تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین‌ماه 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۰۰۱۴ DM12240 انجام عين تعهد در تقابل با قابليت جمع فسخ قرارداد و پرداخت خسارات: سنجش کارآيي در نظام ضمانت اجراهاي قراردادي/ علي انصاري، حسن باديني، احد شاهي دامن جاني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۷۹-‎۱۹۸.
۳۰۰۱۵ DM12241 عکس: جلوه اي از هنر يا تقليد صرف؟ جايگاه آثار عکاسي در نظام حقوق مالکيت ادبي و هنري/ مصطفي بختياروند، نفيسه مستقل.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۹۹-‎۲۱۶.
۳۰۰۱۶ DM12242 حمايت از حقوق معنوي هنرمندان مجري اثر در حقوق ايران، فرانسه و اسناد بين المللي/ سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، سعيد محسني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۱۷-‎۲۳۹.
۳۰۰۱۷ DM12243 حقوق محصولات فکري پديد آمده از غير انسان: شرح حقوق کنوني و نقدي بر رويکرد لايحه حمايت از مالکيت فکري/ عبدالله رجبي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۵.
۳۰۰۱۸ DM12244 نفقه و تعهدات آن طبق حقوق تاجيکستان/ ناصر بهمني، ابوالحسن شاکري.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۶۷-‎۲۸۱.
۳۰۰۱۹ DM12245 ماهيت، ويژگي ها و صلاحيت داوري در قانون پيش فروش ساختمان/ نيما سکوتي، جواد حسين زاده.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۸۳-‎۳۰۷.
۳۰۰۲۰ DM12246 دعاوي جعل طاري در دادرسي مدني/ ابوالقاسم ريشهري، محمدرضا پيرهادي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۰۹-‎۳۲۴.
۳۰۰۲۱ DM12247 بررسي ماهيت و ابعاد “عمل متقابل” در قانون صلاحيت دادگستري ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي/ مهدي حدادي، علي احدي کرنق.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۲۵-‎۳۴۶.
۳۰۰۲۲ DM12248 ماهيت شناسي حق بر حريم در نظام حقوقي ايران/ محمدحسن اماموردي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۴۷-‎۳۶۶.
۳۰۰۲۳ DM12249 بررسي تطبيقي مباني اصل شفافيت از ديدگاه اسلام و نظريه حکمراني خوب/ محسن طاهري، محمدجواد ارسطا.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۳-‎۲۴.
۳۰۰۲۴ DM12250 حاکميت مردم در انديشه سياسي غرب و اسلام؛ “نظام دموکراتيک” و “نظام مبتني بر شريعت مقدس در قانون اساسي ايران”/ عليرضا دبيرنيا، طيبه اسدآبادي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۷-‎۵۰.
۳۰۰۲۵ DM12251 تعدي و تفريط به عنوان رفع کننده مانع  مسئوليت مدني در فقه اماميه و اختلاف آن با نهاد تقصير در کامن لا/ احمد ديلمي، محمدزمان رستمي، محمدهادي رستمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۳-‎۷۶.
۳۰۰۲۶ DM12252 دوره اي بودن انتخابات در حقوق بين الملل بشر، و مسئله توقيت در نهاد ولايت مطلقه فقيه در فقه اماميه/ سيدقاسم زماني، محمد آدمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۹-‎۱۰۰.
۳۰۰۲۷ DM12253 بررسي مباني رعايت قواعد بشردوستانه توسط گروه هاي غيردولتي، از منظر اسلام و حقوق بشردوستانه بين المللي؛ مطالعه موردي وضعيت عراق و سوريه/ سيامک کرم زاده، بهرام مراديان.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۳-‎۱۲۸.
۳۰۰۲۸ DM12254 بررسي خسارت انتظار ناشي از نقض قرارداد در کامن لا و حقوق ايران/ اسماعيل نعمت اللهي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۳۱-‎۱۵۶.
۳۰۰۲۹ DM12255 مطالعه تطبيقي ماهيت تعيين اجل در تعهدات قراردادي و براتي (ايران، انگليس، کنوانسيون ژنو و آنسيترال)/ سيديونس نوراني مقدم، بيژن حاجي عزيزي، حسين محمودي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۵۹-‎۱۸۶.
۳۰۰۳۰ DM12256 اصل حاکميت اراده و تعيين حقوق فراملي بازرگاني به عنوان سيستم حقوقي حاکم بر تعهدات اسناد تجاري الکترونيکي/ نجادعلي الماسي، مهدي حسين زاده.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎108 (جلد ‎13، شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۳-‎۲۴.
۳۰۰۳۱ DM12257 داوري پذيري در نظام حقوقي ايران با تاکيد بر رويه قضايي/ لعيا جنيدي، نسترن غياثوند قزويني.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎108 (جلد ‎13، شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۲۵-‎۴۸.
۳۰۰۳۲ DM12258 مزاحمت؛ تهاجمي عليه تماميت رواني اشخاص، در نظام هاي کيفري ايران و انگلستان/ سيدمحمد حسيني، امير اعتمادي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎108 (جلد ‎13، شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۴۹-‎۷۲.
۳۰۰۳۳ DM12259 مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از مالکيت بر اشيا و عوامل رفع آن در حقوق ايران و مصر/ سيدعبدالمطلب احمدزاده بزاز، محمد مهريار.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎108 (جلد ‎13، شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۷۳-‎۸۸.
۳۰۰۳۴ DM12260 حق بهره مندي از هواي پاک در رويه مراجع بين المللي/ احمد نصراصفهاني، ليلا رئيسي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎108 (جلد ‎13، شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۸۹-‎۱۰۶.
۳۰۰۳۵ DM12261 حقوق منتقدان از ديدگاه اسلام، حقوق بين الملل و قوانين ايران/ محمدجواد نجفي، محمدهادي مفتح، محمدحسن موحدي ساوجي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎108 (جلد ‎13، شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۸.
۳۰۰۳۶ DM12262 راهکارهاي موثر اجراي احکام مدني در ايران و فرانسه/ محمدمهدي مقدادي، نسرين نکوجوي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎108 (جلد ‎13، شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۵۲.
۳۰۰۳۷ DM12263 تحليل تطبيقي مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال “ملکيت” و “حق” در حقوق ايران و فرانسه/ عليرضا فصيحي زاده، اعظم حيدري.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎108 (جلد ‎13، شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۲.
۳۰۰۳۸ DM12264 واگرايي بعد از همگرايي: تحول نظام بين المللي حمايت از حقوق مالکيت فکري بعد از موافقتنامه تريپس/ ميرقاسم جعفرزاده، مرتضي اسدلو.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎108 (جلد ‎13، شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۴.
۳۰۰۳۹ DM12265 مقايسه عقيم شدن قرارداد در حقوق کامن لا با فورس ماژور، قاعده عسر و حرج و هاردشيپ/ مهدي تلبا، عليرضا ابراهيمي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎108 (جلد ‎13، شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۹۵-‎۲۱۴.
۳۰۰۴۰ DM12266 بررسي و نقد نظريه هاي تعريف حق در حقوق اسلامي/ حيدر باقري اصل، سعيده باقري اصل.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۰۵-‎۷۳۳.
۳۰۰۴۱ DM12267 مطالعه انتقادي اثبات اعسار يا ايسار در گستره مواد 7 و 10 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 15/7/1393/ اسفنديار صفري، جليل قنواتي، عليرضا آذربايجاني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۳۵-‎۷۶۵.
۳۰۰۴۲ DM12268 فرزندآوري مقتضاي اطلاق عقد نکاح/ ليلا ثمني، مهدي مهريزي، سيدمحسن فتاحي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۶۷-‎۷۹۳.
۳۰۰۴۳ DM12269 بررسي و نقد شبيه سازي انساني از منظر فقه اسلامي (شيعه و اهل سنت)/ علي عسگري يزدي، مسعود ميرزايي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۹۵-‎۸۱۵.
۳۰۰۴۴ DM12270 بررسي فقهي دادرسي غيابي/ سعيد نظري توکلي، مسلم حيدري.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۱۷-‎۸۴۰.
۳۰۰۴۵ DM12271 تسري جواز فسخ نکاح به بيماري هاي هپاتيت B، سارس، سيفيليس و هرپس سيمپکلس حاد و مزمن/ صديقه حاتمي، عباسعلي سلطاني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۴۱-‎۸۶۲.
۳۰۰۴۶ DM12272 کاربرد اصول و قواعد فقهي در پيشگيري از اختلال اضطرابي وسواس فکري – عملي/ فرشته ابراهيم آبادي، اميرحمزه سالارزايي، پژمان برزعلي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۶۳-‎۸۸۷.
۳۰۰۴۷ DM12273 بررسي مباني فقهي شفعه در اموال منقول از ديدگاه مذاهب اسلامي/ مرتضي رحيمي، سيدمحمدهاشم پورمولا.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۸۹-‎۹۱۲.
۳۰۰۴۸ DM12274 بررسي شرط ابدال در خيار رويت/ هادي غلامرضا راوي، محمود يوسف وند.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۱۳-‎۹۳۳.
۳۰۰۴۹ DM12275 شرط فعل از تکليف محض تا اشتغال ذمه (گفتاري پيرامون آثار شرط فعل در فقه اماميه و حقوق ايران)/ نصراله جعفري خسروآبادي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۵۹-‎۹۷۶.
۳۰۰۵۰ DM12276 بررسي فقهي و حقوقي ورود دولت به حريم خصوصي/ علي بگدلي، احسان علي اکبري بابوکاني.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎13، پاييز و زمستان: ص ۹-‎۳۱.
۳۰۰۵۱ DM12277 تحليل جرم انگاري ارتداد در مواجهه حقوق بشر اسلامي و حقوق بشر بين المللي: ديالکتيک حقوق بشر و حقوق شهروندي/ علي محمد فلاح زاده، سيدطه موسوي ميرکلائي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎13، پاييز و زمستان: ص ۳۳-‎۶۲.
۳۰۰۵۲ DM12278 رابطه انسان و حقوق در نظام حقوقي اسلام/ حامد کرمي، سيدعليرضا ميربد.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎13، پاييز و زمستان: ص ۶۳-‎۸۱.
۳۰۰۵۳ DM12279 فراديني يا ديني بودن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه/ سيده لطيفه حسيني، ناهيد محمدزاده.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎13، پاييز و زمستان: ص ۸۳-‎۱۱۴.
۳۰۰۵۴ DM12280 مباني و مولفه هاي فقهي حمايت از حريم خصوصي افراد در فضاي مجازي/ مهدي حسيني، محمدرضا برزويي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎13، پاييز و زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۷.
۳۰۰۵۵ DM12281 نسبت حجاب، حقوق بشر و شهروندي/ نجمه مالکي بروجني.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎13، پاييز و زمستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۷.
۳۰۰۵۶ DM12282 حقوق، تعهدات و مسووليت هاي شرکا در قراردادهاي “جوينت ونچر” با تاکيد بر گروه اقتصادي با منافع مشترک/ محمدرضا پاسبان، مجيد قرباني زليخايي.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎90، تابستان: ص ۱-‎۳۱.
۳۰۰۵۷ DM12283 ممنوعيت يا مقبوليت “تخفيف مجازات” در جرايم مستوجب حد/ محمدرضا زندي، عدنان عمراني فر.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎90، تابستان: ص ۳۳-‎۵۰.
۳۰۰۵۸ DM12284 “معاونت در جرم” از منظر فقه و حقوق جزاي ايران، افغانستان و مصر/ عبدالرضا اصغري، قدرت الله رمضاني.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎90، تابستان: ص ۵۱-‎۷۲.
۳۰۰۵۹ DM12285 حدود مسووليت کيفري و مجازات “طفل” در فقه اماميه/ احمد بيگي حبيب آبادي، سيدجواد حسيني.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎90، تابستان: ص ۷۳-‎۱۰۳.
۳۰۰۶۰ DM12286 ارزيابي جرم انگاري بزه “اخفاي اموال حاصل از جرم” در ايران، با نگاهي به رويکرد قوانين مجازات فرانسه و انگلستان/ آرتور واغارشيان، ابوالفضل عامري شهرابي.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎90، تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۳.
۳۰۰۶۱ DM12287 مطالعه جايگاه “بازپرس” در قانون قديم و جديد آيين دادرسي کيفري/ ايمان يوسفي، مهدي شفيعي.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎90، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۲.
۳۰۰۶۲ DM12288 نوآوري ها و کاستي هاي “قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱” در قلمرو اصول و تشريفات دادرسي/ مصطفي السان، ليلا نجفي زاده، مليحه لاوريان.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎90، تابستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۰.
۳۰۰۶۳ DM12289 تقابل حق حريم خصوصي اشخاص و امنيت ملي، در مقابله با تروريسم سايبري/ يونس فتحي، خيرالله شاهمرادي.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎91، پاييز: ص ۱-‎۲۴.
۳۰۰۶۴ DM12290 بررسي ابعاد جرم شناختي مواد تراريخته، از منظر جرم شناسي سبز/ غلامرضا چاه آبي، حميدرضا گرجي فرد.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎91، پاييز: ص ۲۵-‎۵۹.
۳۰۰۶۵ DM12291 مباني اخلاقي، حقوقي و فقهي شرط غيرمنصفانه/ مسعود اماني، محمدمهدي حسني.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎91، پاييز: ص ۶۱-‎۸۸.
۳۰۰۶۶ DM12292 تحليلي بر جايگاه نظم عمومي، در نظام حقوقي ايران/ فائقه چلبي، مرتضي قاسم آبادي، کمال آقاپور.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎91، پاييز: ص ۸۹-‎۱۲۰.
۳۰۰۶۷ DM12293 نسل کشي، جنايتي عليه حقوق بشر/ امير بي پروا.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎91، پاييز: ص ۱۲۱-‎۱۳۴.
۳۰۰۶۸ DM12294 جايگاه بزه ديده، در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي/ هيبت الله نژندي منش، شهريار آموزگار.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎91، پاييز: ص ۱۳۵-‎۱۶۱.
۳۰۰۶۹ DM12295 ويژگي هاي يک قاضي خوب؛ اصول اخلاق قضايي و رفتار حرفه اي/ مهدي ناصري دولت آبادي، مصطفي صبوري.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎91، پاييز: ص ۱۶۳-‎۱۹۰.
۳۰۰۷۰ DM12296 مفهوم و مباني عدول از اصل برائت/ عباسعلي اکبري، محمود مالمير، حسن پوربافراني.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎14، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۹.
۳۰۰۷۱ DM12297 بررسي جانشيني فرزندان فرزندان به جاي والدين در ارث/ مرتضي رحيمي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎14، بهار و تابستان: ص ۳۱-‎۶۰.
۳۰۰۷۲ DM12298 جرم انگاري و کيفرگذاري تعدد حدود در فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ سيدمحمدمهدي ساداتي، محمدهادي صادقي، فضل الله فروغي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎14، بهار و تابستان: ص ۶۱-‎۸۶.
۳۰۰۷۳ DM12299 بررسي فقهي و حقوقي نفوذ عقد اجاره مال متعلق حق غير/ مرتضي طبيبي، مريم ثقفي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎14، بهار و تابستان: ص ۸۷-‎۱۰۹.
۳۰۰۷۴ DM12300 حدود اختيارات موصي در وصيت درباره صغار/ حسين قافي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎14، بهار و تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۲.
۳۰۰۷۵ DM12301 تحليل محتواي عملکرد رژيم صهيونيستي در اعمال سياست قتل هاي هدفمند در پرتو اصول بنيادين حقوق بشردوستانه بين المللي/ عباسعلي کدخدايي، احسان شهسواري، بهمن ساعدي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎14، بهار و تابستان: ص ۱۳۳-‎۱۶۵.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up