تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی‌ماه 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی‌ماه 97

 

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۱۸۶۴ DM13880 رويکردي حقوقي به تفاوت هاي نسلي در تعاملات زناشويي (مطالعه موردي زنان شهر تهران)/ ام البنين چابکي.- مطالعات زن و خانواده. ‎۱۳۹۷، دوره ششم، شماره ‎1(پياپي‎11)، بهار و تابستان: ص. ۹-‎۲۶.
۳۱۸۶۵ DM13869 نگرشي اخلاقي ـ حقوقي به جايگاه اصل برابري در حقوق کودکان با نيازهاي ويژه/ سکينه سلطاني کوهبناني، نبي اله غلامي.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎27، بهار: ص. ۲۰-‎۳۱.
۳۱۸۶۶ DM13870 تحليل حقوقي اقسام پيوند اعضا در نظم نوين حقوقي/ مريم خاقاني، محمد عظيمي.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎27، بهار: ص. ۵۰-‎۵۷.
۳۱۸۶۷ DM13871 جنبش هاي اجتماعي و تاثير آن در شکل گيري حقوق شهروندي/ فاطمه عرب احمدي، احمدرضا خزائي.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎28،پاييز: ص. ۸-‎۱۶.
۳۱۸۶۸ DM13872 حقوق فردي شهروندي در جمهوري اسلامي ايران با رويکرد فقهي امام خميني (ره)/ ايرج افشار احمدي، محمد روحاني مقدم، مريم آقايي بجستاني.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎28،پاييز: ص. ۱۸-‎۲۹.
۳۱۸۶۹ DM13873 تاثير حاکميت قانون در تامين حقوق شهروندي/ امير جوادي.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎28،پاييز: ص. ۳۰-‎۴۱.
۳۱۸۷۰ DM13874 بررسي تحقق عدالت اقتصادي در اقتصاد مقاومتي و رابطه آن با حقوق شهروندي/ مهري توتونچيان، سيد محمدرضا امام.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎28،پاييز: ص. ۴۴-‎۵۳.
۳۱۸۷۱ DM13875 جايگاه آموزش شهروندي و حقوق شهروندي در برنامه درسي مطالعات اجتماعي دوره ابتدايي/ پروين احمدي، سما کشاورز ديزجيني.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎28،پاييز: ص. ۵۶-‎۶۸.
۳۱۸۷۲ DM13876 نقش مباني سياست اسلامي در تبيين حقوق شهروندي/ حسام الدين خلعتبري ليماکي، سيد حسين جعفري نسب.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎28،پاييز: ص. ۷۰-‎۸۲.
۳۱۸۷۳ DM13877 نقش ارائه خدمات شهري در ايجاد محله هاي حاشيه نشين شهر يزد با تکيه بر حقوق شهروندي/ محمد حسين جعفري، مهري حيدري نوشهر، الهه پارسا.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎28،پاييز: ص. ۸۴-‎۹۴.
۳۱۸۷۴ DM13878 خدمت سربازي، حاکميت قانون و حقوق شهروندي/ محمد شريف شاهي… [و ديگران].- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎28،پاييز: ص. ۹۶-‎۱۰۷.
۳۱۸۷۵ DM13879 بررسي نظام اقتصاد رقابتي درحقوق شهروندي از ديدگاه فقهي/ الهام سيفي، سيد محمدرضا امام.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎28،پاييز: ص. ۱۱۰-‎۱۲۱.
۳۱۸۷۶ DM13881 مباني حقوق بشر در انقلاب اسلامي ايران با تاکيد بر اسناد بين المللي/ همت اله شمولي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص. ۱۱-‎۴۳.
۳۱۸۷۷ DM13882 بررسي کم توجهي هاي موجود به حقوق مادران در قوانين داخلي و بين المللي با توجه به حقوق مادران در قرآن کريم/ مهدي منتظر قائم، محمود شفيعي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص. ۴۵-‎۷۵.
۳۱۸۷۸ DM13883 بررسي مولفه هاي حقوق شهروندي و تاثير آن بر صلح در جامعه/ عباسقلي عسگريان… [و ديگران].- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص. ۷۷-‎۱۰۵.
۳۱۸۷۹ DM13884 حجاب؛ احقاق يا نقض حقوق شهروندي زن/ آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي، فريبا پروينيان.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص. ۱۰۷-‎۱۵۰.
۳۱۸۸۰ DM13885 جايگاه پوزيتيويسم حقوقي در ارکان ملل متحد/ شهرام زرنشان، سيد حسين ميرجعفري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۷۱۵-‎۷۳۴.
۳۱۸۸۱ DM13886 اصل تناسب در نظارت قضايي بر اعمال صلاحيت هاي اختياري در حقوق اداري انگلستان/ ولي رستمي، حميدرضا سليمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۷۳۵-‎۷۴۶.
۳۱۸۸۲ DM13887 ظرفيت هاي جامعه بين المللي براي رويارويي با گروه تروريستي تکفيري داعش (چالش ها و اميدها)/ مسعود عليزاده، ابراهيم رحماني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۷۴۷-‎۷۶۳.
۳۱۸۸۳ DM13888 تاملي بر تکاليف قانوني دولت براي تراکم زدايي از تهران/ محمد زرشگي، خيرالله پروين.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۷۶۵-‎۷۸۶.
۳۱۸۸۴ DM13889 شروط محدود کننده و نقش آنها در معاهدات بين المللي/ مريم احمدي نژاد، ياسر امين الرعايا.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۷۸۷-‎۸۰۸.
۳۱۸۸۵ DM13890 پيشگيري و مقابله با حملات تروريستي داعش در حقوق بين الملل/ سهيلا کوشا.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۸۲۹-‎۸۴۷.
۳۱۸۸۶ DM13891 ساز و کارهاي حل اختلافات مربوط به منطقه انحصاري-اقتصادي و چالش هاي آن/ سيد باقر ميرعباسي، ابوطالب اميرشعباني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۸۴۹-‎۸۶۵.
۳۱۸۸۷ DM13892 تاملي بر چالش هاي حقوقي مالکيت آب در حوضـه زاينده رود از منظر حقوق عمومي/ قدرت الله نوروزي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۸۶۷-‎۸۸۶.
۳۱۸۸۸ DM13893 تاملي بر آثار حقوقي الحاق جمهوري اسلامي ايران به توافقنامه پاريس در خصوص تغييرات اقليمي/ مهدي پيري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۸۸۷-‎۹۰۸.
۳۱۸۸۹ DM13894 اجراي سامانه هاي ماهواره اي هدايت هواپيما در ايران؛ فرصت ها و چالش ها/ سيد علي خزائي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۹۰۹-‎۹۲۶.
۳۱۸۹۰ DM13895 محدوديت هاي فرهنگي و حاکميتي حقوق بشر عقلاني/ بهزاد نگهداري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۹۲۷-‎۹۴۹.
۳۱۸۹۱ DM13896 چالش هاي حقوقي حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب در پرتو قوانين نجات و کشفيات/ محمد رضوي راد، ژانت اليزابت بلک.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎1، بهار: ص. ۱-‎۲۱.
۳۱۸۹۲ DM13897 چالش هاي حقوقي تعهدات انفرادي و مشترک دول عضو اتحاديه اروپايي در قبال پناهندگان و مهاجران/ عباسعلي کدخدايي، ثريا رستمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎1، بهار: ص. ۲۳-‎۳۸.
۳۱۸۹۳ DM13898 شيوه هاي غيرترافعي حل اختلاف اداري در نظام هاي حقوقي معاصر/ مصطفي مبارکي، محمد کاظم عماد زاده، غلامحسين مسعود.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎1، بهار: ص. ۳۹-‎۵۶.
۳۱۸۹۴ DM13899 حمايت شغلي از کارکنان سازمان هاي بين المللي و رابطه آن با حمايت ديپلماتيک/ حبيب اله کياني، سيد قاسم زماني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎1، بهار: ص. ۵۷-‎۷۵.
۳۱۸۹۵ DM13900 شناسايي جمعي فلسطين؛ عضويت در سازمان ملل متحد/ حسين رضازاده، اميرحسين رنجبريان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎1، بهار: ص. ۷۷-‎۹۵.
۳۱۸۹۶ DM13901 بايستگي جانشيني دولت ها بر مسئوليت بين المللي به منزله يک گزاره حقوقي بين المللي؛ چيستي و چالش ها/ مصطفي فضائلي، محمد ستايش پور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎1، بهار: ص. ۹۷-‎۱۱۶.
۳۱۸۹۷ DM13902 حريم شخصي چهره هاي عمومي در فضاي اطلاعاتي جديد؛ با نگاهي به رويه قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشر/ فرهنگ فقيه لاريجاني، زين العابدين يزدان پناه.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎1، بهار: ص. ۱۱۷-‎۱۳۷.
۳۱۸۹۸ DM13903 قابليت اعمال قواعد حقوق بين الملل بشر دوستانه در جنگ هاي سايبري/ نازنين برادران، همايون حبيبي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎1، بهار: ص. ۱۳۹-‎۱۵۸.
۳۱۸۹۹ DM13904 اصل تناسب در تحديد حدود مناطق دريايي از منظر رويه قضايي بين المللي/ علي صابرنژاد علويان، مرتضي نجفي اسفاد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎1، بهار: ص. ۱۵۹-‎۱۷۶.
۳۱۹۰۰ DM13905 چالش هاي حقوقي همگرايي اقتصادي دولت ها از منظر حقوق تجارت بين الملل؛ با تاکيد بر اتحاديه اروپا و اتحاديه تجارت آزاد اروپا (افتا)/ اکبر بشيري، مهدي ولي زاده فرد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎1، بهار: ص. ۱۷۷-‎۱۹۴.
۳۱۹۰۱ DM13906 مسئوليت جبران خسارت به محيط زيست منطقه اعماق درياها در حقوق بين الملل عرفي و رويکرد متناقض شعبه حل اختلاف بستر درياها/ جواد صالحي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎1، بهار: ص. ۱۹۵-‎۲۱۱.
۳۱۹۰۲ DM13907 مسئوليت بين المللي دولت ها در قبال خسارات ناشي از استفاده از منابع انرژي جايگزين (مطالعه موردي: فناوري جمع آوري و انباشت دي‌اکسيد کربن زير بستر دريا)/ آرامش شهبازي، بهنام رضايي نسب.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎1، بهار: ص. ۲۱۳-‎۲۳۰.
۳۱۹۰۳ DM13908 بررسي جايگزين هاي حبس در نظام قضايي ايران ( با تاکيد بر اصل تناسب )/ محمد دشتباني روزبهاني… [و ديگران].- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎39، بهار: ص. ۲۵-‎۶۲.
۳۱۹۰۴ DM13909 بررسي حقوقي نظارت بر صنعت بانکداري در عرصه جهاني شدن اقتصاد با تأکيد بر اقتصاد مقاومتي/ جعفر جمالي، حميد اسدي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎39، بهار: ص. ۶۳-‎۸۵.
۳۱۹۰۵ DM13910 پديده ريزگردها در ايران و نحوه مديريت آن ها از منظر حقوق بين الملل/ مهدي جوهري.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎39، بهار: ص. ۸۷-‎۱۱۴.
۳۱۹۰۶ DM13911 تحولات نهاد اقدامات تأميني و تربيتي/ ابراهيم رجبي، محمد صادق چاووشي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎39، بهار: ص. ۱۱۵-‎۱۴۴.
۳۱۹۰۷ DM13912 انواع مسؤوليت در جرايم مطبوعاتي با نگاه به تعدادي از دعاوي مطبوعاتي/ احمد غريبي، عيسي عليزاده.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎39، بهار: ص. ۱۴۵-‎۱۷۵.
۳۱۹۰۸ DM13913 تحليل فقهي و حقوقي فرزند خواندگي دختران مجرد و زنان بي شوهر با تأکيد بر قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392/ زهرا ايرج زاده.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎39، بهار: ص. ۱۷۷-‎۱۹۹.
۳۱۹۰۹ DM13914 نهاد دادسرا و تشکيلات آن در حقوق ايران و ديوان کيفري بين المللي./ طاهره عابدي تهراني، محمدرضا کوناني، رامين آريا.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎۴0، تابستان: ص. ۱-‎۳۷.
۳۱۹۱۰ DM13915 طرح تشويقي کارکنان شرکت: سهام تشويقي و سهام ترجيحي با مطالعه در نظام حقوقي انگلستان و ايران/ شقايق بهشتي… [و ديگران].- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎۴0، تابستان: ص. ۱-‎۳۷.
۳۱۹۱۱ DM13916 بررسي عوامل و مصاديق تشديد کيفر در قرآن و سنت./ مهدي چگني، محمد صادق آزادفر، محمد جواد پورحسيني.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎۴0، تابستان: ص. ۷۱-‎۱۰۱.
۳۱۹۱۲ DM13917 بررسي مباني حقوقي و نظري تعهدات گروه هاي مسلح معارض در مخاصمات داخلي./ فرنگيس منصوري.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎۴0، تابستان: ص. ۱۰۳-‎۱۳۲.
۳۱۹۱۳ DM13918 تعيين داوران و حدود اختيارات آنان در داوري تجاري بين المللي./ امين رستمي، مسعود زماني، منوچهر توسلي نائيني.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎۴0، تابستان: ص. ۱۳۳-‎۱۶۹.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up