تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی 1400

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۸۷۳۰ واکاوي مفهوم عدالت بين نسلي در حقوق بين الملل محيط زيست/ محسن محبي، فرانک فيض الهي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎65، پاييز – زمستان: ص ۷-‎۳۰.
۳۸۷۳۱ رويکردهاي فعال و منفعل در سياست قضايي ديوان بين المللي دادگستري/ سيدجمال سيفي، وحيد رضادوست.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎65، پاييز – زمستان: ص ۳۱-‎۵۶.
۳۸۷۳۲ تکامل جايگاه هنجاري توسعه پايدار در نظام حقوق بين الملل/ مهشيد آجلي لاهيجي، پوريا عسکري.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎65، پاييز – زمستان: ص ۵۷-‎۷۸.
۳۸۷۳۳ کاربرد تسليحاتي موشک هاي بالستيک از منظر حقوق بين الملل بشردوستانه/ سيدفضل الله موسوي، امير لهراسبي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎65، پاييز – زمستان: ص ۷۹-‎۱۰۲.
۳۸۷۳۴ مقابله با گرسنگي در نظام حقوق بين الملل: از نقض حقوق بشر تا جنايت بين المللي/ هاله حسيني اکبرنژاد، حوريه حسيني اکبرنژاد.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎65، پاييز – زمستان: ص ۱۰۳-‎۱۴۴.
۳۸۷۳۵ ابعاد حقوقي انتقال اجباري اشخاص به عنوان جنايت بين المللي/ محسن قدير، شاهو جعفري.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎65، پاييز – زمستان: ص ۱۴۵-‎۱۶۸.
۳۸۷۳۶ تاثير تحريم بر مقابله موثر با کرونا و مسئوليت ناشي از آن/ لعيا جنيدي، سپيده راضي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎65، پاييز – زمستان: ص ۱۶۹-‎۲۰۲.
۳۸۷۳۷ اعطاي تابعيت بريتانيا به شهروندان هنگ کنگ از ديدگاه حقوق بين الملل/ سيامک کريمي، رضا اسمخاني.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎65، پاييز – زمستان: ص ۲۰۳-‎۲۲۷.
۳۸۷۳۸ دعاوي خسارات انعکاسي در داوري سرمايه گذاري بين المللي؛ امکان سنجي و مباني/ محمدعلي بهمئي، محمدرضا نريماني زمان آبادي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎65، پاييز – زمستان: ص ۲۲۹-‎۲۶۲.
۳۸۷۳۹ چالش هاي کنوانسيون ميانجيگري سنگاپور و الحاق ايران/ علي مقدم ابريشمي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎65، پاييز – زمستان: ص ۲۶۳-‎۲۸۰.
۳۸۷۴۰ حقوق اتحاديه اروپا و چالش شناسايي حق مالکيت بر داده ها در عصر اقتصاد ديجيتال/ فرهاد پروين، شيما عطار.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎65، پاييز – زمستان: ص ۲۸۱-‎۳۰۴.
۳۸۷۴۱ مذهب به عنوان قانون حاکم در پرتو آراي قضايي ملي و اسناد بين المللي/ رضا مقصودي، سيده فيروزه سيدنژاد.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎65، پاييز – زمستان: ص ۳۰۵-‎۳۲۶.
۳۸۷۴۲ مبارزه با قاچاق اعضاي بدن در ايران در پرتو اقدامات جديد تقنيني/ علي خالقي، سروناز صدرزاده.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎47، پاييز: ص ۱۱-‎۲۸.
۳۸۷۴۳ جرم اخلال کلان در نظام اقتصادي کشور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي/ مجتبي جعفري مسلم، عظيم آقابابايي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎47، پاييز: ص ۳۳-‎۵۴.
۳۸۷۴۴ مسئوليت کيفري در مفهوم انتزاعي و گستره حاکميت آن بر رفتار شخص حقوقي (از تحليل نظري تا واکنش قضايي)/ وحيد بازوند، حسين نورمحمدي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎47، پاييز: ص ۵۹-‎۸۸.
۳۸۷۴۵ تحديد مفهومي سلب حق/ بهناز احمدوند.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎47، پاييز: ص ۹۳-‎۱۱۰.
۳۸۷۴۶ مسئوليت انضباطي قضات در فرانسه و آلمان/ سيدناصر سلطاني، محمد سلطاني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎47، پاييز: ص ۱۱۵-‎۱۴۲.
۳۸۷۴۷ رويکرد قضايي به بي اعتباري راي داوري داخلي/ حسن کيا، حسن محسني، عيسي اميني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎47، پاييز: ص ۱۴۷-‎۱۶۳.
۳۸۷۴۸ وصيت حساب هاي مجازي/ عباس ميرشکاري، عليرضا فتاحي کتي لته.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎47، پاييز: ص ۱۶۹-‎۱۹۴.
۳۸۷۴۹ تحليل دوگانگي انتقال طلب و تبديل تعهد به اعتبار متعهدله در حقوق ايران/ عليرضا فصيحي زاده، سيدنصير حسيني خاتون آبادي، محمدامين فصيحي زاده.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎47، پاييز: ص ۱۹۹-‎۲۱۷.
۳۸۷۵۰ نقش خيانت زوج در انحلال نکاح/ محمدرضا داداشي نياکي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎47، پاييز: ص ۲۲۳-‎۲۳۷.
۳۸۷۵۱ واژه گزيني و ادبيات قانون تجارت در بوته نقد/ محمدرضا عباسي، غلام نبي فيضي چکاب، حسين آل کجباف.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎47، پاييز: ص ۲۴۳-‎۲۵۷.
۳۸۷۵۲ پيوست معنا به تفسير در متون حقوق بين الملل: نسبت معيارهاي حقوقي با مفاهيم شناختي و انعکاس سياسي/ علي مشهدي، سيدمحمدحسين ميرزاده.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎47، پاييز: ص ۲۶۳-‎۲۷۵.
۳۸۷۵۳ آثار ترمينولوژي در وضعيت حقوقي اقليت ها، مطالعه اقليت روهينگيا در ميانمار/ ندا کردوني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎47، پاييز: ص ۲۸۱-‎۳۰۴.
۳۸۷۵۴ قبض و بسط عناصر عرف حقوقي بين المللي: آموزه هاي نظريه مشورتي ديوان بين المللي دادگستري درباره پيامدهاي حقوقي جدايي چاگوس از موريس ۲۰۱۹/ هادي دادمهر.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎47، پاييز: ص ۳۰۹-‎۳۳۰.
۳۸۷۵۵ حق اعتصاب در دوران پاندمي کرونا در نظام حقوقي ايران و بين الملل/ احسان باقرزاده، سيدقاسم زماني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎47، پاييز: ص ۳۳۵-‎۳۵۶.
۳۸۷۵۶ رابطه طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار با دفاتر اسناد رسمي/ خسرو عباسي داکاني.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 179-‎180، پاييز: ص ۹-‎۱۸.
۳۸۷۵۷ مقام صالح تنظيم سند رسمي انتقال مالکيت خودرو: سردفتر اسناد رسمي يا پليس!/ خسرو عباسي داکاني.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 179-‎180، پاييز: ص ۲۱-‎۷۸.
۳۸۷۵۸ ناجا به موجب قانون صلاحيت نقل و انتقال خودرو را ندارد/ سعيد خليل احمدي.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 179-‎180، پاييز: ص ۷۹-‎۸۳.
۳۸۷۵۹ بررسي ماهيت حقوقي و مسئوليت صندوق تامين خسارات بدني/ حسن رييسي، مهرزاد جوادي.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 179-‎180، پاييز: ص ۸۵-‎۱۰۲.
۳۸۷۶۰ تطور حقوق ثبت اسناد از نگاه نويسنده/ مسلم آقاصفري.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 179-‎180، پاييز: ص ۱۰۳-‎۱۱۴.
۳۸۷۶۱ تفکيک قوا و نظم دهي به جامعه با نگاهي به ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي/ کيوان شهبازي.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 179-‎180، پاييز: ص ۱۱۵-‎۱۱۸.
۳۸۷۶۲ پيشگيري وضعي از جرايم ثبتي در دفاتر اسناد رسمي با تاکيد بر فناوري هاي نوين/ مهدي مومني، معصومه ناصري.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 179-‎180، پاييز: ص ۱۱۹-‎۱۴۲.
۳۸۷۶۳ DM20274 قتل ناشي از دوران امر بين محذورين؛ قصاص مکره يا مکره/ شهرداد دارابي، عماد حاج عبدالعلي بزاز.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۳۸۷۶۴ DM20275 نگاهي تطبيقي به کارکرد سمن ها در پيشگيري از جرايم عليه محيط زيست/ احمد طلوعي مقدم، هما داودي گرمارودي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۲۱-‎۴۱.
۳۸۷۶۵ DM20276 چالش ها و موانع حقوقي و عملي دسترسي به ديوان عدالت اداري با تاکيد بر عدم تمرکز جغرافيائي دادرسي اداري/ مهتاب چاقمي، خيراله پروين، اسدالله ياوري.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۶۳-‎۸۳.
۳۸۷۶۶ DM20277 نگاهي تطبيقي به تاثير ابطال راي داور بر موافقت نامه داوري/ آذرگشسب معراج.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۸۵-‎۱۰۳.
۳۸۷۶۷ DM20278 مقايسه تطبيقي قانون حاکم بر قرارداد نقل و انتقال مال معين در حقوق ايران و انگليس/ کبري هيبتي، محمدعلي اعلايي فرد، علي پورجواهري.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۶.
۳۸۷۶۸ DM20279 مديريت اطلاعات دادرسي با نگرشي بر تحليل اقتصادي/ خسرو مبيني مجد، بهنام حبيبي درگاه.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۴.
۳۸۷۶۹ DM20280 قصاص دوجنسي ها در اسلام/ سوفيا ديوسالار مهاجر، بيت اله ديوسالار، فخراله ملايي کندلوس.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۱۴۵-‎۱۶۵.
۳۸۷۷۰ DM20281 رقابت استارت آپ ها و مشاغل سنتي در پرتو اهداف حقوق رقابت و رفتارهاي ضد رقابتي در حقوق تجارت ايران/ عليرضا فلاح، عليرضا رجب زاده اصطهباتاني، ابومحمد عسگرخاني.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۶.
۳۸۷۷۱ DM20282 بررسي قاعده قواميت مردان بر زنان از منظر تفاوت هاي زيستي/ بتول دوست محمدي، علي رفيعي مقدم، محمد اکبري.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۱۸۷-‎۲۰۵.
۳۸۷۷۲ DM20283 مسئوليت اجتماعي شرکت ها در نظام حقوقي ايران و کشورهاي اروپايي/ سيديحيي موسوي کوهپر … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎52، تابستان: ص ۲۰۷-‎۲۲۵.
۳۸۷۷۳ DM20284 شرايط اساسي قراردادهاي بالادستي نفت جهت واگذاري به شرکتهاي بين المللي نفتي/ عبدالحسين شيروي، محمود باقري، سيدعمادالدين طباطبايي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۱-‎۲۲.
۳۸۷۷۴ DM20285 استقلال شرط داوري در قانون آيين دادرسي مدني و قانون داوري تجاري بين المللي با مطالعه قانون نمونه داوري آنسيترال/ فرزانه درري، جمشيد نورشرق، احمد شمس.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۲۳-‎۴۳.
۳۸۷۷۵ DM20286 بررسي تضمين گمرکي مالکيت معنوي از مجراي تريپس، رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني و رويکرد قوانين ايران/ علي کميلي پور، ليلا رئيسي، مسعود راعي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۶۳-‎۸۰.
۳۸۷۷۶ DM20287 بررسي وظيفه مرجع قضايي در صورت سکوت قانون در ديوان بين المللي دادگستري/ عليرضا نامي، حسين نامي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۸۱-‎۹۵.
۳۸۷۷۷ DM20288 دفاع مشروع پيش دستانه در برابر گروه هاي غيردولتي از منظر حقوق بين الملل/ محمدرضا زاده سلطان آباد.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۹۷-‎۱۱۵.
۳۸۷۷۸ DM20289 ابعاد و مولفه هاي جرم يابي جرايم سازمان يافته فراملي/ مجيد کريمي … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۳۸.
۳۸۷۷۹ DM20290 محدوديت هاي حاکم بر نهاد دادستاني ديوان کيفري بين المللي در تحقيقات مقدماتي/ محمدصادق چاووشي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۱۳۹-‎۱۵۶.
۳۸۷۸۰ DM20291 نگاهي به وضعيت يمن از منظر صلاحيت يافتن دادگاه کيفري بين الملل/ محسن حميدي پور.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۱۵۷-‎۱۸۰.
۳۸۷۸۱ DM20292 وضعيت آنارشيک حقوقي، جرائم سازمان يافته بين المللي از تئوري تا عمل در مواجهه سياست و حقوق بين الملل کيفري/ محمدرضا موسوي فرد.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۸۱-‎۲۰۱.
۳۸۷۸۲ DM20293 مسئوليت رعايت قواعد حقوق بشر توسط شرکت هاي چند مليتي در سرمايه گذاري هاي بين المللي/ امير زرودي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۲۰۳-‎۲۲۲.
۳۸۷۸۳ DM20294 تعيين کيفر در دادسرا از گذر رسيدگي پذيرش ابتدايي مجرميت (در حقوق بلژيک و فرانسه با نگاهي به نهادهاي مشابه در حقوق ايران)/ عرفان باباخاني.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎53، پاييز: ص ۲۲۳-‎۲۴۲.
۳۸۷۸۴ DM20296 جستاري در رهيافت هاي تاريخي و حقوقي بين المللي نحوه سرکوب عمليات هاي تروريستي ناقض امنيت هوانوردي/ پيمان نماميان.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۱-‎۲۲.
۳۸۷۸۵ DM20297 استثنائات اصل صلاحيت سرزميني در رسيدگي به جرائم اتباع بيگانه با عنايت به قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ منوچهر توسلي نائيني.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۲۳-‎۴۱.
۳۸۷۸۶ DM20298 تبعيض عليه مبتلايان به ايدز از منظر محدوديت هاي مسافرتي در حقوق بين الملل/ سيدرضا احسان پور.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۴۳-‎۵۷.
۳۸۷۸۷ DM20299 بررسي امکان شناخت حق دسترسي به اينترنت به عنوان يک حق بشري/ مهشيد يراقي اصفهاني.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۵۹-‎۷۴.
۳۸۷۸۸ DM20300 فراسوي هژموني همبستگي و چشم انداز تحول و توسعه حقوق بين الملل محيط زيست/ عباس پورهاشمي، سبحان طيبي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۷۵-‎۹۶.
۳۸۷۸۹ DM20301 بررسي تعديل وجه التزام در حقوق و اسناد بين المللي/ هادي روستا، جعفر هاشمي باجگاني، اميرمحمد صديقيان.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۹۷-‎۱۱۳.
۳۸۷۹۰ DM20302 نقش دبير کل سازمان ملل متحد در حفظ و برقراري صلح و امنيت بين المللي/ حسين زارع شعار.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۳.
۳۸۷۹۱ DM20303 بررسي جنايت وارده در منظقه دارفور و وضعيت حقوقي حاکم بر آن/ امين اميريان فارساني.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۵.
۳۸۷۹۲ DM20304 اقدامات جامعه بين المللي و مقررات داخلي کشورها در مقابله با جنايت تجاوز ارضي/ سعيد فرامرزي بابادي، حسن پوربافراني.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۷۹.
۳۸۷۹۳ DM20305 بازسازي فعاليت ها به موجب لوايح جديد اصلاحي قانون تجارت با نگاهي به حقوق ايالات متحده آمريکا و فرانسه/ شاهرخ صياديان، محمد صقري، حسين طاهرخاني.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۱۸۱-‎۱۹۹.
۳۸۷۹۴ DM20306 محدوديت حق آزادي بيان در منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم/ رضا کرمي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۲۰۱-‎۲۲۰.
۳۸۷۹۵ DM20307 امکان سنجي حل و فصل الکترونيکي اختلافات در فقه اسلامي در چارچوب مقررات آنسيترال/ فريبا کاظمي جليسه.- تحقيقات حقوقي آزاد. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۲۲۱-‎۲۳۷.
۳۸۷۹۶ DM20308 توريسم پيوند در اسناد بين المللي و حقوق داخلي/ حسين ميرمحمد صادقي، افضل خسروي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎95، پاييز: ص ۱۱-‎۳۳.
۳۸۷۹۷ DM20309 تعدد وکلاي دادگستري و چالش ابلاغ و احتساب مبداء مهلت ها و مواعد (نقد و بررسي چند راي ديوان عالي کشور و دادگاه تجديدنظر استان تهران)/ حسن محسني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎95، پاييز: ص ۳۵-‎۵۵.
۳۸۷۹۸ DM20310 مباني و نظام حقوق سلامت عمومي در وضعيت اضطراري/ محمد راسخ.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎95، پاييز: ص ۵۷-‎۷۹.
۳۸۷۹۹ DM20311 نگرشي به نظريه مسئوليت مدني ناشي از ايجاد خطر ورود آسيب/ محسن صفري، سيدساسان قدسي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎95، پاييز: ص ۸۱-‎۱۰۵.
۳۸۸۰۰ DM20312 مداخلات دولت در کنترل تصادفات رانندگي در پرتو نظريه تنظيم گري واکنشي مشارکتي/ محمود وزيري، سعيدرضا ابدي، مهدي هداوند.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎95، پاييز: ص ۱۰۷-‎۱۳۵.
۳۸۸۰۱ DM20313 مطالعه تطبيقي تعهدات نهاد متقاضي پردازش، کنترلگر و پردازشگر تحت مقررات اروپايي حمايت از داده هاي شخصي و لايحه صيانت و حفاظت از داده هاي شخصي/ حسن باديني، حمزه کرمي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎95، پاييز: ص ۱۳۷-‎۱۵۸.
۳۸۸۰۲ DM20314 مطالعه تطبيقي اجراي حق وثيقه منقول در قانون متحدالشکل تجاري آمريکا و حقوق ايران/ مصطفي السان، محمدسليم اردشيري لردجاني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎95، پاييز: ص ۱۵۹-‎۱۸۱.
۳۸۸۰۳ DM20315 توصيف جرائم بين المللي ماموران دولتي به عنوان عمل رسمي يا شخصي در رويه قضايي و رويکرد کميسيون حقوق بين الملل/ ستار عزيزي، معصومه اماميان.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎95، پاييز: ص ۱۸۳-‎۲۰۸.
۳۸۸۰۴ DM20316 تاملي بر آسيب شناسي کارکردي سازمان هاي تابعه قوه قضائيه از منظر تفکيک قوا/ علي مشهدي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎95، پاييز: ص ۲۰۹-‎۲۲۵.
۳۸۸۰۵ DM20317 بازتاب قاعده درء در عناصر سه گانه جرم/ عباس شيري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎95، پاييز: ص ۲۲۷-‎۲۵۱.
۳۸۸۰۶ DM20318 نقش قراردادهاي هوشمند در تثبيت حقوق مالکانه افراد/ مصطفي مظفري، مهدي ناصر.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎95، پاييز: ص ۲۵۳-‎۲۷۵.
۳۸۸۰۷ DM20319 مطالعه انتقادي نظام دادرسي کار ايران؛ با نگاهي به نظام آلماني/ رضا طجرلو، صابر الماسي خاني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎95، پاييز: ص ۲۷۷-‎۳۰۲.
۳۸۸۰۸ DM20320 نقدي بر نگره محروميت فرزند طبيعي از تصدي امر قضاء/ علي محمديان.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎95، پاييز: ص ۳۰۳-‎۳۲۷.
۳۸۸۰۹ DM20321 بررسي ماهيت ارش عيب/ سعيد منصوري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎95، پاييز: ص ۳۲۹-‎۳۴۷.
۳۸۸۱۰ DM20322 دکترين حقوقي آمريکا در زمينه مسئوليت مدني ناشي از آلودگي محيط زيست/ بابک صادقي، عليرضا لطفي دودران، مظفر باشکوه.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و چهارم، شماره ‎95، پاييز: ص ۳۴۹-‎۳۷۳.
۳۸۸۱۱ DM20323 مطالعه تطبيقي ضابطه هاي تشخيص عيب خودرو در حقوق ايران، انگليس و امريکا/ حميد ابهري، همايون مافي، ناهيد پارسا.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ۳۹۷-‎۴۱۵.
۳۸۸۱۲ DM20324 بررسي تطبيقي خسارت ناشي از سوء شهرت ايجاد شده براي اموال در نظام حقوقي امريکا؛ تاملي در نظام حقوقي ايران/ منصور اميني، مونا عبدي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۱۷-‎۴۳۷.
۳۸۸۱۳ DM20325 مطالعه تطبيقي مسئوليت مديران موسسه غيرتجاري در پرتو قاعده خرق حجاب شخصيت حقوقي/ بهنام انصافي آذر، محمدهادي معماري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۳۹-‎۴۶۰.
۳۸۸۱۴ DM20326 احاله دادرسي کيفري ميان کشورها؛ بازشناسي مفهوم و چالش هاي عملي آن در نظام حقوقي ايران/ راضيه بختيار نصرآبادي، محمدعلي اردبيلي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ۴۷۹-‎۴۶۱.
۳۸۸۱۵ DM20327 مطالعه تحليلي – تطبيقي احراز استقلال مديران مستقل در راهبري شرکتي/ محمدرضا پاسبان، رسول فرهاني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۸۱-‎۴۹۹.
۳۸۸۱۶ DM20328 بررسي نظريه حکومت قانون واحد بر روابط متعدد موجود در اعتبارات اسنادي بين المللي/ لعيا جنيدي، رسول بهرام پوري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۰۱-‎۵۲۱.
۳۸۸۱۷ DM20329 بررسي تطبيقي مبناي مسئوليت مدني در تصادفات وسايل نقليه خودران/ نويد رهبر، سبحان دهقان پور فراشاه.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۲۳-‎۵۴۳.
۳۸۸۱۸ DM20330 بررسي مشروعيت بين المللي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و اعتبار مقررات آن از ديدگاه اسناد بين المللي و رويه دولت ها/ شهرام زرنشان، حبيب الله حبيبي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۴۵-‎۵۶۵.
۳۸۸۱۹ DM20331 امکان سنجي اجراي سياست قانوني سازي مواد مخدر در نظام عدالت کيفري ايران با رويکرد تطبيقي/ آزاده صادقي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۶۷-‎۵۸۹.
۳۸۸۲۰ DM20332 بحران نظام حل و فصل اختلاف هاي تجاري بين المللي در فعاليت هاي فضايي/ سيداميرحامد طالبيان، سيدهادي محمودي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۹۱-‎۶۱۰.
۳۸۸۲۱ DM20333 تاثير دو نظام حقوقي سيويل لا و کامن لا در شکل گيري و تحول دو سيستم متفاوت سردفتري لاتين و سردفتري عمومي/ نسرين طباطبائي حصاري، الهه سليمان آبادي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۱۱-‎۶۳۱.
۳۸۸۲۲ DM20334 دکترين ابطال به واسطه ابهام در آينه آراي ديوان عالي ايالات متحده امريکا و امکان سنجي آن در نظام کيفري ايران/ مريم فرحي، مهدي هوشبار.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۳۳-‎۶۶۳.
۳۸۸۲۳ DM20335 همه گيري کرونا و تاثير آن بر رسيدگي کيفري (مطالعه تطبيقي فرانسه، بلژيک و ايران)/ محمدباقر مقدسي، احسان قاسمي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۶۵-‎۶۸۹.
۳۸۸۲۴ DM20336 مطالعه قاعده تعهدات يکپارچه در نظام حقوقي کامن لا با نگاهي به حقوق ايران/ مهدي نصيري، سيدمصطفي سعادت مصطفوي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۹۱-‎۷۱۸.
۳۸۸۲۵ DM20337 کاربست شواهد عصب شناختي در حقوق کيفري نوين با تاکيد بر دادرسي عصب شناختي کانادا و بريتانيا/ آرين پتفت، محمود عباسي، عليرضا زالي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۸.
۳۸۸۲۶ DM20338 انحلال قهري قرارداد جانشيني در بارداري/ محسن صفري، محمدرضا شاهيني.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۲۰.
۳۸۸۲۷ DM20339 تاثير مولفه حق سلامت کودکان بر قابليت استنادپذيري داده ها و سوابق الکترونيک/ مهرزاد رزمي … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۵.
۳۸۸۲۸ DM20340 آثار تحريم ها بر انتقال فناوري هاي زيست محيطي در حقوق بين الملل با تاکيد بر مساله ايران/ علي صابرپور، مسعود اخوان فرد، غلامحسين مسعود.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۷.
۳۸۸۲۹ DM20341 تاملي حقوقي بر آراء صادره ديوان اروپايي حقوق بشر در زمينه رحم جايگزين/ مريم احمدي نژاد.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۳۸۸۳۰ DM20342 کودک موضوع بهداشت و سلامت در ايران: تحليلي تاريخي از دوران قاجار/ تقي آزاد ارمکي، محمود عباسي، مريم شعبان.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۳.
۳۸۸۳۱ DM20343 ايمني غذا و دارو در پرتو دکترين امنيت انساني و اسناد بين المللي حقوق بشر/ عباس سوري، علي محمد فلاح زاده، احمد مرکز مالميري.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۵.
۳۸۸۳۲ DM20344 نقش لجستيک مطلوب در تامين ملزومات پزشکي به منظور پاسداشت حق سلامت از طريق جامعه پزشکي/ هديه الهي … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۳۸۸۳۳ DM20345 بررسي باروري پسامرگ در حقوق تطبيقي/ الهه محسني.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۸.
۳۸۸۳۴ DM20346 مسئوليت مشدد دولت ها در قبال خسارات وارده در اثر استفاده از مواد غذايي اصلاح شده ژنتيکي/ هادي جرفي، جليل قنواتي، اصغر عربيان.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۵.
۳۸۸۳۵ DM20347 بررسي مقررات حقوقي مرتبط با جنين با تکيه بر قضاياي سلامت جسمي و روحي او در کانون خانواده/ سارا پزشکي، سيدعليرضا حسيني، محمدحسين ناظمي آشني.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۰.
۳۸۸۳۶ DM20348 بايسته هاي اعتباربخشي شواهد عصب شناختي نزد مراجع قضايي/ آرين پتفت، محمود عباسي، عليرضا زالي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۲.
۳۸۸۳۷ DM20349 خشونت خانگي عليه زنان در پرتو نظام حقوق بشر بين المللي/ جمال الدين محمد شيخ بهايي، علي بهرامي نژاد، محمد بهرامي خوشکار.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۳۸۸۳۸ DM20350 چالش هاي فراروي حق بر سلامت زندانيان در پاندمي کرونا و مکانيسم هاي مقابله با آن/ مهرداد تيموري، جمال بيگي، فاطمه احدي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۳.
۳۸۸۳۹ DM20351 بررسي سياست تقنيني ايران در حمايت از حقوق شهروندي با تاکيد بر حق برابري سلامت/ محمد اسدي جونوشي، شفق اسدي جونوشي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۲.
۳۸۸۴۰ DM20352 نظارت هاي قوه قضاييه بر سازمان نظام پزشکي به منظور احقاق حقوق سلامت مردم از منظر کارآمدي خدمات/ بيژن عباسي لاهيجي، شهاب تجري.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۳.
۳۸۸۴۱ DM20353 بررسي حقوقي غربالگري سلامت جنين و سقط درماني در طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده/ سيدمحمد اکرمي، خيرالله پروين، محدثه رزمجو.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۱.
۳۸۸۴۲ DM20354 بازشناسي آثار تغيير جنسيت در جرايم و مجازات ها/ هما داودي گرمارودي، حسن بيگدلي، سجاد لشکري آذر.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۲.
۳۸۸۴۳ DM20355 مباني شرعي و اخلاقي فرزندآوري با وجود نهي پزشکي به دليل معلوليت فرزند/ حميد مسجدسرائي، مهوش موسوي، فاطمه منظمي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۴.
۳۸۸۴۴ DM20356 نقد و بررسي حقوقي قرارداد داروخانه هاي شهري با بيمه هاي درماني پايه در ايران/ محمدعلي خورسنديان … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۳.
۳۸۸۴۵ DM20357 نقش آزمايش DNA در حقوق خانواده و رويه قضائي با تاکيد بر نهاد لعان/ محمدعلي محب الرحمان، رضا دهقان نژاد، محمدمهدي محب الرحمان.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۲.
۳۸۸۴۶ DM20358 مطالعه تطبيقي نظام مسووليت محض در جبران خسارات ناشي از بيوتکنولوژي کشاورزي/ حميد رحماني منشادي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۰.
۳۸۸۴۷ DM20359 امکان ثبت داروهاي گياهي در طب سنتي از طريق نظام ثبت اختراع/ محمدحسين عرفان منش.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۲۳.
۳۸۸۴۸ DM20360 ضرورت پايش قوانين و مقررات اهداي عضو در نظام حقوقي ايران/ صادق تاري وردي، محمدحسين صادقي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۳.
۳۸۸۴۹ DM20361 عوامل موثر بر خريد و فروش داروهاي غيرمجاز و قاچاق در منطقه ناصرخسرو تهران/ جمال بيگي، سونيا عليزاده سامع.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۳۸۸۵۰ DM20362 بررسي پزشکي-فقهي، حقوقي جنايت وارد بر دستگاه شنوايي انسان/ علي رضي پور جويباري، ابوالحسن شاکري.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۵.
۳۸۸۵۱ DM20363 دريافت کمک هاي پزشکي در موارد وقوع فجايع طبيعي و انساني در پرتو حقوق نرم با تاکيد بر فرماليسم و کثرت گرايي حقوق بين الملل/ فريد بيرانوند، حسين شريفي طرازکوهي، صادق سليمي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۷.
۳۸۸۵۲ DM20364 حقوق نظام تامين اجتماعي ايالات متحده آمريکا/ مهدي صابري … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۴.
۳۸۸۵۳ DM20365 پژوهشي در مباني فقهي قانون مجازات اسلامي در خصوص ابراءکننده طبيب/ مجتبي ملک افضلي اردکاني، فرزانه کرمي، سيدحسن وحدتي شبيري.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۳.
۳۸۸۵۴ DM20366 مفهوم و ماهيت فقهي، حقوقي خون و فرآورده هاي خوني/ احمد امي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۳۸۸۵۵ DM20367 ابعاد حقوقي مسئوليت بين المللي دولت ها و سازمان بهداشت جهاني در خصوص حق بر سلامت در شرايط بيماري هاي فراگير و تحريم هاي بين المللي/ الهام امين زاده.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۵.
۳۸۸۵۶ DM20368 حق بر سلامت سالمندان در پرتو نظام حقوق بشر بين المللي/ مهري توتونچيان … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۷.
۳۸۸۵۷ DM20369 مسئوليت کيفري ناشي از جراحي هاي نوظهور زيبايي/ حسن فکور، عباس شيخ الاسلامي، محمود عباسي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۲.
۳۸۸۵۸ DM20370 واکاوي مفهوم آزادي با تمرکز بر کاربرد آن در تحقق عدالت اجتماعي در نظام سلامت/ وحيد موذن.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۵.
۳۸۸۵۹ DM20371 سزارين نابهنگام: نقض حقوق بنيادين کودک و شناسايي مسئوليت بر آن/ مهرنوش ابوذري.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۱.
۳۸۸۶۰ DM20372 امکان سنجي فقهي رفع محدوديت زماني سقط جنين آنانسفال/ عاطفه آجري آيسک، فاطمه رضايي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۵.
۳۸۸۶۱ DM20373 سياست جنايي افتراقي در قبال اختلال رواني بزه ديده در مقايسه با اختلال رواني بزهکار؛ ضرورت و چالش ها/ مهرانگيز روستائي، مهدي عبداله زاده رافي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۵.
۳۸۸۶۲ DM20374 حق بر سلامت از ديدگاه معاهدات بين المللي با تاکيد بر بيماري کوويد ۱۹/ قدرت اله حسن زاده.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۳.
۳۸۸۶۳ DM20375 بازشناسي ضرورت هاي شرعي ثبت و امکان دسترسي به اطلاعات اهداي گامت و جنين/ محمد صحرايي اردکاني، حسين خدايار، مرضيه هنرور.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۴.
۳۸۸۶۴ DM20376 ارکان مسئوليت مدني خسارت وارد بر محيط زيست ناشي از محصولات بيوتکنولوژي/ مجيد دهقان چناري، سيدمحمدهادي مهدوي، داوود نصيران.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۴.
۳۸۸۶۵ DM20377 مسئوليت دولت ها در قبال آلودگي هاي زيست محيطي در پرتو سلسله مراتب هنجاري نظام حقوق بين الملل/ مهري موقوفه ئي، ايرج رنجبر، فريد آزادبخت.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۷.
۳۸۸۶۶ DM20378 مطالعه تطبيقي امکان و شرايط ثبت اختراع سلول هاي بنيادي در آمريکا، اروپا و ايران/ مهدي زاهدي، سهراب سلامت، شريف مرادي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۲۱.
۳۸۸۶۷ DM20379 نقش اختلالات رواني در سوء مصرف مواد مخدر در بين زندانيان جرائم خشونت آميز (مورد مطالعه: زندان مرکزي مشهد)/ طاهره قوانلو، علي صفاري، لميا رستمي تبريزي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۳.
۳۸۸۶۸ DM20380 حق بر سلامت اطفال زنداني در پرتو اسناد بين المللي/ فرزاد عليزاده، اصغر عباسي، مهدي اسماعيلي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۲۰.
۳۸۸۶۹ DM20381 حمايت از نرم افزارهاي بيوانفورماتيک در قالب نظام حقوق مالکيت فکري: مطالعه تطبيقي/ محمدرضا پروين، زهرا ملک، زرين مينوچهر.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۲۰.
۳۸۸۷۰ DM20382 ماهيت و ويژگي اختلاف حقوقي در رويه ديوان بين المللي دادگستري/ مرتضي قهرماني منامن، سيدياسر ضيائي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۱-‎۱۷.
۳۸۸۷۱ DM20383 پيامدهاي جرم انگاري غيرصحيح (غيرکيفري) و راه هاي برون رفت از آن/ علي منصورلکورج، اصغر عباسي، علي قرباني.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۱-‎۳۵.
۳۸۸۷۲ DM20384 تعاملات وجدان عمومي و افکار عمومي در پرتو سياست جنايي عوام گرا/ سلمان قاسمي فلاورجاني، غلامحسين مسعود، احمدرضا توکلي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۳۷-‎۵۷.
۳۸۸۷۳ DM20385 بررسي اجراي صحيح پيش فروش ساختمان در جهت تضمين حقوق شهروندان با تاکيد بر قانون پيش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/ صالحه مهيمني، امراله نيکومنش، مجيد وزيري.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۵۹-‎۷۲.
۳۸۸۷۴ DM20386 سياست جنايي افتراقي در جرائم غيرعمد مستوجب ديه در پرتو کثرت گرايي نظام حقوق کيفري/ مصطفي کافي، محسن شکرچي زاده، احمدرضا توکلي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۷۵-‎۸۸.
۳۸۸۷۵ DM20387 دولت رفاه و آموزش و پرورش رايگان با توجه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ مهرداد بديحي، غلامحسين مسعود، فرامرز عطريان.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۹۱-‎۱۰۶.
۳۸۸۷۶ DM20388 نظارت کشور مبدا بر شرکت چندمليتي؛ چالش صلاحيت و مسئوليت فرامرزي/ مهسا حسيني مقدم … و ديگران.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۱۰۹-‎۱۲۳.
۳۸۸۷۷ DM20389 جايگاه و اعتبار اقناع افکار عمومي در نظام قضايي کيفري اسلام/ اکبر مختاري، علي بهرامي نژاد، سيدرضا احسان پور.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۱۲۵-‎۱۴۴.
۳۸۸۷۸ DM20390 تحليل مباني فقهي و حقوقي جرم انگاري خشونت عليه زنان/ جمال الدين محمد شيخ بهايي، علي بهرامي نژاد، محمد بهرامي خوشکار.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۱۴۹-‎۱۶۲.
۳۸۸۷۹ DM20391 تاملي بر ساز و کارهاي کيفري رويکرد عدالت سنجشي در قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم/ آزاده قرباني … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۱۶۵-‎۱۸۰.
۳۸۸۸۰ DM20392 جايگاه اصل پاسخگويي در تحقق حقوق شهروندي در نظام سياسي/ جواد مقيمي … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۱۸۳-‎۱۹۴.
۳۸۸۸۱ DM20393 مبارزه با مواد مخدر در پرتو اسناد بين المللي با تاکيد بر سلسله مراتب هنجاري حقوق بين الملل/ اسماعيل رمضاني، غلامحسين مسعود، محسن شکرچي زاده.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۱۹۷-‎۲۱۳.
۳۸۸۸۲ DM20394 از جهاني شدن تا کاربست سياست جنايي دشمن مدار در رسيدگي به جرايم اقتصادي/ سهراب نشاسته ريز، محمود مالمير، مسعود حيدري.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۲۱۵-‎۲۳۱.
۳۸۸۸۳ DM20395 سياست جنايي ايران در خصوص پيشگيري از جرم تغيير کاربري غيرمجاز اراضي زراعي و باغي/ سيدروح الله مصطفي نژاد موسوي، صادق سليمي، کارن روحاني.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۲۳۳-‎۲۴۳.
۳۸۸۸۴ DM20396 تحليل اقتصادي قرارداد دادرسي/ مهدي فيروزبخت، بهنام حبيبي درگاه، مصطفي السان.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۲۴۵-‎۲۵۷.
۳۸۸۸۵ DM20397 نقش ثبت اسناد در ارائه خدمات عمومي و صيانت از حقوق شهروندي/ محمد عبدالملکي، سيدمحمد هاشمي، علي اکبر گرجي ازندرياني.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۲۵۹-‎۲۷۰.
۳۸۸۸۶ DM20398 اعتباربخشي وصيت تمليکي از سوي وراث/ سيدهادي فتحي، فرج الله براتي، سيدحسام الدين حسيني.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۲۷۳-‎۲۸۶.
۳۸۸۸۷ DM20399 لزوم رعايت غبطه و مصلحت کودک در زمان سرپرستي از منظر فقه و حقوق موضوعه/ محمدهادي شريفي، علي رفيعي مقدم، محمدحسين جعفري.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۲۸۹-‎۳۰۲.
۳۸۸۸۸ DM20400 روش هاي فقهي – حقوقي برون رفت از سکوت قانون در ارتباط با ناتواني، عدالت و خيانت وصي/ حوريه عقبايي، زهرا فهرستي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۳۰۵-‎۳۱۸.
۳۸۸۸۹ DM20401 تغيير جهت گيري پيشگيري بر اساس سياست هاي سخت گيرانه و سازوکارهاي محدودکننده حقوق بشري در جرم شناسي امنيتي/ محمدرضا ميبدي، محمدرضا شادمان فر، مسعود حيدري.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۳۲۱-‎۳۴۰.
۳۸۸۹۰ DM20402 امکان سنجي اجراي خصوصي مجازات هاي اصلاح مدار اجتماعي جايگزين در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي تجربيات عملي حقوق آمريکا/ عزت اله خورشيدي، محسن شکرچي زاده، راضيه قاسمي کهريزسنگي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۳۴۳-‎۳۵۸.
۳۸۸۹۱ DM20403 جرم جعل در قانون ثبت اسناد و املاک و ارزيابي رويکرد سياست جنايي تقنيني ايران در قبال آن/ محسن رجبي، غلامحسين مسعود، محسن شکرچي زاده.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۳۶۱-‎۳۷۸.
۳۸۸۹۲ DM20404 موانع توسعه حقوق عمومي با تاکيد بر موانع آموزشي/ حسن حمزه لوئي، مقصود رنجبر، محمدتقي دشتي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۳۸۱-‎۳۹۴.
۳۸۸۹۳ DM20405 مسوليت مدني شهرداري ناشي از عدم انجام وظايف و تکاليف قانوني/ ميثم يوسفي طهارم، عليرضا رجب زاده اصطهباناتي، ابومحمد عسگرخاني.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۳۹۷-‎۴۱۵.
۳۸۸۹۴ DM20406 آثار تحريم ها از منظر تعهدات بين المللي زيست محيطي با تاکيد بر مساله ايران/ علي صابرپور، مسعود اخوان فرد، غلامحسين مسعود.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۴۱۷-‎۴۳۳.
۳۸۸۹۵ DM20407 انحراف در کشف جرم/ امير کاظمي … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۴۳۵-‎۴۵۰.
۳۸۸۹۶ DM20408 بررسي فقهي و حقوقي بذل مهريه در حقوق خانواده/ سميه حافظي، هادي عظيمي گرکاني، سيدمحمدرضا امام.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۴۵۳-‎۴۶۲.
۳۸۸۹۷ DM20409 عسر و حرج پزشکي و تاثير آن در پذيرش درخواست طلاق زوجه/ سيدمهدي جوکار، منصور غريب پور، الهه پارسا.- فقه پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎43: ص ۱-‎۱۷.
۳۸۸۹۸ DM20410 مسئوليت مدني ناشي از تزريق واکسن کويد ۱۹/ طاهر علي محمدي، حمزه نظرپور، ناديا نظرپور سمسامي.- فقه پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎43: ص ۱-‎۱۷.
۳۸۸۹۹ DM20411 سفاهت از مقياس گذاري هاي فقهي حقوقي تا معيارهاي روانشناختي/ محمدباقر عامري نيا، علي پورجواهري.- فقه پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎43: ص ۱-‎۱۱.
۳۸۹۰۰ DM20412 تحليل انتقادي ماده ۵۴۷ ق.م.ا در تداخل ديه جائفه با جنايات ديگر/ طه زرگريان.- فقه پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎43: ص ۱-‎۱۱.
۳۸۹۰۱ DM20413 تبيين فقهي ماده ۴۷ آيين نامه اجراي احکام کيفري در برداشت عضو از محکومان به اعدام/ سعيد سيدحسيني، محدثه عطاکويي.- فقه پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎43: ص ۱-‎۱۳.
۳۸۹۰۲ DM20414 واکاوي گستره اباحه مهندسي ژنتيک انساني (پزشکي و غير پزشکي) از منظر فقه اماميه/ ماشااله کريمي، عبدالصمد علي آبادي.- فقه پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎43: ص ۱-‎۱۵.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up