تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن‌ماه 96

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۲۹۸۱۸ DM12072 مبناي حق اسلامي لزوم پيروي از خدا/ احمد اسماعيل تبار.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۷۳ و ‎۷۴، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۲۹۸۱۹ DM12073 دفاع اختلال رواني در زمان ارتکاب جرم: تقابل حقوق متهم با منافع قرباني در حقوق کيفري بين المللي/ عليرضا تقي پور.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۷۳ و ‎۷۴، بهار و تابستان: ص ۲۱-‎۴۴.
۲۹۸۲۰ DM12074 قواعد استرداد دادخواست و دعواي بدوي در فرض تعدد اصحاب دعوا/ علي طهماسبي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۷۳ و ‎۷۴، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۷.
۲۹۸۲۱ DM12075 مباني کلامي و فقهي توبه در حقوق کيفري اسلام/ محمدحسين فضائلي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۷۳ و ‎۷۴، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۷.
۲۹۸۲۲ DM12076 اعتبارسنجي اقتصادي از منظر حقوق عمومي/ علي محمد فلاح زاده، محمود ابراهيمي، سجاد افشار.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۷۳ و ‎۷۴، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۲۹۸۲۳ DM12077 مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي مسئوليت به طرفيت دولت/ جواد کاشاني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۷۳ و ‎۷۴، بهار و تابستان: ص ۱-‎۳۷.
۲۹۸۲۴ DM12078 پيشگيري از ورشکستگي بانک ها/ محمود باقري، محبوبه ثقوري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۷۵ و ‎۷۶، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۳۲.
۲۹۸۲۵ DM12079 ماهيت حقوقي حساب وديعه در معاملات مشتقه مالي/ جواد حسين زاده، دانا معبدي، محمد حسين خاني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۷۵ و ‎۷۶، پاييز و زمستان: ص ۳۳-‎۵۴.
۲۹۸۲۶ DM12080 ماهيت و آثار قرارداد سلف موازي/ حسن ره پيک، محمدرضا کريميان.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۷۵ و ‎۷۶، پاييز و زمستان: ص ۵۵-‎۸۰.
۲۹۸۲۷ DM12081 مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در نظام کيفري ايران و فرانسه/ محسن شريفي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۷۵ و ‎۷۶، پاييز و زمستان: ص ۸۱-‎۱۱۶.
۲۹۸۲۸ DM12082 مفهوم منفعت عمومي و جايگاه آن در قانونگذاري ايران/ ناصرعلي منصوريان، عادل شيباني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۷۵ و ‎۷۶، پاييز و زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۴۲.
۲۹۸۲۹ DM12083 چالش هاي ميان بغي فقهي و قانوني/ سيداحمد ميرخليلي، عباس کلانتري خليل آباد، محمد نظري ندوشن.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۷۵ و ‎۷۶، پاييز و زمستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۹.
۲۹۸۳۰ DM12084 مسئوليت مدني ناشي از عيب توليد با رويکردي بر توليد محصولات تراريخته (به همراه مطالعه اي تطبيقي)/ ميلاد مشايخ، مرتضي شهبازي نيا، غفور خوئيني.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ‎92، زمستان: ص ۲۹-‎۵۶.
۲۹۸۳۱ DM12085 درجه بندي تعزيرات: از نوآوري تا بازانديشي/ حميد بهره مند.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ‎92، زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۵.
۲۹۸۳۲ DM12086 در انتظار قانون گرايي: تحليل متني نظريه حاکميت قانون در ايران/ سيدشهاب الدين موسوي زاده مرکيه.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ‎92، زمستان: ص ۱۷۵-‎۲۰۳.
۲۹۸۳۳ DM12087 مهلت معقول در مرحله پيش دادرسي کيفري؛ از سازوکارهاي اعمال تا ضمانت اجراي نقض/ عليرضا نوريان، احسان سليمي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ‎92، زمستان: ص ۲۲۹-‎۲۵۴.
۲۹۸۳۴ DM12088 جمع ضمانت اجراهاي اصلي تخلف از اجراي قرارداد در فقه اماميه، حقوق ايران و انگلستان/ سيديونس نوراني مقدم، بيژن حاجي عزيزي، محمدجواد عيوضي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ‎92، زمستان: ص ۳۳۷-‎۳۶۲.
۲۹۸۳۵ DM12089 توافق بر خسارت تاخير تاديه با تاکيد بر رويه قضايي/ رضا مقصودي، حسين داودي.- راي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۱۷-‎۳۶.
۲۹۸۳۶ DM12090 دعواي مطالبه اجرت المثل ايام تصرف املاک تصرف شده از سوي دستگاه هاي اجرايي در راستاي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني/ مهدي فتاحي.- راي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 13‎، زمستان: ص ۳۷-‎۵۶.
۲۹۸۳۷ DM12091 تاثير ازدواج مجدد بر پرداخت مستمري به همسر بيمه شده متوفي در آئينه آراء صادره از ديوان عدالت اداري/ زهرا بيدار.- راي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۵۷-‎۶۵.
۲۹۸۳۸ DM12092 تاثير قوه قاهره بر مطالبه وجه التزام قراردادي (نقد آراء شعبه 215 دادگاه عمومي حقوقي تهران و شعبه ۴۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران)/ علي رضائي.- راي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۶۷-‎۸۰.
۲۹۸۳۹ DM12093 ضابطه حقوقي تشخيص صلاحيت مراجع مقررات گذار بخشي و فرابخشي/ محمد صادقي.- راي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۸۱-‎۹۸.
۲۹۸۴۰ DM12094 تخفيف حبس، از تقليل تا تبديل/ رضا زهروي، رسول احمدزاده، سينا رستمي.- راي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۹۹-‎۱۱۴.
۲۹۸۴۱ DM12095 فور و تراخي در اعمال وکالت در طلاق از سوي زوجه/ زکيه نعيمي.- راي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎13، زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۲۰.
۲۹۸۴۲ DM12096 تحليلي بر روابط شرط پذيرش مسئوليت/جبران خسارت و انتقال آن به بيمه گر/ محمود باقري، عادل ابراهيم پور اسنجان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۵۸۹-‎۶۰۸.
۲۹۸۴۳ DM12097 تجارت جنين در حقوق داخلي و بين المللي/ بهرام تقي پور.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۰۹-‎۶۲۹.
۲۹۸۴۴ DM12098 دکترين استيفاي حق در حوزه علائم تجاري با نگاهي بر حقوق مصرف کننده/ سعيد حبيبا، محبت مظفري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۳۱-‎۶۴۶.
۲۹۸۴۵ DM12099 مقايسه ابعاد حقوقي اعتبارات اسنادي و تعهد پرداخت بانکي/ محسن صادقي، سميرا سليمان زاده.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۴۷-‎۶۶۶.
۲۹۸۴۶ DM12100 بانکداري بدون ربا و آزادسازي خدمات بانکي در سازمان جهاني تجارت/ امير صادقي نشاط، سيدمرتضي پورميرغفاري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۶۷-‎۶۸۲.
۲۹۸۴۷ DM12101 وضعيت حقوقي “مراعي” به منزله وضعيتي در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ/ عباس کريمي، هادي شعباني کندسري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۸۳-‎۷۰۲.
۲۹۸۴۸ DM12102 تصفيه ويژه/ عباس ميرشکاري، افروز صمدي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۰۳-‎۷۲۱.
۲۹۸۴۹ DM12103 بيشينه سازي ثروت به مثابه معياري براي ارزيابي قواعد حقوقي/ سيدمرتضي نعيمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۲۳-‎۷۴۲.
۲۹۸۵۰ DM12104 مرجع صالح براي رسيدگي اعتراض شخص ثالث به راي و اعتراض ثالث اجرايي (با تاکيد بر رويه قضايي ايران)/ خيرالله هرمزي، حبيب بابايي قره قشلاقي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۴۳-‎۷۶۱.
۲۹۸۵۱ DM12105 حقوق رقابت بين الملل/ محمدحسين وکيلي مقدم.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۶۳-‎۷۸۱.
۲۹۸۵۲ DM12106 چين، اروپا و چالش حقوق بشري همکاري هاي فراگير/ فريبرز ارغواني.- سياست (مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران). ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۱۵-‎۸۳۲.
۲۹۸۵۳ DM12107 مباني فقهي – حقوقي جرم انگاري تجاوز زناشويي/ سيدعليرضا ميرکمالي.- خانواده پژوهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎51، پاييز: ص ۳۸۹-‎۴۰۵.
۲۹۸۵۴ قاعده مجرميت متقابل در حقوق جزاي بين الملل ايران/ معصومه شکفته گوهري، مجتبي جاني پور اسکلکي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز – زمستان: ص ۵-‎۴۱.
۲۹۸۵۵ حمله سايبري به مثابه جنايت تجاوز و بررسي صلاحيت ديوان کيفري بين المللي در رسيدگي به آن/ پرستو اسمعيل زاده ملاباشي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز – زمستان: ص ۴۳-‎۶۵.
۲۹۸۵۶ رويکرد امنيت مدار به حقوق کيفري و رهيافت هاي آن در فرايند دادرسي کيفري؛ (با تاکيد بر حقوق کيفري ايران، فرانسه و ايالات متحده)/ نبي اله غلامي، شهلا معظمي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز – زمستان: ص ۶۷-‎۱۰۰.
۲۹۸۵۷ تاثير نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه هاي کيفري بين المللي در زمينه مجازات اعدام/ عليرضا تقي پور.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز – زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۵.
۲۹۸۵۸ بسترهاي بزه ديدگي جنسي در مقررات غيرکيفري (با تاکيد بر قانون مدني و قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست)/ سيدمنصور ميرسعيدي، نرگس السادات عطايي حسين آبادي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز – زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۹.
۲۹۸۵۹ اقدامات بين المللي در پيشگيري و مقابله کيفري با تروريسم دريايي/ پيـمان حکيـم زاده خوئي، محسن عبدالهي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز – زمستان: ص ۱۵۱-‎۱۸۹.
۲۹۸۶۰ DM12108 ماهيت تعهد ايمني و کاربرد آن در مسووليت مدني پزشک در حقوق ايران و فرانسه/ مريم ثقفي، عليرضا يزدانيان، محمود جلالي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۳۵.
۲۹۸۶۱ DM12109 مباني مسووليت شرکت مادر در قبال شرکت تابع (مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي انگليس و ايران)/ علي رضائي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۷-‎۷۳.
۲۹۸۶۲ DM12110 نظريه تعميق ناتواني شرکت تجاري در پرداخت دين (مطالعه در حقوق آمريکا و ايران)/ حبيب رمضاني آکردي، محمد عيسائي تفرشي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۵-‎۱۰۸.
۲۹۸۶۳ DM12111 فرايند مذاکره مجدد قراردادهاي سرمايه گذاري/ عبدالحسين شيروي، فريده شعباني جهرمي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۹-‎۱۲۴.
۲۹۸۶۴ DM12112 قاعده حل تعارض در تعيين قانون حاکم بر اوراق بهادار/ محمد صادقي، سيدنصرالله ابراهيمي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۵-‎۱۵۳.
۲۹۸۶۵ DM12113 تاثيرات جهاني شدن بر مقوله حمايت از حقوق محيط زيست/ سماء فرخنده نژاد، عليرضا آرش پور، ليلا رئيسي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۵۵-‎۱۸۴.
۲۹۸۶۶ DM12114 حمايت از حق شهرت در پرتو حقوق مالکيت فکري با رويکرد تطبيقي/ عميد محمدي، محمد صالحي مازندراني، مهدي زاهدي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۸۵-‎۲۱۴.
۲۹۸۶۷ DM12115 صلاحيت دادگاه هاي داخلي در رسيدگي به جنايت تجاوز ارضي/ حسن پوربافراني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۷-‎۲۹.
۲۹۸۶۸ DM12116 قانون گذاري و قانون مداري با مطالعه انتقادي حقوق کيفري افغانستان/ محمد صدر توحيدخانه.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۳۱-‎۶۲.
۲۹۸۶۹ DM12117 بررسي کارکردهاي بازپرورانه اجراي حق برخورداري از آموزش و پرورش در زندان هاي استان اصفهان/ الناز جهانگيري، سعيد قماشي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۶۳-‎۹۱.
۲۹۸۷۰ DM12118 تبيين مفهوم و جايگاه “فعل ناشي از ترک فعل” در حقوق کيفري فرانسه، سوئيس و ايران/ محمود روح الاميني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۹۳-‎۱۱۶.
۲۹۸۷۱ DM12119 دفاع پيشگيرانه در حقوق ايران/ ابوالحسن شاکري، عباس سلمان پور.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۴.
۲۹۸۷۲ DM12120 مطالعه تطبيقي بازرسي و تفتيش وسايل نقليه در حقوق ايران و امريکا/ غلامحسن کوشکي، سحر سهيل مقدم.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 2 (پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۶۱.
۲۹۸۷۳ DM12121 دادستان انتخابي؛ مباني و زمينه هاي تاريخي/ محمد متين پارسا، مهدي شيدائيان.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۲.
۲۹۸۷۴ DM12122 تحليل حکم تداخل قصاص طرف در قصاص نفس (موضوع مواد 296-299 ق.م.ا. مصوب 92)/ حميد مسجدسرائي، سعيد مولوي وردنجاني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 2 (پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۱۸۳-‎۲۱۰.
۲۹۸۷۵ DM12123 بايسته هاي جرم انگاري براي حمايت از کودکان خياباني/ رحيم نوبهار، فاطمه صفاري.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎6 (پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۲۱۱-‎۲۳۱.
۲۹۸۷۶ DM12124 نقد رويکرد قانون گذار کيفري ايران در نحوه انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقي/ امين نيکومنظري، فريد محسني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎6 (پياپي ‎16)، پاييز و زمستان: ص ۲۳۳-‎۲۵۸.
۲۹۸۷۷ DM12125 شرايط عمومي موافقتنامه داوري در حقوق ايران و حقوق بين الملل/ آرزو پادير.- انديشمندان حقوق. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 14، پاييز: ص ۵-‎۲۰.
۲۹۸۷۸ DM12126 تحليل جايگاه اصل صلاحيت جهاني در اساسنامه ديوان بين المللي کيفري (ICC) و قانون مجازات اسلامي/ مصطفي فروتن، ارسلان اشرافي.- انديشمندان حقوق. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎14، پاييز: ص ۲۱-‎۴۰.
۲۹۸۷۹ DM12127 جايگاه برجام در حقوق ايران و حقوق بين الملل/ محمد قربان زاده.- انديشمندان حقوق. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎14، پاييز: ص ۴۱-‎۵۲.
۲۹۸۸۰ DM12128 زمان اقامه دليل در دعاوي مدني/ اميد جمشيدي، محمد ذالي.- انديشمندان حقوق. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎14، پاييز: ص ۵۳-‎۶۴.
۲۹۸۸۱ DM12129 مطالعه تطبيقي حق آزادي بيان از منظر اسلام و اسناد بين المللي/ حسين کاظمي فروشاني، نرگس اکبري.- انديشمندان حقوق. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎14، پاييز: ص ۶۵-‎۸۸.
۲۹۸۸۲ DM12130 بررسي نقش ساختار سازماني کلانتري و پاسگاه ها در پيشگيري انتظامي مناطق حاشيه نشين کلان شهر مشهد مقدس/ عبدالله هندياني … [و ديگران].- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎43، تابستان: ص ۱-‎۳۸.
۲۹۸۸۳ DM12131 بررسي مباني پيشگيري اجتماعي از جرم و پليس جامعه محور/ مراد عباسي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎43، تابستان: ص ۴۶-‎۷۴.
۲۹۸۸۴ DM12132 مقايسه بهزيستي روانشناختي زندانيان جرايم مختلف/ احمد سوري، مقداد ابراهيمي آزاد.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎43، تابستان: ص ۷۵-‎۱۰۲.
۲۹۸۸۵ DM12133 بررسي تاثير خانواده نابسامان در گرايش افراد به جرائم مواد مخدر و راهکارهاي پيشگيرانه/ اکبر زمان زاده، نوروز قانع فر.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎43، تابستان: ص ۱۲۹-‎۱۴۹.
۲۹۸۸۶ DM12134 بايسته هاي ميانجي گري کيفري در بوته سياست تقنيني نوين ايران (با تاکيد بر قانون آيين دادرسي کيفري و آيين نامه ميانجي گري کيفري)/ مهديه مهديزاد پايدار، شادي عظيم زاده.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎43، تابستان: ص ۱۵۱-‎۱۸۵.
۲۹۸۸۷ DM12135 بهبود اثربخشي در اجراي پروژه هاي پيشگيري وضعي از جرم/ مجيد قورچي بيگي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎43، تابستان: ص ۱۸۷-‎۲۰۵.
۲۹۸۸۸ DM12136 حق دسترسي به داروها و حق حمايت از اختراعات دارويي/ محسن برهاني، مهرنوش ابوذري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره ‎99، پاييز: ص ۱۱-‎۲۹.
۲۹۸۸۹ DM12137 ارزيابي مسئوليت مدني و مقررات ايمني در پيشگيري از فعاليت هاي خطرآفرين/ حسن باديني، سميه عباسي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره ‎99، پاييز: ص ۳۱-‎۵۸.
۲۹۸۹۰ DM12138 پاسخ کيفري در قبال هرزه نگاري سايبري در اسناد بين المللي و قانون جرايم رايانه اي مصوب ۱۳۸۸/ عليرضا تقي پور، مرتضي زرينه.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره ‎99، پاييز: ص ۵۹-‎۸۲.
۲۹۸۹۱ DM12139 تفکيک صلاحيت ديوان عدالت اداري و دادگاه عمومي در دعاوي مسئوليت مدني عليه دولت/ محمد جلالي، محمد حسنوند، ايوب ميري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره ‎99، پاييز: ص ۸۳-‎۱۱۰.
۲۹۸۹۲ DM12140 مباني نظري، اهداف و شيوه هاي جبران خسارات در حقوق رقابت/ رضا خشنودي، رضا علي پور، سيدعليرضا شکوهيان.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره ‎99، پاييز: ص ۱۱۱-‎۱۳۵.
۲۹۸۹۳ DM12141 حضور سازمان هاي مردم نهاد در فرآيند کيفري در پرتو قانون آيين دادرسي کيفري/ محمدحسين رمضاني قوام آبادي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره ‎99، پاييز: ص ۱۳۷-‎۱۶۵.
۲۹۸۹۴ DM12142 تحليل حقوقي و اقتصادي سود معين در مضاربه بانکي/ محمد سلطاني، شهرزاد حدادي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره ‎99، پاييز: ص ۱۶۷-‎۱۹۷.
۲۹۸۹۵ DM12143 تحليل جرايم شرکتي در پرتو نظام هاي اقتصادي/ مجيد صادق نژاد نائيني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره ‎99، پاييز: ص ۱۹۹-‎۲۲۵.
۲۹۸۹۶ DM12144 گستره و قلمرو حريم خصوصي در فضاي مجازي/ يونس فتحي، خيراله شاهمرادي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره ‎99، پاييز: ص ۲۲۷-‎۲۵۰.
۲۹۸۹۷ DM12145 شرط رعايت تعهدات معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري در پرتو رويه داوري بين المللي/ پروين محمدي ديناني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره ‎99، پاييز: ص ۲۵۱-‎۲۷۹.
۲۹۸۹۸ DM12146 تاثير تغيير جنسيت در ارث از ديدگاه مذاهب اسلامي و حقوق ايران/ محمد داودآبادي، ابوالحسن مجتهد سليماني، صادق حسن زاده.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۹-‎۳۳.
۲۹۸۹۹ DM12147 ماهيت و آثار صکوک مرابحه در سازمان بورس و اوراق بهادار/ فرشاد اکبري.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۳۵-‎۵۳.
۲۹۹۰۰ DM12148 بررسي فقهي – حقوقي تبديل به غير اوقاف عامه با تاکيد بر مساجد/ مرتضي فياض.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۵۵-‎۷۳.
۲۹۹۰۱ DM12149 بررسي مصاديق شروط ناعادلانه قرارداد/ مسعود ضيغم زاده، محمدحسين بياتي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۹۳.
۲۹۹۰۲ DM12150 ساز و کارهاي حقوقي حمايت از شخص ضعيف در قرارداد در نظام حقوقي ايران/ ميثم مرادي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۹۵-‎۱۱۱.
۲۹۹۰۳ DM12151 طرح دعواي جمعي در دعاوي مالکيت فکري/ سعديه رشيدي بچاي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۶.
۲۹۹۰۴ DM12152 ايجاد ترس از اعمال خشونت به مثابه تهاجمي عليه تماميت رواني اشخاص، در نظام هاي کيفري ايران و انگلستان/ سيدمحمد حسيني، امير اعتمادي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎21، زمستان: ص ۹-‎۳۸.
۲۹۹۰۵ DM12153 ماهيت اختيار و جايگاه آن در حقوق کيفري/ محمدهادي صادقي، فرزاد تنهايي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎21، زمستان: ص ۳۹-‎۷۲.
۲۹۹۰۶ DM12154 تبديل قصاص در حقوق کيفري ايران/ حسن مرادي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎21، زمستان: ص ۷۳-‎۱۱۴.
۲۹۹۰۷ DM12155 بررسي تطبيقي حمايت از شهود در قانون آيين دادرسي کيفري ايران و منشور شهود انگلستان/ غلامحسن کوشکي، زهرا اميني.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎21، زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۵۳.
۲۹۹۰۸ DM12156 تحليل عنصر محور رکن معنوي جنايات عمدي در صلاحيت ديوان کيفري بين المللي/ جلال الدين قياسي، ايمان محترم قلاتي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎21، زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۹۶.
۲۹۹۰۹ DM12157 واکاوي ادله و مباني عدم مسئوليت پزشک در پرتوي آموزه هاي فقه/ صالح منتظري، سيدمحمدعلي صدر طباطبايي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎21، زمستان: ص ۱۹۷-‎۲۲۶.
۲۹۹۱۰ DM12158 ممنوعيت بازرسي تلفن همراه و بايسته هاي آن؛ جلوه اي از حريم خصوصي متهم در رويه قضايي و دستاوردهاي آن/ جواد صالحي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎21، زمستان: ص ۲۲۷-‎۲۵۰.
۲۹۹۱۱ DM12159 شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهي به رويه قضايي)/ محمد بافهم، عزيزاله فهيمي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎21، زمستان: ص ۹-‎۳۸.
۲۹۹۱۲ DM12160 ابعاد حقوقي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت در زمينه مقررات صادرات و واردات/ محمدرضا پاسبان، سعيد جواندل، علي حيدريان اله آباد.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎21، زمستان: ص ۳۹-‎۶۹.
۲۹۹۱۳ DM12161 مباني فلسفي حق افراد بر داشتن حداقل دارايي از ديدگاه حقوق خصوصي (همراه با مطالعه تطبيقي)/ رحيم پيلوار.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎21، زمستان: ص ۶۹-‎۹۳.
۲۹۹۱۴ DM12162 شرط فعل بر ثالث/ مهدي حسن زاده، احد شاهي دامن جاني، حسن علي پور.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎21، زمستان: ص ۹۳-‎۱۱۷.
۲۹۹۱۵ DM12163 منطق اعتبار قاعده حقوقي در منطقه الفراغ/ شعبان حق پرست، کورش کاوياني، حامد کهوند.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎21، زمستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۷.
۲۹۹۱۶ DM12164 ماهيت و مبناي تعديل در حقوق ايران و فيديک/ حبيب اله رحيمي، سعيده عليزاده.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎21، زمستان: ص ۱۴۷-‎۱۷۶.
۲۹۹۱۷ DM12165 ماهيت حقوقي نهاد داوري/ همايون مافي، محمدحسين تقي پور.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎21، زمستان: ص ۱۷۷-‎۲۰۵.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up