تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند 1400

 

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۹۲۷۳ DM20785 واکاوي مفهوم درک موضوع ماده ۹۱ ق.م.ا.: تحليل ميان رشته اي حقوق و علوم اعصاب شناختي/ آرين پتفت، محمود عباسي، عليرضا زالي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۳-‎۲۸.
۳۹۲۷۴ DM20786 جرم انگاري در حوزه رمزارزها/ عارف خليلي پاجي، باقر شاملو.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۲۹-‎۶۸.
۳۹۲۷۵ DM20787 پيشگيري از جرائم مرتبط با چک در قانون اصلاحي ۱۳۹۷ صدور چک/ محمد دشتباني روزبهاني، عبدالرضا اصغري.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۶۹-‎۱۰۴.
۳۹۲۷۶ DM20788 سياست جنايي در رمان ميرا/ مرضيه ديرباز.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۴۰.
۳۹۲۷۷ DM20789 واکاوي مبنا و ماهيت رسيدگي فرجامي در نظام دادرسي کيفري ايران و فرانسه/ ابراهيم رضاقليزاده، مجيد شايگان فرد، حميدرضا ميرزاجاني.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۷۰.
۳۹۲۷۸ DM20790 بازخواني روايي برابري ديه زن و مرد در دوران معاصر: مطالعه تاريخي-جامعه شناختي/ حسين سليماني، محمدحسن مالدار، سيده نگين حسن زاده خباز.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۳.
۳۹۲۷۹ DM20791 ديه شکستگي استخوان بيني در فقه و قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲: تقابلي ميان رويکرد تنظير و تقدير/ محمدجعفر صادق پور، سهراب بهادري.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۲۳.
۳۹۲۸۰ DM20792 وضعيت ميانمار در پرتو اصل صلاحيت سرزميني عيني و رسيدگي به جرم اتباع دولت غيرعضو ديوان کيفري بين المللي/ جواد صالحي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۲۲۵-‎۲۴۶.
۳۹۲۸۱ DM20793 درآمدي بر جرم انگاري تامين مالي تروريسم: ماهيت و شيوه هاي ارتکاب/ مرتضي عارفي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۲۴۷-‎۲۷۴.
۳۹۲۸۲ DM20794 عوامل خطر و راهکارهاي حمايتي از کودکان در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹/ سجاد عباسي، سيامک جعفرزاده، سيدمهدي صالحي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۲۷۵-‎۳۰۴.
۳۹۲۸۳ DM20795 يکسان انگاري جدا شدن جزئي از استخوان با شکستگي آن در قانون مجازات اسلامي/ بهاره کرمي، فرزانه کرمي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۳۰۵-‎۳۲۸.
۳۹۲۸۴ DM20796 سرشت بومي سازي: درآمدي بر مفهوم بومي سازي جرم شناسي/ علي نجفي توانا، مهران سهرابي اسمرود.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎21، بهار – تابستان: ص ۳۲۹-‎۳۶۴.
۳۹۲۸۵ DM20797 سازوکار قضايي حقوق بشر در اروپا، تفوق با حاکميت يا حقوق بشر/ سيدفضل اله موسوي، حميدرضا اورعي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎72، پاييز: ص ۱۰-‎۳۷.
۳۹۲۸۶ DM20798 تعهدات بين المللي کشورهاي منتشرکننده گازهاي گلخانه اي از منظر کنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها/ همايون حبيبي، هاجر راعي دهقي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎72، پاييز: ص ۴۰-‎۶۹.
۳۹۲۸۷ DM20799 خصوصي سازي سيستم ثبتي از طريق دفاتر اسناد رسمي/ نسرين طباطبائي حصاري.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎72، پاييز: ص ۷۲-‎۹۳.
۳۹۲۸۸ DM20800 بررسي مشروعيت خاتمه ارادي اعمال يکجانبه دولت ها در حقوق بين الملل/ سيامک کريمي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎72، پاييز: ص ۹۶-‎۱۲۵.
۳۹۲۸۹ DM20801 تعامل حقوق بين الملل و حقوق داخلي بمنظور تعيين حقوق سهامداران در دعاوي سرمايه گذاري بين المللي/ الهام عميدي مهر، سيدجمال سيفي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎72، پاييز: ص ۱۲۸-‎۱۶۴.
۳۹۲۹۰ DM20802 پيوند جمهوريت و اسلاميت نظام و نهاد مغفول آن/ نوربخش رياحي، حسين علائي، محمد مقدم فرد.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎72، پاييز: ص ۱۶۶-‎۱۹۸.
۳۹۲۹۱ DM20803 ارزيابي کارآمدي قوانين و مقررات تبليغات کالاي سلامت در مواجهه با بحران کوويد ۱۹؛ مطالعه تطبيقي ايران و بريتانيا/ هدي غفاري، زهرا ابراهيمي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎72، پاييز: ص ۲۰۰-‎۲۳۰.
۳۹۲۹۲ DM20804 تحليل و بررسي رويکرد نوين حقوق سرمايه گذاري بين المللي نسبت به منافع عمومي دولت ميزبان/ حميد حميديان، علي رضايي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎72، پاييز: ص ۲۳۲-‎۲۶۲.
۳۹۲۹۳ DM20805 بررسي عملکرد دکتر مصدق در رابطه با قوه مقننه از منظر قانون اساسي مشروطه و تئوري اساس/ مهرنوش مظلوميان جهرمي … [و ديگران].- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎72، پاييز: ص ۲۶۴-‎۲۹۷.
۳۹۲۹۴ DM20806 مباني حقوقي دولت مدرن؛ ايده ارجاع دولت به مفهوم اعتزالي حق/ مهدي رضايي، محسن قائمي خرق.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎72، پاييز: ص ۲۹۸-‎۳۲۲.
۳۹۲۹۵ DM20807 تعديل قرارداد در اثر نوسانات اقتصادي/ محمدرضا حافظي قهستاني، عباس مقدري اميري، عبدالحميد مرتضوي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎65، پاييز: ص ۱۱-‎۲۹.
۳۹۲۹۶ DM20808 بررسي نهاد داوري سازماني در حقوق ايران با رويکردي بر مباني مشروعيت آن/ ام البنين حسن پور تيجي، عذرا انتخابيان.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎65، پاييز: ص ۳۱-‎۵۵.
۳۹۲۹۷ DM20809 بازپژوهي ماهيت اسقاط حق در فقه و حقوق/ احمدرضا حسنخاني … [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎65، پاييز: ص ۵۵-‎۸۲.
۳۹۲۹۸ DM20810 اصل علني بودن دادرسي در حقوق ايران، فقه اسلامي و حقوق انگليس/ وحيد خنداني، محمدباقر عامري نيا، قوام کريمي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎65، پاييز: ص ۱۱۶-‎۱۳۶.
۳۹۲۹۹ DM20811 بررسي فقهي حقوقي سياست کيفري ايران در جرم انگاري عدم ثبت ازدواج/ عبدالحسين رضايي راد.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎65، پاييز: ص ۱۳۷-‎۱۶۲.
۳۹۳۰۰ DM20812 واکاوي مباني فقهي جرم انگاري نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره/ وحيد زارعي شريف.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎65، پاييز: ص ۱۶۳-‎۱۹۱.
۳۹۳۰۱ DM20813 افتراقات مذاهب اسلامي حول مانعيت قتل براي ارث بري قاتل در مواجهه با خلاءهاي قانوني/ فاطمه قدرتي، سيدمهدي جوکار، محمدعلي آوند.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎65، پاييز: ص ۱۹۳-‎۲۱۲.
۳۹۳۰۲ DM20814 همگرايي مفهوم عدالت فقهي در فقه مذاهب اسلامي/ رامين فقاني، محمدمهدي زارعي، سعيد ابراهيمي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎65، پاييز: ص ۲۱۳-‎۲۴۳.
۳۹۳۰۳ DM20815 تحليل تطبيقي قاعده قبح عقاب بلا بيان و اصل جهل به قانون رافع مسئوليت نيست از منظر فقه و حقوق اماميه/ حميد قنبري، سيدمحمد حيدري خورميزي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎65، پاييز: ص ۲۴۴-‎۲۵۹.
۳۹۳۰۴ DM20816 استفاده متقلبانه از مزاياي بيمه اي در پرتو نظام کيفري ايران (مقايسه قانون تامين اجتماعي با قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵)/ علي خالقي، داود سيفي قره يتاق.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص ۱-‎۳۶.
۳۹۳۰۵ DM20817 شفافيت سرمايه گذاري خارجي، بازتعريف اصل شفافيت در حقوق بين الملل سرمايه گذاري/ سيدعلي حسيني آزاد، پوريا عسکري.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص ۳۷-‎۶۱.
۳۹۳۰۶ DM20818 تحليل شمول يا عدم شمول اصل ۷۵ قانون اساسي نسبت به لايحه بودجه/ علي بهادري جهرمي، کمال کدخدامرادي، محمدصادق فراهاني.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص ۸۹-‎۱۱۰.
۳۹۳۰۷ DM20819 تحليل حقوقي اقتصادي قواعد حاکم بر قراردادهاي ليسانس (مطالعه رويکرد نظام حقوقي آمريکا و رهنمودهايي براي نظام حقوقي ايران)/ علي ساعت چي، اميد محمدي نيا.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص ۶۳-‎۸۷.
۳۹۳۰۸ DM20820 دلالت هاي نقض حقوق مالکيت بر تصميم سرمايه گذاري افراد/ علي ظريف هنرور، مهدي فيضي، محمدطاهر احمدي شادمهري.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۳.
۳۹۳۰۹ DM20821 آسيب شناسي حقوقي دادرسي مالياتي مبتني بر رويکرد حمايت از رونق توليد/ امين اله پاک نژاد، سيدمحمدمهدي غمامي، داريوش ضروني.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۹.
۳۹۳۱۰ DM20822 اثربخشي سازوکارهاي قانوني توسعه کارآفريني بر حمايت از حقوق مصرف کننده/ فضه سليمي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۸۵.
۳۹۳۱۱ DM20823 تحليل نظري و تجربي تاثير حاکميت قانون و اجراي قراردادها بر خلق مزيت صادراتي/ هدايت حاتمي، کاوه درخشاني درآبي، داريوش حسنوند.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص ۱۸۷-‎۲۱۳.
۳۹۳۱۲ DM20824 جرم پيش دستي در معاملات: مانعي براي کارايي بازار سرمايه/ مهدي چگني … [و ديگران].- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۵.
۳۹۳۱۳ DM20825 آثار حقوقي و اقتصادي تصميمات کميسيون رفع تداخلات قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور/ ابوالفضل دنکوب … [و ديگران].- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص ۲۳۷-‎۲۵۷.
۳۹۳۱۴ DM20826 تحليلي بر اصول، چالش ها و راهکارهاي ارتقاي کيفيت قانونگذاري؛ با تاکيد بر قانونگذاري تامين اجتماعي/ سيدفخرالدين حسيني فيروز، محمد شريف شاهي، قدرت الله نوروزي باغکمه.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص ۲۵۹-‎۲۹۱.
۳۹۳۱۵ DM20827 معيارهاي تشخيص قرارداد سرمايه گذاري در داوري سرمايه گذاري خارجي/ رحيم باغبان، حديثه يکتا.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص ۲۹۳-‎۳۱۷.
۳۹۳۱۶ DM20828 مباني فقهي الزامات خارج از توافق در قرارداد کار/ احسان آهنگري، عابدين مومني.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎2 (پياپي ‎54)، پاييز و زمستان: ص ۳۱۳-‎۳۳۶.
۳۹۳۱۷ DM20829 دلالت اقتضاء و نقش تفسيري آن در علم حقوق/ علي اکبر فرح زاده، فاطمه ابطحي، فاطمه رضائي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎2 (پياپي ‎54)، پاييز و زمستان: ص ۳۳۷-‎۳۵۸.
۳۹۳۱۸ DM20830 تاملي فقهي و حقوقي پيرامون اراده در قراردادهاي مجازي با تکيه بر اسناد بين المللي/ امير احمدي، ياسر يوسفي، اسلام باباخاني.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎2 (پياپي ‎54)، پاييز و زمستان: ص ۳۵۹-‎۳۸۶.
۳۹۳۱۹ DM20831 اتلاف و تسبيب؛ مبناي مسئوليت مدني کالاها در نظام حقوقي ايران با مطالعه تطبيقي نظام هاي حقوقي فرانسه و آمريکا/ محمدکاظم مهتاب پور.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎2 (پياپي ‎54)، پاييز و زمستان: ص ۳۸۷-‎۴۱۱.
۳۹۳۲۰ DM20832 نقد و بررسي تعريف حق قسم در آراي فقهاي اماميه/ سيدمهدي نقيبي، صديقه محمدحسني.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎2 (پياپي ‎54)، پاييز و زمستان: ص ۴۱۳-‎۴۴۳.
۳۹۳۲۱ DM20833 قواعد حاکم بر تعدد در بزه قاچاق کالا و ارز/ اميد رستمي غازاني.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎2 (پياپي ‎54)، پاييز و زمستان: ص ۴۴۵-‎۴۷۰.
۳۹۳۲۲ DM20834 بررسي زمان تاثير بطلان در قرارداد کار/ عباس کريمي، بهنام شکوهي مشهدي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎2 (پياپي ‎54)، پاييز و زمستان: ص ۴۷۱-‎۴۹۷.
۳۹۳۲۳ DM20835 تحولات قانون گذاري کيفري جمهوري اسلامي در مورد حبس با رويکرد فقهي/ غلامحسين الهام، امير وطني، محبوبه حسن زاده ليلاکوهي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎2 (پياپي ‎54)، پاييز و زمستان: ص ۴۹۹-‎۵۱۸.
۳۹۳۲۴ DM20836 قاعده کل مفت ضامن (ضمان مفتي) در اثبات ضمان مقنن/ مهدي محمدزاده.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎2 (پياپي ‎54)، پاييز و زمستان: ص ۵۱۹-‎۵۵۱.
۳۹۳۲۵ DM20837 نقش شوراي نگهبان در تضمين همخواني متن هاي فارسي و غيرفارسي معاهدات بين المللي/ عبدالمجيد سودمندي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎2 (پياپي ‎54)، پاييز و زمستان: ص ۵۵۳-‎۵۸۱.
۳۹۳۲۶ DM20838 بايسته هاي نظارت شرعي فقهاي شوراي نگهبان در نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ محمدجواد رضايي زاده برواتي، مهدي ابراهيمي، محمد بهادري جهرمي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎2 (پياپي ‎54)، پاييز و زمستان: ص ۵۸۳-‎۶۰۴.
۳۹۳۲۷ DM20839 انتقال سياست هاي کنترل جرم؛ انتقال داوطلبانه يا اجباري؟/ کاظم کوهي اصفهاني، علي حسين نجفي ابرندآبادي، محمد فرجيها.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎2 (پياپي ‎54)، پاييز و زمستان: ص ۶۰۵-‎۶۳۶.
۳۹۳۲۸ DM20840 مطالعه تطبيقي اسباب، معيارها و مباني حجر در حقوق خصوصي و کيفري/ سيدرضا احسان پور، محمد رستمي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳-‎۲۷.
۳۹۳۲۹ DM20841 واکاوي تطبيقي حقوق اسيران جنگي در اسلام و حقوق بين الملل/ خيرالله پروين، محمد زرشگي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۹-‎۵۳.
۳۹۳۳۰ DM20842 قضازدايي از طريق مراجع شبه قضايي (شوراي حل اختلاف)/ هاشم فرهادي، احمد شمس.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۵۵-‎۸۳.
۳۹۳۳۱ DM20843 تمرکز بر امنيت سخت و فضيلت يا حقوق بشر در تحقق حقوق شهروندي/ مجتبي انصاريان.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۵-‎۱۰۷.
۳۹۳۳۲ DM20844 مسئوليت ناشي از سلب فرصت درمان، عنصر مفقود در پرونده هاي خطاي پزشکي/ عليرضا مشيراحمدي، سيدآريا حجازي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۳.
۳۹۳۳۳ DM20845 نقش اشخاص حقوق خصوصي در الزامات و تعهدات زيست محيطي دولت ها در پرتو حقوق بين الملل محيط زيست/ محمدعلي خورسنديان، ياشار طاهري.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۷۳.
۳۹۳۳۴ DM20846 اعتبارسنجي توافق تجاري بين المللي بر انتخاب دادگاه در اسناد جهاني/ فرهاد ايرانپور، سيدحسين اسعدي.- تعالي حقوق. ‎۱۴۰۰، سال هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۷۵-‎۲۰۷.
۳۹۳۳۵ DM20847 قاعده و معيار داوري پذيري دعاوي خانوادگي در حقوق ايران/ عبدالله خدابخشي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎141، آبان: ص ۱۰-‎۱۵.
۳۹۳۳۶ DM20848 آيا قرارنامه داوري بايد حتما کتبي باشد؟/ عليرضا شمس اژيه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎141، آبان: ص ۱۶-‎۲۰.
۳۹۳۳۷ DM20849 داور در نقش خوانده تسهيل گر/ علي رئيسي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎141، آبان: ص ۲۱-‎۲۸.
۳۹۳۳۸ DM20850 محدوده داوري در قراردادهاي پيش فروش آپارتمان/ محمدرضا محمدي جرقويه اي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎141، آبان: ص ۲۹-‎۳۹.
۳۹۳۳۹ DM20851 تفاوت ابطال و بطلان راي داوري و بررسي مهلت اعتراض ماده ۴۹۰ قانون آئين دادرسي مدني/ نسيم پرستگاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎141، آبان: ص ۴۰-‎۴۴.
۳۹۳۴۰ DM20852 داوري تجاري بين المللي و مفاهيم اساسي آن/ سيدابراهيم سقايي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎141، آبان: ص ۴۵-‎۵۱.
۳۹۳۴۱ DM20853 داوري دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي/ مولود مبهوت.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎141، آبان: ص ۵۲-‎۷۵.
۳۹۳۴۲ DM20854 نقد راي: نمونه يک راي داوري و بررسي قانون موجد حق/ عبدالله خدابخشي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎141، آبان: ص ۷۶-‎۸۰.
۳۹۳۴۳ DM20855 نقد يک راي؛ مطالبه خسارت تاخير تاديه در خصوص خواسته مطالبه خسارت/ محمدمهدي الشريف، سيدوحيد صادقي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎142، آذر: ص ۸-‎۱۶.
۳۹۳۴۴ DM20856 تاملي بر مبناي مسئوليت راننده و دارنده در حوادث ناشي از رانندگي با رويکرد قانون بيمه اجباري ۱۳۹۵/ مهسا دهيني، آرزو علينقيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎142، آذر: ص ۱۷-‎۴۹.
۳۹۳۴۵ DM20857 حدود اختيار مالکان با فروشنده و اشخاص ثالث در بيع زماني/ عبدالحسين شيروي، اميرعلي خدايي، محمد جعفري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎142، آذر: ص ۵۰-‎۷۷.
۳۹۳۴۶ DM20858 ارائه ضابطه در تبيين مفهوم سلاح با نگاهي به فقه و قوانين جزايي موضوعه/ اميرمحمد کريمي، فاطمه واثقيان قضا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎142، آذر: ص ۷۸-‎۹۹.
۳۹۳۴۷ DM20859 تاملي بر سير تاريخي تدوين قانون مدني بر مبناي فقه اماميه و حقوق فرانسه/ سمانه سادات احمدي، علي اسلاميان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎142، آذر: ص ۱۰۰-‎۱۱۹.
۳۹۳۴۸ DM20860 نقد راي؛ شرط صفت مبين کميت عين مورد معامله/ فاطمه لاوي، فريده محمدي سرپيري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎142، آذر: ص ۱۲۰-‎۱۳۲.
۳۹۳۴۹ DM20861 ضمان قهري ناشي از سرايت ويروس کرونا در رابطه ميان زوجين/ حسن شاه ملک پور، رضا دريائي.- خانواده پژوهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎67، پاييز: ص ۴۲۳-‎۴۳۸.
۳۹۳۵۰ DM20862 ماهيت حقوقي شوراي رقابت و نظارت قضايي بر آن/ فرامرز عطريان، ايمان شجاعي خسروي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎144، بهمن: ص ۱۰-‎۳۰.
۳۹۳۵۱ DM20863 چالشهاي مربوط به تعريف و احراز سفاهت در انديشه هاي حقوقي و رويه قضايي/ حسن وثيق زاده انصاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎144، بهمن: ص ۳۱-‎۴۰.
۳۹۳۵۲ DM20864 تحليل کاربردي نقش چک الکترونيکي در پيشگيري از جرايم مالي در حقوق ايران/ محسن قجاوند.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎144، بهمن: ص ۴۱-‎۶۳.
۳۹۳۵۳ DM20865 ارزيابي و بررسي حقوقي اورژانس اجتماعي/ محمدسعيد شفيعي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎144، بهمن: ص ۶۴-‎۹۳.
۳۹۳۵۴ DM20866 موضوع تمکين و تمکيني که زن از مرد بتواند درخواست کمک کند/ جلال شيرواني ايچي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎144، بهمن: ص ۱۰۴-‎۱۰۶.
۳۹۳۵۵ DM20867 بيمه حوادث دانش آموزان و بيمه مسئوليت مدني کارکنان آموزش و پرورش/ علي سهيلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎144، بهمن: ص ۱۰۷-‎۱۱۸.
۳۹۳۵۶ DM20868 حق زارعانه در حقوق ايران/ سيده زهرا ميرطاووسي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎144، بهمن: ص ۱۱۹-‎۱۲۴.
۳۹۳۵۷ DM20869 ادعاي انحصار در حرفه وکالت دادگستري: طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سياست هاي کلي اصل ۴۴/ سيدمحمود کاشاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎145، اسفند: ص ۱۰-‎۱۵.
۳۹۳۵۸ DM20870 قوه مقننه و يک تصميم تاريخي/ ليلا رئيسي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎145، اسفند: ص ۱۶-‎۱۸.
۳۹۳۵۹ DM20871 تاملي بر مصونيت وکلاي مدافع در حقوق ايران و فرانسه/ منوچهر توسلي نائيني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎145، اسفند: ص ۱۹-‎۲۸.
۳۹۳۶۰ DM20872 محدوديت هاي تقنيني وکالت در دعاوي کيفري در نظام حقوقي ايران/ ساسان رضائي فرد، مسلم رنجبران.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎145، اسفند: ص ۳۱-‎۴۶.
۳۹۳۶۱ DM20873 چالش هاي اساسي پيرامون شهادت الکترونيکي/ وحيد دادگستر.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎145، اسفند: ص ۴۷-‎۵۱.
۳۹۳۶۲ DM20874 مصاحبه با دکتر بهرام بهرامي پيرامون سند تحول قوه قضائيه/ [بهرام بهرامي].- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎145، اسفند: ص ۵۲-‎۵۷.
۳۹۳۶۳ DM20875 صدور پروانه وکالت براي بازنشستگان امري مضموم يا ممدوح؟/ تورج رمضاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎145، اسفند: ص ۵۸-‎۶۰.
۳۹۳۶۴ DM20876 جايگاه وکيل در تعامل و اعتماد با جامعه/ مجيد بنکدار.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎145، اسفند: ص ۶۱-‎۶۸.
۳۹۳۶۵ DM20877 نظري درباره مسائل و مشکلات صندوق حمايت وکلا و آينده آن/ جعفرقلي کثيري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎145، اسفند: ص ۶۹-‎۸۳.
۳۹۳۶۶ DM20878 نقش شجاعت وکيل دادگستري در احياء تمدن نوين اسلامي/ سميه زماني پور.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎145، اسفند: ص ۸۴-‎۹۹.
۳۹۳۶۷ DM20879 حضانت اطفال در حقوق ايران با تاکيد بر رويه قضايي/ مولود مبهوت.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎145، اسفند: ص ۱۰۰-‎۱۱۸.
۳۹۳۶۸ DM20880 شروط تحميلي قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانکي و راي وحدت رويه شماره ۷۹۴/ علي کرم جليل پيران … [و ديگران].- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎146، فروردين: ص ۱۰-‎۳۴.
۳۹۳۶۹ DM20881 اشتباه انساني يا خطاي فني در پرداخت هاي مبتني بر کارت بانکي/ مريم جلالي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎146، فروردين: ص ۳۵-‎۴۹.
۳۹۳۷۰ DM20882 نرخ وجه التزام تاخير تاديه در قراردادهاي بانکي/ حميد اخواني، اميرحسين عسگريان.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎146، فروردين: ص ۵۰-‎۶۳.
۳۹۳۷۱ DM20883 ماهيت حقوقي سپرده هاي بانکي/ محمدرضا محمدي جرقويه اي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎146، فروردين: ص ۶۴-‎۶۹.
۳۹۳۷۲ DM20884 اهم مشکلات و نارسايي هاي احصاء شده در پرونده شکايت از عملکرد بانک ها/ محمدمهدي گودرز.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎146، فروردين: ص ۷۰-‎۷۹.
۳۹۳۷۳ DM20885 اعمال حق جانشيني، بايدها و نبايدها؛ چالشي در حقوق بانکي/ محمدتقي باغبان آقايي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎146، فروردين: ص ۸۰-‎۸۷.
۳۹۳۷۴ DM20886 خروج از موضوع فعاليت شرکت در عمليات بانکي (تحليل حقوقي اصل تخصص در قراردادهاي بانکي)/ عليرضا توفيق.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎146، فروردين: ص ۸۸-‎۱۲۱.
۳۹۳۷۵ DM20887 بررسي حقوقي خسارت تاخير تاديه در قراردادهاي بانکي/ ابوالفضل افشاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎146، فروردين: ص ۱۲۲-‎۱۲۵.
۳۹۳۷۶ DM20888 تفاوت ضمان در حقوق مدني و حقوق تجارت/ صابرعلي انصاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎146، فروردين: ص ۱۲۶-‎۱۳۸.
۳۹۳۷۷ DM20889 ربا و بانکداري اسلامي/ نسيم پرستگاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎146، فروردين: ص ۱۳۹-‎۱۴۶.
۳۹۳۷۸ DM20890 تلاش براي آسيب رساندن به استقلال کانون وکلا/ سيدمحمود کاشاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎147، ارديبهشت: ص ۸-‎۱۳.
۳۹۳۷۹ DM20891 بررسي راهکارهاي مختلف حرمان از ارث: تحليل و نقد يک راي/ محمدمهدي الشريف، سيدوحيد صادقي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎147، ارديبهشت: ص ۱۴-‎۳۶.
۳۹۳۸۰ DM20892 بحثي پيرامون نحوه توزيع خسارت در مقام جبران ضرر ميان زيانديدگان و تبيين مبناي آن در بيمه مسئوليت مدني/ حميد آرايي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎147، ارديبهشت: ص ۳۷-‎۵۷.
۳۹۳۸۱ DM20893 اصول پايه در قراردادنويسي/ محمدرضا قنبريان.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎147، ارديبهشت: ص ۵۸-‎۷۱.
۳۹۳۸۲ DM20894 مطالبه خسارت معنوي در قانون و رويه قضايي/ سميرا فداء.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎147، ارديبهشت: ص ۷۲-‎۱۰۱.
۳۹۳۸۳ DM20895 چهل نکته شکلي در دعاوي مالکيت فکري/ نجمه نريماني.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎147، ارديبهشت: ص ۱۰۲-‎۱۰۸.
۳۹۳۸۴ DM20896 قرار نهايي شعبه ۱۳ بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ۲۸ تهران (جرايم کارکنان دولت)؛ روزنه اميدي براي پيشگيري از تفسيرهاي نارواي قانون توسط نهادهاي نظارتي/ مجيد صادق نژاد نائيني.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎147، ارديبهشت: ص ۱۰۹-‎۱۲۶.
۳۹۳۸۵ DM20897 تفاوت هاي شرکت سهامي عام و شرکت سهامي خاص/ محمد عيسائي تفرشي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎148، خرداد: ص ۱۰-‎۲۸.
۳۹۳۸۶ DM20898 آثار نمايندگي در صدور چک با تاکيد بر اصلاحات سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک/ رضا سکوتي نسيمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎148، خرداد: ص ۲۹-‎۵۶.
۳۹۳۸۷ DM20899 نقد حقوقي-اقتصادي راي وحدت رويه شماره ۷۸۸ ديوان عالي کشور مورخ ۳/۲۷/۱۳۹۹ در مورد معافيت ضامن تاجر ورشکسته از خسارت تاخير تاديه/ محسن صادقي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎148، خرداد: ص ۵۷-‎۷۵.
۳۹۳۸۸ DM20900 سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري جسورانه/ سعيد محسني.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎148، خرداد: ص ۷۶-‎۹۴.
۳۹۳۸۹ DM20901 اقرار و سوگند اشخاص حقوقي در دعاوي مدني/ سام محمدي، اميرپويا رشيدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎148، خرداد: ص ۹۵-‎۱۱۳.
۳۹۳۹۰ DM20902 وضعيت ادامه مديريت مدير تصفيه شرکت هاي تجاري پس از پايان مدت مديريت/ عيسي مقدم.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎148، خرداد: ص ۱۱۴-‎۱۱۸.
۳۹۳۹۱ DM20903 رهن سهام شرکت هاي سهامي در حقوق ايران و انگليس/ کمال نيک فرجام.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎148، خرداد: ص ۱۱۹-‎۱۴۵.
۳۹۳۹۲ DM20904 تاملي بر وضعيت معاملات دوره توقف/ داريوش سپنتا.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎148، خرداد: ص ۱۴۶-‎۱۵۲.
۳۹۳۹۳ DM20905 قابليت قاعده شدن مسئوليت تضامني در نظام مسئوليت مدني ايران/ حميد ابهري، سيدحسن حسيني مقدم.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎149، تير: ص ۱۰-‎۳۰.
۳۹۳۹۴ DM20906 تحليل راي وحدت رويه شماره ۸۰۵ ديوان عالي کشور: اعتبار توافق طرفين در تعيين ميزان خسارت تاخير تاديه/ ابراهيم شعاريان.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎149، تير: ص ۳۱-‎۴۵.
۳۹۳۹۵ DM20907 ضرورت، مضار و منافع ثمن شناور در قراردادها/ مهراب داراب پور، فاطمه صفار.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎149، تير: ص ۴۶-‎۶۲.
۳۹۳۹۶ DM20908 لزوم تعهدات تبرعي (نقد و تحليل آراء)/ محمدمهدي الشريف.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎149، تير: ص ۶۳-‎۷۴.
۳۹۳۹۷ DM20909 آثار و اجراي شرط فاسخ در حقوق ايران، فقه اماميه و حقوق فرانسه/ عبدالرسول دياني.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎149، تير: ص ۷۵-‎۹۹.
۳۹۳۹۸ DM20910 شرط فاسخ با تاکيد بر رويه قضايي/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎149، تير: ص ۱۰۰-‎۱۱۶.
۳۹۳۹۹ DM20911 وکالت بلاعزل، معضلات و راهکارها/ اسداله لطفي، روح اله عربيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎149، تير: ص ۱۱۷-‎۱۳۹.
۳۹۴۰۰ DM20912 مبناي اختيار مديون در تعيين دين/ داريوش سپنتا.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎149، تير: ص ۱۴۰-‎۱۴۴.
۳۹۴۰۱ DM20913 بررسي ميزان آگاهي دندان پزشکان عمومي در مورد رعايت منشور حقوق بيماران/ کسري قاروني … [و ديگران].- اخلاق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎۴۶: ص ۱-‎۱۳.
۳۹۴۰۲ DM20914 حقوق سلامت باروري و جنسي و چالش هاي تشخيص بيماري کوويد ۱۹/ تهمينه فرج خدا.- اخلاق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎۴۶: ص ۱-‎۵.
۳۹۴۰۳ DM20915 کنکاشي از منظر هنجارهاي اخلاقي بر تضمين هاي حمايت از معلولان در کنوانسيون حقوق معلولان و حقوق ايران/ عسکر جلاليان.- اخلاق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎۴۶: ص ۱-‎۱۴.
۳۹۴۰۴ DM20916 اهداف و اصول حقوقي و اخلاقي حاکم بر رسيدگي در شوراي حل اختلاف بر مبناي عدالت ترميمي/ يارالله کاکولوند، ناصر قاسمي، فريد محسني.- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎۳۶: ص ۱-‎۱۴.
۳۹۴۰۵ DM20917 بررسي اخلاقي ـ حقوقي شروط مندرج در قراردادهاي شرکت هاي ليزينگي/ اسماعيل حسيني ايجي، جواد نيک نژاد.- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎۳۶: ص ۱-‎۱۵.
۳۹۴۰۶ DM20918 بررسي اخلاقي حقوقي جرم اهانت به مقدسات در پرتو نظام حقوقي ايران و انگلستان با تاکيد بر مسووليت مشدد دولت/ آرزو قرباني … [و ديگران].- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎۳۶: ص ۱-‎۱۹.
۳۹۴۰۷ DM20919 بررسي تاثير پيشگيري وضعي از طريق بيمه شخص ثالث، دوربين هاي ثبت تخلفات و جريمه هاي رانندگي بر کاهش جرائم رانندگي (مطالعه موردي: شهر شيراز)/ علي عليزاده آرند، ابوذر سالاري فر، احمد رمضاني.- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎۳۶: ص ۱-‎۱۸.
۳۹۴۰۸ DM20920 پيشگيري از فساد مالي در مناقصه ها و مزايده ها با تاکيد بر اخلاق و حکومت قانون/ وحيد طالع نسب، مجيد صادق نژاد ناييني، سيدمهدي منصوري.- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال ياردهم، شماره ‎۳۶: ص ۶-‎۲۴.
۳۹۴۰۹ DM20921 تاثير آموزه هاي اخلاقي بر نظم جهاني فضاي سايبر (با تکيه بر کنوانسيون بوداپست)/ شيرين احمدي دستجردي، عباس شيخ الاسلامي، هانيه هژبر الساداتي.- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎۳۶: ص ۱-‎۱۱.
۳۹۴۱۰ DM20922 تاملي بر چالش هاي اخلاقي مدرنيته در مواجهه با حقوق محيط زيست/ علي مشهدي.- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎۳۶: ص ۱-‎۱۲.
۳۹۴۱۱ DM20923 جبران خسارات وارده بر محيط زيست با تاکيد بر بحران درياچه اروميه و استناد به قاعده لاضرر، اتلاف و تسبيب/ سپيده بوذري.- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎۳۶: ص ۱-‎۱۶.
۳۹۴۱۲ DM20924 جستاري اخلاقي و حقوقي بر مفهوم، مباني و ملاک هاي تناسب جرم و مجازات با نگرشي بر حقوق جنايي اخلاق زيستي/ مريم قاضيان، عليرضا ميرکمالي، اکبر رجبي.- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎۳۶: ص ۱-‎۱۰.
۳۹۴۱۳ DM20925 حق بر سلامت شهروندان حاشيه نشين به مثابه حق بشري و چالش هاي فراروي آن/ جمال بيگي، مهرداد تيموري.- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎۳۶: ص ۱-‎۱۳.
۳۹۴۱۴ DM20926 خوانشي بر ابعاد اخلاقي و زواياي جرم شناختي رواج پديده رانت خواري در جامعه/ اسماعيل گرگين اکبرآبادي … [و ديگران].- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎۳۶: ص ۱-‎۱۹.
۳۹۴۱۵ DM20927 درآمدي بر کاربرد آموزه هاي عدالت ترميمي در حوزه جرائم زيست محيطي؛ گامي به سوي تغيير لنزها در جهت پيشگيري و ترميم ضررهاي زيستي/ امير فلک الدين، مسعود قاسمي، يزدان نصرتي.- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎۳۶: ص ۱-‎۱۸.
۳۹۴۱۶ DM20928 مباني حاکم بر اختلافات گمرکي در پرتو اصول حقوقي، اخلاقي و اقتصادي/ مسعود ولي زاده فلک دهي، بهنام حبيبي درگاه، عباس پهلوان زاده.- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎۳۶: ص ۱-‎۱۷.
۳۹۴۱۷ DM20929 مسئوليت مدني ناشي از تبليغات خلاف واقع در نظام حقوقي ايران و آمريکا با تاکيدي بر اصول اخلاقي/ علي حسيني نسب … [و ديگران].- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره ‎۳۶: ص ۱-‎۲۰.
۳۹۴۱۸ DM20930 توجيه اخلاقي اعمال قاعده انصاف در محکوميت هاي کيفري/ سيدحميدرضا احمدي زاده، فيروز محمودي جانکي، مهدي شيدائيان.- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، ويژه نامه تأملات اخلاقي و حقوقي: ص ۱۷۱-‎۱۸۰.
۳۹۴۱۹ DM20931 تهديدات و جرائم بيوسايبري، چالش هاي انقلاب صنعتي چهارم/ عباس اميري … [و ديگران].- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، ويژه نامه تأملات اخلاقي و حقوقي: ص ۸۱-‎۹۷.
۳۹۴۲۰ DM20932 ثابت و متغير در نظام کيفري ايران با رويکرد تاريخي بر ملاحظات اخلاقي پيش از اسلام/ رامين پورسعيد … [و ديگران].- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، ويژه نامه تأملات اخلاقي و حقوقي: ص ۲۳-‎۳۴.
۳۹۴۲۱ DM20933 چالش هاي اجراي خصوصي مجازات هاي اصلاح مدار اجتماعي جايگزين حبس در نظام حقوقي ايران و ايالات متحده امريکا در پرتو اصول اخلاقي/ عزت اله خورشيدي، محسن شکرچي زاده، راضيه قاسمي کهريز سنگي.- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، ويژه نامه تأملات اخلاقي و حقوقي: ص ۷-‎۲۲.
۳۹۴۲۲ DM20934 سرمايه گذاري محيط زيستي و توسعه پايدار در پرتو عدالت بين نسلي/ مونا سمندي جانيان، منصور عطاشنه، محمد صادقي.- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، ويژه نامه تأملات اخلاقي و حقوقي: ص ۱۱۷-‎۱۳۵.
۳۹۴۲۳ DM20935 فردي کردن فرآيند کيفري اطفال و نوجوانان در پرتو اسناد غير الزام آور ملل متحد/ فرزاد علي زاده، اصغر عباسي، مهدي اسماعيلي.- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، ويژه نامه تأملات اخلاقي و حقوقي: ص ۹۹-‎۱۱۵.
۳۹۴۲۴ DM20936 کارکرد دفاتر ثبت اسناد رسمي در حوزه اخلاق عمومي/ محمد عبدالملکي، سيدمحمد هاشمي، علي اکبر گرجي ازندرياني.- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، ويژه نامه تأملات اخلاقي و حقوقي: ص ۶۹-‎۷۹.
۳۹۴۲۵ DM20937 نقش و کارکرد هيات رسيدگي به اختلافات در ثبت اسناد مالکيت روستايي از منظر اصول حقوقي ـ اخلاقي دادرسي عادلانه/ اميرمسعود فاطميان، عليرضا حسني، امير خواجه زاده.- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، ويژه نامه تأملات اخلاقي و حقوقي: ص ۱۳۷-‎۱۵۶.
۳۹۴۲۶ DM20967 تفکيک قوا در نظام سياسي اسلام/ علي ابوالفضلي، حسين جوان آراسته، اسماعيل دارابکلايي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره اول، پياپي ‎20، پاييز و زمستان: ص ۷-‎۲۴.
۳۹۴۲۷ DM20968 تحليلي از احکام حکومتي متعارض با نصوص شرعي/ خديجه افشين.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره اول، پياپي ‎20، پاييز و زمستان: ص ۲۵-‎۴۲.
۳۹۴۲۸ DM20969 واکاوي سؤال از رئيس جمهور به مثابه يکي از ابزارهاي نظارتي قوه مقننه/ خيرالله پروين، سيدشهاب الدين مصطفوي نژاد.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره اول، پياپي ‎20، پاييز و زمستان: ص ۵۶-‎۶۳.
۳۹۴۲۹ DM20970 رابطه الزام قانوني با الزام شرعي در جمهوري اسلامي با ت‌آکيد بر قاعده فقهي التعزير لکل عمل محرم/ سيدابراهيم حسيني، محمدجواد شفقي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره اول، پياپي ‎20، پاييز و زمستان: ص ۵۷-‎۷۲.
۳۹۴۳۰ DM20971 رابطه حقوق و اخلاق از منظر آيت الله مهدوي کني/ وحيد حيدري، هادي طحان نظيف.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره اول، پياپي ‎20، پاييز و زمستان: ص ۷۳-‎۸۴.
۳۹۴۳۱ DM20972 تبيين انديشه هاي دفاعي دريايي فرماندهي معظم کل قوا براي حضور در درياي آزاد؛ با ت‌آکيدي بر اصل آزادي دريانوردي در درياي آزاد/ بهزاد سيفي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره اول، پياپي ‎20، پاييز و زمستان: ص ۸۵-‎۱۰۲.
۳۹۴۳۲ DM20973 دستاوردها و کاستي هاي حقوق بين الملل در خصوص به کارگيري کودکان در درگيري هاي مسلحانه غير بين المللي/ رزيتا کهريزي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره اول، پياپي ‎20، پاييز و زمستان: ص ۱۰۳-‎۱۲۰.
۳۹۴۳۳ DM20974 عدالت و حقوق بشر/ محمد ناطقي، محمدرضا باقرزاده.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال يازدهم، شماره اول، پياپي ‎20، پاييز و زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۳۸.
۳۹۴۳۴ DM20961 بررسي ادله و چالش هاي نظري ولايت فقيه اللهم ارحم خلفائي/ سيداحمد مرتضايي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره دوم، پياپي ‎19، بهار و تابستان: ص ۷۷-‎۹۶.
۳۹۴۳۵ DM20962 ت‌آملي بر نسبت ميان تحول مفهوم وستفاليايي دولت ـ ملت و تضمين صلح جهاني از منظر حقوق بين الملل/ علي مشهدي، احسان شکيب نژاد، موسي کرمي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره دوم، پياپي ‎19، بهار و تابستان: ص ۵۹-‎۷۶.
۳۹۴۳۶ DM20963 تقابل قاعده لاضرر و قاعده احسان در مسئوليت مدني دولت/ وحيد حيدري، سيدمحمدمهدي غمامي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره دوم، پياپي ‎19، بهار و تابستان: ص ۳۵-‎۴۴.
۳۹۴۳۷ DM20964 شرط التزام عملي به احکام اسلام حجاب در استخدام دولتي؛ نقد و بررسي رآي ديوان عدالت اداري/ فاطمه افشاري.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره دوم، پياپي ‎19، بهار و تابستان: ص ۷-‎۱۶.
۳۹۴۳۸ DM20965 مطالعه تطبيقي سازوکار شناسايي قانون حاکم بر دعاوي ناشي از نقض مقررات حفاظت از داده هاي خصوصي و چالش هاي پيش رو در حقوق ايران و اتحاديه اروپا/ حسين صادقي، مهدي ناصر.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره دوم، پياپي ‎19، بهار و تابستان: ص ۴۵-‎۵۸.
۳۹۴۳۹ DM20966 نابسندگي حقوق بين الملل در مواجهه با تروريسم؛ با تاکيد بر عمليات تروريستي در ايران/ کريم ترابي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره دوم، پياپي ‎19، بهار و تابستان: ص ۱۷-‎۳۴.
۳۹۴۴۰ DM20938 اصل قابل استناد در موارد شک در امري يا تکميلي بودن قاعده حقوقي با مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي مصر/ بيژن حاجي عزيزي، حامد خسروي، ياسر خسروي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎۲۴، پاييز و زمستان: ص ۸۱ -‎۱۰۸.
۳۹۴۴۱ DM20939 بررسي شرط پرداخت ديون و هزينه هاي واقف از منافع موقوفه/ عبدالرضا اصغري … [و ديگران].- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎۲۴، پاييز و زمستان: ص ۳-‎۲۲.
۳۹۴۴۲ DM20940 بررسي فقهي ماهيت قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت/ محمد قنبرزاده، علي اکبر ايزدي فرد، سعيد ابراهيمي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎۲۴، پاييز و زمستان: ص ۲۶۱-‎۲۸۸.
۳۹۴۴۳ DM20941 بررسي فقهي – حقوقي نقش اراده در توافقات ابوين بر مسئله حضانت/ مجيد رضا کمالي بانياني، داوود نصيران، سيدمحمدهادي مهدوي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎۲۴، پاييز و زمستان: ص ۳۱۲-‎۳۸۹.
۳۹۴۴۴ DM20942 بررسي قابليت اذن در ايجاد حق براي ماذون/ محمد صالحي مازندراني، علي جواديه.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎۲۴، پاييز و زمستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۸.
۳۹۴۴۵ DM20943 بررسي مباني و احکام معامله مال غير در فقه اماميه، حقوق ايران و حقوق انگلستان/ حامد خوبياري، محمدصادق طباطبايي، عليرضا آرش پور.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎۲۴، پاييز و زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۶.
۳۹۴۴۶ DM20944 بررسي مصداقيت مصرف اکثر اموال در امور خيريه، براي سفاهت عارضي با نگاهي بر فقه اماميه/ حسين يوسفي فر، حسين احمري، علي واعظ طبسي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎۲۴، پاييز و زمستان: ص ۳۴۱-‎۳۶۰.
۳۹۴۴۷ DM20945 تاثير اعمال تحريم توسط کشورهاي طرف موافقت نامه برجام در اجراي قراردادهاي بالادستي بين المللي نفتي از ديدگاه نظام حقوقي ايران/ فرهاد روهني … [و ديگران].- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎۲۴، پاييز و زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۹۰.
۳۹۴۴۸ DM20946 تصحيح فقهي ضمان تعليقي؛ با رويکرد نقد مواد ۶۹۱، ۶۹۹ و ۷۰۰ قانون مدني/ هادي خوش نقش، محمد اديبي مهر.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎۲۴، پاييز و زمستان: ص ۱۳۷-‎۱۶۲.
۳۹۴۴۹ DM20947 حل و فصل مالي بانک ها و موسسات اعتباري متوقف با نگاهي به طرح جامع بانکداري/ احمد بيگي حبيب آبادي، حسين پاشائي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎۲۴، پاييز و زمستان: ص ۵۱-‎۸۰.
۳۹۴۵۰ DM20948 شرايط غيرمصرح صحت و اعتبار شرط در قانون مدني/ رضا مقصودي … [و ديگران].- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎۲۴، پاييز و زمستان: ص ۳۱۳-‎۳۴۰.
۳۹۴۵۱ DM20949 کناره گيري حاکم در حقوق عمومي اسلام؛ پي جويي امکان، الزامات و اقتضائات/ حميدرضا صفائي اوندري، محسن قائمي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎۲۴، پاييز و زمستان: ص ۲۳۹-‎۲۶۰.
۳۹۴۵۲ DM20950 نقد و تحليل قول مشهور و قانون مدني در بيع فضولي مبتني بر قاعده العقود تابعه للقصود/ زينب سنچولي، محمدرضا کيخا.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎۲۴، پاييز و زمستان: ص ۱۹۱-‎۲۱۴.
۳۹۴۵۶ DM20954 نقد رفع مسئوليت مرتکب جنايت، نسبت به اعمال جراحي ضروري انجام شده روي مجني عليه در هيئت عمومي ديوان عالي کشور/ سيدعباس سادات حسيني.- پزشکي قانوني. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هفتم، شماره ‎2، پياپي ‎98، تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۳۷.
۳۹۴۵۷ DM20955 آثار کيفري تغيير جنسيت بعد از وقوع جرم تعزيري/ عبداللعلي توجهي، حسين اردلان.- پزشکي قانوني. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هفتم، شماره ‎3، پياپي ‎99، پاييز: ص ۱۴۱-‎۱۵۴.
۳۹۴۵۸ DM20956 پيمايش احساس عدالت پزشکي نسبت به گردشگران سلامت مراجعه کننده به بيمارستان هاي مشهد/ سيدمهدي سيدزاده ثاني، عليرضا مشير احمدي.- پزشکي قانوني. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هفتم، شماره ‎3، پياپي ‎99، پاييز: ص ۱۸۲-‎۱۹۰.
۳۹۴۵۹ DM20957 وضعيت قراردادهاي مالي افراد مبتلا به اختلال دو قطبي از ديدگاه حقوق مدني/ سيدمحمد اسدي نژاد، فرزين توکلي راد.- پزشکي قانوني. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هفتم، شماره ‎3، پياپي ‎99، پاييز: ص ۱۵۵-‎۱۶۴.
۳۹۴۶۰ DM20958 چالش هاي موجود تشخيص عامل ضامن در جنايت ناشي از دستور پزشک/ محمدهادي صادقي … [و ديگران].- پزشکي قانوني. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هفتم، شماره ‎۴، پياپي ‎100، زمستان: ص ۲۷۲-‎۲۷۸.
۳۹۴۶۱ DM20959 حقوق متهمان و مجرمان بيمار در نظام کيفري ايران/ مسعود بسامي.- پزشکي قانوني. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هفتم، شماره ‎۴، پياپي ‎100، زمستان: ص ۲۱۶-‎۲۲۸.
۳۹۴۶۲ DM20960 رويکرد قضايي به سقط درماني: نگاهي به ضوابط سقط درماني در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت/ محمدباقر مقدسي، ياسر غلامي، بابک سلحشور.- پزشکي قانوني. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هفتم، شماره ‎۴، پياپي ‎100، زمستان: ص ۲۰۷-‎۲۱۵.
۳۹۴۶۳ DM20976 بارقه اي از خلاقيت يا انتخابي آگاهانه: معيارهاي احراز اصالت/ مهدي زاهدي، شيرين شريف زاده طادي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎۳۴، بهار: ص ۹-‎۴۰.
۳۹۴۶۴ DM20977 قانون حاکم بر قرارداد بين المللي؛ بررسي موردي دادنامه اي از شعبه ۱۸ دادگاه تجديدنظر استان تهران/ سعيد حقاني، مرضيه حکيمي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎۳۴، بهار: ۴۱-‎۶۴.
۳۹۴۶۵ DM20978 چالش هاي اساسي تامين مالي داوري بين المللي توسط شخص ثالث/ محمدعلي بهمئي، محمدمهدي اسدي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎۳۴، بهار: ص ۶۵-‎۹۶.
۳۹۴۶۶ DM20979 ماهيت و اثر شرط حل اختلاف چند مرحله اي در قراردادها/ لعيا جنيدي، ايوب منصوري رضي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎۳۴، بهار: ص ۹۷-‎۱۲۱.
۳۹۴۶۷ DM20980 تحليل حقوقي تامين يا توقيف منفعت/ احد قلي زاده منقوطاي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎۳۴، بهار: ص ۱۲۳-‎۱۵۰.
۳۹۴۶۸ DM20981 تحليلي بر قواعد حل تعارض قوانين رهن حق اختراع و علائم تجاري/ عباس احدزاده، نجادعلي الماسي، سعيد حبيبا.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎۳۴، بهار: ص ۱۵۱-‎۱۸۴.
۳۹۴۶۹ DM20982 چيستي و دامنه استاندارد حمايت کامل و امنيت/ نيلوفر سعيدي، پوريا عسکري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎۳۵، تابستان: ص ۹-‎۴۰.
۳۹۴۷۰ DM20983 مبناي مطلوب مسئوليت مدني از ديدگاه تحليل اقتصادي حقوق (با نگاهي به حقوق بازار)/ فضه سليمي، محمدباقر پارساپور.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎۳۵، تابستان: ص ۴۱-‎۶۶.
۳۹۴۷۱ DM20984 مباني و روش هاي ارزيابي خسارات ناشي از نقض قرارداد سرمايه گذاري (با تکيه بر رويه ديوان هاي داوري ايکسيد و ديوان دعاوي ايران ـ آمريکا)/ غلامرضا يزداني.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎۳۵، تابستان: ص ۶۷-‎۹۲.
۳۹۴۷۲ DM20985 شرايط و آثار تحديد مسئوليت نسبت به نجات دهنده دريايي/ بنفشه مظلوم ترشيزي، غلام نبي فيضي چکاب.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎۳۵، تابستان: ص ۹۳-‎۱۱۸.
۳۹۴۷۳ DM20986 نظام حقوقي مناسب براي حمايت از ظاهر و حس وب سايت ها و نرم افزارها/ زهرا شاکري، سهيلا نورعلي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎۳۵، تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۵۵.
۳۹۴۷۴ DM20987 موجه، مستند و مستدل بودن راي دادگاه و داوري/ جواد نيک نژاد، نصرت حيدري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎۳۵، تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۸۶.
۳۹۴۷۵ DM20988 جرم اسيد پاشي در بستر تحولات قانوني با نگاهي به قانون تشديد مجازات اسيد پاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن مصوب ۱۳۹۸/ محمد آشوري، نگين حقيقت.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎۳۵، تابستان: ص ۹-‎۴۲.
۳۹۴۷۶ DM20989 ابتکار عمل هاي کاربست برنامه هاي ترميمي در محاکم کيفري اطفال و نوجوانان تهران/ حسين محمد کوره پز، ابوالقاسم خدادي، علي عزيزي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎۳۵، تابستان: ص ۴۳-‎۷۶.
۳۹۴۷۷ DM20990 تاثير تحولات اجتماعي-سياسي دهه اول انقلاب اسلامي ايران بر گفتمان هاي حاکم بر کيفرهاي بدني/ محسن نورپور، عبدالرضا جوان جعفري، سيدمهدي سيدزاده.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎۳۵، تابستان: ص ۷۷-‎۱۰۷.
۳۹۴۷۸ DM20991 بررسي حقوقي مسايل مرتبط با تعهد به محاکمه يا استرداد در پرتو راي ۲۰ جولاي ۲۰۱۲ ديوان بين المللي دادگستري (دعواي بلژيک عليه سنگال)/ يداله شبانکاره، ليلا رئيسي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎۳۵، تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۳۷.
۳۹۴۷۹ DM20992 کاربست استدلال قياسي در نظام حقوق بين الملل کيفري؛ نبايدها، بايدها و شايدها/ حيدر پيري، سيدمحمد قاري سيدفاطمي، سيدهادي محمودي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎۳۵، تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۹.
۳۹۴۸۰ DM20993 موانع سياسي-حقوقي هماهنگ سازي نظام هاي کيفري ملي/ سيدابراهيم قدسي، عاطفه شيخ اسلامي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎۳۵، تابستان: ص ۱۷۱-‎۲۰۱.
۳۹۴۸۱ DM20994 مدخل هاي ورود و کارکردهاي شرط مارتنس در حقوق بين الملل کيفري/ پريسا دهقاني، محمدحسين رمضاني قوام آبادي، محمدرضا علي پور.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎۳۵، تابستان: ص ۲۰۳-‎۲۳۷.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up