تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیر 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیر 98

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۲۶۶۰ DM14608 تاثير عوامل سازماني پليس در پيشگيري از قاچاق کالا (مورد مطالعه: شهرستان سروآباد استان کردستان)/ ابراهيم داودي دهاقاني، عبداله هندياني، علي اکبر عيسي آبادي.- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱-‎۲۸.
۳۲۶۶۱ DM14609 تاثير اقدامات ترميمي پليس در پيشگيري اجتماعي از جرم با نقش ميانجي اعتمادسازي (مورد مطالعه: کلانتري هاي استان قم)/ صياد درويشي، عبدالرحمن ميرزاخاني.- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۲۹-‎۵۰.
۳۲۶۶۲ DM14610 بررسي و مقايسه ميزان اهميت اثر متغيرهاي کلان اقتصادي در وقوع جرم سرقت اماکن و وسايل نقليه/ محمد باراني، نيما شاهيني.- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۷۵-‎۹۸.
۳۲۶۶۳ DM14611 تبيين نقش تعاملات پليس در پيشگيري از شکل گيري باندهاي قاچاق کالا/ محسن رضايي، حسين غلامي، شادي عظيم زاده.- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۹۹-‎۱۲۴.
۳۲۶۶۴ DM14612 بررسي و نقد جلوه هاي ظهور دادرسي افتراقي اطفال و نوجوانان بزهکار در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392/ نيکزاد عباسي، امير وطني، اکبر وروايي.- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۷۱-‎۱۹۰.
۳۲۶۶۵ DM14613 شناسايي ريسک هاي عام در قراردادهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري/ عباس برزويي.- بررسي هاي بازرگاني. ‎۱۳۹۷، سال شانزدهم، شماره 93-‎92(پياپي ‎93)، بهمن و اسفند: ص. ۱-‎۱۲.
۳۲۶۶۶ DM14614 اصل حاکميت اراده در حقوق غرب و اسلام مباني، آثار و پيشينه تاريخي/ محسن اسماعيلي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۱-‎۲۶.
۳۲۶۶۷ DM14615 مطالعه تطبيقي ماهيت جعاله در فقه اماميه، حقوق ايران و غرب/ سيد مهدي دادمرزي، اعظم حيدري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۵۵-‎۸۰.
۳۲۶۶۸ DM14616 خسارات قراردادي قابل مطالبه در حقوق افغانستان، فقه و اسناد بين المللي حقوق قرادادها/ سيد حسن شبيري زنجاني، عبدالخالق قاسمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۸۱-‎۱۱۰.
۳۲۶۶۹ DM14617 ظرفيت هاي جوامع مسلمان در ارتقاي آموزش حقوق بشر/ مصطفي فضائلي، فاطمه السادات حق شناس.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۱۱۱-‎۱۳۸.
۳۲۶۷۰ DM14618 بررسي تطبيقي خسارت اقتصادي و عدم النفع/ سيد محمد صادق موسوي، سيد علي خزايي، سيد هادي دهقان.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۱۳۹-‎۱۷۰.
۳۲۶۷۱ DM14619 قلمرو تعهدات و مسئوليت مدني موکل و وکيل ناشي از فعل شخصي و فعل غير در مقابل يکديگر و اشخاص ثالث در فقه و حقوق فرانسه/ عليرضا يزدانيان.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۱۷۱-‎۲۰۰.
۳۲۶۷۲ DM14620 نقدي بر ماده 1۴ قانون آيين دادرسي کيفري/ ابوالفضل هدايتي محبوب، محمدحسن اسدي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎2۶، بهار: ص. ۹-‎۳۶.
۳۲۶۷۳ DM14621 ماهيت حقوقي قرارداد تعهد پذيره نويسي در بازار سرمايه/ علي انصاري، سيد مرتضي شهيدي، حسن آذرنيوش.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎2۶، بهار: ص. ۳۷-‎۵۸.
۳۲۶۷۴ DM14622 ابعاد حقوقي بازار سرمايه غيرمتشکل؛ با نگرش تطبيقي در حقوق ايالات متحده آمريکا/ عباس احضاري، محمود باقري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎2۶، بهار: ص. ۵۹-‎۸۶.
۳۲۶۷۵ DM14623 بررسي تطبيقي حقوق سهامدار اقليت در تجزيه شرکت هاي سهامي (ايران و انگلستان)/ محمدرضا پاسبان، سيد هادي فرخي، احمد بيگي حبيب آبادي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎2۶، بهار: ص. ۸۷-‎۱۱۲.
۳۲۶۷۶ DM14624 صلاحيت ذاتي دادگاه خانواده/ علي تقي زاده، اميرپويا رشيدي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎2۶، بهار: ص. ۱۱۳-‎۱۳۴.
۳۲۶۷۷ DM14625 نقض عامدانه قرارداد و تاثير آن بر جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد/ روح الله رضايي، ابراهيم عبدي پور فرد، اسماعيل نعمت اللهي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎2۶، بهار: ص. ۱۳۵-‎۱۶۰.
۳۲۶۷۸ DM14626 تاثير تقصير سرمايه گذار بر ميزان خسارت قابل مطالبه از دولت ميزبان با تاکيد بر رويه داوري بين المللي/ سيد قاسم زماني، وحيد بذار.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎2۶، بهار: ص. ۱۶۱-‎۱۸۴.
۳۲۶۷۹ DM14627 قرار منع اقامه يا پيگيري دعوا صادره از دادگاه هاي ملي در داوري تجاري بين المللي/ مجيد سربازيان، سيد رضا هاشمي، مذکور صالحي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎2۶، بهار: ص. ۱۸۵-‎۲۱۲.
۳۲۶۸۰ DM14628 تاثير انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجراي آن با تاکيد بر اسناد بين المللي/ ابراهيم شعاريان ستاري، رويا شيرين بيگ پور.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎2۶، بهار: ص. ۲۱۳-‎۲۴۲.
۳۲۶۸۱ DM14629 تبيين قواعد عمومي تشکيل قراردادهاي توزيع باتاکيد بر قواعد حقوق رقابت/ محسن قاسمي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎2۶، بهار: ص. ۲۴۳-‎۲۷۰.
۳۲۶۸۲ DM14630 تاخير در اجراي تعهد پولي و آثار آن (تحليل حقوق موضوعه و نقد رويه قضايي)/ مصطفي محقق احمد ابادي، همايون رضايي نژاد.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎2۶، بهار: ص. ۲۷۱-‎۳۰۰.
۳۲۶۸۳ DM14631 عوامل موثر بر صدور مجازات هاي جايگزين حبس/ حسين غلامي، داوود خاکسار.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎2۶، بهار: ص. ۹-‎۴۰.
۳۲۶۸۴ DM14632 جايگاه حقوق بزه ديده در مرحله تحقيقات مقدماتي از منظر قانون آيين دادرسي کيفري ايران/ عباس اختري، حسنعلي موذن زادگان.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎2۶، بهار: ص. ۴۱-‎۷۳.
۳۲۶۸۵ DM14633 بسترهاي مداخله کيفري در حوزه فقر؛ از سياست  جنگ با فقر تا سياست جنگ با فقرا/ مرتضي عارفي… [و ديگران].- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎2۶، بهار: ص. ۷۵-‎۱۰۷.
۳۲۶۸۶ DM14634 بررسي تطبيقي موضوع و ماهيت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذيري اخلاقي/ کامران محموديان اصفهاني.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎2۶، بهار: ص. ۱۰۹-‎۱۳۴.
۳۲۶۸۷ DM14635 تاملي در عدول ولي دم از حق قصاص پس از شروع عمليات اجراي حکم ( نقد و بررسي آراء فقها در چارچوب مصالح اجتماعي )/ مجتبي جعفري، مصطفي جباري.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎2۶، بهار: ص. ۱۳۵-‎۱۶۲.
۳۲۶۸۸ DM14636 واکاوي ضابطه شبهه رافع مسئوليت و مجازات در انديشه ي فقيهان اماميه/ احسان علي اکبري بابوکاني، مسعود جهاندوست دالنجان، محمد جواد فلاح يخدائي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎2۶، بهار: ص. ۱۶۳-‎۱۸۹.
۳۲۶۸۹ DM14637 جنايت نظير و اشتباه در جنايت در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/ مهدي فضلي، عادل ساريخاني.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎2۶، بهار: ص. ۱۹۱-‎۲۲۶.
۳۲۶۹۰ DM14638 چالش هاي مربوط به تعدد عنواني جرم در جرايم تعزيري/ محمد ابراهيم شمس ناتري، فرهاد صادقي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎2۶، بهار: ص. ۲۲۶-‎۲۲۷.
۳۲۶۹۱ DM14639 امکان اعمال ضمانت اجراهاي کيفري در مورد اشخاص حقوقي حقوق عمومي/ افشين عبداللهي، جواد فرازمهر.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎2۶، بهار: ص. ۲۵۱-‎۲۸۴.
۳۲۶۹۲ DM14640 آثار و احکام فقهي و حقوقي اشتباه و خطا در قراردادهاي الکترونيکي/ محمد رسول آهنگران، امير احمدي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص. ۱-‎۲۵.
۳۲۶۹۳ DM14641 بازپژوهي تعدد جرايم و مجازات هاي حدي در فقه مذاهب اسلامي/ جلال بيگ زاده، محسن رهامي، مرتضي ناجي زواره.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص. ۲۷-‎۵۲.
۳۲۶۹۴ DM14642 بررسي فقهي حقوقي خروج زوجه از منزل در دوران عقد/ سيد علي علوي قزويني، زهرا سادات سرکشيکيان.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص. ۵۳-‎۷۳.
۳۲۶۹۵ DM14643 ماهيت و احکام اراضي موات در فقه اسلامي/ ميثم تارم، سيده فاطمه طباطبايي، فرزانه مددي زاده.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص. ۹۳-‎۱۱۳.
۳۲۶۹۶ DM14644 وضعيت حقوقي نفقه زن باردار در زمان عده طلاق بائن/ سيدحسين آل طاها… [و ديگران].- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص. ۱۱۵-‎۱۳۹.
۳۲۶۹۷ DM14645 ضمان ماليت از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه/ علي باقري، محمدمهدي عزيزالهي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص. ۱۴۱-‎۱۶۳.
۳۲۶۹۸ DM14646 اثر اقدام به خودکشي بر وضعيت حقوقي وصيت با رويکرد انتقادي به ماده 83۶ ق.م./ احمد مرتاضي، محبوب نعلبندي اقدم.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص. ۱۶۵-‎۱۸۶.
۳۲۶۹۹ DM14647 حق بر استخدام معلولان در دستگاه هاي اجرائي ايران با تاکيد بر بررسي موردي آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري/ خيرالله پروين، مسعود حسن آبادي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎18، بهار: ص. ۹-‎۳۱.
۳۲۷۰۰ DM14648 ساختار و صلاحيت مراجع شبه قضايي حقوق آب ايران/ علي اکبر جعفري ندوشن، اميد شيرزاد.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎18، بهار: ص. ۳۳-‎۵۴.
۳۲۷۰۱ DM14649 بسترهاي حقوقي مقابله با فساد مالياتي/ ولي رستمي، عزيزاله نوروزي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎18، بهار: ص. ۵۵-‎۷۹.
۳۲۷۰۲ DM14650 مرجع صالح در نظارت قضايي بر آراي کميسيون ماده 12 قانون زمين شهري (نقدي بر رأي شماره ۴73 27/10/1389 هيات عمومي ديوان عدالت اداري)/ محمدجواد رضايي زاده، احسان اکبري، محمدحسن روزي طلب.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎18، بهار: ص. ۸۱-‎۹۸.
۳۲۷۰۳ DM14651 سنت و تغيير در نظام هاي خدمت کشوري غربي/ احمد رنجبر.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎18، بهار: ص. ۹۹-‎۱۲۰.
۳۲۷۰۴ DM14652 بومي گزيني در آزمون هاي استخدامي در پرتو اصول حاکم بر استخدام در دستگاه هاي دولتي و قوانين موضوعه/ علي سهرابلو، حسن لطفي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎18، بهار: ص. ۱۲۱-‎۱۴۴.
۳۲۷۰۵ DM14653 جايگاه اموال دولتي در نظام حقوق ايران/ بيژن عباسي، مسعود معصومي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎18، بهار: ص. ۱۴۵-‎۱۶۶.
۳۲۷۰۶ DM14654 کاستي هاي نظام حقوقي مناقصات و قراردادهاي دولتي از منظر اصل شفافيت/ مينا محمدي، غلامحسن مزارعي، خليل احمدي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎18، بهار: ۱۹۵-‎۲۱۸.
۳۲۷۰۷ DM14655 معيارهاي نظارت قضايي بر صلاحيت هاي اختياري مقامات اداري در حقوق ايران، فرانسه و آلمان/ علي مشهدي، آيت اله جليلي مراد.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎18، بهار: ص. ۲۱۹-‎۲۴۱.
۳۲۷۰۸ DM14656 امکان سنجي نظارت بر صلاحيت تفسيري قضات با الگو از رويکردهاي نوين نظارت در حقوق اداري/ اسدالله ياوري، محمد حسنوند.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎18، بهار: ص. ۲۴۳-‎۲۶۵.
۳۲۷۰۹ DM14657 نظام تعقيب و دادرسي سياسي مقامات عالي قوه مجريه در قوانين اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي ايران/ قدرت الله رحماني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎21، پاييز: ص. ۱-‎۲۴.
۳۲۷۱۰ DM14658 بررسي جايگاه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در نظرات شوراي نگهبان/ ابوالفضل درويشوند، احمد فضائلي، حميدرضا اسمعيلي گيوي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎21، پاييز: ص. ۲۵-‎۵۰.
۳۲۷۱۱ DM14659 شاخص هاي فقهي حقوقي استقلال دولت؛ با تاکيد بر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ سيد محمد مهدي غمامي، عليرضا نصرالهي نصرآباد، امين الله پاک نژاد.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎21، پاييز: ص. ۵۱-‎۷۴.
۳۲۷۱۲ DM14660 مطالعه ي تطبيقي ماهيت حقوقي رابطه ي حکومت و اموال عمومي کاربري محور در فقه اماميه و حقوق فرانسه/ محمدصادق فراهاني، ولي رستمي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎21، پاييز: ص. ۷۵-‎۱۰۰.
۳۲۷۱۳ DM14661 ماهيت قوانين برنامه توسعه در نظام حقوقي ايران/ هادي طحان نظيف، علي هادي زاده.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎21، پاييز: ص. ۱۰۱-‎۱۲۴.
۳۲۷۱۴ DM14662 حفاظت از محيط زيست توسط شهروندان و سازمان هاي مردم نهاد در چارچوب اصول هشتم (امر به معروف و نهي از منکر) و سي و چهارم قانون اساسي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ سيد بهزاد لساني، علي مشهدي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎21، پاييز: ص. ۱۲۵-‎۱۴۶.
۳۲۷۱۵ DM14663 تفسير اصل 139 قانون اساسي ايران: درس هايي از دعاوي گذشته/ فرهاد پيري.- راي. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎19، بهار: ص. ۱۷-‎۳۴.
۳۲۷۱۶ DM14664 نقد دادنامه ۹۱۰۹۱۳دادگاه عمومي حقوقي تهران؛ تاثير عدم رعايت اصل ۱۳۹قانون اساسي بر صحت قرارداد داوري/ عباس کريمي، سحر کريمي.- راي. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎19، بهار: ص. ۳۵-‎۴۴.
۳۲۷۱۷ DM14665 نقدي بر نحوه مداخله ديوان عدالت اداري در تصميمات قطعي شوراي رقابت/ ابراهيم رهبري.- راي. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎19، بهار: ص. ۴۵-‎۵۸.
۳۲۷۱۸ DM14666 اختيارات هيات مديره به موازات مديرعامل؛ نقد راي شماره 9209970223701۴۴7 شعبه 37 دادگاه تجديد نظر استان تهران/ جواد معتمدي.- راي. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎19، بهار: ص. ۵۹-‎۶۵.
۳۲۷۱۹ DM14667 مفهوم شروع به رسيدگي در تبصره 2 ماده 30۴ قانون آيين دادرسي کيفري 1392/ اميد شهبازي، حسن باوي.- راي. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎19، بهار: ص. ۶۷-‎۷۶.
۳۲۷۲۰ DM14668 تاثير عنوان خواسته بر رسيدگي و تصميم دادگاه/ ريما اميراقدم.- راي. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎19، بهار: ص. ۷۷-‎۸۴.
۳۲۷۲۱ DM14669 بلاتوجيه بودن عدم ثبت علامت تجاري به سبب کاربرد قبلي علامت براي کالاهاي خلاف نظم عمومي يا اخلاق حسنه/ مهدي کارچاني.- راي. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎19، بهار: ص. ۸۵-‎۹۸.
۳۲۷۲۲ DM14670 يادداشتي بر راي ديوان عالي فدرال آلمان در پرونده رالتگراوير قانون ثبت اختراع، مواد ۲۴و بند يک ماده ۸۵/ نازآفرين ناظمي.- راي. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎19، بهار: ص. ۹۱-‎۹۹.
۳۲۷۲۳ DM14671 گزارش رويه شعب ديوان عدالت اداري (شش ماه نخست 93)- قسمت اول/ پژوهشگاه قوه قضائيه.- راي. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎19، بهار: ص. ۱۰۱-‎۱۲۹.
۳۲۷۲۴ DM14672 گزارش نشست گروه حقوق مدني؛ نقد راي در مورد معامله وکيل با خود/ محمدرضا محمدي.- راي. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎19، بهار: ص. ۱۳۱-‎۱۵۲.
۳۲۷۲۵ DM14673 الگو و چارچوب نقد و تحليل آراء قضايي/ اسدالله ياوري.- راي. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎20، پاييز: ص. ۱۷-‎۳۹.
۳۲۷۲۶ DM14674 تکليف محاکم عمومي به تبعيت از تصويب نامه هاي قانوني هيات وزيران به لحاظ ايجاد حق و تکليف براي شهروندان/ حسن رحيميان.- راي. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎20، پاييز: ص. ۴۰-‎۴۸.
۳۲۷۲۷ DM14675 بررسي صلاحيت دادگاه عمومي بخش در رسيدگي به جرايم در صلاحيت دادگاه انقلاب/ سامان سياوشي.- راي. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎20، پاييز: ص. ۴۹-‎۵۷.
۳۲۷۲۸ DM14676 نقش بذل مال در طلاق مستند به عسر و حرج زوجه/ زکيه نعيمي.- راي. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎20، پاييز: ص. ۵۹-‎۶۷.
۳۲۷۲۹ DM14677 حل اختلاف در صلاحيت بين دادسراها درخصوص جرايم مربوط به نقض حقوق مالکيت صنعتي: نقدي بر سه راي ديوان عالي کشور/ حسن لجم اورک.- راي. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎20، پاييز: ص. ۶۹-‎۷۹.
۳۲۷۳۰ DM14678 بررسي حق تجديدنظرخواهي صندوق تامين خسارت هاي بدني/ اميد شهبازي.- راي. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎20، پاييز: ص. ۸۱-‎۱۰۲.
۳۲۷۳۱ DM14679 تاثير متواري بودن متهم اصلي در رسيدگي به اتهام معاون جرم، در پرتو نقد و بررسي يک حکم/ ابولفضل يوسفي، طاهره دهقاني.- راي. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎20، پاييز: ص. ۱۰۳-‎۱۰۸.
۳۲۷۳۲ DM14680 موردکاوي مفهوم استفاده عمومي در تملک اموال خصوصي جهت اجراي طرح هاي عمومي/ محمد حسنوند، حسين نجفي.- راي. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎20، پاييز: ص. ۱۰۹-‎۱۲۶.
۳۲۷۳۳ DM14681 گزارش رويه شعب ديوان عدالت اداري (شش ماه نخست 93)- قسمت دوم/ پژوهشگاه قوه قضائيه.- راي. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎20، پاييز: ص. ۱۲۷-‎۱۵۷.
۳۲۷۳۴ DM14682 شيوه احراز مشهور بودن علامت تجاري و ملاک هاي تشخيص مشابهت کالاها يا خدمات/ مهدي کارچاني.- راي. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎20، پاييز: ص. ۱۵۹-‎۱۸۶.
۳۲۷۳۵ DM14683 اقدامات سيستماتيک آمريکا در نقض حقوق بين المللي و حقوق بشر: مطالعه موردي حمله آمريکا به فلوجه و نقض کنوانسيون ژنو/ کابک خبيري.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎1۵، بهار: ص. ۱۱-‎۳۹.
۳۲۷۳۶ DM14684 تحريم هاي آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران از منظر حقوق بين الملل/ بهار اخوان، محمود شفيعي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎1۵، بهار: ص. ۴۱-‎۶۰.
۳۲۷۳۷ DM14685 تاملي بر رويکرد مقنن نسبت به اخلال در نظام اقتصادي کشور و تقابل آن با حقوق اساسي شهروندان/ مهدي چگيني، سعيد سياه بيدي کرمانشاهي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎1۵، بهار: ص. ۶۱-‎۱۰۲.
۳۲۷۳۸ DM14686 ماهيت تحريم هاي آمريکا عليه کشورهاي عضو و غير عضو سازمان تجارت جهاني (با تاکيد بر تحريم هاي ج.ا.ايران)/ همت الله شمولي، حسين يعقوبي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎1۵، بهار: ص. ۱۰۳-‎۱۴۰.
۳۲۷۳۹ تحليل و بررسي مواد 303 تا 307 قانون مجازات اسلامي با رويکرد کاربردي/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎133، فروردين و ارديبهشت: ص ۳-‎۱۰.
۳۲۷۴۰ کودکي، عامل رافع مسئوليت کيفري، در نظام هاي کيفري ايران و انگلستان – قسمت اول/ امير اعتمادي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎133، فروردين و ارديبهشت: ص ۱۱-‎۲۰.
۳۲۷۴۱ تبلور منفعت عمومي در رويه قضايي ديوان عدالت اداري، نگرشي در گستره حقوق تامين اجتماعي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎133، فروردين و ارديبهشت: ص ۲۱-‎۳۱.
۳۲۷۴۲ تاملي بر تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامي 92 (با تاکيد بر اصل تناسب بين جرم و مجازات)/ مسعود مصطفي پور، محمود حبيبي تبار.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎133، فروردين و ارديبهشت: ص ۳۲-‎۴۱.
۳۲۷۴۳ بررسي رابطه رهبري با قواي سه گانه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با نگاهي به اصل تفکيک قوا/ شهرام محمدي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎133، فروردين و ارديبهشت: ص ۴۲-‎۵۱.
۳۲۷۴۴ ضايعات مربوط به شکستگي ستون فقرات و عوارض ناشي از آن از ديدگاه قانون مجازات اسلامي/ رضا دانش نيا، زهرا مختاري.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎133، فروردين و ارديبهشت: ص ۵۲-‎۵۷.
۳۲۷۴۵ بررسي تاثير عسر و حرج در ضمان قهري عامل زيان در فقه و حقوق – قسمت اول/ عباس رازيني.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎133، فروردين و ارديبهشت: ص ۵۸-‎۶۴.
۳۲۷۴۶ گفتاري پيرامون مبحث ابراء در نظام حقوقي ايران/ روح اله فياضي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎133، فروردين و ارديبهشت: ص ۶۵-‎۷۳.
۳۲۷۴۷ DM14687 مفهوم و دامنه تقلب در اعتبارات اسنادي: مطالعه تطبيقي در حقوق انگلستان، آمريکا، ايران و فقه/ جواد بهارلو قره بلطاقي، سيدقاسم جعفرزاده.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۱۱-‎۳۰.
۳۲۷۴۸ DM14688 بررسي تاريخي – فقهي موضوع تبعيد زنان در حد زنا بر مبناي ديدگاه فيض کاشاني در مفاتيح الشرائع/ عباس تقوائي، حسين صابري، حسين ناصري مقدم.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۳۱-‎۵۲.
۳۲۷۴۹ DM14689 بررسي فقهي بغي در فضاي مجازي/ سيدمجتبي حسين نژاد.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۵۳-‎۷۴.
۳۲۷۵۰ DM14690 تاثير عرف بر احکام حجاب و پوشش زنان مسلمان/ مهرانه درزي، محمد جعفري هرندي، محمدصادق موسوي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۷۵-‎۹۶.
۳۲۷۵۱ DM14691 بررسي فقهي و حقوقي بيمه خسارات ناشي از تورم منفي/ فرشيد رجبي، علي اکبر ايزدي فرد، علي اکبر جهاني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۹۷-‎۱۱۸.
۳۲۷۵۲ DM14692 واکاوي تجديد مجازات سلب حيات در فقه اماميه/ محمد محسني دهکلاني، اسمعيل قندور بيجارپس.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۱۱۹-‎۱۳۶.
۳۲۷۵۳ DM14693 بررسي فقهي و حقوقي ماهيت بيع در فضاي مجازي/ مهدي محمديان اميري … [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۱۳۷-‎۱۶۲.
۳۲۷۵۴ DM14694 پيوند عضو، يکي از محرمات نکاح/ حميد مسجدسرائي، مصطفي جباري.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۱۶۳-‎۱۷۸.
۳۲۷۵۵ DM14695 احکام تداخل در جنايات مستوجب قصاص در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ الناز مينويي، بابک پورقهرماني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎55، بهار: ص ۱۷۹-‎۱۹۸.
۳۲۷۵۶ DM14696 جايگاه و روش هاي جبران خسارت معنوي در حقوق مصر/ حسن اژدري، نجادعلي الماسي، ايرج پورعرفان.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎43، بهار: ص ۱-‎۲۵.
۳۲۷۵۷ DM14697 ضمانت اجراي نقض حسن نيت در دادرسي مدني ايران با مطالعه تطبيقي در آيين دادرسي مدني فراملي/ جواد پورکرمي … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎43، بهار: ص ۲۷-‎۵۳.
۳۲۷۵۸ DM14698 بررسي فقهي تشکيل جلسه دادرسي به شيوه الکترونيکي/ بهنام سرخوش منجق تپه، هما داودي گرمارودي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎43، بهار: ص ۵۵-‎۷۹.
۳۲۷۵۹ DM14699 بررسي حقوقي داوري آنلاين در قراردادهاي الکترونيکي/ سميه بني يعقوب، عباس کريمي، مرتضي شهبازي نيا.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎43، بهار: ص ۸۱-‎۱۰۶.
۳۲۷۶۰ DM14700 شيوه هاي پولي جبران خسارت قراردادي در حقوق ايران، امارات و کنوانسيون بيع بين المللي کالا/ منصور شکيبا، پژمان محمدي، سياوش شجاع پوريان.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎43، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۳۷.
۳۲۷۶۱ DM14701 تاثير اراده در ايجاد تعهد در حقوق ايران/ سپيده صحت، بابک رضاپور.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎43، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۵۹.
۳۲۷۶۲ DM14702 آثار انتقال تبعي عقد اجاره در فقه، حقوق ايران و انگليس/ محمود صوفي آبادي، سيدحسين صفائي، ميرقاسم جعفرزاده.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎43، بهار: ص ۱۶۱-‎۱۸۸.
۳۲۷۶۳ DM14703 انتقال مالکيت مبيع در بيع کلي في الذمه در فقه اماميه، حقوق ايران و انگليس/ مهدي خنداني، حميدرضا علي کرمي، وحيد قاسمي عهد.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎43، بهار: ص ۱۸۹-‎۲۱۱.
۳۲۷۶۴ DM14704 جواز قتل در فراش؛ تاکيد دوباره در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در راستاي جواز قتل مهدورالدم/ محدثه صادقيان لمراسکي، کيومرث کلانتري، ايرج گلدوزيان.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎44، تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۳۲۷۶۵ DM14705 عدالت به مثابه مبناي حاکميت قانون در نظام حقوقي ايران/ سيدمحمدعلي آل محمد، قدرت الله نوروزي، منوچهر توسلي نائيني.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎44، تابستان: ص ۲۱-‎۴۲.
۳۲۷۶۶ DM14706 حق بر ابداعات دارويي با تاکيد بر حق بر سلامتي در حقوق بين الملل/ مرتضي قلي شفيعي، ليلا رئيسي دزکي، محمود جلالي کروه.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎44، تابستان: ص ۴۳-‎۷۲.
۳۲۷۶۷ DM14707 حجيت قاعده ظهور در فقه اماميه/ اسماعيل رضايي، محمدرضا فلاح، محمدجواد جعفري.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎44، تابستان: ص ۷۳-‎۹۲.
۳۲۷۶۸ DM14708 بررسي سوءنيت در اقسام جنايت در فقه و حقوق ايران/ پيمان رستميان، محمدحسين حجاريان، حسنعلي موذن زادگان.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎44، تابستان: ص ۹۳-‎۱۱۹.
۳۲۷۶۹ DM14709 بررسي و کاربرد مسايل داوري در حل اختلافات بانکي بين المللي (با تاکيد بر مراکز داوري تجاري بين المللي)/ افسانه ساري، محمود باقري، عليرضا رجب زاده اصطهباناتي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎44، تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۷.
۳۲۷۷۰ DM14710 بررسي مباني و مستندات قانوني ناشي از خسارت مربوط به محيط زيست در حقوق ايران/ سيدبهرام پناهنده، مسعودرضا رنجبر.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎44، تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۰.
۳۲۷۷۱ DM14711 بررسي تطبيقي مباني خرق حجاب شرکت در حقوق انگلستان، ايالات متحده آمريکا و ايران/ فرشته احمدي نيا، رسول مظاهري کوهانستاني، منوچهر توسلي نائيني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۳۵.
۳۲۷۷۲ DM14712 مولفه هاي تعيين کننده جايگاه رئيس کشور/ سيدرضا آل محمد، سيدمحمد هاشمي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۷-‎۵۹.
۳۲۷۷۳ DM14713 راهبرد و معيار مطلوب کنترل رقابتي تملک شرکت ها: مطالعه اي در حقوق آمريکا، اتحاديه اروپا و ايران/ ابراهيم رهبري، مهدي حقيقت جو، مصطفي السان.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۶۱-‎۹۳.
۳۲۷۷۴ DM14714 تاملي بر مدل هاي مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي (مطالعه نظام هاي کيفري آمريکا، استراليا و ايران)/ محسن شريفي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۹۵-‎۱۲۹.
۳۲۷۷۵ DM14715 قيمت گذاري دوگانه انرژي در رويه سازمان جهاني تجارت/ عبدالحسين شيروي، مهسا فرحان جم.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۳۱-‎۱۶۳.
۳۲۷۷۶ DM14716 نقض مصونيت قضايي و اجرايي دولت ها و اموالشان (مطالعه موردي مصادره دارايي جمهوري اسلامي ايران توسط ايالات متحده آمريکا)/ فضل الله فروغي، مراد عباسي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۶۵-‎۲۰۵.
۳۲۷۷۷ DM14717 مطالعه تطبيقي محدوديت هاي حقوق مالي دارندگان حقوق مجاور/ سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، سعيد محسني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۰۷-‎۲۳۵.
۳۲۷۷۸ DM14718 نفع در دادخواهي ها: بررسي دکترين حقوقي و رويه قضايي ايران و فرانسه/ حسن محسني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۳۷-‎۲۶۶.
۳۲۷۷۹ DM14719 بررسي حقوقي و اخلاقي چالش هاي ناشي از آزادي سينما/ رحيم آل شيخ، بيژن عباسي، علي اکبر گرجي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎4، تابستان: ص ۲۷-‎۴۷.
۳۲۷۸۰ DM14720 بازخواني اخلاقي تقنيني تعهدات بين المللي ايران در مبارزه با تروريسم/ عليرضا انصاري، بهزاد رضوي فرد.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎4، تابستان: ص ۴۹-‎۶۱.
۳۲۷۸۱ DM14721 جايگاه حقوق شهروندي کرامت مدار در دکترين مسئوليت حمايت در پرتو حقوق بين الملل/ حسين دعاگو، سيدمحمد هاشمي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎4، تابستان: ص ۸۳-‎۱۰۵.
۳۲۷۸۲ DM14722 قتل در فراش؛ مهدورالدم دانستن زاني و زانيه، مصداق بارز خشونت خانگي با نگرشي بر فقه و اخلاق/ محدثه صادقيان لمراسکي، کيومرث کلانتري، ايرج گلدوزيان.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎4، تابستان: ص ۱۵۹-‎۱۷۶.
۳۲۷۸۳ DM14723 ارزش گذاري اخلاقي کفائت فقهي و حقوقي زوجين/ صالح فرهادي آجرلو، ابوالحسن مجتهد سليماني، سيدعلي خزايي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎4، تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۱۲.
۳۲۷۸۴ DM14724 بررسي الگوهاي اخلاق زيست محيطي از منظر آرا و رويه هاي قضايي در نظام بين الملل/ سيدحسين موسوي، سيدباقر ميرعباسي، محمود باقري.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎4، تابستان: ص ۲۵۹-‎۲۷۴.
۳۲۷۸۵ DM14725 نقد و ارزيابي عوامل رافع مسئوليت کيفري در اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي ICC/ بهروز حسيني نژاد، رضا نوري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎11، بهار، جلد اول: ص ۱-‎۱۰.
۳۲۷۸۶ DM14726 تبيين فقهي – حقوقي قلمرو تاثير رابطه ابوت در نظام کيفري اسلام و حقوق ايران با رويکردي بر نظر امام خميني (س)/ زهرا شيري، جعفر کوشا.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎11، بهار، جلد اول: ص ۱۱-‎۲۳.
۳۲۷۸۷ DM14727 عدم قصاص پدر براي قتل فرزند و مباني حق حيات در دين اسلام/ بهادر باقرآبادي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎11، بهار، جلد اول: ص ۲۴-‎۳۳.
۳۲۷۸۸ DM14728 اقدامات دولت ها براي مقابله با جرايم تروريستي (مطالعه موردي: داعش)/ احسان آزادي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎11، بهار، جلد اول: ص ۳۴-‎۵۲.
۳۲۷۸۹ DM14729 تبيين حقوق مدعي در مرحله صدور حکم و اجراي احکام از منظر فقه و حقوق کيفري ايران/ هادي حاجيان، محمدمهدي زارعي، سعيد ابراهيمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎11، بهار، جلد اول: ص ۵۳-‎۶۱.
۳۲۷۹۰ DM14730 بررسي قواعد حاکم بر قانون تجاري بين المللي آنسيترال با قوانين تجاري داخلي/ بهزاد اخزري، جبار اخزري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎11، بهار، جلد اول: ص ۶۲-‎۷۱.
۳۲۷۹۱ DM14731 استفاده صلح آميز از فضاي ماوراي جو و اهميت آن در حقوق بين الملل/ سارا آقاجان بيگلو، حسين فرحي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎11، بهار، جلد اول: ص ۷۲-‎۸۴.
۳۲۷۹۲ DM14732 مباني و ماهيت مسئوليت مدني مهندس ناظر گاز ساختمان/ مسعود مطهري نژاد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎11، بهار، جلد اول: ص ۸۵-‎۹۶.
۳۲۷۹۳ DM14733 تاثير مجازات هاي قضايي در پيشگيري از تکرار جرم سرقت/ علي جواهري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎11، بهار، جلد اول: ص ۹۷-‎۱۰۵.
۳۲۷۹۴ DM14734 بررسي تاثير طلاق والدين بر بزهکاري اطفال در شهر شيراز/ مهدي ناظمي، محسن دلاوري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎11، بهار، جلد دوم: ص ۱-‎۸.
۳۲۷۹۵ DM14735 دولت الکترونيک و حريم خصوصي افراد/ زهرا صدر عرفاني، ايوب طالب زاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎11، بهار، جلد دوم: ص ۹-‎۲۲.
۳۲۷۹۶ DM14736 جرايم مبتني بر ترک فعل در نظام کيفري ايران/ علي جواهري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎11، بهار، جلد دوم: ص ۲۳-‎۳۱.
۳۲۷۹۷ DM14737 اصول بنيادين حاکم بر دادرسي ورزش فوتبال، با تاکيد بر اصول دادرسي منصفانه/ محمدعلي عشقي، اميرحسين تاريان.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎11، بهار، جلد دوم: ص ۳۲-‎۴۲.
۳۲۷۹۸ DM14738 مطالعه تطبيقي قوانين موضوعه کودکان و نوجوانان بزه کار و بزه ديده در حقوق ايران و حقوق بين الملل/ فاطمه يادگاري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎11، بهار، جلد دوم: ص ۴۳-‎۵۷.
۳۲۷۹۹ DM14739 نوآوري هاي قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1394 در دعواي اعسار محکوم عليه/ عليرضا آذربايجاني، فرناز فروزان بروجني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎103، پاييز: ص ۱۱-‎۳۲.
۳۲۸۰۰ DM14740 صلاحيت رئيس قوه قضاييه در ارسال مستقيم لوايح قضايي به مجلس شوراي اسلامي/ امين اله زماني، محمدحسن باقري خوزاني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎103، پاييز: ص ۳۳-‎۵۰.
۳۲۸۰۱ DM14741 توقيف مرتکب جرم توسط شهروندان/ محمد نوروزي، عبدالرضا جوان جعفري، سيدمهدي سيدزاده ثاني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎103، پاييز: ص ۵۱-‎۷۴.
۳۲۸۰۲ DM14742 اعتبار تعهد پرداخت حق الوکاله از محکوم به/ عبدالرسول دياني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎103، پاييز: ص ۷۵-‎۹۸.
۳۲۸۰۳ DM14743 سردستگي در حقوق کيفري ايران/ ابوالحسن شاکري، بهروز قلي زاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎103، پاييز: ص ۱۰۹-‎۱۲۱.
۳۲۸۰۴ DM14744 طرح امور موضوعي و آثار آن در دعواي مدني/ عبدالله شمس، ابراهيم تقي زاده، کامران ميرحاجي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎103، پاييز: ص ۱۲۳-‎۱۵۰.
۳۲۸۰۵ DM14745 تحليل عوامل بي عدالتي کيفري در جرايم مواد مخدر/ جمشيد غلاملو.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎103، پاييز: ص ۱۵۱-‎۱۷۴.
۳۲۸۰۶ DM14746 سياست کيفري ايران بعد از انقلاب در تعزيرات/ نسرين مهرا، محمد يکرنگي، عباس موذن.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎103، پاييز: ص ۱۷۵-‎۲۰۰.
۳۲۸۰۷ DM14747 روح قانون در حقوق ايران/ حسين مهرپور، سجاد صفري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎103، پاييز: ص ۲۰۱-‎۲۱۸.
۳۲۸۰۸ نظريه هاي متابعت دولت ها از حقوق بين الملل از منظر اقناع/ محمدرضا ضيائي بيگدلي، حسن باقرزاده.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎60، بهار – تابستان: ص ۷-‎۳۴.
۳۲۸۰۹ نقش دادگاه هاي ملي در داوري تجاري بين المللي در حقوق ايران و فرانسه/ مهدي شهلا، ليلا بشارتي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎60، بهار – تابستان: ص ۳۵-‎۶۸.
۳۲۸۱۰ امکان تعقيب به کارگيري سلاح شيميايي در سوريه توسط ديوان بين المللي کيفري/ محمد حبيبي مجنده، محمد آقايان حسيني.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎60، بهار – تابستان: ص ۶۹-‎۱۰۴.
۳۲۸۱۱ سازوکارهاي نظارت بر رعايت تعهدات و اجرا در موافقت نامه پاريس/ اعظم اميني، احسان دريادل.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎60، بهار – تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۳۳.
۳۲۸۱۲ جنوبگان و مقوله امنيت در نظم حقوقي بين المللي هزاره سوم: الگوي برتر حقوق بين الملل در پايبندي به تعهدات و ايجاد ضمانت هاي اجرايي موثر/ سيدضياءالدين مدني.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎60، بهار – تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۶۰.
۳۲۸۱۳ جايگاه نظريه، فرانظريه، روش و روش شناسي در مطالعه حقوق بين الملل/ عليرضا ابراهيم گل، محمدصالح عطار.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎60، بهار – تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۸۴.
۳۲۸۱۴ دسترسي به اطلاعات ديتاسنتر دولت خارجي در تقابل با اصول صلاحيت کيفري سرزميني و اعمال حاکميت در حقوق بين الملل/ جواد صالحي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎60، بهار – تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۱۰.
۳۲۸۱۵ دريافت غرامت به استناد تحريم غيرقانوني اشخاص توسط اتحاديه اروپا/ نويد رهبر، محمدرضا نريماني زمان آبادي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎60، بهار – تابستان: ص ۲۱۱-‎۲۳۶.
۳۲۸۱۶ بررسي تطبيقي حقوق کيفري ايران با اسناد بين المللي در زمينه مقابله و پيشگيري از وقوع تروريسم سايبري/ محسن قدير، حسين کاظمي فروشاني.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎60، بهار – تابستان: ص ۲۳۷-‎۲۶۷.
۳۲۸۱۷ شکنندگي مرزها بين اصول احتياط و پيشگيري/ آيت مولائي، حسن لطفي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎60، بهار – تابستان: ص ۲۶۹-‎۲۹۰.
۳۲۸۱۸ تحليل دکترين حاشيه انعطاف تفسير در معاهدات غير حقوق بشري با تاکيد بر معاهدات تجاري و سرمايه گذاري/ مريم احمدي نژاد، ياسر امين الرعايا.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎60، بهار – تابستان: ص ۲۹۱-‎۳۱۸.
۳۲۸۱۹ بررسي تحليلي – تطبيقي شرايط اعمال انصاف در داوري هاي تجاري بين المللي/ فيض الله جعفري، فاطمه حميديان.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎60، بهار – تابستان: ص ۳۱۹-‎۳۵۶.
۳۲۸۲۰ اعتبار شروط يک طرفه تعيين صلاحيت داوري، در داوري تجاري بين المللي/ مجيد سربازيان، سروش رستم زاد اصلي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎60، بهار – تابستان: ص ۳۵۷-‎۳۸۰.
۳۲۸۲۱ هفت اقليم عقل در روش شناسي حقوق بين الملل: نگاهي تحليلي به کتاب سير عقل در منظومه حقوق بين الملل/ گودرز افتخار جهرمي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۸، سال سي و ششم، شماره ‎60، بهار – تابستان: ص ۳۸۳-‎۴۰۵.
۳۲۸۲۲ DM14762 مسئوليت مبتني بر فعاليت مجرمانه مشترک در حقوق بين الملل کيفري/ عارف رشنودي، محمدعلي اردبيلي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، شماره ‎16، پاييز – زمستان: ص ۳-‎۳۸.
۳۲۸۲۳ DM14763 مطالعه تطبيقي سياست جنايي ايران و آمريکا در برابر مواد مخدر/ حسنعلي موذن زادگان، محمد فرجي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، شماره ‎16، پاييز – زمستان: ص ۳۹-‎۶۹.
۳۲۸۲۴ DM14764 چالش هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اصلاح و درمان بزهکاران/ اصغر بلارک، حسين غلامي، محمدعلي بابائي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، شماره ‎16، پاييز – زمستان: ص ۷۱-‎۸۹.
۳۲۸۲۵ DM14765 رمان سال هاي ابري در پرتو آموزه هاي جرم شناسي کودکان و نوجوانان/ هادي رستمي، علي مولابيگي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، شماره ‎16، پاييز – زمستان: ص ۹۱-‎۱۲۰.
۳۲۸۲۶ DM14766 توجيه حبس بدون تعليق؛ مطالعه تطبيقي حقوق ايران و فرانسه/ شهرام ابراهيمي، رضا رحيميان.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، شماره ‎16، پاييز – زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۵۶.
۳۲۸۲۷ DM14767 چالش هاي فقهي تحميل مجازات هاي تبعي و تکميلي بر مرتکبان جرائم حدي و قصاص در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ مهدي صالحي مقدم، شهربانو حسيني، عبدالرضا اصغري.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، شماره ‎16، پاييز – زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۸۶.
۳۲۸۲۸ DM14768 اعمال صلاحيت کيفري دولت ساحلي با اتکا به قوانين داخلي در تقابل معاهداتي با صلاحيت دولت صاحب پرچم/ جواد صالحي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، شماره ‎16، پاييز – زمستان: ص ۱۸۷-‎۲۲۲.
۳۲۸۲۹ DM14769 قاچاق مواد مخدر: نامشروعيت مواد مخدر يا نامشروعيت قاچاق مواد مخدر/ حسن طغرانگار.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، شماره ‎16، پاييز – زمستان: ص ۲۲۳-‎۲۴۸.
۳۲۸۳۰ DM14770 چالش هاي کيفري برداشت عضو افراد زنده به منظور پيوند/ حسين ميرمحمدصادقي، مهدي صبوري پور، افضل خسروي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎48، بهار: ص ۹-‎۲۹.
۳۲۸۳۱ DM14771 مبناي مسووليت کيفري ناشي از تغيير ژنتيک در رحم/ فرشته ابراهيم آبادي … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎48، بهار: ص ۳۳-‎۴۸.
۳۲۸۳۲ DM14772 مباني مسووليت پزشک در فقه و حقوق ايران تحليل ماده 495 قانون مجازات اسلامي/ منصوره باقري پور، احمدرضا خزايي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎48، بهار: ص ۵۰-‎۶۴.
۳۲۸۳۳ DM14773 نقش و جايگاه پزشکان پيش از دادرسي/ محمدباقر مقدسي، جواد يزداني.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎48، بهار: ص ۶۷-‎۹۰.
۳۲۸۳۴ DM14774 مطالعه توصيفي مسووليت سهم بازار در قواعد فقه ايران/ علي شيرواني، سيدمحمد مرتضوي لنگرودي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎48، بهار: ص ۹۳-‎۱۰۹.
۳۲۸۳۵ DM14775 بررسي رحم جايگزين در حقوق تطبيقي؛ با تاکيد بر حقوق فرانسه، ايران، انگليس و يونان/ الهه محسني.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎48، بهار: ص ۱۱۳-‎۱۳۶.
۳۲۸۳۶ DM14776 واکاوي نظام کيفري حاکم بر حدود با رويکرد اخلاقي و تربيتي/ معصومه ادب زاده، محمد روحاني مقدم، عليرضا صابريان.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎48، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۵۶.
۳۲۸۳۷ DM14777 تحولات رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر در مواجهه با چالش هاي حق حيات: مطالعه موردي آراي بنيادين سقط جنين و مرگ خودخواسته/ محمود عباسي، آرين قاسمي، راحله رضايي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎48، بهار: ص ۱۵۹-‎۱۸۴.
۳۲۸۳۸ DM14778 جايگاه تقصير در مسووليت مدني پزشکان و مقايسه آن با قاعده عام مسووليت مدني در فقه و حقوق ايران/ محمد سلماني، ابراهيم تقي زاده، محمدهادي ساعي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎48، بهار: ص ۱۸۷-‎۲۰۷.
۳۲۸۳۹ DM14779 ماهيت حقوقي فرزندآوري و آثار اشتراط و عدم اشتراط آن ضمن عقد نکاح (مطالعه تطبيقي)/ حبيب اله رحيمي، محمدجواد صادقي.- خانواده پژوهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎56، زمستان: ص ۴۶۷-‎۴۹۶.
۳۲۸۴۰ DM14780 انتقال اوراق منفعت در بازارهاي مالي: نقدها و ارائه راهکارهايي نوين با ذکر آراي فقهي امام خميني (س)/ معصومه مظاهري، اعظم لشگري يونسي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎81، زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۴۱.
۳۲۸۴۱ DM14781 قواعد و شرايط ارث حق در فقه اماميه و حقوق ايران با تکيه بر آراي امام خميني (س)/ مظاهر نامداري موسي آبادي، سيدمحمدتقي قبولي درافشان.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎81، زمستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۰.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up