خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه تخصصی / تازه‌های کتاب‌های فارسی بهمن‌‌ماه ۹۷

تازه‌های کتاب‌های فارسی بهمن‌‌ماه ۹۷

تازه‌های کتاب‌های فارسی بهمن‌‌ماه ۹۷

رکورد

رده‌بندي کنگره

عنوان – پديدآور – وضعيت نشر

۵۶۹۰KMH‎ ۳۸۰۰‎ /م‎۹‎ح‎۷۳حقوق جزاي اختصاصي (۱): جرايم عليه اشخاص/ حسين ميرمحمدصادقي.- ويرايش ‎۳.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۶۷۶۳KMH‎ ۹۲۰‎ /ص‎۲‎ح‎۸حمايت از حقوق مالکيت فکري در محيط اينترنتي/ مجري طرح محسن صادقي، معاونت پژوهش و آموزش، گروه مطالعات و پژوهش هاي حقوق اقتصادي و بازرگاني؛ مسئول طرح محمود صادقي، همکار طرح هدي شکيب منش.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ‎۱۳۸۶.
۶۷۶۶KMH‎ ۱۶۲۴‎ /ز‎۲‎ق‎۹قوانين و مقررات ناظر بر ضابطان دادگستري/ عاطفه زاهدي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۴.
۶۷۶۷KMH‎ ۳۹۸۰‎ /د‎۹‎ب‎۲جدول ديات “طبقه بندي موضوعي الفبايي” همراه با: مباحث قانوني ديه، آراء وحدت ديه، ديدگاههاي قضايي، نظريات مشورتي اداره حقوقي/ مولف سيدمحمدرسول باختر.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۲.
۶۷۸۳KMH‎ ۳۷۹۳‎ /۸ /ز‎۹‎م‎۳مجموعه قوانين جزايي سنا/ توحيد زينالي.- تهران: چراغ دانش، ‎۱۳۹۳.
۶۷۸۴KMH‎ ۵۶‎ /ز‎۹‎م‎۳مجموعه قوانين ثبتي سنا/ توحيد زينالي.- تهران: چراغ دانش، ‎۱۳۹۳.
۶۸۰۰KMH‎ ۱۷۰۴‎ /ز‎۹‎م‎۳مجموعه قوانين آيين دادرسي سنا/ توحيد زينالي.- تهران: چراغ دانش، ‎۱۳۹۳.
۶۸۰۹HV‎ ۶۳۲۲‎ /۷ /ع‎۲‎ن‎۵نسل زدايي فرهنگي: پيشينه، مباني، قابليت جرم انگاري و مصاديق/ مولفان معاذ عبدالهي، جوانمير عبدالهي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۳.
۶۸۱۰KMH‎ ۸۲۶‎ /ه‎۲‎الف‎۸انحلال قراردادها در حقوق ايران و فرانسه/ تاليف سيدحسين هاشمي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۲.
۶۸۲۲K‎ ۲۲۴۷‎ /ق‎۴‎الف‎۵استجواب در دادرسي مدني  (پاسخ خواهي از اصحاب دعواي مدني) (با مطالعه تطبيقي در حقوق کشورهاي عربي)/ مولف رضا قدميان؛  با ديباچه مجيد پوراستاد.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۲.
۶۸۲۶BP‎ ۱۵۹‎ /۸ /ع‎۲‎م‎۲مباني حقوق اسلامي مختلف الاصول (مشتمل بر اقوال فحول تا عصر محقق قمي و صاحب فصول)/ درس استاد محمد بروجردي (عبده)؛ به اهتمام مهدي قومي نژاد.- تهران: دانشگاه تهران، ‎۱۳۹۳.
۶۸۲۸KMH‎ ۱۷۸۷‎ /ج‎۸‎ع‎۴عدالت قضايي در آئينه آراء حقوقي/ نويسنده يحيي جليلوند؛ به کوشش ابراهيم يوسفي محله.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۲.
۶۸۴۰KMH‎ ۱۷۱۰‎ /م‎۹‎آ‎۹آيين قضاوت مدني در محاکم ايران/ علي مهاجري.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۲.
۶۸۴۶KMH‎ ۵۶‎ /ط‎۲‎م‎۲مباني و آثار نظام ثبت املاک/ نسرين طباطبايي حصاري.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۳.
۶۸۴۸KMH‎ ۹۲۰‎ /ص‎۲‎ح‎۷حقوق اسناد تجاري: با نگرش به اسناد و کنوانسيون هاي بين المللي و همراه با بررسي تحولات لايحه جديد قانون تجارت/ تاليف رسول صادقي مزيدي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۲.
۶۸۵۵KMH‎ ۲۷۲۰‎ /ش‎۸‎م‎۳مختصر حقوق قراردادهاي اداري/ مولف محمد شمعي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۳.
۶۸۶۳KMH‎ ۹۹۸‎ /خ‎۴‎ب‎۹بيمه و حقوق مسئوليت مدني/ به اهتمام معاونت حقوقي قوه قضاييه؛ عبدالله خدابخشي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۳.
۶۸۶۴KMH‎ ۸۱۶‎ /د‎۲‎ق‎۲قائم مقامي با پرداخت: مطالعه اي جامع در پرداخت دين ديگري/ عباسعلي دارويي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۲.
۶۸۶۶K‎ ۳۲۴۲‎ /ف‎۹‎ح‎۷حقوق شهروندي غير مسلمانان در جامعه اسلامي/ فاطمه فهيمي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۳.
۶۸۶۷KMH‎ ۵۰۵‎ /ع‎۲‎م‎۲ماهيت و آثار شروط ضمن عقد در ايران (با مطالعه تطبيقي در حقوق مدني امارات متحده عربي)/ نگارش رحيم عبدلي.- تهران: انتشارات بهنامي، ‎۱۳۹۳.
۶۸۷۰KMH‎ ۴۴۰‎ /ج‎۸‎ت‎۳تحليل حقوق دعاوي در رويه قضايي/ گردآوري و تاليف عبدالله جمشيدي، فريبرز ميرزايي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۲.
۶۸۸۰BP‎ ۱۸۲‎ /۳ /د‎۹‎م‎۲متون فقه کاربردي/ ترجمه و تدوين محسن ديبانژاد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۳.
۶۸۹۸KF‎ ۹۲۱۹‎ /۸۵ /ت‎۹‎م‎۲مباني حقوق عمومي نظام هاي ليبرال: مطالعه موردي ايالات متحده آمريکا/ فرناندو تسون؛ ترجمه، تحقيق و تحشيه انتقادي از احمدرضا توحيدي، سيدمحسن قائمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۳.
۶۹۲۸KMH‎ ۵۰۰‎ /م‎۷‎ر‎۹رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي (در امور حقوقي)/ تاليف مراد مقصودي.- [ويراست ‎۲].- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۰.
۶۹۲۹BP‎ ۱۹۵‎ /۶ /ت‎۹‎ت‎۲تاثير مجازات حدود بر امنيت/ محمد توحيدي، سيروان عبده زاده.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۳.
۷۱۳۸KMH‎ ۴۴۰‎ /ش‎۷‎د‎۲دادگاه کيفري استان در رويه قضايي ايران (نقل اقوال کيفري: نقل، نقد و بررسي)/ تاليف و تدوين علي اصغر شفيعي خورشيدي.- تهران: خط سوم، ‎۱۳۹۲.
۷۳۸۵HJ‎ ۸۰۲۵‎ /ف‎۲‎م‎۹طلب ممتاز/ تاليف عباس ميرشکاري.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۲.
۷۴۷۴BP‎ ۱۵۵‎ /ف‎۹‎م‎۲مبادي فقه و اصول مشتمل بر: بخشي از مسائل آن دو علم/ تاليف عليرضا فيض.- تهران : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‎۱۳۹۱.
۷۴۷۵KMH‎ ۵۵۸‎ /ش‎۲‎ح‎۷حقوق زنان در طلاق/ مولف فرشته شادمان پور.- تهران: آواي دانش گستر، ‎۱۳۹۷.
۷۴۷۶KMH‎ ۹۲۰‎ /ب‎۲‎ت‎۹توثيق اسناد تجاري در حقوق ايران/ تاليف حيدر باقري اصل.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۳.
۷۴۷۷HV‎ ۶۷۷۳‎ /ح‎۵‎ب‎۴بررسي تطبيقي قانون جرايم رايانه اي در حقوق ايران و حقوق بين الملل/ مولفان عليرضا حسني، احسان پهلواني فرد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۳.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *