تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن 1400

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۸۹۰۳ DM20415 آزادي مطبوعات و قابليت شکايت راي برائت دادگاه نخستين در جرايم مطبوعاتي (نقد و بررسي مباني راي شماره 11- ۲۷/۴/۱۳۹۶ هيات عمومي شعب کيفري ديوان عالي کشور)/ حسن محسني، فاطمه صفري.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎102، تابستان: ص ۱-‎۱۴.
۳۸۹۰۴ DM20416 بررسي امکان روايي تحميل خسارت تاخير تاديه بر ضامن مديون ورشکسته در حقوق ايران/ عباس ميرشکاري، رسول ملکوتي.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎102، تابستان: ص ۱۵-‎۳۷.
۳۸۹۰۵ DM20417 جستار ماهيت شهادت بر شهادت، اجابتي بر تعداد و جنسيت شهود/ احمد اسماعيل تبار … [و ديگران].- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎102، تابستان: ص ۳۹-‎۶۲.
۳۸۹۰۶ DM20418 توقف تاجر از پرداخت ديون در نظام حقوقي ايران و آمريکا/ علي رضايي، ميلاد ملائي خاص.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎102، تابستان: ص ۶۳-‎۸۵.
۳۸۹۰۷ DM20419 مباني مسئوليت مدني شهرداري و طرق جبران خسارت آن در ساختمان سازي/ سيامک ره پيک، سعيد محمدوردي.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎102، تابستان: ص ۸۷-‎۱۰۶.
۳۸۹۰۸ DM20420 انکار بعد از اقرار در امور مدني با مطالعه در حقوق ايران و فقه اماميه/ سيدحسن حسيني مقدم، وصال تاج کوزه گر.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎102، تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۸.
۳۸۹۰۹ DM20421 بررسي عملکرد آماري شوراهاي حل اختلاف/ ميلاد شريفي مقدم.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎102، تابستان: ص ۱۲۹-‎۱۴۲.
۳۸۹۱۰ DM20422 تحصيل غيرمجاز اسرار تجاري؛ نقدي بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ ۲۰/12/۱۳۹۱ صادر شده از شعبه ۳۸ دادگاه تجديدنظر استان تهران/ حسن محسني، فاطمه صفري.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎103، پاييز: ص ۱-‎۱۶.
۳۸۹۱۱ DM20423 مطالعه تطبيقي جرم اسيدپاشي در حقوق ايران و بنگلادش/ روح الله اکرمي، فاطمه شريفي.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎103، پاييز: ص ۱۷-‎۳۹.
۳۸۹۱۲ DM20424 وضع فعلي کانون کارشناسان در چشم انداز سند تحول قضايي/ محمدرسول آهنگران، جمال الدين ناصري.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎103، پاييز: ص ۴۱-‎۵۵.
۳۸۹۱۳ DM20425 مسئوليت مدني محيط زيست در قانون و رويه/ احمد يوسفي صادقلو.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎103، پاييز: ص ۵۷-‎۸۰.
۳۸۹۱۴ DM20426 تبيين مفهوم انحرافات اجتماعي و جايگاه آن در ميان مقولات جرم شناختي/ صالح غفاري چراتي، مسعود اکبري.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎103، پاييز: ص ۸۱-‎۹۸.
۳۸۹۱۵ DM20427 رجوع به قاعده حل تعارض مناسب در داوري تجاري بين المللي/ منوچهر توسلي نائيني … [و ديگران].- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎103، پاييز: ص ۹۹-‎۱۲۰.
۳۸۹۱۶ DM20428 ميانجيگري در دادرسي هاي کيفري در نظام حقوقي ايران؛ رهيافت تطبيقي با حقوق کانادا/ علي جمادي، رامين رستمي.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎103، پاييز: ص ۱۲۱-‎۱۴۲.
۳۸۹۱۷ DM20429 مطالعه تطبيقي مسووليت مدني ناشي از شوک عصبي در نظام حقوقي ايران و انگليس/ زينب تاري، ابراهيم عزيزي، مرتضي شهبازي نيا.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۷.
۳۸۹۱۸ DM20430 توثيق حقوق ناشي از قرارداد اعطاي مجوز بهره برداري مال فکري/ اميررضا حميدي اول، ميرقاسم جعفر زاده.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۹-‎۵۶.
۳۸۹۱۹ DM20431 قرارداد سرمايه گذاري ثالث در تامين هزينه هاي دادخواهي مدني در حقوق آمريکا، با نگاهي به حقوق ايران/ علي طهماسبي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎1، بهار: ص ۸۷-‎۱۱۳.
۳۸۹۲۰ DM20432 ضرورت تدوين نظام حقوقي ويژه براي ادغام بانک ها در حقوق ايران با بهره برداري از نظام حقوقي آمريکا/ عصمت دانش آرا، محمد عيسائي تفرشي، مرتضي شهبازي نيا.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۷-‎۸۶.
۳۸۹۲۱ DM20433 کودکان در محاصره اسباب بازي هاي هوشمند: حمايت از حريم خصوصي کودکان در اينترنت اسباب بازي ها/ سيدمحمدهادي قبولي درافشان، مصطفي بختياروند، مهسا تدين سعدي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۵-‎۱۴۱.
۳۸۹۲۲ DM20434 الگوهاي مداخله کيفري تقنيني در قلمرو تجاوز زناشويي؛ مطالعه تطبيقي/ زهرا نعمتي … [و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۴۳-‎۱۷۱.
۳۸۹۲۳ DM20435 عدم بازدارندگي اصل جبران خسارت در قراردادهاي مصرف (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و فرانسه)/ مهرزاد ابدالي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۳.
۳۸۹۲۴ DM20436 رويکرد پيشگيرانه سياست جنايي کشورهاي حوزه خليج فارس در عرصه تعارض منافع/ روح الله اکرمي، آيت اله جليلي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۵-‎۴۹.
۳۸۹۲۵ DM20437 جايگاه شرط شايستگي اعمال در تاثير تحريم هاي موضوعه از سوي کشورهاي ثالث/ ميرقاسم جعفرزاده، عصمت گلشني، سيدمهدي حسيني مدرس.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۱-‎۷۵.
۳۸۹۲۶ DM20438 ارزيابي طبقه بندي زندانيان در نظام عدالت کيفري ايران با رويکردي تطبيقي/ آزاده صادقي، مهدي غلامپور.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۷-‎۱۰۵.
۳۸۹۲۷ DM20439 حمايت از صنايع دستي در نظام حقوق مالکيت فکري ايران؛ با لحاظ مقررات موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالکيت فکري سازمان تجارت جهاني (تريپس)/ حوريه قمصريان، محمد عيسائي تفرشي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۳.
۳۸۹۲۸ DM20440 صلاحيت رسيدگي به دعاوي مرتبط در اختلافات خصوصي بين المللي؛ بررسي تطبيقي حقوق ايران و مصر/ محمدمجد کابري، اعظم انصاري، عبدالله خدابخشي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۹.
۳۸۹۲۹ DM20441 مطالعه تطبيقي حقوق وضعيت اضطراري با نگاهي به مديريت بيماري کوويد ۱۹؛ از مباني قانوني تا تجويز مداخله کيفري/ حسين آقابابايي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎116، زمستان: ص ۱-‎۳۱.
۳۸۹۳۰ DM20442 مفهوم و قلمرو تلف حکمي موضوع عقد با نگاهي به نظام حقوقي انگلستان/ ابوالفضل آقاخاني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎116، زمستان: ص ۳۳-‎۵۷.
۳۸۹۳۱ DM20443 امکان پذيري نظارت قضايي بر شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان با نگاهي به رويه قضايي/ مينا اکبري، فاطمه افشاري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎116، زمستان: ص ۵۹-‎۸۰.
۳۸۹۳۲ DM20444 تعامل استاندارد حمايت کامل و امنيت (FPS) با استثناء بهداشت عمومي در حقوق سرمايه گذاري بين المللي با تاکيد بر کوويد ۱۹/ گودرز افتخار جهرمي، احمد حيدري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎116، زمستان: ص ۸۱-‎۱۰۸.
۳۸۹۳۳ DM20445 بررسي مصاديق ايراد عدم احراز سمت در دادرسي مدني با تاکيد بر رويه قضايي/ مصطفي السان، پيام خنجري کاکاوندي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎116، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۲۹.
۳۸۹۳۴ DM20446 مراجع صالح به رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان با تاکيد بر جرايم در صلاحيت دادگاه کيفري يک/ امين فلاح، حسن حاجي تبار فيروزجائي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎116، زمستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۴.
۳۸۹۳۵ DM20447 هزينه دادرسي در دعاوي مربوط به نقض مقررات رقابت/ مينا حسيني، بهنام غفاري فارساني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎116، زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۸۳.
۳۸۹۳۶ DM20448 اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع/ حسن محسني، حسين داودي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎116، زمستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۷.
۳۸۹۳۷ DM20449 تحليل مفهوم و مصاديق تعارض منافع در حقوق خصوصي/ حسن باديني، سعيد سياه بيدي کرمانشاهي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎116، زمستان: ص ۲۰۹-‎۲۳۱.
۳۸۹۳۸ DM20450 رهيافتي بر اساسي سازي قضايي حقوق خانواده در نظام حقوقي ايران/ محسن صفري، زهرا مشايخي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎116، زمستان: ص ۲۳۳-‎۲۵۶.
۳۸۹۳۹ DM20451 پيشگيري از جرم در سازمان با حمايت از افشاگران/ فريد محسني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎116، زمستان: ص ۲۵۷-‎۲۸۲.
۳۸۹۴۰ DM20452 اراده قانون گذار و نقش قاضي در اثربخشي به مفاد تراضي/ قاسم محمدي، غلامعلي سيفي زيناب، مهدي کريميان راوندي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎116، زمستان: ص ۲۸۳-‎۳۰۷.
۳۸۹۴۱ DM20453 وظايف و اختيارت ناجا در پرتو دکترين امنيت انساني/ امين محمدي جوبني، حسين شريفي طرازکوهي، محمد باراني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎116، زمستان: ص ۳۰۹-‎۳۳۳.
۳۸۹۴۲ DM20454 بررسي صلاحيت دادگاه صادرکننده راي در فرايند شناسايي و اجراي آراي خارجي/ رضا مقصودي پاشاکي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎116، زمستان: ص ۳۳۵-‎۳۵۷.
۳۸۹۴۳ DM20455 کنکاشي بر قاعده محدود بودن رسيدگي دادگاه در قلمرو خواسته/ فريدون نهريني، محمد خاکباز.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۰.
۳۸۹۴۴ DM20456 مطالعه تطبيقي دعواي مستقيم در حقوق ايران و مصر و فرانسه با محوريت حقوق ايران/ بهزاد جيهوني، سيدمحمدتقي علوي.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۱-‎۴۶.
۳۸۹۴۵ DM20457 اعتبار شرط انتخاب دادگاه در بارنامه هاي دريايي/ محمد کاظمي فر، علي رضا محمد زاده وادقاني.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۷-‎۷۰.
۳۸۹۴۶ DM20458 مطالعه تطبيقي حمايت از نرم افزارهاي سرگرم کننده (بازي هاي ويديويي)، با تاکيد بر حقوق ايران و ايالات متحده/ سيدحسن شبيري زنجاني، رضا سلطاني وشاره.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷۱-‎۹۴.
۳۸۹۴۷ DM20459 مطالعه تطبيقي قواعد تفسير عبارات الحاقي و حذف شده در قراردادهاي استاندارد در حقوق ايران و انگلستان/ محمدمهدي مقدادي، علي يزدان شناس.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۹۵-‎۱۱۹.
۳۸۹۴۸ DM20460 مسئوليت محض ناشي از زيان هاي وارده از اختراعات در حقوق ايران و کامن لا/ سيدعلي خزائي، يوسف خلج.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۴.
۳۸۹۴۹ DM20461 امکان سنجي بازگشت مجدد دين بر ذمه مديون/ محمدعلي سعيدي، صديقه محمدحسني.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۴۵-‎۱۷۵.
۳۸۹۵۰ DM20462 تحليل معيارهاي احراز اصالت آثار معماري در حقوق مالکيت فکري/ محمدجواد عبداللهي، مريم شريفي رناني، رضا عرب زاده.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۷۷-‎۲۰۱.
۳۸۹۵۱ DM20463 اصل اعتبار گواهينامه ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقي ايران/ زهرا بهادري جهرمي، زهرا شاکري.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۰۳-‎۲۲۵.
۳۸۹۵۲ DM20464 مقدمه اي بر چالش هاي هوش مصنوعي در حوزه مسئوليت مدني/ زهرا تخشيد.- حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۲۷-‎۲۵۰.
۳۸۹۵۳ DM20465 ضرورت قانون گذاري در مديريت موقعيت هاي تعارض منافع/ داود آنامرادنژاد، سام محمدي، سيدحسن حسيني مقدم.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۲۴.
۳۸۹۵۴ DM20466 فروش بليت مازاد بر ظرفيت هواپيما: مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا، فرانسه و ايران/ محسن ايزانلو، زهرا تخشيد، ابوالفضل شاهين.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۵-‎۶۴.
۳۸۹۵۵ DM20467 آيين رسيدگي به تعامل هاي ضدتجاري و شيوه موثر مقابله با آنان/ مهدي حقيقت جو.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۵-‎۹۶.
۳۸۹۵۶ DM20468 نقش تقنيني و تفسيري شکل گرايي در اسناد تجارتي/ حبيب رمضاني آکردي، سيداميرحسام موسوي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۷-‎۱۲۳.
۳۸۹۵۷ DM20469 مطالعه تطبيقي ريسک هاي فني و مهندسي در قراردادهاي اي.پي.سي صنعت نفت ايران و فيديک/ سيده شيدا سليمي، مجتبي اصغريان.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۶۹.
۳۸۹۵۸ DM20470 نقض حقوق مولف در پرتو اقتباس از اثر ديگري و از آن خودسازي هنري/ زهرا شاکري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۷۱-‎۲۰۴.
۳۸۹۵۹ DM20471 سنجش اصالت در آثار موضوع نظريه ادغام/ زينب شعباني، محمود حکمت نيا.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۰۵-‎۲۳۲.
۳۸۹۶۰ DM20472 حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري ناشي از پاندمي ها: کوويد-۱۹ و حفظ منافع دولت ميزبان/ علي شهبازيان.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۳۳-‎۲۶۲.
۳۸۹۶۱ DM20473 سازمان هاي کارگري و کارفرمايي و مهار بحران هاي فراروي نظام جهاني کار: مطالعه موردي پاندمي کرونا/ فرهاد طلايي، فرزانه پورسعيد.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۶۳-‎۲۹۶.
۳۸۹۶۲ DM20474 تعهدات حقوق بشري گروه هاي مسلح غير دولتي در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي/ محمدحسين رمضاني قوام آبادي، ايمان منتظري قهجاورستاني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۹۷-‎۳۴۳.
۳۸۹۶۳ DM20475 بررسي تطبيقي خسارت از دست دادن حق استفاده از اموال در نظام هاي حقوقي ايالات متحده امريکا و ايران/ منصور اميني، مونا عبدي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎24، پاييز: ص ۱-‎۳۱.
۳۸۹۶۴ DM20476 سلسله مراتب و تغيير ضمانت اجراهاي نقض قرارداد؛ رويکرد اسناد بين المللي و حقوق ايران/ ابراهيم شعاريان ستاري، سارا صاحب جمع.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎24، پاييز: ص ۳۳-‎۷۹.
۳۸۹۶۵ DM20477 بازانديشي مقايسه اي دو نظريه سبب مقدم در تاثير و سبب اقوي از مباشر در حقوق کيفري ايران/ مراد عباسي، فضل الله فروغي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎24، پاييز: ص ۸۱-‎۱۰۴.
۳۸۹۶۶ DM20478 بررسي روش هاي حقوقي و فقهي مقابله با دامپينگ با رويکرد اقتصاد مقاومتي/ حجت مبين، امين اميرحسيني.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎24، پاييز: ص ۱۰۵-‎۱۳۵.
۳۸۹۶۷ DM20479 محدوديت هاي آزادي اراده طرفين در تعيين قانون حاکم بر آيين داوري تجاري بين المللي/ سميرا محمدي نژاد، علي غريبه، حسن پاشازاده.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎24، پاييز: ص ۱۳۷-‎۱۶۹.
۳۸۹۶۸ DM20480 بررسي فقهي قضاوت شورايي/ سيدجواد ورعي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎24، پاييز: ص ۱۷۱-‎۱۹۲.
۳۸۹۶۹ DM20481 هم گرايي يا واگرايي موجبات سقوط پاسخ هاي تنبيهي در حقوق کيفري و اداري؛ بررسي تطبيقي نظام حقوقي ايران و فرانسه/ محمدرضا ويژه، مهناز فريد.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎24، پاييز: ص ۱۹۳-‎۲۲۰.
۳۸۹۷۰ DM20482 بازپژوهي فقهي و حقوقي خيار شرط مادام العمر/ صالح يمرلي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۴۰۰، دوره دوازدهم، شماره ‎24، پاييز: ص ۲۲۱-‎۲۴۸.
۳۸۹۷۱ DM20483 تولد فقهي جديد در پرتو وسعت قاعده لاضرر (کاوشي در نظريات شيخ انصاري و امام خميني (س))/ سيدمحمد موسوي بجنوردي، اشرف نايب زاده.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎89، زمستان: ص ۱-‎۲۳.
۳۸۹۷۲ DM20484 دکترين حق داشتن در برابر حق بودن با رويکردي بر نظر امام خميني (س)/ عبدالعلي توجهي، زهرا سميعي زفرقندي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎89، زمستان: ص ۲۵-‎۵۴.
۳۸۹۷۳ DM20485 بررسي فقهي و حقوقي مباني انفساخ عقود جايز در حقوق ايران و مصر با رويکردي بر انديشه امام خميني (س)/ علي دادمهر، رضا سکوتي نسيمي، اکبر بشيري.- پژوهشنامه متين. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎90، بهار: ص ۳۱-‎۵۳.
۳۸۹۷۴ DM20486 انتقال مالکيت در قرارداد مشارکت در توليد و قاعده نفي سبيل با تکيه بر آراي امام خميني (س)/ راحله سيدمرتضي حسيني، بهرام تقي پور، آرزو ملکشاه.- پژوهشنامه متين. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎90، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۲۴.
۳۸۹۷۵ DM20487 واکاوي انسان شناسي جنايي از منظر بزه ديده شناسي اوليه در کيفر قصاص با تکيه بر انديشه هاي امام خميني (س)/ مجيد آقايي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎91، تابستان: ص ۱-‎۲۷.
۳۸۹۷۶ DM20488 تقويت ارکان نظام مردم سالاري ديني با تکيه بر نظريه خطابات قانوني امام خميني (س)/ عباسعلي سلطاني، محمدهادي بلالي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎91، تابستان: ص ۸۳-‎۱۰۹.
۳۸۹۷۷ DM20489 پارادايم امام خميني (ره) در تحقق حقوق سياسي-اجتماعي زنان/ عسل عظيميان، باقر شاملو.- پژوهشنامه متين. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎91، تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۵۹.
۳۸۹۷۸ DM20490 ضمانت اجراهاي نقض حقوق شهروندي متهم؛ در مرحله تحت نظر با تکيه بر ديدگاه هاي امام خميني (س)/ ابراهيم ياقوتي، شيوا عزيزان.- پژوهشنامه متين. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎91، تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۸۰.
۳۸۹۷۹ DM20491 تحليل راي وحدت رويه شماره ۷۰۸ هيئت عمومي ديوان عالي کشور مطابق موازين فقهي – حقوقي/ سيدمحمدباقر اخلاقي، عليرضا باريکلو.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎74، بهار و تابستان: ص ۵-‎۳۲.
۳۸۹۸۰ DM20492 اجرت المثل کار زوجه در حقوق افغانستان و ميزان کارايي قوانين جهت دست يابي به آن/ عبدالخالق شفق، سيدمهدي ميرداداشي، اعظم خوش صورت موفق.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎74، بهار و تابستان: ص ۳۳-‎۶۱.
۳۸۹۸۱ DM20493 احوال شخصيه تازه مسلمان از منظر فقه اماميه و قوانين ايران/ عاتکه قاسم زاده، الهام صادقي راد.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎74، بهار و تابستان: ص ۶۳-‎۸۳.
۳۸۹۸۲ DM20494 مطالعه تطبيقي نهادهاي جايگزين ازدواج دائمي در حقوق ايران و انگلستان/ فاطمه همتي حاجي پيرلو، رقيه سادات مومن.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎74، بهار و تابستان: ص ۸۵-‎۱۱۵.
۳۸۹۸۳ DM20495 تزاحم اصل قواميت و قواعد لاضرر و لاحرج در اعمال حق طلاق زوج/ رکسانا بوعذار، کبري پورعبدالله.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎74، بهار و تابستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۸.
۳۸۹۸۴ DM20496 ضمانت اجراي ترک انفاق زوجه بر اساس قواعد فقهي و اصل تحکيم خانواده/ انيس اسدي، منير حق خواه.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎74، بهار و تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۰.
۳۸۹۸۵ DM20497 بررسي فقهي نظريه طلاق قضايي در صورت عدم رعايت حق مواقعه زوجه/ ام البنين اله مرادي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎74، بهار و تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۷۸.
۳۸۹۸۶ DM20498 اثر ابتلاي والدين به بيماري هاي جسمي (مسري و صعب العلاج) بر حضانت کودک/ امير باراني بيرانوند، زکيه فلاح، عبدالله مختاري.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎74، بهار و تابستان: ص ۱۷۹-‎۲۰۰.
۳۸۹۸۷ DM20499 تعارض دادگاه ها و تعارض قوانين درباره نفقه در حقوق اتحاديه اروپا، پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسيون لاهه و حقوق ايران/ رضا مقصودي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎74، بهار و تابستان: ص ۲۰۱-‎۲۲۸.
۳۸۹۸۸ DM20500 رويکردي بر حق تعليم کودک توسط والدين در قوانين داخلي و اسناد بين المللي/ عاطفه عباسي کليماني، اسما اکبري.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎74، بهار و تابستان: ص ۲۲۹-‎۲۴۹.
۳۸۹۸۹ DM20501 توجيه فقهي طلاق پس از نکاح تحليل/ زينب روحاني شهرکي، محمدعلي راغبي، سيديوسف علوي وثوقي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎74، بهار و تابستان: ص ۲۵۱-‎۲۷۱.
۳۸۹۹۰ DM20502 قاعده لکل قوم نکاح/ رضا پورمحمدي، علي پورمحمدي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎74، بهار و تابستان: ص ۲۷۳-‎۲۹۷.
۳۸۹۹۱ DM20503 نقش سازمان هاي مردم نهاد در حمايت از بزه ديدگان با تاکيد بر کودکان بزه ديده/ سيدعليرضا ميرکمالي، اميد سروي سرميداني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎95، پاييز: ص ۱-‎۲۰.
۳۸۹۹۲ DM20504 رويکرد نظام کيفري ايران و انگليس به رفتارهاي ناشي از بي احتياطي و بي پروايي/ شهرام محمدزاده، محمدعلي مهدوي ثابت، هوشنگ شامبياتي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎95، پاييز: ص ۲۱-‎۴۰.
۳۸۹۹۳ DM20505 تاثير ادعاي بارداري زن در تاخير اجراي قصاص/ محمدرضا کيخا، سميه نوري، عارف بشيري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎95، پاييز: ص ۴۱-‎۶۴.
۳۸۹۹۴ DM20506 وظايف والدين در پيشگيري از انحرافات اطفال و نوجوانان از ديدگاه فقهي و حقوقي/ سميرا احمديان مقدم، عباس سماواتي، فريد محسني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎95، پاييز: ص ۶۵-‎۸۴.
۳۸۹۹۵ DM20507 نقطه انتقال ريسک مسئوليت قراردادي در قراردادهاي بين المللي فروش و حمل گاز طبيعي از منظر کنوانسيون بيع بين المللي کالا (وين، 1980)/ غلام نبي فيضي چکاب، سيده ميترا موسوي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎95، پاييز: ص ۸۵-‎۱۰۵.
۳۸۹۹۶ DM20508 عزاداري هاي نامتعارف در پرتو حقوق کيفري و رويه قضايي ايران/ محسن برهاني، محمد محمدي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎95، پاييز: ص ۱۰۷-‎۱۲۶.
۳۸۹۹۷ DM20509 ارتکاب قتل در مقام دفاع از مال/ زهرا ساعدي، حسين آقايي جنت مکان.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎95، پاييز: ص ۱۲۷-‎۱۴۴.
۳۸۹۹۸ DM20510 اعتبارسنجي و ارزش گذاري شهادت شهود گمنام در قانون آئين دادرسي کيفري ايران و اساسنامه ديوان کيفري بين المللي/ علي دهقاني، محمد آشوري، منصور رحمدل.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎95، پاييز: ص ۱۴۵-‎۱۶۰.
۳۸۹۹۹ DM20511 جانشيني کشورها در زمينه حق جبران خسارت در رويه ديوان بين المللي دادگستري/ سيدياسر ضيايي، محمد ستايش پور.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎95، پاييز: ص ۱۶۱-‎۱۷۷.
۳۹۰۰۰ DM20512 حمايت از کسب و کار و توليد بخش خصوصي در فرايندهاي اجرايي مدني/ حسن محسني، حسين دهقاني فيروزآبادي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎95، پاييز: ص ۱۷۹-‎۱۹۷.
۳۹۰۰۱ DM20513 اثر بيمه اعتبار بر مديريت ريسک اعتباري در شرکت هاي کوچک و متوسط/ ديبا جعفري، منصور اميني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎95، پاييز: ص ۱۹۹-‎۲۲۲.
۳۹۰۰۲ DM20514 طبيعت-درماني؛ رويکردي نوين در نظام اصلاحي زندان/ مهدي کاظمي جويباري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎95، پاييز: ص ۲۲۳-‎۲۳۹.
۳۹۰۰۳ DM20515 بررسي مطابقت ايجاد منطقه امن در مرزهاي شمالي سوريه با مقررات حقوق بين الملل/ ستار عزيزي، محسن اکبري.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎70، بهار: ص ۱۰-‎۴۱.
۳۹۰۰۴ DM20516 نقش نهاد بيمه کننده سرمايه گذاري خارجي در نيل به سرمايه گذاري پايدار با تاکيد بر عملکرد ميگا/ الناز نساري.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎70، بهار: ص ۴۴-‎۶۹.
۳۹۰۰۵ DM20517 الزام به ذکر جهات حکمي در ابطال شرعي مقررات در پرتو رويه فقهاي شوراي نگهبان/ وحيد آگاه، حامد اولادي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎70، بهار: ص ۷۲-‎۹۳.
۳۹۰۰۶ DM20518 شناسايي حق تعيين سرنوشت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در پرتو نظريه قدرت موسس/ عليرضا دبيرنيا، صائب دست پيمان.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎70، بهار: ص ۹۶-‎۱۲۷.
۳۹۰۰۷ DM20519 نگهبان قانون اساسي در انديشه کارل اشميت/ فردين مرادخاني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎70، بهار: ص ۱۳۰-‎۱۵۸.
۳۹۰۰۸ DM20520 ضرورت تفکيک رويکرد از روش در نظريه اعمال حقوق بنيادين در حقوق خصوصي/ عباس ميرشکاري، امير زارع.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎70، بهار: ص ۱۶۰-‎۱۹۱.
۳۹۰۰۹ DM20521 دکترين ضرورت اجرايي در معاملات دولتي و تفکيک آن از مفاهيم مشابه؛ مطالعه تطبيقي حقوق استراليا، انگليس، امريکا و ايران/ عادل ابراهيم پور اسنجان، نسيم سليماني نژاد.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎70، بهار: ص ۱۹۴-‎۲۲۳.
۳۹۰۱۰ DM20522 اصول نانوشته قانون اساسي؛ آنسوي متن/ سيدناصر سلطاني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎70، بهار: ص ۲۲۶-‎۲۴۸.
۳۹۰۱۱ DM20523 حق بر شهر/ ساناز کاميارراد، مهدي هداوند، صفرعلي کاميارراد.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎70، بهار: ص ۲۵۰-‎۲۸۲.
۳۹۰۱۲ DM20524 دعوت به مداخله در منازعات انتخاباتي؛ بررسي رويه شوراي امنيت با تاکيد بر نمونه مطالعاتي گامبيا – ۲۰۱۷/ سيدهادي محمودي، هادي دادمهر.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎70، بهار: ص ۲۸۴-‎۳۱۲.
۳۹۰۱۳ DM20525 نگرش انتقادي به قانونگذاري بحران؛ با نگاهي به بحران کوويد ۱۹/ آيت مولائي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎70، بهار: ص ۳۱۴-‎۳۴۳.
۳۹۰۱۴ DM20526 دکترين حمايت برابر: تزلزل در اصل تفکيک در نظام مسووليت بين المللي سازمان ها/ نرگس قديرلي، حوريه حسيني اکبرنژاد.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎70، بهار: ص ۳۴۶-‎۳۷۳.
۳۹۰۱۵ DM20527 چالش مشروعيت در ساختار و عملکرد سازمان بين المللي: مطالعه موردي بانک جهاني/ سيدقاسم زماني، مهشيد آجلي لاهيجي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎71، تابستان: ص ۱۰-‎۳۳.
۳۹۰۱۶ DM20528 وضعيت حاکميت در اتحاديه اروپا در پرتو آراي ديوان دادگستري اتحاديه اروپا/ عباسعلي کدخدايي، مرسده مظلومي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎71، تابستان: ص ۳۶-‎۶۱.
۳۹۰۱۷ DM20529 مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در حقوق ايران و اسناد بين المللي/ علي پورقاسم چورکوچان، طهمورث بشيريه.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎71، تابستان: ص ۶۴-‎۹۳.
۳۹۰۱۸ DM20530 آزادي بيان و اصل دوگانگي ايده و بيان/ مهدي زاهدي، شيرين شريف زاده.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎71، تابستان: ص ۹۶-‎۱۲۷.
۳۹۰۱۹ DM20531 نقد آراي ديوان عدالت اداري در زمينه بحران هاي اقتصادي/ محمدحسين زارعي، ايام کمرخاني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎71، تابستان: ص ۱۳۰-‎۱۵۹.
۳۹۰۲۰ DM20532 تاثير حقوق بشر مبتني بر کرامت اجتماعي در حقوق قراردادها در حقوق ايران و رويه قضايي اروپايي/ ايرج بابايي، مرتضي ترابي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎71، تابستان: ص ۱۶۲-‎۱۹۱.
۳۹۰۲۱ DM20533 نقدي بر ابطال ضمني مقررات دولتي توسط قضات شعب ديوان عدالت اداري/ حسين آيينه نگيني، محمدامين ابريشمي راد.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎71، تابستان: ص ۱۹۴-‎۲۱۹.
۳۹۰۲۲ DM20534 نگاهي به ابعاد حقوقي بيماري هاي مسري در صنعت هوانوردي با تاکيد بر بيماري کوويد – ۱۹/ حميد کاظمي، ميلاد صادقي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎71، تابستان: ص ۲۲۲-‎۲۴۹.
۳۹۰۲۳ DM20535 بررسي مشروعيت آغاز تحقيقات ديوان کيفري بين المللي از عملکرد نيروهاي آمريکايي در افغانستان/ سيدحسام الدين لساني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎71، تابستان: ص ۲۵۲-‎۲۷۲.
۳۹۰۲۴ DM20536 ظرفيت سازوکار داوري بين المللي سرمايه گذاري در حمايت از محيط زيست/ محمد حبيبي مجنده، عفيفه غلامي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎71، تابستان: ص ۲۷۴-‎۳۱۰.
۳۹۰۲۵ DM20537 بررسي تاثير سازوکار ايجاد شبکه فراحکومتي در جامعه جهاني/ مرضيه دست بالا، عليرضا ظاهري.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎71، تابستان: ص ۳۱۲-‎۳۳۵.
۳۹۰۲۶ DM20538 بررسي تطبيقي ثبت نوين و مديريت پيشگيري از جرم در نظام ثبتي ايران و امارات/ علي توسلي، حسن پوربافراني، محسن شکرچي زاده.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۳-‎۳۰.
۳۹۰۲۷ DM20539 سلب مالکيت خزنده در رويه داوري سرمايه گذاري و حمايت از سرمايه گذاري خارجي/ سيدعلي حسيني آزاد، مجيد زحمتکش، سلمان رحيمي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۳-‎۵۸.
۳۹۰۲۸ DM20540 تحليلي بر جايگاه اخلاق در آراء و نظريات شوراي نگهبان/ محمد مظهري، فرزاد جنگجوي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۱-‎۹۸.
۳۹۰۲۹ DM20541 واکاوي تطبيقي جانشيني موقت مقام رياست جمهوري در نظام حقوقي ايران، مصر و ترکيه/ ابراهيم موسي زاده، حامد عالي، اصغر اصغري وحدتي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۱-‎۱۲۸.
۳۹۰۳۰ DM20542 تاملي فقهي حقوقي پيرامون قصاص مادر در مقابل فرزند/ روح الله اکرمي، مرتضي فتحي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۳۱-‎۱۵۳.
۳۹۰۳۱ DM20543 ارزيابي تشخيص دادستان ديوان کيفري بين المللي در وضعيت کشتي مرمره و دستاوردهاي آن در رويه قضايي/ جواد صالحي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۵۵-‎۱۸۰.
۳۹۰۳۲ DM20544 تحليل اثر وضعي معاملات فضولي/ حسن شاه ملک پور، رضا دريائي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۸۳-‎۲۱۴.
۳۹۰۳۳ DM20545 بررسي شرطيت قصد معاون و وقوع جرم اصلي در تحقق معاونت در جرم در پرتو قواعد فقهي با رويکرد مقاصد الشريعه اي/ امين سليمان کلوانق، سيف الله احدي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۱۷-‎۲۴۰.
۳۹۰۳۴ DM20546 پيشگيري زودرس از بزهکاري اطفال با رويکرد خانواده محور با مطالعه تطبيقي اسناد بين المللي و ايران/ مهناز سعيدي راد، محمدرضا شادمان فر، محسن شکرچي زاده.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎61، زمستان: ص ۱-‎۲۲.
۳۹۰۳۵ DM20547 ماهيت و آثار حاکم بر ثبت الکترونيکي اسناد در پيشگيري از جرم جعل/ مهرداد کوناني، بختيار عباسلو، محمد بهمني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎61، زمستان: ص ۲۳-‎۴۲.
۳۹۰۳۶ DM20548 چالش هاي حقوقي در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ناشي از فعاليت شرکت ها/ سيديحيي موسوي کوهپر … [و ديگران].- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎61، زمستان: ص ۴۳-‎۶۴.
۳۹۰۳۷ DM20549 ارزيابي کفايت قوانين و مقررات نفتي ايران از منظر پيشگيري از جرم و مبارزه با فساد/ اعظم احمدي، محمود مالمير.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎61، زمستان: ص ۶۵-‎۸۵.
۳۹۰۳۸ DM20550 پيشگيري از سوء استفاده هاي جنسي از کودکان در سياست جنايي ايران و اسناد بين المللي/ وحيد قاسمي، سيدعسگري حسيني مقدم، جواد حبيبي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎61، زمستان: ص ۸۷-‎۱۰۵.
۳۹۰۳۹ DM20551 روش هاي موثر پيشگيري از بزه ديدگي جنسي زنان/ هنگامه ناطقه ميرزايي، بهروز گلپايگاني، محسن رهامي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎61، زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۵.
۳۹۰۴۰ DM20552 مسئوليت مدني دولت در قبال اعمال قوانين با رويکرد پيشگيري از اقدامات مجرمانه جهت کاهش خسارات ناشي از ريزگردها در حقوق ايران/ يوسف محمدحسيني حاجي ور، جمشيد ميرزايي، سيدابراهيم موسوي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎61، زمستان: ص ۱۴۹-‎۱۶۹.
۳۹۰۴۱ DM20553 تاثير آموزش هوش هيجاني در پيشگيري از بزهکاري دانش آموزان شهر خرم آباد/ مسلم قباديان، جوادبگيان کوله مرزي، کبري مرادي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎61، زمستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۲.
۳۹۰۴۲ DM20554 تحليل ساختاري پيشگيري از فساد اداري (مورد مطالعه شهر تهران)/ نرگس رفيعي مقصود بيگي، امين اميريان فارساني، آرش خسرواني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎61، زمستان: ص ۱۹۳-‎۲۱۵.
۳۹۰۴۳ DM20555 پيشگيري از گرايش به مصرف مواد مخدر و داروهاي روانگردان در پرتو مداخلات مدرسه محور (مطالعه موردي اطفال و نوجوانان شهر تهران)/ سامان عبدالهي، شهرداد دارابي، مهدي چگني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎61، زمستان: ص ۲۱۷-‎۲۳۶.
۳۹۰۴۴ DM20556 مباني حقوقي کيفرشناسي نوين و نقش آن در پيشگيري از جرم/ حميد قربان پور، سيدمحمدمهدي ساداتي، علي جمادي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎61، زمستان: ص ۲۳۷-‎۲۵۴.
۳۹۰۴۵ DM20557 واکاوي تاثير و نقش حسن و قبح عقلي در علم اخلاق/ هرمز اسدي کوه باد.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎3، بهار: ص ۵-‎۲۳.
۳۹۰۴۶ DM20558 چالشهاي اخلاقي و مسئوليت استفاده يکجانبه کشورها از نفت و گاز درياي خزر/ سهيل اصغرزاده، عبدالکريم شاحيدر.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎3، بهار: ص ۲۵-‎۵۶.
۳۹۰۴۷ DM20559 شرم و پيشگيري از جرم از منظر دانش جرم شناسي و اخلاق اسلامي/ محمدعلي حاجي ده آبادي، عبدالوهاب کريمي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۲۵-‎۱۴۵.
۳۹۰۴۸ DM20560 سنجش اخلاقي مخاصمات مسلحانه داخلي با محوريت اساسنامه ديوان کيفري بين المللي و رويه ديوان يوگسلاوي سابق/ محسن عماري، مهدي حاتمي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۷۱-‎۱۹۵.
۳۹۰۴۹ DM20561 تبيين جايگاه رفتار ناقض حق کرامت در جرم انگاري/ فاطمه مسرور، محمدتقي فخلعي، حسين ناصري مقدم.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎3، بهار: ص ۲۳۷-‎۲۶۴.
۳۹۰۵۰ DM20562 اخلاق زيستي و رابطه آن با کرايونيک از منظر فقهي و حقوقي/ فاطمه مهدوي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎3، بهار: ص ۲۶۵-‎۲۷۷.
۳۹۰۵۱ DM20563 وجدان اخلاقي و کارکرد آن بر رفتار قضات در نظام قضايي ايران/ يحيي جعفري، احمدرضا خزايي، جمشيد معصومي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎4، تابستان: ص ۲۱-‎۳۳.
۳۹۰۵۲ DM20564 بررسي جايگاه ارزشهاي اخلاقي در الزام و اسقاط نفقه در حقوق ايران و مقارنه آن با حقوق آمريکا/ فخر آفاق حميدي، سيداحمدعلي هاشمي، حسين ناصري مقدم.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎4، تابستان: ص ۶۱-‎۸۳.
۳۹۰۵۳ DM20565 نقش قوه قضائيه در پيشگيري اجتماعي از جرم مبتني بر الگوي ايراني، اسلامي ناظر به آموزش/ انور خيرآبادي … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎4، تابستان: ص ۸۵-‎۹۸.
۳۹۰۵۴ DM20566 رويکرد اخلاقي جبران خسارت معنوي ناشي از زوال عقل در فقه و حقوق موضوعه ايران/ محمد فردوسي پور، محمدرضا کاظمي گل وردي، حسين احمري.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎4، تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۷۷.
۳۹۰۵۵ DM20567 بررسي مسئوليت اخلاقي و تکاليف دولت در قبال مسئوليت هاي خارج از اراده/ محسن لزگي، حسين صابري، سيدمحسن جلالي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎4، تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۲۱.
۳۹۰۵۶ DM20568 تاثير سلب حق بر کرامت ذاتي و شخصيت انساني در حقوق مدني/ فرهاد پروين، حسينيه رادپسند.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۶۹-‎۸۸.
۳۹۰۵۷ DM20569 بررسي اصول اخلاقي در نظارت قضايي در حقوق ايران و انگليس/ هاشم پوران فرد، سيدمحمدمهدي غمامي، ولي رستمي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۸۹-‎۱۰۴.
۳۹۰۵۸ DM20570 تحليل فقهي – اخلاقي حق بر محيط زيست سالم به عنوان يک حق انساني/ عسکر جلاليان.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۰۵-‎۱۲۱.
۳۹۰۵۹ DM20571 سلامت اجتماعي، افساد في الارض و محاربه از منظر فقه و حقوق اسلامي/ علي يزداني، حسين احمري، مصطفي رجايي پور.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۳۲۵-‎۳۴۲.
۳۹۰۶۰ DM20572 تحليل فقهي – اخلاقي حق بر محيط زيست سالم به عنوان يک حق انساني/ مهنار اسدي خانوکي، علي محبي، نجمه وکيلي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۰.
۳۹۰۶۱ DM20573 ديالکتيک عدالت و نظم عمومي و سنتز حقوق شهروندي/ حميد طالب زاده.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۱۹۳-‎۲۰۵.
۳۹۰۶۲ DM20574 الگوي مطلوب حکمراني در پرتو سيستم مستقل قضايي/ حسين عبدي، ولي رستمي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۲۰۷-‎۲۱۹.
۳۹۰۶۳ DM20575 رويکردي تطبيقي بر حريم خصوصي/ افشين مجاهد.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎13، تابستان: ص ۷-‎۲۶.
۳۹۰۶۴ DM20576 واکاوي فقهي-حقوقي نقش اقامتگاه در احوال شخصيه/ سميه آهنگران.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎13، تابستان: ص ۲۷-‎۳۹.
۳۹۰۶۵ DM20577 بررسي عملکرد پدرانه دولت مدرن در قراردادهاي بخش حقوق خصوصي/ پيمان ميرهادي، محمود شهيدي، عليرضا انتظاري نجف آبادي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎13، تابستان: ص ۴۰-‎۶۰.
۳۹۰۶۶ DM20578 نظريه عدالت قاضي عبدالجبار؛ مطالعه اي تطبيقي در کلام اعتزالي و حقوق عمومي/ محمد امامي، سيدمجتبي حسيني کرابي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎13، تابستان: ص ۶۱-‎۸۰.
۳۹۰۶۷ DM20579 ساختار شناسي و پديدار شناسي در علم هرمنوتيک با نگاهي به اصول فقه/ حسين جعفري، علي به روش، نرجس خاتون سرحدي نسب.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎13، تابستان: ص ۸۱-‎۱۰۲.
۳۹۰۶۸ DM20580 تحليل جلوه هاي اقتصادي تعهدات غيرقراردادي در فقه اماميه و حقوق ايران/ پوريا رضي، حامد خوبياري.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎13، تابستان: ص ۱۰۳-‎۱۱۷.
۳۹۰۶۹ DM20581 گستره ولايت در فقه و حقوق با تاکيد بر کلام شيخ طوسي/ سيده مرضيه داورپناه، سيدمحسن رزمي، مصطفي رجايي پور.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲-‎۱۳.
۳۹۰۷۰ DM20582 بررسي جرائم سبز و سياست جنايي پيشگيرانه جامعه مدني/ باقر پورحسيني، غلامحسين مسعود، محسن شکرچي زاده.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۶-‎۲۹.
۳۹۰۷۱ DM20583 تحول در مفهوم حکمراني؛ گذار از حکمراني سنتي به حکمراني مدرن الکترونيک/ فيروزه احمدي، علي مشهدي، فرامرز عطريان.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۲-‎۴۷.
۳۹۰۷۲ DM20584 ابعاد حقوقي حريم خصوصي در اينترنت اشيا/ فاطمه اقدسي، مريم سادات محقق داماد.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۰-‎۶۷.
۳۹۰۷۳ DM20585 مطالعه تطبيقي تعهد و تکليف مشتري بر تحمل ريسک در حقوق ايران و اينکوترمز ۲۰۱۰/ کبري آباديان وش، مهدي شيدايي گورچين قلعه.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۰-‎۸۱.
۳۹۰۷۴ DM20586 تحليل انتقادي تبعيض مثبت در نظام آموزش عالي ايالات متحده آمريکا/ سيدابوذر فلسفي زاده حقيقي.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۴-‎۱۰۳.
۳۹۰۷۵ DM20587 حدود ولايت پيامبر و ائمه معصومين (ع) و حاکميت سياسي آنها در جامعه/ فاطمه ساجدي، علي فقيهي، اکبر فلاح.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۶-‎۱۱۵.
۳۹۰۷۶ DM20588 مسووليت قاضي در صدور و اجراي حکم/ علي يوسفي آهنگرکلايي … [و ديگران].- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۱۸-‎۱۲۸.
۳۹۰۷۷ DM20589 بررسي اشکال مداخله و مسووليت کيفري جرم ترک فعل در حقوق کيفري ايران و انگلستان/ امين کوهيان افضل، غلامحسين مسعود، محسن شکرچي زاده.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲-‎۱۵.
۳۹۰۷۸ DM20590 حقوق مهندسي و تبيين جايگاه آن در بخش ساختمان/ اله بخش کاوسي.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۸-‎۲۶.
۳۹۰۷۹ DM20591 متافيزيک، معرفت شناسي، اخلاق و مبناي فلسفي مسووليت مدني در پارادايم اقتصادي/ مهدي غياثوند.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۸-‎۴۱.
۳۹۰۸۰ DM20592 واکاوي نظريه وجوب وضعي ديه در قتل خطايي در مقايسه با نظريه تکليفي؛ با رويکردي بر آراي امام خميني، آيت اله خويي و صاحب جواهر و قوانين موضوعه/ امير پورشاهرودي … [و ديگران].- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۴-‎۵۷.
۳۹۰۸۱ DM20593 راهکارهاي مبارزه با فساد اداري در سازمان هاي خيريه/ محمد خليلي کلاريجاني، محمدعلي خيراللهي، علي فقيهي.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۰-‎۶۷.
۳۹۰۸۲ DM20594 بدمديريتي به مثابه جرم دولتي؛ امکان سنجي و چالش هاي پيش روي، با تاکيد بر پاندمي کوويد-۱۹/ امين نصر، راضيه قاسمي.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۰-‎۸۵.
۳۹۰۸۳ DM20595 شفافيت به مثابه عنصري بايسته در اداره مطلوب مجلس شوراي اسلامي/ حيدرعلي نوروزپور، خيراله پروين.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎8، پاييز: ص ۱۱-‎۳۸.
۳۹۰۸۴ DM20596 بررسي مقايسه اي نظارت بر اجراي بودجه شهرداري ها در ايران و فرانسه/ ولي رستمي، معصومه عامري.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎8، پاييز: ص ۳۹-‎۶۴.
۳۹۰۸۵ DM20597 تغيير بنيادين اوضاع و احوال در قراردادهاي بالادستي صنعت نفت و گاز: مطالعه موردي حقوق ايران و کامن لا/ سيدنصرالله ابراهيمي، هدايت فرخاني، ساحله حمزه نهاد.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎8، پاييز: ص ۶۵-‎۹۰.
۳۹۰۸۶ DM20598 جايگاه قواعد حقوق عمومي و خصوصي در تحليل ماهيت تملک اراضي و آثار ناشي از آن در رويه قضايي انگليس و ايران/ محمدباقر پارساپور، اميرحسين عليزاده.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎8، پاييز: ص ۹۱-‎۱۳۳.
۳۹۰۸۷ DM20599 واکاوي و تحليل تبعات بوروکراسي در نظام آزادسازي اقتصادي ايران/ سيدحسين رحيمي مقدم، علي اکبر گرجي ازندرياني، مرتضي نجابت خواه.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎8، پاييز: ص ۱۳۵-‎۱۶۱.
۳۹۰۸۸ DM20600 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها در پرتو اصول و معيارهاي اداره خوب/ امين بناءزاده اردبيلي، ناصر رهبر فرش پيرا، علي حاجي پور کندرود.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎8، پاييز: ص ۱۶۳-‎۱۸۸.
۳۹۰۸۹ DM20601 تحليل درهم تنيده حقوق کار زنان قاليباف (مطالعه موردي بيمه زنان قاليباف تبريز)/ شيوا بازرگان، امير نيک پي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎8، پاييز: ص ۱۸۹-‎۲۱۵.
۳۹۰۹۰ DM20602 شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي موثر بر سلامت نظام اداري با رويکرد دلفي فازي (مطالعه موردي: دادگستري هاي استان هاي شمالي)/ محمدعلي مصطفي پور، روح اله سميعي، محمودرضا مستقيمي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎8، پاييز: ص ۲۱۷-‎۲۴۳.
۳۹۰۹۱ DM20603 الگوي شايسته اداره خوب کتابخانه هاي پارلماني با تاکيد بر وضعيت شناسي کتابخانه مجلس شوراي اسلامي/ سيداحمد حبيب نژاد، سميرا خوئيني.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎9، زمستان: ص ۱۱-‎۳۸.
۳۹۰۹۲ DM20604 تاملي بر استقلال واحدهاي محلي از منظر آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري/ ميثم ناصحي، علي فقيه حبيبي، کيوان صداقتي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎9، زمستان: ص ۳۹-‎۶۴.
۳۹۰۹۳ DM20605 مفهوم و مصاديق ماموران به خدمات عمومي نقد راي وحدت رويه شماره ۷۹۸/ عباس منصورآبادي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎9، زمستان: ص ۶۵-‎۸۷.
۳۹۰۹۴ DM20606 الگوي مطلوب ضمانت اجراهاي ماليات ستاني در پرتو اصول به زمامداري/ ريحانه عامري، سيدجواد ميرقاسمي، ولي رستمي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎9، زمستان: ص ۸۹-‎۱۱۰.
۳۹۰۹۵ DM20607 دادرسي اداري اختلافات مالياتي، ابزاري در راستاي کاهش وقفه مالياتي (مطالعه تطبيقي ايران و ايالات متحده آمريکا)/ فرناز آرتا، محسن طاهري، مريم آقايي بجستاني.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎9، زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۴۲.
۳۹۰۹۶ DM20608 سياست و اداره: تمايز و همپوشي/ احمد رنجبر.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎9، زمستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۴.
۳۹۰۹۷ DM20609 تاملي بر مراجع صلاحيت دار و آيين شکلي سلب مالکيت اراضي در حقوق ايران و فرانسه/ مسعود لعلي سراب، محمد مظهري، علي حاجي پور کندرود.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎9، زمستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۸.
۳۹۰۹۸ DM20610 آسيب شناسي آراء هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان از منظر اصول دادرسي عادلانه (با تاکيد برآراء ديوان عدالت اداري)/ محمد نکوئي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎9، زمستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۳.
۳۹۰۹۹ DM20611 بررسي فقهي – حقوقي تفاوت نحوه تصميم گيري مالکان آپارتمان ها و شرکاء در مالکيت مشاعي/ سيدحسن حسيني مقدم، وجيهه رستگاري.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۱۱-‎۲۸.
۳۹۱۰۰ DM20612 تبارشناسي و راهبردهاي گفتمان نوآوري در حقوق اسلامي/ حسين جلالي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۲۹-‎۵۶.
۳۹۱۰۱ DM20613 مزايا و معايب قراردادهاي سوآپ/ مختار محمودي، ابراهيم شعاريان، يوسف مولايي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۵۷-‎۷۶.
۳۹۱۰۲ DM20614 بررسي تطبيقي اشتباه و آثار آن بر حقوق مدني ايران و فرانسه/ رضا فضلي، احمد يوسفي صادقلو.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۷۷-‎۹۸.
۳۹۱۰۳ DM20615 علل بنيادين و ساختاري جرم انگاري حداکثري در نظام حقوقي ايران/ رامين نعيمي، محمود مالمير، مسعود حيدري.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۹۹-‎۱۲۰.
۳۹۱۰۴ DM20616 صيانت از حقوق اساسي ملت در مواجهه با امنيت مدار شدن سياست جنايي و اعمال نظارت ناپذير قضايي دولت/ سيدمحمدفرخ رضا شفيعي، سلمان کوناني، سميرا گلخندان.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۶.
۳۹۱۰۵ DM20617 دسترسي به اينترنت حق مستقل بشري: رويکرد نظام حقوق بين الملل و نظام حقوقي ايران/ خديجه اکرمي … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎51، بهار: ص ۱۱-‎۳۲.
۳۹۱۰۶ DM20618 مسئوليت مديران شرکت هاي سهامي در پرتو دو قاعده آلتراوايريز و خرق حجاب شخصيت حقوقي در ايران با نگاهي به حقوق انگلستان/ محمد رجبعلي دماوندي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎51، بهار: ص ۳۳-‎۵۸.
۳۹۱۰۷ DM20619 نقش دين در تغييرات اجتماعي از طريق وقوع جرم (با تاکيد بر نقش اسلام در وقوع جرايم تروريستي)/ نوروز کارگري.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎51، بهار: ص ۵۹-‎۸۶.
۳۹۱۰۸ DM20620 امکان سنجي تسري کارکرد اخلاق حسنه در عناوين حقوقي فقه اماميه/ مهديه حاج علي اکبر، ابراهيم ياقوتي، زهرا فهرستي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎51، بهار: ص ۸۷-‎۱۰۵.
۳۹۱۰۹ DM20621 بررسي تطبيقي مجازات قتل در نظام کيفري يهود و فقه اماميه/ سيدعلي رباني موسويان، عليرضا ميلاني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎51، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۲۵.
۳۹۱۱۰ DM20622 آثار تسري افساد في الارض به جرايم اقتصادي با تکيه بر ويژگي هاي خاص اين جرايم/ علي اسدي، اميرمحمد صديقيان، علي زارع مهرجردي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎51، بهار: ص ۱۲۷-‎۱۴۹.
۳۹۱۱۱ DM20623 بررسي راهکارهاي حقوقي استخراج و معامله ارزهاي ديجيتال و رمز پايه (مجازي): خلاهاي حقوقي و راهکارهاي پيشنهادي/ شيما نادري، مجيد مطلبي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۷-‎۱۸.
۳۹۱۱۲ DM20624 واکاوي مباني فقهي فور و تراخي در اخذ به شفعه/ مرتضي رحيمي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۱۹-‎۳۸.
۳۹۱۱۳ DM20625 دستاوردها و چالش هاي تعدد و تکرار جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزيري مصوب ۱۳۹۹ با رويکرد کاربردي/ ابوالفتح خالقي، زهرا ميرزائي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۳۹-‎۵۶.
۳۹۱۱۴ DM20626 آثار قرارداد انتقال تکنولوژي در حقوق ايران/ افشين مجاهد.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۵۷-‎۶۸.
۳۹۱۱۵ DM20627 تبيين اصل اطلاع رساني در پرتو آئين رضايت قبلي کنوانسيون روتردام ۲۰۰۳/ محمد مبيني فر، مرضيه فتحي برناجي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۶۹-‎۸۱.
۳۹۱۱۶ DM20628 جايگاه کميسيون هاي حل اختلاف در دعاوي في مابين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و شهرداري تهران/ محمدرضا يزدي، مجتبي سالک رازي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۸۳-‎۱۰۸.
۳۹۱۱۷ DM20629 آثار و شرايط اعاده دادرسي در حقوق ايران و فرانسه/ سيدجعفر هاشمي باجگاني، محمدرضا بوربور.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۲۴.
۳۹۱۱۸ DM20630 آثار فسخ نکاح در حقوق ايران، فرانسه و انگلستان/ ميثم سبحاني.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۳۷.
۳۹۱۱۹ DM20631 تحليل ساختار حقوق کودک در ايران: بررسي مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک بر مبناي پيمان نامه جهاني حقوق کودک/ مريم شعبان.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۸.
۳۹۱۲۰ DM20632 اصول و قواعد حاکم بر اخلاق حرفه اي در شغل وکالت/ رستم علي اکبري، ياسر شاکري.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۱۹۹-‎۲۱۶.
۳۹۱۲۱ DM20633 تکثرگرايي ديني در قانون مجازات اسلامي/ محسن حميدي پور.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۲۱۷-‎۲۳۶.
۳۹۱۲۲ DM20634 آثار و شرايط دادرسي غيابي در حقوق ايران و فرانسه/ سيدجعفر هاشمي باجگاني، مصطفي افضلي گروه.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۲۳۷-‎۲۵۸.
۳۹۱۲۳ DM20635 مسئوليت کيفري دولت ها در قبال جرايم محيط زيستي در پرتو همکاري هاي منطقه اي و بين المللي/ سجاد طيبي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۲۵۹-‎۲۶۷.
۳۹۱۲۴ DM20636 تحليل عملکرد ديوان بين المللي دادگستري در پرونده نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ ميان جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريکا/ محمد ستايش پور، عيسي پودات.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۲۶۹-‎۲۸۴.
۳۹۱۲۵ DM20637 چالش هاي فلسفي – مفهومي تروريسم در مواجهه با حقوق بشر/ نوروز کارگري.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۲۸۵-‎۳۲۰.
۳۹۱۲۶ DM20638 تحليل اقتصادي آثار جانبي ناشي از استفاده اموال با مطالعه حقوق ايران/ يداله دادگر، اکرم احساني.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۳۲۱-‎۳۴۱.
۳۹۱۲۷ DM20639 کارکردها و چالش هاي ميانجيگري در ايران (با نگاهي به برخي از کشورهاي اروپائي و اسناد بين المللي)/ سيدعباس موسوي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۳۴۳-‎۳۵۹.
۳۹۱۲۸ DM20640 حريم خصوصي در نظام حقوقي ايران و اسلام/ علي اکبري، مهدي فلاحيان.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۳۶۱-‎۳۸۲.
۳۹۱۲۹ DM20641 حقوق زندانيان از منظر فقه اماميه و حقوق ايران با نگاهي به اسناد بين المللي/ غلامرضا ايزدپناه، وجيهه ايزدپناه.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۳۸۳-‎۴۰۵.
۳۹۱۳۰ DM20642 تحليل ترور دانشمندان هسته اي ايران از منظر حقوق داخلي و بين الملل/ محمدخليل صالحي، محمد سلماني فرهمند.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۴۰۷-‎۴۳۲.
۳۹۱۳۱ DM20643 آثار قرارداد بيمه عمر از منظر فقه اماميه و حقوق ايران/ سيدسجاد خالوئي تفتي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۴۳۳-‎۴۴۵.
۳۹۱۳۲ DM20644 حمايت از قضات ادارات در عصر سياسي سازي: ارزيابي استقلال قضائي و ثبات راي در دادرسي اداري/ رضا طجرلو، محمدجواد شفقي، فاطمه مافي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۴۴۷-‎۴۸۷.
۳۹۱۳۳ DM20645 حقوق بزهديدگان و بزهکاران در قانون آئين دادرسي کيفري فرانسه؛ نقدها و چالش ها/ صادق فتيلي، ابراهيم مقدم.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۴۸۹-‎۵۰۳.
۳۹۱۳۴ DM20646 بررسي و تحليل تعهد به رعايت احتياط در حقوق کامن لا/ رضاحسين گندمکار، فرزاد کرمي کلمتي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۵۰۵-‎۵۲۶.
۳۹۱۳۵ DM20647 مطالعه تطبيقي ارزيابي هزينه جرم در حقوق کيفري و فقه شيعه/ اسماعيل کشکوليان، مهدي نقوي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۵۲۷-‎۵۴۰.
۳۹۱۳۶ DM20648 درآمدي بر نظريه شخصيت حقوقي در فقه اماميه/ سيدعليرضا امين.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۵۴۱-‎۵۵۷.
۳۹۱۳۷ DM20649 بررسي ارکان مسئوليت مدني شهرداري ها در رويه قضائي/ سيدوحيد ميرنظامي، فائزه بهادر.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۵۵۹-‎۵۷۷.
۳۹۱۳۸ DM20650 جبران خسارت محکومان بي گناه در حقوق ايران و آمريکا/ احمدرضا کنارکوهي، سلامه ابوالحسني.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۵۷۹-‎۶۰۳.
۳۹۱۳۹ DM20651 اهميت ايجاب در قانون مدني ايران و اصول قراردادهاي تجاري بين المللي/ مرتضي جوان سرند.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۶۰۵-‎۶۲۲.
۳۹۱۴۰ DM20652 کلينيک هاي حقوقي؛ سازوکار مطلوب حمايت و تحقق حقوق کودک/ محمود عباسي، ليلا ميربد.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۱۳-‎۴۶.
۳۹۱۴۱ DM20653 حمايت از کودکان در برابر خشونت در بافتار اسناد بين المللي/ آرين پتفت.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۴۸-‎۷۹.
۳۹۱۴۲ DM20654 کودکان و نوجوانان و فضاي مجازي: تاثير وابستگي به اينترنت بر گسست بين نسلي/ مريم شعبان، سيدمحمد حسيني.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۸۲-‎۱۰۲.
۳۹۱۴۳ DM20655 سياست کيفري ايران در قبال کودک آزاري جنسي در پرتو قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹/ عباسعلي اکبري، سيده منيرا حجازي.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۸۳-‎۱۰۹.
۳۹۱۴۴ DM20656 تعهدات زوجين سرپرست نسبت به فرزندخوانده و ضمانت اجراي آن در نظام حقوقي ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق انگلستان/ مرجان ارسطويي.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۴۵.
۳۹۱۴۵ DM20657 روح حقوق کودک؛ نگاهي به اهداف حقوق کودک در رويکردي تطبيقي/ سلمان کوناني.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎8، زمستان: ص ۱۴۹-‎۱۸۱.
۳۹۱۴۶ DM20658 ارزيابي تغيير شرايط قرارداد ناشي از تصميم مقام هاي عمومي و دولتي/ محمد صادقي.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۹.
۳۹۱۴۷ DM20659 منابع، روش ها و قراردادهاي تامين مالي در پروژه هاي نفت و گاز/ مقصود ايماني مرکيد، نعيمه درويشي.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۳۱-‎۵۷.
۳۹۱۴۸ DM20660 تسهيل در اثبات مسئوليت مدني قراردادي و خارج از قرارداد ارائه دهندگان خدمات حرفه اي صرف در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي حقوق فرانسه و کامن لا/ محمدکاظم مهتاب پور، حوريه وجگاني.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۵۹-‎۷۶.
۳۹۱۴۹ DM20661 بررسي روش هاي فوق العاده شکايت از راي داوري؛ بازبيني مفهوم نهايي بودن آراي داوري در نظام حقوقي ايران/ نيما نصرالهي شهري، کيميا حاج پيرري.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۷۹-‎۹۸.
۳۹۱۵۰ DM20662 وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران/ محمد حسامي، عباس ميرشکاري.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۵.
۳۹۱۵۱ DM20663 چگونگي اعمال قواعد حقوق رقابت بر بازار نام دامنه هاي اينترنتي/ بهنام غفاري فارساني، مينا حسيني.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۲۹-‎۱۵۶.
۳۹۱۵۲ DM20664 الگوي مفهومي عوامل موثر بر پذيرش فناوري قراردادهاي الکترونيکي در ايران/ سامره جديدالاسلامي، هاني اربابي.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۵۹-‎۱۹۱.
۳۹۱۵۳ DM20665 رويکردهاي نوين دادرسي مالياتي در مراجع شبه قضائي با تاکيد بر نظام هاي حل اختلاف کشورهاي فرانسه و انگلستان و آلمان/ جليل قنواتي، سجاد هوشمندي.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۴.
۳۹۱۵۴ DM20666 بررسي نظام حقوقي حاکم بر صدور مجوز براي کسب و کارهاي اينترنتي در ايران/ سجاد نعيم وفا، سيده مريم اعتماد.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۲۲۱-‎۲۴۵.
۳۹۱۵۵ DM20667 ارزيابي رويکرد پيشگيري ريسک مدار از مخاطرات جنايي ارزهاي مجازي/ عارف خليلي پاجي.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۲۴۷-‎۲۶۴.
۳۹۱۵۶ DM20668 مباني مسئوليت مدني ناشي از عيب توليد و توزيع دارو/ فتح الله رحيمي، راضيه رسکتي.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۲۶۷-‎۲۹۴.
۳۹۱۵۷ DM20669 رويکردي نوين در تنظيم گري فضاي مجازي/ سعيده مزينانيان.- حقوق فناوري هاي نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۲۹۷-‎۳۱۸.
۳۹۱۵۸ DM20670 گذري بر قاعده تفسير به نفع متهم، در پرتو نقد بخشنامه مورخ 18/03/1399 دادستاني کل کشور/ ابوالفضل عامري شهرابي.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۷.
۳۹۱۵۹ DM20671 بررسي تطبيقي ضمان ناشي از فعل غير و آثار حاکم بر آن در حقوق ايران و فرانسه/ سيدرضا باقري، فاطمه نقيبي علمداردهي.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۷.
۳۹۱۶۰ DM20672 تاثير انتفاي مبناي خيار بر قرارداد در حقوق ايران/ زهرا حيدري رمضان.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۸.
۳۹۱۶۱ DM20673 انتشار تصاوير کودکان در فضاي مجازي و تاثير آن بر شخصيت سازي پيش از بلوغ ايشان، در پرتو حقوق ايران و مقررات بين المللي/ مريم شريعتي، معصومه زمانيان، ميلاد خليلي.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۷.
۳۹۱۶۲ DM20674 مفهوم حق و قانون در انديشه ميرزا عبدالرحيم خان طالبوف تبريزي/ محمد صارمي.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۸.
۳۹۱۶۳ DM20675 تشخيص مسئوليت مدني و اسباب طولي و عرضي در حقوق ايران/ زهرا حيدري رمضان.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۴.
۳۹۱۶۴ DM20676 بحران افغانستان و پناهجويان افغان، چالش ها و راهکارها از منظر حقوق بين الملل/ فاطمه کيهانلو.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۸.
۳۹۱۶۵ DM20677 تحليل حقوقي معاملات اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري در فرابورس ايران/ شهرزاد حدادي.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۱.
۳۹۱۶۶ DM20678 وضعيت مطالعات کودکي در ايران با درآمدي بر تسلط رويکرد حقوقي و آسيب شناسانه/ مريم شعبان.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۷.
۳۹۱۶۷ DM20679 موانع و کاستي هاي کنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها در رابطه با مجادله با دزدي دريايي/ اميررضا محمودي، سيده مهشيد ميري بالاجورشري.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۱۱.
۳۹۱۶۸ DM20680 آسيب شناسي سياست جنايي ايران در قبال قاچاق کالا و ارز با تاکيد بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/ راضيه قاسمي، امين نصر.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۳۹۱۶۹ DM20681 مطالعه تطبيقي آثار شرکت هاي تضامني در حقوق ايران و انگلستان/ افشين مجاهد.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۱۵.
۳۹۱۷۰ DM20682 بررسي علل گرايش زنان به جرائم مرتبط با مواد مخدر در شهر اصفهان/ راضيه قاسمي، يکتا کريم زاده اصفهاني.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۳۴.
۳۹۱۷۱ DM20683 تحديد مسئوليت مالکان کشتي نفتکش در جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي در حقوق دريايي ايران و کنوانسيون مسئوليت مدني (CLC)/ منصور پورنوري، مهدي يوسفي صادقلو، شهرام بادسار.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۲۰.
۳۹۱۷۲ DM20684 بررسي آثار و رويکردهاي مرتبط با تعيين زمان و مکان شکل گيري قراردادهاي الکترونيک/ سيدحسام الدين رفيعي طباطبايي، مطهره السادات رفيعي طباطبايي.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۱۹.
۳۹۱۷۳ DM20685 گذري بر سير تطور مدارس اصولي از آغاز تا کنون/ سيدعليرضا امين.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۱۷.
۳۹۱۷۴ DM20686 تخلفات اداري و ساز و کار رسيدگي به آن در حقوق ايران با نگاهي بر دادرسي عادلانه/ علي محمد دهقان.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۱۸.
۳۹۱۷۵ DM20687 مروري بر مجازات هاي جايگزين حبس با تاکيد بر خدمات عام المنفعه/ علي محمد دهقان.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۰، دوره دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۱۵.
۳۹۱۷۶ DM20688 تاملاتي پيرامون فرض حکمت قانون گذار/ سيدحسين صفايي، محمدجواد شريعت باقري.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۷-‎۱۴.
۳۹۱۷۷ DM20689 رژيم حقوقي حاکم بر جبران خسارت ناشي از تزريق واکسن کرونا/ حميدرضا بهروزي زاد.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۵-‎۵۲.
۳۹۱۷۸ DM20690 جرايم اقتصادي سازمان يافته و تاثير آن بر نظام اقتصادي کشور (مطالعه موردي: پرونده فساد بانکي سه هزار ميليارد توماني)/ ناصر سراج.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۵۵-‎۸۱.
۳۹۱۷۹ DM20691 تکاليف مديريت شهري در تحقق حقوق زيست محيطي شهروندان (با نگاهي به مصوبات شوراي شهر تهران)/ شهرام سلامي، محمد مظهري.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۸۴-‎۱۱۰.
۳۹۱۸۰ DM20692 اشباه و نظاير ايرادات آيين دادرسي در فقه اماميه/ حسن محسني، هادي ملک تبار فيروزجائي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۴۱.
۳۹۱۸۱ DM20693 مباني قانوني و فقهي مسئوليت مدني شهرداري در پرداخت معوض عقب نشيني املاک/ مصطفي محمودي هرندي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۴۴-‎۱۷۰.
۳۹۱۸۲ DM20694 تحديد قاعده حاکميت بي قيد و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ايران/ حسين مهرپور، محمدجواد درويش زاده.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۷۳-‎۲۰۵.
۳۹۱۸۳ DM20695 دانشماده نگاري قانون (ظرفيتي نويافته براي تحول در ادبيات حقوقي معاصر)/ سيدحسين صفايي، محمد درويش زاده.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۷-‎۱۶.
۳۹۱۸۴ DM20696 جواز امتناع مديون از ايفاي دين تا زمان تهيه دليل اثباتي بر آن/ محسن اسماعيلي، محمد نصيري.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۱۷-‎۴۴.
۳۹۱۸۵ DM20697 مسئوليت مدني کمسيون طرح تفصيلي در برابر خسارات ناشي از اجراي مصوبات آن نهاد/ حامد خوبياري، شيما کشاورزي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۴۸-‎۶۶.
۳۹۱۸۶ DM20698 الزامي (قانوني) بودن و مقتضي بودن تعقيب و نمود آن در مقررات دادرسي کيفري ايران و ديوان بين المللي کيفري/ ابراهيم رضاقلي زاده.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۷۰-‎۹۱.
۳۹۱۸۷ DM20699 بررسي آراي حضوري و غيابي صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان: رفع ابهامات/ سالار صادقي، علي صفراورنگي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۹۵-‎۱۱۳.
۳۹۱۸۸ DM20700 ابعاد حقوقي استيذان رئيس قوه قضائيه از رهبري در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادي/ بيژن عباسي، اميرعباس عبدلي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۱۱۶-‎۱۴۳.
۳۹۱۸۹ DM20701 تفکيک يا تعادل قوا: رويکرد مونتسکيو در کتاب روح القوانين/ ناصرعلي منصوريان، احمد کتابي رودي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎12، پاييز: ص ۱۴۶-‎۱۶۷.
۳۹۱۹۰ DM20702 قاعده عدم شرطيه البلوغ في الاحکام الوضعيه در فقه، با رويکردي بر نظر امام خميني/ عبدالجبار زرگوش نسب، فاطمه کهزادي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۷-‎۲۵.
۳۹۱۹۱ DM20703 آسيب شناسي حقوق و دستمزد هزينه مترجمين از ديدگاه حسام الدين مصطفي/ جواد اصغري، فاطمه ديني.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۲۵-‎۴۱.
۳۹۱۹۲ DM20704 حقوق جامعه اقليت ديني و مذهبي در تاريخ معاصر ايران/ رضا شعباني، سيده زهرا کاووسي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۴۱-‎۶۳.
۳۹۱۹۳ DM20705 جرايم عليه حيثيت در نظام حقوق کيفري ايران/ غلامعلي سنجري، زهره احمديان.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۶۳-‎۷۳.
۳۹۱۹۴ DM20706 بررسي مقايسه اي نظريه هاردشيپ، فورس ماژور و عقيم شدن قرارداد/ الهام روحي، ميثم مرادي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۷۳-‎۹۵.
۳۹۱۹۵ DM20707 نقش ابزارهاي الکترونيکي در مشارکت مردم بر فرآيند قانونگذاري در ايران و کشورهاي ديگر/ نعمت الله ناروقه، زهرا وطني، فريبا زمانيان.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۹۵-‎۱۱۵.
۳۹۱۹۶ DM20708 بازنگاهي به کيفيت مجازات محاربه با ترجيح قول ترتيب از منظر فقه و حقوق جزاي اسلام/ احمد عابديني، جواد پنجه پور، محمدابراهيم مجاهد.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۴۳.
۳۹۱۹۷ DM20709 مطالعه تطبيقي استنکاف از ايفاي تعهدات در قرارداد تجاري بين المللي حقوق ايران و انگليس/ ليلا جوانمرد، محسن کاظمي، بابک سيفي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۱۴۳-‎۱۵۹.
۳۹۱۹۸ DM20710 ارايه روشي براي تعيين بلوغ تکويني با استناد به اماره نوعي سن در فقه اماميه/ سيدمسلم حسيني ادياني، معصومه زمانيان.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۱۵۹-‎۱۷۹.
۳۹۱۹۹ DM20711 حدود عسر و حرج در پزشکي از منظر فقه اسلامي/ طيبه قدرتي سياهمزگي، عرفان حيدري.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۱-‎۹.
۳۹۲۰۰ DM20712 حقوق مالي زن در نظام حقوقي ايران و همخواني آن با اسناد بين المللي/ داود عباسي، شيرين رمضاني.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۱-‎۱۷.
۳۹۲۰۱ DM20713 جايگاه عرف در تقنين و تطور فقه اماميه/ علي مرتضوي مهر، سعيد محمدي ينگيجه.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۱-‎۷.
۳۹۲۰۲ DM20714 تشکيکي بودن احکام در لوح محفوظ/ محمدرسول آهنگران، علي زارع، معصومه مختاري.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۱-‎۱۵.
۳۹۲۰۳ DM20715 قلمرو و آثار شرط عدم مسئوليت از منظر فقه اماميه/ رجب اکبرزاده، سعيده ادهمي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۱-‎۱۳.
۳۹۲۰۴ DM20716 اصول حاکم بر گردش آزاد اطلاعات در اسلام و حقوق موضوعه/ مجيد وزيري، جبار محمدي بلبان آباد.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۱-‎۱۱.
۳۹۲۰۵ DM20717 کارکرد صلح و امنيت بين المللي در سايه عوامل تهديدآفرين در عرصه نظام جهاني/ سيدداود آقايي، اصغر رحيم زاده.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۱-‎۱۸.
۳۹۲۰۶ DM20718 گفتمان اخلاقي مديران از ديدگاه فقه و حقوق/ مجتبي غفاري، پيمان مددي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎7، پاييز: ص ۱-‎۱۳.
۳۹۲۰۷ DM20719 بررسي انتقادي قوانين با توجه به ذهنيت محاسبه گر مجرمانه در جلوگيري از به وجود آمدن جرايم در حقوق ايران/ افشين مداح.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۹-‎۳۶.
۳۹۲۰۸ DM20720 آثار طلاق توسط حاکم بر زوج و زوجه/ خليل الله احمدوند، فرزاد نظري چگني.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۳۷-‎۶۰.
۳۹۲۰۹ DM20721 اسباب انحلال در قرارداد رحم جايگزين/ زکيه فلاح.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۶۱-‎۷۸.
۳۹۲۱۰ DM20722 امکان توسعه محجوريت به مصاديقي از جوامع امروزي/ شهلا ميرالوندي، زهرا فهرستي، طاها فتحي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۷۹-‎۱۰۶.
۳۹۲۱۱ DM20723 بررسي ابعاد کيفري مجازات انتفاع از مرخصي هاي غير قانوني براي کارکنان نيروهاي مسلح در پرتو قوانين نيروهاي مسلح/ رحمان هدايتي چناني.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۲۷.
۳۹۲۱۲ DM20724 بررسي تحليلي انشاي عقد، ارکان اساسي زمان و مکان انعقاد قراردادهاي الکترونيکي/ حامد سعيدي مقدم، بابک محمدرضاپوراوزان.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۱۲۹-‎۱۵۵.
۳۹۲۱۳ DM20725 بررسي تطبيقي نهاد سازش در حقوق ايران و مصر/ خليل الله احمدوند، رستم مقامي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۱۵۷-‎۱۸۱.
۳۹۲۱۴ DM20726 بررسي حد سرقت از منظر فقهاي اهل سنت (مذاهب چهارگانه) و مذهب شيعه (بررسي قانون ايران در خصوص حد سرقت)/ موسي ميربلوچ زهي، سيدمصطفي حسيني.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۱۸۳-‎۲۱۶.
۳۹۲۱۵ DM20727 بررسي صدمات مسري و غيرمسري و تاثير زمان در سرايت جنايت از منظر فقه، حقوق و پزشکي/ جعفر فراست، کامروز اميني، فاطمه ياري نسب.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۲۱۷-‎۲۳۲.
۳۹۲۱۶ DM20728 بررسي علل و انگيزه ارتکاب به جرايم اينترنتي و راه هاي پيشگيري از آن/ احمد بيراميان.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۲۳۳-‎۲۵۳.
۳۹۲۱۷ DM20729 بررسي ميزان انطباق خدمت سربازي با شرع و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ سيدمهدي صنعتي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۲۵۵-‎۲۷۶.
۳۹۲۱۸ DM20730 بررسي نحوه اجراي مجازات ها جهت پيشگيري از جرم با توجه به ذهنيت محاسبه گر مجرمانه در ايران/ طيبه رضايي شورکي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۲۷۷-‎۲۹۸.
۳۹۲۱۹ DM20731 بررسي و تحليل جزايي و کيفري اجراي مجازات حبس در محلي غير از زندان/ يوکابد رضائي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۲۹۹-‎۳۱۸.
۳۹۲۲۰ DM20732 بررسي و تحليل چالش هاي حقوقي قراردادهاي ورزشي در نظام قانوني ايران/ کيوان مرادي زاده.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۳۱۹-‎۳۴۴.
۳۹۲۲۱ DM20733 بررسي و تحليل حقوقي افعال زيان بار در فضاي مجازي/ سمن عباس نيا.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۳۴۵-‎۳۷۵.
۳۹۲۲۲ DM20734 بررسي و تحليل جرم قاچاق مشروبات الکلي در رويه قضايي/ آرمان شهرزولي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۳۷۷-‎۴۱۰.
۳۹۲۲۳ DM20735 تابعيت اشخاص حقوقي (تاکيد بر شرکتهاي چند مليتي)/ مهديه هداوند.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۴۱۱-‎۴۳۵.
۳۹۲۲۴ DM20736 تحليل پيشگيري وضعي و اجتماعي در مقابله با جرايم زيست محيطي/ اکرم غلامي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۴۳۷-‎۴۵۸.
۳۹۲۲۵ DM20737 تعارض قوانين در زمينه حل و فصل اختلافات مربوط به سرمايه گذاري خارجي/ ساغر صميمي فر.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۴۵۹-‎۴۸۳.
۳۹۲۲۶ DM20738 تفسير و تعديل قراردادهاي نفتي در عرصه بين الملل/ فرزاد اميري.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۴۸۵-‎۵۰۸.
۳۹۲۲۷ DM20739 تفويض طلاق به عنوان شرط ضمن عقد در فقه اسلامي و حقوق موضوعه/ اختر سلطاني، محمدمهدي جعفري، جعفر شيري.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۵۰۹-‎۵۴۱.
۳۹۲۲۸ DM20740 تهديدات فرآورده هاي دارويي و تعهدات قانوني دولت/ ميلاد گازراني.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۵۴۳-‎۵۵۶.
۳۹۲۲۹ DM20741 جستاري در اقوال فقهاء شيعه پيرامون عيوب فسخ نکاح/ خليل الله احمدوند، احمد ميرزابيگي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۵۵۷-‎۵۸۶.
۳۹۲۳۰ DM20742 جستاري در قاعده عسر و حرج و پديده قاچاق سيستماتيک و طرق پيشگيري از قاچاق کالا/ داود گوهري، احمد ميرزابيگي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۵۸۷-‎۶۲۴.
۳۹۲۳۱ DM20743 بررسي حقوق اقليت هاي مذهبي در فقه مذاهب/ داود گوهري، زهرا زيوري ميرزايي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۶۲۵-‎۶۴۳.
۳۹۲۳۲ DM20744 حقوق پناهندگان در اسناد بين المللي/ خداداد جعفري راد.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۶۴۵-‎۶۶۲.
۳۹۲۳۳ DM20745 ساز و کارهاي کاهش اجراي قصاص در حقوق کيفري ايران/ مجيد مولوي، محمدباقر تاجي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۶۶۳-‎۶۸۶.
۳۹۲۳۴ DM20746 بررسي عقد رهن در قانون مدني/ کريم مرادوند.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۶۸۷-‎۷۱۶.
۳۹۲۳۵ DM20747 مباني نظريه اختيارات زوجه از جانب زوج ناشي از رابطه زناشويي در حقوق انگليس و ايران/ گلنوش سادات طالب هاشمي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۷۱۷-‎۷۳۴.
۳۹۲۳۶ DM20748 مسئوليت پزشک در قبال بيماران با رويکرد قانون مجازات جديد/ الهام فيض آبادي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۷۳۵-‎۷۴۷.
۳۹۲۳۷ DM20749 مسئوليت کيفري مجرمان خشن و تاثير سلامت روان آنها در ارتکاب جرايم خشن در حقوق بين الملل/ ابراهيم مومني.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۷۴۹-‎۷۷۳.
۳۹۲۳۸ DM20750 بررسي احکام فقهي ناصبي/ خليل الله احمدوند، زهرا زيوري ميرزائي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۷۷۵-‎۷۹۳.
۳۹۲۳۹ DM20751 توهين از طريق مطبوعات در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه/ علي صمدي اندزقي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۷۹۵-‎۸۱۷.
۳۹۲۴۰ DM20752 نقش علم و ايمان در درمان بيماري ها (نگاهي کوتاه به بيماري قرن، کرونا)/ داود گوهري، پروين عيني.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۸۱۹-‎۸۳۹.
۳۹۲۴۱ DM20753 اذن (اجازه) زوج براي ورود زوجه به دنياي مجازي/ خليل الله احمدوند، بهاره رفيعي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۸۴۱-‎۸۷۲.
۳۹۲۴۲ DM20754 اصل حاکميت قانون در سازمان هاي اداري در پرتو آراء ديوان عدالت اداري/ زينب منصوري نيا.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۸۷۳-‎۸۹۵.
۳۹۲۴۳ DM20755 سياست هاي کيفرشناسي نوين در واکنش به مجرمان خطرناک/ ميثم بهرامي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۸۹۷-‎۹۱۵.
۳۹۲۴۴ DM20756 نقش امر به معروف و نهي از منکر در امنيت جامعه از منظر فقهي/ خليل الله احمدوند، مهديه بابايي تبار.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۹۱۷-‎۹۴۳.
۳۹۲۴۵ DM20757 بررسي سياست کيفري ايران در راستاي پيشگيري از جرايم اقتصادي/ مرتضي مهدوي فر.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۹۴۵-‎۹۷۴.
۳۹۲۴۶ DM20758 حقوق طلبکاران بر عهده ورشکسته/ رامين نظري، سيدابراهيم موسوي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۹۷۵-‎۱۰۰۰.
۳۹۲۴۷ DM20759 مالکيت زماني و مقايسه آن با عقود معين/ حسن حيدري.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۱۰۰۱-‎۱۰۲۸.
۳۹۲۴۸ DM20760 نقش زنان در دستيابي و حفاظت محيط زيست/ سميرا نجفي کشکولي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۱۰۲۹-‎۱۰۴۴.
۳۹۲۴۹ DM20761 تحليل و واکاوي جايگاه حقوق شهروندي افراد در مراجع قضايي نظامي/ محمدعلي پور فرد، سبحان فرهادي آهنگران.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۱۰۴۵-‎۱۰۷۱.
۳۹۲۵۰ DM20762 بررسي و تحليل مقررات و قواعد ارزش گذاري گمرکي ايران بر اساس قانون امور گمرکي مصوب ۱۳۹۰/ بهنام اسدي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۱۰۷۳-‎۱۱۰۲.
۳۹۲۵۱ DM20763 تحليل و بررسي توسعه فناوري و اهداف اقتصادي دولت اسلامي/ مصطفي طاهريان.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۱۱۰۳-‎۱۱۱۴.
۳۹۲۵۲ DM20764 بررسي و شناخت مراجع رسيدگي به تخلفات اداري و مراجع نظارتي ديوان عدالت اداري/ وحيد خسروي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۱۱۱۵-‎۱۱۶۲.
۳۹۲۵۳ DM20765 ابعاد حقوقي حاکميت ملي و عدم همکاري دولت ها در راستاي اعمال و اجراي حقوق بشر/ محمدرضا وهاب زاده گردرودباري.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎17، بهار: ص ۱۱۶۳-‎۱۱۸۸.
۳۹۲۵۴ DM20766 بررسي تحليلي – تطبيقي حريم خصوصي زنان در خانواده/ هاله حسيني اکبرنژاد، سوده آيت اللهي.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎88، تابستان: ص ۷-‎۳۱.
۳۹۲۵۵ DM20767 بررسي فقهي و حقوقي چالش هاي بيماري هاي واگيردار با حقوق و تکاليف خانوادگي/ معصومه مظاهري.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎88، تابستان: ص ۷۵-‎۹۶.
۳۹۲۵۶ DM20768 سقط درماني؛ تاملات فقهي و سياست گذاري تقنيني/ حميد ستوده، ابوالقاسم مقيمي حاجي.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎88، تابستان: ص ۹۷-‎۱۱۹.
۳۹۲۵۷ DM20769 کاربرد انصاف در فقه خانواده/ محمد اسحاقي، فريبا حاجيعلي، زينب نفر.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎88، تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۲.
۳۹۲۵۸ DM20770 ارزش گذاري کار خانگي زنان در اسلام و رويه نهادهاي بين المللي/ حوريه حسيني اکبرنژاد.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎88، تابستان: ص ۱۴۳-‎۱۷۱.
۳۹۲۵۹ DM20771 زنان و حق بر تامين اجتماعي با تاکيد بر قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران/ راحله سادات حسيني … [و ديگران].- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎91، بهار: ص ۵۱-‎۷۰.
۳۹۲۶۰ DM20772 تحليل فقهي – حقوقي قاعده لاضرر در رفع ضرر ناشي از تمکين و نشوز زوجه/ مريم مهاجري.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎91، بهار: ص ۷۱-‎۸۷.
۳۹۲۶۱ DM20773 ازدواج سفيد از منظر فقهي – حقوقي/ علي نصرتي، سيدابوالقاسم حسيني زيدي، موسي لشني.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎91، بهار: ص ۸۹-‎۱۰۶.
۳۹۲۶۲ DM20774 تحليل و نقد ماده ۱۰۵۰ و ۱۰۵۱ قانون مدني (حرمت ابدي ناشي از ازدواج در ايام عده)/ عبدالله بهمن پوري.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎91، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۲۳.
۳۹۲۶۳ DM20775 عقد پنهاني بر مهريه در فقه اماميه و حقوق ايران با نگاهي به توافق پنهاني در حقوق فرانسه/ مهرداد پاکزاد، سيدحسن حسيني مقدم، محمد مهدي پور.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎91، بهار: ص ۱۲۵-‎۱۴۱.
۳۹۲۶۴ DM20776 قاعده اختيار ولي امر در عفو مجازات هاي حدي/ حميدرضا مهاجر، جواد حبيبي تبار.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵-‎۳۴.
۳۹۲۶۵ DM20777 واکاوي مولفه هاي کليدي حقوق اساسي بر اساس دو نظريه حکومت مطلقه و ولايت مطلقه/ اسماعيل علي عسگري رناني، حسين جوان آراسته.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۵-‎۱۴۶.
۳۹۲۶۶ DM20778 مسووليت مدني دولت در قبال رفتار زيان بار حاکميتي/ حسين هوشمند فيروزآبادي، حسين جاور، طاها زرگريان.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۹.
۳۹۲۶۷ DM20779 استعفاي مقامات عمومي در نظام حقوق اساسي ايران؛ روي کرد اطلاق انگار و تحديدي (مطالعه فقهي – حقوقي)/ محسن قائمي، داور درخشان.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۴.
۳۹۲۶۸ DM20780 تحليل حقوقي آثار نظارت شرعي فقهاي شوراي نگهبان بر قوانين و مقررات/ سيده فاطمه فقيهي، زينب عساکره.- حکومت اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎1، بهار: ص ۵-‎۲۸.
۳۹۲۶۹ DM20781 چگونگي کاربست منابع ديني در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در نگرش هاي عرفي شدن و اسلامي سازي/ محمدمهدي عالمي طامه، علي غلامي.- حکومت اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۶۵-‎۱۹۷.
۳۹۲۷۰ DM20782 فقه جامعه محور، بستر بازشناسي فتواي معيار در قانون گذاري/ مهدي رجائي، محمدجواد ارسطا.- حکومت اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۳-‎۴۶.
۳۹۲۷۱ DM20783 تحليل و بررسي بايسته هاي ساختاري مجلس خبرگان رهبري با روي کرد هدف گرا/ غلامحسين الهام، سيدصولت مرتضوي باباحيدري، عباس کعبي.- حکومت اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۵۲.
۳۹۲۷۲ DM20784 موجه سازي اصل ۱۶۷ قانون اساسي بر اساس مبناي خلاقيت قضايي هربرت هارت/ احمد رهدار، مهدي نيک بين.- حکومت اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و ششم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۷.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up