خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه آنلاین / تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد ۹۸

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۲۸۴۲اتحاديه اروپايي و ديوان بين المللي کيفري: همکاري و حمايت نهادين/ سيدقاسم زماني، اسماعيل يعقوبي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۱۳، بهار – تابستان: ص ۵-‎۳۱.
۳۲۸۴۳قلمرو ميانجيگري کيفري در انواع جرايم در حقوق موضوعه ايران/ حسين غلامي دون، بدر سوداني سادري.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۱۳، بهار – تابستان: ص ۳۳-‎۶۰.
۳۲۸۴۴تخفيف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/ احمدرضا کوچکي، شهرام ابراهيمي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۱۳، بهار – تابستان: ص ۶۱-‎۸۰.
۳۲۸۴۵بررسي جرم شناختي عوامل بين المللي موثر بر ارتکاب جنايات عليه بشريت/ سميرا گل خندان.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۱۳، بهار – تابستان: ص ۸۱-‎۱۰۷.
۳۲۸۴۶پيامدهاي سياست کيفري عوام گرا در جرايم جنسي عليه اطفال و نوجوانان/ پريما طاهري شاد، هوشنگ شامبياتي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۱۳، بهار – تابستان: ص ۱۰۹-‎۱۴۶.
۳۲۸۴۷درآمدي بر حقوق بيمه جنايي در راستاي سياست جنايي بيمه مدار/ مهرداد رايجيان اصلي، نعيم سهامي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۱۳، بهار – تابستان: ص ۱۴۷-‎۱۸۰.
۳۲۸۴۸تقابل يا تعامل قوانين کيفري دولت خارجي با حقوق بزه ديده؛ در پرتو اصل شناسايي متقابل در حقوق کيفري اتحاديه اروپا/ جواد صالحي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۱۳، بهار – تابستان: ص ۱۸۱-‎۱۹۹.
۳۲۸۴۹اصل شناسايي متقابل آراء و تصميمات قضايي در حقوق کيفري اتحاديه اروپا با نگاهي به اجراي آراي کيفري و قرار جلب اروپايي/ بهزاد رضوي فرد، محمد فرجي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۱۳، بهار – تابستان: ص ۲۰۱-‎۲۲۷.
۳۲۸۵۰DM14782بازشناسي عدالت معاوضي از ديدگاه مطلوبيت گرايي/ يدالله دادگر، عبدالرضا عليزاده، محمود زماني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵۸، پاييز: ص. ۷-‎۳۹.
۳۲۸۵۱DM14783بررسي نهاد تحول عقد در فقه اماميه و حقوق ايران/ محمد صالحي مازندراني، ايمان صالح.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵۸، پاييز: ص. ۴۱-‎۶۹.
۳۲۸۵۲DM14784الگوي احياي حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهاي قضايي/ سيد محمد مهدي غمامي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵۸، پاييز: ص. ۷۱-‎۹۲.
۳۲۸۵۳DM14785امکان سنجي قابليت انتساب جرايم حدي به اشخاص حقوقي/ احمد حاجي ده آبادي، محمود حبيبي تبار.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵۸، پاييز: ص. ۹۳-‎۱۱۸.
۳۲۸۵۴DM14786ترابط حقوق شهروندي و مباني آن با حقوق نفت و گاز در ايران/ سيد علي محمد يثربي، سينا رازقيان.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵۸، پاييز: ص. ۱۱۹-‎۱۴۴.
۳۲۸۵۵DM14787سياست جنايي افتراقي در سنت علوي با تاکيد بر عهدنامه مالک/ محمد حسني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵۸، پاييز: ص. ۱۴۵-‎۱۷۳.
۳۲۸۵۶DM14788مباني نظري مصونيت و مسئوليت مدني دولت/ نوربخش رياحي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵۸، پاييز: ص. ۱۷۵-‎۲۰۳.
۳۲۸۵۷DM14789ظهور قاعده تقصير زيان ديده در خسارت در ماده ۱۱۰ کنوانسيون حقوق درياها (۱۹۸۲)/ سيدقاسم زماني، وحيد بذار.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎۹۳، تابستان: ص ۱-‎۱۶.
۳۲۸۵۸DM14790تقصير سنگين و تخلف عمدي در موافقتنامه هاي عمليات مشترک نفتي با تاکيد بر نظام حقوقي انگلستان/ محمود باقري، جابر هوشمند کوچي، منصوره نيکبخت نصرآبادي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎۹۳، تابستان: ص ۱۷-‎۴۰.
۳۲۸۵۹DM14791سياست جنايي ماهوي در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران/ عليرضا جمشيدي، احمد مظفري.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎۹۳، تابستان: ص ۴۱-‎۶۲.
۳۲۸۶۰DM14792مدني فرانسه (اصلاحيه ۲۰۱۶)/ ابوالحسن مجتهد سليماني، محمد داودآبادي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎۹۳، تابستان: ص ۶۳-‎۹۲.
۳۲۸۶۱DM14793نقش دادستان در صيانت از حقوق و آزادي هاي عمومي در حقوق کيفري ايران/ هادي طحان نظيف، محمدحسن طهماسبي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎۹۳، تابستان: ص ۹۳-‎۱۲۰.
۳۲۸۶۲DM14794حکم هديه به قاضي در قوانين موضوعه ايران/ محمدعادل ضيائي، ايوب شافعي پور.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎۹۳، تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۳۸.
۳۲۸۶۴DM14796بررسي مشروعيت فعاليت هاي موشکي کره شمالي در پرتو حقوق بين الملل/ احمدرضا توحيدي، مسعود احسن نژاد، محمدرضا ملت.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎۹۴، پاييز: ص ۱-‎۱۹.
۳۲۸۶۵DM14797تعهد به محاکمه يا استرداد در پرونده حسن هابره/ امير بي پروا.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎۹۴، پاييز: ص ۲۱-‎۳۶.
۳۲۸۶۶DM14798اقتضاي ذات و اطلاق عقد وديعه نسبت به مجانيت/ محسن اسماعيلي، اسماعيل علي دادي تلخستاني.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎۹۴، پاييز: ص ۳۷-‎۵۴.
۳۲۸۶۷DM14799آسيب شناسي قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۸۶ از منظر قانون جلوگيري از پولشويي و عوايد ناشي از جرايم کشور افغانستان/ ابوالحسن مجتهد سليماني، محمد داودآبادي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎۹۴، پاييز: ص ۵۵-‎۹۰.
۳۲۸۶۸DM14800بررسي فقهي و حقوقي سوء رفتار با کودکان در لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان و جايگاه آن در اسناد بين المللي/ سيدباقر سيدي بنابي، سيدمرتضي موسوي تبار.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎۹۴، پاييز: ص ۹۱-‎۱۱۶.
۳۲۸۶۹DM14801بررسي فقهي حقوقي مصاديق رجوع از اقرار در امور کيفري/ قاسم محمدي، امير جليلي.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎۹۴، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۳۷.
۳۲۸۷۰DM14802اصل شخصي بودن مسووليت کيفري در حقوق بين النهرين باستان و اديان الهي خاور نزديک/ ارسلان اشرافي، امير ايروانيان.- قضاوت. ‎۱۳۹۷، سال هجدهم، شماره ‎۹۴، پاييز: ص ۱۳۹-‎۱۷۱.
۳۲۸۷۱DM14803اقدامات موثر پليس پيشگيري بر کاهش سرقت خودرو (مطالعه موردي سرکلانتري هشتم فاتب)/ مسعود مرشدي، عبدالله روزبه گل افشاني، محمدرضا سياهپور.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۷، تابستان: ص ۹-‎۳۵.
۳۲۸۷۲DM14804پيشگيري وضعي از خشونت عليه زنان/ حسنعلي موذن زادگان، فرشته صالحي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۷، تابستان: ص ۳۷-‎۶۴.
۳۲۸۷۳DM14805ارزيابي عملکرد سال هاي ۹۰-۹۳ کانون اصلاح و تربيت شهر اصفهان بر پيشگيري از تکرار جرم مددجويان/ مسعود حيدري، پويا شيراني، اميد شهبازي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۷، تابستان: ص ۶۵-‎۸۳.
۳۲۸۷۴DM14806تبارشناسي نسل سوم نظريه پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي (CPTED)/ محمدجواد نوري، محمدرضا غلامي گوهره.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۷، تابستان: ص ۸۵-‎۱۱۵.
۳۲۸۷۵DM14807بررسي رابطه هوش هيجاني و معنوي مجرمان با افراد عادي براي پيشگيري از جرم (مطالعه موردي در زندان مرکزي مشهد)/ مرضيه رحيمي، رضا دانشور ثاني، مريم جوانبخت.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۷، تابستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۵.
۳۲۸۷۶DM14808پيشگيري و مبارزه با فساد در جمهوري اسلامي ايران و چين با تاکيد بر سازمان بازرسي کل کشور/ فرهاد رهبر، مجتبي جامعي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۷، تابستان: ص ۱۷-‎۱۶۱.
۳۲۸۷۷DM14809جرائم سازمان يافته، پيشگيري وضعي از جرم و نظريه فعاليت روزمره/ نويسندگان ادوارد کلمنس، ملوين آرجي سودجين، آنتون وينکينگ؛ مترجم عبدالرحمن ميرزاخاني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۷، تابستان: ص ۱۶۳-‎۱۷۱.
۳۲۸۷۸DM14810بررسي نقش پليس فتا در پيشگيري از تخلفات فضاي مجازي/ نعيما محمدي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۸، پاييز: ص ۹-‎۳۲.
۳۲۸۷۹DM14811تاثير مديريت پيشگيري انتظامي بر کاهش سرقت از منزل/ عليرضا جزيني، مسعود مرشدي، مهدي محمدي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۸، پاييز: ص ۳۳-‎۵۸.
۳۲۸۸۰DM14812بررسي اختلاس در شبکه بانکي و ارائه راهکارهاي مقابله و پيشگيري/ کيومرث کلانتري، حسين زارعيان چناري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۸، پاييز: ص ۵۹-‎۸۱.
۳۲۸۸۱DM14813پيشگيري وضعي در مقابله با تهديد نرم با رويکرد انتظامي/ عبدالله هندياني، حسين شريف پور، حميد ابراهيمي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۸، پاييز: ص ۸۳-‎۱۱۲.
۳۲۸۸۲DM14814بررسي و شناسايي مناطق جرم خيز شهرستان سامان (اطلس جغرافيايي جرم)/ يعقوب اسيوند چم عالي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۸، پاييز: ص ۱۱۳-‎۱۳۳.
۳۲۸۸۳DM14815ارزيابي عملکرد پليس فرودگاه مهرآباد/ فريبا شايگان، هادي رضازاده.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۸، پاييز: ص ۱۳۵-‎۱۶۱.
۳۲۸۸۴DM14816پيشگيري از خشونت مرگبار جوانان در مدارس/ نويسندگان کارن ديل … [و ديگران]؛ مترجم مهري برزگر.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۸، پاييز: ص ۱۶۳-‎۱۸۲.
۳۲۸۸۵DM14817تبيين مفاهيم، گونه ها و زيرگونه هاي پيشگيري از جرم با تاکيد بر پيشگيري انتظامي/ اکبر سليمي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۹، زمستان: ص ۹-‎۳۰.
۳۲۸۸۶DM14818پيشگيري جامعه مدار از وقوع جرايم رايانه اي و متوليان آن در حقوق ايران (با رويکردي بر سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري)/ بابک پورقهرماني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۹، زمستان: ص ۳۱-‎۵۳.
۳۲۸۸۷DM14819تاثير مددکاري کلانتري ها در پيشگيري از خشونت خانگي/ حسين مهدي زاده، علي رستگار، حسين صداقت خانيکي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۹، زمستان: ص ۵۶-‎۸۰.
۳۲۸۸۸DM14820بررسي رابطه حاشيه نشيني و جرم در شهر کرمانشاه (مورد مطالعه جعفرآباد کرمانشاه)/ يحيي مصطفايي، فرزاد ترکي، مريم فرهمند.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۹، زمستان: ص ۸۲-‎۱۱۵.
۳۲۸۸۹DM14821رويکرد پيشگيرانه وضعي از جرايم ملکي در قانون پيش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹/. محسن نورپور، مسعود احمدي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۹، زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۴.
۳۲۸۹۰DM14822چرا پليس و امور پليسي به سيستم اطلاعاتي جغرافيايي نياز دارند: يک نگاه اجمالي/ نويسنده فاهوي وانگ، مترجمين خدر فرجي راد، يحيي ميرشکاران.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۴۹، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۶۳.
۳۲۸۹۱DM14823الزامات حقوق بشري مجازات ها/ قدرت اله خسروشاهي، مسعود سلطاني.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۶-‎۳۸.
۳۲۸۹۲DM14824بررسي تطبيقي قاعده ملازمه ميان احکام عقلي و احکام شرعي در فقه اماميه و عامه/ رسول مظاهري کوهانستاني، عباس نيازي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۳۹-‎۷۹.
۳۲۸۹۳DM14825بررسي وظايف و مسئوليت مدني مربيان ورزشي/ مرتضي طبيبي، ليلا مجيدي دستجردي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۸۰-‎۱۱۱.
۳۲۸۹۴DM14826بررسي حق عضويت در شرکت هاي تعاوني و سهامي/ احد طاهري.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۱۲-‎۱۴۱.
۳۲۸۹۵DM14827نقش بزه ديده در تحقق جرم کلاهبرداري و راه کارهاي پيشگيري از آن/ قدرت الله خسروشاهي … [و ديگران].- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۴۱-‎۱۸۷.
۳۲۸۹۶DM14828بررسي حدود صلاحيت دادگاه هاي کيفري در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ اعظم مهدوي پور، سيدمحمدرضا نقيبي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۵، دوره سوم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۸۸-‎۲۲۴.
۳۲۸۹۷DM14829تقابل ديدگاه مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان نسبت به غيرشرعي بودن قوانين/ ايمان رحيمي پور.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎۵، زمستان: ص ۹-‎۲۱.
۳۲۸۹۸DM14830قتل متعاقب تحريک مجني عليه در حقوق ايران و انگلستان/ حسن پوربافراني، فرزانه شکوهنده.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎۵، زمستان: ص ۲۳-‎۳۵.
۳۲۸۹۹DM14831ارائه مدل نظام مند علت شناختي جرم در ايران/ حسين جوادي حسين آبادي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎۵، زمستان: ص ۳۷-‎۶۲.
۳۲۹۰۰DM14832تحليل اثر تدليس ثالث بر نکاح زوجين/ سارا سليماني.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎۵، زمستان: ص ۶۳-‎۷۹.
۳۲۹۰۱DM14833درآمدي بر بايد و نبايد عمل گرايانه مسئله ايران و حقوق بين الملل در حجاب/ محمدجواد حيدريان دولت آبادي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎۵، زمستان: ص ۸۱-‎۱۰۲.
۳۲۹۰۲DM14834رابطه حقوق و اخلاق/ شاهين لرپري زنگنه.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎۵، زمستان: ص ۱۰۳-‎۱۱۷.
۳۲۹۰۳DM14835نگاهي حقوقي به خودکشي/ عليرضا باقري قوام آبادي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎۵، زمستان: ص ۱۱۹-‎۱۳۰.
۳۲۹۰۴DM14836رابطه حقوق مالکيت معنوي و توسعه/ انسيه نبي زاده، حامد اکبري گندماني.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۶، بهار: ص ۹-‎۳۲.
۳۲۹۰۵DM14837بررسي تطبيقي سير انتخابات رياست جمهوري در دو پارادايم حقوقي ايران و ايالات متحده/ قدرت الله نوروزي باغکمه، محمدجواد حيدريان دولت آبادي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۶، بهار: ص ۳۳-‎۶۰.
۳۲۹۰۶DM14838تبيين مباني و اصول سکولاريسم؛ با تاکيد بر تاثير آن در نظام هاي حقوقي اروپايي و ايران/ محمود صابر، حسين جوادي حسين آبادي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۶، بهار: ص ۶۱-‎۸۸.
۳۲۹۰۷DM14839درنگي در تاريخچه تدوين قانون مدني ايران/ محمدمهدي الشريف.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۶، بهار: ص ۸۹-‎۱۰۸.
۳۲۹۰۸DM14840ارتباط نفقه و تمکين در قانون مدني/ محمدمهدي صادقي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۶، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۲۴.
۳۲۹۰۹DM14841اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها/ حامد اکبري گندماني، سيامک بهارلويي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۶، بهار: ص ۱۲۵-‎۱۳۶.
۳۲۹۱۰DM14842درآمدي بر مفهوم اصل برائت در پرتو قوانين داخلي و اسناد بين المللي حقوق بشر/ حامد اکبري گندماني، محمد شمعي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۹-‎۳۸.
۳۲۹۱۱DM14843نظارت بر رئيس جمهور با تکيه بر اصل پاسخگويي/ حميدرضا مقدسين.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۹۵-‎۱۱۲.
۳۲۹۱۲DM14844تفاوت عقد ضمان مدني با ضمان تجاري/ رسول مظاهري کوهانستاني، مهسا منتظري.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۱۱۳-‎۱۲۹.
۳۲۹۱۳DM14845شرط حفظ مالکيت در قراردادهاي بيع (بررسي تطبيقي در حقوق ايران و انگلستان)/ نيلوفر آقايي، رسول مظاهري کوهانستاني.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۱۳۱-‎۱۴۳.
۳۲۹۱۴DM14846اصل تمرکز در آئين دادرسي مدني/ علي کاظمي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره پنجم، شماره ‎۷، پاييز: ص ۱۴۵-‎۱۵۹.
۳۲۹۱۵DM14847قانون اساسي يا اساس قانوني؟ پرسش عبور از حکومت قانوني به حکومت حقاني/ محمدجواد حسيني.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎۸، بهار: ص ۹-‎۲۶.
۳۲۹۱۶DM14848وضعيت بزه ديدگان تروريسم سايبري در پرتو حقوق کيفري ايران/ محسن قدير، حسين کاظمي فروشاني، نرگس اکبري.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎۸، بهار: ص ۲۷-‎۴۷.
۳۲۹۱۷DM14849بررسي جرم شناختي جرايم پزشکي در ايران/ فريد محسني، مهدي پناهي شورکند، محمد اکبري مفرد.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎۸، بهار: ص ۴۹-‎۶۸.
۳۲۹۱۸DM14850بررسي تطبيقي مباني قتل ترحمي در فقه شيعه با حقوق کيفري ايران و هلند/ محسن قدير، حسين کاظمي فروشاني، نرگس اکبري.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎۸، بهار: ص ۶۹-‎۹۰.
۳۲۹۱۹DM14851بررسي ابعاد مشروعيتي اخذ حقوق هاي نامتعارف از منظر حقوق موضوعه، فقه و عرف/ رسول مظاهري کوهانستاني، محمدجواد حيدريان دولت آبادي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎۸، بهار: ص ۹۱-‎۱۱۹.
۳۲۹۲۰DM14852جايگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظام تفکيک قواي ايران/ نوربخش رياحي.- مجله حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎۸، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۶۱.
۳۲۹۲۱DM14853شرايط قرار تامين هزينه ها در داوري تجاري بين المللي/ اعظم انصاري، رضا معبودي نيشابوري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۷۷-‎۱۹۵.
۳۲۹۲۲DM14854بررسي تعهدنامه جبران خسارت در حقوق حمل و نقل دريايي/ محسن ايزانلو، ابوالفضل شاهين، سياوش سفيداري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۱۶.
۳۲۹۲۳DM14855مقدمه اي تحليلي و انتقادي بر مطالعه تطبيقي حقوق مسئوليت مدني آمريکا/ حسن باديني، زهرا تخشيد.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۲۱۷-‎۲۳۷.
۳۲۹۲۴DM14856ضرورت موافقت زوج براي خروج زوجه از کشور/ ليلا ثمني، طاهره سادات نعيمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۵۹.
۳۲۹۲۵DM14857بررسي شرط طهارت مولد در شاهد/ مهدي حسن زاده، محمود رحيمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۲۶۱-‎۲۸۰.
۳۲۹۲۶DM14858تفسير غايت مدار قواعد شکلي/ حسين داودي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۲۸۱-‎۲۹۹.
۳۲۹۲۷DM14859بررسي فقهي شرط خيار ضمن نکاح/ جواد سرخوش، مريم عطائي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۳۰۱-‎۳۱۰.
۳۲۹۲۸DM14860سردفتري ايران و ضرورت بازبيني در روش اجراي آن/ سيدعباس سيدي آراني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۳۱۱-‎۳۲۸.
۳۲۹۲۹DM14861نقدي بر قانون هواپيمايي کشوري و ضرورت تصويب قانوني جديد در امور هواپيمايي/ امير صادقي نشاط، ميلاد صادقي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۳۲۹-‎۳۴۸.
۳۲۹۳۰DM14862ريسک پيشرفت در زيان هاي زيست محيطي. (با تاکيد بر رهنمود زيست محيطي سال ۲۰۰۴ اروپا و رويکرد کشورهاي عضو آن)/ محسن نجفي خواه، حامد ملکشاهي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۳۴۹-‎۳۶۸.
۳۲۹۳۱DM14863جايگاه معاهدات در تفسير و اجراي ماده ۷ قانون مدني/ غلامعلي قاسمي، محمدصالح تسخيري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎۸۴، زمستان: ص ۱-‎۲۲.
۳۲۹۳۲DM14864موانع داخلي الحاق ايران به کنوانسيون بيع بين المللي کالا/ بهرام تقي پور، غفور خوئيني، سميرا مسعودي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎۸۴، زمستان: ص ۲۳-‎۴۸.
۳۲۹۳۳DM14865وضعيت حقوقي مسئوليت پيش قراردادي/ مرتضي حاجي پور.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎۸۴، زمستان: ص ۴۹-‎۷۶.
۳۲۹۳۴DM14866صکوک، مصداقي از اوراق بهادار دووجهي/ محمد سلطاني، پگاه ذوالفقاري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎۸۴، زمستان: ص ۷۷-‎۱۰۰.
۳۲۹۳۵DM14867واکاوي نقش قراردادهاي هوشمند در توسعه نظام ثبت الکترونيکي اسناد/ حسين صادقي، مهدي ناصر.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎۸۴، زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۴.
۳۲۹۳۶DM14868پيشگيري از تروريسم از طريق مبارزه با تامين منابع مالي/ مهدي صبوري پور، شيما علي پور.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎۸۴، زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۶.
۳۲۹۳۷DM14869معيار تقسيم مسئوليت در فرض تعدد اسباب و تحول آن در حقوق ايران/ سيدحسين صفايي … [و ديگران].- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎۸۴، زمستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۴.
۳۲۹۳۸DM14870بازتاب دانش و فرهنگ عصر شارع در روايات ديات/ مهدي منتظرقائم.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎۸۴، زمستان: ص ۱۶۵-‎۱۹۶.
۳۲۹۳۹DM14871اطلاعات محرمانه تجاري در فقه و حقوق ايران/ ابوطالب کوشا، محمود خادمان، علي اکبر جعفري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎۸۴، زمستان: ص ۱۹۷-‎۲۲۴.
۳۲۹۴۰DM14872تقارن زماني عناصر مادي و معنوي جرم: ماهيت و رويکردها/ حسين ميرمحمدصادقي، راضيه صابري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎۸۴، زمستان: ص ۲۲۵-‎۲۶۲.
۳۲۹۴۱DM14873جايگاه اصل رسيدگي در مدت معقول در فرايند کيفري/ امير وطني، محمد نرگسيان.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎۸۴، زمستان: ص ۲۶۳-‎۲۸۲.
۳۲۹۴۲DM14874اصول بنيادين ناظر بر تضمين اصل بي طرفي قضايي در نظام بين الملل و حقوق ايران/ محمدرضا ويژه، محمدرضا محمدي کشکولي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و سوم، شماره ‎۸۴، زمستان: ص ۲۸۳-‎۳۰۴.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *