تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر 1400

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ
۳۸۳۳۷ DM19892 ملاحظات زيست محيطي در قراردادهاي نفتي/ عباس اسفندياري خالدي، محمود جلالي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۳۱-‎۲۴۶.
۳۸۳۳۸ DM19893 نگاهي به زواياي حقوق بين الملل کيفري درباره آلودگي نفتي ناشي از کشتي/ مصطفي تقي زاده انصاري، فائزه زواره طباطبايي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۴۷-‎۲۶۳.
۳۸۳۳۹ DM19894 مديريت ريسک قراردادهاي سرمايه گذاري پروژه هاي بالادستي نفت و گاز ايران؛ رويکرد تفسل و نظريه داده بنياد/ رضا تهراني، سيدنصرالله ابراهيمي، جواد ميثاقي فاروجي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۶۵-‎۲۸۴.
۳۸۳۴۰ DM19895 خودتنظيمي زيست محيطي؛ مفهوم، مباني و ابزارها (با نگاهي به حقوق ايران)/ الهام حسني، مهدي بالوي، علي مشهدي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۸۵-‎۳۰۴.
۳۸۳۴۱ DM19896 تملک اراضي و املاک اشخاص خصوصي توسط وزرات نفت و نظام حقوقي جبران خسارت آن/ محمدجواد رضايي زاده، محمد ذکايي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۰۵-‎۳۱۹.
۳۸۳۴۲ DM19897 بررسي امکان تعديل قراردادهاي پيمانکاري نفتي در شرايط اعمال تحريم اقتصادي/ سيدعبداله رضوي، مريم آقايي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۲۱-‎۳۳۷.
۳۸۳۴۳ DM19898 تحول شرط بازبيني قيمت در قراردادهاي خريد و فروش ال ان جي آسيا/ عبدالرضا شجاعي، حسين سيمايي صراف، سيدمصطفي زين الدين.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۳۹-‎۳۵۶.
۳۸۳۴۴ DM19899 ابعاد حقوقي تنظيم گري مناسب در حکمراني خوب صنعت نفت ايران/ عبدالحسين شيروي، فرشيد فرحناکيان.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۵۷-‎۳۸۲.
۳۸۳۴۵ DM19900 تاثير و پيوند ميان مقررات تجاري انرژي و سازمان تجارت جهاني/ حاتم صادقي زياري، منصور پورنوري، سولماز صادقي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۸۳-‎۳۹۸.
۳۸۳۴۶ DM19901 مباني و شيوه هاي ارزيابي غرامت بر اساس رويکرد ارزش گذاري بازاري و استفاده از آن در داوري هاي صنعت نفت/ حميدرضا علومي يزدي، علي مقدم ابريشمي، مهدي رشنو.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۹۹-‎۴۱۵.
۳۸۳۴۷ DM19902 ماهيت رويه هاي بين المللي صنعت نفت و آثار آن بر قانون حاکم بر قراردادهاي بخش بالادستي/ جواد کاشاني، جعفر دامن پاک.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۱۷-‎۴۴۰.
۳۸۳۴۸ DM19903 چالش هاي انتقال قراردادهاي بالادستي نفت و گاز در نظام حقوقي ايران/ جعفر نوري يوشانلويي، امير اسلاميه همداني.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۴۱-‎۴۶۰.
۳۸۳۴۹ DM19904 اختيار دولت ميزبان در تغيير قرارداد بلندمدت فروش نفت (ضميمه قرارداد بالادستي)/ محمدرضا افشاري، سيدمحمد طباطبايي نژاد، رضا طجرلو.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۸.
۳۸۳۵۰ DM19905 تحليل الگوي قراردادي براي موافقتنامه هاي فروش و انتقال گاز طبيعي از طريق خطوط لوله فرامرزي با تاکيد بر نمونه بهينه براي ايران/ الهام امين زاده، مهدي آذرنژاد.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۹-‎۳۶.
۳۸۳۵۱ DM19906 جايگاه توسعه پايدار در رويکرد مجمع کشورهاي صادرکننده گاز؛ از نظريه تا عمل/ بهرام پشمي، حجت سليمي ترکماني.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۷-‎۵۷.
۳۸۳۵۲ DM19907 تحليل حقوقي اقدام آمريکا در صدور قرار توقيف نفت کش هاي ايراني حامل بنزين به ونزوئلا/ مهناز رشيدي، سيدحسين موسوي فر، کيوان اقبالي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۵۹-‎۷۴.
۳۸۳۵۳ DM19908 اثر تحريم هاي اقتصادي بر اختلافات ناشي از خريد و فروش نفت خام و فرآورده هاي نفتي و نحوه پيشگيري از آنها/ سيدمحمدحسن رضوي، مصطفي جعفري همداني.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۹۶.
۳۸۳۵۴ DM19909 بررسي ويژگي هاي تصميم کارشناسي در حل و فصل اختلافات صنعت نفت و گاز و نحوه اجراي آن در محاکم قضايي ايران/ محمد ساردوئي نسب، سعيد نامدار.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۹۷-‎۱۱۸.
۳۸۳۵۵ DM19910 ابعاد حقوقي کابل ارتباطاتي زيردريايي؛ از تقابل منافع تا حقوق حاکمه دولت ساحلي/ جواد صالحي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۳۶.
۳۸۳۵۶ DM19911 بررسي ماهيت حقوقي خطوط لوله نفت و گاز فرامرزي در پرتو قرارداد نمونه مالياتي سازمان بين المللي همکاري و توسعه اقتصادي/ عليرضا صالحي فر.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۳۷-‎۱۵۳.
۳۸۳۵۷ DM19912 دامنه اعتبار و الزام آوري تصميمات هيات هاي حل اختلاف قراردادي وزارت نفت با تاکيد بر داوري پذيري اختلافات درباره اموال شرکت هاي دولتي/ محسن صفري، آرش بادکوبه هزاوه.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۵۵-‎۱۷۱.
۳۸۳۵۸ DM19913 مقررات نقض تعهد در مرحله برچيدن تاسيسات نفتي در موافقت نامه هاي عمليات مشترک نفتي/ صادق عبدي، امين کريمي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۷۳-‎۱۸۸.
۳۸۳۵۹ DM19914 تطبيق پذيري ثمن شناور در قراردادهاي صادرات گاز با حقوق ايران/ عليرضا قاسمي جاويد، محمدمهدي حاجيان، حميدرضا علومي يزدي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۸۹-‎۲۰۹.
۳۸۳۶۰ DM19915 درآمدي بر امنيت انرژي، امنيت ملي و حقوق شهروندي (مطالعه موردي ايران)/ ابراهيم متقي، مهدي داودي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۱۱-‎۲۲۷.
۳۸۳۶۱ DM19916 مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني پزشک در برابر اشخاص غيربيمار در حقوق ايران و امريکا/ عاطفه آجري آيسک، صديقه محمدحسني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۱.
۳۸۳۶۲ DM19917 مطالعه تطبيقي شرط تعيين قراردادي خسارت نقض تعهد قراردادي در حقوق ايران و افغانستان/ گودرز افتخار جهرمي، محمداسحق رحيمي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۳-‎۴۰.
۳۸۳۶۳ DM19918 بررسي قاعده حل تعارض حاکم بر قرارداد وثيقه بر روي طلب پولي در قانون نمونه معاملات با حق وثيقه آنسيترال؛ راهکارهايي براي بازنگري در حقوق ايران/ حسين حمدي … [و ديگران].- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۱-‎۵۹.
۳۸۳۶۴ DM19919 مطالعه تطبيقي حفاظت از بناهاي تاريخي داراي مالک خصوصي در نظام حقوقي انگليس و ايران؛ از مجوزدهي تا اعتراض/ فروغ حيدري شولي، محمد جلالي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۶۱-‎۸۲.
۳۸۳۶۵ DM19920 بررسي تطبيقي نسبت ولايت و نمايندگي سياسي/ احمد ديلمي، عادل شيباني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۸۳-‎۱۰۳.
۳۸۳۶۶ DM19921 ملاک محاسبه نرخ خسارت تاخير تاديه ناشي از ارز خارجي در اسناد تجاري بين المللي با نگاه به رويه داوري تجاري بين المللي ايران/ اويس رضوانيان، محمدرضا شکاري اشکذري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۷.
۳۸۳۶۷ DM19922 بررسي تطبيقي اخراج هاي غيرقانوني در مقررات کار ايران و استراليا/ نيلوفر سليماني، محمدجواد جعفري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۲۹-‎۱۴۶.
۳۸۳۶۸ DM19923 بررسي ماهيت اعتبار امر مختوم با رويکرد تطبيقي/ آزاده صادقي، مسعود البرزي ورکي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۷.
۳۸۳۶۹ DM19924 مسئوليت مدني متصرفان ساختمان در قبال آسيب هاي وارده بر ماموران آتش نشان؛ با مطالعه تطبيقي حقوق امريکا/ مهديه صادقيان … [و ديگران].- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۶۹-‎۱۸۹.
۳۸۳۷۰ DM19925 حمايت حقوقي از شخصيت هاي خيالي (کاراکترها) در امريکا؛ رهاوردي براي حقوق ايران/ محمد صالحي مازندراني، عميد محمدي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۹۱-‎۲۱۸.
۳۸۳۷۱ DM19926 بررسي تطبيقي مولفه هاي برتري کنوانسيون حقوق درياها بر قوانين دولت ساحلي در اعمال صلاحيت کيفري در مناطق دريايي/ جواد صالحي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۱۹-‎۲۳۸.
۳۸۳۷۲ DM19927 تاملي در کارويژه و اعتبار ديباچه هاي قوانين اساسي، با تاکيد بر ديباچه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ هادي طحان نظيف، حامد نيکونهاد، رضا بکشلو.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۶۱.
۳۸۳۷۳ DM19928 مبارزه کيفري با تقلب در فراورده هاي پزشکي در اسناد بين المللي و حقوق ايران/ محسن عيني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۶۳-‎۲۸۹.
۳۸۳۷۴ DM19929 مطالعه تطبيقي آب هاي سرزميني و الزامات حاکم بر آن در کنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر و کنوانسيون حقوق درياها/ مصطفي فضائلي، مهدي کيخسروي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۹۱-‎۳۱۱.
۳۸۳۷۵ DM19930 تفهيم اتهام در حقوق کيفري ايران و رويه ديوان اروپايي حقوق بشر/ فيروز محمودي جانکي، علي اکبر جليل پيران.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۱۳-‎۳۲۹.
۳۸۳۷۶ DM19931 ارزيابي سامانه مسئوليت هسته اي ژاپن و ايالات متحده امريکا/ سيدمصطفي مشکات.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۳۱-‎۳۴۹.
۳۸۳۷۷ DM19932 مطالعه تطبيقي رقابت مدير شرکت تجاري با شرکت از طريق انجام معاملاتي مشابه معاملات شرکت در حقوق انگليس و ايالات متحده امريکا و ايران/ عيسي مقدم.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۵۱-‎۳۶۸.
۳۸۳۷۸ DM19933 مطالعه تطبيقي هدف از پرداخت خسارت ناشي از نقض قرارداد/ اسماعيل نعمت اللهي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۹۶-‎۳۶۹.
۳۸۳۷۹ DM19934 مباني و سازوکارهاي حمايتي حق آموزش در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اسناد حقوق بشري/ الهه مرندي، اعظم قرباني.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۷۹-‎۱۰۱.
۳۸۳۸۰ DM19935 تسامح قانون جديد مستاجر – موجر در شرايط کرونايي و مقارنه آن با اصول حقوق انساني/ نرگس آريان نژاد، عليرضا عسگري، سيدحسن عابديان.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۲.
۳۸۳۸۱ DM19936 ماهيت حقوق بشري آزادي بيان در بستر اينترنت و تکاليف دولت ها در اين خصوص/ رضا ايازي … [و ديگران].- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۲۳-‎۶۲.
۳۸۳۸۲ DM19937 جايگاه غير اهل کتاب در قانون اساسي جمهوري اسلامي با نگاهي به مباني ديني آن/ خيرالله پروين، حامد عالي، محمدجواد شفقي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۶۳-‎۹۰.
۳۸۳۸۳ DM19938 ساحت هاي تاثير قاعده فقهي حفظ نظام بر حق حريم خصوصي/ امير کشتگر، حسين جاور.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۵۲.
۳۸۳۸۴ DM19939 ورود مفهوم حقوق ملت به ايران و نقش نوگرايان و شرع گرايان عصر مشروطه در بومي سازي آن/ يونس فتحي، بهروز سعادتي راد.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۵.
۳۸۳۸۵ DM19940 بررسي تطبيقي حقوق کودک از منظر حقوق ايران و قوانين بين الملل/ محمدحسين عالمي، فريبا طايي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۱۸۱-‎۲۰۴.
۳۸۳۸۶ DM19941 حمايت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسيون بين امريکايي پيشگيري، مجازات و حذف خشونت عليه زنان/ علي مشهدي، موسي کرمي، احسان شکيب نژاد.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۲۲.
۳۸۳۸۷ DM19942 امکان سنجي تعليق حق هاي آزادي رفت و آمد و دسترسي به اطلاعات در همه گيري کرونا/ عقيل محمدي، فائزه سادات سجادي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۲۳۵-‎۲۷۹.
۳۸۳۸۸ DM19943 مباني، منابع و ابعاد حق تعيين سرنوشت از منظر اسلام/ امير مقامي، احمد مومني راد، اشکان علي پور.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۲۸۱-‎۳۱۱.
۳۸۳۸۹ DM19944 جرايم بدون بزه ديده در ايده بي طرفي/ مهرنوش ابوذري، شاهرخ صحرائي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۷-‎۲۷.
۳۸۳۹۰ DM19945 تحليل قضايي از تشريفات شکلي توبه در مراحل دادرسي کيفري (با تکيه بر قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ و قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲)/ مهدي اميري.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۲۹-‎۵۴.
۳۸۳۹۱ DM19946 نقض حريم ارتباطات مخابراتي مرتبط با امنيت قضايي متهمان و محکومان در آيين دادرسي کيفري ايران و فرانسه/ بابک پورقهرماني، مظفر احمدي سربرزه.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۵۵-‎۷۸.
۳۸۳۹۲ DM19947 مطالعه تطبيقي حق بهره مندي از بهداشت و سلامت در حقوق ايران، اسناد بين المللي و رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر/ جعفر حيدرقلي زاده، محمد ذاکراردکاني.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۷۹-‎۱۰۰.
۳۸۳۹۳ DM19948 حق بر بهداشت از منظر اسلام و حقوق بين الملل/ محمد ستايش پور، الناز احمدي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۱۷.
۳۸۳۹۴ DM19949 نقش دولت در برابر کودک آزاري در حقوق موضوعه ايران/ سيدباقر سيدي بنابي، مجتبي ولي نژاد.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۱۱۹-‎۱۵۱.
۳۸۳۹۵ DM19950 تامين و اجرايي شدن حق اشتغال زنان در پرتو توسعه و گسترش هوش مصنوعي/ آناهيتا سيفي، نجمه رزمخواه.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۸۰.
۳۸۳۹۶ DM19951 چالش هاي احقاق حق بزه ديدگان جرايم اشخاص حقوقي/ سيدسجاد کاظمي، حامد چگيني.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۱۸۱-‎۲۰۱.
۳۸۳۹۷ DM19952 بررسي اقدامات خشونت بار در قضيه لود (۲۰۲۱) در سرزمين هاي اشغالي از ديدگاه حقوق بشر/ هستي کوشا، احمدرضا سليمان زاده، حسين رستم زاد.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۲۰۳-‎۲۲۴.
۳۸۳۹۸ DM19953 شناسايي و کشف جرم اخلال گسترده بين المللي در نظام اقتصادي کشورها در نظام حقوق بين الملل معاصر و مرزهاي جنوب سودان/ پيمان نماميان، نجات اميري.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۲۲۵-‎۲۴۵.
۳۸۳۹۹ DM19954 رابطه صلاحيت قانون گذاري دولت ها با انتظارات مشروع سرمايه گذاران خارجي در موافقت نامه هاي بين المللي/ آرش بهزادي پارسي، سيدجمال سيفي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۳۱-‎۴۵۴.
۳۸۴۰۰ DM19955 از تنوع فرهنگي تا مهندسي فرهنگي؛ چالشي بين حقوق بشر و حقوق شهروندي/ محمدجواد جاويد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۵۵-‎۴۷۳.
۳۸۴۰۱ DM19956 امکان سنجي توسعه صلاحيت ديوان کيفري بين المللي در رسيدگي به جرم قاچاق مواد مخدر/ محمدعلي صلح چي، شهريار نصيري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۷۵-‎۴۹۶.
۳۸۴۰۲ DM19957 تضمينات اساسي حق ها و آزادي هاي بنيادين: واکاوي آيين دادخواهي اساسي در فرانسه و انگلستان/ محمدحسن کبگاني، ولي رستمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۹۷-‎۵۱۷.
۳۸۴۰۳ DM19958 ويژگي هاي انسان از منظر نويسندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر/ علي بحريني، سيدمحمد قاري سيدفاطمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۱۹-‎۵۳۵.
۳۸۴۰۴ DM19959 استانداردهاي بين المللي حاکم بر شيوه هاي هزينه کرد اموال مصادره شده ناشي از جرائم فراملي/ صالح اميري، اميرساعد وکيل.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۳۷-‎۵۵۷.
۳۸۴۰۵ DM19960 حمله به تاسيسات حاوي نيروهاي خطرناک به عنوان اقدام تلافي جويانه در حقوق بين الملل بشردوستانه/ علي مشهدي، مهتاب دقيق.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۵۹-‎۵۷۴.
۳۸۴۰۶ DM19961 تعقيب تحريم هاي اقتصادي به عنوان جنايت عليه بشريت/ محمدهادي ذاکرحسين.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۷۵-‎۵۹۴.
۳۸۴۰۷ DM19962 گستره نقش دولت در تنظيم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستري/ محمدقاسم تنگستاني، مهدي مرادي برليان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۹۵-‎۶۱۸.
۳۸۴۰۸ DM19963 ادعاي فقدان اختلاف و اعتراض مقدماتي در ديوان بين المللي دادگستري/ سيدباقر ميرعباسي، مهدي قاسمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۱۹-‎۶۴۰.
۳۸۴۰۹ DM19964 جايگاه توسعه پايدار در حقوق بين الملل با تاکيد بر رويه دولت ها/ محمدرضا جهاني پور، احمدرضا توحيدي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۴۱-‎۶۶۰.
۳۸۴۱۰ DM19965 امنيت حقوقي در حقوق بين الملل؛ مفهوم و جايگاه/ سيدفضل الله موسوي، سيدحسين موسوي فر.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۶۱-‎۶۷۳.
۳۸۴۱۱ DM19966 مفهوم قانون اساسي در انديشه کارل اشميت/ فردين مرادخاني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۷۵-‎۶۹۴.
۳۸۴۱۲ DM19967 کارکرد قواعد آمره در حوزه اعمال يکجانبه دولت ها/ فريده شايگان، مجتبي عبدالهي رودمعجني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۹۵-‎۷۱۴.
۳۸۴۱۳ DM19968 يگانگي يا دوگانگي در نظام مالکيت عمومي ايران؛ چالشي فقهي – حقوقي/ حسين عبداللهي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۱۵-‎۷۳۸.
۳۸۴۱۴ DM19969 ارزيابي نهاد جديد مکانيسم ملل متحد براي دادگاه هاي کيفري بين المللي/ مهدي حدادي، سيده فاطمه خليلي نژاد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۳۹-‎۷۵۳.
۳۸۴۱۵ DM19970 هم افزايي ديوان بين المللي کيفري و سازوکارهاي منطقه اي براي مقابله با بي کيفري/ هاله حسيني اکبرنژاد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۵۵-‎۷۷۶.
۳۸۴۱۶ DM19971 بررسي الزامات قانونگذاري در حمايت از توليد داخلي از طريق الزام سهم داخل/ عبدالحسين شيروي، محمدابراهيم داستانپور حسين آبادي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۷۷-‎۷۹۵.
۳۸۴۱۷ DM19972 نقش شفافيت در تفسير شرط رفتار عادلانه و منصفانه در حقوق بين الملل سرمايه گذاري/ محمد شمسايي، سيدعلي حسيني آزاد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۹۷-‎۸۱۷.
۳۸۴۱۸ DM19973 تقابل و تعامل سلب مالکيت غيرمستقيم و تنظيم گري دولت ميزبان/ عادل ابراهيم پور اسنجان، مائده سليماني ديناني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۱۹-‎۸۳۹.
۳۸۴۱۹ DM19974 جايگاه و کارکرد کميته مشورتي شوراي حقوق بشر در نظام بين المللي حقوق بشر/ فريبا نواب دانشمند، سيدمحمد هاشمي، اميرحسين رنجبريان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۴۱-‎۸۶۴.
۳۸۴۲۰ DM19975 ضوابط جبران خسارت ناشي از سلب مالکيت از سرمايه گذار خارجي از ديدگاه تحليل اقتصادي حقوق/ محمدعلي بهمئي، حسن فرج مهرابي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۶۵-‎۸۸۴.
۳۸۴۲۱ DM19976 حق حيات در پرتو معناي حيات: امکان يا امتناع/ نويد بابايي خورزوقي، قاسم زماني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۸۵-‎۹۰۴.
۳۸۴۲۲ DM19977 تجلي انديشه هاي پست مدرن در برخي مواد منشور ملل متحد/ حميد الهوئي نظري، ميثم اصغرزاده کاني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۹۰۷-‎۹۲۷.
۳۸۴۲۳ DM19978 تحليل انتقادي مواجهه نظري روشنفکران عصر مشروطه با مفهوم قانون با تکيه بر بنيان هاي فلسفي قانون مدرن/ قدرت الله رحماني، کمال کدخدامرادي، محسن سعيدي ابواسحقي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۹۲۹-‎۹۵۰.
۳۸۴۲۴ DM19979 پديده معاهده گزيني و حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين المللي/ سيدمصطفي ميرمحمدي، مهران خميسي زاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۹۵۱-‎۹۷۰.
۳۸۴۲۵ DM19980 جاسوسي در حقوق بين الملل و مسئوليت بين المللي دولت در قبال آن/ الهام امين زاده، امير لهراسبي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۹۷۳-‎۹۹۴.
۳۸۴۲۶ DM19981 شخصيت حقوقي شرکت دولتي و مصونيت اموال دولتي در پرونده برخي اموال ايران/ سيدطه موسوي ميرکلائي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۹۹۵-‎۱۰۲۱.
۳۸۴۲۷ DM19982 مشارکت سمن ها در تصميم سازي ها و نظارت بر اجراي برنامه هاي ملي ضدفساد/ پوريا عسکري، بهمن ساعدي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۲۳-‎۱۰۴۸.
۳۸۴۲۸ DM19983 خشونت خانگي عليه زنان داراي معلوليت و دسترسي به عدالت در نظام بين المللي حقوق بشر/ خيرالله پروين، سمانه شعباني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۴۹-‎۱۰۶۸.
۳۸۴۲۹ DM19984 رويکرد ديوان اروپايي دادگستري به دعاوي بانک هاي ايراني/ محمدحسين خادميان، علي پورقصاب اميري، حسن سليماني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۶۹-‎۱۰۹۴.
۳۸۴۳۰ DM19985 مباني حقوقي الزام گروه هاي مسلح سازمان يافته به رعايت و اجراي حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلي/ سيدهادي محمودي، ايمان منتظري قهجاورستاني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۱۵-‎۱۱۳۸.
۳۸۴۳۱ DM19986 حقوق مالکيت معنوي فعاليت هاي تجاري در فضاي ماوراي جو/ ليلا رئيسي، محمود جلالي، مرتضي صادقي دهصحرايي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۳۹-‎۱۱۵۷.
۳۸۴۳۲ DM19987 نقد و بررسي لايحه حق تحصيل محکومان در پرتو اسناد بين المللي و مقررات داخلي/ جمال بيگي، مهرداد تيموري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۵۹-‎۱۱۸۲.
۳۸۴۳۳ DM19988 لزوم افشاي ديتاي ذخيره شده فراسرزميني و رژيم معاهدات همکاري حقوقي دوجانبه در تحقيقات کيفري/ جواد صالحي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۸۳-‎۱۲۰۱.
۳۸۴۳۴ DM19989 قواعد حقوقي حاکم بر پرواز هواپيماهاي بدون سرنشين در نبردهاي هوايي از منظر حقوق بين الملل/ نبي اله مجد، حسن سواري، نريمان فاخري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۰۳-‎۱۲۲۱.
۳۸۴۳۵ DM19990 لزوم حمايت از کودکان پناه جوي بدون همراه با تاکيد بر حق به هم پيوستن خانواده/ مهريار داشاب، سعيده مختارزاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۲۳-‎۱۱۴۸.
۳۸۴۳۶ DM19991 ملاک انتساب مسئوليت در عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد/ حسين رضازاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۴۹-‎۱۲۶۶.
۳۸۴۳۷ DM19992 مفهوم قانون اساسي در انديشه خبرگان قانون اساسي ايران/ علي دارايي، علي مشهدي، صديقه قارلقي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۶۷-‎۱۲۸۷.
۳۸۴۳۸ DM19993 چالش هاي جمهوري اسلامي ايران در جرم انگاري عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در کنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد/ اميد ملاکريمي، صالح اميري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۳۹۵-‎۱۴۱۶.
۳۸۴۳۹ DM19994 چالش هاي حقوقي شيوه هاي رسيدگي جمعي دعاوي حقوق بشري در ديوان اروپايي حقوق بشر/ مهدي حدادي، حسين رضائيان کوچي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۲۸۹-‎۱۳۰۷.
۳۸۴۴۰ DM19995 مقررات اجرايي ماده ۲۵۱ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم و چالش هاي پيش رو/ آيت مولائي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۳۰۹-‎۱۳۲۹.
۳۸۴۴۱ DM19996 شفافيت و کارامدي آن در ميان تصميمات شوراي امنيت/ احمد مومني راد، يونس حاجي عزيزي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۳۳۱-‎۱۳۴۹.
۳۸۴۴۲ DM19997 بررسي سير تصويب و اجراي اصل طراز در قانون اساسي مشروطه/ علي اکبر جعفري ندوشن، سيدمحسن حکمتي مقدم.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ۱۳۵۱-‎۱۳۶۸.
۳۸۴۴۳ DM19998 کودک و مواد مخدر؛ ماده ۳۳ کنوانسيون حقوق کودک و نظام حقوقي ايران/ اسماء سالاري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۳۶۹-‎۱۳۹۳.
۳۸۴۴۴ DM19999 ريشه ها، ساختار و تحول فدراليسم در جمهوري فدرال آلمان/ علي صباغيان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۴۱۷-‎۱۴۳۵.
۳۸۴۴۵ DM20000 پيشگيري از فساد در کمک هاي بشردوستانه بين المللي/ محمد حبيبي مجنده، سيدمهدي برقعي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۴۳۷-‎۱۴۵۷.
۳۸۴۴۶ DM20001 اصل همکاري در زمينه بهره برداري از آبراهه هاي بين المللي، با تاکيد بر آبراهه هاي بين المللي ايران و عراق/ سنگر داود محمد، آزاد عبدالقادر صالح ولدبيگي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۴۵۹-‎۱۴۸۶.
۳۸۴۴۷ DM20002 واژه دولت به مفهوم يکي از قواي سه گانه در قانون اساسي/ خيراله پروين، مهدي نورايي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۴۸۷-‎۱۵۰۷.
۳۸۴۴۸ DM20003 تحليل عملکرد دولت آمريکا در برابر آراي ديوان بين المللي دادگستري/ رضوان باقرزاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۵۰۹-‎۱۵۳۴.
۳۸۴۴۹ DM20004 توقيف کشتي؛ ابزاري براي حفاظت از محيط زيست دريايي/ مصطفي تقي زاده انصاري، فائزه زواره طباطبايي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۵۳۵-‎۱۵۵۱.
۳۸۴۵۰ DM20005 رويکردهاي اخلاقي شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي با توجه به حقوق و آزادي هاي شهروندان/ محمد مظهري، فرزاد جنگجوي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۵۵۳-‎۱۵۷۸.
۳۸۴۵۱ DM20006 ارتباط ميان اصل بهره برداري منصفانه و معقول و اصل منع آسيب در حقوق بين الملل آبراهه ها با تاکيد بر کنوانسيون ۱۹۹۷/ نگين شفيعي بافتي، شيما سليماني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۵۷۹-‎۱۶۰۱.
۳۸۴۵۲ DM20007 تفسير اخراج اتباع بيگانه ذيل قاعده منع شکنجه در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر/ عليرضا جلالي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۶۰۳-‎۱۶۲۱.
۳۸۴۵۳ DM20008 ظرفيت حقوقي خصوصي سازي راديو و تلويزيون در جمهوري اسلامي/ مهدي خرم دل، کوروش استوارسنگري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۶۲۳-‎۱۶۴۳.
۳۸۴۵۴ DM20009 رويکرد شوراي امنيت در توسعه مفهوم صلح با تاکيد بر نقش زنان در مخاصمات مسلحانه (۲۰۱۹-۲۰۰۰)/ منصوره شريفي صدر، مهدي ذاکريان اميري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۶۶۹-‎۱۶۹۴.
۳۸۴۵۵ DM20010 کارکرد استدلال قضايي در دادرسي اداري/ احمد ديلمي، زهرا بيدار.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۶۹۵-‎۱۷۱۲.
۳۸۴۵۶ DM20011 ابعاد حقوقي حمايت ديپلماتيک بريتانيا از نازنين زاغري/ اعظم اميني، محمد عابدي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۷۱۳-‎۱۷۳۴.
۳۸۴۵۷ DM20012 تشديد مجازات شلاق تعزيري؛ مبنا و ميزان/ غلامحسين الهام، يونس پورسعدي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۷۹-‎۳۰۰.
۳۸۴۵۸ DM20013 هيچ چيز موثر نيست؟ (اسطوره شکست رويکرد بازپروري مجرمان )/ فرهاد الله وردي ميگوني.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۰۱-‎۳۲۳.
۳۸۴۵۹ DM20014 تحليل فقهي – حقوقي اثر تعارض بينه ها در سقوط قصاص و ديه از مشهود عليهما/ سيف اله احدي، علي محمديان.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۲۵-‎۳۴۳.
۳۸۴۶۰ DM20015 قابليت تجزيه اقرار مقيد کيفري در فقه اماميه و حقوق ايران با نگاهي تطبيقي به حقوق کشورهاي مسلمان/ روح الله اکرمي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۴۵-‎۳۶۷.
۳۸۴۶۱ DM20016 چالش هاي تقنيني و اجرايي تجميع احکام در فرض تعدد جرم/ الهام جعفرپور صادق، سامان سياوشي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۶۹-‎۳۹۲.
۳۸۴۶۲ DM20017 بزه ديدگي نهنگ در حقوق کيفري ايران؛ حمايت ها و چالش ها/ مهدي صبوري پور، اصغر احمدي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۹۳-‎۴۱۳.
۳۸۴۶۳ DM20018 نقش رويه قضايي در قانون گذاري کيفري/ سهام صداقتي … [و ديگران].- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۱۵-‎۴۳۸.
۳۸۴۶۴ DM20019 تعقيب مصرانه؛ مطالعه اي تطبيقي در حقوق کيفري ايران و ايالات متحده آمريکا/ جمشيد غلاملو، محمد کرمي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۳۹-‎۴۶۴.
۳۸۴۶۵ DM20020 تحليل تحولات نوين مبارزه با پول شويي در سياست کيفري ايران/ محسن قجاوند.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۶۵-‎۴۹۰.
۳۸۴۶۶ DM20021 چالش هاي سياست جنايي تقنيني ايران در برابر جرائم و تخلفات عليه بازار سرمايه/ محبوبه منفرد، حسين ميرمحمدصادقي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۹۱-‎۵۱۴.
۳۸۴۶۷ DM20022 تحول پارادايم تنبيه به تنظيم در پرتو نظريه تنظيم گري پاسخگو/ رحيم نوبهار، ايمان شاه بيگي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۱۵-‎۵۳۹.
۳۸۴۶۸ DM20023 مطالعه تطبيقي الگوهاي بازنمايي بزهکاري در مطبوعات ايران و آلمان با تاکيد بر کيفرگرايي/ حميدرضا نيکوکار، شهلا معظمي، ستار پروين.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۴۱-‎۵۶۸.
۳۸۴۶۹ اصول حاکم بر نحوه اجراي قصاص عضو/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎146، خرداد و تير: ص ۳-‎۹.
۳۸۴۷۰ نگاهي علمي و کاربردي به صلاحيت هاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح با تاکيد بر صلاحيت هاي جديد آن – قسمت آخر/ محمدرضا يزدانيان.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎146، خرداد و تير: ص ۱۰-‎۱۸.
۳۸۴۷۱ تحليل جرم شناسي عوامل موثر بر بزه ديدگي اتباع بيگانه/ ليلا نعمتي، محمدعلي حاجي ده آبادي.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎146، خرداد و تير: ص ۱۹-‎۲۶.
۳۸۴۷۲ نگرشي کاربردي به تعدد جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزيري – قسمت اول/ مجتبي شيرودبزرگي، رحمان آقايي.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎146، خرداد و تير: ص ۲۷-‎۳۷.
۳۸۴۷۳ بررسي تطبيقي جرم سرقت در حقوق کيفري ايران و آلمان/ غلامرضا باشتيني.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎146، خرداد و تير: ص ۳۸-‎۴۹.
۳۸۴۷۴ بررسي مسائل مستحدثه مرتبط با ديه و ارش از منظر قانون مجازات اسلامي/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎147، مرداد و شهريور: ص ۳-‎۱۰.
۳۸۴۷۵ نگرشي کاربردي به تعدد جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزيري – قسمت پاياني/ مجتبي شيرود بزرگي، رحمان آقايي.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎147، مرداد و شهريور: ص ۱۱-‎۱۸.
۳۸۴۷۶ تاثير مرگ مغزي بر حقوق غيرمالي افراد/ الهام اسحاقي، حسين حبيبي تبار.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎147، مرداد و شهريور: ص ۱۹-‎۲۸.
۳۸۴۷۷ حق سکوت متهم و مسئله تحصيل دليل؛ تعارض يا سازگاري؟/ حميدرضا حيدرپور.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎147، مرداد و شهريور: ص ۲۹-‎۳۷.
۳۸۴۷۸ ماهيت حقوقي ضمانت نامه هاي بانکي و فرآيند ضبط آن در حقوق ايران – قسمت اول/ حامد زينلي، مازيار صفرزاده.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎147، مرداد و شهريور: ص ۳۸-‎۴۶.
۳۸۴۷۹ حق وتو، چالش ها و موانع پيش روي جهان اسلام/ علي اصغر پورمرادي.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎147، مرداد و شهريور: ص ۴۷-‎۵۴.
۳۸۴۸۰ DM20024 الگوي ميانجي گري در دادرسي بزه ديده – بزهکارمحور در نظام حقوقي ايران و اسلام/ سيروس افضلي، عباس زراعت، محسن شکرچي زاده.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎24، بهار و تابستان: ص ۷-‎۳۷.
۳۸۴۸۱ DM20025 سياست جنائي پيشگيرانه ناظر بر جرائم جنسي در فقه اسلامي/ محمدعلي الهي، محمدعلي حيدري، محسن شکرچي زاده.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎24، بهار و تابستان: ص ۳۹-‎۶۶.
۳۸۴۸۲ DM20026 بازخواني ماهيت عقد و تحليل جايگاه عقد باطل در فقه اماميه و حقوق ايران/ حامد خوبياري، پوريا رضي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎24، بهار و تابستان: ص ۶۷-‎۸۹.
۳۸۴۸۳ DM20027 نقش امر به معروف و نهي از منکر در پيشگيري از جرائم مرتبط با شبکه هاي اجتماعي؛ مباني، منابع، فرصت ها و چالش ها/ روح اله دهقاني … [و ديگران].- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎24، بهار و تابستان: ص ۹۲-‎۱۱۳.
۳۸۴۸۴ DM20028 بررسي و تحليل روايات وارده پيرامون وطي غير متعارف/ محمدرضا رضوان طلب، طيبه سادات موسوي جوردي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎24، بهار و تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۴۱.
۳۸۴۸۵ DM20029 واکاوي ادله فقهي مشروعيت اصلاح ژنتيکي تخمک/ حميد ستوده، عبدالرضا فرهاديان.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎24، بهار و تابستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۷.
۳۸۴۸۶ DM20030 چالش هاي استقلال يا عدم استقلال عقد احتمالي/ ابراهيم ناصر شادباد … [و ديگران].- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎24، بهار و تابستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۸.
۳۸۴۸۷ DM20031 تبيين و نقد مباني فقهي انديشه تکفير و آثار آن/ علي آقاصالحي … [و ديگران].- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎24، بهار و تابستان: ص ۱۹۹-‎۲۲۰.
۳۸۴۸۸ DM20032 نهادينه شدن نهاد اجتهاد در خلافت راشدين/ سيدمحمد صدري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎24، بهار و تابستان: ص ۲۲۱-‎۲۵۳.
۳۸۴۸۹ DM20033 مطالعه تطبيقي سياست جنايي ايران و مصر نسبت به ربا/ سجاد عسگري آراني، غلامحسين مسعود، محسن شکرچي زاده.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎24، بهار و تابستان: ص ۲۵۵-‎۲۸۲.
۳۸۴۹۰ DM20034 جستاري در حکم پرداخت زکات به فقير/ محمد عليزماني سردارآبادي، حميد مسجدسرائي، مهدي ذوالفقاري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎24، بهار و تابستان: ص ۲۸۳-‎۳۰۴.
۳۸۴۹۱ DM20035 نقدي بر مباني فقهي ماده ۲۵۰ قانون مدني/ مهديه غني زاده، محمدرضا کيخا.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎24، بهار و تابستان: ص ۳۰۵-‎۳۲۹.
۳۸۴۹۲ DM20036 سبب دعواي نفقه زوجه و آثار آن با تاکيد بر امکان مطالبه نفقه آينده/ مسعود فرزاد … [و ديگران].- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎24، بهار و تابستان: ص ۳۳۱-‎۳۴۹.
۳۸۴۹۳ DM20037 بررسي تعارض تبصره ماده ۳ قانون آئين دادرسي مدني با استقلال قاضي مجتهد/ طاهره فرمنش، علي اکبر ايزدي فرد، علي اکبر جهاني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎24، بهار و تابستان: ص ۳۵۱-‎۳۸۴.
۳۸۴۹۴ DM20038 واکاوي معنايي اعتبار رشد و کمال عقل در مسئوليت کيفري نوجوانان/ محمدحسين مختاري، حامد رستمي نجف آبادي، يحيي جهانگيري سهروردي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎24، بهار و تابستان: ص ۳۸۵-‎۴۰۹.
۳۸۴۹۵ DM20039 قابليت جبران ضرر اقتصادي ناشي از نقض تعهدات قراردادي: مطالعه تطبيقي در حقوق قراردادهاي تجاري بين المللي، فقه و حقوق ايران/ روح الله مرادي … [و ديگران].- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎24، بهار و تابستان: ص ۴۱۱-‎۴۳۸.
۳۸۴۹۶ DM20040 جايگاه ثبت نوين اسناد تک برگي و حدنگار در اعتبار بخشي به اسناد رسمي و بيع املاک/ جمشيد مهرآسا، عليرضا حسني، محمد روحاني مقدم.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎24، بهار و تابستان: ص ۴۳۹-‎۴۵۶.
۳۸۴۹۷ DM20041 قاعده انگاري کل ما يسبب ايذاء الوالدين فهو حرام/ حمزه نظرپور، طاهر عليمحمدي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎24، بهار و تابستان: ص ۴۵۷-‎۴۸۴.
۳۸۴۹۸ DM20042 تحليل و بررسي مباني در بکارگيري قواعد عقلي در استنباط فقهي/ عليرضا نوروزي، محمدحسن حائري، سيدمحمدتقي قبولي درفشان.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎24، بهار و تابستان: ص ۴۸۵-‎۵۱۶.
۳۸۴۹۹ DM20043 جايگاه قصد فعل در مسئوليت مدني/ حسين هوشمند فيروزآبادي، سامره شيخ زاده.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎24، بهار و تابستان: ص ۵۱۷-‎۵۵۳.
۳۸۵۰۰ DM20044 شناسايي و اجراي راي داوري داخلي؛ مطالعه تطبيقي حقوق ايران و استراليا/ مصطفي السان، يوسف مولائي، ليلا نجفي زاده.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۵.
۳۸۵۰۱ DM20045 هم نشيني قراردادگرايي و منفعت عمومي در بافت عدالت اداري/ بابک باصري، محمدرضا ويژه.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۷-‎۵۱.
۳۸۵۰۲ DM20046 قواعد آمره و داوري هاي تجاري بين المللي؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، آلمان، انگليس و ايالات متحده امريکا/ حميدرضا رستمي، نجادعلي الماسي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۳-‎۸۸.
۳۸۵۰۳ DM20047 بررسي ميزان انطباق مسئوليت کارفرما در ماده ۱۲ قانون مسئوليت مدني با قواعد عام مسئوليت مدني/ سميه سعيدي، محمدمهدي الشريف، سيدمحسن قائم فرد.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۹-‎۱۱۶.
۳۸۵۰۴ DM20048 اثر خسارت مقطوع قراردادي در قواعد عام و رقابتي؛ بررسي تطبيقي نظام حقوقي ايران، کامن لا و اتحاديه اروپا/ فضه سليمي، حانيه ذاکري نيا.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۱۷-‎۱۴۵.
۳۸۵۰۵ DM20049 بررسي اصل جبران همه خسارات از حيث انطباق با مباني وحدت گرا در حوزه فلسفه مسئوليت مدني/ نورالله شاهرخي، حبيب الله رحيمي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۴۷-‎۱۸۱.
۳۸۵۰۶ DM20050 تاثير قاعده تلازم اذن به شيء با اذن به لوازم آن بر دادرسي در امور مدني با تاکيد بر رويه قضائي/ مريم صادقي، عليرضا فصيحي زاده.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۸۳-‎۲۲۰.
۳۸۵۰۷ DM20051 سازمان هاي مردم نهاد به مثابه صداي بزه ديدگان آسيب پذير؛ نگاهي به رويکرد قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ کوثر شکريان کوکنده، ابراهيم قدسي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۲۱-‎۲۵۱.
۳۸۵۰۸ DM20052 پيوند ميان حق و اخلاق در فلسفه کانت: آموزه ناوابستگي/ پرهام مهرآرام.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۵۳-‎۱۸۵.
۳۸۵۰۹ DM20053 ريل گذاري قراردادهاي اداري از طريق قراردادهاي اجباري در ايران/ آيت مولائي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۸۷-‎۳۲۱.
۳۸۵۱۰ DM20054 فناوري هاي نوين حل و فصل آنلاين اختلاف ها؛ فرصت ها و چالش ها (با تمرکز بر روش جمع سپاري آنلاين)/ محمدحسن ابوترابي زارچي، سيدنصرالله ابراهيمي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۳۲.
۳۸۵۱۱ DM20055 قابليت مطالبه منافع ناشي از طمع ورزي در قرارداد: مطالعه اي در حقوق امريکا و ايران/ محمدعلي خورسنديان، مهدي سخنور.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۳-‎۶۳.
۳۸۵۱۲ DM20056 زمان برقراري رابطه حقوقي دادرسي و آثار آن در حقوق ايران و فرانسه/ رضا شکوهي زاده.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۵-‎۹۷.
۳۸۵۱۳ DM20057 انتفاع غير مستقيم از جرم؛ در جستجوي عنوان مجرمانه/ محمدابراهيم شمس ناتري، حسن عالي پور، عارف اسدي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۹۹-‎۱۳۰.
۳۸۵۱۴ DM20058 ماهيت و محتواي تعهد به ارزيابي آثار زيست محيطي در پرتو رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري/ سيدياسر ضيائي، مهناز رشيدي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۳۱-‎۱۶۰.
۳۸۵۱۵ DM20059 بررسي تطبيقي اعمال اصل خاک در حقوق ايران، انگلستان و کشورهاي عضو اتحاديه اروپايي/ ستار عزيزي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۶۱-‎۱۸۴.
۳۸۵۱۶ DM20060 مطالعه دعواي ضمني (متضمن) در دادرسي مدني ايران و فرانسه با تاکيد بر رويه قضايي/ جواد کاشاني، بديع فتحي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۸۵-‎۲۱۱.
۳۸۵۱۷ DM20061 حق دادخواهي و شکايت از نظر شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي و کنترل ساختمان/ حسن محسني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۱۳-‎۲۳۹.
۳۸۵۱۸ DM20062 مفهوم پردازي جهاني شدن حقوق در حلقه ايسم ها/ آيت مولائي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۴۱-‎۲۷۸.
۳۸۵۱۹ DM20063 توسعه تدريجي حقوق کودکان کار در پرتو آراي دادگاه اروپايي حقوق بشر/ سيدبهنام مهردل، کارن روحاني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۷۹-‎۳۰۵.
۳۸۵۲۰ DM20064 امکان سنجي عملياتي کردن نهاد معامله اتهام در ايران با تاکيد بر مديريت گرايي حقوق کيفري/ فاطمه احدي، پريوش کرمانيان.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۱-‎۳۳.
۳۸۵۲۱ DM20065 تعدد نهادهاي قانون گذاري با تاکيد بر جايگاه مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي در نظام حقوقي ايران/ فردين مرادخاني، سميه تکلو.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۳۵-‎۶۷.
۳۸۵۲۲ DM20066 کاربست فقهي و حقوقي قاعده مايضمن بر قرارداد انتقال حق اختراع و پيامدهاي آن/ حميد ميري، ابراهيم جوانمرد فرخاني.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۶۹-‎۹۲.
۳۸۵۲۳ DM20067 عنصر رواني بزه قاچاق کالا و ارز/ اميد رستمي غازاني.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۹۳-‎۱۱۷.
۳۸۵۲۴ DM20068 منبع تعهد به ارزيابي آثار زيست محيطي فرامرزي در پروژه گاپ ترکيه/ مهناز رشيدي، آزاده رستگار، علي مشهدي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۱۱۷-‎۱۴۴.
۳۸۵۲۵ DM20069 تاملي بر نحوه حل و فصل اختلافات ناشي از قرارداد پيش فروش و قلمرو آن/ فرزاد کرمي کلمتي، محمد صالحي مازندراني.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۱۴۵-‎۱۷۲.
۳۸۵۲۶ DM20070 جايگاه اصول پيشرفته حقوق اداري و اصول دادرسي منصفانه اداري در ماده ۲۵۱ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم و پيامدهاي اقتصادي آن/ آيت مولائي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۱۷۳-‎۲۰۳.
۳۸۵۲۷ DM20071 تحليلي بر حق تعليق در فقه، حقوق ايران و حقوق جديد فرانسه/ مصطفي هراتي، عباس ميرشکاري.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۲۰۵-‎۲۲۸.
۳۸۵۲۸ DM20072 سياست کيفري ناهمگون قانون مجازات اسلامي در تعديل کيفر/ مصطفي افشين پور، مهدي نقوي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۲۸.
۳۸۵۲۹ DM20073 بازتاب فقه در قوانين مجازات کشورهاي شافعي مذهب؛ مطالعه موردي اندونزي، برونئي، مالزي و يمن/ روح الله اکرمي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۲۹-‎۵۳.
۳۸۵۳۰ DM20074 راهکارهاي امهال تسهيلات معوق بانکي؛ بررسي دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري/ محمود باقري، غزاله صحرانورد.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۵۵-‎۸۲.
۳۸۵۳۱ DM20075 تاملي جامعه شناختي بر چرايي گذار از حاکم شرع مقتدر به قاضي ديوان سالار در ايران پس از انقلاب/ عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي، محسن نورپور، سيدمحمدجواد ساداتي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۸۳-‎۱۰۹.
۳۸۵۳۲ DM20076 نقد و بررسي شرايط و آثار قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب ۱۳۹۸/ سيده فاطمه مهدي پور، مهين سبحاني، رضا مقصودي پاشاکي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۴.
۳۸۵۳۳ DM20077 استناد سرخود دادرس به جهت بطلان قرارداد؛ نمود هنر آيين دادرسي با اجراي اصل تقابلي بودن دادرسي (راي شماره ۱۱۳۷ مورخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰ شعبه دوم ديوان عالي کشور فرانسه)/ حسن محسني.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۳.
۳۸۵۳۴ DM20078 چالش هاي حمايت اجرايي از سازش نامه هاي منعکس در راي داوري با مطالعه تطبيقي در کنوانسيون سنگاپور ۲۰۱۹/ رضا معبودي نيشابوري، سيدعليرضا رضائي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۸۴.
۳۸۵۳۵ DM20079 آسيب شناسي سياست کيفري ايران در پرتو نظريه قوچ قرباني/ مهدي آقاجاني، سيدمحمود ميرخليلي، احمد حاجي ده آبادي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۱۸۵-‎۲۱۰.
۳۸۵۳۶ DM20080 ظرفيت هاي فقه و حقوق خانواده در همگرايي حقوقي جهان اسلام/ جواد حبيبي تبار، سيامک قياسي.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۹-‎۳۷.
۳۸۵۳۷ DM20081 پيش درآمدي مقايسه اي بر حقوق مسئوليت مدني در روابط زوجين/ سيدمهدي دادمرزي.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۹-‎۵۷.
۳۸۵۳۸ DM20082 عدالت جنسيتي به مثابه يک مفهوم تفسيرپذير و نامتعين/ فريبا علاسوند.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۵۹-‎۷۸.
۳۸۵۳۹ DM20083 جنسيت و مجازات در فقه و حقوق ايران/ اعظم خوش صورت موفق، محمد خان کاظمي.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۹۶-‎۷۹.
۳۸۵۴۰ DM20084 تابعيت و جنسيت تاملي در نگاه جنسيتي به تابعيت فرزندان در حقوق ايران/ مصطفي دانش پژوه.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۹۷-‎۱۱۵.
۳۸۵۴۱ DM20085 اذن ولي در عقد موقت باکره رشيده/ مهدي سجادي امين.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۱۷-‎۱۴۰.
۳۸۵۴۲ DM20086 بررسي فقهي حقوقي حق حضانت اطفال/ علي شريفي.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۴۳-‎۱۷۰.
۳۸۵۴۳ DM20087 محرمانگي در اسناد هويتي کودکان آزمايشگاهي/ سيدعلي علوي قزويني.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷-‎۲۸.
۳۸۵۴۴ DM20088 ظرفيت هاي فقه اماميه و به روزرساني فقه خانواده/ فرج الله هدايت نيا.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۹-‎۵۱.
۳۸۵۴۵ DM20089 مقابله با روند عرفي شدن در ايران با تاکيد بر ظرفيت هاي نهاد خانواده/ حسين بستان (نجفي).- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۳-‎۸۱.
۳۸۵۴۶ DM20090 بازپژوهي فقهي حقوقي شرايط اعمال حق حبس زوجه در عقد نکاح/ محمد نوذري فردوسيه، محمدمهدي عباس حميد.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۸۳-‎۱۰۹.
۳۸۵۴۷ DM20091 مضاجعه و چالش هاي آن در فقه اماميه/ ليلا ثمني.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۱-‎۱۳۶.
۳۸۵۴۸ DM20092 جنسيت و ارزشمندي؛ نکوهش گفت و گو با زنان در روايات/ زهره رجبيان.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۳۷-‎۱۵۳.
۳۸۵۴۹ DM20093 نقش قاعده نفي عسر و حرج در قواميت مرد در خانواده از نگاه فقه شيعه و حقوق جمهوري اسلامي ايران/ سيدموسي موسوي، محسن ملک افضلي اردکاني.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۷۲.
۳۸۵۵۰ DM20094 بررسي تاثير جنسيت زنان در مجازات تبعيد از منظر فقه و حقوق موضوعه ايران/ جواد حبيبي تبار، اعظم خوش صورت موفق، جواد خسروي.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۸-‎۲۷.
۳۸۵۵۱ DM20095 ملاک هاي حريم خصوصي در فقه اماميه و حقوق اساسي ايران: تطبيق با خودروي شخصي/ علي الماسي، مرضيه محمديان شيرمرد.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۳۰-‎۵۲.
۳۸۵۵۲ DM20096 انزجار زوجه؛ عوامل، پيامدها و راهکارها/ علي محمدي جورکويه.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۵۴-‎۷۶.
۳۸۵۵۳ DM20097 بررسي عدالت جنسيتي و تاثير آن بر اشتغال زنان/ ابراهيم قاسمي، رقيه جمالو.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۷۸-‎۹۷.
۳۸۵۵۴ DM20098 تبيين ماهيت و آثار مترتب بر نفقه زوجه در مذاهب اسلامي با رويکرد بين المللي/ محمدجواد حيدريان دولت آبادي، رسول مظاهري کوهانستاني.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۰۰-‎۱۱۶.
۳۸۵۵۵ DM20099 بررسي تطبيقي شرط تمکين نکردن زوجه در عقد نکاح از ديدگاه مذاهب اسلامي و تاثير آن بر انحلال خانواده ها/ آرزو رشيدي، فرزاد پارسا، محمدعلي حيدري.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۱۸-‎۱۴۵.
۳۸۵۵۶ DM20100 گستره حمايت کيفري از والدين آسيب پذير در برابر خشونت خانگي با تکيه بر آموزه هاي اسلامي/ حسن غروي، محدثه مهرابي زاده، محسن فتاحي.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۸-‎۳۳.
۳۸۵۵۷ DM20101 احتياط در انساب به مثابه قاعده اي فقهي/ اکبر محمودي.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۳۶-‎۶۳.
۳۸۵۵۸ DM20102 تحليل ماده ۱۰۵۶ قانون مدني از منظر فقه و حقوق خانواده/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، فاطمه اکبريان چنارستان عليا.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۶۶-‎۸۹.
۳۸۵۵۹ DM20103 بررسي حقوق خانواده ناشي از پخش تصوير متهم از تلويزيون در مرحله تحقيقات مقدماتي جرم/ حميدرضا محمدي، طاهره سليمي، جبرائيل اميدي.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۹۲-‎۱۱۱.
۳۸۵۶۰ DM20104 حقوق مدني جنين در نظام خانواده/ محمد اسدي، محمد نوذري فردوسيه، عبدالله اميدي فرد.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۱۴-‎۱۳۹.
۳۸۵۶۱ DM20105 مهريه هاي سنگين سکه: رويکردي بر ضد فرهنگ اسلامي و نظم اجتماعي/ محمد شکري.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۴۲-‎۱۶۶.
۳۸۵۶۲ DM20106 خاستگاه هاي خسارت معنوي ناشي از کودک همسري در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران/ مهديه امراللهي نيا، جواد حبيبي تبار، فرج الله هدايت نيا گنجي.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۸-‎۲۷.
۳۸۵۶۳ DM20107 تحليل حقوقي و اجتماعي قوانين مرتبط با همسران جانبازان/ مليحه سجده … [و ديگران].- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۳۰-‎۵۰.
۳۸۵۶۴ DM20108 بازکاوي فقهي لزوم اشهاد و شرايط آن با تاکيد بر شرط عدالت در طلاق قضايي/ مهين محمدي … [و ديگران].- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۵۲-‎۷۴.
۳۸۵۶۵ DM20109 طرح ناظر يک نيروي انتظامي در مواجهه با افراد بي حجاب در خودروها: دشواري هاي نظري و عملي/ مجيد نيلي، محمدجواد باقي زاده، بهنام يوسفيان شوردهي.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۷۶-‎۹۷.
۳۸۵۶۶ DM20110 بررسي فقهي نهاد حقوقي نحله در نظام حقوقي ايران/ مريم مهاجري، احمدرضا موسوي.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۱۰۰-‎۱۱۸.
۳۸۵۶۷ DM20111 حق کودک در داشتن آينده باز/ محدثه معيني فر.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۱۲۰-‎۱۵۴.
۳۸۵۶۸ DM20112 تحليل ساختار نظري اصل برابري در انديشه حقوق بشر سکولار و نقد مباني استدلالي آن/ بهجت السادات شهرتاش، محمود حکمت نيا، جواد حبيبي تبار.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، پاييز و زمستان: ص ۸-‎۲۹.
۳۸۵۶۹ DM20113 اصل مشارکت يا محدوديت بانوان در عرصه هاي ديني، اجتماعي و سياسي در فقه اماميه و اهل سنت/ اسدالله رضايي.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، پاييز و زمستان: ص ۳۲-‎۵۵.
۳۸۵۷۰ DM20114 حقوق مالي زوجه در طول زندگي مشترک در ايران و فرانسه/ سيدمحسن فتاحي، فريبا پروينيان.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، پاييز و زمستان: ص ۵۸-‎۷۲.
۳۸۵۷۱ DM20115 بررسي مفهومي و مصداقي بدرفتاري جنسي زوجين از منظر فقه اماميه، حقوق عرفي و حقوق افغانستان/ محمدهادي نبوي، سيدعلي علوي قزويني.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، پاييز و زمستان: ص ۷۴-‎۹۳.
۳۸۵۷۲ DM20116 پژوهشي فقهي حقوقي درباره رجوع زوجه به مهريه پس از اسقاط آن/ اکبر محمودي.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، پاييز و زمستان: ص ۹۶-‎۱۲۱.
۳۸۵۷۳ DM20117 واکاوي بزهکاري زنان در فقه اماميه و جرم شناسي کلاسيک/ طاهره سادات نعيمي، ابراهيم قاسمي.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، پاييز و زمستان: ص ۱۲۴-‎۱۴۳.
۳۸۵۷۴ DM20118 واکاوي مفهوم حقوق نرم و جريان آن در نظام حقوقي خانواده از نگاه ديني/ سيدموسي موسوي … [و ديگران].- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۸-‎۲۷.
۳۸۵۷۵ DM20119 روايت زنان از دشواري هاي پيش روي مطالبه قانوني حقوق خانوادگي خود/ اقدس براتي، منصوره زارعان، شهره روشني.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۳۰-‎۵۴.
۳۸۵۷۶ DM20120 تحليل فقهي و حقوقي ماده ۹۵۷ قانون مدني: اهليت تمتع جنين/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، عبدالله بهمن پوري، راضيه پيشرو نصرآباد سفلي.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۵۶-‎۷۹.
۳۸۵۷۷ DM20121 حکم تبديل عقد نکاح موقت به دائم با فرض ذکر نکردن مدت در صيغه/ محمدرسول آهنگران، محمود گل آقايي.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۸۲-‎۱۰۴.
۳۸۵۷۸ DM20122 بررسي فقهي حقوقي استحقاق فرزندخوانده بر دريافت نفقه از سرپرست قانوني/ احمدرضا موسوي، احمدعلي قانع.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۱۰۶-‎۱۲۴.
۳۸۵۷۹ DM20123 بررسي فقهي راي وحدت رويه در تقسيط مهريه و حق امتناع زوجه از تمکين/ فاطمه ملکي بابهويزي، عصمت السادات طباطبايي لطفي، نسرين کريمي.- مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۱۲۶-‎۱۴۷.
۳۸۵۸۰ DM20124 اخلاق در وکالت/ روح الله آخوندي روشناوند.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎20، زمستان: ص ۲۱-‎۴۳.
۳۸۵۸۱ DM20125 اجاره به شرط تمليک دانش فني/ مهسا رباطي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎20، زمستان: ص ۵۴-‎۷۰.
۳۸۵۸۲ DM20126 کفالت اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي از متهمين و چالش هاي آن/ محمدجعفر رادمرد.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎20، زمستان: ص ۷۱-‎۹۴.
۳۸۵۸۳ DM20127 تحليلي بر قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر و تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم/ مرتضي سيمايي صراف.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎20، زمستان: ص ۹۵-‎۱۱۹.
۳۸۵۸۴ DM20128 مسئوليت مدني ناشي از نقض قواعد حقوق رقابت در نظام حقوقي ايران، آمريکا و انگليس با رويکرد تطبيقي/ فاطمه غلامي، مسعود اخوان فرد.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱۲۰-‎۱۵۱.
۳۸۵۸۵ DM20129 بررسي عملکرد ديوان بين المللي کيفري در پرونده هاي منازعات مسلحانه غير بين المللي/ سمانه گيلاوند.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱۵۲-‎۱۸۰.
۳۸۵۸۶ DM20130 آئين نامه داخلي حرفه وکالت در فرانسه مصوب ۳۰ نوامبر 2۰۲۰/ حميدرضا ميرزاجاني.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱۸۱-‎۲۰۸.
۳۸۵۸۷ DM20131 نسخ تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب ۱۳۶۷ با تصويب ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰/ احمد محسنيان.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎20، زمستان: ص ۲۰۹-‎۲۳۷.
۳۸۵۸۸ DM20132 همانندي ها و ناهمانندي هاي شرکت تعاوني با شرکت سهامي/ مهدي ندافيان.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎20، زمستان: ص ۲۳۸-‎۲۵۱.
۳۸۵۸۹ DM20133 ايجاد حق فسخ، ضمانت اجراي شرط تخلف از پرداخت ثمن/ علي فتوحي راد.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎20، زمستان: ص ۲۵۵-‎۲۷۴.
۳۸۵۹۰ DM20134 مندرجات حکم ورشکستگي با بررسي دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۵۱۸۳۳۰۰۷۷۴ – شعبه سوم حقوقي سبزوار/ عباس برزوئي، عليرضا پوراسماعيلي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎20، زمستان: ص ۲۷۵-‎۲۹۲.
۳۸۵۹۱ DM20135 آثار مترتب بر حکم يا حق بودن تمکين در فقه مذاهب اسلامي/ عابدين مومني … [و ديگران].- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎53، بهار و تابستان: ص ۵-‎۲۱.
۳۸۵۹۲ DM20136 امکان سنجي اثبات جرم با سوگند از منظر فقه امامي و حنفي با رويکردي تطبيقي به حقوق ايران و افغانستان/ احمد مرتاضي، زينب اسمعيلي محمودآبادي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎53، بهار و تابستان: ص ۳۷-‎۵۸.
۳۸۵۹۳ DM20137 بررسي اعاده اجراي احکام مدني در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران/ حسين نجفي، رمضان دهقان، حسين قربانيان.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎53، بهار و تابستان: ص ۵۹-‎۷۸.
۳۸۵۹۴ DM20138 مصاديق جديد روابط نامشروع غير از زنا و مجازات آن در فقه اسلامي و حقوق ايران و افغانستان/ عبدالسبحان صديقي، حامد رستمي نجف آبادي، حجت اله ابراهيميان.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎53، بهار و تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۰.
۳۸۵۹۵ DM20139 نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفري/ احسان زررخ.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎70، فروردين: ص ۵-‎۱۸.
۳۸۵۹۶ DM20140 راهکارهاي عملي مقابله با پديده زمين خواري در ايران/ سيدبهروز هاشمي مطلق، علي فلاح.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎70، فروردين: ص ۱۹-‎۳۲.
۳۸۵۹۷ DM20141 مالکيت زماني/ مهرنوش حسيني.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎70، فروردين: ص ۳۳-‎۴۲.
۳۸۵۹۸ DM20142 تحليل حقوقي علل قانون گريزي در نظام جمهوري اسلامي ايران/ سيداحمد حبيب نژاد، محمدصادق حقوقي اصفهاني.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎70، فروردين: ص ۴۳-‎۵۷.
۳۸۵۹۹ DM20143 دامنه مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي/ سيددريد موسوي مجاب، علي رفيع زاده.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎71، ارديبهشت: ص ۵-‎۲۴.
۳۸۶۰۰ DM20144 گستره حقوق حيوانات در اسلام غرب/ شيما پورمحمدي.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎71، ارديبهشت: ص ۲۵-‎۳۵.
۳۸۶۰۱ DM20145 تقابل گونه هاي تماميت خواه پيشگيري از جرم با حريم خصوصي شهرندي/ محمد شمعي.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎71، ارديبهشت: ص ۳۷-‎۵۹.
۳۸۶۰۲ DM20146 از اعتياد زنان تا نابساماني خانواده/ ابراهيم قاسمي روشن.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎71، ارديبهشت: ص ۶۱-‎۷۵.
۳۸۶۰۳ DM20147 آزادي بيان/ محمد مهاجري.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎72، خرداد: ص ۵-‎۲۶.
۳۸۶۰۴ DM20148 انواع جرائم کامپيوتري/ مهرنوش حسيني.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎72، خرداد: ص ۴۱-‎۵۱.
۳۸۶۰۵ DM20149 آيا حقوق جهاني ارتباطات قابل تصور است/ امير مقامي.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎72، خرداد: ص ۵۳-‎۵۸.
۳۸۶۰۶ DM20150 حقوق تاريخي ايران در درياي مازندران (کاسپين)/ محمدرضا ضيائي بيگدلي.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎72، خرداد: ص ۵۹-‎۷۲.
۳۸۶۰۷ DM20151 ضمان معاوضي/ يعقوب باتماني.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎73، تير: ص ۲۷-‎۴۲.
۳۸۶۰۸ DM20152 مسئوليت مدني ناشي از اضرار به مالکيت فکري/ محمد عيسي تفرشي.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎73، تير: ص ۶۷-‎۸۱.
۳۸۶۰۹ DM20153 نگاهي به قانون حاکم بر احوال شخصيه خارجيان مقيم ايران/ فرهاد پروين.- وکيل. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎73، تير: ص ۸۳-‎۱۰۵.
۳۸۶۱۰ DM20154 بررسي تطبيقي ساز و کارهاي انتظامي استرداد دارايي هاي ناشي از جرايم مرتبط با مواد مخدر در سياست جنايي بين المللي و سياست جنايي ايران با تاکيد بر دستاوردها براي ناجا/ علي دستور … [و ديگران].- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۴-‎۱۱۴.
۳۸۶۱۱ DM20155 جبران خسارتهاي ناشي از بازداشت افراد بي تقصير (با تاکيد بر نقش و جايگاه ضابطين دادگستري)/ علي آقابابايي بخشايش … [و ديگران].- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۰۲-‎۲۲۷.
۳۸۶۱۲ DM20156 قلمرو حقوق متهم تحت نظر در ايران در تطبيق با معيارهاي حقوق بشري/ جليل نعمتي، مرتضي ناجي زواره، منصور رحمدل.- دانش انتظامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۰۴-‎۲۳۸.
۳۸۶۱۳ DM20157 فعل زيانبار پليس در تحقق مسئوليت مدني پليس ناشي از نقض حقوق شهروندي در حقوق ايران و کامن لا/ سيدمحمد هاشمي، بختيار عباسلو، سام سوادکوهي.- دانش انتظامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۴۰-‎۲۶۹.
۳۸۶۱۴ DM20158 سازوکارهاي پليس در پيشگيري اجتماعي از جرايم تروريستي/ ابراهيم رجبي تاج امير، رمضانعلي نورالله پور.- دانش انتظامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۲-‎۱۰۲.
۳۸۶۱۵ DM20159 بررسي جايگاه فقهي و حقوقي مجازات تشهير در ايجاد امنيت عمومي و ارتقاء حقوق شهروندي/ صديقه شجاعي، محمدرسول آهنگران، محمد روحاني مقدم.- دانش انتظامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۵۸-‎۱۸۴.
۳۸۶۱۶ DM20160 شناسايي مولفه هاي فرهنگ سازماني براي پيشگيري انتظامي از جرم با رويکرد جهادي/ غلامرضا رضايي … [و ديگران].- دانش انتظامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲-‎۳۵.
۳۸۶۱۷ DM20161 مشارکت جامعه مدني در پيشگيري از تروريسم (با تاکيد بر نقش پليس جامعه محور)/ حسين غلامي، شيده امامي صدر.- دانش انتظامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۶-‎۹۷.
۳۸۶۱۸ DM20162 تحولات حقوق نظامي متاثر از منشور حقوق شهروندي/ محمدحسين اميري، محمد باراني، شهرداد دارابي.- دانش انتظامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۵۳-‎۸۰.
۳۸۶۱۹ DM20163 رويکرد پيش بينانه به جرايم تروريستي/ فرهاد شاهيده، باقر شاملو.- دانش انتظامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۱-‎۱۱۲.
۳۸۶۲۰ DM20164 اثر ازدواج و طلاق مادر، درحق حضانت از منظر فقهاي مذاهب اسلامي با رويکردي به نظام حقوقي ايران/ احسان علي اکبري بابوکاني، امين اميرحسيني.- مطالعات زن و خانواده. ‎۱۳۹۹، دوره هشتم، شماره ‎1 (پياپي ‎16) بهار: ص ۸۱-‎۱۱۱.
۳۸۶۲۱ DM20165 بررسي فقهي – حقوقي سن ازدواج در حقوق ايران/ سيده زينب موسوي، الهام شريعتي، خديجه مظفري.- مطالعات زن و خانواده. ‎۱۳۹۹، دوره هشتم، شماره ‎3 (پياپي ‎18)، پاييز: ص ۹-‎۲۷.
۳۸۶۲۲ DM20166 اخلاق تشريع کيفر براي بانوان در فقه اماميه/ علي محمديان، بتول سلحشور.- مطالعات زن و خانواده. ‎۱۴۰۰، دوره نهم، شماره ‎2 (پياپي ‎21)، تابستان: ص ۱۵۲-‎۱۶۷.
۳۸۶۲۳ DM20167 امکان واگذاري سرپرستي (فرزندخواندگي) کودکان بي سرپرست و بدسرپرست به افراد تراجنسي در پرتو کنوانسيون حقوق کودک و حقوق ايران/ احمدرضا توحيدي.- پزشکي قانوني. ‎۱۳۹۸، سال بيست و پنجم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲-‎۹.
۳۸۶۲۴ DM20168 بازه زماني مجاز براي بهبود آسيب هاي جنايي در فقه و قانون مجازات اسلامي: از مدت گرايي تا مرجعيت سازمان پزشکي قانوني/ سعيد نظري توکلي، محمدجعفر صادق پور.- پزشکي قانوني. ‎۱۳۹۹، سال بيست و ششم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۰۲-‎۱۱۲.
۳۸۶۲۵ DM20169 خطاي پزشکي و رسيدگي به آن در حقوق فرانسه/ منوچهر توسلي نائيني، پارسا توسلي نائيني.- پزشکي قانوني. ‎۱۳۹۹، سال بيست و ششم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۴-‎۱۲۰.
۳۸۶۲۶ DM20170 تجزيه و تحليل سيستم هاي جبران خسارت بيمار/ فاطمه پيري اميرحاجيلو، مهدي رحماني.- پزشکي قانوني. ‎۱۳۹۹، سال بيست و ششم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۳۲-‎۱۳۸.
۳۸۶۲۷ DM20171 جنبه هاي حقوقي مراقبت هاي پايان زندگي و بيماري در مراحل انتهايي/ الهه معظم … [و ديگران].- پزشکي قانوني. ‎۱۳۹۹، سال بيست و ششم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۶۰-‎۱۶۷.
۳۸۶۲۸ DM20172 بررسي پزشکي-حقوقي جنايت به سيستم شنوايي شخص داراي کاشت حلزون شنوايي/ علي رضي پور جويباري، ابوالحسن شاکري، علي اکبر ايزدي فرد.- پزشکي قانوني. ‎۱۳۹۹، سال بيست و ششم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۱۲-‎۲۲۰.
۳۸۶۲۹ DM20173 چالش هاي زوال منافع در بيماران حيات نباتي از منظر پزشکي، فقه و حقوق/ جعفر فراست … [و ديگران].- پزشکي قانوني. ‎۱۳۹۹، سال بيست و ششم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۵-‎۴۵.
۳۸۶۳۰ DM20174 سياست جنايي ايران در قبال پديده اسقاط جنين/ محمدعلي مهدوي ثابت، علي اصغر قرباني.- پزشکي قانوني. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۲-‎۱۰.
۳۸۶۳۱ DM20175 درنگي در مبنا و بناي ماده (۶۶۹) قانون مجازات اسلامي/ محمدجعفر صادق پور، يوسف فاطمي نيا.- پزشکي قانوني. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۲-‎۲۴.
۳۸۶۳۲ DM20176 دادگاه اروپايي حقوق بشر و توسعه حقوق بنيادين کار/ کارن روحاني، سيدبهنام مهردل.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۸، دوره نهم، شماره ‎4 (پياپي‎34)، زمستان: ص ۲۱۹-‎۲۵۰.
۳۸۶۳۳ DM20177 قواعد فقهي منع کاربرد سلاح هاي کشتار دسته جمعي در مخاصمات مسلحانه بين المللي/ محسن سبحان، سيدمحمد موسوي بجنوردي، اصغر عربيان.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۹، دوره دهم، شماره ‎1 (پياپي‎36)، بهار: ص ۱۰۱-‎۱۳۲.
۳۸۶۳۴ DM20178 تبيين قواعد حاکم بر تعيين خواسته و بهاي آن در حقوق ايران و فرانسه/ غلامرضا رستمي فر، صالح يمرلي، علي اکبر اسمعيلي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۹، دوره دهم، شماره ‎1 (پياپي‎36)، بهار: ص ۲۶۳-‎۲۹۲.
۳۸۶۳۵ DM20179 قواعد و سازوکارهاي جامعه بين المللي و ايران در زمينه جرائم دريايي/ جواد فروغي فر، علي مزيدي شرف آبادي، محمدرضا رحمت.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۹، دوره دهم، شماره ‎2 (پياپي‎37)، تابستان: ص ۱۰۹-‎۱۲۲.
۳۸۶۳۶ DM20180 خسارت زيست محيطي و نحوه جبران آن در حقوق بين الملل/ علي فقيه حبيبي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۹، دوره دهم، شماره ‎3 (پياپي‎38)، پاييز: ص ۱۶۱-‎۱۹۶.
۳۸۶۳۷ DM20181 تحول مفهوم امنيت انساني در پرتو قواعد زيست محيطي/ هادي مسعودي فر، عليرضا آرش پور، مسعود راعي دهقي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۴۰۰، دوره يازدهم، شماره ‎1 (پياپي‎40)، بهار: ص ۲۱۹-‎۲۴۹.
۳۸۶۳۸ DM20182 ايرادات قابل طرح در برابر اسناد تجاري در حقوق ايران با نگرشي بر کنوانسيون هاي بين المللي/ اکبر خوش، علي رادان جبلي، وحيد قاسمي عهد.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۴۰۰، دوره يازدهم، شماره ‎2 (پياپي‎41)، تابستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۱.
۳۸۶۳۹ DM20183 بررسي رابطه حقوق و عدالت از منظر فرهنگي و اسلامي (ابعاد و رويکردها)/ فريد سعيدي … [و ديگران].- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎18، زمستان، جلد دوم: ص ۱۰-‎۲۷.
۳۸۶۴۰ DM20184 واکاوي آثار وجود شاهد، اعتبار شهادت پيامدهاي آن در دعاوي حقوقي/ فاطمه شماخي، مريم جلالي لاجدکوهي، سعيد جهانگيري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎18، زمستان، جلد دوم: ص ۲۸-‎۳۹.
۳۸۶۴۱ DM20185 بررسي جايگاه و موانع FATF در نظام حقوقي ايران و نظام بين المللي/ محمد ستايش پور، نسرين اسفندياري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎18، زمستان، جلد دوم: ص ۴۰-‎۵۳.
۳۸۶۴۲ DM20186 ريشه هاي خشونت عليه زنان در خانواده بر اساس فقه و قرآن/ زهرا احمدي افزادي، اعظم برغمدي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎18، زمستان، جلد دوم: ص ۴۴-‎۵۳.
۳۸۶۴۳ DM20187 رابطه شفافيت اقتصادي و پيشگيري از جرايم مالياتي/ حسين تاجي، محمود بولاغ.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎18، زمستان، جلد دوم: ص ۵۴-‎۶۴.
۳۸۶۴۴ DM20188 اهميت و جايگاه وقف در حقوق موضوعه ايران با نگاهي به فقه اسلامي اعم از فقه اهل تسنن و فقه اهل تشيع/ سعيد تاجيک زاده، سعيد عليزاده، سجاد عباسي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎19، بهار، جلد اول: ص ۱-‎۲۰.
۳۸۶۴۵ DM20189 بررسي متغيرها[ي] حقوقي، سياسي و هويت هاي تاثيرگذار بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در صحنه بين الملل بر مبناي سازه انگاري/ سعيد جهانگيري، سيده سمانه غفاراف، محسن عبداللهي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎19، بهار، جلد اول: ص ۲۱-‎۳۸.
۳۸۶۴۶ DM20190 تحليل جرم شناختي فرار از ماليات در حقوق کيفري ايران/ فرزانه مجاهدي جهرمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎19، بهار، جلد اول: ص ۳۹-‎۵۱.
۳۸۶۴۷ DM20191 بررسي جايگاه افغانستان در استراتژي امنيت ملي امريکا از منظر حقوقي و سياسي/ غزاله ذنوري … [و ديگران].- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎19، بهار، جلد اول: ص ۶۶-‎۷۸.
۳۸۶۴۸ DM20192 مطالعه و بررسي رابطه ميان سرمايه اجتماعي و هوش هيجاني با گرايش به بزهکاري در ميان زندانيان شهر جهرم/ فرزانه مجاهدي جهرمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎19، بهار، جلد اول: ص ۹۷-‎۱۰۸.
۳۸۶۴۹ DM20193 واکاوي رويکرد جديد طرح خاورميانه بزرگ در استراتژي و امنيت بين المللي آمريکا از منظر حقوق بشر/ سعيد جهانگيري … [و ديگران].- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎19، بهار، جلد اول: ص ۷۹-‎۹۶.
۳۸۶۵۰ DM20194 پيامدهاي حقوقي و سياسي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا در سطوح داخلي، منطقه اي و بين المللي بر اساس نظريه الکساندر ونت/ همايون حاتميان.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎19، بهار، جلد دوم: ص ۱-‎۱۵.
۳۸۶۵۱ DM20195 تحليل و بررسي جرائم محاربه از منظر فقه و حقوق کيفري/ حميدرضا منصور صفائيان، محمدصادق جمشيدي راد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎19، بهار، جلد دوم: ص ۱۶-‎۲۵.
۳۸۶۵۲ DM20196 جايگاه حقوق سياسي و اجتماعي زنان در ايران و جامع [جامعه] اسلامي و مقايسه آن از منظر حقوق بشر/ ليلا ظريفي، مريم شهامت رزي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎19، بهار، جلد دوم: ص ۲۶-‎۳۸.
۳۸۶۵۳ DM20197 واکاوي دلايل تغييرات پانزده گانه در قانون اساسي و شکل گيري نظام هاي سياسي گوناگون بعد از انقلاب کبير فرانسه/ محسن عبدالهي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎19، بهار، جلد دوم: ص ۳۹-‎۵۲.
۳۸۶۵۴ DM20198 بررسي سياست خارجي و موضع گيري هاي ترکيه در فضاي پس از تحولات بيداري اسلامي (ابعاد و رويکردها)/ همايون حاتميان.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎19، بهار، جلد دوم: ص ۵۳-‎۶۶.
۳۸۶۵۵ DM20199 رابطه سببيت و مسئوليت کيفري/ زهرا شيري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎19، بهار، جلد دوم: ص ۶۷-‎۷۶.
۳۸۶۵۶ DM20200 واکاوي مباني فقهي حکم سحق محصنه در قانون مجازات اسلامي/ سيدعليرضا امين.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎19، بهار، جلد دوم: ص ۷۷-‎۸۳.
۳۸۶۵۷ DM20201 آثار و شرايط وقف از نظر فقه اسلامي با نگاهي به حقوق موضوعه جمهوري اسلامي ايران/ سعيد تاجيک زاده، سعيد عليزاده، سجاد عباسي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎19، بهار، جلد دوم: ص ۸۴-‎۹۸.
۳۸۶۵۸ DM20202 واکاوي نقش چين در خليج فارس از منظر حقوقي و سياسي اين کشور به منطقه (ابعاد و رويکردها)/ سعيد جهانگيري … [و ديگران].- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎20، تابستان: ص ۱-‎۹.
۳۸۶۵۹ DM20203 فرار از ماليات و نقش آن در حقوق کيفري ايران/ مژده کشاورز.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎20، تابستان: ص ۱۰-‎۲۵.
۳۸۶۶۰ DM20204 واکاوي مباني فقهي حقوقي وقف بر جنين در فقه مذاهب اسلامي و قانون مدني/ رضا رهبر.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎20، تابستان: ص ۲۶-‎۳۳.
۳۸۶۶۱ DM20205 واکاوي چگونگي تاثير شبکه هاي غير رسمي بر خودمختاري سازمان ها با تاکيد بر مولفه حقوقي و سياسي/ سعيد جهانگيري، محمدناصر اديب مهر، معصومه هاشمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎20، تابستان: ص ۳۴-‎۴۷.
۳۸۶۶۲ DM20206 بررسي تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي/ مژده کشاورز.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎20، تابستان: ص ۴۸-‎۵۸.
۳۸۶۶۳ DM20207 بررسي گسترش احکام جزايي افراد حقوقي و سياسي از منظر قوانين اسلامي (ابعاد و رويکردها)/ سينا نورالديني، سعيد جهانگيري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎20، تابستان: ص ۵۹-‎۶۹.
۳۸۶۶۴ DM20208 بررسي، آينده نگري و پيشرفتهاي مهم در درمان و جلوگيري از گسترش بيماري [کوويد ۱۹] Covid19 (از منظر حقوق بشر دوستانه)/ مريم رحيمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎20، تابستان: ص ۷۰-‎۸۳.
۳۸۶۶۵ DM20209 بررسي و تحليل دلايل بروز تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي/ محمدحسن فرهمندي، عليرضا کشاورز.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎20، تابستان: ص ۸۴-‎۹۲.
۳۸۶۶۶ DM20210 بررسي مولفه هاي حقوقي دموکراسي در ايران و قابليت اجرايي شدن آن (ابعاد و رويکردها)/ زهره کوليوند، سيدحسين موسوي نطنزي، الهام سادات موسوي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎20، تابستان: ص ۹۳-‎۱۰۵.
۳۸۶۶۷ DM20211 واکاوي عوامل سياسي تاثيرگذار بر کار اجباري و مبارزه با آن در دادگاه بين المللي (چالش ها و تهديدها)/ زهره کوليوند، سيدحسين موسوي نطنزي، طاهره نظري زاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎21، پاييز، جلد اول: ص ۱-‎۱۷.
۳۸۶۶۸ DM20212 واکاوي نقش و عملکرد سياسي و حقوقي دولت مصدق در توسعه و ملي کردن صنعت نفت/ سعيد جهانگيري … [و ديگران].- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎21، پاييز، جلد اول: ص ۱۸-‎۳۶.
۳۸۶۶۹ DM20213 بررسي قراردادهاي حقوقي و عوامل موثر بر آن/ اله بخش کاوسي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎21، پاييز، جلد اول: ص ۳۶-‎۴۸.
۳۸۶۷۰ DM20214 واکاوي جايگاه حقوق، اخلاق و ارزش از منظر نيچه با نگاه انتقادي (ابعاد و رويکردها)/ علي نجفي قباق تپه … [و ديگران].- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎21، پاييز، جلد اول: ص ۴۹-‎۶۶.
۳۸۶۷۱ DM20215 واکاوي عوامل تاثيرگذار اقتصادي، سياسي و حقوقي بر همگرايي و واگرايي کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس با ايران از منظر سازه گرايي/ زهرا زنگنه، عاطفه آدينه، سعيد جهانگيري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎21، پاييز، جلد اول: ص ۶۷-‎۸۵.
۳۸۶۷۲ DM20216 آثار حقوقي و کيفري دعواي رفع تصرف عدواني/ سيدسجاد خالوئي تفتي، آذر علي نژاد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎21، پاييز، جلد اول: ص ۸۶-‎۹۸.
۳۸۶۷۳ DM20217 بررسي بنياد سياسي و حقوقي رژيم غاصب اسرائيل و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران/ علي نجفي قباق تپه … [و ديگران].- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎21، پاييز، جلد اول: ص ۹۹-‎۱۱۶.
۳۸۶۷۴ DM20218 بررسي حکم تاليف قلوب در عصر حاضر/ صادق فرهادي، حسين احمري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎21، پاييز، جلد دوم: ص ۱-‎۱۷.
۳۸۶۷۵ DM20219 واکاوي چگونگي تاثير محور مقاومت بر استراتژي طرح خاورميانه بزرگ آمريکا در غرب آسيا (از منظر حقوق بشر)/ سعيد جهانگيري، زهره کوليوند.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎21، پاييز، جلد دوم: ص ۱۸-‎۳۴.
۳۸۶۷۶ DM20220 بررسي شمول قاعده فراش در نسب فرزند شبهه در عصر جديد/ عبدالرسول احمديان، راضيه داوري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎21، پاييز، جلد دوم: ص ۳۵-‎۵۱.
۳۸۶۷۷ DM20221 بررسي نظام سياسي، مالي و حقوقي ايران در عصر ساسانيان (ابعاد و رويکردها)/ علي نجفي قباق تپه، سعيد جهانگيري، محمد بهاري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎21، پاييز، جلد دوم: ص ۵۲-‎۶۹.
۳۸۶۷۸ DM20222 چگونگي پاسخ دهي به پدوفيلي ها در جرايم جنسي عليه کودکان؛ مجازات يا درمان؟/ امير سماواتي پيروز، حسن بيگدلي.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۱۳-‎۲۹.
۳۸۶۷۹ DM20223 حقوق کودکان و نوجوانان بزهکار در ايران: تحليل چهار حوزه تعين بخش/ مريم شعبان، سيدمحمد حسيني.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۳۳-‎۵۹.
۳۸۶۸۰ DM20224 سزارين نابهنگام؛ جرم بي مجني عليه/ محمود عباسي، ميثم کلهرنيا گلکار.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۶۳-‎۷۸.
۳۸۶۸۱ DM20225 حق بر آموزش کودکان توان خواه ذهني از منظر اسناد بين المللي حقوق بشر و حقوق ايران/ هدي سادات پرن، محمدعلي پورمتقي.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۸۱-‎۱۰۳.
۳۸۶۸۲ DM20226 حق بر زندگي خانوادگي کودکان در پرتو نظام حقوق بشر/ مهري توتونچيان، مينا سرشار.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۱۰۷-‎۱۲۳.
۳۸۶۸۳ DM20227 ضرورت تشکيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نظام قضايي ايران/ عسکر جلاليان، مصطفي زارعي، عباس برزگرزاده.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۱۲۷-‎۱۴۵.
۳۸۶۸۴ DM20228 بررسي چالش هاي حقوق خانواده ناشي از شيوع بيماري کرونا در برخي از کشورها با تاکيد بر حق حضانت و ملاقات کودکان/ محمد روشن، فاطمه زين الديني.- خانواده پژوهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎64، زمستان: ص ۵۳۳-‎۵۴۵.
۳۸۶۸۵ DM20229 امکان سنجي درج شرط خيار در عقد نکاح از منظر فقه اماميه و اهل سنت/ حسن شاه ملک پور، رضا دريائي.- خانواده پژوهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎65، بهار: ص ۷-‎۲۲.
۳۸۶۸۶ DM20230 شمول پذيري قاعده نفي حرج نسبت به حرج جنسي و تاثير آن بر درخواست طلاق قضايي/ سعيد نظري توکلي، ليلا بهرامي.- خانواده پژوهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎65، بهار: ص ۶۳-‎۸۰.
۳۸۶۸۷ DM20231 مدل مفهومي عوامل موثر بر کاهش جرم در حاشيه شهر مشهد/ عليرضا رشيديان … [و ديگران].- مطالعات راهبردي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و سوم، شماره ‎2 (پياپي ‎88)، تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۵۴.
۳۸۶۸۸ DM20232 پيامدهاي ثبت ميراث فرهنگي در فهرست ميراث جهاني يونسکو بر اعمال حاکميت و مسئوليت دولت ها/ فضل اله فروغي، محمدهادي صادقي، کيوان غني.- مطالعات راهبردي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و سوم، شماره ‎2 (پياپي ‎88)، تابستان: ص ۱۸۱-‎۲۱۲.
۳۸۶۸۹ DM20233 مباني حقوقي امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران/ حسن عالي پور.- مطالعات راهبردي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و سوم، شماره ‎4 (پياپي ‎90)، زمستان: ص ۴۹-‎۷۹.
۳۸۶۹۰ DM20234 حکمراني امنيت ملي در پرتو نظريه قضايي سازي سياست: بهينه سازي نقش قوه قضاييه در حکمراني امنيت ملي/ مهدي رضايي، نرگس نخجواني.- مطالعات راهبردي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و سوم، شماره ‎4 (پياپي ‎90)، زمستان: ص ۸۱-‎۱۰۹.
۳۸۶۹۱ DM20235 دستگاه قانون گذاري و حکمراني امنيت ملي در ايران/ عليرضا رحيمي، محمود کتابي، اسماعيل شفيعي سروستاني.- مطالعات راهبردي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و چهارم، شماره ‎1 (پياپي ‎91)، بهار: ص ۱۱۹-‎۱۵۰.
۳۸۶۹۲ DM20236 ارزيابي حقوقي دکترين رژيم صهيونيستي در حمله به گروه هاي مقاومت در کشورهاي ثالث/ ياسر امين الرعايا، مريم احمدي نژاد، محسن متاجي.- مطالعات راهبردي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و چهارم، شماره ‎1 (پياپي ‎91)، بهار: ص ۱۵۱-‎۱۸۱.
۳۸۶۹۳ DM20237 امکان سنجي اعمال خيار شرط منفصل از ديدگاه مذاهب اسلامي/ محمدرضا کيخا، عبدالله فتوحي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎52، پاييز و زمستان: ص ۲۸-‎۳۴.
۳۸۶۹۴ DM20238 بررسي تطبيقي تصدي منصب ولايت و رهبري جامعه توسط بانوان در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران/ احمد خسروي، ايوب شافعي پور، مهران آبشيريني.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎52، پاييز و زمستان: ص ۳۵-‎۴۸.
۳۸۶۹۵ DM20239 شوراي حقوق بشر و جنايات بين المللي در بحران سوريه (۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸)/ سيدمحمدکاظم سجادپور، علي اکبر ملکي.- سياست خارجي. ‎۱۳۹۸، سال سي و سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۲۸.
۳۸۶۹۶ DM20240 اخاذي هسته اي در حقوق بين الملل با تمرکز بر کنوانسيون منع سلاح هسته اي ۲۰۱۷/ سيدمصطفي مشکات، ابومحمد عسگرخاني.- سياست خارجي. ‎۱۳۹۸، سال سي و سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۲۰.
۳۸۶۹۷ DM20241 معاونت در ارتکاب اقدامات متخلفانه در نظام مسئوليت بين المللي دولت ها/ علي صابرنژاد علويان، محمد رضوي راد.- سياست خارجي. ‎۱۳۹۹، سال سي و چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۷-‎۷۴.
۳۸۶۹۸ DM20242 ديدگاه هاي گزارشگر ويژه شوراي حقوق بشر در خصوص تاثيرات اقدامات يکجانبه اجبارآميز بر بهره مندي از حقوق بشر/ سيدمحمدکاظم سجادپور، امير اميني.- سياست خارجي. ‎۱۳۹۹، سال سي و چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵-‎۳۷.
۳۸۶۹۹ DM20243 رويکرد انتقادي جهان سوم به حقوق بين الملل، با تاکيد بر نقد حقوق بشر/ محمدحسين رمضاني قوام آبادي، اميد فاتح.- سياست خارجي. ‎۱۳۹۹، سال سي و چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۵-‎۲۶.
۳۸۷۰۰ DM20244 استراتژي جمهوري اسلامي ايران در واکنش به سلب حق حيات در ترور شهيد فخري زاده (دانشمند هسته اي)/ ياسر شادماني.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎22، زمستان: ص ۱۱-‎۲۹.
۳۸۷۰۱ DM20245 تدوين چارچوب ضوابط حقوقي حفاظت از محيط زيست شهري در ساخت و سازهاي کلان شهري با تاکيد بر صيانت از حقوق بشر و توسعه پايدار/ عسگر جلاليان، سيدمسعود منوري، محمدحسين پرکره.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎23، بهار: ص ۱۱-‎۳۸.
۳۸۷۰۲ DM20246 تبيين ماهيت حق تمکين و آثار حقوقي آن در چهارچوب حقوق بشر اسلامي/ اکرم فضايلي.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎23، بهار: ص ۳۹-‎۵۴.
۳۸۷۰۳ DM20247 حقوق انساني و شهروندي در حکومت اسلامي بر اساس انديشه سياسي حقوقي آيت الله هاشمي شاهرودي/ سيدمحمدجواد قربي.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎23، بهار: ص ۵۵-‎۹۸.
۳۸۷۰۴ DM20248 نقش مکتب رئاليسم سياسي کلاسيک در تبيين قتل هدفمند (با تاکيد بر تاثيرات اين مکتب در توجيه قتل هاي هدفمند دانشمندان هسته اي)/ بهاءالدين علياري تبريزي.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۴۰۰، سال ششم، شماره ‎23، بهار: ص ۹۹-‎۱۱۸.
۳۸۷۰۵ DM20249 بررسي حق تعيين سرنوشت در جمهوري اسلامي ايران (با تاکيد بر انتخابات رياست جمهوري سال ۱۴۰۰)/ ساناز گودرزي.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎24، تابستان: ص ۱۱-‎۲۷.
۳۸۷۰۶ DM20250 حقوق بشر و سنخ شناسي حمايت از بزه ديدگان قتل سريالي/ سيدمحمد موسوي.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎24، تابستان: ص ۲۹-‎۶۶.
۳۸۷۰۷ DM20251 حقوق و تکاليف مردم و حاکميت در زمان اعتراضات با تاکيد بر نحوه ابراز اعتراضات قانوني/ نازنين زهرا بروغني.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎24، تابستان: ص ۶۷-‎۸۵.
۳۸۷۰۸ DM20252 حمايت از زنان شاغل در پرتو قوانين استخدامي/ زهرا دانش ناري.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎24، تابستان: ص ۸۷-‎۱۰۱.
۳۸۷۰۹ DM20253 مقايسه مجازات برخي جرايم ارتکابي عليه زنان در فقه و حقوق جزاي اسلامي/ صالحه خدادادي، بهاره برومند امين.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎25، پاييز: ص ۱۱-‎۲۹.
۳۸۷۱۰ DM20254 واکاوي حق ورزشي زنان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ اکرم فضلي خاني.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎25، پاييز: ص ۳۱-‎۴۷.
۳۸۷۱۱ DM20255 واکاوي ماهيت کارويژه اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسي و تصويب کنوانسيون هاي بين المللي در حقوق ايران/ سيدهادي منتظري.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎25، پاييز: ص ۴۹-‎۶۹.
۳۸۷۱۲ DM20256 واکاوي و بررسي حقوق بزه کاري اطفال در قانون انگلستان و ايران/ اکرم سپياني.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎25، پاييز: ص ۷۱-‎۱۰۹.
۳۸۷۱۳ DM20257 ابعاد فقهي و جرم شناختي شرط بندي در فضاي مجازي/ ابوالفتح خالقي، سيمين فرخي نيا.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۷-‎۲۷.
۳۸۷۱۴ DM20258 بررسي انتقادي راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري راجع به آثار حقوقي جدايي مجمع الجزاير چاگوس از موريس در سال ۱۹۶۵/ موسي عاکفي قاضياني، محمد عاکفي قاضياني.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۲۸-‎۴۴.
۳۸۷۱۵ DM20259 واکاوي حقوقي تطبيقي نهاد وثيقه در پرتو قوانين ايران و انگليس/ حسين رحيمي خجسته، مرضيه فتحي برناجي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۴۵-‎۷۷.
۳۸۷۱۶ DM20260 رويکردي تطبيقي بر آثار ادغام شرکت هاي تجاري/ افشين مجاهد.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۷۸-‎۹۴.
۳۸۷۱۷ DM20261 تبيين ابعاد عدالت و اخلاق از منظر اصول چهارچوبي حقوق بين الملل اسلامي/ نوروز کارگري، سجاد طيبي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۹۵-‎۱۰۹.
۳۸۷۱۸ DM20262 جايگاه جنايات جنسي در محاکم کيفري بين المللي/ عباس پورهاشمي، سحر چوبين.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۱۱۰-‎۱۲۷.
۳۸۷۱۹ DM20263 پاندمي کوويد ۱۹ در پرتو حقوق همبستگي/ سيدبهراد ميرفخرايي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۱۲۸-‎۱۴۶.
۳۸۷۲۰ DM20264 آثار و جهات تجديدنظرخواهي (پژوهش خواهي) از منظر فقه اماميه، حقوق ايران و فرانسه/ سيدجعفر هاشمي باجگاني، افشين مجاهد.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۴.
۳۸۷۲۱ DM20265 سرمايه گذاري خارجي در حقوق موضوعه ايران و موانع پيش روي آن/ محمدرضا بوربور.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۱۶۴-‎۱۷۳.
۳۸۷۲۲ DM20266 شرط ضمان مطلق مستاجر در نگهداري از عين مستاجره در فقه اماميه و حقوق مدني ايران/ فيروز احمدي، علي قائدرحمتي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۱۷۴-‎۱۸۸.
۳۸۷۲۳ DM20267 هشدار براي دانه درشت ها: مروري بر مهم ترين نقش ها و رهاوردهاي حقوق بين الملل کيفري در نظم حقوقي بين المللي/ محسن قدير، موسي کرمي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۴.
۳۸۷۲۴ DM20268 مطالعه تطبيقي آثار جرم اختلاس در حقوق ايران و انگلستان با نگاهي به اسناد بين المللي/ محسن جعفري، فاطمه اسدي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۳.
۳۸۷۲۵ DM20269 تعهد حسن نيت در قراردادها در حقوق ايران و فرانسه/ عباس کريمي، اباالفضل سليميان.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۲۳۴-‎۲۴۸.
۳۸۷۲۶ DM20270 رويکردي تطبيقي بر قرارداد ارفاقي در حقوق ايران، انگليس و فرانسه/ حسن رحيم زاده ميبدي، افشين مجاهد.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۲۴۹-‎۲۶۷.
۳۸۷۲۷ DM20271 آثار نفقه زوجه در حقوق ايران و فرانسه/ مصطفي افضلي گروه.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۲۶۸-‎۲۷۹.
۳۸۷۲۸ DM20272 مطالعه تطبيقي عدم نفوذ با بطلان نسبي در حقوق ايران و فرانسه/ عباس کريمي، غلامرضا ايزدپناه.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۲۸۰-‎۲۹۳.
۳۸۷۲۹ DM20273 نقد و ارزيابي ضررهاي فردي، اجتماعي و قضائي جرم انگاري در نظام کيفري ايران/ رستم علي اکبري، امير فرج بخش.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۲۹۴-‎۳۱۳.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up