تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریور 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریور 1400

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۷۶۸۹ تدابير پيشگيري وضعي از جرايم و تخلفات رانندگي و آسيب شناسي آن ها/ مهدي آقائي، نسرين مهرا.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎112، زمستان: ص ۱-‎۲۳.
۳۷۶۹۰ اعتبار طريقي يا موضوعي اقرار کيفري در حقوق کشورهاي اسلامي با تاکيد بر حقوق ايران/ روح الله اکرمي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎112، زمستان: ص ۲۵-‎۴۹.
۳۷۶۹۱ حق دسترسي به اينترنت؛ مباني و محتوا/ باقر انصاري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎112، زمستان: ص ۵۱-‎۷۹.
۳۷۶۹۲ گذار از قاعده تقنيني به قاعده گذاري قضايي در رويه قضايي ديوان عدالت اداري با تاکيد بر حقوق استخدامي/ محمد حسنوند، مينا اکبري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎112، زمستان: ص ۸۱-‎۱۰۶.
۳۷۶۹۳ ارزيابي مباني نظري حق بر مجازات نشدن در حقوق کيفري/ سيدحميد حسيني، فيروز محمودي جانکي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎112، زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۳.
۳۷۶۹۴ اساسي سازي اصول دادرسي کيفري؛ تحليل تعارض هاي قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ با قانون اساسي/ ولي رستمي، سينا رستمي، محمدحسن کبگاني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎112، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۵.
۳۷۶۹۵ مصالح عاليه کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کيفري ايران؛ با تاکيد بر پاسخ هاي تعزيرمدار/ هادي رستمي، سيدپوريا موسوي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎112، زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۷۷.
۳۷۶۹۶ حق حبس در معاملات اوراق بهادار/ بهرام تقي پور، نرجس صالحي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎112، زمستان: ص ۱۷۹-‎۲۰۰.
۳۷۶۹۷ پرداخت غرامت غيرمرتبط با تملک ملک در اجراي طرح هاي عمومي در رويه قضايي انگليس و ايران/ اميرحسين عليزاده، محمدباقر پارساپور.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎112، زمستان: ص ۲۰۱-‎۲۳۷.
۳۷۶۹۸ مفهوم قطعيت آرا و اثر آن بر مرور زمان احکام غيابي کيفري/ بهنام غفاري فارساني، سيدحميد شاهچراغ.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎112، زمستان: ص ۲۳۹-‎۲۶۵.
۳۷۶۹۹ اعتبار قضيه قضاوت شده کيفري در مدني در حقوق ايران و فرانسه/ علي عسگري تواني … [و ديگران].- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎112، زمستان: ص ۲۶۷-‎۲۹۰.
۳۷۷۰۰ کنوانسيون آپوستيل و تاثير الحاق به آن بر نظام حقوقي ايران/ سيدسعيد هاشمي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎112، زمستان: ص ۲۹۱-‎۳۱۹.
۳۷۷۰۱ نقد مختصري بر آيين نامه جديد قانون دفاتر اسناد رسمي/ سليمان فدوي.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 175-‎176، بهار: ص ۹-‎۱۹.
۳۷۷۰۲ صدق اسم موکل بر محجور يا ولي يا قيم در عقد وکالت/ سليمان فدوي.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 175-‎176، بهار: ص ۲۳-‎۵۸.
۳۷۷۰۳ ارزيابي فرايند رسيدگي دادگاه هاي انتظامي سردفتران و دفترياران (با تاکيد بر لزوم رعايت حق برخورداري از دادرسي عادلانه)/ احسان محمدي کنگ سفلي، محمدرضا غلامپور، علي جنگي سلامي.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 175-‎176، بهار: ص ۶۰-‎۹۱.
۳۷۷۰۴ تسجيل اسناد عادي در آينه آراي دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران/ محمد عظيميان.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 175-‎176، بهار: ص ۹۳-‎۹۶.
۳۷۷۰۵ نقش دفاتر اسناد رسمي در پيشگيري از پول شويي/ علي رضايي.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 175-‎176، بهار: ص ۹۷-‎۱۱۵.
۳۷۷۰۶ ارتکاب جرايم عليه امنيت ملي از طريق مطبوعات و ويژگي هاي اختصاصي آن در حقوق ايران/ علي جمال علي بخشي، زهرا علي بخشي، زهرا يوسفي.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 175-‎176، بهار: ص ۱۱۷-‎۱۵۶.
۳۷۷۰۷ وظيفه سردفتر در مواجهه با بخشنامه هاي خلاف قانون/ کاميار شيبت زاده.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 175-‎176، بهار: ۱۵۹-‎۱۶۳.
۳۷۷۰۸ DM19255 تاثير تقلب بر حقوق انتقال گيرنده عوايد حاصل از اعتبار اسنادي در نظام حقوقي ايران با تحليل تطبيقي يک پرونده قضايي/ محمد آرين.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎114، تابستان: ص ۱-‎۲۶.
۳۷۷۰۹ DM19256 کاربرد مديريت ارجاع در تضمين دادرسي بي طرفانه کيفري/ جواد طهماسبي، بتول پاکزاد، علي اميري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎114، تابستان: ص ۲۷-‎۵۲.
۳۷۷۱۰ DM19257 نقش دستگاه قضايي در نظارت بر تعليق ايفاي تعهدات حقوق بشري دولت ها/ کيوان اقبالي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎114، تابستان: ص ۵۳-‎۷۸.
۳۷۷۱۱ DM19258 جايگاه اصل حقوق بشري حيثيت و منزلت انساني در حقوق قراردادها/ ايرج بابائي، مرتضي ترابي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎114، تابستان: ص ۷۹-‎۱۰۵.
۳۷۷۱۲ DM19259 چالش هاي شناسايي و اجراي موافقت نامه هاي داوري در چهارچوب ماده ۲ کنوانسيون نيويورک ۱۹۵۸/ محمدعلي بهمئي، احسان صلحي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎114، تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۴.
۳۷۷۱۳ DM19260 ضابطه ارزيابي خسارات ناشي از نقض تعهد قراردادي در نظام هاي حقوقي و اسناد بين المللي؛ رهنمودهايي براي حقوق ايران/ منصور اميني، جواد پيري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎114، تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۸.
۳۷۷۱۴ DM19261 امکان سنجي تطبيق قوه قاهره بر شرايط حاصل از شيوع کرونا با تاکيد بر رويه قضايي/ حسين جواهري محمدي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎114، تابستان: ص ۱۵۹-‎۱۹۱.
۳۷۷۱۵ DM19262 نظريه عمومي جريمه مدني (تعزيرات غيرکيفري) در فقه اسلامي و حقوق ايران/ سيدمصطفي محقق داماد، هاني حاجيان.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎114، تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۲۱.
۳۷۷۱۶ DM19263 چالش هاي نهاد آراء وحدت رويه/ محمدرضا رفيعي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎114، تابستان: ص ۲۲۳-‎۲۴۴.
۳۷۷۱۷ DM19264 مولفه هاي مدل مطلوب روابط دادسرا و پليس در نظام دادرسي کيفري جمهوري اسلامي ايران/ زينب شيدائيان.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎114، تابستان: ص ۲۴۵-‎۲۷۳.
۳۷۷۱۸ DM19265 بررسي قضايي فرآيند تملک قهري توسط دستگاه هاي اجرايي در رويه قضايي ايران و انگليس/ اميرحسين عليزاده، محمدباقر پارساپور.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎114، تابستان: ص ۲۷۵-‎۳۱۷.
۳۷۷۱۹ DM19266 عدم امکان فرار به عنوان شرط اباحه دفاع کشنده؛ با نگرشي تطبيقي به نظام حقوقي ايالات متحده آمريکا/ حسن قاسمي مقدم، زکيه سادات ميرسيدي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎114، تابستان: ص ۳۱۹-‎۳۴۱.
۳۷۷۲۰ DM19267 چالش هاي تقنيني اجراي خدمات عمومي رايگان از منظر قضات/ حسنعلي موذن زادگان، محمد متين پارسا.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎114، تابستان: ص ۳۴۳-‎۳۷۵.
۳۷۷۲۱ DM19268 برداشتي از قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي مصوب ۱۳۵۲/ عليرضا محمدزاده وادقاني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎114، تابستان: ص ۳۷۷-‎۴۰۱.
۳۷۷۲۲ DM19269 حق ملاقات اقربا با طفل در حقوق ايران/ عباس ميرشکاري، نفيسه ملکي، الهام حبيب زاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎114، تابستان: ص ۴۰۳-‎۴۳۲.
۳۷۷۲۳ DM19270 ويژگي هاي الگوي مطلوب برنامه هاي عدالت ترميمي در پرونده هاي خشونت جنسي؛ با نگاهي به گفتمان قضايي ايران/ سپيده ميرمجيدي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎114، تابستان: ص ۴۳۳-‎۴۶۳.
۳۷۷۲۴ DM19271 مسووليت کيفري ناشي از عمليات ورزشي/ حسين آقايي نيا.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۲.
۳۷۷۲۵ DM19272 تاثير معماري بر وقوع جرايم و انحرافات اجتماعي/ محمدرضا رحمت.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱۳-‎۳۰.
۳۷۷۲۶ DM19273 تبيين فقهي – پزشکي خلاهاي تقنيني مربوط به ديه عقل/ رحمت الله رضايي، ابوالحسن شاکري.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۳۱-‎۳۸.
۳۷۷۲۷ DM19274 توجيهات حقوقي – پزشکي مخالف با جرمزدايي از مصرف مواد مخدر آرام/ سيدرضا احسان پور، محمدعلي مهدوي ثابت.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۳۹-‎۵۴.
۳۷۷۲۸ DM19275 حق بر شادي کودکان، جلوه اي از حقوق بشر در عصر مدرن/ مهري توتونچيان.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۵۵-‎۶۶.
۳۷۷۲۹ DM19276 مفهوم و گونه هاي نظارت و کنترل در حقوق ايران/ امير لطف الله پيرنياکان.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۶۷-‎۷۹.
۳۷۷۳۰ DM19277 مسووليت دولت ها در ارتباط با اعمال سازمان هاي بين المللي/ حامد احمدنيا، محمود جلالي.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۲-‎۲۲.
۳۷۷۳۱ DM19278 پيشگيري از فساد اداري در نظام سلامت/ کوروش دلپسند، افسانه قنبري، سهيل فدائي لاسکي.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۴-‎۳۴.
۳۷۷۳۲ DM19279 ملاحظات اخلاقي مربوط به دادرسي جرايم تروريستي در حقوق ايران و آمريکا/ سيدولي نور اشرف الدين، حسن حاجي تبار فيروزجايي.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۶-‎۴۹.
۳۷۷۳۳ DM19280 انتقال ضمان معاوضي در قرارداد حمل کالاي فروخته شده/ حسين حيدري منور، صادق مهردوست.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۲-‎۶۵.
۳۷۷۳۴ DM19281 ماهيت و مباني حقوقي حمايت از دانش فني/ مجيد سربازيان.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۷-‎۸۵.
۳۷۷۳۵ DM19282 مسووليت اجتماعي شرکت هاي تجاري/ محمدرضا پنداشته پور.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۷-‎۹۸.
۳۷۷۳۶ DM19283 مفهوم شناسي و تاريخچه آثار ملي در حقوق ايران/ حامد کرمي، سميه خيرخواه.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۲-‎۱۵.
۳۷۷۳۷ DM19284 تحليل حقوقي و فقهي عقود وقف و وکالت از نظام تکافل در مالزي و ايران/ محمد الهي.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۷-‎۳۱.
۳۷۷۳۸ DM19285 مسووليت مدني بازرسان و حسابرسان شرکت هاي سهامي عام در ايران و انگلستان/ عليرضا صالحي فر، محمد رستمي.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۳-‎۴۸.
۳۷۷۳۹ DM19286 مسووليت مدني رزمي کاران در قبال صدمات وارده/ احسان لامع، محسن داورزني، رحيم لطفي.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۱-‎۶۳.
۳۷۷۴۰ DM19287 تعادل حقوق و تکاليف دارنده سند تجاري؛ نظم موجود و توازن مطلوب/ احمد اسفندياري، غلامعلي سيفي زيناب.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۵-‎۸۳.
۳۷۷۴۱ DM19288 اعلاميه جهاني حقوق بشر از منظر مکاتب فلسفي کلاسيک حقوق بين المللي/ ابراهيم ياقوتي، فريد بيرانوند.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۵-‎۱۰۱.
۳۷۷۴۲ DM19289 سياست جنايي ايران در ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامي/ جمال بيگي.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۲-‎۱۳.
۳۷۷۴۳ DM19290 جنبه هاي حقوقي مقابله با رقابت مکارانه در تجارت الکترونيک/ سيدمحمد طباطبائي نژاد، محمدحسين عرفان منش.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۶-‎۳۱.
۳۷۷۴۴ DM19291 تحديد حدود مناطق دريايي در پرتو قواعد عرفي/ سميه رسول پور نالکياشري، افشين جعفري، عبدالکريم شاحيدر.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۴-‎۴۸.
۳۷۷۴۵ DM19292 تعهدات خاص اعضاي سازمان تجارت جهاني تحت موافقت نامه عمومي تجارت خدمات (GATS) و تعارضات آن با قوانين ايران/ احد قلي زاده منقوطاي، دينا توسلي نيا.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۵۰-‎۶۰.
۳۷۷۴۶ DM19293 چالش هاي بين حق دسترسي به دارو و اختراعات دارويي/ حميد عزيزي مرادپور، محمدرضا ايران نژاد.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۲-‎۷۵.
۳۷۷۴۷ DM19294 آثار اشتباه و خطا در پرداخت هاي بانکي/ حسين خليلي بندلي، مصطفي السان، بابک رضاپور.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۸-‎۹۳.
۳۷۷۴۸ DM19295 تحليلي بر حقوق اقتصادي در نظم کنوني حقوقي/ نصرت الله صابري، محمد قيوم زاده، منصوره باقري پور.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۲-‎۱۸.
۳۷۷۴۹ DM19296 محاکمه متهمان دزدي دريايي در کشور ثالث (پرونده ويژه؛ کشور کنيا)/ سيدسجاد کاظمي.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۲۰-‎۳۷.
۳۷۷۵۰ DM19297 مباني هستي شناسي حقوق انسان؛ مطالعه موردي کرامت انساني در حکمت متعاليه/ حميد ستوده، محمدجواد پاشايي.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۴۰-‎۵۱.
۳۷۷۵۱ DM19298 چالش ها، تعارضات و خلاهاي فراروي عملياتي کردن طرح نظام مراقبت اجتماعي دانش آموزان در سنجه آموزه هاي پيشگيري/ فاطمه احدي، ساناز امامي احمد آباد.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۵۴-‎۶۸.
۳۷۷۵۲ DM19299 انعکاس نظريه شخصيت جنايي در آثار سعدي شيرازي/ محمدرضا رحمت، سهند نظامي نيا.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۷۰-‎۸۴.
۳۷۷۵۳ DM19300 بررسي تاثير شيوع ويروس کوويد ۱۹ بر ارتکاب جرم سرقت؛ با تاکيد بر نظريه فوق اشباع جنايي/ صادق باراني، آرش بهزادي نژاد، زهرا زهادت پور.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۸۶-‎۹۴.
۳۷۷۵۴ DM19301 اهميت اعطاي اعتبار مطلق به اسناد رسمي معاملات اراضي و املاک جهت تثبيت مالکيت خصوصي/ رحيم پيلوار، حاتمه صفري.- پژوهش هاي حقوق ثبت. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۲.
۳۷۷۵۵ DM19302 چگونگي حفظ حق معرفي جانشين سردفتر در اجراي مشارکتي/ سيدعباس سيدي آراني.- پژوهش هاي حقوق ثبت. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۱.
۳۷۷۵۶ DM19303 تحليل نظام هاي بررسي اظهارنامه ثبت طرح صنعتي/ علي سيدين، مهدي کارچاني.- پژوهش هاي حقوق ثبت. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۷.
۳۷۷۵۷ DM19304 اصل استمرار اجرا در آيين اجراي ثبتي/ علي اکبر فرحزادي، سيدرسول ميرنژاد بروجني.- پژوهش هاي حقوق ثبت. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۶.
۳۷۷۵۸ DM19305 تحليل و آسيب شناسي مقررات ثبتي ايران در ارتباط با تحديد حدود در عمليات مقدماتي ثبت ملک/ جعفر نظام الملکي.- پژوهش هاي حقوق ثبت. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۳۰.
۳۷۷۵۹ DM19306 حقوق ثبت و حقوق شهرسازي/ غلامرضا کاميار.- پژوهش هاي حقوق ثبت. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۳۴.
۳۷۷۶۰ DM19307 سردفتري اسناد در انگلستان، نهادي جدا افتاده از سردفتري لاتين/ مسعود حبيبي مظاهري.- پژوهش هاي حقوق ثبت. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۸.
۳۷۷۶۱ DM19308 ارزيابي طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول با رويکرد تطبيقي/ منصور اميني، جنت خداداد.- پژوهش هاي حقوق ثبت. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۳۵.
۳۷۷۶۲ DM19309 امضا، ماهيت و کارکرد آن/ عبداله رجبي، حسين حقي.- پژوهش هاي حقوق ثبت. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۳۷۷۶۳ DM19310 ماهيت حقوقي و شرايط گواهي امضا در حقوق ايران/ محمدهادي دارائي، رضا دادگر.- پژوهش هاي حقوق ثبت. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۶.
۳۷۷۶۴ DM19311 نقش اقرار در اصلاح اسناد رسمي و تمليک دارايي/ محمد شيروي خوزاني.- پژوهش هاي حقوق ثبت. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۹.
۳۷۷۶۵ DM19312 تعهد اطلاع رساني پزشک معالج به اشخاص غير بيمار؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و ايالات متحده آمريکا/ عاطفه آجري آيسک … [و ديگران].- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۳-‎۳۸.
۳۷۷۶۶ DM19313 تحليل نکاح فرزند خوانده با سرپرست بر مبناي اصل حاکميت اراده در انگاره اسلام و فرانسه/ اسماعيل باقريان خوزاني … [و ديگران].- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۳۹-‎۶۸.
۳۷۷۶۷ DM19314 تاملي بر رابطه عقد رهن و قرارداد وثيقه؛ جستاري نقادانه در باب تحول مفهوم توثيق اموال از رهن سنتي تا وثيقه در حقوق نوين/ جمشيد جعفرپور، سعيد سياه بيدي کرمانشاهي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۶۹-‎۹۰.
۳۷۷۶۸ DM19315 فتواي معيار در قانون گذاري؛ انطباق با مصالح الزامي/ محسن جهانگيري، محمدعلي بنايي خيرآبادي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۹۱-‎۱۱۸.
۳۷۷۶۹ DM19316 مباني ضرر غيرمستقيم قابل جبران در حقوق ايران و انگليس/ مجتبي زماني … [و ديگران].- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۴.
۳۷۷۷۰ DM19317 امکان سنجي فقهي ماهيت قرارداد سي اف دي کالا/ زهرا سهراب بيگ، سعيد خردمندي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۱۴۵-‎۱۷۲.
۳۷۷۷۱ DM19318 مديريت حسبه بر بحران ورشکستگي در حقوق اقتصادي اسلامي/ محمد صادقي، سبحان عباس پور.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۱۷۳-‎۲۰۱.
۳۷۷۷۲ DM19319 اعتبارسنجي تعميم شهادت کافر عليه مسلمان در دعاوي مدني/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، منصور غريب پور، فرخنده محمدي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۲۰۳-‎۲۲۸.
۳۷۷۷۳ DM19320 شناسايي طلاق به عوض به عنوان يکي از اقسام طلاق در فقه اماميه و حقوق مدني/ محمد فرزانگان، سميه ظهوري، سيدحسن حسيني مقدم.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۲۲۹-‎۲۴۸.
۳۷۷۷۴ DM19321 اعتبارسنجي شرط ادخال غيرموقوف عليهم در وقف/ محمدحسن قاسمي، غلامرضا يزداني، مجيد استاد مودب خوشرو.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۲۴۹-‎۲۷۰.
۳۷۷۷۵ DM19322 واکاوي حق حبس در نهاد خانواده با تاکيد بر فرض اعسار زوج/ عباس قاسمي حامد … [و ديگران].- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۲۷۱-‎۲۹۶.
۳۷۷۷۶ DM19323 ابهام زدايي از مفهوم و کاربرد شرع در دادرسي مدني و داوري/ محسن کاظمي، بهرام تقي پور، عليرضا صالحي فر.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۲۹۷-‎۳۱۹.
۳۷۷۷۷ DM19324 امکان سنجي استناد به قاعده الحرام لا يحرم الحلال نسبت به زنا در باب نکاح با تطبيق بر ماده ۱۰۵۵ ق.م/ مهدي معظمي گودرزي … [و ديگران].- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۳۲۱-‎۳۴۶.
۳۷۷۷۸ DM19325 اعتبارسنجي اماره کارت خودرو در اثبات مالکيت (تحليل فقهي و حقوقي درباره تعارض امارات و دلايل در مالکيت خودرو)/ سيداحمد ميرخليلي … [و ديگران].- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۳۴۷-‎۳۷۰.
۳۷۷۷۹ DM19326 سازوکارهاي حمايت از بزه ديدگان در برابر جرايم سازمان يافته اشخاص حقوقي/ افشين پارسايي، عليرضا سايباني، اميرحسين رهگشا.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎23)، بهار و تابستان: ص ۷-‎۲۶.
۳۷۷۸۰ DM19327 رهيافت مديريت ريسک جرم و جلوه هاي آن در نظام عدالت کيفري ايران/ جلال الدين حساني، سيدمحمود ميرخليلي، محمدرضا نظري نژاد.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎23)، بهار و تابستان: ص ۲۷-‎۵۲.
۳۷۷۸۱ DM19328 ضمانت اجراي کيفري نقض اصول قانون اساسي؛ مطالعه موردي نقض آزادي ها و حقوق اساسي افراد/ محدثه زراعت، عباس زراعت.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎23)، بهار و تابستان: ص ۵۳-‎۷۴.
۳۷۷۸۲ DM19329 مفهوم و مرجع احراز منافع عدالت در ديوان بين المللي کيفري در پرتو وضعيت افغانستان/ صادق سليمي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎23)، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۹۸.
۳۷۷۸۳ DM19330 نارسايي قاعده شروع به جرم در جرائم مستوجب حد/ کورش عظيمي، حسن شاه ملک پور.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎23)، بهار و تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۲.
۳۷۷۸۴ DM19331 آسيب شناسي آيين نامه انضباطي دانشجويان از منظر پيشگيري از سوء مصرف مواد اعتيادآور/ حسن قاسمي مقدم.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎23)، بهار و تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۹.
۳۷۷۸۵ DM19332 کيفر قصاص در دوگانگي قرائت موضوعيت گرا و کارکردگرا/ محمدحسن مالدار، عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي، سيدمحمدجواد ساداتي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎23)، بهار و تابستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۴.
۳۷۷۸۶ DM19333 تفسير تبصره ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامي در پرتو نظريه سوءنيت غيرمستقيم/ عباس محمدخاني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎23)، بهار و تابستان: ص ۱۷۵-‎۱۹۲.
۳۷۷۸۷ DM19334 تحليل عوامل موثر بر عدم گزارش بزه ديدگي (مطالعه موردي: دانشجويان پسر دانشگاه فردوسي مشهد)/ محسن نورپور، سيدمهدي سيدزاده ثاني، محمديوسف ناصري فورگ.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎23)، بهار و تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۱۸.
۳۷۷۸۸ DM19335 ضمانت اجراهاي اشخاص حقوقي با تکيه بر کارکردهاي کيفر در نظام هاي حقوق کيفري ايران، انگلستان و آمريکا/ امين نيکومنظري، باقر شاملو.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎23)، بهار و تابستان: ص ۲۱۹-‎۲۳۶.
۳۷۷۸۹ DM19336 بايسته هاي جرم انگاري در حقوق رقابت و رويکرد نظام هاي حقوقي نسبت به آن/ محمدحسين وکيلي مقدم.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دوازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎23)، بهار و تابستان: ص ۲۳۷-‎۲۵۶.
۳۷۷۹۰ DM19337 امکان سنجي داوري اشخاص حقوقي با تکيه بر رويه قضايي/ مصطفي مظفري، مرتضي ميرزايي مقدم.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎۳۲، پاييز: ص ۱۵-‎۳۳.
۳۷۷۹۱ DM19338 وکيل دادگستري و احترام شايسته به دادگستري/ حسن محسني.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎۳۲، پاييز: ص ۳۵-‎۴۹.
۳۷۷۹۲ DM19339 جستاري در انحلال عقد به وسيله خيار شرط و تخلف از شرط/ عباس نيازي، عبدالله جمشيدي.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎۳۲، پاييز: ص ۵۱-‎۶۴.
۳۷۷۹۳ DM19340 نقش عدم پرداخت سرقفلي پس از انقضاي مدت اجاره در استحقاق اجرت المثل/ اميرحسين علي زاده.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎۳۲، پاييز: ص ۶۵-‎۷۷.
۳۷۷۹۴ DM19341 امکان صدور حکم بطلان دعواي طلاق شوهر در محاکم خانواده/ عاطفه ذبيحي.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎۳۲، پاييز: ص ۷۹-‎۹۷.
۳۷۷۹۵ DM19342 برائت از اتهام حضور در انظار عمومي بدون حجاب شرعي/ محمدرضا عبديان.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎۳۲، پاييز: ص ۹۹-‎۱۱۰.
۳۷۷۹۶ DM19343 دعواي مطالبه جبران خسارت با استناد به کنوانسيون حقوق بشر اروپايي مصوب سال ۱۹۵۰: شرحي بر پرونده ريچارد گرين فيلد عليه وزارت کشور انگلستان/ مجتبي رضايي.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎۳۲، پاييز: ص ۱۱۱-‎۱۱۹.
۳۷۷۹۷ DM19344 تاملي پيرامون مباني تاسيس ايجاد رويه قضايي صلاحيت ويژه هيات عمومي ديوان عدالت اداري/ محمد سلگي.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎۳۲، پاييز: ص ۱۲۱-‎۱۴۹.
۳۷۷۹۸ DM19345 دادخواهي موجر پس از ملغي الاثر شدن حکم سابق/ احسان باقري.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎۳۲، پاييز: ص ۱۵۱-‎۱۶۲.
۳۷۷۹۹ DM19346 مطالعه تطبيقي مباني نظري ايجاد دين يک طرفه با تاکيد بر حقوق ايران و انگلستان/ علي بختياري، نجادعلي الماسي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۰.
۳۷۸۰۰ DM19347 نسبت سنجي قاعده نفي حرج و ادله محرمات/ زهره حاجيان فروشاني، محمدرضا حميدي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۶۱-‎۲۸۰.
۳۷۸۰۱ DM19348 بررسي مباني فقهي ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامي در تقرير مجازات محاربه/ سيدمسلم حسيني ادياني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۸۱-‎۲۹۶.
۳۷۸۰۲ DM19349 محدوده مفهومي و محدوديت هاي مصداقي دليل عقل در نگاه مولي احمد نراقي (ره)/ مهدي حميدي، عليرضا هدايي، محمد اسحاقي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۹۷-‎۳۱۶.
۳۷۸۰۳ DM19350 امکان سنجي فقهي – حقوقي نقل اختياري حق قصاص/ زهرا سميعي زفرقندي، عبدالعلي توجهي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۱۷-‎۳۳۳.
۳۷۸۰۴ DM19351 حجيت سنجي اعراض مشهور/ طاهر علي محمدي، سيدمحمد حسيني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۳۵-‎۳۵۱.
۳۷۸۰۵ DM19352 بازکاوي فقهي حقوقي آراء وحدت رويه ۷۰۸ و ۷۱۸ در پرتو ادله مشروعيت حق حبس زوجه/ معصومه سادات فرحي، عبدلله اميدي فرد، محمدعلي راغبي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۵۳-‎۳۷۰.
۳۷۸۰۶ DM19353 رکن نهايي در جرم محاربه و عنصر رواني ناظر بر آن/ حسن قاسمي مقدم، نيکو نيک زر.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۷۱-‎۳۸۸.
۳۷۸۰۷ DM19354 نظريه تمليک و نظريه تعهد از ديدگاه فقيهان/ جليل قنواتي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۸۹-‎۴۰۳.
۳۷۸۰۸ DM19355 اثر رجوع از اقرار به سرقت، در سقوط حد (نقد ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲)/ مهدي موحدي محب، حسن پورلطف اله، رضا دهقان نژاد.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۰۵-‎۴۲۲.
۳۷۸۰۹ DM19356 شخصيت حقوقي زکات در منظر فقهي و ارتباط آن با بيت المال/ مصطفي محقق داماد، محمد مهريار.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۲۳-‎۴۴۱.
۳۷۸۱۰ DM19357 تبيين فقهي – حقوقي ضمانت اجراي شرط بکارت در عقد نکاح/ هاجر ياسيني نيا، محمدعلي خورسنديان.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۴۳-‎۴۶۳.
۳۷۸۱۱ DM19372 نوآوري هاي قانون اصلاح صدور چک مصوب ۱۳۹۷؛ گامي به پس يا گامي به پيش؟/ ربيعا اسکيني، صالح يمرلي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎46، تابستان: ص ۹-‎۲۸.
۳۷۸۱۲ DM19373 جستاري بر دگرگوني هاي شروع به جرم در نظام کيفري ايران/ محسن شريفي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎46، تابستان: ص ۳۱-‎۵۴.
۳۷۸۱۳ DM19374 مبارزه با جرايم سازمان يافته در پرتو حمايت از امنيت شهود در حقوق ايران، آمريکا و حقوق کيفري بين المللي/ قدرت اله ابراهيمي فراني، سامان صيدي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎46، تابستان: ص ۵۷-‎۷۰.
۳۷۸۱۴ DM19375 تحليل راهکارهاي پيشگيرانه از جرايم مالياتي/ فرشته عبدالرحيمي، سيدمهدي احمدي موسوي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎46، تابستان: ص ۷۳-‎۹۱.
۳۷۸۱۵ DM19376 بزه ديدگي جنسي در پرتو نظريه شتاب دهندگي بزه ديده: با نمونه پژوهي برخي از پرونده هاي جرايم جنسي/ حسين فرضي پور، مهرداد رايجيان اصلي، شهرداد دارابي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎46، تابستان: ص ۹۵-‎۱۱۱.
۳۷۸۱۶ DM19377 بررسي فقهي – حقوقي مباني عدم جريان خيار شرط در پاره اي از عقود/ فرزاد کرمي کلمتي، سيدمهدي دادمرزي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎46، تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۸.
۳۷۸۱۷ DM19378 ورشکستگي بانک ها و موسسات مالي و اعتباري با نگاهي به کفالت بانکي/ دانيال نصيري، عزت الله نصيري.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎46، تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۸.
۳۷۸۱۸ DM19379 مطالعه تحولات نظريه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ۲۰۱۶ ميلادي قانون مدني فرانسه/ سيدامين پيشنماز، امير زارع.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎46، تابستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۰.
۳۷۸۱۹ DM19380 فرض قانوني اطلاع ثالث پس از اعلان از منظر حقوق تجارت ايران و فرانسه/ احسان لطفي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎46، تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۰۴.
۳۷۸۲۰ DM19381 تغيير توصيف راي دادگاه تالي در مراجع عالي/ علي رضا شريفي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎46، تابستان: ص ۲۰۷-‎۲۲۳.
۳۷۸۲۱ DM19382 تاثير جنبش هاي فمينيسم بر تحول مفهوم خانواده/ مريم غني زاده بافقي، فائزه ورمزيار.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎46، تابستان: ص ۲۲۷-‎۲۵۳.
۳۷۸۲۲ DM19383 مسئوليت اجتماعي شرکت هاي فراملي؛ فرصت ها و چالش ها/ سيدياسر ضيايي، محسن لطفي گماسايي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎46، تابستان: ص ۲۵۷-‎۲۸۲.
۳۷۸۲۳ DM19384 بررسي ابعاد حقوقي حضور ايران در سوريه از منظر حقوق بين الملل/ پريچهر قنبري، حسين فرهادي بابادي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎46، تابستان: ص ۲۸۵-‎۳۰۲.
۳۷۸۲۴ DM19385 مبناي رويکرد ديوان دادگستري بين المللي به قواعد حاکم بر مسئوليت دولت ها در قبال اعمال بازيگران غيردولتي در روابط بين الملل؛ مطالعه موردي راي قضيه نيکاراگوئه/ محسن مولائي فرد، داريوش اشرافي، عليرضا ظاهري.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎46، تابستان: ص ۳۰۵-‎۳۲۳.
۳۷۸۲۵ DM19386 دستاوردهاي حقوق بين الملل در تحقق حق بر سلامت کودکان ناتوان/ کوثر فيروزپور.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎46، تابستان: ص ۳۲۷-‎۳۴۶.
۳۷۸۲۶ DM19387 حقوق بشر و شرکت هاي چندمليتي: سياست هاي سازمان ملل و مسئوليت هاي شرکت ها در حفاظت از حقوق بشر در کسب و کار/ نگارنده فرانسيس اوزلت؛ مترجم پويا يعقوبي راد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎46، تابستان: ۳۴۹-‎۳۶۹.
۳۷۸۲۷ DM19388 شبهه موضوع قاعده درا در حقوق ايران/ روح الله اکرمي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎20، پاييز – زمستان: ص ۳-‎۲۸.
۳۷۸۲۸ DM19389 امکان اعمال قرارداد قضايي با منافع عمومي نسبت به اشخاص حقوقي در حقوق ايران (با نگاهي به حقوق فرانسه)/ عرفان باباخاني، افشين عبداللهي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎20، پاييز – زمستان: ص ۲۹-‎۵۷.
۳۷۸۲۹ DM19390 جرم تقلب در تهيه آثار علمي/ حسن پوربافراني، محمدجواد حيدريان دولت آبادي، عليرضا باقري قوام آبادي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎20، پاييز – زمستان: ص ۵۹-‎۷۹.
۳۷۸۳۰ DM19391 رويکردي انتقادي به سلب آزادي محکوم به قصاص در فرايند استيذان/ عبدالعلي توجهي، رحيمه علي آبادي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎20، پاييز – زمستان: ص ۸۱-‎۱۱۶.
۳۷۸۳۱ DM19392 مسئوليت کيفري بين المللي در قبال جنايات ارتکاب يافته در ميانمار/ محمدهادي ذاکرحسين.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎20، پاييز – زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۴۷.
۳۷۸۳۲ DM19393 تحليل محتواي رمان همسايه ها در حوزه بزهکاري کودک در پرتو يافته هاي جرم شناسي/ بهزاد رضوي فرد، نجمه نظري، علي مولابيگي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎20، پاييز – زمستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۸.
۳۷۸۳۳ DM19394 تبيين مفهوم و جايگاه کار نوعا کشنده در حقوق کيفري ايران با نگاهي به حقوق فرانسه/ محمود روح الاميني.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎20، پاييز – زمستان: ص ۱۷۹-‎۲۱۳.
۳۷۸۳۴ DM19395 رويکرد جرم شناختي به تهديد برخط دختران/ صادق صادقي، مصطفي فروتن، شهرام ابراهيمي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎20، پاييز – زمستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۴.
۳۷۸۳۵ DM19396 مجازات قتل در تکرار جرايم منافي عفت با تاکيد بر تکمله المنهاج/ سميه صفايي بازارجمعه.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎20، پاييز – زمستان: ص ۲۳۵-‎۲۵۴.
۳۷۸۳۶ DM19397 واکاوي حکم تعدد جرايم اطفال و نوجوانان در حقوق کيفري ايران/ امين فلاح، حسن حاجي تبار فيروزجائي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎20، پاييز – زمستان: ص ۲۵۵-‎۲۷۵.
۳۷۸۳۷ DM19398 تضمين هاي حمايت از حق بر مالکيت در توقيف و ضبط وسيله جرم/ حسن قاسمي مقدم.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎20، پاييز – زمستان: ص ۲۷۷-‎۳۰۷.
۳۷۸۳۸ DM19399 سقوط حکم اعدام مرتد فطري در فرض توبه و مشروعيت استتابه توسط قاضي/ حميد موذني بيستگاني.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎20، پاييز – زمستان: ص ۳۰۹-‎۳۳۰.
۳۷۸۳۹ DM19400 امکان سنجي استفاده از دفاع اضطرار توسط برنامه نويس خودروي خودران بر اساس مباني حقوق کيفري ايران و رويه هاي مربوط به قتل ناشي از اضطرار در کامن لا/ غلامحسين الهام، محمدرضا برزگر، اميرکيا عامري ثاني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎1(پياپي ‎27)، بهار: ص ۳-‎۲۶.
۳۷۸۴۰ DM19401 نگرشي بر ميزان جبران خسارات بدني با رويکرد مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام، ايران، فرانسه و انگلستان/ محسن ايزانلو … [و ديگران].- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎1(پياپي ‎27)، بهار: ص ۲۹-‎۵۴.
۳۷۸۴۱ DM19402 مطالعه تطبيقي مباني شخصيت حقوقي دولت در انديشه سياسي هابز و ملامحمدباقر سبزواري/ محمد جلالي، زهرا اژئر.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎1(پياپي ‎27)، بهار: ص ۵۷-‎۷۸.
۳۷۸۴۲ DM19403 تاثير مستي بر مسئوليت کيفري در حقوق کيفري ايران، اسکاتلند و فقه اسلامي/ مرتضي فتحي، عادل ساريخاني، رضا رضائي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎1(پياپي ‎27)، بهار: ص ۸۱-‎۱۰۶.
۳۷۸۴۳ DM19404 اصول حاکم بر رفتار با قربانيان مخاصمات مسلحانه از نگاه اسلام و حقوق بين الملل بشردوستانه؛ با تاکيد بر وضعيت زندانيان جنگي و بازداشت شدگان/ مصطفي فضائلي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎1(پياپي ‎27)، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۳۶.
۳۷۸۴۴ DM19405 ماهيت نقض حقوق فکري در فقه و حقوق ايران از زوايه جبران خسارت؛ با نگاهي به حقوق آمريکا/ مهسا مدني … [و ديگران].- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎1(پياپي ‎27)، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۷۴.
۳۷۸۴۵ DM19406 مولفه هاي پخش برنامه هاي ماهواره اي در حقوق بين الملل و اسلام/ مسلم ملکي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎1(پياپي ‎27)، بهار: ص ۱۷۷-‎۲۰۲.
۳۷۸۴۶ DM19407 بازپژوهي تروريسم از ديدگاه حقوق اسلامي و اسناد بين المللي: با تاکيد بر نهضت هاي رهايي بخش/ محمد نوذري فردوسيه، محمد ذهيبات.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎1(پياپي ‎27)، بهار: ص ۲۰۵-‎۲۲۸.
۳۷۸۴۷ DM19408 بررسي قاعده مداد آبي در کامن لا و تطبيق آن با فقه اسلامي و حقوق ايران/ محمدحسين وکيلي مقدم.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎1(پياپي ‎27)، بهار: ص ۲۳۱-‎۲۵۸.
۳۷۸۴۸ DM19409 بررسي تطبيقي تعهد متعهدله به همکاري در اجراي تعهد در فقه و حقوق ايران و قراردادهاي تجاري بين المللي/ احمد يوسف زاده، سروش رستم زاد اصلي، سيدايمان ميريان.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎1(پياپي ‎27)، بهار: ص ۲۶۱-‎۲۸۸.
۳۷۸۴۹ DM19410 قاعده رد دليل در حقوق کيفري کشورهاي مسلمان و نظام کامن لا/ روح الله اکرمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎2(پياپي ‎28)، تابستان: ص ۳-‎۴۰.
۳۷۸۵۰ DM19411 مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از اطلاعات معيوب آثار نوشتاري در حقوق ايران و کامن لا/ سيدعلي خزائي، يوسف خلج.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎2(پياپي ‎28)، تابستان: ص ۶۹-‎۹۸.
۳۷۸۵۱ DM19412 نقد وضعيت قابليت ابطال قرارداد در حقوق ايران و تطبيق آن با حقوق کامن لا/ حامد خوبياري، پوريا رضي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎2(پياپي ‎28)، تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۸.
۳۷۸۵۲ DM19413 مقايسه تطبيقي نظام حقوقي حاکم بر احزاب در جمهوري اسلامي ايران و آلمان: سنجش منزلت حقوقي سپهر عمومي/ سمانه رحمتي فر.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎2(پياپي ‎28)، تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۴.
۳۷۸۵۳ DM19414 قراردادهاي پرواز با نماد مشترک از منظر حقوق رقابت: مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و فقه اماميه، حقوق آمريکا و اتحاديه اروپا/ ابراهيم عبدي پور فرد، محمد صالحي مازندراني، خلود دريس.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎2(پياپي ‎28)، تابستان: ص ۱۸۷-‎۲۱۸.
۳۷۸۵۴ DM19415 مباني نظري تقلب نسبت به قانون و آثار آن در پرتو فقه اماميه و حقوق بين الملل خصوصي ايران/ محسن قدير، حسين کاظمي فروشاني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎2(پياپي ‎28)، تابستان: ص ۲۲۱-‎۲۴۴.
۳۷۸۵۵ DM19416 ظرفيت ها و کاستي هاي حقوق ايران و فقه اماميه در شناسايي نظريه حق بر شهر با نگاهي به تجربه حقوق فرانسه: با تاکيد بر قواعد مالکيت زمين/ راضيه مسعودي لمراسکي، سيدمحمد قاري سيدفاطمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎2(پياپي ‎28)، تابستان: ص ۲۴۷-‎۲۷۸.
۳۷۸۵۶ DM19417 مطالعه تطبيقي قواعد رقابت در قوانين رقابتي ايران و اتحاديه اروپا/ فضل الله موسوي، انسيه جديدي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۰، سال هشتم، شماره ‎2(پياپي ‎28)، تابستان: ص ۲۸۱-‎۳۱۲.
۳۷۸۵۷ DM19418 تحديد مالکيت خصوصي در اجراي طرح هاي عمومي و جبران خسارات ناشي از آن در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ حسين اديب … [و ديگران].- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۹-‎۳۷.
۳۷۸۵۸ DM19419 وضعيت حقوقي اجاره مال مشاع/ گودرز افتخار جهرمي، مجتبي شفيعي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۳۹-‎۶۱.
۳۷۸۵۹ DM19420 جايگاه اصل حقوق بشري استقلال خصوصي در حقوق قراردادها (مطالعه تطبيقي در حقوق آلمان، انگليس و ايران)/ ايرج بابايي، عباس طوسي، مرتضي ترابي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۶۳-‎۱۰۴.
۳۷۸۶۰ DM19421 مکانيزم رد اوليه دعوا در داوري سرمايه گذاري/ وحيد بذار.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۴.
۳۷۸۶۱ DM19422 جايگاه توافق در تعيين دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوي مالکيت فکري/ محمد حبيبي مجنده، شوکت شايسته.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۵۸.
۳۷۸۶۲ DM19423 رهن منفعت در فقه اماميه/ محمدحسن صادقي مقدم، حجت اله مرادي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۷.
۳۷۸۶۳ DM19424 نگرشي انتقادي به سياست سخت گيرانه نهاد غصب و لزوم درجه بندي مسئوليت (بر پايه کيفيت دخالت عنصر درون ذاتي  حسن يا سوء نيت)/ محمدرضا کيخا، عليرضا آبين.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۹.
۳۷۸۶۴ DM19425 نقد و بررسي ماده ۸۹۲ قانون مدني حجب نقصاني/ رضا ولويون.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۲۲۱-‎۲۴۱.
۳۷۸۶۵ DM19426 خروج از برجام و جبران خسارت ناشي از عدم اجراي قراردادهاي تجاري بين المللي/ ابراهيم شعاريان، تورج جمشيدي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎69، زمستان: ص ۹-‎۳۳.
۳۷۸۶۶ DM19427 مشروعيت دادگاه هاي گروه هاي مسلح سازمان يافته در مخاصمات مسلحانه داخلي با تاکيد بر راي دادگاه استکهلم/ محمدحسين رمضاني قوام آبادي، ايمان منتظري قهجاورستاني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎69، زمستان: ص ۳۳-‎۶۴.
۳۷۸۶۷ DM19428 محدوديت هاي ديوان بين المللي کيفري در اعمال صلاحيت نسبت به مرتکبين جنايت تجاوز/ صادق سليمي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎69، زمستان: ص ۶۷-‎۹۰.
۳۷۸۶۸ DM19429 رابطه حقوق بين الملل و حقوق داخلي در حوزه انتساب مسئوليت به دولت در اختلافات سرمايه گذاري بين المللي/ الهام عميدي مهر، جمال سيفي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎69، زمستان: ص ۹۱-‎۱۱۷.
۳۷۸۶۹ DM19430 ماهيت حقوقي صلاحيت دولت ساحلي در خصوص حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب در منطقه مجاور/ محمد رضوي راد، ژانت اليزابت بليک.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎69، زمستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۱.
۳۷۸۷۰ DM19431 تاملي بر پيمان جهاني مهاجرت/ مهريار داشاب، سارا داورپور.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎69، زمستان: ص ۱۴۱-‎۱۷۴.
۳۷۸۷۱ DM19432 ضوابط حاکم بر توقيف هواپيما در مقررات ايران و بين الملل/ مجتبي اشراقي آراني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎69، زمستان: ص ۱۷۵-‎۲۰۲.
۳۷۸۷۲ DM19433 ابطال گواهي ثبت اختراع به عنوان سلب مالکيت غيرمستقيم در حقوق سرمايه گذاري خارجي/ ابراهيم رهبري، مهدي شهابي، سروش فلاحتي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎69، زمستان: ص ۲۰۳-‎۲۳۳.
۳۷۸۷۳ DM19434 شمول تحريم ها به عنوان قواعد آمره برتر در ارجاع به قانون حاکم/ عصمت گلشني، سيدمهدي حسيني مدرس.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎69، زمستان: ص ۲۳۳-‎۲۵۸.
۳۷۸۷۴ DM19435 از آرمان گرايي تا واقع گرايي؛ سيري در مباني حقوق بين الملل/ سيدعلي حسيني آزاد، مهشيد آجلي لاهيجي، مجيد زحمتکش.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎69، زمستان: ص ۲۵۹-‎۲۹۳.
۳۷۸۷۵ DM19436 تاثير شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ايجاد امنيت و عدالت کيفري بين المللي/ امرالدين حجازي، محمدعلي صلح چي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۹-‎۴۶.
۳۷۸۷۶ DM19437 راهبرد گروه اقدام مالي (FATF) در قبال پولشويي در فوتبال/ سيدمصطفي مشکات.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۴۷-‎۷۹.
۳۷۸۷۷ DM19438 تحليل وضعيت مقدمه بودن جرمي براي جرم ديگر در حقوق کيفري ايران/ مسعود بسامي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۸۱-‎۱۰۲.
۳۷۸۷۸ DM19439 نقش نهاد تعدد جرم در تعيين مجازات جايگزين هاي حبس؛ تخفيف يا تشديد؟/ ابراهيم زارع، محمدابراهيم شمس ناتري، مجتبي قاسمي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۱۰۳-‎۱۲۸.
۳۷۸۷۹ DM19440 ايده هاي نوآورانه و انديشه هاي مجرمانه: مرز تامين مالي جمعي و تامين مالي تروريسم/ علي عسگري مروت … [و ديگران].- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۵۷.
۳۷۸۸۰ DM19441 حمايت از بزهديده غيرمستقيم قتل عمدي در حقوق ايران و اسناد بين المللي/ سيروس پرويزي، رحيم داورنيا.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۵.
۳۷۸۸۱ DM19442 هستي شناسي اصول بنيادين دادرسي کيفري/ عباس تدين، زينب باقري نژاد.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۱۸۷-‎۲۱۹.
۳۷۸۸۲ DM19443 مطالعه تطبيقي احتکار در حقوق کيفري ايران و افغانستان/ اميد رستمي غازاني، محمد زکي هاشمي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۲۲۱-‎۲۵۱.
۳۷۸۸۳ DM19444 ضرورت بازنگري در ملاک و آيين جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرايند دادرسي کيفري ايران/ علي آقابابائي بخشايش … [و ديگران].- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۲۵۳-‎۲۷۸.
۳۷۸۸۴ DM19445 ارزيابي منصفانه بودن قرار بازداشت موقت در مرحله تعقيب کيفري در نظام حقوقي ايران و آمريکا/ حسنعلي موذن زادگان، حسين غلامي، سيروس ضرغامي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎34، بهار: ص ۹-‎۳۰.
۳۷۸۸۵ DM19446 مباني و جلوه هاي قرآني سياست جنايي مشارکتي/ عبدالملک وحيدي، مهدي شيدائيان، سيدمحمود ميرخليلي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎34، بهار: ص ۳۱-‎۶۱.
۳۷۸۸۶ DM19447 اساسي سازي نسبي دادرسي منصفانه در قانون اساسي مشروطه/ نسرين مهرا، غلامرضا قلي پور.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎34، بهار: ص ۶۳-‎۹۷.
۳۷۸۸۷ DM19448 تحول در نظام کيفردهي در پرتو فرآيند تمدن/ هادي رستمي، فرهاد ميرزائي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎34، بهار: ص ۹۹-‎۱۳۱.
۳۷۸۸۸ DM19449 مباني استقلال وکيل و روند حق دفاع در پرتو تحولات تقنيني ايران/ نادر ديوسالار، علي نجفي توانا.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎34، بهار: ص ۱۳۳-‎۱۶۳.
۳۷۸۸۹ DM19450 چالش هاي دادرسي جرائم ورشکستگي به تقصير و تقلب در حقوق ايران/ حسن حاجي تبار فيروزجائي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎34، بهار: ص ۱۶۵-‎۱۸۶.
۳۷۸۹۰ DM19451 جنبه عمومي جنايت در حقوق کيفري ايران؛ از تحولات قانوني تا چالش هاي حقوقي – قضايي/ علي نظري، حسين آقابابائي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎34، بهار: ص ۱۸۷-‎۲۱۶.
۳۷۸۹۱ DM19452 مصلحت گرايي در عفو يا تبديل مجازات محکومان به حبس هاي غيرتعزيري/ امير اعتمادي، مهران زالي پور مداب.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎34، بهار: ص ۲۱۷-‎۲۴۴.
۳۷۸۹۲ DM19546 بررسي استقلال نهاد قضاوت و وکالت از منظر فقه اماميه و حقوق ايران و حقوق بين الملل/ اباالفضل سليميان، غلامرضا ايزدپناه، سعيد احمديان.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎11، زمستان: ص ۷-‎۲۹.
۳۷۸۹۳ DM19547 مطالعه تطبيقي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي از منظر فقه اماميه و حقوق ايران و حقوق بين الملل/ افشين مجاهد.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎11، زمستان: ص ۳۰-‎۴۷.
۳۷۸۹۴ DM19548 بررسي فقهي – حقوقي اصل حسن نيت در قراردادهاي تجاري/ سميه آهنگران، حميد روستايي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎11، زمستان: ص ۴۸-‎۵۹.
۳۷۸۹۵ DM19549 بررسي تطبيقي آثار عقد باطل و فاسد در حقوق ايران، افغانستان و فرانسه/ محمدمهدي کريمي نيا، عليرضا شجاعي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎12، بهار: ص ۷-‎۳۶.
۳۷۸۹۶ DM19550 حدود تمکين زوجه و موارد سقوط نفقه در فقه شيعه و اهل تسنن و حقوق/ عبدالجبار زرگوش نسب، معصومه افشاري.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎12، بهار: ص ۳۷-‎۶۲.
۳۷۸۹۷ DM19551 اصل حسن نيت و انصاف در تفسير قراردادها در حقوق ايران و انگلستان/ فرزاد کرمي کلمتي، رضاحسين گندمکار.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎12، بهار: ص ۶۳-‎۸۲.
۳۷۸۹۸ DM19552 بررسي تطبيقي غفلت از قاعده لاضرار در فقه و رويه قضايي کيفري/ مصطفي احمدي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎12، بهار: ص ۸۳-‎۱۰۴.
۳۷۸۹۹ DM19553 فروش قرآن با رويکردي به ديدگاه علامه حلي و مقايسه آن با آراي فقيهان متقدم، متاخر و معاصر/ حسين جعفري، علي به روش، نرجس خاتون سرحدي نسب.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎12، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۱۹.
۳۷۹۰۰ DM19554 بازخواني قاعده نفي سبيل در دولت مدرن اسلامي/ محمدرضا دانش شهرکي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎12، بهار: ص ۱۲۰-‎۱۴۰.
۳۷۹۰۱ DM19555 تبيين اثر و نقش توسعه در پرتو حقوق بين الملل اقتصادي/ مهدي ميهمي، مرضيه فتحي برناجي، محمدعلي قدوسي لطف آباد.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎12، بهار: ص ۱۴۱-‎۱۵۸.
۳۷۹۰۲ DM19556 عدالت و ابواب فقهي آن در فقه اسلامي/ سجاد سمندري.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎12، بهار: ص ۱۵۹-‎۱۸۳.
۳۷۹۹۶ DM19557 توجيه اصل عدم توجه ايرادات در حقوق براتي از منظر فقهي/ احمد اسفندياري، غلامعلي سيفي زيناب.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎63، بهار: ص ۱۱-‎۳۶.
۳۷۹۹۷ DM19558 تحليل حقوقي نقش زمان در تحقق جرم، تعيين کيفر و اعمال آن/ ياور جلائيان صالح … [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎63، بهار: ص ۳۷-‎۶۲.
۳۷۹۹۸ DM19559 بررسي تفاوت هاي ارث فرزند در حقوق ايران و انگلستان/ امين جوادي، داود نصيران.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎63، بهار: ص ۶۳-‎۹۰.
۳۷۹۹۹ DM19560 بررسي جايگاه حقوق تربيتي کودک در فقه و قانون مدني/ جواد سرخوش، سميه ناويان.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎63، بهار: ص ۹۱-‎۱۰۸.
۳۸۰۰۰ DM19561 مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهي حقوقي تعدد زوجات/ رحمت الله سعيدي گراغاني، محمدرضا کيخا، حيدر اميرپور.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎63، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۳۶.
۳۸۰۰۱ DM19562 سلب صلاحيت عمومي مبتني بر حجيت خبر واحد/ وحيد شيخ عليا لواساني، عباسعلي صالحي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎63، بهار: ص ۱۳۷-‎۱۴۸.
۳۸۰۰۲ DM19563 خاستگاه تناسب موضوع و حکم در طريق استنباط احکام فقهي/ مهري قاسمي، سيدمحمدمهدي احمدي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎63، بهار: ص ۱۴۹-‎۱۷۰.
۳۸۰۰۳ DM19564 تحليل و نقد رويکردهاي رقيب و اشکالات وارده بر تئوري فقه نظام/ مجيد نورزاد کوهساره، حميد مسجدسرائي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎63، بهار: ص ۱۷۱-‎۱۹۴.
۳۸۰۰۴ DM19565 جنبه عمومي جنايات عمدي در فقه و حقوق کشورهاي اسلامي با تاکيد بر حقوق ايران/ روح الله اکرمي، مسعود حيدري.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎64، تابستان: ص ۱۱-‎۴۰.
۳۸۰۰۵ DM19566 ماهيت و آثار رضايت زيان ديده در فقه اماميه و حقوق ايران/ علي تقي پوريان، جواد نيک نژاد، مهدي اسماعيلي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎64، تابستان: ص ۴۱-‎۵۴.
۳۸۰۰۶ DM19567 بررسي فقهي و حقوقي اقرار در فضاي مجازي/ شهربانو پورباقر، سيدعسگري حسيني مقدم، سيدحسين ابراهيميان.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎64، تابستان: ص ۵۵-‎۷۶.
۳۸۰۰۷ DM19568 بررسي تطبيقي مباني و تاثير ايمان بر اعتبار شهادت در ديدگاه مذاهب خمسه/ علي خالقي، داود سيفي قره يتاق، قاسم اسلامي نيا.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎64، تابستان: ص ۷۷-‎۱۱۲.
۳۸۰۰۸ DM19569 چالش هاي اسراف در قتل در حقوق ايران/ ابوالحسن شاکري، فاطمه علي نژاد مير.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎64، تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۰.
۳۸۰۰۹ DM19570 نفقه زوجه و مقاصد شريعت/ سيده فاطمه محمودي، علي اکبر ايزدي فرد، عابدين مومني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎64، تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۴۴.
۳۸۰۱۰ DM19571 امکان سنجي اجراي حد در سرقت اينترنتي/ احمد مرادخاني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎64، تابستان: ص ۱۴۵-‎۱۶۲.
۳۸۰۱۱ DM19572 ارزيابي ادله اثبات دعوا با رويکرد بر اعتبار اقناع وجدان قاضي در صدور حکم/ رحمان ولي زاده.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎64، تابستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۴.
۳۸۰۱۲ DM19573 جايگاه و تضمينات اصل برائت در حقوق اسلامي و حقوق عمومي با تاکيد بر آراي ديوان عدالت اداري/ مجتبي همتي، مهدي زينال زاده، امير سرمستي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎64، تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۸.
۳۸۰۱۳ DM19574 بررسي انتقادي مراحل تدرج مسئوليت کيفري اطفال و نوجوانان در جرايم تعزيري با نگاهي بر نظام حقوقي فرانسه/ محمدسعيد شفيعي.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۸-‎۱۸.
۳۸۰۱۴ DM19575 مباني مسئوليت مدني دولت در قبال آلودگي هاي زيست محيطي/ سيداحمد عسگري ارجنکي.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۹-‎۳۲.
۳۸۰۱۵ DM19576 بررسي روش هاي تحمل افکار و رفتار ديگران بر اساس تعاليم اسلامي/ شيرين شفيعي، محمدسعيد شفيعي.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۳۳-‎۴۱.
۳۸۰۱۶ DM19577 اثر قبض در عقود در ايران با تطبيق به فقه اماميه و حقوق کامن لا/ روح انگيز محمدي مقان لو، محمدرضا حبيبي مهر.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۴۰-‎۵۹.
۳۸۰۱۷ DM19578 بررسي رقابت غير منصفانه در حقوق موضوعه ايران با تطبيق به فقه اماميه و کنوانسيون پاريس/ حميد صمدي فرد، محمدرضا حبيبي مهر.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۶۰-‎۷۷.
۳۸۰۱۸ DM19579 بررسي تطبيقي حق کپي رايت در نظام حقوقي ايران و فرانسه/ سيداحمد عسگري ارجنکي.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۷۸-‎۸۷.
۳۸۰۱۹ DM19580 بررسي ماهيت بازاريابي شبکه اي (نتورک مارکتينگ) در ايران و مقايسه آن با کميسيون تجارت فدرال آمريکا (ftc)/ حميد صمدي فرد، فرشيد طيبي.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۸۹-‎۱۰۳.
۳۸۰۲۰ DM19581 قاعده پذيري تسبيب در متون فقهي و قوانين موضوعه ج.ا.ا/ سيدروح الله عقيق، ميثم نعمت الهي، مجتبي فرهمند.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، پاييز: ص ۱-‎۱۶.
۳۸۰۲۱ DM19582 حق بر سلامت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ سمن الله ويسي، علي اکبر گرجي ازندرياني.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، پاييز: ص ۱-‎۷.
۳۸۰۲۲ DM19583 زائل شدن مسئوليت کيفري در تسبيب/ محمدرضا سياپور … [و ديگران].- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، پاييز: ص ۱-‎۲۰.
۳۸۰۲۳ DM19584 بررسي رکن رواني در تسبيب/ ميثم ويسي، زهرا حبيبي، ميثم نعمت اللهي.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، پاييز: ص ۱-‎۲۰.
۳۸۰۲۴ DM19585 ابعاد و ارکان مجرمانه نقل و انتقال اموال غير منقول/ روح الله آهنگران.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، پاييز: ص ۱-‎۱۶.
۳۸۰۲۵ DM19586 مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در آمريکا/ ساسان احمدي.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، پاييز: ص ۱-‎۱۴.
۳۸۰۲۶ DM19587 اصل آزادي قراردادها در برخورد با محدويت هاي آن/ الهام احمدي بني.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، پاييز: ص ۱-‎۱۶.
۳۸۰۲۷ DM19588 نهاد خيرات و ندورات و عدالت ترميمي/ اسعد نوبخت، ميثم نعمت اللهي.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، پاييز: ص ۱-‎۱۲.
۳۸۰۲۸ DM19589 بررسي اصول و مباني حقوق رقابت بر اساس قوانين حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ حميد صمدي فرد، شيرين شفيعي، محمدسعيد شفيعي.- پژوهشنامه تطبيقي دادپيشگان. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، پاييز: ص ۱-‎۱۸.
۳۸۰۲۹ DM19590 آثار انحلال عقد منشا دين بر حواله؛ تحليل فقهي و حقوقي بند دوم ماده ۷۳۳ قانون مدني/ سيدحسين صفايي، محمدهادي جواهرکلام.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎1 (پياپي ‎53)، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۸.
۳۸۰۳۰ DM19591 مبنا و قلمرو حکم لزوم سوگند در دعوا بر متوفي/ مهدي حسن زاده.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎1 (پياپي ‎53)، بهار و تابستان: ص ۲۹-‎۵۱.
۳۸۰۳۱ DM19592 مباني ارزيابي نقش دادرس در اثبات دعواي مدني/ شعله هاشمي، سيدمحمدتقي علوي، ناصر مسعودي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎1 (پياپي ‎53)، بهار و تابستان: ص ۵۳-‎۷۲.
۳۸۰۳۲ DM19593 تحليل چگونگي تاثيرپذيري اعتبار قراردادي از واقعيت تاملي بر نوع ارتباط اعتبار و واقعيت تجربي – اجتماعي در حقوق/ نرگس خالقي، مهدي شهابي، عليرضا فصيحي زاده.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎1 (پياپي ‎53)، بهار و تابستان: ص ۷۳-‎۹۰.
۳۸۰۳۳ DM19594 مباني و جلوه هاي جايگزين هاي دادرسي کيفري اطفال و نوجوانان/ عباس منصورآبادي، هادي کرامتي معز، عليرضا کارگر شريف آباد.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎1 (پياپي ‎53)، بهار و تابستان: ص ۹۱-‎۱۱۴.
۳۸۰۳۴ DM19595 تحليلي بر مجازات تبعي ارتداد از ديدگاه فقه اسلام و قوانين کيفري ايران/ مرضيه ناصري، داود داداش نژاد دلشاد، مرتضي براتي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎1 (پياپي ‎53)، بهار و تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۵۴.
۳۸۰۳۵ DM19596 امکان اعمال جايگزين هاي تعقيب کيفري نسبت به اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق ايران و فرانسه/ عرفان باباخاني، افشين عبداللهي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎1 (پياپي ‎53)، بهار و تابستان: ص ۱۵۵-‎۱۸۲.
۳۸۰۳۶ DM19597 احسان بر خود/ حسين هوشمند فيروزآبادي … [و ديگران].- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎1 (پياپي ‎53)، بهار و تابستان: ص ۱۸۳-‎۲۰۹.
۳۸۰۳۷ DM19598 سازوکار و کيفيت استناد به سياست هاي کلي نظام در ديوان عدالت اداري/ رضا بکشلو، هادي طحان نظيف.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎1 (پياپي ‎53)، بهار و تابستان: ص ۲۱۱-‎۲۴۴.
۳۸۰۳۸ DM19599 تحليل مفاد و آثار نظريه جعل و تقرير در تبيين ماهيت شرط/ عليرضا عالي پناه، سيدحميدرضا مليحي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎1 (پياپي ‎53)، بهار و تابستان: ص ۲۴۵-‎۲۷۳.
۳۸۰۳۹ DM19600 تاملي بر مفهوم برابري در نظام حقوقي ايران با رويکردي به اسناد فراملي/ معين صباحي گراغاني، ابوالفضل رنجبري، غلامحسين مسعود.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎1 (پياپي ‎53)، بهار و تابستان: ص ۲۷۵-‎۲۹۵.
۳۸۰۴۰ DM19601 تحليل حقوقي حمايت از مالکين برند در برابر استفاده غيرمنصفانه/ مصطفي مظفري، مريم امينيان.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و دوم، شماره ‎1 (پياپي ‎53)، بهار و تابستان: ص ۲۹۷-‎۳۱۱.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up