تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند‌ماه 96

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۲۹۹۳۵ DM12166 محدوديت هاي آزادي هاي عمومي در حکومت هاي اسلامي و سکولار/ علي بهادري جهرمي، علي فتاحي زفرقندي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳-‎۲۰.
۲۹۹۳۶ DM12167 حق بر شهروندي؛ گذار از وضع طبيعي به سوي جامعه مدني/ مهناز بيات کميتکي، مهدي بالوي، رقيه عسگرزاده مزرعه.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۳-‎۴۴.
۲۹۹۳۷ DM12168 هدف و منبع رويکرد تفسيري فقه اسلامي در قياس با تفسير کارگردگرا/ حسين سيمايي صراف، ابراهيم عبدي پور، جواد معتمدي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۷-‎۷۰.
۲۹۹۳۸ DM12169 پژوهش تطبيقي تشريفات اراده در ايقاع در حقوق اسلام و غرب/ محمد صالحي مازندراني، حانيه ذاکري نيا.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۳-‎۹۸.
۲۹۹۳۹ DM12170 ماهيت، شرايط و آثار اصل ضرورت نظامي در دو نظام حقوقي اسلام و حقوق بشردوستانه بين المللي/ عباسعلي عظيمي شوشتري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۲.
۲۹۹۴۰ DM12171 تاملي بر نسبت ميان حمايت از اقليت ها و صلح و امنيت منطقه اي در اسلام و حقوق بين الملل/ مصطفي فضائلي، موسي کرمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۶.
۲۹۹۴۱ DM12172 جايگاه حقوقي تبليغ توسل به زور عليه دولت ها با تاکيد بر رهيافت اسلامي/ غلامعلي قاسمي، مسلم ملکي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۸.
۲۹۹۴۲ DM12173 تاملي بر نظريه ي خانه نشيني زن در فقه اسلامي/ فرج الله هدايت نيا.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم،شماره ‎۷۶، تابستان: ص.۷-‎۲۴.
۲۹۹۴۳ DM12174 تحليل جرم امتناع از ثبت نکاح موقت و تبيين چالش هاي آن/ سيد عليرضا ميرکمالي، سيدمهدي کاظمي.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم،شماره ‎۷۶، تابستان: ص. ۲۵-‎۵۵.
۲۹۹۴۴ DM12175 نقدي بر ادله ي لزوم رشد کيفري از منظر فقه و حقوق/ عبدالله بهمن پوري، عبدالرضا شريفي، ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم،شماره ‎۷۶، تابستان: ص. ۵۷-‎۷۹.
۲۹۹۴۵ DM12176 بررسي حقوقي اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وي در ازدواج مجدد زوج/ مهدي رحماني، حميد ابهري، علي اکبر ايزدي فرد.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم،شماره ‎۷۶، تابستان: ص. ۸۱-‎۱۰۷.
۲۹۹۴۶ DM12177 نگاهي بر رويه ي نهادهاي بين المللي در هنجارسازي و توسيع مفاهيم حوزه ي زنان/ هاله حسيني اکبري نژاد، حوريه حسيني اکبري نژاد.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم،شماره ‎۷۶، تابستان: ص. ۱۳۷-‎۱۵۸.
۲۹۹۴۷ DM12178 بررسي فقهي- حقوقي لزوم سکونت زوجين در منزل مشترک/ پوريا رضي، ميثم رامشي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ‎۶۷، پاييز و زمستان: ص. ۵-‎۲۹.
۲۹۹۴۸ DM12179 مطالعه فقهي ـ حقوقي اذن زوج در اعمال جراحي زيبايي زوجه/ حميدرضا صالحي، نرگس باقري مطلق.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ‎۶۷، پاييز و زمستان: ص. ۳۱-‎۵۶.
۲۹۹۴۹ DM12180 سياست هاي کلان فرهنگي خانواده در پرتو آموزه هاي ديني/ فاطمه سرخ حصاري، فائزه عظيم زاده اردبيلي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ‎۶۷، پاييز و زمستان.
۲۹۹۵۰ DM12181 اعتبار عربي بودن در صيغه عقد نکاح از منظر فقه اماميه و حقوق ايران/ سيد احمد مير حسيني، احمد صابري مجد.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ‎۶۷، پاييز و زمستان: ص. ۸۱-‎۱۰۰.
۲۹۹۵۱ DM12182 جايگاه فقهي و حقوقي مهريه در نظام حقوقي ايران با تأکيد بر قانون حمايت خانواده 1391/ عبدالله بهمن پوري، سهيلا جعفرپور.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ‎۶۷، پاييز و زمستان: ص. ۱۰۱-‎۱۲۵.
۲۹۹۵۲ DM12183 بازخواني ادله فقهي حق امتناع زوجه/ اعظم غياثي ثاني.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ‎۶۷، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۷-‎۱۴۲.
۲۹۹۵۳ DM12184 بررسي نوع نگرش کارکردگرايي به انسان و تأثير آن برحقوق بنيادين بشر/ علي اسداله زاده، خيراله پروين.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۷)، بهار و تابستان: ص. ‎۷.
۲۹۹۵۴ DM12185 تحليل ابعاد معناشناختي لفظ قانون در اصول قانون اساسي/ ايوب نوراللهي، فاطمه قدرتي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۷)، بهار و تابستان: ص. ‎۲۳.
۲۹۹۵۵ DM12186 تبيين نهاد مجازات در حقوق کيفري اديان ابراهيمي؛ با رويکرد تطبيقي بين اسلام و يهوديت/ پيمان کمالوند.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۷)، بهار و تابستان: ص.‎۳۷.
۲۹۹۵۶ DM12187 اصول حقوق عمومي در انديشه فارابي/ عليرضا گياهي، جمشيد صفاري، ابراهيم موسي زاده.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۷)، بهار و تابستان: ص. ‎۵۵.
۲۹۹۵۷ DM12188 جايگاه حقوقي نظم عمومي، در معارف اسلامي و اسناد بين المللي/ محسن يوسف وند، سيدحسن عابديان کلخوران.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۷)، بهار و تابستان: ص. ‎۸۷.
۲۹۹۵۸ DM12189 بررسي حقوق و تکاليف غير مالي زوجين بر اساس مصلحت خانواده با رويکردي بر نظر امام خميني (س)/ سيدمحمد موسوي بجنوردي، بتول مهرگان صومعه سرايي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره ‎76، پاييز: ص ۱-‎۲۰.
۲۹۹۵۹ DM12190 ماهيت حقوقي دفاع مشروع و مستندات فقهي آن با رويکردي به آراي امام خميني (س)/ قربانعلي بختياري.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره ‎76، پاييز: ص ۲۱-‎۵۲.
۲۹۹۶۰ DM12191 بررسي شرط در ايقاعات با رويکردي بر نظر امام خميني (س)/ صبا حقيقت.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره ‎76، پاييز: ص ۷۷-‎۸۹.
۲۹۹۶۱ DM12192 مباني نظري حق آزادي زنان از ديدگاه امام خميني (س)/ سيداحمد ميرخليلي، عبدالقادر محمدي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره ‎76، پاييز: ص ۱۱۹-‎۱۴۳.
۲۹۹۶۲ DM12193 مالکيت معدن از منظر فقهاي اماميه با رويکردي بر ديدگاه امام خميني (س)/ قدرت الله نيازي، کريم کوخايي زاده.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره ‎76، پاييز: ص ۱۴۵-‎۱۶۰.
۲۹۹۶۳ DM12194 مطالعه تطبيقي نوآوري هاي قانون حمايت خانواده سال ۹۱ در حقوق مالي اجرت المثل و نحله با فقه اماميه/ فاطمه خليجيان، ابوذر ابراهيمي ترکمان.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎31، بهار: ص ۱۱-‎۵۴.
۲۹۹۶۴ DM12195 ماهيت حقوقي عقود مجاني با شرط عوض/ شکراله نيکوند.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎31، بهار: ص ۵۵-‎۷۲.
۲۹۹۶۵ DM12196 موسسات مدعي حق اختراع: چالشي نوين در حوزه حقوق اختراعات ايالات متحده با نگاهي به حقوق ايران/ محمدمهدي علي عسگري زماني، سوده ناطق نوري.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎31، بهار: ص ۷۳-‎۱۰۳.
۲۹۹۶۶ DM12197 بررسي عوامل تکرار جرم نوجوانان بزهکار استان تهران در پرتو جرم شناسي تعامل گرا/ قاسم قاسمي، مونا کيهان پور.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎31، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۲۹.
۲۹۹۶۷ DM12198 چالش هاي مهم در قراردادهاي الکترونيک در حقوق ايران/ محسن رستمي، پرويز ساورائي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎31، بهار: ص ۱۳۱-‎۱۵۱.
۲۹۹۶۸ DM12199 تاثير استراتژي هاي تجاري شرکت هاي بيمه بر توسعه محصول جديد/ راضيه صمدي پور، علي خوش اخلاق، حميد شفيع زاده.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎31، بهار: ص ۱۵۳-‎۱۷۶.
۲۹۹۶۹ DM12200 تعديل در قراردادهاي پيمانکاري/ غزاله ميرهادي تفرشي، عزت الله عراقي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎31، بهار: ص ۱۷۷-‎۱۹۸.
۲۹۹۷۰ DM12201 امکان سنجي ايجاد نهاد تجديد نظر در پرتو ارزيابي انتقادي نظام ابطال آراي ايکسيد (ICSID) و تجربه موفق هيئت تجديد نظر سازمان تجارت جهاني/ ابراهيم بيگ زاده، محمد مخبر.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎80، زمستان: ص ۱۱-‎۴۱.
۲۹۹۷۱ DM12202 جايگاه رهن دين در سرمايه گذاري و تامين منابع مالي با نگاهي اجمالي به رهن دين در صنعت نفت/ محمود باقري، زهرا گودرزي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎80، زمستان: ص ۴۳-‎۶۴.
۲۹۹۷۲ DM12203 ويتگنشتاين متاخر و حقوق/ سيدمحمد قاري سيدفاطمي، پرهام مهر آرام.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎80، زمستان: ص ۶۵-‎۸۸.
۲۹۹۷۳ DM12204 عقد ضمان به مثابه وثيقه عيني/ جليل قنواتي، محمد محلي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎80، زمستان: ص ۸۹-‎۱۱۱.
۲۹۹۷۴ DM12205 اقتصاد سياسي بزهکاري دولت در نظام اقتدارگراي فراگير/ نسرين مهرا، مهدي پرويني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎80، زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۳.
۲۹۹۷۵ DM12206 تمايز بين نابودسازي به عنوان مصداقي از جنايت عليه بشريت با نسل کشي در پرتو اساسنامه ديوان کيفري بين المللي/ سيدقاسم زماني، رضا شيران خراساني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎80، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۶.
۲۹۹۷۶ DM12207 جايگاه دفاع استفاده آزمايشي از اختراع در دعواي نقض حق اختراع: استثنايي مطلق يا مقيد؟/ ميرقاسم جعفرزاده، زينب غفوري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎80، زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۸۶.
۲۹۹۷۷ DM12208 بين المللي شدن حقوق عمومي معاصر؛ جلوه ها و مصاديق/ بيژن عباسي، علي سهرابلو.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎80، زمستان: ص ۱۸۷-‎۲۱۱.
۲۹۹۷۸ DM12209 بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات توسط شوراي نگهبان: تاملي ديگر/ اسدالله ياوري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎80، زمستان: ص ۲۱۳-‎۲۳۷.
۲۹۹۷۹ DM12210 ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني در آيين نظريه تعديل پول/ کامران آقايي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎80، زمستان: ص ۲۳۹-‎۲۵۸.
۲۹۹۸۰ DM12211 معيارهاي انطباق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادي/ محمد سلطاني، مهسا لساني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎80، زمستان: ص ۲۵۹-‎۲۸۲.
۲۹۹۸۱ DM12212 بررسي انتقادي حاکميت حقوقي ساختار فني اينترنت بر فضاي مجازي/ عبداله رجبي، نسرين ترازي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎80، زمستان: ص ۲۸۳-‎۳۰۷.
۲۹۹۸۲ DM12213 بررسي شمول مقررات ورشکستگي نسبت به اشخاص حقوق عمومي در ايران/ عليرضا عالي پناه.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎80، زمستان: ص ۳۰۹-‎۳۳۶.
۲۹۹۸۳ DM12214 حقوق حاکم بر اموال نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران/ امين مختاري دستنائي، حامد کرمي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎80، زمستان: ص ۳۳۷-‎۳۶۱.
۲۹۹۸۴ DM12215 بازپژوهي ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پيش از استقرار/ سيف اله احدي، محمدتقي فخلعي، محمدحسن حائري.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره ‎111، زمستان: ص ۹-‎۳۰.
۲۹۹۸۵ DM12216 پژوهشي پيرامون شرط خيار به موجب استيمار/ محمدعلي خورسنديان، مجيد سربازيان، سجاد برزگري.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره ‎111، زمستان: ص ۳۱-‎۵۰.
۲۹۹۸۶ DM12217 بررسي تاثير جهت نامشروع در صحت و فساد معاملات/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، معصومه حميدي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره ‎111، زمستان: ص ۶۹-‎۸۸.
۲۹۹۸۷ DM12218 واکاوي ادله فقهي شيعه درباره شرطيت بلوغ در صحت معاملات/ رضاعلي کرمي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره ‎111، زمستان: ص ۸۹-‎۱۱۰.
۲۹۹۸۸ DM12219 بررسي قاعده فقهي “حرمت اکل مال به باطل” از دريچه حقوق و اقتصاد/ شادي کسنوي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره ‎111، زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۴.
۲۹۹۸۹ DM12220 آثار سوگند نفي علم در فقه و حقوق ايران/ همايون مافي، رضا رضايي مقدم.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره ‎111، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۲.
۲۹۹۹۰ نقد و بررسي قانون پيشگيري از جرم مصوب ۷/۶/۱۳۹۴/ عباس شيري.- فصلنامه علمي تخصصي رهيافت پيشگيري. ‎۱۳۹۶، پيش شماره ‎۱، پاييز: ص. ۸-‎۱۹.
۲۹۹۹۱ ضرورت گفتمان سازي در حوزه پيشگيري از وقوع جرم/ سهيلا صادقي فسايي.- فصلنامه علمي تخصصي رهيافت پيشگيري. ‎۱۳۹۶، پيش شماره ‎۱، پاييز: ص. ۳۶-‎۴۳.
۲۹۹۹۲ فرمان هشت ماده اي امام خميني(ره) با رويکردي پيشگيرانه چه رنگي است؟/ سيدعلي قادري.- فصلنامه علمي تخصصي رهيافت پيشگيري. ‎۱۳۹۶، پيش شماره ‎۱، پاييز: ص. ۵۶-‎۸۷.
۲۹۹۹۳ ارزيابي سياست هاي کيفري در برابر جرايم خشونت آميز از طريق تحليل شاخص هاي کمي/ حسينعلي عطوف.- فصلنامه علمي تخصصي رهيافت پيشگيري. ‎۱۳۹۶، پيش شماره ‎۱، پاييز: ص. ۱۳۰-‎۱۴۹.
۲۹۹۹۴ پيش بيني بزه کاري نوجوانان بر اساس خود کنترلي و اجبار والديني و ارائه راهکارهاي پيشگيرانه/ مرتضي عندليب کورايم.- فصلنامه علمي تخصصي رهيافت پيشگيري. ‎۱۳۹۶، پيش شماره ‎۱، پاييز: ص. ۱۵۳-‎۱۶۷.
۲۹۹۹۵ DM12221 نقش عرف لفظي در تفسير قرارداد در حقوق موضوعه با رويکرد فقهي/ رضا رحيمي دهسوري، حميدرضا شاه باباي، عبدالله اميدي فرد.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎2 (پياپي ‎12)، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۱۰.
۲۹۹۹۶ DM12222 تعهدات قراردادي و شيوه هاي جبران نقض در معاملات بازار فيزيکي بورس هاي کالايي/ سيدمرتضي شهيدي، ابراهيم عبدي پور فرد.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎2 (پياپي ‎12)، پاييز و زمستان: ص ۱۱-‎۲۲.
۲۹۹۹۷ DM12223 تحولات مسئوليت مدني ناشي از فعل زيان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامي جديد ۱۳۹۲/ سعيده صالحي، سيدحسين صفايي، بختيار عباسلو.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎2 (پياپي ‎12)، پاييز و زمستان: ص ۲۳-‎۳۴.
۲۹۹۹۸ DM12224 مقايسه مبناي مسئوليت گمرک و مرجع تحويل گيرنده/ افروز صمدي.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎2 (پياپي ‎12)، پاييز و زمستان: ص ۳۵-‎۴۵.
۲۹۹۹۹ DM12225 واکاوي روايي فقهي – حقوقي وقف حقوق معنوي/ احسان علي اکبري بابوکاني، حسين حقيقت پور.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎2 (پياپي ‎12)، پاييز و زمستان: ص ۴۶-‎۵۷.
۳۰۰۰۰ DM12226 بررسي ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد/ جليل قنواتي، عبداله رجبي.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎2 (پياپي ‎12)، پاييز و زمستان: ص ۵۸-‎۷۲.
۳۰۰۰۱ DM12227 بررسي تطبيقي قانون حاکم بر مسئوليت مدني با وجود عنصر خارجي در حقوق ايران/ عباس نيازي، عليرضا يزدانيان، محمود جلالي.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎2 (پياپي ‎12)، پاييز و زمستان: ص ۷۳-‎۸۵.
۳۰۰۰۲ DM12228 بازپژوهي حجيت خبر واحد با استناد به سيره عقلا/ مريم آقايي بجستاني، محمد روحاني مقدم، زهرا ترحمي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۳۵-‎۵۰.
۳۰۰۰۳ DM12229 بررسي فقهي و حقوقي مفهوم و شرايط اضطرار و تاثير آن در مسووليت مدني/ حميد ابهري، محمد فرزانگان، سميه ظهوري.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۵۱-‎۶۶.
۳۰۰۰۴ DM12230 واکاوي رويکردهاي فقهي به اعتبار جنسيت در شهادت/ سهيلا رستمي، مهرانگيز روستايي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۶۷-‎۸۶.
۳۰۰۰۵ DM12231 حق اختصاص/ محمد صادقي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۸۷-‎۱۱۲.
۳۰۰۰۶ DM12232 جايگاه نظريه مسووليت استردادي در فقه اماميه/ مجيد عباسي … [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۴۶.
۳۰۰۰۷ DM12233 کاربرد استصحاب در قوانين مدني به تفکيک نوع آن/ عباس عرب خزائلي، احمد مرادخاني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۰.
۳۰۰۰۸ DM12234 مباني فقهي – حقوقي مشروعيت ژن درماني در اديان توحيدي/ حميد رحماني منشادي، علي اکبر جعفري ندوشن.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎43، زمستان: ص ۸-‎۲۱.
۳۰۰۰۹ DM12235 سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرائم زيست فناورانه/ رضا وطن خواه، علي نجفي توانا، محمود عباسي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎43، زمستان: ص ۲۵-‎۴۶.
۳۰۰۱۰ DM12236 ماهيت نهاد ديه از منظر فقه اسلامي و حقوق کيفري ايران/ احمد امي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎43، زمستان: ص ۴۸-‎۶۸.
۳۰۰۱۱ DM12237 بررسي فرآيند حمايت حقوقي از اطلاعات باليني و آزمايشگاهي داروها در حقوق ايران، اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا/ همايون مافي، فرهاد شادمان.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎43، زمستان: ص ۷۱-‎۹۱.
۳۰۰۱۲ DM12238 سازوکارهاي قضازدايي از مجرمان داراي اختلال رواني در فرآيند تحقيقات مقدماتي با تاکيد بر الگوهاي مداخلات پليسي (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و ايالات متحده آمريکا)/ نبي اله غلامي … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎43، زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۲۶.
۳۰۰۱۳ DM12239 بررسي وضعيت آگاهي و رعايت جنبه هاي قانوني و عوامل مرتبط با آن در پرستاران/ ميترا صدقي ثابت … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎43، زمستان: ص ۱۵۰-‎۱۷۲.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up