار تجاري با رفع تزاحم دو حق؛ دادخواهي منصفانه و حفظ محرمانگي اطلاعات/ محسن اسماعيلي، ابراهيم تقي زاده، حسين حيدري منور.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎16، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۹.
۳۲۳۳۵ DM14301 از درجه بندي چهارگانه جرايم تا درجه بندي هشت گانه کيفرهاي تعزيري؛ آسيب ها و خلاها/ بابک پورقهرماني.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎16، بهار و تابستان: ص ۳۱-‎۵۵.
۳۲۳۳۶ DM14302 بررسي مبناشناسي بحث تعارض اصل و ظاهر و موارد کاربردي آن در خصوص مهريه و نفقه/ احسان عوض پور، علي پورجواهري، محمدعلي حيدري.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎16، بهار و تابستان: ص ۵۷-‎۸۸.
۳۲۳۳۷ DM14303 تاملي در موارد عدول از اصول حاکم بر قصاص عضو در حقوق کيفري ايران/ حسين فخر بناب، آرش رستمي کمان.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎16، بهار و تابستان: ص ۸۹-‎۱۰۸.
۳۲۳۳۸ DM14304 تحليل حقوقي حکم داراي تضاد مستند به اصول متضاد/ احد قلي زاده منقوطاي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎16، بهار و تابستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۲.
۳۲۳۳۹ DM14305 چالش هاي نظارت بر کميته امداد امام خميني (ره) با تاکيد بر نظارت مالي/ آيت مولائي، بهروز سعادتي راد.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎16، بهار و تابستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۹.
۳۲۳۴۰ DM14306 رويکرد افتراقي به عنصر معنوي جرم در نظريه فعاليت مجرمانه مشترک در پرتو آراي دادگاه هاي کيفري بين المللي موردي/ مرتضي ميرزايي مقدم، ابوالفتح خالقي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎16، بهار و تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۸۸.
۳۲۳۴۱ DM14307 جستاري در امکان بروز تعارض متحرک در قراردادها و شرکت ها/ نجادعلي الماسي، مهدي حسين علي زاده.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۹۷-‎۲۱۸.
۳۲۳۴۲ DM14308 مفهوم و آيين دادرسي دعوا و راي غير قابل تجزيه و تفکيک/ حسن محسني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۱۹-‎۲۳۹.
۳۲۳۴۳ DM14309 تقدم حق الزام به اجراي تعهد بر حق فسخ در آراي دادگاه هاي ايران و نقد آن/ علي اصغر رياحي، محمود صادقي، محمدباقر پارساپور.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ۲۴۱-‎۲۵۹.
۳۲۳۴۴ DM14310 شکايت از آراي مدني در خارج از مهلت قانوني/ مهدي حسن زاده.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۶۱-‎۲۸۱.
۳۲۳۴۵ DM14311 تعهد زيان ديده به کاهش خسارت در کنوانسيون بيع بين المللي کالا/ سيدقاسم زماني، وحيد بذار.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۸۳-‎۲۹۹.
۳۲۳۴۶ DM14312 کنکاشي در ماليت و ماهيت اطلاعات با رويکرد حقوقي و اقتصادي/ محمدمهدي الشريف، داريوش کيواني هفشجاني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۰۱-‎۳۲۲.
۳۲۳۴۷ DM14313 صلاحيت ديوان داوري در دعواي نفتي يوکاس عليه روسيه/ محمدعلي بهمئي، محسن برهاني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۲۳-‎۳۴۷.
۳۲۳۴۸ DM14314 شرايط اجراي احکام خارجي در حقوق ايران و مصر/ عبدالله خدابخشي، اعظم انصاري، محمد مجد کابري.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۴۹-‎۳۷۲.
۳۲۳۴۹ DM14315 نقش ليسانس فرند فناوري در تسهيل فرايند تعيين استانداردهاي فني/ ابراهيم رهبري، فاطمه يزدان دوست.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۷۳-‎۳۹۴.
۳۲۳۵۰ DM14316 دعاوي طاري در مرحله تجديدنظر/ رضا شکوهي زاده، اصغر عربيان.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۹۵-‎۴۱۲.
۳۲۳۵۱ DM14317 رجوع نابه هنگام به داوري در شروط حل اختلاف چند مرحله اي/ ايوب منصوري رضي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۱۳-‎۴۳۰.
۳۲۳۵۲ DM14318 گفتمان هاي کلان اثرگذار بر فرايند قانونگذاري کيفري/ سکينه خانعلي پور واجارگاه، جليل محبي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎96، زمستان: ص ۷۱-‎۹۸.
۳۲۳۵۳ DM14319 آسيب شناسي قانونگذاري در ايران از منظر رويه ابتکار قانونگذاري/ احمد مرکز مالميري، سعيد عطار.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎96، زمستان: ص ۲۱۳-‎۲۳۶.
۳۲۳۵۴ DM14320 ديپلماسي تقنيني کنگره آمريکا در قبال جمهوري اسلامي ايران (بررسي موردي تحريم ها)/ مصطفي دلاورپور اقدم، سيدجلال دهقاني فيروزآبادي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎96، زمستان: ص ۳۴۳-‎۳۶۹.
۳۲۳۵۵ DM14321 آموزش هاي پارلماني ابزار کارآمدسازي پارلمان با تاکيد بر ايجاد رشته حقوق پارلماني/ سيداحمد حبيب نژاد … [و ديگران].- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎96، زمستان: ص ۳۷۱-‎۳۹۵.
۳۲۳۵۶ DM14322 پشتوانه اخلاقي در ضمانت اجرايي مصوبات دولت در ايران و آمريکا/ محمدسعيد انصاري، علي آل بويه، نادر مرداني.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۴۹-‎۶۸.
۳۲۳۵۷ DM14323 بررسي نظام اخلاقي در داوري حاکم بر سرمايه گذاري خارجي در ايران با نگاهي به اسناد بين المللي/ حبيب الله براهويي مقدم، محمد ابوعطا، حميد مسجدسرايي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۶۹-‎۸۳.
۳۲۳۵۸ DM14324 کاربست اخلاقي کيفري در ضمانت اجراي نقض اسرار تجاري از منظر فقه اماميه، حقوق ايران و آمريکا/ علي بيگزاده، جعفر کوشا، سيدباقر ميرعباسي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۸۵-‎۱۰۳.
۳۲۳۵۹ DM14325 مذاکره مجدد در قراردادهاي بالادستي صنعت نفت از منظر حقوق و اخلاق/ راحله سيدمرتضي حسيني … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۴.
۳۲۳۶۰ DM14326 تحليل شخصيتي تربيتي طرفين اختلافات دستگاههاي دولتي و مرجع صالح رسيدگي به آنها/ عبدالمحمد سانيري، احمد اسديان.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۸۶.
۳۲۳۶۱ DM14327 رويکرد اخلاقي انساني به دکترين ساختار حمايت مالکيت فکري از اختراعات نانو در سازمان جهاني تجارت/ رضا سعودي، سيدقاسم زماني، ابومحمد عسگرخاني.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۱۸۷-‎۲۰۵.
۳۲۳۶۲ DM14328 حقوق اقتصادي کشورهاي ساحلي در مناطق مختلف دريايي در سايه آموزه هاي اخلاقي/ مريم شمعوني اهوازي، منصور عطاشنه، باسم موالي زاده.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۲۴۷-‎۲۶۸.
۳۲۳۶۳ DM14329 نگاهي اخلاقي به تحريمهاي منشوري با لحاظ تاثيرات حقوقي آن بر نسل دوم حقوق بشر/ حسين اخوان، سيدباقر ميرعباسي، ابومحمد عسگرخاني.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎3، بهار: ص ۵-‎۲۵.
۳۲۳۶۴ DM14330 تاثير جهاني شدن بر تعارض قوانين از منظر اخلاق/ نجادعلي الماسي، عبدالمهدي حيدري.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎3، بهار: ص ۴۵-‎۷۲.
۳۲۳۶۵ DM14331 بررسي الگوي مناسب مخاطره اخلاقي در شروط غيرمالي قراردادهاي نفت و گاز/ داود بفايي، بابک وثوقي فرد، همايون حبيبي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎3، بهار: ص ۸۹-‎۱۰۷.
۳۲۳۶۶ DM14332 تقدم علم قاضي در مقام تعارض با ساير ادله اثبات دعوي با رويکردي بر مباني فقهي و اخلاقي/ مهدي بهره مند، احمدرضا توکلي، محمدهادي مهدوي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۲۷.
۳۲۳۶۷ DM14333 حقوق و تکاليف فقهي حقوقي راهن و مرتهن؛ ميانکنشي اخلاقي انساني/ سهيل ذوالفقاري، محمد ابوعطا، حميد مسجدسرايي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۲۹-‎۱۵۴.
۳۲۳۶۸ DM14334 اهميت و جايگاه ارکان اصلي سازمان ملل متحد در رفتارهاي فرا اخلاقي بين المللي/ سعيده گل کار، سيدمحمد هاشمي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎3، بهار: ص ۲۰۹-‎۲۲۲.
۳۲۳۶۹ DM14335 تاملي اخلاقي بر ادله فقهي مخالفان اقدامات ژنتيکي/ سيدحسن مرتضوي راد … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎3، بهار: ص ۲۲۳-‎۲۳۶.
۳۲۳۷۰ DM14336 زمان و مکان ارزيابي و جبران خسارات قراردادي در حقوق ايران، امارات و کنواسيون بيع بين المللي کالا با نگاه به فرضيه نسبيت اخلاق/ منصور شکيبا، پژمان محمدي، سياوش شجاع پوريان.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎3، بهار: ص ۲۷۷-‎۲۹۵.
۳۲۳۷۱ DM14338 قضا و جايگاه قضاوت زنان در ايران/ لادن رنجبر حقيقي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎9، پاييز: ص ۱۳-‎۲۶.
۳۲۳۷۲ DM14339 مسئوليت مدني مشاوران حقوقي/ مهدي رحماني منشادي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎9، پاييز: ص ۲۷-‎۳۴.
۳۲۳۷۳ DM14340 شرط دين در اجراي قصاص و خلاء هاي آن در حقوق کيفري ايران/ توحيد حاجي پور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎9، پاييز: ص ۳۵-‎۴۶.
۳۲۳۷۴ DM14341 مجازات نمايندگان اشخاص حقوقي از منظر نهج البلاغه با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي جديد/ سيامک جعفرزاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎9، پاييز: ص ۴۷-‎۵۸.
۳۲۳۷۵ DM14342 نسبت حق تعيين سرنوشت و حقوق اقليت ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ محمد هاشمي، علي پورجواهري، مهدي رياضي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎9، پاييز: ص ۵۹-‎۶۷.
۳۲۳۷۶ DM14343 کاربرد قياس در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران/ هديه نصيري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎9، پاييز: ص ۶۸-‎۷۷.
۳۲۳۷۷ DM14344 بررسي نقش خانواده به عنوان مانع بزهکاري در پيشگيري از جرم گرايي اطفال و نوجوانان در شهرستان خوي/ شبنم کاردار.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎9، پاييز: ص ۷۸-‎۹۳.
۳۲۳۷۸ DM14345 سبب، تسبيب و آثار آن در صدور احکام جزايي جرم قتل غير عمد با تاکيد بر فقه اماميه و قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲/ فاطمه باقري، طاهره سادات نعيمي، علي رضا ميلاني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎9، پاييز: ص ۹۴-‎۱۰۰.
۳۲۳۷۹ DM14346 بررسي موارد اختلافي عقود لازم و جايز/ وحيد قلي زاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎9، پاييز: ص ۱۰۱-‎۱۰۷.
۳۲۳۸۰ DM14347 فقه و حقوق اسلامي/ فاطمه زينلي پور، اعظم رمرودي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎9، پاييز: ص ۱۰۸-‎۱۲۲.
۳۲۳۸۱ DM14348 وجوه افتراق و اشتراک دعواي خلع يد و دعواي تصرف عدواني/ حسن کاظم نژاد سنگرودي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎9، پاييز: ص ۱۲۳-‎۱۳۱.
۳۲۳۸۲ DM14349 بررسي ماهيت مسئوليت حقوقي توليدکنندگان مواد غذايي/ شهرام وظيفه رضائي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎9، پاييز: ص ۱۳۲-‎۱۳۸.
۳۲۳۸۳ DM14350 واکاوي مفاهيم مباشر و سبب و تحليل آثار آن بر اساس مباني قانون مجازات ايران (مصوب1392)/ فاطمه باقري، طاهره سادات نعيمي، علي رضا ميلاني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎9، پاييز: ص ۱۳۹-‎۱۴۷.
۳۲۳۸۴ DM14351 مصاديق مستثنيات دين/ سيدمهدي حججي، علي فقيه حبيبي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎9، پاييز: ص ۱۴۸-‎۱۶۰.
۳۲۳۸۵ DM14352 مقايسه تفصيلي سه نظام حقوقي (ايران، فرانسه و ايالات متحده آمريکا)/ الميرا فرخي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎10، زمستان، جلد اول: ص ۱-‎۱۲.
۳۲۳۸۶ DM14353 الزامات ناشي از مستحق للغير درآمدن مبيع/ احد جعفريان، اباست پورمحمد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎10، زمستان، جلد اول: ص ۱۳-‎۲۱.
۳۲۳۸۷ DM14354 مطالعه تطبيقي حقوق مصرف کننده در نظام هاي حقوقي/ شهرام وظيفه رضائي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎10، زمستان، جلد اول: ص ۲۲-‎۳۰.
۳۲۳۸۸ DM14355 نحوه خلع يد از املاک مشاعي/ حسن کاظم نژاد سنگرودي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎10، زمستان، جلد اول: ص ۳۱-‎۳۷.
۳۲۳۸۹ DM14356 بررسي جايگاه جامعه شناسي کيفري در تحول آيين دادرسي کيفري/ فريبرز پرندين.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎10، زمستان، جلد اول: ص ۳۸-‎۴۴.
۳۲۳۹۰ DM14357 مزايا و معايب قرارداد باي بک با تاکيد بر تحريم هاي آمريکا عليه نظام جمهوري اسلامي ايران/ بهزاد اخزري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎10، زمستان، جلد اول: ص ۴۵-‎۵۵.
۳۲۳۹۱ DM14358 معيارهاي قتل شبه عمد در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران/ محمود مالمير … [و ديگران].- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎10، زمستان، جلد اول: ص ۵۶-‎۶۹.
۳۲۳۹۲ DM14359 بررسي شيوه هاي برخورد با قاچاق و تخريب اموال تاريخي – فرهنگي در حقوق کيفري ايران/ فريبرز پرندين.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎10، زمستان، جلد اول: ص ۷۰-‎۹۰.
۳۲۳۹۳ DM14360 درآمدي بر فقه سياسي؛ تعريف، روش و قواعد/ محمدحسين فتاحيان.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎10، زمستان، جلد اول: ص ۹۱-‎۹۸.
۳۲۳۹۴ DM14361 نگرشي بر تعديل قرارداد/ استاتيرا غلامي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎10، زمستان، جلد اول: ص ۹۹-‎۱۰۸.
۳۲۳۹۵ DM14362 رويه هاي قضايي مرتبط با مستثنيات دين/ سيدمهدي حججي، علي فقيه حبيبي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎10، زمستان، جلد اول: ص ۱۰۹-‎۱۱۹.
۳۲۳۹۶ DM14363 نگرشي به وضعيت حقوقي و شرعي رحم جايگزين/ غلامعلي صفري، هرمز اسدي کوه باد، سيدحسن حسيني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎10، زمستان، جلد دوم: ص ۱-‎۱۰.
۳۲۳۹۷ DM14364 مفهوم مجلس در خيار فسخ مجلس نسبت به معاملات نوين/ کمال رئوف.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎10، زمستان، جلد دوم: ص ۱۱-‎۱۹.
۳۲۳۹۸ DM14365 مسئوليت مدني نسبت به فشار رواني ناشي از جريان دادرسي/ محمد طاهري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎10، زمستان، جلد دوم: ص ۲۰-‎۲۷.
۳۲۳۹۹ DM14366 مباني و ضوابط مستثنيات دين در فقه اسلامي و حقوق ايران/ سيدمهدي حججي، علي فقيه حبيبي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎10، زمستان، جلد دوم: ص ۲۸-‎۵۰.
۳۲۴۰۰ DM14367 مباني فقهي قاعده درا و مقايسه آن با اصل برائت با رويکردي به قوانين موضوعه/ جمال رضايي، مجتبي نصيري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎10، زمستان، جلد دوم: ص ۵۱-‎۶۵.
۳۲۴۰۱ DM14368 مسئوليت کيفري پزشک در حقوق ايران و اسلام/ جمال رضايي حسين آبادي، مينا ميرزائي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎10، زمستان، جلد دوم: ص ۶۶-‎۸۰.
۳۲۴۰۲ DM14369 فراگشتي در امکان مرجعيت زنان/ سيدسعيد شرف الدين طباطبائي، سيدحجت طباطبائي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎10، زمستان، جلد دوم: ص ۸۱-‎۹۱.
۳۲۴۰۳ DM14370 سلب حق انتقال منافع به غير از مستاجر از ديدگاه فقهي – حقوقي/ مهديه جور ابراهيميان، سيدمسيح حسيني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎10، زمستان، جلد دوم: ص ۹۲-‎۱۰۷.
۳۲۴۰۴ DM14371 واکاوي و بررسي مباني فقهي مزايده و دستکاري قيمت/ داريوش بخرديان.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎10، زمستان، جلد دوم: ص ۱۰۸-‎۱۱۷.
۳۲۴۰۵ DM14372 رويکردي تطبيقي بر استرداد و سقوط دعوا/ جليل مالکي، اباالفضل سليميان.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۷-‎۲۳.
۳۲۴۰۶ DM14373 ثبت علامت تجاري و حق استفاده انحصاري (با نگرشي تطبيقي)/ جواد ساساني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲۴-‎۵۵.
۳۲۴۰۷ DM14374 جايگاه نظم عمومي در قراردادها با رويکردي بر کنوانسيون هاي بين المللي/ آيت خاکي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۵۶-‎۷۶.
۳۲۴۰۸ DM14375 الزامات حقوقي حاکم بر تبليغات تجاري سايبري و ضمانت اجراي کيفري آن با رويکرد تطبيقي/ قاسم خادم رضوي، جواد انتصاريان.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۷-‎۲۳.
۳۲۴۰۹ DM14376 بررسي احتياط در معناي فقهي به مثابه اصل زيست محيطي احتياط/ حامد خوبياري.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۲۴-‎۴۱.
۳۲۴۱۰ DM14377 مطالعه تطبيقي تبيين نشوز زوجه و نشوز زوج در مبحث حقوقي و فقهي/ سيدباقر سيدي بنابي، ميثم ندايي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۴۲-‎۶۲.
۳۲۴۱۱ DM14378 فرآيند جهاني شدن و حقوق شهروندي/ بابک سيفي آتشگاه.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۶۳-‎۸۱.
۳۲۴۱۲ DM14379 بسترهاي پيدايش عوام گرايي در دادرسي کيفري/ سعيد قماشي، انور احمدي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۱۱-‎۵۰.
۳۲۴۱۳ DM14380 ابعاد حقوقي علل و عوامل تاخير در تحويل پروژه هاي ساخت و ساز بين المللي و قوانين حاکم در کشورهاي کامن لا و قوانين مدون/ جليل مالکي، شهريار اسلامي تبار، احسان لامع.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۵۱-‎۸۰.
۳۲۴۱۴ DM14381 بازپژوهشي حقوق اجتماعي، مالي و عاطفي زوجه در طلاق مبتني بر ديدگاه شهيد ثاني و محقق اردبيلي/ محمدرضا کيخا، فرشته ابراهيم آبادي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۸۱-‎۱۰۸.
۳۲۴۱۵ DM14382 اشتغال معلولين از منظر حقوق بين الملل/ بهمن بهري خياوي، عبدالله عابديني.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۱۰۹-‎۱۴۲.
۳۲۴۱۶ DM14383 مباني فقهي، حقوقي و جرم شناختي رسيدگي افتراقي به جرائم سبز/ امين حاجي وند، سيدعليرضا ميرکمالي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۱۴۳-‎۱۷۳.
۳۲۴۱۷ DM14384 جهاني شدن و پيامدهاي آن بر دولت/ هيبت الله نژندي منش، وحيد بذار.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۱۷۵-‎۱۹۶.
۳۲۴۱۸ DM14385 بررسي تطبيقي اسناد در قانون تجارت الکترونيکي ايران 1382 و قانون نمونه آنسيترال 1996/ سيدمحسن قائم فرد، محمدجواد حيدريان دولت آبادي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۱۹۷-‎۲۱۸.
۳۲۴۱۹ DM14386 مطالعه تطبيقي ضرورت ثبت املاک در امکان سنجي برقراري قراردادهاي هوشمند در حقوق ايران و انگلستان/ حامد رستمي نجف آبادي، مهدي ناصر.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۲۱۹-‎۲۳۹.
۳۲۴۲۰ DM14387 آسيب شناسي ناکارآمدي حفظ محيط زيست و حقوق ناشي از آن در ايران و مقايسه آن با برخي شاخص هاي جهاني/ شراره ابطحي، علي نجفي توانا.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۲۴۱-‎۲۶۷.
۳۲۴۲۱ DM14388 بررسي مفهوم منافع عدالت در تعقيب جرائم در ديوان کيفري بين المللي؛ با نگاهي بر ساير نظام هاي حقوقي/ زهرا ساعدي، آزاده صادقي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۲۶۷-‎۲۹۸.
۳۲۴۲۲ DM14389 عوامل اجتماعي موثر بر آگاهي زنان شهرري از حقوق شهروندي/ مهسا لاريجاني.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۳-‎۱۱۳.
۳۲۴۲۳ DM14390 حقوق شهروندي کرامت مدار در تحقيقات مقدماتي توسط پليس (مطالعه مبناشناختي مفهوم انسان در حقوق شهروندي غربي و اسلامي)/ مهدي مقيمي.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۴۵.
۳۲۴۲۴ DM14391 پيشگيري از جرايم غير عمد رانندگي با تاکيد بر قانون بيمه اجباري خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه/ سيدسعيد کشفي.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۸.
۳۲۴۲۵ DM14392 کارآمدي قضايي و امنيت ملي؛ پويايي انديشه قضايي در برابر پايايي رويه قضايي/ حسن عالي پور، سعيد رضايي، سهام صداقتي.- مطالعات راهبردي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و يکم، شماره ‎4 (پياپي ‎82)، زمستان: ص ۹۳-‎۱۲۰.
۳۲۴۲۶ DM14393 بررسي ميزان رعايت منشور حقوق مادر در زايشگاه بيمارستان هاي علوم پزشکي کرمانشاه در سال 139۶/ اکرم پيمان… [و ديگران].- اخلاق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎۴3، تابستان: ص. ۱-‎۱۱.
۳۲۴۲۷ DM14394 جوانب اخلاقي و حقوقي دست ورزي محصولات زراعي از منظر مسؤوليت مدني در کامن لا/ سيد رضا احسان پور، احمد امي.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎29،پاييز: ص. ۶۴-‎۷۵.
۳۲۴۲۸ DM14395 نقد مفهوم جهان شمولي حقوق بشر با تکيه بر اعلاميه جهاني حقوق بشر/ علي اسداله زاده.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎2 (پياپي ‎11)، بهار و تابستان: ص. ۷-‎۲۰.
۳۲۴۲۹ DM14396 سنجه هاي تشخيص و احراز مصالح مشروع در نظام اسلامي/ محمد علي الفت پور، قدرت الله رحماني.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎2 (پياپي ‎11)، بهار و تابستان: ص. ۲۱-‎۴۰.
۳۲۴۳۰ DM14397 حقوق شهروندي، مولفه ها و مباني آن و وظايف دولت در برابر آن/ عبدالله بهارلويي، ميثم نعمتي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎2 (پياپي ‎11)، بهار و تابستان: ص. ۴۱-‎۵۸.
۳۲۴۳۱ DM14398 بررسي اصول قرآني نقض معاهده در حقوق بين الملل اسلامي/ فاطمه زند اقطاعي، جعفر زنگنه شهرکي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎2 (پياپي ‎11)، بهار و تابستان: ص. ۵۹-‎۷۴.
۳۲۴۳۲ DM14399 بررسي تطبيقي نقش قوه قضائيه در کشورهاي اسلامي افغانستان، مصر، پاکستان و ايران/ محمد باقر فهيمي، سيد ابراهيم حسيني.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎2 (پياپي ‎11)، بهار و تابستان: ص. ۷۵-‎۹۶.
۳۲۴۳۳ DM14400 مشروعيت جمهوريت در اسلام/ ذبيح الله مرادي، ابراهيم موسي زاده.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎2 (پياپي ‎11)، بهار و تابستان: ص. ۹۷-‎۱۱۸.
۳۲۴۳۴ DM14401 بررسي فقهي حکم درآمدهاي ناشي از رانت با استناد به آيه تجارت/ محمد علي شيخ الاسلامي، سيد محمد تقي قبولي درافشان، محمد تقي فخلعي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎18، بهار-تابستان: ص. ۳-‎۲۵.
۳۲۴۳۵ DM14402 نقدي بر انگاره مشهور فقيهان امامي در باب کيفيت صدور حکم حجر مفلس/ راضيه اميني، حسين صابري، محمدحسن حائري.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎18، بهار-تابستان: ص. ۲۷-‎۵۰.
۳۲۴۳۶ DM14403 بررسي فقهي حقوقي سوء استفاده از حق مالکيت ربات در امر اشتغال/ حمزه نظرپور، علي اکبر ايزدي فرد، محمد محسني دهکلاني.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎18، بهار-تابستان: ص. ۵۱-‎۸۲.
۳۲۴۳۷ DM14404 بطلان عقد مکره و نقد نظريه عدم نفوذ با رويکرد اصلاح مواد 209 و 3۴۶ قانون مدني/ احمد باقري، زهره نيک عمل.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎18، بهار-تابستان: ص. ۸۳-‎۱۰۲.
۳۲۴۳۸ DM14405 بررسي ابعاد فقهي همزاد سازي و بدل سازي انساني/ سيد محسن مرتضوي، مجتبي نوروزي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎18، بهار-تابستان: ص. ۱۰۳-‎۱۲۵.
۳۲۴۳۹ DM14406 تحليل فقهي و حقوقي جايگاه توصيف امر موضوعي در دادرسي مدني/ رضا دريائي، مصطفي کربلائي آقازاده.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎18، بهار-تابستان: ص. ۱۲۷-‎۱۵۰.
۳۲۴۴۰ DM14407 بررسي فقهي ـ حقوقي شرط ضمان مرتهن/ سيد محمد هاشم پورمولا، محدثه جليلي زاده، مرتضي رحيمي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎18، بهار-تابستان: ص. ۱۵۱-‎۱۶۸.
۳۲۴۴۱ DM14408 انتقال حقوق و تعهدات قراردادي در حقوق ايران و اسناد بين المللي/ مصطفي انصاري نسب، حسن مرادي، نجادعلي الماسي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎18، بهار-تابستان: ص. ۱۶۹-‎۱۹۸.
۳۲۴۴۲ DM14409 بررسي حقوقي قرارداد جوينت ونچر (سرمايه گذاري مشترک) در نظام حقوقي ترکيه و توصيه هايي براي ايران/ وحيد کريمي، امير هوشنگ فتحي زاده.- بررسي هاي بازرگاني. ‎۱۳۹۷، سال شانزدهم، شماره 9۰-‎9۱(پياپي ‎90)، مرداد و شهريور: ص. ۷-‎۲۲.
۳۲۴۴۳ DM14410 تدابير قانوني براي پيشگيري و مقابله با جرايم و تخلفات حوزه مواد خوراکي و آشاميدني در نظام حقوقي ايران/ علي پرويني، مجيد آقايي، مونا طاهري دانالو.- پزشکي قانوني. ‎۱۳۹۷، سال بيست و چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۲۲۹-‎۲۴۸.
۳۲۴۴۴ DM14411 رويکردهاي فقهي- حقوقي در قبال فناوري سلول هاي بنيادي/ احمد پور ابراهيم… [و ديگران].- پزشکي قانوني. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎1، زمستان: ص. ۱-‎۱۰.
۳۲۴۴۵ DM14412 چالش هاي دلالت قاعده لاحرج و تشخيص مصاديق آن در سقط درماني/ عاطفه آجري آيسک.- پزشکي قانوني. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎1، زمستان: ص. ۱-‎۱۰.
۳۲۴۴۶ DM14413 تحليلي بر نظام نيمه آزادي در حقوق کيفري ايران و فرانسه با رويکردي به مباني فقهي آن/ روح الله اکرمي، فرزانه سيف الله پور.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۱-‎۳۸.
۳۲۴۴۷ DM14414 حق بر رفراندوم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اسناد بين المللي حقوق بشر/ عليرضا دبيرنيا، اعظم طالب نجف آبادي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۳۹-‎۶۶.
۳۲۴۴۸ DM14415 مطالعه تطبيقي تحصيل مال نامشروع و تحصيل نامشروع مال در حقوق اسلام و غرب/ منصور رحمدل.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۶۷-‎۹۲.
۳۲۴۴۹ DM14416 حقوق و تعهدات بين المللي حکومت هاي ناشي از انقلاب: با نگاهي به بيداري اسلامي/ سيد ياسر ضيايي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۹۳-‎۱۲۴.
۳۲۴۵۰ DM14417 بررسي مفهوم توقيفي بودن حقوق عيني: مطالعه تطبيقي حقوق فرانسه، آلمان، اسپانيا و حقوق اسلامي/ جليل قنواتي، پوريا شيرخاني.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۱۲۵-‎۱۵۰.
۳۲۴۵۱ DM14418 ايفاي به غير از موضوع تعهد: مطالعه ي تطبيقي در فقه اسلامي و حقوق فرانسه/ محمود کاظمي، ابوالفضل شاهين.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۱۵۱-‎۱۸۰.
۳۲۴۵۲ DM14419 قلمروي مالکيت فضا و قرار در حقوق اسلام و غرب: با تاکيد بر نظرات فقهي حضرت امام خميني (ره)/ جمشيد ميرزايي، عبدالسعيد شجاعي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۱۸۱-‎۲۰۸.
۳۲۴۵۳ DM14420 جايگاه ستون فقرات نظام حقوقي رومي ژرمني در حقوق اسلام و ايران: تحليل فقهي حقوقي تقسيم بندي حقوق عيني و ديني/ نصراله جعفري خسرو آبادي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱-‎۲۴.
۳۲۴۵۴ DM14421 عملکرد داعش از ديدگاه قواعد حقوق اسلامي و حقوق بين الملل بشردوستانه/ کارن روحاني، فريد سلطان قيس.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۲۵-‎۵۲.
۳۲۴۵۵ DM14422 مباني رويکرد حقوقي متن باز در اسناد بين المللي حقوق بشر و ارزيابي قابليت استناد به آنها در فقه اماميه و حقوق ايران/ سيد حسن شبيري زنجاني، جعفر نظام الملکي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۵۳-‎۹۰.
۳۲۴۵۶ DM14423 پژوهشي تطبيقي درباره مفهوم، ماهيت و شرايط اصل تناسب در حقوق بشر دوستانه بين المللي و حقوق اسلام/ عباسعلي عظيمي شوشتري، سيد مرتضي حسيني فاضل.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۹۱-‎۱۱۸.
۳۲۴۵۷ DM14424 نقش کلينيک هاي حقوقي دانشگاهي و مسجد محور در ارتقاي آموزش حقوق بشر در جوامع مسلمان/ مصطفي فضائلي، فاطمه السادات حق شناس.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۱۹-‎۱۴۰.
۳۲۴۵۸ DM14425 بررسي تطبيقي ضمانت اجراي تخلف متعهد از انجام تعهد (مطالعه در حقوق ايران و نظام کامن لا و رومي ژرمني)/ رضا حسين گندم کار.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۴۱-‎۱۶۶.
۳۲۴۵۹ DM14426 بررسي تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از حيوان در حقوق اسلام و غرب/ عليرضا يزدانيان، عباس نيازي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۶۷-‎۱۹۲.
۳۲۴۶۰ DM14427 بررسي تطبيقي ساختار مسئوليت مدني در حقوق کامن لا و اسلام/ ايرج بابايي، اسماعيل کشاورز صفي ئي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎1، بهار: ص. ۱-‎۲۴.
۳۲۴۶۱ DM14428 نقد نظريه امتناع حقوق اسلامي مدرن/ سيد عليرضا حسيني بهشتي، مهدي مرادي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎1، بهار: ص. ۲۵-‎۵۴.
۳۲۴۶۲ DM14429 آزادي عقيده و بيان در انديشه هاي آيت الله جوادي آملي با نگاهي به حقوق غرب/ ابراهيم جوانمرد فرخاني، علي نوري.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎1، بهار: ص. ۵۵-‎۸۰.
۳۲۴۶۳ DM14430 نگرشي تطبيقي به ايجاب و قبول در حقوق اسلام و ايران و حقوق خصوصي مدرن/ محمد علي خورسنديان.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎1، بهار: ص. ۸۱-‎۱۱۹.
۳۲۴۶۴ DM14431 بررسي پديده پناهندگي از منظر اسلام و حقوق بين الملل/ محسن قدير، حسين کاظمي فروشاني.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎1، بهار: ص. ۱۱۹-‎۱۴۸.
۳۲۴۶۵ DM14432 تاثير متغير نکاح در استيفاي حق توليد مثل در حقوق اسلام، انگليس و آمريکا/ محدثه معيني فر.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎1، بهار: ص. ۱۴۹-‎۱۷۶.
۳۲۴۶۶ DM14433 درآمدي بر نظريه عمومي اسباب زوال عمل اداري/ مهدي هداوند.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎1، بهار: ص. ۱۷۷ -‎۲۱۰.
۳۲۴۶۷ DM14434 شرط تعيين مرجع رسيدگي در رويه داوري تجاري بين المللي با تکيه بر آراي ايکسيد/ عليرضا ابراهيم گل، مهدي حقيقيان.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎2۵، زمستان: ص. ۹-‎۳۴.
۳۲۴۶۸ DM14435 اثر ارتباط دعاوي مدني بر سرايت شکايت پذيري آرا در ايران و فرانسه با تاکيد بر رويه قضايي/ مهدي حسن زاده، بديع فتحي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎2۵، زمستان: ص. ۳۵-‎۵۸.
۳۲۴۶۹ DM14436 بررسي ويژگي هاي عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئوليت مدني ايران در مقايسه با نظريه عدالت توزيعي جان راولز/ حبيب اله رحيمي، فاطمه طرف.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎2۵، زمستان: ص. ۵۹-‎۸۸.
۳۲۴۷۰ DM14437 مراجع رقابتي و تعديل ادغام هاي پيشنهادي (با تاکيد بر مسائل حوزه مالکيت هاي فکري)/ ابراهيم رهبري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎2۵، زمستان: ص. ۸۹-‎۱۱۶.
۳۲۴۷۱ DM14438 بررسي نقش الزامات افشا در حمايت موثر از دانش و طب سنتي/ مهدي زاهدي، محمد حسين عرفان منش.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎2۵، زمستان: ص. ۱۱۷-‎۱۴۶.
۳۲۴۷۲ DM14439 تميز نقص شکلي دادخواست از ساير اسباب بي اعتباري دعوي/ رضا شکوهي زاده، اصغر عربيان.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎2۵، زمستان: ص. ۱۴۵-‎۱۷۱.
۳۲۴۷۳ DM14440 کثرت گرايي ارزشي در نظام بين المللي حقوق مالکيت فکري/ طيبه صاحب.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎2۵، زمستان: ص. ۱۷۱- ‎۲۰۵.
۳۲۴۷۴ DM14441 شروط غير منصفانه در قراردادهاي مصرف کننده/ مرتضي عادل، محسن شمس الهي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎2۵، زمستان: ص. ۲۰۵- ‎۲۳۳.
۳۲۴۷۵ DM14442 اجراي زود هنگام تعهدات قراردادي در فقه، حقوق ايران واسناد بين المللي/ سيد محمد تقي علوي، حسين يوسفي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎2۵، زمستان: ص. ۲۳۵ -‎۲۶۱.
۳۲۴۷۶ DM14443 تحليلي بر مفهوم حادثه غيرمترقبه و اثر آن در قانون بيمه اجباري مصوب 139۵/ مهدي فلاح خاريکي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎2۵، زمستان: ص. ۲۶۳-‎۲۸۷.
۳۲۴۷۷ DM14444 دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوي حقوق مولف با بررسي اسناد بين المللي/ مرتضي نصيري، محمود صادقي، فاطمه السادات ايرواني مهاجري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎2۵، زمستان: ص. ۲۹۰ -‎۳۱۸.
۳۲۴۷۸ DM14445 تحول مفهوم حاکميت ملي دولت ها در پرتو دکترين مسئوليت حمايت/ علي فقيه حبيبي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۶، دوره هفتم، شماره ‎2۵، پاييز: ص. ۱۴۹-‎۱۷۳.
۳۲۴۷۹ DM14446 بررسي تطبيقي وضعيت حقوق بشر در ايران و عربستان با تاکيد بر تئوري هاي نوين حاکميت/ عباسعلي طالبي… [و ديگران].- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۶، دوره هفتم، شماره ‎2۵، پاييز: ص. ۱۷۵ -‎۲۰۷.
۳۲۴۸۰ DM14447 قلمرو اعمال قانون در داوري تجاري بين المللي/ عسکر حاجي پور، عليرضا رجب زاده، محمد رضا فلاح.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۶، دوره هفتم، شماره ‎2۵، پاييز: ص. ۲۰۹ -‎۲۳۳.
۳۲۴۸۱ DM14448 ماهيت وصيت واجب در قوانين و حقوق کشورهاي اسلامي- عربي/ سيامک قياسي سررکي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص. ۹ -‎۲۶.
۳۲۴۸۲ DM14449 تحليل رويکرد دادگاه ها نسبت به داوري دعاوي اموال عمومي و دولتي/ مصطفي عبديزدان.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص. ۲۷ -‎۴۷.
۳۲۴۸۳ DM14450 معيارهاي ارزيابي خسارت معنوي/ قاسم فياضي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص. ۴۹ -‎۷۰.
۳۲۴۸۴ DM14451 ماهيت قرارداد پاياپاي از ديدگاه حقوق ايران/ حسين رونده.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص. ۷۱ -‎۹۱.
۳۲۴۸۵ DM14452 شناخت ادله و قوانين حاکم در قلمرو حقوق خصوصي بر اساس نظريه حکومت/ نجاد علي الماسي، محمد حسين بياتي، علي اکبر رنجبران.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص. ۹۳- ‎۱۱۲.
۳۲۴۸۶ DM14453 ماليت محصولات فکري/ سيد رضا موسوي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص. ۱۱۳ -‎۱۳۲.
۳۲۴۸۷ DM14454 مطالعه تطبيقي وضعيت بيمه دريانوردان در ايران (بررسي مقاوله نامه هاي بين المللي و الگوي ساير کشورها و ارائه الگو براي ايران)/ حامد فرهمند معين‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎3(پياپي ‎۴8)، تابستان: ص. ۱۱- ‎۳۹.
۳۲۴۸۸ DM14455 بررسي وجوه اشتراک و افتراق دستور موقت و تامين خواسته/ زهرا علي بخشي، خير الله غفوري گوراب.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص. ۹- ‎۲۲.
۳۲۴۸۹ DM14456 جبران مالي زيان غيرمالي ناشي از نقض قرارداد با بررسي کنوانسيون بين المللي کالا/ انسيه يوسف پور.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص. ۲۳ -‎۴۳.
۳۲۴۹۰ DM14457 تحليل حدود اختيارات دادگاه در امور مربوط به داوري/ هادي قائمي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص. ۴۴- ‎۶۵.
۳۲۴۹۱ DM14458 محدوديت قانوني پرداخت خسارت به خودروهاي گرانقيمت/ نادر محمدي بندبني، وحيد محمدي بندبني.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص. ۶۶- ‎۷۲.
۳۲۴۹۲ DM14459 بررسي تخلفات انتظامي وکلا و کارآموزان وکالت/ نعمت اله سبحاني سراواني.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص. ۷۳- ‎۸۹.
۳۲۴۹۳ DM14460 حدود صلاحيت مجامع عمومي و مديران در شرکت هاي سهامي (بخش دوم و پاياني)/ عليرضا قنبري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص. ۹۰- ‎۱۱۸.
۳۲۴۹۴ DM14461 نگاهي بر مجازات هاي جايگزين زندان در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ (بخش دوم و پاياني)/ محمدرضا خليلي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص. ۱۱۹- ‎۱۳۴.
۳۲۴۹۵ DM14462 نقش خانواده در پيشگيري از گرايش اطفال و نوجوانان به ارتکاب بزه/ فرزانه زارع.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص. ۱۴۰- ‎۱۴۷.
۳۲۴۹۶ DM14463 شناسايي و اجراي احکام خارجي/ زهرا محمودي، نصراله ابراهيمي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۴- ‎۳۹.
۳۲۴۹۷ DM14464 اعتبار تشخيص هيات عمومي ديوان عدالت اداري در نسخ آيين نامه ها/ محمود اخوان.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۴۰- ‎۵۲.
۳۲۴۹۸ DM14465 مسئوليت مدني موجر نسبت به تعطيلي عين مستاجره/ عليرضا مظلوم رهني، سالار نوبهاري لنگرودي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۵۳- ‎۷۰.
۳۲۴۹۹ DM14466 تبيين ارکان جرم پولشويي با نگاهي با لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي/ اميد کندوجي خطبه سرا.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۷۱- ‎۸۵.
۳۲۵۰۰ DM14467 بررسي تطبيقي اصل تناظر و حق برخورداري از وکيل در حقوق ايران و انگليس/ حديث شفيعي، مرتضي فروحي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۸۶- ‎۱۰۳.
۳۲۵۰۱ DM14468 بررسي قانون پرچم در اجراي قانون محل وقوع مال/ هادي قائمي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۱۰۴- ‎۱۲۰.
۳۲۵۰۲ DM14469 نقش عرف در قراردادها/ ابوذر علي اکبري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۱- ‎۱۳۳.
۳۲۵۰۳ DM14470 قاعده ي مقابله با خسارت در حقوق قراردادهاي هند/ انسيه يوسف پور.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۴- ‎۱۴۵.
۳۲۵۰۴ DM14471 تقلب نسبت به قانون در حقوق بين الملل خصوصي/ مريم غفوري گوراب، نصرالله ابراهيمي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۱۴۶- ‎۱۶۰.
۳۲۵۰۵ DM14472 محاسبه بازداشت قبلي متهم در نظام کيفري ايران/ حامد آريانفر.- راه وکالت. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۱۶۱- ‎۱۶۵.
۳۲۵۰۶ DM14473 مطالبه خصوصي خسارت ناشي از دستکاري بازار اوراق بهادار/ محمد صادقي.- راي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎18، بهار: ص. ۱۵- ‎۲۷.
۳۲۵۰۷ DM14474 قلمرو مفهوم اعمال حاکميت در مسئوليت مدني دولت ناشي از انتقال بيماري هاي خوني در پرتو رويه قضايي/ محمد حسنوند، حسين نجفي.- راي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎18، بهار: ص. ۲۹- ‎۸۱.
۳۲۵۰۸ DM14475 اعمال حق وکالت در طلاق توسط زوجه با تحقق شرط ناباروري زوج/ سعيد محجوب.- راي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎18، بهار: ص. ۸۳- ‎۹۷.
۳۲۵۰۹ DM14476 عدم قابليت ابطال سند مالکيت رسمي شخص ثالث (غير دخيل در دادرسي کيفري) در مقام رد مال به شاکي خصوصي/ رضا رحيميان.- راي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎18، بهار: ص. ۹۹- ‎۱۰۵.
۳۲۵۱۰ DM14477 ديه مصدوم در صورت عدم شناسايي ضارب/ اميد توکلي کيا.- راي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎18، بهار: ص. ۱۰۷- ‎۱۱۹.
۳۲۵۱۱ DM14478 نقد راي صادره درخصوص تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي در مقام تخفيف مجازات/ اميد شهبازي، پويا شيراني بيد آبادي.- راي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎18، بهار: ص. ۱۲۱- ‎۱۲۹.
۳۲۵۱۲ DM14479 ضرورت اخذ مجوز از صاحب حق جهت ترجمه اثر/ مهدي کارچاني.- راي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎18، بهار: ص. ۱۳۱- ‎۱۳۵.
۳۲۵۱۳ DM14480 تحول مفهوم عيب در مسئوليت ناشي از عيب توليد/ سعيد سياه بيدي کرمانشاهي.- راي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎18، بهار: ص. ۱۳۷- ‎۱۵۱.
۳۲۵۱۴ DM14481 تهافت رويه قضايي محاکم کيفري استان تهران در خصوص اعتبار رأي وحدت رويه شماره ۶۳۳/ سيد مهدي کاظمي.- راي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎18، بهار: ص. ۱۵۳- ‎۱۵۶.
۳۲۵۱۵ DM14482 گزارش نشست نقد راي: زمان خروج فرزند از حضانت والدين (بلوغ يا رشد)/ پژوهشگاه قوه قضاييه.- راي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎18، بهار: ص. ۱۵۷- ‎۱۷۶.
۳۲۵۱۶ DM14483 عدم قابليت رسيدگي به امور فني و تخصصي در ديوان عدالت اداري/ علي محمد فلاح زاده، محمد حسين جعفري.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎10و‎11: ص. ۹- ‎۱۷.
۳۲۵۱۷ DM14484 عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور/ مجتبي همتي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎10و‎11: ص. ۹- ‎۲۸.
۳۲۵۱۸ DM14485 مبناي محاسبه حق بيمه در آراء شعب و هيات عمومي ديوان عدالت اداري/ کورش استوار سنگري.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎10و‎11: ص. ۲۹- ‎۳۸.
۳۲۵۱۹ DM14486 نقض راي هيات حل اختلاف کار به دليل عدم رعايت حق دفاع و دادرسي منصفانه/ حسن لطفي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎10و‎11: ص. ۳۹ -‎۵۲.
۳۲۵۲۰ DM14487 گزارش خلاف واقع؛ تخلف اداري/ محمد وزين کريميان.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎10و‎11: ص. ۵۳- ‎۵۸.
۳۲۵۲۱ DM14488 ممنوعيت جذب دارندگان مدرک دکتراي حرفه اي به عنوان عضو هيات علمي/ علي محمد فلاح زاده.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎10و‎11: ص. ۵۹- ‎۶۶.
۳۲۵۲۲ DM14489 اعتراض به راي انفصال دائم از خدمات دولتي/ مسلم آقايي طوق.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎10و‎11: ص. ۶۷- ‎۷۶.
۳۲۵۲۳ DM14490 اعتراض به تنزل يک گروه به مدت يک سال/ علي مشهدي، رضا محسن آييدي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎10و‎11: ص. ۷۷- ‎۸۵.
۳۲۵۲۴ DM14491 رد صلاحيت به علت صداقت در بيان عيوب خود/ علي مشهدي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎10و‎11: ص. ۸۷- ‎۹۵.
۳۲۵۲۵ DM14492 احراز فعل يا ترک فعل مستقيم و خلاف قانون اداره/ مسعود فرياذي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎10و‎11: ص. ۹۷- ‎۱۰۸.
۳۲۵۲۶ DM14493 ورود خسارت به اشخاص خصوصي در اثر اجراي طرح هاي عمومي/ علي اکبر گرجي، محمد حسنوند، فروغ حيدري.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎10و‎11: ص. ۱۰۹- ‎۱۲۵.
۳۲۵۲۷ DM14494 لزوم رعايت شرايط مندرج در ماده 98 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري جهت اعاده دادرسي/ مرتضي نجابت خواه.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎10و‎11: ص. ۱۲۷- ‎۱۳۵.
۳۲۵۲۸ DM14495 عدم کفايت مبايعه نامه عادي براي احراز سمت مالکيت/ مجتبي همتي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎10و‎11: ص. ۱۳۷- ‎۱۴۲.
۳۲۵۲۹ DM14496 نقدي بر کيفر تعيين شده براي جرم اسيد پاشي/ امير مسعود مظاهري.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۹- ‎۱۸.
۳۲۵۳۰ DM14497 نقدي بر رويه قضايي در تعيين کيفر بزه صيد ماهي/ امين جعفري، اصغر احمدي.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۱۹- ‎۲۳.
۳۲۵۳۱ DM14498 نقد راي وحدت رويه شماره ۵۴7 هيات عمومي ديوان عالي کشور در زمينه حمل و نقل تجاري/ جعفر نوري، حميد ذاکري.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۲۵- ‎۴۰.
۳۲۵۳۲ DM14499 رشد وکمال عقل در آيينه رويه قضايي (نقد راي پرونده ستايش)/ مجتبي فرح بخش.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۴۱- ‎۵۵.
۳۲۵۳۳ DM14500 صلاحيت دادگاه عمومي کيفري در رسيدگي به اتهام نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره (نقدي بر رأي وحدت رويه شماره ۷۵۱ ۵/۵/۱۳۹۵ هيات عمومي ديوان عالي کشور)/ بهروز جوانمرد.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۵۷- ‎۶۱.
۳۲۵۳۴ DM14501 مرجع قضايي صالح در رسيدگي به بزه کلاهبرداري/ عليرضا نوريان.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۶۳ -‎۶۸.
۳۲۵۳۵ DM14502 تعيين ارش يک جنايت، بيش از ديه مقدر/ ابوالقاسم فلاحي.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۶۹- ‎۷۸.
۳۲۵۳۶ DM14503 برائت از اتهام آزار و اذيت جنسي پسر بچه/ هادي کربلايي.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۷۹- ‎۸۵.
۳۲۵۳۷ DM14504 معافيت از کيفر در جرم توهين به ماموران دولتي در حين انجام وظيفه/ رحيم قهرماني.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۸۷- ‎۹۸.
۳۲۵۳۸ DM14505 صدور قرار اناطه در پرونده کيفري با موضوع انتقال مال غير/ سيد سجاد قاسمي.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۱۱- ‎۲۵.
۳۲۵۳۹ DM14506 جرم ترک انفاق و ملاحظات کيفرشناختي/ اسماعيل آقا بابايي بني.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۲۷- ‎۴۰.
۳۲۵۴۰ DM14507 ارسال يا عدم ارسال پرونده رابطه نامشروع در فضاي مجازي به دادسرا/ بهروز جوانمرد.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۴۱- ‎۴۷.
۳۲۵۴۱ DM14508 محکوميت به اتهام نشر اکاذيب توسط گواهي مجعول روانپزشک/ حسين قاضي زاده.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۴۹- ‎۵۳.
۳۲۵۴۲ DM14509 تعليق اجراي مجازات به شرط کمک به هموطنان زلزله زده کرمانشاه/ ابوالقاسم فلاحي.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۵۵- ‎۶۱.
۳۲۵۴۳ DM14510 اختلاس توسط کارمندان بانک هاي خصوصي/ محمد نعيمي نژاد، مرجان فلاح تفتي.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۶۳- ‎۷۰.
۳۲۵۴۴ DM14511 نحوه رد مال در فرض مشارکت در جرم فروش مال غير/ محمد مهدي خرازي.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۷۱- ‎۷۵.
۳۲۵۴۵ DM14512 پرداخت ارش ترس و وحشت به دليل ايراد شوک عصبي/ علي ملکي، وحيد شاهنده.- رويه قضايي (حقوق کيفري). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۷۷- ‎۸۵.
۳۲۵۴۶ DM14513 بررسي آراي فقهي فريقين در مسائل اجتماعي شبيه سازي انسان/ محمد حسين مختاري، مرتضي آقا محمدي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎12، پاييز و زمستان: ص.  ۳۹- ‎۵۶.
۳۲۵۴۷ DM14514 تاثير مصلحت اجتماعي در حکم فقهي فرزند خواندگي در مذاهب اسلامي/ سيد محمد صادق موسوي، عبدالحميد طالبي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎12، پاييز و زمستان: ص.۷۷- ‎۱۰۹.
۳۲۵۴۸ DM14515 مالکيت معدن در فقه اماميه با رويکردي به ديدگاه فقهاي مذاهب چهارگانه اهل سنت/ کريم کوخايي زاده، قدرت الله نيازي، احمد رضواني مفرد.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎12، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۱- ‎۱۳۳.
۳۲۵۴۹ DM14516 انصاف و معاملات اضطراري/ سام محمدي، حسين خانلري بهنميري، همايون مافي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎12، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۵- ‎۱۵۶.
۳۲۵۵۰ DM14517 امکان سنجي فسخ نکاح در فرض تخلف از شرط فعل در فقه اسلامي/ شکيبا اميرخاني، عبدالله جوان.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎12، پاييز و زمستان: ص. ۱۵۷- ‎۱۸۱.
۳۲۵۵۱ DM14518 افزايش مهر پس از عقد نکاح در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران/ سيد محمد مهدي قبولي درافشان.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎12، پاييز و زمستان: ص. ۱۸۳- ‎۲۱۱.
۳۲۵۵۲ DM14519 وصيت واجب در احوال شخصيه کشورهاي اسلامي/ عليرضا انتظاري نجف آبادي، سيامک قياسي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎12، پاييز و زمستان: ص. ۲۱۳- ‎۲۲۹.
۳۲۵۵۳ DM14520 بررسي جرم بغي در فقه مذاهب اسلامي و تطبيق آن با قوانين مجازات اسلامي مصوب 1392 و جرم سياسي مصوب 139۴/ مجيد وزيري، جبار محمدي بلبان آباد.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎12، پاييز و زمستان: ص. ۲۳۱- ‎۲۵۳.
۳۲۵۵۴ DM14521 بررسي تطبيقي نظريه ضرورت تبديل سود غيرنقدي مضاربه به پول رايج در فقه مذاهب اسلامي/ احمد مرتاضي، فهيمه اميري.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎12، پاييز و زمستان: ص. ۲۵۵- ‎۲۷۲.
۳۲۵۵۵ DM14522 تحليل ضمان بر مبناي معاوضه قهري و آثار آن در دعاوي مسئوليت مدني/ محمد مهدي الشريف، سميه سعيدي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎۴، پياپي ‎۱۱۵، زمستان: ص. ۹- ‎۲۴.
۳۲۵۵۶ DM14523 بررسي دلالت قاعده لزوم امساک به معروف يا تسريح به احسان بر طــلاق در صورت امتناع و يا ناتواني زوج از اداي حقوق زوجيت/ محمدحسن جوادي… [و ديگران].- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎۴، پياپي ‎۱۱۵، زمستان: ص. ۲۵- ‎۴۳.
۳۲۵۵۷ DM14524 معيار اداي حق در قرض و دين در شرايط افزايش قدرت خريد پول در سرسيد تعهد/ سيد رحمت اله دانش مير کهن، محمد حسن حائري، احمد علي يوسفي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎۴، پياپي ‎۱۱۵، زمستان: ص. ۴۵- ‎۵۸.
۳۲۵۵۸ DM14525 بررسي انتقادي قاعده لا دية لمن قتله الحد/ سيد حسين قنديلي، عليرضا عابدي سر آسيا.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎۴، پياپي ‎۱۱۵، زمستان: ص. ۷۵- ‎۹۸.
۳۲۵۵۹ DM14526 بررسي فقهي حقوقي تبديل  موقوفات به احسن/ هادي نور الديني، ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎۴، پياپي ‎۱۱۵، زمستان: ص. ۱۳۵- ‎۱۵۸.
۳۲۵۶۰ DM14527 بررسي ضمان مقبوض به عقد مفسوخ/ حيدر باقري اصل، سعيده باقري اصل.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۲۹۳- ‎۳۰۷.
۳۲۵۶۱ DM14528 مصداق شناسي موضوعات در حقوق کيفري ايران/ محسن برهاني، عطيه پارساييان.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۳۰۹- ‎۳۳۰.
۳۲۵۶۲ DM14529 بازخواني منابع شناخت معروف و منکر در فقه و قانون/ حسين جوان آراسته.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۳۳۱- ‎۳۴۷.
۳۲۵۶۳ DM14530 نظريه مشروعيت سبق و رمايه در تسليحات نظامي مدرن/ زهره حاجيان فروشاني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۳۴۹- ‎۳۶۷.
۳۲۵۶۴ DM14531 ارزيابي انتقادي ادله فقهي بدل حيلوله/ مرتضي حسيني فاضل، محمد عادل ضيائي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۳۶۹ -‎۳۸۵.
۳۲۵۶۵ DM14532 بررسي تطبيقي شرط آزاد بودن مبيع از نظر امام خميني، شيخ انصاري و حقوق موضوعه/ عبدالجبار زرگوش نسب.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ۳۸۷- ‎۴۰۴.
۳۲۵۶۶ DM14533 بررسي شرط لزوم اتحاد مکاني و زماني رفتار جنايي و فوت، جهت تغليظ ديه (کاوشي در مباني فقهي ماده ۵۵۵ ق.م.ا)/ امين سليمان کلوانق، علي مظهر قراملکي، احمد مرتاضي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۴۰۵- ‎۴۲۲.
۳۲۵۶۷ DM14534 بررسي تبعيت مالکيت معادن از مالکيت اراضي در فقه اماميه/ کريم کوخايي زاده، قدرت الله نيازي، احمد رضواني مفرد.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۴۲۳- ‎۴۴۲.
۳۲۵۶۸ DM14535 درنگي در مستندات فقهي ماده 13۶ قانون مجازات اسلامي/ محمد محسني دهکلاني، امان الله عليمرداي، حمزه نظرپور.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۴۴۳ -‎۴۵۸.
۳۲۵۶۹ DM14536 تبيين قاعده درأ در حقوق کيفري ايران و نهاد معادل آن در حقوق آمريکا/ سيد مصطفي محقق داماد، هادي رهبري.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۴۵۹- ‎۴۷۴.
۳۲۵۷۰ DM14537 بازخواني و نقد ادله اختصاص حق شفعه به بيع/ حميد مسجد سرائي، حسن پور لطف الله، علي دانشمند.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۴۷۵- ‎۴۹۵.
۳۲۵۷۱ DM14538 حقوق همبستگي، مکانيسم هاي متناقض بين المللي و مکانيسم هاي متناسب اسلامي/ سيد باقر مير عباسي، ام الفخر علامه.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پنجاه و يکم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۴۹۷- ‎۵۱۳.
۳۲۵۷۲ DM14539 استثنائات قاعده تبعيت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامي/ علي اکبر فرح زادي، حديث سليماني.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴9، پاييز و زمستان: ص. ۱۶- ‎۲۹.
۳۲۵۷۳ DM14540 بررسي تطبيقي خواستگاري در فقه مذاهب خمسه اسلامي/ علي اکبر ربيعي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴9، پاييز و زمستان: ص. ۴۶- ‎۵۷.
۳۲۵۷۴ DM14541 وحدت، اضطرار يا تکليف و راهکارهاي عملي آن/ رضا رنجبر.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴9، پاييز و زمستان: ص. ۵- ‎۱۵.
۳۲۵۷۵ DM14542 اثر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکين در فقه اسلامي، حقوق ايران و افغانستان/ احمد مرتاضي، سميه زبردست.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴9، پاييز و زمستان: ص. ۷۳- ‎۹۰.
۳۲۵۷۶ DM14543 طرح توسعه استفاده حداکثري از الزام سهم داخل و فرصت ها و چالش هاي ناشي از آن در صنعت نفت و گاز/ سيد نصرالله ابراهيمي، فاطمه خوش چهره.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۲۶۷- ‎۲۹۲.
۳۲۵۷۷ DM14544 حل مسالمت آميز و شرايط جايگزين؛ روش هاي حل و فصل اختلافات در قراردادهاي نوين بالادستي صنعت نفت و گاز با تأکيد بر قرارداد IPC/ بهشيد ارفع نيا، عماد ملا ابراهيمي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۲۹۳- ‎۳۲۰.
۳۲۵۷۸ DM14545 سياست جنايي تقنيني ايران در خصوص تروريسم عليه انرژي/ محمد اسدي جونوشي، اکبر وروائي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۳۲۱- ‎۳۴۷.
۳۲۵۷۹ DM14546 بررسي تطبيقي ميزان اثرگذاري دولت در استقلال نهادهاي تنظيم مقررات انرژي در بخش هاي برق، نفت و گاز/ الهام امين زاده، ليلي مقيمي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۳۴۹- ‎۳۷۶.
۳۲۵۸۰ DM14547 بررسي رويکرد ديوان هاي داوري ايکسيد به دفاع ضرورت و شرط استثنا: تاملي بر پرونده هاي گازي آرژانتين/ مهدي پيري، محمدرضا شکيب، بهاره احمدپور.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۳۷۷- ‎۴۰۳.
۳۲۵۸۱ DM14548 حق بر توسعه به مثابه حقي بشري در گستره حقوق بين الملل انرژي/ حجت سليمي ترکماني.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۴۰۵- ‎۴۲۶.
۳۲۵۸۲ DM14549 چالش هاي موافقت نامه هاي متداول فراگير توسعه ميادين نفت و گاز مشترک مرزي؛ حرکت در مسير الگوي بومي/ سعيد شيرکوند، يوسف مولايي، سعيد رنجبران.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۴۲۷- ‎۴۵۹.
۳۲۵۸۳ DM14550 قيمت گذاري دوگانه انرژي در سازمان تجارت جهاني با تاکيد بر اصل حاکميت دائمي دولت ها بر منابع طبيعي/ عبدالحسين شيروي، مهسا فرحان جم.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۴۶۱- ‎۴۹۱.
۳۲۵۸۴ DM14551 مقايسه هيئت هاي حل و فصل اختلافات قراردادي وزارت نفت و نمونه قراردادهاي بين المللي فيديک/ رضا طجرلو، صادق عبدي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۴۹۳- ‎۵۱۶.
۳۲۵۸۵ DM14552 تحليل ماهيت درآمدهاي شرکت ملي نفت ايران و نظام حقوقي حاکم آن/ زهرا گودرزي، ولي رستمي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۵۱۷- ‎۵۴۵.
۳۲۵۸۶ DM14553 بررسي مقايسه اي چارچوب قراردادي بيع متقابل و قرارداد نفتي ايران (IPC) در خصوص حقوق مالکيتي، شناخت ذخاير و رژيم مالي/ حميدرضا نيکبخت فيني، محمود باقري، الهه قرباني.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۵۴۷- ‎۵۷۰.
۳۲۵۸۷ DM14554 رفتارهاي ضد رقابتي شرکت هاي نفتي خارجي در مرحله مناقصات قراردادهاي آي.پي.سي و ضمانت اجراهاي قواعد رقابت در قبال آن/ سيد اصغر هندي، زهرا درويش.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۵۷۱- ‎۶۰۴.
۳۲۵۸۸ DM14555 نگرشي انتقادي به چالش هاي حقوق عمومي مسئوليت مدني حاکميت تقنيني (قوه مقننه)/ نجاد علي الماسي، حميد قاسمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎1، بهار: ص. ۱- ‎۱۶.
۳۲۵۸۹ DM14556 تحليل اقتصادي ضمانت اجراهاي نقض تعهد (اجراي اجباري عين تعهد)/ منصور اميني، سيد عليرضا شکوهيان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎1، بهار: ص. ۱۷- ‎۳۳.
۳۲۵۹۰ DM14557 اجراي مدل استدلالي تولمين در حقوق/ حسن جعفري تبار.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎1، بهار: ص. ۳۵- ‎۵۰.
۳۲۵۹۱ DM14558 بحران در هدف حقوق مدرن تاملي در مفهوم پيشرفت و نسبت آن با حقوق مدرن/ مهدي شهابي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎1، بهار: ص. ۵۱- ‎۶۸.
۳۲۵۹۲ DM14559 گفتاري در فلسفه حقوق شرکت هاي تجاري؛ شرکت هاي تجاري، مخلوق نظمي خودجوش يا نظمي تصنعي؟/ ابراهيم عابدي فيروزجائي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎1، بهار: ص. ۶۹- ‎۸۶.
۳۲۵۹۳ DM14560 واکاوي اصل انعکاس حقوق و تعهدات برواتي در خود سند تجاري در فرايند صدور و گردش/ سعيد محسني، مهسا رباطي، تهمينه اسفندياري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎1، بهار: ص. ۸۷ -‎۱۰۵.
۳۲۵۹۴ DM14561 ماهيت حقوقي فديه در طلاق خلع و مبارات/ سام محمدي، سميه ظهوري، محمد فرزانگان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎1، بهار: ص. ۱۰۷- ‎۱۲۲.
۳۲۵۹۵ DM14562 دعاوي مرتبط و بررسي شش معيار براي شناخت آن/ فريدون نهريني، حبيب الله پورصادقي، حسن محسني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎1، بهار: ص. ۱۲۳- ‎۱۴۰.
۳۲۵۹۶ DM14563 شرط بازنگري قيمت در قراردادهاي گازي دريافت يا پرداخت و حل و فصل اختلافات ناشي از آن/ جعفر نوري يوشانلوئي، نسيم برخي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎1، بهار: ص. ۱۴۱ -‎۱۵۷.
۳۲۵۹۷ DM14564 تحليلي از مسئوليت مدني ناشي از عمل مجرمانه ديگري در حقوق ايران و فرانسه/ عليرضا يزدانيان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎1، بهار: ص. ۱۵۹- ‎۱۷۶.
۳۲۵۹۸ DM14565 دامنه مفهومي مسئوليت اشتقاقي سازمان هاي بين المللي در حقوق بين الملل/ احمد مومني راد، محمد ستايش پور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎3، پاييز: ص. ۶۳۵- ‎۶۵۵.
۳۲۵۹۹ DM14566 نظارت قضايي بر عدم وضع مقررات در ايران در پرتو حقوق اداري تطبيقي/ مسلم آقايي طوق.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎3، پاييز: ص. ۶۵۷- ‎۶۷۴.
۳۲۶۰۰ DM14567 مصونيت مستشاران نظامي ايران در عراق و سوريه/ حسين رضازاده، الهام امين زاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎3، پاييز: ص. ۶۷۵- ‎۶۹۳.
۳۲۶۰۱ DM14568 ارزيابي حقوقي ساختار سازماني و کارکردهاي شوراي رقابت/ عباس شيخ الاسلامي، اميد ابراهيمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎3، پاييز.
۳۲۶۰۲ DM14569 ضرورت نظامي به عنوان يک استثنا در حقوق درگيري هاي مسلحانه/ ولي اله نوري، سيد قاسم زماني، مسعود راعي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎3، پاييز: ص. ۷۱۷- ‎۷۳۴.
۳۲۶۰۳ DM14570 تبارشناسي مباني استدلالي حق و تکليف و آثار آن در پوزيتيويسم حقوقي (با مطالعه موردي بر مفهوم عدالت حقوقي)/ محمد جواد جاويد، محمد مهدي خسروي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎3، پاييز: ص. ۷۳۵- ‎۷۵۵.
۳۲۶۰۴ DM14571 وضعيت اوگاندا پيش روي ديوان کيفري بين المللي؛ آزموني براي پيروزي عدالت به بهاي صلح و حفظ حاکميت دولت/ جواد صالحي، حسين آقايي جنت مکان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎3، پاييز: ص. ۷۵۷- ‎۷۷۵.
۳۲۶۰۵ DM14572 چيستي هنجار در ساحت نظم اجتماعي و نظم حقوقي/ سيد عبادالله جهان بين، علي اکبر گرجي ازندرياني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎3، پاييز: ص. ۷۷۷- ‎۸۰۰.
۳۲۶۰۶ DM14573 تاثير متقابل آراي دادگاه هاي کيفري ملي و محاکم کيفري بين المللي در پرتو قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎3، پاييز: ص. ۸۰۱- ‎۸۲۱.
۳۲۶۰۷ DM14574 نظام مسئوليت محيط زيستي در اتحاديه اروپايي با تأکيد بر دستورالعمل سال 200۴/ مسعود عليزاده، سيد محمود يوسف زاده، فرهاد باقري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎3، پاييز: ص. ۸۲۳- ‎۸۳۵.
۳۲۶۰۸ DM14575 حاشيه صلاحديدي در اجراي قطعنامه هاي تحريمي شوراي امنيت: بررسي موردي ايران/ سيامک کرم زاده، عبدالله عابديني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎3، پاييز: ص. ۸۳۷ -‎۸۵۷.
۳۲۶۰۹ DM14576 نظام حقوق بشر اتحاديه اروپا در تعاملات فراملي؛ از نظر تا عمل/ مهزاد صفاري نيا.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎3، پاييز: ص. ۸۵۹- ‎۸۷۹.
۳۲۶۱۰ DM14577 وضعيت حقوقي فعاليت هاي مؤثر بر ميراث فرهنگي زيرآب/ محمد رضوي راد، ژانت اليزابت بلک.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎3، پاييز: ص. ۸۸۱- ‎۸۹۵.
۳۲۶۱۱ DM14578 ماهيت و مبناي تعهد به تضمين رعايت حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بين الملل/ مصطفي فضائلي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎3، پاييز: ص. ۸۹۷- ‎۹۱۸.
۳۲۶۱۲ DM14579 فلسطين، يونسکو و صيانت از ميراث فرهنگي در برابر نابودي از منظر حقوق بين الملل/ ميثم حق سرشت، عليرضا آرش پور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎3، پاييز: ص. ۹۱۹- ‎۹۴۰.
۳۲۶۱۳ DM14580 بررسي سلب تابعيت اتباع بحرين در پرتو حقوق بين الملل بشر/ غلامعلي قاسمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎3، پاييز: ص. ۹۴۱- ‎۹۵۹.
۳۲۶۱۴ DM14581 حق دسترسي به بهداشت عمومي در پرتو تحول قواعد ضمانت اجراي حقوق مالکيت فکري/ مصطفي بختياروند، شيوا جمالي نژاد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎3، پاييز: ص. ۹۶۱- ‎۹۸۰.
۳۲۶۱۵ DM14582 بررسي قواعد حاکم بر تخريب ميراث فرهنگي در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي با تاکيد بر عملکرد داعش/ سيد حسام الدين لساني، يلدا نقي زاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎3، پاييز: ص. ۹۸۱- ‎۱۰۰۲.
۳۲۶۱۶ DM14583 معيارهاي ناظر بر شناسايي مفسدفي الارض با تاکيد بر جرايم مواد مخدر/ محسن برهاني، رسول احمدزاده.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۲۰۹- ‎۲۲۵.
۳۲۶۱۷ DM14584 ارزيابي رويکرد قضات به اعمال نهادهاي ارفاقي جديد (مطالعه موردي: محاکم کيفري استان کردستان)/ بابک پورقهرماني، ايرج نگهدار.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۲۲۷- ‎۲۵۵.
۳۲۶۱۸ DM14585 سياست جنايي تقنيني- قضايي ايران در قبال جرايم جنسي عليه کودکان در پرتو اسناد بين المللي/ امين جعفري، علي مولابيگي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۲۵۷- ‎۲۷۴.
۳۲۶۱۹ DM14586 ضرورت و جلوه هاي مشارکت عمومي در دادرسي کيفري ايران/ الهام حيدري.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۲۷۵- ‎۲۹۶.
۳۲۶۲۰ DM14587 بررسي فقهي دلايل جرم انگاري عدم ثبت ازدواج/ عبدالحسين رضائي راد.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۲۹۷- ‎۳۱۲.
۳۲۶۲۱ DM14588 گستره ي مسووليت کيفري اشخاص حقوقي، درحقوق ايران و اسکاتلند/ محسن شريفي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۳۱۳- ‎۳۳۴.
۳۲۶۲۲ DM14589 پيشگيري از بزه ديدگي قلدري کودکان و نوجوانان از مسير مداخلات مدرسه محور (نگاهي به برنامه SEL)/ عاطفه بطياري، عباس شيري ورنامخواستي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۳۳۵- ‎۳۵۶.
۳۲۶۲۳ DM14590 چالش هاي اعمال مطلق اصل تقارن عناصر مادي و معنوي/ علي صفاري، جعفر کوشا، راضيه صابري.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۳۵۷- ‎۳۷۷.
۳۲۶۲۴ DM14591 جلوه هاي دادرسي افتراقي قاچاق کالا (در پرتو اصول دادرسي منصفانه)/ فضل اله اميرحاجلو، محمد جواد فتحي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۳۷۹- ‎۳۹۹.
۳۲۶۲۵ DM14592 انگاره هاي کارکردگرايانه و تحقيقات کيفري کنشي/ عباس منصورآبادي… [و ديگران].- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۴۰۱- ‎۴۲۲.
۳۲۶۲۶ DM14593 تروريسم زيست محيطي در حقوق کيفري ايران و فرانسه/ امين حاجي وند، فرشيد صفري، عليرضا ميرکمالي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۴۲۳- ‎۴۴۵.
۳۲۶۲۷ DM14594 گستره مشروعيت آزادي عمل قضايي در پرتو اصل حاکميت قانون (مطالعه موردي پرونده هاي رابطه نامشروع)/ سپيده ميرمجيدي، جمشيد غلاملو.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص.۴۴۷- ‎۴۷۱.
۳۲۶۲۸ DM14595 ارکـان جرايـم تجـــاوز به اراضـي ملـي در پرتـو آموزه هاي جرم شناسي حقوقي/ سيد رضا سجودي، علي حسين نجفي ابرندآبادي، محسن شکرچي زاده.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۴۷۳- ‎۴۹۴.
۳۲۶۲۹ DM14596 عدالت انتقالي: شيوه هاي برخورد با جرايم بين المللي در جوامع انتقالي/ جعفر يزديان جعفري، مرضيه ديرباز.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص. ۴۹۵- ‎۵۱۲.
۳۲۶۳۰ DM14597 کودک همسري/ سيد محسن حسيني پويا.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎17، پاييز: ص. ۱۱- ‎۱۶.
۳۲۶۳۱ DM14598 نقش اسناد بين المللي و حقوق بشري در تحول کيفر حبس و جايگزين حبس/ زينب رياضت.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎17، پاييز: ص. ۱۷- ‎۳۶.
۳۲۶۳۲ DM14599 تحليل کارکرد دولت الکترونيک در پيشگيري از فساد/ عارف خليلي پاجي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎17، پاييز: ص. ۳۷- ‎۴۸.
۳۲۶۳۳ DM14600 استناد به تحريم هاي اقتصادي بين المللي به عنوان فورس ماژور/ مرتضي بهاد، حورا راستگوي مشهور.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎17، پاييز: ص. ۴۹- ‎۶۸.
۳۲۶۳۴ DM14601 دموکراسي اقتصادي در حقوق کار/ سعيد سياه بيدي کرمانشاهي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎17، پاييز: ص. ۶۹- ‎۸۹.
۳۲۶۳۵ DM14602 بررسي شرايط و آثار تغيير دعواي مدني در حقوق ايران/ ميثم رامشي، علي بلوچيان.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎17، پاييز: ص. ۹۱- ‎۱۱۰.
۳۲۶۳۶ DM14603 وضعيت حقوقي شرط تشديد و تخفيف ضمان ناشي از مستحق للغير درآمدن مبيع/ محمود عربشاهي کريز.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎17، پاييز: ص. ۱۱۱- ‎۱۳۰.
۳۲۶۳۷ DM14604 بررسي تطبيقي تهاتر در حقوق ايران و اصول قراردادهاي تجاري بين المللي/ تهمينه اسفندياري.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎17، پاييز: ص. ۱۳۱- ‎۱۴۸.
۳۲۶۳۸ DM14605 حقوق بزه ديده و متهم در ديوان کيفري بين المللي/ نسيم خداخواه.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎17، پاييز: ص. ۱۴۹- ‎۱۶۵.
۳۲۶۳۹ DM14606 محدوديت هاي داور در صدور و اجراي دستور موقت/ مسلم تشديدي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎17، پاييز: ص. ۱۶۷- ‎۱۸۸.
۳۲۶۴۰ DM14607 نقش بزه ديده در ارتکاب جرم سرقت و تعيين کيفر آن/ فرهاد شاهيده.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎17، پاييز: ص. ۲۱۱- ‎۲۲۶.
۳۲۶۴۱ نقدي پست مدرنيستي بر پوزيتيويسم حقوقي در حقوق بين الملل/ عليرضا باقري ابيانه، مجتبي انصاريان.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎37، بهار: ص ۷-‎۲۶.
۳۲۶۴۲ ظهور روندي جديد در تفسير صحيح قطعنامه هاي شوراي امنيت: از معماي تعميم قواعد عام تفسير تا تخصيص تفسيري خاص براي يک نهاد مخصوص/ ياسر سالاريان، مهدي خليلي طرقبه.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎37، بهار: ص ۲۷-‎۵۴.
۳۲۶۴۳ تحليلي بر استثنائات منع کار اجباري در قوانين موضوعه ايران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بين المللي کار/ محمد مظهري، فرزاد جنگجوي (خراطا)، اکبر لطفي عزيز.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎37، بهار: ص ۵۵-‎۷۷.
۳۲۶۴۴ تعهدات خاص خدمات مخابرات در سازمان جهاني تجارت/ زهرا مشرف جوادي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎37، بهار: ص ۷۹-‎۱۰۵.
۳۲۶۴۵ بررسي الزام مستدل بودن آراي داوري در رسيدگي به اختلافات ناشي از سرمايه گذاري بين المللي/ سپهر حسن خان پور، اميرحسين حقيقي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎37، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۲۶.
۳۲۶۴۶ تاملي بر رويکرد کيفري قانون ماليات هاي مستقيم با تاکيد بر قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم ۰۴/۳۱/۱۳۹۴/ ابوالحسن شاکري، عاطفه شيخ اسلامي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎37، بهار: ص ۱۲۷-‎۱۶۵.
۳۲۶۴۷ آسيب شناسي سياست هاي نوين تقنيني مبارزه با قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392/ مصطفي حسن رئيسي، ريحانه خليلي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎37، بهار: ص ۱۶۷-‎۱۸۷.
۳۲۶۴۸ تاثير شخصيت در قراردادها با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس با تاکيد بر رويه قضايي/ فاطمه نوروزي، مهدي عاشوري، دلاور برادران.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎37، بهار: ص ۱۸۹-‎۲۱۳.
۳۲۶۴۹ جايگاه وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي در پرتو تحولات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392/ سيدابراهيم قدسي، ميثم غلامي، امين ملکي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎37، بهار: ص ۲۱۵-‎۲۳۸.
۳۲۶۵۰ اصل حاکميت اراده و بروز آن در قواعد حل تعارض در نظام حقوقي ايران و چين/ وحيد يگانه، روح الامين حجتي کرماني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎37، بهار: ص ۲۳۹-‎۲۶۰.
۳۲۶۵۱ قراردادهاي هوشمند: توافقات حقوقي در پرتو بلاک چين/ نگارنده رجي او شيلدز؛ ترجمه مهدي ناصر، حسين صادقي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎37، بهار: ص ۲۶۱-‎۲۸۸.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up