تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد 98

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۲۸۴۲ اتحاديه اروپايي و ديوان بين المللي کيفري: همکاري و حمايت نهادين/ سيدقاسم زماني، اسماعيل يعقوبي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎13، بهار – تابستان: ص ۵-‎۳۱.
۳۲۸۴۳ قلمرو ميانجيگري کيفري در انواع جرايم در حقوق موضوعه ايران/ حسين غلامي دون، بدر سوداني سادري.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎13، بهار – تابستان: ص ۳۳-‎۶۰.
۳۲۸۴۴ تخفيف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/ احمدرضا کوچکي، شهرام ابراهيمي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎13، بهار – تابستان: ص ۶۱-‎۸۰.
۳۲۸۴۵ بررسي جرم شناختي عوامل بين المللي موثر بر ارتکاب جنايات عليه بشريت/ سميرا گل خندان.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎13، بهار – تابستان: ص ۸۱-‎۱۰۷.
۳۲۸۴۶ پيامدهاي سياست کيفري عوام گرا در جرايم جنسي عليه اطفال و نوجوانان/ پريما طاهري شاد، هوشنگ شامبياتي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎13، بهار – تابستان: ص ۱۰۹-‎۱۴۶.
۳۲۸۴۷ درآمدي بر حقوق بيمه جنايي در راستاي سياست جنايي بيمه مدار/ مهرداد رايجيان اصلي، نعيم سهامي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎13، بهار – تابستان: ص ۱۴۷-‎۱۸۰.
۳۲۸۴۸ تقابل يا تعامل قوانين کيفري دولت خارجي با حقوق بزه ديده؛ در پرتو اصل شناسايي متقابل در حقوق کيفري اتحاديه اروپا/ جواد صالحي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎13، بهار – تابستان: ص ۱۸۱-‎۱۹۹.
۳۲۸۴۹ اصل شناسايي متقابل آراء و تصميمات قضايي در حقوق کيفري اتحاديه اروپا با نگاهي به اجراي آراي کيفري و قرار جلب اروپايي/ بهزاد رضوي فرد، محمد فرجي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎13، بهار – تابستان: ص ۲۰۱-‎۲۲۷.
۳۲۸۵۰ DM14782 بازشناسي عدالت معاوضي از ديدگاه مطلوبيت گرايي/ يدالله دادگر، عبدالرضا عليزاده، محمود زماني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵8، پاييز: ص. ۷-‎۳۹.
۳۲۸۵۱ DM14783 بررسي نهاد تحول عقد در فقه اماميه و حقوق ايران/ محمد صالحي مازندراني، ايمان صالح.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵8، پاييز: ص. ۴۱-‎۶۹.
۳۲۸۵۲ DM14784 الگوي احياي حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهاي قضايي/ سيد محمد مهدي غمامي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵8، پاييز: ص. ۷۱-‎۹۲.
۳۲۸۵۳ DM14785 امکان سنجي قابليت انتساب جرايم حدي به اشخاص حقوقي/ احمد حاجي ده آبادي، محمود حبيبي تبار.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵8، پاييز: ص. ۹۳-‎۱۱۸.
۳۲۸۵۴ DM14786 ترابط حقوق شهروندي و مباني آن با حقوق نفت و گاز در ايران/ سيد علي محمد يثربي، سينا رازقيان.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵8، پاييز: ص. ۱۱۹-‎۱۴۴.
۳۲۸۵۵ DM14787 سياست جنايي افتراقي در سنت علوي با تاکيد بر عهدنامه مالک/ محمد حسني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵8، پاييز: ص. ۱۴۵-‎۱۷۳.
۳۲۸۵۶ DM14788 مباني نظري مصونيت و مسئوليت مدني دولت/ نوربخش رياحي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵8، پاييز: ص. ۱۷۵-‎۲۰۳.
۳۲۸۵۷ DM14789 ظهور قاعده تقصير زيان ديده در خسارت در ماده 110 کنوانسيون حقوق درياها (1982)/ سيدقاسم زماني، وحيد بذار.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎93، تابستان: ص ۱-‎۱۶.
۳۲۸۵۸ DM14790 تقصير سنگين و تخلف عمدي در موافقتنامه هاي عمليات مشترک نفتي با تاکيد بر نظام حقوقي انگلستان/ محمود باقري، جابر هوشمند کوچي، منصوره نيکبخت نصرآبادي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎93، تابستان: ص ۱۷-‎۴۰.
۳۲۸۵۹ DM14791 سياست جنايي ماهوي در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران/ عليرضا جمشيدي، احمد مظفري.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎93، تابستان: ص ۴۱-‎۶۲.
۳۲۸۶۰ DM14792 مدني فرانسه (اصلاحيه ۲۰۱۶)/ ابوالحسن مجتهد سليماني، محمد داودآبادي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎93، تابستان: ص ۶۳-‎۹۲.
۳۲۸۶۱ DM14793 نقش دادستان در صيانت از حقوق و آزادي هاي عمومي در حقوق کيفري ايران/ هادي طحان نظيف، محمدحسن طهماسبي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎93، تابستان: ص ۹۳-‎۱۲۰.
۳۲۸۶۲ DM14794 حکم هديه به قاضي در قوانين موضوعه ايران/ محمدعادل ضيائي، ايوب شافعي پور.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎93، تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۳۸.
۳۲۸۶۴ DM14796 بررسي مشروعيت فعاليت هاي موشکي کره شمالي در پرتو حقوق بين الملل/ احمدرضا توحيدي، مسعود احسن نژاد، محمدرضا ملت.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎94، پاييز: ص ۱-‎۱۹.
۳۲۸۶۵ DM14797 تعهد به محاکمه يا استرداد در پرونده حسن هابره/ امير بي پروا.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎94، پاييز: ص ۲۱-‎۳۶.
۳۲۸۶۶ DM14798 اقتضاي ذات و اطلاق عقد وديعه نسبت به مجانيت/ محسن اسماعيلي، اسماعيل علي دادي تلخستاني.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎94، پاييز: ص ۳۷-‎۵۴.
۳۲۸۶۷ DM14799 آسيب شناسي قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۸۶ از منظر قانون جلوگيري از پولشويي و عوايد ناشي از جرايم کشور افغانستان/ ابوالحسن مجتهد سليماني، محمد داودآبادي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎94، پاييز: ص ۵۵-‎۹۰.
۳۲۸۶۸ DM14800 بررسي فقهي و حقوقي سوء رفتار با کودکان در لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان و جايگاه آن در اسناد بين المللي/ سيدباقر سيدي بنابي، سيدمرتضي موسوي تبار.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎94، پاييز: ص ۹۱-‎۱۱۶.
۳۲۸۶۹ DM14801 بررسي فقهي حقوقي مصاديق رجوع از اقرار در امور کيفري/ قاسم محمدي، امير جليلي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎94، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۳۷.
۳۲۸۷۰ DM14802 اصل شخصي بودن مسووليت کيفري در حقوق بين النهرين باستان و اديان الهي خاور نزديک/ ارسلان اشرافي، امير ايروانيان.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎94، پاييز: ص ۱۳۹-‎۱۷۱.
۳۲۸۷۱ DM14803 اقدامات موثر پليس پيشگيري بر کاهش سرقت خودرو (مطالعه موردي سرکلانتري هشتم فاتب)/ مسعود مرشدي، عبدالله روزبه گل افشاني، محمدرضا سياهپور.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎47، تابستان: ص ۹-‎۳۵.
۳۲۸۷۲ DM14804 پيشگيري وضعي از خشونت عليه زنان/ حسنعلي موذن زادگان، فرشته صالحي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎47، تابستان: ص ۳۷-‎۶۴.
۳۲۸۷۳ DM14805 ارزيابي عملکرد سال هاي 90-93 کانون اصلاح و تربيت شهر اصفهان بر پيشگيري از تکرار جرم مددجويان/ مسعود حيدري، پويا شيراني، اميد شهبازي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎47، تابستان: ص ۶۵-‎۸۳.
۳۲۸۷۴ DM14806 تبارشناسي نسل سوم نظريه پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي (CPTED)/ محمدجواد نوري، محمدرضا غلامي گوهره.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎47، تابستان: ص ۸۵-‎۱۱۵.
۳۲۸۷۵ DM14807 بررسي رابطه هوش هيجاني و معنوي مجرمان با افراد عادي براي پيشگيري از جرم (مطالعه موردي در زندان مرکزي مشهد)/ مرضيه رحيمي، رضا دانشور ثاني، مريم جوانبخت.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎47، تابستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۵.
۳۲۸۷۶ DM14808 پيشگيري و مبارزه با فساد در جمهوري اسلامي ايران و چين با تاکيد بر سازمان بازرسي کل کشور/ فرهاد رهبر، مجتبي جامعي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎47، تابستان: ص ۱۷-‎۱۶۱.
۳۲۸۷۷ DM14809 جرائم سازمان يافته، پيشگيري وضعي از جرم و نظريه فعاليت روزمره/ نويسندگان ادوارد کلمنس، ملوين آرجي سودجين، آنتون وينکينگ؛ مترجم عبدالرحمن ميرزاخاني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎47، تابستان: ص ۱۶۳-‎۱۷۱.
۳۲۸۷۸ DM14810 بررسي نقش پليس فتا در پيشگيري از تخلفات فضاي مجازي/ نعيما محمدي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎48، پاييز: ص ۹-‎۳۲.
۳۲۸۷۹ DM14811 تاثير مديريت پيشگيري انتظامي بر کاهش سرقت از منزل/ عليرضا جزيني، مسعود مرشدي، مهدي محمدي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎48، پاييز: ص ۳۳-‎۵۸.
۳۲۸۸۰ DM14812 بررسي اختلاس در شبکه بانکي و ارائه راهکارهاي مقابله و پيشگيري/ کيومرث کلانتري، حسين زارعيان چناري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎48، پاييز: ص ۵۹-‎۸۱.
۳۲۸۸۱ DM14813 پيشگيري وضعي در مقابله با تهديد نرم با رويکرد انتظامي/ عبدالله هندياني، حسين شريف پور، حميد ابراهيمي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎48، پاييز: ص ۸۳-‎۱۱۲.
۳۲۸۸۲ DM14814 بررسي و شناسايي مناطق جرم خيز شهرستان سامان (اطلس جغرافيايي جرم)/ يعقوب اسيوند چم عالي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎48، پاييز: ص ۱۱۳-‎۱۳۳.
۳۲۸۸۳ DM14815 ارزيابي عملکرد پليس فرودگاه مهرآباد/ فريبا شايگان، هادي رضازاده.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎48، پاييز: ص ۱۳۵-‎۱۶۱.
۳۲۸۸۴ DM14816 پيشگيري از خشونت مرگبار جوانان در مدارس/ نويسندگان کارن ديل … [و ديگران]؛ مترجم مهري برزگر.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎48، پاييز: ص ۱۶۳-‎۱۸۲.
۳۲۸۸۵ DM14817 تبيين مفاهيم، گونه ها و زيرگونه هاي پيشگيري از جرم با تاکيد بر پيشگيري انتظامي/ اکبر سليمي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎49، زمستان: ص ۹-‎۳۰.
۳۲۸۸۶ DM14818 پيشگيري جامعه مدار از وقوع جرايم رايانه اي و متوليان آن در حقوق ايران (با رويکردي بر سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري)/ بابک پورقهرماني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎49، زمستان: ص ۳۱-‎۵۳.
۳۲۸۸۷ DM14819 تاثير مددکاري کلانتري ها در پيشگيري از خشونت خانگي/ حسين مهدي زاده، علي رستگار، حسين صداقت خانيکي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎49، زمستان: ص ۵۶-‎۸۰.
۳۲۸۸۸ DM14820 بررسي رابطه حاشيه نشيني و جرم در شهر کرمانشاه (مورد مطالعه جعفرآباد کرمانشاه)/ يحيي مصطفايي، فرزاد ترکي، مريم فرهمند.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎49، زمستان: ص ۸۲-‎۱۱۵.
۳۲۸۸۹ DM14821 رويکرد پيشگيرانه وضعي از جرايم ملکي در قانون پيش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹/. محسن نورپور، مسعود احمدي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎49، زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۴.
۳۲۸۹۰ DM14822 چرا پليس و امور پليسي به سيستم اطلاعاتي جغرافيايي نياز دارند: يک نگاه اجمالي/ نويسنده فاهوي وانگ، مترجمين خدر فرجي راد، يحيي ميرشکاران.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎49، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۶۳.
۳۲۸۹۱ DM14823 الزامات حقوق بشري مجازات ها/ قدرت اله خسروشاهي، مسعود سلطاني.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶-‎۳۸.
۳۲۸۹۲ DM14824 بررسي تطبيقي قاعده ملازمه ميان احکام عقلي و احکام شرعي در فقه اماميه و عامه/ رسول مظاهري کوهانستاني، عباس نيازي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۹-‎۷۹.
۳۲۸۹۳ DM14825 بررسي وظايف و مسئوليت مدني مربيان ورزشي/ مرتضي طبيبي، ليلا مجيدي دستجردي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۰-‎۱۱۱.
۳۲۸۹۴ DM14826 بررسي حق عضويت در شرکت هاي تعاوني و سهامي/ احد طاهري.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۱۲-‎۱۴۱.
۳۲۸۹۵ DM14827 نقش بزه ديده در تحقق جرم کلاهبرداري و راه کارهاي پيشگيري از آن/ قدرت الله خسروشاهي … [و ديگران].- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۴۱-‎۱۸۷.
۳۲۸۹۶ DM14828 بررسي حدود صلاحيت دادگاه هاي کيفري در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ اعظم مهدوي پور، سيدمحمدرضا نقيبي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۸۸-‎۲۲۴.
۳۲۸۹۷ DM14829 تقابل ديدگاه مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان نسبت به غيرشرعي بودن قوانين/ ايمان رحيمي پور.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎5، زمستان: ص ۹-‎۲۱.
۳۲۸۹۸ DM14830 قتل متعاقب تحريک مجني عليه در حقوق ايران و انگلستان/ حسن پوربافراني، فرزانه شکوهنده.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎5، زمستان: ص ۲۳-‎۳۵.
۳۲۸۹۹ DM14831 ارائه مدل نظام مند علت شناختي جرم در ايران/ حسين جوادي حسين آبادي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎5، زمستان: ص ۳۷-‎۶۲.
۳۲۹۰۰ DM14832 تحليل اثر تدليس ثالث بر نکاح زوجين/ سارا سليماني.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎5، زمستان: ص ۶۳-‎۷۹.
۳۲۹۰۱ DM14833 درآمدي بر بايد و نبايد عمل گرايانه مسئله ايران و حقوق بين الملل در حجاب/ محمدجواد حيدريان دولت آبادي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎5، زمستان: ص ۸۱-‎۱۰۲.
۳۲۹۰۲ DM14834 رابطه حقوق و اخلاق/ شاهين لرپري زنگنه.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۰۳-‎۱۱۷.
۳۲۹۰۳ DM14835 نگاهي حقوقي به خودکشي/ عليرضا باقري قوام آبادي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۱۹-‎۱۳۰.
۳۲۹۰۴ DM14836 رابطه حقوق مالکيت معنوي و توسعه/ انسيه نبي زاده، حامد اکبري گندماني.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎6، بهار: ص ۹-‎۳۲.
۳۲۹۰۵ DM14837 بررسي تطبيقي سير انتخابات رياست جمهوري در دو پارادايم حقوقي ايران و ايالات متحده/ قدرت الله نوروزي باغکمه، محمدجواد حيدريان دولت آبادي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎6، بهار: ص ۳۳-‎۶۰.
۳۲۹۰۶ DM14838 تبيين مباني و اصول سکولاريسم؛ با تاکيد بر تاثير آن در نظام هاي حقوقي اروپايي و ايران/ محمود صابر، حسين جوادي حسين آبادي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎6، بهار: ص ۶۱-‎۸۸.
۳۲۹۰۷ DM14839 درنگي در تاريخچه تدوين قانون مدني ايران/ محمدمهدي الشريف.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎6، بهار: ص ۸۹-‎۱۰۸.
۳۲۹۰۸ DM14840 ارتباط نفقه و تمکين در قانون مدني/ محمدمهدي صادقي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎6، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۲۴.
۳۲۹۰۹ DM14841 اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها/ حامد اکبري گندماني، سيامک بهارلويي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎6، بهار: ص ۱۲۵-‎۱۳۶.
۳۲۹۱۰ DM14842 درآمدي بر مفهوم اصل برائت در پرتو قوانين داخلي و اسناد بين المللي حقوق بشر/ حامد اکبري گندماني، محمد شمعي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎7، پاييز: ص ۹-‎۳۸.
۳۲۹۱۱ DM14843 نظارت بر رئيس جمهور با تکيه بر اصل پاسخگويي/ حميدرضا مقدسين.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎7، پاييز: ص ۹۵-‎۱۱۲.
۳۲۹۱۲ DM14844 تفاوت عقد ضمان مدني با ضمان تجاري/ رسول مظاهري کوهانستاني، مهسا منتظري.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎7، پاييز: ص ۱۱۳-‎۱۲۹.
۳۲۹۱۳ DM14845 شرط حفظ مالکيت در قراردادهاي بيع (بررسي تطبيقي در حقوق ايران و انگلستان)/ نيلوفر آقايي، رسول مظاهري کوهانستاني.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎7، پاييز: ص ۱۳۱-‎۱۴۳.
۳۲۹۱۴ DM14846 اصل تمرکز در آئين دادرسي مدني/ علي کاظمي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎7، پاييز: ص ۱۴۵-‎۱۵۹.
۳۲۹۱۵ DM14847 قانون اساسي يا اساس قانوني؟ پرسش عبور از حکومت قانوني به حکومت حقاني/ محمدجواد حسيني.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎8، بهار: ص ۹-‎۲۶.
۳۲۹۱۶ DM14848 وضعيت بزه ديدگان تروريسم سايبري در پرتو حقوق کيفري ايران/ محسن قدير، حسين کاظمي فروشاني، نرگس اکبري.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎8، بهار: ص ۲۷-‎۴۷.
۳۲۹۱۷ DM14849 بررسي جرم شناختي جرايم پزشکي در ايران/ فريد محسني، مهدي پناهي شورکند، محمد اکبري مفرد.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎8، بهار: ص ۴۹-‎۶۸.
۳۲۹۱۸ DM14850 بررسي تطبيقي مباني قتل ترحمي در فقه شيعه با حقوق کيفري ايران و هلند/ محسن قدير، حسين کاظمي فروشاني، نرگس اکبري.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎8، بهار: ص ۶۹-‎۹۰.
۳۲۹۱۹ DM14851 بررسي ابعاد مشروعيتي اخذ حقوق هاي نامتعارف از منظر حقوق موضوعه، فقه و عرف/ رسول مظاهري کوهانستاني، محمدجواد حيدريان دولت آبادي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎8، بهار: ص ۹۱-‎۱۱۹.
۳۲۹۲۰ DM14852 جايگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظام تفکيک قواي ايران/ نوربخش رياحي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎8، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۶۱.
۳۲۹۲۱ DM14853 شرايط قرار تامين هزينه ها در داوري تجاري بين المللي/ اعظم انصاري، رضا معبودي نيشابوري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۷۷-‎۱۹۵.
۳۲۹۲۲ DM14854 بررسي تعهدنامه جبران خسارت در حقوق حمل و نقل دريايي/ محسن ايزانلو، ابوالفضل شاهين، سياوش سفيداري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۱۶.
۳۲۹۲۳ DM14855 مقدمه اي تحليلي و انتقادي بر مطالعه تطبيقي حقوق مسئوليت مدني آمريکا/ حسن باديني، زهرا تخشيد.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۱۷-‎۲۳۷.
۳۲۹۲۴ DM14856 ضرورت موافقت زوج براي خروج زوجه از کشور/ ليلا ثمني، طاهره سادات نعيمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۵۹.
۳۲۹۲۵ DM14857 بررسي شرط طهارت مولد در شاهد/ مهدي حسن زاده، محمود رحيمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۶۱-‎۲۸۰.
۳۲۹۲۶ DM14858 تفسير غايت مدار قواعد شکلي/ حسين داودي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۸۱-‎۲۹۹.
۳۲۹۲۷ DM14859 بررسي فقهي شرط خيار ضمن نکاح/ جواد سرخوش، مريم عطائي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۰۱-‎۳۱۰.
۳۲۹۲۸ DM14860 سردفتري ايران و ضرورت بازبيني در روش اجراي آن/ سيدعباس سيدي آراني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۱۱-‎۳۲۸.
۳۲۹۲۹ DM14861 نقدي بر قانون هواپيمايي کشوري و ضرورت تصويب قانوني جديد در امور هواپيمايي/ امير صادقي نشاط، ميلاد صادقي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۲۹-‎۳۴۸.
۳۲۹۳۰ DM14862 ريسک پيشرفت در زيان هاي زيست محيطي. (با تاکيد بر رهنمود زيست محيطي سال 2004 اروپا و رويکرد کشورهاي عضو آن)/ محسن نجفي خواه، حامد ملکشاهي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۴۹-‎۳۶۸.
۳۲۹۳۱ DM14863 جايگاه معاهدات در تفسير و اجراي ماده 7 قانون مدني/ غلامعلي قاسمي، محمدصالح تسخيري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎8۴، زمستان: ص ۱-‎۲۲.
۳۲۹۳۲ DM14864 موانع داخلي الحاق ايران به کنوانسيون بيع بين المللي کالا/ بهرام تقي پور، غفور خوئيني، سميرا مسعودي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎8۴، زمستان: ص ۲۳-‎۴۸.
۳۲۹۳۳ DM14865 وضعيت حقوقي مسئوليت پيش قراردادي/ مرتضي حاجي پور.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎8۴، زمستان: ص ۴۹-‎۷۶.
۳۲۹۳۴ DM14866 صکوک، مصداقي از اوراق بهادار دووجهي/ محمد سلطاني، پگاه ذوالفقاري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎8۴، زمستان: ص ۷۷-‎۱۰۰.
۳۲۹۳۵ DM14867 واکاوي نقش قراردادهاي هوشمند در توسعه نظام ثبت الکترونيکي اسناد/ حسين صادقي، مهدي ناصر.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎8۴، زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۴.
۳۲۹۳۶ DM14868 پيشگيري از تروريسم از طريق مبارزه با تامين منابع مالي/ مهدي صبوري پور، شيما علي پور.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎8۴، زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۶.
۳۲۹۳۷ DM14869 معيار تقسيم مسئوليت در فرض تعدد اسباب و تحول آن در حقوق ايران/ سيدحسين صفايي … [و ديگران].- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎8۴، زمستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۴.
۳۲۹۳۸ DM14870 بازتاب دانش و فرهنگ عصر شارع در روايات ديات/ مهدي منتظرقائم.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎8۴، زمستان: ص ۱۶۵-‎۱۹۶.
۳۲۹۳۹ DM14871 اطلاعات محرمانه تجاري در فقه و حقوق ايران/ ابوطالب کوشا، محمود خادمان، علي اکبر جعفري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎8۴، زمستان: ص ۱۹۷-‎۲۲۴.
۳۲۹۴۰ DM14872 تقارن زماني عناصر مادي و معنوي جرم: ماهيت و رويکردها/ حسين ميرمحمدصادقي، راضيه صابري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎8۴، زمستان: ص ۲۲۵-‎۲۶۲.
۳۲۹۴۱ DM14873 جايگاه اصل رسيدگي در مدت معقول در فرايند کيفري/ امير وطني، محمد نرگسيان.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎8۴، زمستان: ص ۲۶۳-‎۲۸۲.
۳۲۹۴۲ DM14874 اصول بنيادين ناظر بر تضمين اصل بي طرفي قضايي در نظام بين الملل و حقوق ايران/ محمدرضا ويژه، محمدرضا محمدي کشکولي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎8۴، زمستان: ص ۲۸۳-‎۳۰۴.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up