تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفندماه 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفندماه 97

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۲۰۶۴ DM14037 آيين کشف و ابراز دليل در فضاي مجازي/ مصطفي السان، محمدرضا منوچهري.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎2 (پياپي ‎18)، پاييز و زمستان: ص. ۷-‎۳۰.
۳۲۰۶۵ DM14038 کنترل تحت نظر در حقوق کيفري ايران و فرانسه/ علي القاصي مهر، علي جاني پور، شهرام ابراهيمي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎2 (پياپي ‎18)، پاييز و زمستان: ص. ۳۱-‎۵۳.
۳۲۰۶۶ DM14039 برساخت اجتماعي اراذل و اوباش (چالش هاي مفهومي طرح مبارزه با اراذل و اوباش از منظر جرم شناسي فرهنگي)/ فرهاد الله وردي، محمد فرجيها.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎2 (پياپي ‎18)، پاييز و زمستان: ص. ۵۵-‎۸۰.
۳۲۰۶۷ DM14040 چالش حقوقي اجراي قاعده عدم مصونيت سران دولت ها نزد ديوان کيفري بين المللي: با تاکيد بر پرونده عمرالبشير/ معصومه اماميان، ستار عزيزي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎2 (پياپي ‎18)، پاييز و زمستان: ص. ۸۱-‎۱۰۲.
۳۲۰۶۸ DM14041 نقد سياست کيفري تقنيني و قضايي ايران در جرم انگاري و تعيين کيفر شکار و صيد گونه هاي جانوري/ امين جعفري، اصغر احمدي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎2 (پياپي ‎18)، پاييز و زمستان: ص. ۱۰۳-‎۱۳۲.
۳۲۰۶۹ DM14042 پيشگيري از جرايم خونين يقه سرخ ها/ شهرداد دارابي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎2 (پياپي ‎18)، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۳-‎۱۵۴.
۳۲۰۷۰ DM14043 حضوري بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در ديوان کيفري بين المللي/ محمد حسين رمضاني قوام آبادي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎2 (پياپي ‎18)، پاييز و زمستان: ص. ۱۵۵-‎۱۸۲.
۳۲۰۷۱ DM14044 تروريسم و نظام عدالت کيفري: ديوان کيفري بين المللي يا دادگاه مختلط؟/ حجت سليمي ترکماني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎2 (پياپي ‎18)، پاييز و زمستان: ص. ۱۸۳-‎۲۰۹.
۳۲۰۷۲ DM14045 رويکرد بزه ديده شناسي قانوني نسبت به بزه ديدگي جنسي زنان (با نگاهي به قوانين کيفري و رويه قضايي)/ عباس شيخ الاسلامي، فرهاد شاهيده.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎2 (پياپي ‎18)، پاييز و زمستان: ص. ۲۱۱-‎۲۳۲.
۳۲۰۷۳ DM14046 جرم نقض حقوق ناشي از ثبت علائم تجاري در حقوق ايران با نگاهي به موافقت نامه تريپس/ جعفر نظام الملکي، حسنعلي موذن زادگان.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎2 (پياپي ‎18)، پاييز و زمستان: ص. ۲۳۳-‎۲۵۸.
۳۲۰۷۴ DM14047 بررسي احکام اقرار در حق الله و حق الناس و تفاوت هاي آن/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، عبدالرضا شريفي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، بهار: ص. ۱۱-‎۳۴.
۳۲۰۷۵ DM14048 راهبردهاي حقوقي جبران کاهش ارزش پول در قراردادها با تکيه بر رويه قضايي/ فاطمه واشقاني، غلامعلي سيفي زيناب.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، بهار: ص. ۷۰-‎۹۱.
۳۲۰۷۶ DM14049 بررسي نظريه کيفر قصاص در فقه و حقوق با استناد به آيات قصاص/ زهرا مختاري، سيد علي هاشمي خانعباسي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، بهار: ص. ۱۰۹-‎۱۲۴.
۳۲۰۷۷ DM14050 تبيين ماهيت فقهي و حقوقي امتياز وام و تسهيلات بانکي/ محسن مقدم، محمدرضا غلامپور.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، بهار: ۱۲۴-‎۱۵۳.
۳۲۰۷۸ DM14051 مديريت شهري در شهر ياسوج با تاکيد بر حقوق شهروندي اسلامي/ محمد رحيمي.- حقوق ملل. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎27، پاييز: ص. ۱۵۱-‎۱۷۱.
۳۲۰۷۹ DM14052 اعتبار سنجي مرجحيت مخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار (موردپژوهي: نجاست خمر)/ عطيه عليزاده نوري، محمدتقي فخلعي، حسين صابري.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎3، پاييز: ۵۵۵-‎۵۸۰.
۳۲۰۸۰ DM14053 اصول و قواعد بنيادين فقهي حاکم بر مذاکره/ مهدي موحدي نيا، علي مظهر قراملکي، سيد محمد حسيني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۵۸۱-‎۶۰۶.
۳۲۰۸۱ DM14054 ماهيت فقهي و حقوقي نمايندگي مادر در دادرسي نفقه بر اساس قانون حمايت از خانواده (مصوب 1391)/ جواد حسين زاده، وحيده سادات حسيني، فرج الله هدايت نيا.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۶۲۹-‎۶۵۰.
۳۲۰۸۲ DM14055 مطالعه تطبيقي حکم هديه به قاضي در فقه مذاهب خمسه/ محمد عادل ضيائي، ايوب شافعي پور.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۶۵۱-‎۶۷۶.
۳۲۰۸۳ DM14056 مباني فلسفي اسقاط حق در فقه اسلامي و حقوق غرب/ ابراهيم تقي زاده.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۶۷۷-‎۷۰۶.
۳۲۰۸۴ DM14057 شرط توالي در قراردادهاي الکترونيکي/ محمد علي خادمي کوشا.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎3، پاييز: ۷۰۷-‎۷۳۰.
۳۲۰۸۵ DM14058 واکاوي تقدم وجوب حج يا وجوب نذر در صورت تزاحم/ سيد ابوالقاسم حسيني زيدي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۷۳۱-‎۷۵۰.
۳۲۰۸۶ DM14072 نقد حکم فقهي ليله الدفن (نماز وحشت) در انديشه فقيهان متاخر المتاخر و معاصر/ مصطفي همداني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۷۵۱-‎۷۷۵.
۳۲۰۸۷ DM14073 بررسي تطبيقي مباني مالکيت فکري در حقوق و فقه اماميه/ علي بيگ زاده، جعفر کوشا، سيدباقر ميرعباسي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۷۷۷-‎۷۹۷.
۳۲۰۸۸ DM14074 تاملي در نظريه تعييني بودن حق قصاص در قتل عمد/ سيد هاشم آل طه، احمد حاجي ده آبادي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۷۹۹-‎۸۱۹.
۳۲۰۸۹ DM14075 امکان سنجي مالکيت شخص حقوقي نسبت به عين موقوفه با رويکردي به نظر امام خميني (ره)/ سيد محمد تقي قبولي درافشان، مسعود جهاندوست دالنجان، ميثم شعيب.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۸۲۱-‎۸۴۷.
۳۲۰۹۰ DM14076 تسليحات کشتار جمعي در مقام مقابله به مثل از نظر فقه/ محمد ابراهيم الهيان، مجتبي الهيان، سيدعلي محمد يثربي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۸۴۹-‎۸۸۴.
۳۲۰۹۱ DM14077 تحليل فقهي و حقوقي رابطه باني و ناشر در اوراق مشارکت رهني/ علي اکبر جعفري ندوشن، اصغر زيرک باروقي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۸۸۵-‎۹۰۵.
۳۲۰۹۲ DM14078 نقدي بر ديدگاه مشهور فقها در رد شهادت تبرعي با تطبيق آن در فقه مذاهب اسلامي/ مهديه غني زاده، محمدرضا کيخا.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۹۰۷-‎۹۲۷.
۳۲۰۹۳ DM14079 بررسي تطبيقي وکالت و تفويض طلاق در فقه اماميه و اهل سنت (با نگاهي به نظام حقوقي ايران)/ احسان علي اکبري بابوکاني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۹۲۹-‎۹۴۷.
۳۲۰۹۴ DM14060 واکاوي موجبات ايجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامي/ محمد رسول آهنگران، امير احمدي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص. ۹-‎۲۵.
۳۲۰۹۵ DM14061 بررسي اعتبار نظر کارشناسي يا اهل خبره در اصول فقه/ حسين حيدري، سيامک بهارلويي، هرمز اسدي کوهباد.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص. ۲۷-‎۵۲.
۳۲۰۹۶ DM14062 تحليل تفاوت هاي حقوق زنان در فقه اماميه و ماده ۱۶کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان (با تمرکز بر حقوق يکسان زوجين در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن)/ مهناز سليمي، سيد محمد رضا آيتي، سيد هادي مهدوي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص. ۵۳-‎۷۵.
۳۲۰۹۷ DM14063 بررسي فقهي حقوقي تجسس و موارد استثنايي آن/ سيد هادي صالحي، سيد مهدي سيد مهدي صالحي، رضا نيکخواه سرنقي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص. ۷۷-‎۹۸.
۳۲۰۹۸ DM14064 نقش کتبي يا لفظي بودن قراردادها در امنيت شغلي از ديدگاه فقهي/ محمد صادق علمي، طيبه بلوردي طيبه بلوردي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص. ۹۹-‎۱۲۹.
۳۲۰۹۹ DM14065 مباني قاعده ابطال ناپذيري خون محترم با رويکردي به قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، طيبه احمدي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص. ۱۳۱-‎۱۵۹.
۳۲۱۰۰ DM14066 بررسي فقهي تاثير تکرار جرم بر مجازات در مباحث حدود با تاکيد بر ديدگاه فيض کاشاني در مفاتيح الشرائع/ عباس تقوائي، حسين صابري، حسين ناصري خاکي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎22، پاييز و زمستان: ص. ۹-‎۴۰.
۳۲۱۰۱ DM14067 بررسي مباني فقهي حقوقي اعاده حيثيت در امور کيفري/ فرانک حيدري دهاقاني، محمد نوذري.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎22، پاييز و زمستان: ص. ۴۱-‎۷۶.
۳۲۱۰۲ DM14068 شناخت علت در سرايت حکم از نص به موارد ديگر از نظر مذاهب اسلامي/ طه سميعي، سيد حسين واعظي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎22، پاييز و زمستان: ص. ۷۷-‎۱۱۹.
۳۲۱۰۳ DM14069 ممنوعيت مطلق شکنجه در نظام اخلاقي فايده گرا/ سيد حسين عليزاده طباطبايي، رحيم نوبهار، سيد محمدرضا آيتي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎22، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۱-‎۱۵۲.
۳۲۱۰۴ DM14070 واکاوي عقد رهن (از حيث لزوم و جواز) در فقه و قانون مدني/ مهدي معظمي گودرزي، مجيد رضا شيخي نصرابادي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎22، پاييز و زمستان: ص. ۱۵۳-‎۱۷۹.
۳۲۱۰۵ DM14071 نگاه واقع گرايانه به فلسفه کيفر در حقوق اسلامي و جايگاه پيشگيري در آن/ سيد محمود مير خليلي، علي صالحي، سيد دريد موسوي مجاب.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎22، پاييز و زمستان: ص. ۱۸۱-‎۲۱۰.
۳۲۱۰۶ DM14080 جريان قاعده اهم و مهم در اکراه به قتل/ رضا الهامي، حسن پور لطف اله.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص. ۹-‎۳۵.
۳۲۱۰۷ DM14081 واکاوي رويکرد حکومتي به خمس و زکات/ حسينعلي اميني، مسعود راعي، احمدرضا توکلي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص. ۳۷-‎۹۷.
۳۲۱۰۸ DM14082 تاملي در ضرورت احراز عسر و حرج در محاکم جهت صدور حکم و گواهي عدم امکان سازش در کليه طلاق ها/ علي اصغر حاتمي، مرضيه شرقي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص. ۶۵-‎۸۷.
۳۲۱۰۹ DM14083 بررسي فقهي حقوقي قراردادهاي مشارکت عمومي- خصوصي در نظام حقوقي ايران/ بهاره حسني، محمد حسين بياتي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص. ۸۹-‎۱۱۳.
۳۲۱۱۰ DM14084 تاثير جهل به قانون در مسئوليت کيفري از منظر قانون مجازات اسلامي/ محمد حسن حسني، سيد حسين شاهچراغ.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۵-‎۱۳۶.
۳۲۱۱۱ DM14085 عمد يا غير عمد بودن جنايت ناشي از سرايت/ سيده محبوبه حسني ابوالحسن کلايي، محمد محسني دهکلاني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۷-‎۱۵۹.
۳۲۱۱۲ DM14086 بررسي فقهي و حقوقي شرايط اخذ دير کرد در مطالبات معوق بانکي/ فرشيد رجبي، علي اکبر ايزدي فرد، علي اکبر جهاني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص. ۱۶۱-‎۱۸۴.
۳۲۱۱۳ DM14087 سياست جنايي در پيشگيري اجتماعي ناظر به منابع طبيعي و اراضي ملي/ عليرضا شکربيگي، غفور خوئيني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص. ۱۸۵-‎۲۱۷.
۳۲۱۱۴ DM14088 نقد حکم اختصاص جذام و برص به زوجه با تکيه بر نظر فيض کاشاني/ سميه صفايي، محسن رزمي، محمدرضا کاظمي گلوردي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص. ۲۱۹-‎۲۳۹.
۳۲۱۱۵ DM14089 قابليت توکيل اذن ولي قهري در عقد نکاح/ محمد عابدي، سيده سميه مرتضوي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص. ۲۴۱-‎۲۶۲.
۳۲۱۱۶ DM14090 نقش اصول حقوقي در رفع اجمال و سکوت حقوق ايران در پرتو ماده 3 آئين دادرسي مدني 1379/ مرجانه فياض بخش، ابومحمد عسگرخاني، سيد باقر مير عباسي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص. ۲۶۳-‎۲۸۱.
۳۲۱۱۷ DM14091 مبناي تحديد مسئوليت در خسارات مالي  ناشي از حوادث رانندگي (تبصره سه ماده 8 قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵)/ جليل قنواتي، صابر علايي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص. ۲۸۳-‎۳۰۶.
۳۲۱۱۸ DM14092 تأثير اختلاف دارين در فسخ نکاح از منظر فقه فريقين/ فراست محمدي بلبان اباد، امير حمزه سالارزايي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص. ۳۰۷-‎۳۲۸.
۳۲۱۱۹ DM14093 تصحيح اعمال ناقص در دادرسي مدني/ محمد مولودي، بيژن حاجي عزيزي، مهدي حمزه هويدا.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص. ۳۲۹-‎۳۵۷.
۳۲۱۲۰ DM14094 قلمرو حقوق همسر در روابط زناشويي از منظر فقه و حقوق خانواده/ سعيد نظري توکلي، فاطمه کراچيان ثاني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص. ۳۵۹-‎۳۷۷.
۳۲۱۲۱ DM14095 ابطال مزايده در قانون اجراي احکام مدني و آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي/ خليل احمدي، عليرضا احمدي.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۱-‎۲۶.
۳۲۱۲۲ DM14096 تاثير گذشت شاکي در فرآيند دادرسي و تعيين مجازات/ نغمه فرهود.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۲۷-‎۵۴.
۳۲۱۲۳ DM14097 ماهيت جرم/ طيبه فعال، محمد هادي صادقي.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۵۵-‎۷۶.
۳۲۱۲۴ DM14098 نوآوري هاي آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 درباره حقوق دفاعي متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي/ رجب گلدوست جويباري، عليرضا ميرکمالي، ژاله قبلي.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۷۷-‎۱۰۰.
۳۲۱۲۵ DM14099 تاثير انحلال موسسه بيمه بر پروانه بيمه گري/ پژمان محمدي، ناهيد بني رشيد.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۱۰۱-‎۱۳۰.
۳۲۱۲۶ DM14100 موانع حقوقي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت/ سيد محمد حسن ملائکه پورشوشتري، کامل حميد.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۱۳۱-‎۱۵۸.
۳۲۱۲۷ DM14122 رابطه ي دموکراسي و دادرسي اساسي (مطالعه ي موردي آمريکا)/ فردين مرادخاني، يونس فتحي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎20، تابستان: ص. ۱-‎۲۲.
۳۲۱۲۸ DM14123 مفهوم قانون گذاري در آراي فقهي و حقوقي سيد محمد باقر صدر/ حسين اميني پزوه، سيد عليرضا حائري، حامد نيکونهاد.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎20، تابستان: ص. ۲۳-‎۴۸.
۳۲۱۲۹ DM14124 رهيافت مولف گرا در تفسير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ سجاد افشار.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎20، تابستان: ص. ۴۹-‎۷۰.
۳۲۱۳۰ DM14125 الگوي تبليغات انتخاباتي ايران در پرتو مولفه هاي تبليغات انتخاباتي شايسته/ سيد احمد حبيب نژاد، حديثه داوودي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎20، تابستان: ص. ۷۱-‎۹۱.
۳۲۱۳۱ DM14126 در آمدي تطبيقي بر ضرورت توسعه ي دعاوي کامل در حقوق اداري ايران/ مسلم آقايي طوق.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎20، تابستان: ص. ۹۳-‎۱۱۲.
۳۲۱۳۲ DM14127 سازوکار مطلوب نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر مقررات دولتي از بستر نظارت ديوان عدالت اداري/ خيرالله پروين، محمد امين ابريشمي راد.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎20، تابستان: ص. ۱۱۳-‎۱۳۴.
۳۲۱۳۳ DM14101 کارکرد روش هاي پيش بيني تکرار جرم در اعطاي آزادي مشروط/ مهري برزگر.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۹-‎۳۶.
۳۲۱۳۴ DM14102 مطالعه سنجشي جنين آزاري در سامانه کيفري ايران و ايالات متحده آمريکا/ سيد مصطفي مشکات.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۳۷-‎۶۵.
۳۲۱۳۵ DM14103 معيار مسئوليت کيفري ناشي از عمل غير در نظام کيفري ايران و مصر/ حميد محمدي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۶۷-‎۹۵.
۳۲۱۳۶ DM14104 مطالعه تطبيقي جرم غير عمدي در حقوق ايران و فرانسه/ محمود روح الاميني.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۹۷-‎۱۳۰.
۳۲۱۳۷ DM14105 نظام عدالت کيفري و مسئوليت نقض موازين حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه توسط شرکت هاي تجاري/ پوريا عسکري.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۱۳۱-‎۱۶۲.
۳۲۱۳۸ DM14106 دفاع مقابله به مثل از منظر رويه محاکم کيفري بين المللي/ ناديا باقري، مجتبي جاني پو، مهين سبحاني.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۱۶۳-‎۱۹۶.
۳۲۱۳۹ DM14107 حمايت از منافع عمومي حقوق کيفري؛ مطالعه تطبيقي ايران و برخي کشورها/ محمود صابر، محمد جعفر حبيب زاده، امين آقايي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۱۹۷-‎۲۲۴.
۳۲۱۴۰ DM14108 قانون جزاي عرفي و نقش آن در شکل گيري حقوق کيفري ايران/ مهدي صبوري پور، ايرج خليل زاده.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۲۲۵-‎۲۵۵.
۳۲۱۴۱ DM14109 واکنش کيفري در برابر نافرماني مدني/ عليرضا تقي پور، فاطمه متقي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۲۵۷-‎۲۸۵.
۳۲۱۴۲ DM14110 تحليل فرايندهاي تحصيل اقرار نادرست در مرحله تحقيقات پليسي/ جمشيد غلاملو.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۲۸۷-‎۳۱۸.
۳۲۱۴۳ DM14111 اعتبار راي کيفري خارجي در مرحله تحقيقات مقدماتي/ حسن پور بافراني، ابراهيم شريفي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۹-‎۳۳.
۳۲۱۴۴ DM14112 تعارض اقارير در باب قتل/ خسرو مومني، حسن پور لطف الله.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۳۵-‎۵۸.
۳۲۱۴۵ DM14113 اثر محکوميت زدايي و کيفرزدايي قاعده درء در جنايات موجب قصاص با رويکردي به قانون مجازات اسلامي1392/ احمد مرتاضي، امير اميران بخشايش.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۵۹-‎۸۷.
۳۲۱۴۶ DM14114 پيشگيري وضعي تقنيني از جرم شکنجه/ مهدي شيداييان، سيد جعفر اسحاقي، زهرا رجايي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۸۹-‎۱۲۳.
۳۲۱۴۷ DM14115 نگرشي جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر/ عبدالرضا جوان جعفري، محمد صالح اسفندياري بهرآسمان.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۱۲۵-‎۱۵۷.
۳۲۱۴۸ DM14116 تحليل فقهي- حقوقي تداخل جنايات عمدي با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي 1392/ حسن مرادي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۲۳۱-‎۲۶۴.
۳۲۱۴۹ DM14117 جايگاه و حدود اختيارات دادستان در نظام رسيدگي کيفري/ محمد خليل صالحي، علي افراسيابي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۱۹۱-‎۲۳۰.
۳۲۱۵۰ DM14118 بررسي تعدد نتيجه و مقايسه آن با تعدد جرم/ علي اصغر اعظمي، مسعود حيدري، محمد جواد جعفري.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۱۵۹-‎۱۸۹.
۳۲۱۵۱ DM14119 بازخواني تحليلي- انتقادي مفهوم اقامه حد و تعطيل حد/ حسين خدايار، رحيم نوبهار.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۲۶۵-‎۲۹۷.
۳۲۱۵۲ DM14120 دلايل و مباني حقوقي تاسيس دادگاه هاي کيفري مختلط (بين المللي شده) از منظر  داخلي و بين المللي/ حسين مير محمد صادقي، علي رحمتي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۲۹۹-‎۳۲۹.
۳۲۱۵۳ DM14121 اصحاب دعوي خصوصي ناشي از جرم و جانشينان آن ها/ خيرالله هرمزي، سيد حجت علوي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۳۳۱-‎۳۵۷.
۳۲۱۵۴ DM14128 حق شرط کشورهاي اسلامي و اروپايي بر کنوانسيون رفع اشکال هرگونه تبعيض عليه زنان در چارچوب نظام حقوقي حق شرط و موازين مرتبط به آن/ هيبت الله نژندي منش، سارا داورپور.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱۴، زمستان: ص. ۱۱-‎۵۶.
۳۲۱۵۵ DM14129 واکاوي نقش اسرائيل در انتشار و بازتوليد نژادپرستي در محيط بين الملل/ محمدرضا اقارب پرست، آزاده زينوند لرستاني.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱۴، زمستان: ص. ۵۷-‎۷۸.
۳۲۱۵۶ DM14130 حمايت از کارگران زن در پرتوي مفهوم کار شايسته: بررسي حقوق ايران و هند/ زهرا دانش ناري.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱۴، زمستان: ص. ۷۹-‎۱۰۴.
۳۲۱۵۷ DM14131 مداخله بشردوستانه شوراي امنيت در محيط زيست از منظر حقوق بين الملل/ محمدرضا امينيان.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱۴، زمستان: ص. ۱۰۵-‎۱۳۲.
۳۲۱۵۸ DM14140 موازنه افشاي حريم خصوصي خانوادگي چهره هاي مشهور در رسانه ها و آزادي بيان در رويه نهادهاي قضايي/ امير مقامي، ناديا عطاران.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎2، تابستان: ص. ۳۱۱-‎۳۳۱.
۳۲۱۵۹ DM14141 استقلال استخدامي قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران/ حسين بابايي، ولي رستمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎2، تابستان: ص. ۳۳۰-‎۳۵۰.
۳۲۱۶۰ DM14142 رويه قضايي ديوان کيفري بين المللي در گزينش پرونده هاي ارجاعي/ سهيلا کوشا، اسماعيل طهمورثي، فاطمه سوهانيان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎2، تابستان: ص. ۳۵۱-‎۳۶۷.
۳۲۱۶۱ DM14143 تاثير الزامات حقوق بشري بر بارداري و زايمان ايمن/ حميد الهوئي نظري، مريم عبيدي نيا.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎2، تابستان: ص. ۳۶۹-‎۳۸۸.
۳۲۱۶۲ DM14144 تحليلي بر موارد و شرايط تشکيل جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسلامي؛ موضوع اصل ۶۹ قانون اساسي ج.ا.ا/ محمد مظهري، مرتضي قاسم آبادي، علي رضا ناصري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎2، تابستان: ص. ۳۸۹-‎۴۰۸.
۳۲۱۶۳ DM14145 تحديد حدود بستر و زير بستر درياي خزر با اتکا به اصل انصاف/ ميثم آرائي درونکلا، ساسان صيرفي، عباس کوچ نژاد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎2، تابستان: ص. ۴۰۹-‎۴۲۹.
۳۲۱۶۴ DM14146 نقش ديوان بين المللي دادگستري در برقراري حاکميت بين المللي قانون/ محمود حاجي زاده، هيبت اله نژندي منش، محمدحسين زارعي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎2، تابستان: ص. ۴۳۱-‎۴۴۸.
۳۲۱۶۵ DM14147 اثرپذيري حقوق داخلي از قواعد و هنجارهاي حقوق بين الملل/ علي سهرابلو، رضا طجرلو، بهمن ساعدي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎2، تابستان: ص. ۴۴۹-‎۴۷۰.
۳۲۱۶۶ DM14148 دفاع مصونيت دولت پس از پذيرش ارجاع اختلاف به داوري بين المللي/ ستار عزيزي، وحيد بذار.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎2، تابستان: ص. ۴۷۱-‎۴۹۰.
۳۲۱۶۷ DM14149 نقش دادرس در تحکيم حقوق بنيادين با تاکيد بر آراي دادگاه قانون اساسي/ خيراله پروين، اميرحسين معزالديني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎2، تابستان: ص. ۴۹۱-‎۵۱۱.
۳۲۱۶۸ DM14150 معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري در فراز و نشيب انعقاد و اعتبار در اتحاديه اروپا/ راحله سيد مرتضي حسيني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎2، تابستان: ص. ۵۱۳-‎۵۳۱.
۳۲۱۶۹ DM14151 بررسي تفصيلي مفهوم آب هاي تاريخي در حقوق بين الملل درياها/ سيد باقر ميرعباسي، مهدي کيخسروي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎2، تابستان: ص. ۵۳۱-‎۵۵۱.
۳۲۱۷۰ DM14152 الگوي رژيم پارلماني در نظام مبتني بر حاکميت الهي و ولايت فقيه در جمهوري اسلامي ايران/ محمد مهدي رسکتي، علي بابايي مهر.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎2، تابستان: ص. ۵۵۳-‎۵۷۱.
۳۲۱۷۱ DM14153 پيشگيري و جبران خسارت زيست محيطي در مديريت سوخت مصرف شده هسته اي/ ارحام هاشم پور، عليرضا آرش پور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎2، تابستان: ص. ۵۷۳-‎۵۸۹.
۳۲۱۷۲ DM14154 حمله نظامي عربستان به يمن از نگاه حقوق بين المللي بشردوستانه/ سيد اصغر جعفري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎2، تابستان: ص. ۵۹۱-‎۶۱۱.
۳۲۱۷۳ DM14155 جبران خسارات جرائم زيست محيطي در حقوق بين الملل و حقوق ايران/ امين جعفري، اصغر احمدي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎2، تابستان: ص. ۶۱۳-‎۶۳۳.
۳۲۱۷۴ DM14132 اقدامات پليس در پيشگيري از وقوع جرايم کودکان و نوجوانان/ حسين غلامي، حسنعلي موذن زادگان، مسلم جمشيدي.- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۱۴۹-‎۱۷۲.
۳۲۱۷۵ DM14133 تبيين نقش پليس ترميمي در شرمساري پيشگيرانه از تکرار جرم/ نصيبه ابراهيمي، کيومرث کلانتري، دکتر صفري کاکرودي.- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۲۲۹-‎۲۵۰.
۳۲۱۷۶ DM14134 خلاءهاي قانوني پليس در ايستگاه هاي بازرسي انتظامي/ شهرام مدني، مهدي مقيمي.- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۲۵۱-‎۲۷۲.
۳۲۱۷۷ DM14135 بررسي جرم شناختي علل سرقت هاي توام با خشونت/ صابر اميني خانه برق، مسعود مرشدي، الله قلي اسماعيلي پور.- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۱۱۱-‎۱۳۸.
۳۲۱۷۸ DM14136 بررسي رابطه ي بي نظمي فضاي شهري و تجربه بزه ديدگي زنان در يزد/ مهران پارسا مهر، عاطفه عبدي نژاد.- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۱۳۹-‎۱۶۰.
۳۲۱۷۹ DM14137 بررسي عوامل موثر بر ارتکاب جرائم خشن و خاص در بين مجرمين در زندان شهرستان سيرجان بين سال هاي 1390 تا ۱۳۹۵/ اعظم عليزاده، زهرا ذاکري نصرآبادي، اکبر سليمي.- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎3، پاييز.
۳۲۱۸۰ DM14138 عدالت ترميمي در پرتو مسئوليت مدني ضابطين/ زينب نجفي… [و ديگران].- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۲۱۳-‎۲۴۸.
۳۲۱۸۱ DM14139 مباني توجيهي استفاده از سلاح غيرکشنده در تعقيب متهمان/ علي مودتي، عابدين صفري کاکرودي، مسعود بيرانوند.- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۲۴۹-‎۲۷۸.
۳۲۱۸۲ DM14156 تاثير انديشه هاي اقتصادي در توزيع مسئوليت؛ نظريه سببيت نسبي/ حسين اسکندري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۵۶۷-‎۵۸۶.
۳۲۱۸۳ DM14157 تحليل جبران هاي قرارداد معارض/ عليرضا باريکلو.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۵۸۷-‎۶۰۶.
۳۲۱۸۴ DM14158 مباني عدم امکان رجوع بيمه گذار به بيمه گر اتکايي با تاکيد بر رويه قضايي انگليس و آمريکا/ حسن پاک طينت.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۶۰۷-‎۶۲۳.
۳۲۱۸۵ DM14159 ماهيت حقوقي وعده اجراي تعهدات طبيعي/ ناهيد جوانمرادي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۶۲۵-‎۶۴۳.
۳۲۱۸۶ DM14160 گذري بر داوري مبتني بر انصاف و کدخدامنشي در حقوق تطبيقي/ عبدالله خدابخشي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۶۴۵-‎۶۶۱.
۳۲۱۸۷ DM14161 مطالعه تطبيقي مفهوم ضمان در حقوق اسلامي، مسئوليت مدني در حقوق رومي- ژرمني و Tort در کامن لا/ احمد ديلمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۶۶۳-‎۶۸۲.
۳۲۱۸۸ DM14162 بررسي نهاد انتقال حقوق ديني در ايران، انگليس و اسناد بين المللي/ سيد عزت الله عراقي، حسين جلالي، محمدرضا پيرهادي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۶۸۳-‎۷۰۱.
۳۲۱۸۹ DM14163 تحليل حقوقي اوراق مشارکت: اوراق مشارکت؛ اوراقي غيربازاري/ احد قلي زاده منقوطاي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۷۰۳-‎۷۲۲.
۳۲۱۹۰ DM14164 شروط تحميلي در قراردادهاي حمل و نقل هوايي/ عباس کريمي، خشايار اسفندياري فر.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص.۷۲۳-‎۷۴۲.
۳۲۱۹۱ DM14165 موضوع و ماهيت تعهد داور/ عباس ميرشکاري، محسن سليمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۷۴۳-‎۷۵۹.
۳۲۱۹۲ DM14166 مسائل سياستي بدخيم و لزوم بازنگري راهبردي در الگوهاي سنتي روابط دولت ـ ملت در ايران/ علي کريمي (مله).- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱۵، پاييز: ص. ۱-‎۳۹.
۳۲۱۹۳ DM14167 بررسي انتقادي مناسبات حکومت و مردم آراء خواجه نظام الملک، با تاکيد بر مفهوم عدالت و قدرت/ نيره دلير.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱۵، پاييز: ص. ۴۱-‎۷۶.
۳۲۱۹۴ DM14168 مسئله مشروعيت در نظريه مردم سالاري ديني آيت الله خامنه اي/ محمد باقر خرمشاد، پرويز اميني.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱۵، پاييز: ص. ۱۰۷-‎۱۳۵.
۳۲۱۹۵ DM14169 بازسازي نظريه دولت نزد ژيل دلوز/ احمد خالقي دامغاني، محسن جمشيدي.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱۵، پاييز: ص. ۱۳۷-‎۱۶۱.
۳۲۱۹۶ DM14170 بررسي بي ثباتي سياسي و ائتلاف هاي دولت سوز در مصر پسا انقلابي بر مبناي نظريه بازي ها/ فائز دين پرستي صالح، زهرا رمضاني.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱۵، پاييز: ص. ۱۶۳-‎۲۰۵.
۳۲۱۹۷ DM14171 کاوشي در نظام حقوق اداري صدور مجوز هنرهاي نمايشي در ايران/ وحيد آگاه.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۹-‎۳۷.
۳۲۱۹۸ DM14172 نظريه هاي مربوط به ماهيت حقوق اموال عمومي/ محمد جواد رضايي زاده، مهدي بابايي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۳۹-‎۶۱.
۳۲۱۹۹ DM14173 کژتابي مفهومي نظارت در نظام حقوقي ايران/ جعفر شفيعي سردشت، علي اکبر گرجي ازندرياني، جواد فاضلي نژاد.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۶۳-‎۸۸.
۳۲۲۰۰ DM14174 بررسي علمي و عملي قانون تعيين تکليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري/ حسن علي عبدالهي، محمد بهنام.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۸۹-‎۱۰۸.
۳۲۲۰۱ DM14175 آسيب شناسي همکاري ميان سازماني در حفاظت محيط زيست در حقوق اداري ايران/ مسعود فريادي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۱۰۹-‎۱۳۱.
۳۲۲۰۲ DM14176 مطالعه اي در ساختار و صلاحيت آمبود زمان درنظام حقوقي ترکيه و پاکستان/ علي محمد فلاح زاده، اميرحسين رستگار مقدم، محسن شريعتي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۱۳۳-‎۱۵۶.
۳۲۲۰۳ DM14177 ارزيابي جايگاه مولفه هاي حقوق فرهنگي در نظام توسعه فرهنگي کشور/ اسماعيل کاوسي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۱۵۷-‎۱۸۰.
۳۲۲۰۴ DM14178 صلاحيت ديوان محاسبات کشور در پاسداري از بيت المال با نگاهي به نقش نظارت ديوان بر شهرداري ها/ فردين مرادخاني، فرشيد بنده علي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۱۸۱-‎۲۰۴.
۳۲۲۰۵ DM14179 تحليل اقتصادي حقوق: تامين حداقل رفاه، تقليل اختلاس/ آيت مولايي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۲۰۵-‎۲۲۷.
۳۲۲۰۶ DM14180 نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان/ سيد مجتبي واعظي، سيد محمد حسيني.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۲۲۹-‎۲۵۱.
۳۲۲۰۷ DM14181 نقش مشارکت شهروندان و کارمندان در تصميم‌گيري هاي اداري مطلوب/ نادر ميرزاده کوهشاهي، حسن رضايي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎1۷، زمستان: ص. ۹-‎۳۰.
۳۲۲۰۸ DM14182 ضرورت توسعه قلمرو اجرايي قانون برگزاري مناقصات پس از اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ عبدالرضا برزگر، تهمينه رحماني.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎1۷، زمستان: ص. ۳۱-‎۵۲.
۳۲۲۰۹ DM14183 تحليل نظارت انتظامي بر ماموران مالياتي در پرتو اصول دادرسي مالياتي/ مهدي رضايي، محسن شريعتي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎1۷، زمستان: ص. ۵۳-‎۷۴.
۳۲۲۱۰ DM14184 خصوصي سازي خدمات عمومي در نظام حقوق اقتصادي ايران، فرانسه و انگلستان/ حيدر محمدنژاد.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎1۷، زمستان: ص. ۷۵-‎۱۰۱.
۳۲۲۱۱ DM14185 نقش نظام اداري در ارتقاي نظام پاسخگويي (مورد مطالعه: ادارات کل استان تهران)/ غلامحسين مسعود… [و ديگران].- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎1۷، زمستان: ص. ۱۰۳-‎۱۲۹.
۳۲۲۱۲ DM14186 نظارت اساسي دادگاه عالي قانون اساسي مصر بر اعمال يک جانبه اداري/ جواد تقي زاده، مرتضي نجابت خواه، وحيد باکويي کتريمي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎1۷، زمستان: ص. ۱۳۱-‎۱۵۴.
۳۲۲۱۳ DM14187 حمايت از حقوق زباني در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر/ سيد احمد حبيب نژاد، زهرا دانش ناري.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎1۷، زمستان: ص. ۱۵۵-‎۱۷۹.
۳۲۲۱۴ DM14188 حق برخورداري از وکيل در رسيدگي هاي اداري در ايران و فرانسه/ سعيد خاني والي زاده.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎1۷، زمستان: ص. ۱۸۱-‎۲۰۶.
۳۲۲۱۵ DM14189 تحليل حقوقي چالش هاي نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي بر مصوبات قوه مجريه/ بابک درويشي، فرشته کاظم زاده نظري.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎1۷، زمستان: ص. ۲۰۷-‎۲۳۷.
۳۲۲۱۶ DM14190 امکان سنجي تراکم زدايي از تهران با اجرايي نمودن انتقال يا تفکيک پايتخت (مطالعه تطبيقي برخي کشورها)/ محمد زرشگي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎1۷، زمستان: ص. ۲۳۹-‎۲۶۷.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up