تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر 98

 

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۲۸۸۷ DM14808 ابعاد اخلاقي مقررات حفاظت اطلاعات عمومي و تاثير آن بر قوانين ايران و حقوق شهروندي در فضاي سايبر/ علي آرمان، اکبر وروايي، محمدجواد جعفري.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎30، زمستان: ص. ۱۲۰-‎۱۳۶.
۳۲۸۸۸ DM14809 مطالعه تطبيقي محرمانگي اطلاعات مبتلايان به اچ آي وي در قوانين ايالت هاي مختلف آمريکا/ سيد رضا احسان پور، هادي عظيمي گرکاني، مديحه هاشم پور.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎30، زمستان: ص. ۷۰-‎۸۷.
۳۲۸۸۹ DM14810 ماهيت حقوقي ادغام شرکت هاي تجاري: مطالعه تطبيقي در فقه اماميه، حقوق ايران و مصر/ سيد علي رضوي، سيد محمد رضوي، محمدرضا پاسبان.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص. ۳-‎۳۲.
۳۲۸۹۰ DM14811 تاثير تفليس در معاملات معوض در حقوق ايران/ عليرضا فصيحي زاده… [و ديگران].- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص. ۳۳-‎۶۰.
۳۲۸۹۱ DM14812 اعتبارات عقلايي در تحليل مبناي شخصيت حقوقي/ قاسم نخعي پور، محمدعلي سعيدي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص. ۶۱-‎۸۹.
۳۲۸۹۲ DM14813 مباني فقهي ـ حقوقي خيار ناشي از تجزيه تعهد قراردادي و کارکردهاي آن/ احمد مرتاضي، مهدي صفرخاني.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص. ۹۱-‎۱۱۸.
۳۲۸۹۳ DM14814 نظريه واقعه حقوقي بودن ماهيت تنفيذ در فقه و حقوق ايران/ سيد ابوالقاسم نقيبي، الهام مغزي نجف آبادي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص. ۱۱۹-‎۱۳۸.
۳۲۸۹۴ DM14815 تحليل فقهي و حقوقي شرط فاسخ در عقد وقف/ سيد مهدي قريشي، محمد حسن جوادي، حامد رحماني.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص. ۱۳۹-‎۱۶۱.
۳۲۸۹۵ DM14816 واکاوي چگونگي انعقاد حواله (با رويکرد نقد ماده 72۵ قانون مدني)/ محسن مهديان، احمد باقري.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص. ۱۶۳-‎۱۸۸.
۳۲۸۹۶ DM14817 نقدي بر تئوري ماهيت معاوضي نفقه زوجه/ مرتضي حاجي پور، اصغر زيرک باروقي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص. ۱۸۹-‎۲۱۱.
۳۲۸۹۷ DM14818 بررسي قواعد تسليط و لاضرر در تعامل پادگان هاي نظامي با املاک مجاور/ جمال نيک کار، محمود امامي نمين.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص. ۲۱۳-‎۲۴۰.
۳۲۸۹۸ DM14819 ترديد در مورد معامله/ عليرضا عالي پناه، عباس ماجدي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص. ۲۴۱-‎۲۶۹.
۳۲۸۹۹ DM14820 بازخواني حق حبس (اعتبارسنجي کارايي حق حبس با توجه به قلمرو عملياتي آن)/ مصطفي شاهبازي… [و ديگران].- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص. ۲۷۱-‎۲۹۶.
۳۲۹۰۰ DM14821 ارزيابي مباني فقهي مسئوليت مدني/ حسين هوشمند فيروزآبادي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎19، بهار و تابستان: ص. ۲۹۷-‎۳۲۸.
۳۲۹۷۳ DM14822 تحليل دستور عدم احياي بيماران فاقد حيات مستقر با استناد به ماده 372 ق.م.ا/ طه زرگريان، مجيد قورچي بيگي، اعظم مهدوي پور.- پزشکي قانوني ايران. ‎۱۳۹۸، سال بيست و پنجم، شماره ‎2، بهار: ص. ۲-‎۵.
۳۲۹۷۴ DM14823 کاربرد ويرتوپسي در کشف جرم و مقايسه آن با اتوپسي/ مسعود قادي پاشا… [و ديگران].- پزشکي قانوني ايران. ‎۱۳۹۸، سال بيست و پنجم، شماره ‎2، بهار: ص. ۲-‎۷.
۳۲۹۷۵ DM14824 ماهيت جائفه در گستره فقه و حقوق کيفري (نقد و پيشنهاد اصلاح ماده 711 ق.م.ا)/ طه زرگريان، مجيد قورچي بيگي، اعظم مهدوي پور.- پزشکي قانوني ايران. ‎۱۳۹۸، سال بيست و پنجم، شماره ‎2، بهار: ص. ۲-‎۱۰.
۳۲۹۷۶ DM14825 ارزيابي پرونده هاي قصور بيهوشي ارجاع يافته به مرکز پزشکي قانوني اصفهان طي سال هاي ۹۴-1388/ بهجت کشاورز… [و ديگران].- پزشکي قانوني ايران. ‎۱۳۹۸، سال بيست و پنجم، شماره ‎2، بهار: ص. ۲-‎۵.
۳۲۹۸۴ DM14905 ماهيت صدور سفته در فقه اماميه/ عليرضا عالي پناه، حميدرضا حبيبي.- پژوهش نامه ميان رشته اي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎13، پاييز و زمستان: ص. ۱-‎۲۴.
۳۲۹۸۵ DM14906 تحليل فقهي-حقوقي برخي از مواد قرارداد مشارکت مدني بانکي/ غلامرضا مصباحي مقدم، محمد حسين نعمتي.- پژوهش نامه ميان رشته اي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎13، پاييز و زمستان: ص. ۲۵-‎۴۶.
۳۲۹۸۶ DM14907 اصل آزادي قراردادي با نگاهي به آيه 29 سوره نساء/ محمد رسول آهنگران، نويد امساکي.- پژوهش نامه ميان رشته اي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎13، پاييز و زمستان: ص. ۴۷-‎۶۸.
۳۲۹۸۷ DM14908 بازپژوهي فقهي حقوقي در تقسيم اعمال حقوقي/ احمد باقري، محمدعلي راغبي، مصطفي درزي رامندي.- پژوهش نامه ميان رشته اي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎13، پاييز و زمستان: ص. ۶۹-‎۹۱.
۳۲۹۸۸ DM14909 بررسي حکم فقهي مالکيت مراتع و واگذاري آن در فقه اماميه/ سيد علي حسيني، مهدي عرفانيان.- پژوهش نامه ميان رشته اي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎13، پاييز و زمستان: ص. ۹۳-‎۱۱۹.
۳۲۹۸۹ DM14910 واکاوي ادله اثبات ضمان منافع مستوفات در فقه و حقوق اماميه/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، مهدي سعيدي.- پژوهش نامه ميان رشته اي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎13، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۱-‎۱۳۹.
۳۲۹۹۰ DM14911 ماهيت و مبناي قلمرو نظريه عمومي ارش و مقايسه آن با نظريه تقليل ثمن در کنوانسيون وين/ حميدرضا بهروزي زاد، نجادعلي الماسي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۲۱۳-‎۲۴۱.
۳۲۹۹۱ DM14912 بررسي مفهوم جنون در فقه فريقين با تاملي در نگرش قانون مجازات اسلامي/ محسن ملکي افضلي، مينا سعيدي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۲۴۳-‎۲۷۱.
۳۲۹۹۲ DM14913 بازپژوهشي اعتبار ابرا به شرط عوض در مذاهب فقهي/ محمدتقي عباسي اندواري، ابراهيم عبدي پور فرد.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۲۷۳-‎۲۹۴.
۳۲۹۹۳ DM14914 نگرشي بر وضعيت ضمانت نفقه زوجه/ اصغر زيرک باروقي، مرتضي حاجي پور.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۲۹۵-‎۲۱۶.
۳۲۹۹۴ DM14915 تجديد بناي پايه هاي نظري فقه اباضيه در دوره معاصر/ ابراهيم قاسمي، رضا اسفندياري (اسلامي).- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۳۱۷-‎۳۳۸.
۳۲۹۹۵ DM14916 تحديد مفهومي و امکان سنجي سلب حق از ديدگاه فقها/ فاطمه افشاري، حميد اسدي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۳۳۹-‎۳۶۲.
۳۲۹۹۶ DM14917 بررسي احکام کنترل مواليد و پيشگيري از بارداري، با رويکردي بر ضرورت افزايش و بحران پيري جمعيت/ جمال نيک کار، محمود امامي نمين.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۳۶۳-‎۳۸۲.
۳۲۹۹۷ DM14952 ارجاع بارنامه دريايي به شروط قرارداد اجاره کشتي؛ در جستجوي قصد طرفين/ مسعود اربابي، نويد حاتمي پور.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۰.
۳۲۹۹۸ DM14953 قواعد حاکم بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در مناطق آزاد تجاري/ گودرز افتخار جهرمي، ابراهيم رضواني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۱-‎۴۱.
۳۲۹۹۹ DM14954 بررسي تطبيقي تحولات حقوق حاکم بر مسئوليت مبتني بر توليد/ عليرضا باريکلو.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۳-‎۶۸.
۳۳۰۰۰ DM14955 مفهوم بشريت در آيينه مکاتب حقوق بين الملل؛ جدال رويکرد مديريت گرا در برابر طرح انساني شدن/ ابراهيم بيگ زاده، اسماعيل تاور.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۶۹-‎۹۲.
۳۳۰۰۱ DM14956 آسيب شناسي جرم انگاري مصاديق فساد اداري در افغانستان؛ با نگاهي به کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد/ سيدمحمد حسيني، محمديحيي بلاغت.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۹۳-‎۱۱۰.
۳۳۰۰۲ DM14957 مطالعه تطبيقي شرايط و فرايندهاي انتخاب و انتصاب قضات در نظام هاي حقوقي ايالت متحده امريکا و فرانسه/ ولي الله حيدرنژاد، سيدمحمدمهدي غمامي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۴۰.
۳۳۰۰۳ DM14958 مبناي حقوقي الزام به پرداخت خسارت مشترک دريايي/ حسين رحماني … [و ديگران].- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۵۵.
۳۳۰۰۴ DM14959 ليسانس اجباري به مثابه تمهيدي براي کنترل رقابتي ادغام ها؛ نگرشي تطبيقي در حقوق اتحاديه اروپا و ايران/ ابراهيم رهبري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۷۵.
۳۳۰۰۵ DM14960 نقش زيان ديده در بروز خسارت در حقوق مسئوليت بين المللي/ سيدقاسم زماني، وحيد بذار.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۷۷-‎۱۹۴.
۳۳۰۰۶ DM14961 حق بر اداره مطلوب از منظر منشور حقوق بنيادين اتحاديه اروپا و منشور حقوق شهروندي ايران/ حجت سليمي ترکماني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۱۶.
۳۳۰۰۷ DM14962 تحولات و رويکرد قضايي سن مسئوليت کيفري در کشورهاي مختلف جهان/ سيدمحمد صدري … [و ديگران].- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۱۷-‎۲۳۷.
۳۳۰۰۸ DM14963 مطالعه تطبيقي جايگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکميت؛ ادغام در سيستم قضايي يا سيستم اجرايي و بدنه دولت/ نسرين طباطبائي حصاري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۵۹.
۳۳۰۰۹ DM14964 نابرابري بين پدر و مادر ايراني در انتقال تابعيت به فرزندان/ ابراهيم عبدي پور فرد، سعيد چاچ.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۶۱-‎۲۷۸.
۳۳۰۱۰ DM14965 مطالعه تطبيقي ساختار تنظيم و نظارت بيمه در ايالات متحده امريکا و ايران/ مهرنوش کيال … و ديگران.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۷۹-‎۲۹۵.
۳۳۰۱۱ DM14966 قاعده ارائه سند حمل و حق مطالبه تحويل کالا در بارنامه و اسناد مشابه؛ مطالعه تطبيقي کامن لا، حقوق انگلستان و ايران/ کورش مجدزاده خانداني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۹۷-‎۳۲۳.
۳۳۰۱۲ DM14967 مطالعه تطبيقي تاثير مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر در قانون اساسي افغانستان و در تحقق اهداف حقوق بشري در اين کشور/ نادر مرداني، غلام سخي اکبري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۲۵-‎۳۴۶.
۳۳۰۱۳ DM14968 روش هاي ارزيابي خسارت بر اساس کنوانسيون بيع بين المللي 1980 و بررسي تطبيقي آن با حقوق ايران، فرانسه، انگليس و اصول حقوق قرارداد اروپايي/ سيدعباس موسوي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۴۷-‎۳۶۲.
۳۳۰۱۴ DM14969 مطالعه تطبيقي تکاليف سهام داران کنترل کننده در قبال سهام داران اقليت در حقوق ايران و انگليس/ احمد يوسف زاده، سروش رستم زاد اصلي، محمود صابري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۶۳-‎۳۸۶.
۳۳۰۱۵ DM14946 قواعد حاکم بر ورود و خروج سرمايه گذار خارجي در بازار سرمايه ايران/ نرگس باقري مطلق، حميدرضا صالحي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۱۴، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۱۹.
۳۳۰۱۶ DM14947 رژيم حقوقي حاکم بر واردات و صادرات کالاهاي نفتي در ايران با نگاهي تطبيقي/ سيدنصراله ابراهيمي، زهرا کريمي فرد.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۱۴، پاييز و زمستان: ص ۲۱-‎۴۴.
۳۳۰۱۷ DM14948 معامله و دعواي حقوقي مبتني بر دستکاري بازار اوراق بهادار/ ابراهيم عبدي پور فرد، محمد صادقي، فرشته قنبري.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۱۴، پاييز و زمستان: ص ۴۵-‎۶۷.
۳۳۰۱۸ DM14949 تبيين معيار ارزيابي رکن حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني/ علي رضايي، ميلاد اميري.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۱۴، پاييز و زمستان: ص ۶۹-‎۹۹.
۳۳۰۱۹ DM14950 چالش جايگاه نظري و عملي حقوق بشر در نظام بانک جهاني/ حجت سليمي ترکماني، پيمان شهبازي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۱۴، پاييز و زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۳۰.
۳۳۰۲۰ DM14951 بيمه هزينه هاي قضايي: الگويي براي توانمندسازي شهروندان/ محمد منصوري بروجني، سيدناصر سلطاني.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۱۴، پاييز و زمستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۰.
۳۳۰۲۱ DM14918 ديوان بين المللي کيفري، ماهيت سلبي مسئوليت کيفري و بازتاب آن در قوانين کيفري ايران/ محمدعلي اردبيلي، محمدهادي نادري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎85، بهار: ص ۱۱-‎۳۴.
۳۳۰۲۲ DM14919 بررسي تطبيقي تقصير نابخشودني زيان ديدگان ممتاز در حوادث رانندگي و کار/ حسن باديني، فرناز فروزان بروجني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎85، بهار: ص ۳۵-‎۵۹.
۳۳۰۲۳ DM14920 مدل اشميتي حقوق بين الملل؛ خودسازگي مفهومي و نابسندگي مبنايي/ سيدمحمد قاري سيدفاطمي، مريم حاجي عرب.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎85، بهار: ص ۶۱-‎۹۶.
۳۳۰۲۴ DM14921 بهره برداري تجاري از شهرت درگذشتگان/ عباس ميرشکاري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎85، بهار: ص ۹۷-‎۱۲۰.
۳۳۰۲۵ DM14922 خدمات کارگري در سازمان جهاني تجارت/ محمدحسين رمضاني قوام آبادي، مهدي عليزاده.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎85، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۴۶.
۳۳۰۲۶ DM14923 از ماوروماتيس در فلسطين تا جزاير مارشال: تاملي در تحول مفهوم اختلاف در رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري/ هادي آذري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎85، بهار: ص ۱۴۷-‎۱۶۸.
۳۳۰۲۷ DM14924 مکان يابي مقررات کيفري در فقه و پيامدهاي روش شناختي آن/ رحيم نوبهار.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎85، بهار: ص ۱۶۹-‎۱۹۳.
۳۳۰۲۸ DM14925 چالش هاي نظام مسئوليت زيست محيطي دولت حامي در قبال آلودگي هاي ناشي از معدن کاوي در بستر عميق دريا/ زهرا محمودي کردي، منا محمدعليان.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎85، بهار: ص ۱۹۵-‎۲۱۸.
۳۳۰۲۹ DM14926 تحليل حقوقي موافقت نامه هاي تجاري منطقه اي در چارچوب سازمان تجارت جهاني/ صادق ضيائي بيگدلي، محمدمهدي اسدي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎85، بهار: ص ۲۱۹-‎۲۴۴.
۳۳۰۳۰ DM14927 اصل مشارکت عمومي براي حفظ منابع آبي در آئينه قوانين و مقررات/ صابر نياوراني، افسون غفوري رانکوهي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎85، بهار: ص ۲۴۵-‎۲۷۲.
۳۳۰۳۱ DM14928 آسيب شناسي کارکرد مراجع سياست گذار و تصميم گير در حوزه آموزش عالي/ محمد جلالي، کيومرث قنبري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎85، بهار: ص ۲۷۳-‎۲۹۲.
۳۳۰۳۲ DM14929 تحليل درک قانوني/ سيدسعيد مومني، سيدحکمت اله عسکري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎85، بهار: ص ۲۹۳-‎۳۲۰.
۳۳۰۳۳ DM14930 انواع روش دسترسي به دادرس اساسي با تاکيد بر دادخواهي اساسي/ غزاله فريدزاده، محمدحسن کبگاني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎85، بهار: ص ۳۲۱-‎۳۴۸.
۳۳۰۳۴ DM14931 گستره مستثنيات ممنوعيت تجزيه تعهد در حقوق ايران و برخي نظام هاي حقوقي ديگر/ عبدالحميد فرزانه، کوروش چرخي کوهگرد.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎85، بهار: ص ۳۴۹-‎۳۷۱.
۳۳۰۳۵ DM14932 مباني مسئوليت مدني ناشي از نقض تعهدات پولي/ گودرز افتخار جهرمي، مهدي الهويي نظري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎8۶، تابستان: ص ۱۱-‎۴۲.
۳۳۰۳۶ DM14933 مطالعه تطبيقي ضمانت اجراي غيرمنصفانگي شروط قراردادي در ايران، ايالات متحده امريکا و اتحاديه اروپا/ سيدحسين صفايي، نگار شمالي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎8۶، تابستان: ص ۴۳-‎۷۰.
۳۳۰۳۷ DM14934 مفهوم قرينه و نقش آن در فهم معناي يک متن مبتني بر مباحث الفاظ علم اصول/ سيدمصطفي محقق داماد، محمد عبدالصالح شاه نوش فروشاني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎8۶، تابستان: ص ۷۱-‎۹۷.
۳۳۰۳۸ DM14935 سهام بدون حق راي و شرايط سلب و تحديد حق راي سهام (با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگلستان)/ محمدرضا پاسبان، شقايق بهشتي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎8۶، تابستان: ص ۹۹-‎۱۱۸.
۳۳۰۳۹ DM14936 ارکان و شرايط صحت شرط خسارت قراردادي وجه التزام در قراردادهاي بانکي/ عباس قاسمي حامد، اميرحسين آبادي، سيدمحسن حسيني پويا.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎8۶، تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۵.
۳۳۰۴۰ DM14937 اخلاقيات دروني قانون در انديشه لون فولر/ حسين رحمت اللهي، فاطمه يزدي زاده البرز.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎8۶، تابستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۸.
۳۳۰۴۱ DM14938 تحليل اقتصادي خسارت صرفا اقتصادي/ منصور اميني، رضا دريائي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎8۶، تابستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۱.
۳۳۰۴۲ DM14939 نيابت قضايي در حقوق کيفري ايران/ ابوالحسن شاکري، سيدرضا فقيهي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎8۶، تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۱۵.
۳۳۰۴۳ DM14940 مطالعه تطبيقي حقوق غيرمالي زوج در حقوق ايران و فرانسه/ غلامعلي سيفي زيناب، مهرانگيز شاهمرادي زواره.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎8۶، تابستان: ص ۲۱۷-‎۲۳۹.
۳۳۰۴۴ DM14941 آثار حقوقي الحاق ايران به موافقت نامه تريپس/ معصومه صد خسروي، توکل حبيب زاده.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎8۶، تابستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۳.
۳۳۰۴۵ DM14942 امکان سنجي گذار به حقوق طبيعي در روابط بين الملل/ هادي محمودي، رضا حميدزاده.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎8۶، تابستان: ص ۲۶۵-‎۲۹۰.
۳۳۰۴۶ DM14943 ماهيت و موضوعات حقوقي کليدي موافقت نامه پاريس در خصوص تغييرات اقليمي/ اعظم اميني، حجت ميان آبادي، احسان دريادل.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎8۶، تابستان: ص ۲۹۱-‎۳۲۵.
۳۳۰۴۷ DM14944 حق بر داشتن سواد رسانه اي/ مهناز بيات کميتکي، زين العابدين يزدان پناه.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎8۶، تابستان: ص ۲۷-‎۳۵۲.
۳۳۰۴۸ DM14945 تاثير متقابل مسئوليت کيفري و مسئوليت مدني/ فريد محسني، رضا انصاري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎8۶، تابستان: ص ۳۵۳-‎۳۷۹.
۳۳۰۴۹ DM14970 مفهوم سلب آزادي غير کيفري و انواع آن از منظر کنوانسيون اروپايي حقوق بشر/ محمد مهدي برغي، نسرين مهرا.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎1 (پياپي ‎19)، بهار و تابستان: ص. ۷-‎۲۷.
۳۳۰۵۰ DM14971 بررسي کيفيت مشدده سردستگي و شرايط تحقق آن در حقوق ايران و آمريکا/ الهام حيدري.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎1 (پياپي ‎19)، بهار و تابستان: ص. ۱۹-‎۵۶.
۳۳۰۵۱ DM14972 مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در نظام کيفري ايران و آلمان/ منصور رحمدل.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎1 (پياپي ‎19)، بهار و تابستان: ص. ۵۷-‎۸۰.
۳۳۰۵۲ DM14973 بررسي تطبيقي جرم تباني در دادگاه هاي کيفري بين المللي/ سيد مصطفي موسوي، مهين سبحاني، مجتبي جاني پور.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎1 (پياپي ‎19)، بهار و تابستان: ص. ۸۱-‎۱۱۴.
۳۳۰۵۳ DM14974 تعزيرات منصوص شرعي در قانون مجازات اسلامي در پرتو اصل قانونمندي حقوق کيفري/ حسين سليماني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎1 (پياپي ‎19)، بهار و تابستان: ص. ۱۰۵-‎۱۳۳.
۳۳۰۵۴ DM14975 راهکارهاي معماري براي پيشگيري از وقوع جرم در مجموعه هاي مسکوني باز در سطح ساختمان مسکوني (نمونه هاي مورد مطالعه: مسکن بسيجيان تالش، مسکن مهر رشت و مسکن ارکيد گلسار رشت)/ سيد امين سيدين… [و ديگران].- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎1 (پياپي ‎19)، بهار و تابستان: ص. ۱۲۵-‎۱۶۴.
۳۳۰۵۵ DM14976 مباني و موقعيت وکالت از متهم در اسناد بين المللي و نظام عدالت کيفري ايران/ مرتضي عارفي، جليل اميدي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎1 (پياپي ‎19)، بهار و تابستان: ص. ۱۶۵-‎۱۸۸.
۳۳۰۵۶ DM14977 تجاوز جنسي و تعارض جنسيتي/ اکبر نوروزي، حسن عالي پور.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎1 (پياپي ‎19)، بهار و تابستان: ص. ۱۸-‎۲۸.
۳۳۰۵۷ DM15010 موانع فراروي ايجاد الگوي مطلوب ماهواره تلويزيوني در نظام حقوقي ايران/ سيدقاسم زماني، بهناز احمدوند.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۹-‎۳۹.
۳۳۰۵۸ DM15011 رهيافت متن گرايي در تفسير حقوقي؛ با تاکيد بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ محمدجواد جاويد، سجاد افشار.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۳۹-‎۶۰.
۳۳۰۵۹ DM15012 نسبت سنجي اصل الزام به بيان دلايل تصميمات و حاکميت قانون/ مهدي رضايي، نيما خسروي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۶۱-‎۸۶.
۳۳۰۶۰ DM15013 نقش دکترين خرق حجاب در تعيين تابعيت سرمايه گذار خارجي در رويه داوري ايکسيد/ علي مقدم ابريشمي، حامد ضمامي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۸۷-‎۱۱۳.
۳۳۰۶۱ DM15014 انتقال ميان حوضه اي آب: مباني و چالش هاي حقوقي/ مسعود فريادي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۴۲.
۳۳۰۶۲ DM15015 صيانت گري و مشارکت افزايي: واکاوي تاثير کارويژه هاي حق بر آزادي تجمع در مناسبات دولت و ملت/ آرين قاسمي، علي اکبر گرجي ازندرياني، سيدمحمدصادق احمدي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۸.
۳۳۰۶۳ DM15016 مهاجران محيط زيستي در حقوق بين الملل: از ابهام مفهومي تا فقدان چارچوب حقوقي/ ساسان مدرس سبزواري، سيدمحمدقاري سيدفاطمي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۵.
۳۳۰۶۴ DM15017 اساسي سازي حقوق خصوصي/ يوسف مولائي، مرتضي حاجي پور.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۲۰۹-‎۲۳۵.
۳۳۰۶۵ DM15018 تحولات معيار عقلايي بودن در نظارت قضايي ايالات متحده آمريکا/ خديجه شجاعيان.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۲۳۵-‎۲۵۹.
۳۳۰۶۶ DM15019 مستدل و مستند بودن آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري؛ ايراد در استناد به قانون اساسي/ عبدالمجيد سودمندي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۲۶۱-‎۲۸۹.
۳۳۰۶۷ DM15020 ارزيابي مفهومي قاعده آمره به مثابه برترين شاخص نظام ساز حقوق بين الملل/ محمدصالح عطار، عليرضا ابراهيم گل.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۲۹۱-‎۳۱۷.
۳۳۰۶۸ DM15021 تعارض حقوق فردي و اخلاق عمومي در پرتو رويه ديوان اروپايي حقوق بشر/ محمدرضا ويژه، رضوان پويا.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎62، بهار: ص ۹-‎۳۷.
۳۳۰۶۹ DM15022 بررسي حقوقي رويکرد ايکائو در مدرنيزه کردن کنوانسيون 1970 لاهه با تصويب پروتکل 2010 پکن/ هدايت الله شناسايي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎62، بهار: ص ۱۲۷-‎۱۵۴.
۳۳۰۷۰ DM15023 حمايت از زنان در برابر خشونت هاي جنسي و مبتني بر جنسيت در بحران پناهندگي اروپا از منظر کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان/ مهريار داشاب، سعيده مختارزاده.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎62، بهار: ص ۳۹-‎۷۰.
۳۳۰۷۱ DM15024 بن مايه هاي رومي حقوق عمومي/ پرهام مهرآرام، گودرز افتخارجهرمي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎62، بهار: ص ۷۱-‎۹۹.
۳۳۰۷۲ DM15025 ضرورت همسويي مجلس شوراي اسلامي با تعهدات بين المللي دولت در مقابله با جرايم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان/ فريده شايگان، اسماعيل رحماني کلاکوب.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎62، بهار: ص ۱۰۱-‎۱۲۵.
۳۳۰۷۳ DM15026 هيات منصفه ايراني؛ از هندسه اقتباس در مشروطيت تا هنر استحاله در جمهوري اسلامي/ قدرت الله رحماني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎62، بهار: ص ۱۵۵-‎۱۸۴.
۳۳۰۷۴ DM15027 مسئوليت دولت يا حکومت: تبيين مباني آن در آموزه هاي فقه و حقوق کيفري ايران/ حميد محمدي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎62، بهار: ص ۱۸۵-‎۲۱۵.
۳۳۰۷۵ DM15028 بررسي الزامات حقوقي زيست محيطي صنعت بالادستي نفت و گاز در اسناد بالادستي جمهوري اسلامي ايران/ علي مشهدي، حسن خسروشاهي، مريم سپردار.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎62، بهار: ص ۲۱۷-‎۲۴۲.
۳۳۰۷۶ DM15029 تحليلي تاريخي بر دوگانگي فرايند رسيدگي به دعاوي مسئوليت به طرفيت دولت در حقوق ايران/ مسلم آقايي طوق.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎62، بهار: ص ۲۴۳-‎۲۶۵.
۳۳۰۷۷ DM15030 اصول بنيادي حقوق جهاني ارتباطات: ميراث مشترک/ رويا معتمدنژاد.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎62، بهار: ص ۲۶۷-‎۲۹۱.
۳۳۰۷۸ DM15031 رويکرد تفسيري ديوان عالي کشور در حمايت از حقوق و آزادي ها با تاکيد بر آراي حقوقي/ رضا نجفي، علي اکبر گرجي ازندرياني، علي تقي زاده.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎62، بهار: ص ۲۹۳-‎۳۲۰.
۳۳۰۷۹ DM15032 تحليل حقوقي نسبت سنجي حق دسترسي عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندي با تاکيد بر نظام حقوقي ايران/ وجيهه محسني … [و ديگران].- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎62، بهار: ص ۳۲۱-‎۳۵۴.
۳۳۰۸۰ DM15033 ظرفيت هاي قانون اساسي ايران در افزايش مشارکت شهروندان در پرتو راهبردهاي حکمراني خوب/ صادق عليخاني، رضا اسلامي، صابر نياوراني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎40، تابستان: ص ۱۱-‎۳۱.
۳۳۰۸۱ DM15034 اجراي موقت معاهدات بين المللي در سازمان هاي بين المللي/ محمدرضا علي پور، اميرحسين خرمي روز.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎40، تابستان: ص ۳۳-‎۵۶.
۳۳۰۸۲ DM15035 پيشگيري موقعيت مدار از قاچاق کالا در قانون امور گمرکي/ سعادت سلاجقه، شهرام ابراهيمي، علي رضا سايباني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎40، تابستان: ص ۵۷-‎۷۶.
۳۳۰۸۳ DM15036 مطالعه تطبيقي مسئوليت کيفري جمعي در حقوق بين الملل کيفري و حقوق ايران/ حسين گرامي، محمدرضا شادمانفر.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎40، تابستان: ص ۷۷-‎۹۸.
۳۳۰۸۴ DM15037 تحليل تاثير ماهيت استخدامي کارکنان بانک ها در عناوين متفاوت جرايم ارتکابي؛ بايدها و نبايدها/ سيدحميدرضا ساداتي، حميد قربان پور.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎40، تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۲.
۳۳۰۸۵ DM15038 بررسي چالش هاي داوري الکترونيکي/ ابراهيم ياقوتي، ميترا کيواني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎40، تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۵۰.
۳۳۰۸۶ DM14978 علل زمينه ساز بزه ديدگي اطفال در پرتو نظريه خشونت خانگي (مورد مطالعه: شهر شيراز)/ سيد محمد مهدي ساداتي، زهرا محمودي صالح آباد.- پليس زن. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎30، بهار و تابستان: ص. ۵۶-‎۷۷.
۳۳۰۸۷ DM14979 عوامل بزهکاري زنان؛ اصلاح و بازپروري آنان/ سعيد عطازاده.- پليس زن. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎30، بهار و تابستان: ص. ۷۸-‎۹۶.
۳۳۰۸۸ DM14980 قاعده ي دراء و اصل برائت: مجراي شمول: اشتراک يا افتراق/ محمدعلي آقايي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۸۷، سال دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص. ۱۱-‎۱۷۷.
۳۳۰۸۹ DM14981 بررسي اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقايسه آن با حقوق ايران/ حيدر حسن زاده.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۸۷، سال دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص. ۱۰۱-‎۱۳۱.
۳۳۰۹۰ DM14982 سازمان همکاري منطقه اي آسياي جنوبي (سارک) و نقش آن در توسعه همکاري هاي منطقه اي/ مصطفي تقي زاده انصاري.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۸۷، سال دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص. ۱-‎۲۰.
۳۳۰۹۱ DM14983 نگاهي بر سيستم عدم تمرکز اداري در ايران/ محسن امامي قشلاق.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۸۷، سال دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص. ۱-‎۹.
۳۳۰۹۲ DM14984 تحليل حقوقي نفقه ي زوجه ي دائم موضوع ماده 1107 قانون مدني/ محمدهاشم صمدي اهري.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۸۷، سال دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص. ۱۳۳-‎۱۵۸.
۳۳۰۹۳ DM14985 نقد و بررسي راي شماره 146-29/11/1373 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي به شکايات شرکت هاي وابسته به بنياد جانبازان و مستضعفان/ علي انصاري، سيد محمد هادي راجي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۸۷، سال دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص. ۱-‎۱۲.
۳۳۰۹۴ DM14986 قلمرو بيطرفي در دادرسي کيفري/ مرتضي ناجي زواره.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۸۷، سال دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص. ۱۵۹-‎۱۷۸.
۳۳۰۹۵ DM14987 نقض حقوق صاحب علامت تجاري در حقوق ايران و انگلستان/ داود اندرز، الميرا بابايي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎32، تابستان: ص. ۱-‎۳۹.
۳۳۰۹۶ DM14988 اصل هم ترازي حقوق اصحاب دعوا در فرايند دادرسي هاي کيفري/ عباس تدين، محمدرضا خانجاني.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎32، تابستان: ص. ۴۱-‎۶۴.
۳۳۰۹۷ DM14989 اثرحجر بر مسئوليت امضا کنندگان اسناد تجاري با مطالعه تطبيقي درکنوانسيون هاي ژنو/ حيدر حسن زاه، محمد شجاعيان، سيد امين عسگري.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎32، تابستان: ص. ۶۵-‎۸۷.
۳۳۰۹۸ DM14990 کارکرد محوري حقوق نرم در نظام مندسازي فعاليت هاي فضايي توسط حقوق بين الملل فضاي ماوراء جو/ سيد محمد حسيني.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎32، تابستان: ص. ۸۹-‎۱۱۷.
۳۳۰۹۹ DM14991 اصول حاکم بر شرکت هاي تعاوني/ جليل مالکي، غلامعباس يوسفي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎32، تابستان.
۳۳۱۰۰ DM14992 قرار دستور موقت و رفع اثر از آن در دادگاه هاي خانواده (به لحاظ رويکردهاي نوين قانون حمايت از خانواده مصوب ۱۳۹۱)/ ميرمرتضي ميرحسين زاده‌کشتلي، محمد عالم زاده.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎32، تابستان: ص. ۱۴۳-‎۱۷۸.
۳۳۱۰۱ DM14993 مشارکت جامعه مدني در سياست جنايي با تاکيد بر سياست جنايي ايران/ سيد حسين حسيني، طاهره محمود سلطاني.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎32، تابستان: ص. ۱۷۹-‎۲۱۷.
۳۳۱۰۲ DM14994 مطالعه تطبيقي شرايط ثبت علامت تجاري/ محمدحسين کريمي، عباس کريمي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎32، تابستان: ص. ۱-‎۷.
۳۳۱۰۳ DM14995 خسارت ناشي از کاهش ارزش پول در حقوق ايران و انگلستان/ سميه تفقدي زارع.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎33،پاييز: ص. ۱-‎۲۴.
۳۳۱۰۴ DM14996 گستره عمل تقنيني در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ حميد ششگل، شيرين قاسمي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎33،پاييز: ص. ۲۵-‎۵۵.
۳۳۱۰۵ DM14997 تناقضات حاکميت، منافع ملي و اصل مداخله بشردوستانه در تحولات ليبي، بحرين و سوريه/ مير ابراهيم صديق، سيد عبدالمحمد موسوي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎33،پاييز: ص. ۵۷-‎۹۶.
۳۳۱۰۶ DM14998 واکاوي چالش هاي ديه زن، با مطالعه تطبيقي فقه اماميه و سياست کيفري ايران/ مهدي جوهري، طاهره عابدي تهراني، جلال جعفري.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎33،پاييز: ص. ۹۷-‎۱۱۴.
۳۳۱۰۷ DM14999 پيشگيري از بزهکاري اطفال با رويکرد خانواده و مدرسه مدار در سياست جنايي ايران/ داود کرمي، سامان عبدالهي، منوچهر عبدالهي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎33،پاييز: ص. ۱۱۵-‎۱۳۹.
۳۳۱۰۸ DM15000 مطالعه مراحل قصد انشاء و چگونگي ابراز آن در فقه اماميه و قانون مدني مصر/ صادق مرادي، سيد مهدي موسوي، عباس اصغرزاده گنجي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎33،پاييز: ص. ۱۴۱-‎۱۶۷.
۳۳۱۰۹ DM15001 سياست جنايي ايران در خصوص مواد مخدر روان گردان با توجه به کنوانسيون هاي بين المللي و قانون جديد اصلاحات کنترل مواد مخدر (مطالعه موردي: در حوزه پژوهشي در زندان قزل حصار)/ غلامرضا مهدوي، محمود قيوم.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎33،پاييز: ص. ۱۶۹-‎۲۰۷.
۳۳۱۱۰ DM15002 آسيب شناسي درجه بندي هشت گانه مجازات هاي تعزيري/ محمد ابراهيم شمس ناتري، هادي کرامتي معز.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎33،پاييز: ص. ۲۰۹-‎۲۳۱.
۳۳۱۱۱ DM15003 ساز و کار نظارت مالي بر احزاب در حقوق موضوعه ايران/ مونا احمدي، سيد محمد هاشمي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎3۴، زمستان: ص. ۱-‎۲۵.
۳۳۱۱۲ DM15004 مسئوليت مدني و بيمه ورزشي/ نجادعلي الماسي، محمدعلي انيسي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎3۴، زمستان: ص. ۲۷-‎۵۲.
۳۳۱۱۳ DM15005 بررسي عنصر رواني در حقوق کيفري بين المللي/ پويان بيگلري، ليلا رئيسي، محمود جلالي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎3۴، زمستان.
۳۳۱۱۴ DM15006 ضمانت اجراي قراردادي تعهد به فعل ثالث/ حسين ترکمان، محسن ايزانلو.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎3۴، زمستان: ص. ۸۳-‎۱۰۰.
۳۳۱۱۵ DM15007 جايگاه تاثير تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقي/ مهدي غلامي، مرتضي شهبازي نيا.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎3۴، زمستان: ص. ۱۰۱-‎۱۴۲.
۳۳۱۱۶ DM15008 بررسي تطبيقي نفع عمومي در حقوق ايران و انگلستان/ علي اکبري فيض آبادي، غلامعباس ترکي، مرتضي ناجي زواره.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎3۴، زمستان: ص. ۱۴۳-‎۱۸۴.
۳۳۱۱۷ DM15009 تشريفات دادرسي مدني الکترونيکي/ محمد آقاياري، عباس کريمي، مصطفي السان.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎3۴، زمستان: ۱۸۵-‎۲۰۶.
۳۳۱۱۸ DM15039 بررسي حقوقي تطابق اقدامات متقابل اقتصادي با موازين حقوق بشر: تحريم هاي اقتصادي و دسترسي به غذا و دارو/ سيد محمدحسن رضوي، فاطمه زين الديني.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎1 (پياپي ‎27)، بهار و تابستان: ص. ۱-‎۱۷.
۳۳۱۱۹ DM15040 جهاني شدن حقوق بشر: فرهنگ صلح و روابط بين الملل/ محمد کفاش نيري، مهناز گودرزي.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎1 (پياپي ‎27)، بهار و تابستان: ص. ۱۹-‎۴۲.
۳۳۱۲۰ DM15041 اجراناپذيري کيفر سنگسار از شش منظر/ حسين سليماني.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎1 (پياپي ‎27)، بهار و تابستان: ص. ۴۳-‎۷۲.
۳۳۱۲۱ DM15042 جايگاه حقوق بشر در سياست خارجي اتحاديه اروپا در قبال ج. ا. ايران/ عليرضا ثمودي پيله رود.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎1 (پياپي ‎27)، بهار و تابستان: ص. ۷۳-‎۹۹.
۳۳۱۲۲ DM15043 حوزه عمومي و نسبت آن با نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ سيد احمد حبيب نژاد، اميد شيرزاد.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎1 (پياپي ‎27)، بهار و تابستان: ص. ۱۰۱-‎۱۲۲.
۳۳۱۲۳ DM15044 حقوق بشر و دموکراسي: تعيين مرزهاي جامعه/ يارنا پتمن.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎1 (پياپي ‎27)، بهار و تابستان: ص. ۱۲۳-‎۱۵۰.
۳۳۱۲۴ DM15045 هابرماس، دين و حقوق بشر/ کوين دابليو.گري.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎1 (پياپي ‎27)، بهار و تابستان: ص. ۱۵۲-‎۱۷۰.
۳۳۱۲۵ DM15046 پيرامون سازگاري حقوق بشر و تفاوت فرهنگي/ مايکل فريمن.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎1 (پياپي ‎27)، بهار و تابستان: ص. ۱۷۱-‎۱۸۸.
۳۳۱۲۶ DM15047 آيا حقوق زنان مي‌تواند حقوق بشر باشد؟/ کارل ولمن.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎1 (پياپي ‎27)، بهار و تابستان: ص. ۱۸۹-‎۲۰۳.
۳۳۱۲۷ DM15048 نقش حقوق بشر براي خلق هويت شخصي/ کريستوفر پلمن.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎1 (پياپي ‎27)، بهار و تابستان: ص. ۲۰۵-‎۲۲۰.
۳۳۱۲۸ DM15049 ماهيت اتحاديه اروپا از منظر حقوق بشر زنان/ هنده اسل ن- زيا.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎1 (پياپي ‎27)، بهار و تابستان: ص. ۲۲۱-‎۲۳۸.
۳۳۱۲۹ DM15050 ليبراليسم سياسي، پيش زمينه هاي عادلانه و هويت فرهنگي/ ميچ آويلا.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎1 (پياپي ‎27)، بهار و تابستان: ص. ۲۳۹-‎۲۶۱.
۳۳۱۳۰ DM15051 قاعده مقابله با خسارت در حقوق پزشکي و تاثير باورهاي ديني در اعمال قاعده (مطالعه تطبيقي با حقوق آمريکا)/ منصور خاکپور، مظفر باشکوه، عليرضا لطفي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎49، تابستان: ص ۹-‎۳۶.
۳۳۱۳۱ DM15052 بررسي تطبيقي تحولات قانون مجازات اسلامي در خصوص ضمان پزشک/ سارا غفاري … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎49، تابستان: ص ۳۹-‎۶۳.
۳۳۱۳۲ DM15053 بررسي شرط عدم مسووليت بيمه گر در قراردادهاي بيمه مسووليت پزشکان و پيراپزشکان/ محمدجواد روستا سکه رواني … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎49، تابستان: ص ۶۷-‎۸۵.
۳۳۱۳۳ DM15054 طرق احتمالي نقض حق درمان توسط دولت و مسووليت ناشي از آن/ سيدمحمود هاشمي … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎49، تابستان: ص ۸۹-‎۱۲۱.
۳۳۱۳۴ DM15055 توسعه تجارت بين المللي خدمات بهداشتي درماني در نظام حقوقي سازمان تجارت جهاني/ عليرضا شيرمحمدي، ليلا رئيسي، مسعود راعي دهقي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎49، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۸.
۳۳۱۳۵ DM15056 جرائم افراد عقب مانده ذهني؛ علل ارتکاب و عوامل پيشگيري از ديدگاه افسران پليس، وکلا و قضات/ فاطمه دهدارزاده … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎49، تابستان: ص ۱۵۱-‎۱۶۵.
۳۳۱۳۶ DM15057 جستاري انتقادي در مباني فقهي ماده ۶۶5 قانون مجازات اسلامي (نقد نظريه فزوني ديه بيضه چپ با تکيه بر نصوص شرعي و علم پزشکي)/ محمدجعفر صادق پور، طه زرگريان، يوسف فاطمي نيا.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎49، تابستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۴.
۳۳۱۳۷ DM15058 بررسي رابطه مزاج و بزه کاري (مطالعه موردي شهرستان ملاير)/ هادي رستمي، حديث زهره وند، مرتضي مجاهدي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎49، تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۱۴.
۳۳۱۳۸ DM15059 پيوند گرايش به شبکه هاي اجتماعي مجازي و بزه ديدگي نوجوانان (مطالعه موردي دانش آموزان بين 12 تا 15 سال منطقه پنج شهر تهران)/ هادي کرامتي معز … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎45، پاييز: ص ۱-‎۲۷.
۳۳۱۳۹ DM15060 شرايط و ضوابط حقوقي اجراي قرار نظارت قضايي در کنار قرارهاي تامين کيفري/ هديه غلامرضايي آزاد، نسرين مهرا، غلامحسن کوشکي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎45، پاييز: ص ۲۹-‎۵۲.
۳۳۱۴۰ DM15061 صلاحيت قانوني و قضايي رسيدگي به جرايم ارتکابي در هواپيما؛ حقوق ايران و معاهدات بين المللي/ محمدجواد شريعت باقري، يوسف الماسي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎45، پاييز: ص ۵۳-‎۷۳.
۳۳۱۴۱ DM15062 بيع مال غير موجود (موضوع ماده 3۶1 قانون مدني)/ حميد طالب زاده، عادل خوشنوا.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎45، پاييز: ص ۷۵-‎۹۶.
۳۳۱۴۲ DM15063 بررسي وضعيت مسلمانان ميانمار در پرتو حقوق بشر: از بي تابعيتي تا مهاجرت اجباري/ صفي ناز جدلي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎45، پاييز: ص ۹۷-‎۱۱۷.
۳۳۱۴۳ DM15064 مباني توسل به زور و ممنوعيت آن در حقوق بين المللي با تاکيد بر منشور سازمان ملل متحد/ حسن محمدرضائي، سيدباقر ميرعباسي، علي کمالي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎45، پاييز: ص ۱۱۹-‎۱۴۱.
۳۳۱۴۴ DM15065 موانع اصل 139 قانون اساسي در مسير الحاق به موافقت نامه تريپس/ معصومه صدخسروي، توکل حبيب زاده.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎45، پاييز: ص ۱۴۳-‎۱۶۲.
۳۳۱۴۵ DM15066 جستاري بر بيع عين موقوفه با نگاهي بر قليل الفايده شدن آن/ جمشيد مهرآسا، محمد روحاني مقدم.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎45، پاييز: ص ۱۶۳-‎۱۸۴.
۳۳۱۴۶ DM15067 ارزيابي تاثير رعايت مقررات حقوق بين الملل در توسعه اقتصادي/ آبتين اميري … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎45، پاييز: ص ۱۸۴-‎۲۰۴.
۳۳۱۴۷ DM15068 بررسي فقهي و حقوقي ارزش شهادت خويشاوندان/ حميد ابهري، محمدحسين تقي پور درزي نقيبي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص ۱۱-‎۳۲.
۳۳۱۴۸ DM15069 تلقيح مصنوعي از منظر فقهاي اهل سنت/ سيدرضا احسان پور، هادي عظيمي گرکاني، مديحه هاشم پور.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص ۳۳-‎۴۶.
۳۳۱۴۹ DM15070 نقش نهادهاي مذهبي در پيشگيري از جرم: چالش ها و راهکارهاي مقابله با آن/ حسن حاجي تبار فيروزجائي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص ۴۷-‎۶۸.
۳۳۱۵۰ DM15071 معيار اداي حق در قرض و دين در شرايط افزايش قدرت خريد پول بعد از سررسيد تعهد/ سيدرحمت‌اله دانش ميرکهن، سيدمحمدحسن حائري، احمدعلي يوسفي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص ۶۹-‎۹۲.
۳۳۱۵۱ DM15072 مباني احکام تکليفي و وضعي اسراف آب و ضمان ناشي از آن/ ناهيد دهقان عفيفي، احمد باقري، سيدابوالقاسم نقيبي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص ۹۳-‎۱۱۰.
۳۳۱۵۲ DM15073 بازشناسي حقوق حيوانات در فقه اماميه، با تاکيد بر حق نفقه/ حسن عليدادي سليماني، سيدمصطفي طباطبايي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۰.
۳۳۱۵۳ DM15074 مباني التزام در حقوق قراردادها/ اميد غلامعلي تبار فيروزجائي، جليل قنواتي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۴۸.
۳۳۱۵۴ DM15075 بررسي گزاره هاي فقهي و حقوقي متاثر از اخلاق در باب نکاح و طلاق/ بهنام قنبرپور.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۶۴.
۳۳۱۵۵ DM15076 آسيب شناسي فقهي ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامي/ سيداحمد ميرخليلي، نفيسه متولي زاده ناييني، مهري نساجي زواره.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۰.
۳۳۱۵۶ DM15077 بررسي حقوقي و تطبيقي روابط کار در انگلستان/ محمدعلي عشقي، اميرحسين تاريان.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان، جلد اول: ص ۱-‎۹.
۳۳۱۵۷ DM15078 بررسي تاثير طلاق والدين بر اعتياد فرزندان در شهر شيراز/ مهدي ناظمي، محسن دلاوري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان، جلد اول: ص ۱۰-‎۲۲.
۳۳۱۵۸ DM15079 ابلاغ در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۰۱/۲۱/۱۳۷۹/ شهرام وظيفه رضائي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان، جلد اول: ص ۲۳-‎۳۱.
۳۳۱۵۹ DM15080 تحليل ضمانت اجراهاي کيفري جرائم عليه خانواده در حقوق ايران/ علي يوسف زاده، معصومه صالحي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان، جلد اول: ص ۳۲-‎۴۴.
۳۳۱۶۰ DM15081 اخلاق انساني نقطه اشتراک حقوق بشردوستانه اسلامي و حقوق بين الملل کيفري/ بهزاد رضوي فرد، ميثم نوروزي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان، جلد اول: ص ۴۵-‎۵۵.
۳۳۱۶۱ DM15082 بررسي سند عادي در مالکيت در حقوق ايران با تاکيد بر پذيرش از سوي شهرداري/ مجيد جمشيدي … [و ديگران].- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان، جلد اول: ص ۵۶-‎۶۷.
۳۳۱۶۲ DM15083 الزامات دولت ها در گستره حق بر آموزش و حق بر سلامتي/ زهرا صدر عرفاني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان، جلد اول: ص ۶۸-‎۸۳.
۳۳۱۶۳ DM15084 بررسي عدالت ترميمي در تخفيف مجازات زنان بزهکار/ شيدا عبدالله پور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان، جلد اول: ص ۸۴-‎۹۶.
۳۳۱۶۴ DM15085 بررسي فقهي و حقوقي تاخير اجراي احکام کيفري/ ستار فاطمي، مهدي نيک نفس، حسين فخر.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان، جلد اول: ص ۹۷-‎۱۰۵.
۳۳۱۶۵ DM15086 سياست جنايي افتراقي ايران در جرايم زنان/ علي يوسف زاده، معصومه صالحي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان، جلد دوم: ص ۱-‎۹.
۳۳۱۶۶ DM15087 مباني فقهي و حقوقي جرم انگاري فالگيري و رمالي در فضاي مجازي/ روح الله آهنگران.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان، جلد دوم: ص ۱۰-‎۲۰.
۳۳۱۶۷ DM15088 بازپژوهي مبادي فقهي موثر بر اجتهاد کارآمد مذاهب اسلامي (در بررسي رسانه و احکام رسانه اي)/ مرتضي چيت سازيان، مهسا مولائي پناه.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان، جلد دوم: ص ۲۱-‎۳۷.
۳۳۱۶۸ DM15089 بررسي تطبيقي شرط بندي و تباني در فوتبال از منظر حقوق ايران و قوانين بين المللي فوتبال/ رامين فيروزيان مهرآباد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان، جلد دوم: ص ۳۸-‎۴۶.
۳۳۱۶۹ DM15090 بررسي روابط با غير مسلمان در فقه شيعه/ امير عزيزيان فارساني، مريم عزيزيان فارساني، تورج عزيزيان فارساني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان، جلد دوم: ص ۴۷-‎۵۸.
۳۳۱۷۰ DM15091 ارزيابي سياست هاي کاهش آسيب بر معتادان خياباني و مراکز ترک اعتياد شهر تربت حيدريه/ احمد محمدي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان، جلد دوم: ص ۵۹-‎۶۶.
۳۳۱۷۱ DM15092 ارزيابي جايگاه پليس ويژه اطفال و نوجوانان در قضازدايي/ هادي خرسند آستانجين، مسعود ارجمند.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان، جلد دوم: ص ۶۷-‎۷۵.
۳۳۱۷۲ DM15093 بررسي آثار مجازات هاي تعزيري در قانون جزايي ايران/ آرزو عامري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان، جلد دوم: ص ۷۶-‎۸۳.
۳۳۱۷۳ DM15094 بررسي تقسيم بندي قراردادهاي گروه بي در نظام حقوقي ايران/ آدينه حيدري گرفمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان، جلد دوم: ص ۸۴-‎۹۱.
۳۳۱۷۴ DM15095 بررسي تناسب قرار بازداشت موقت با اصل برائت در جرايم نيروهاي مسلح/ سعيد صفي شلمزاري، سيدمجتبي جلالي، طيبه عظيمي فرادنبه.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎12، تابستان، جلد دوم: ص ۹۲-‎۱۰۱.
۳۳۱۷۵ DM15096 صيانت از حق مالکيت خصوصي سرمايه گذاران خارجي از منظر حقوق اسلام، ايران و بين الملل/ لعيا جنيدي … [و ديگران].- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎17، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۳۱.
۳۳۱۷۶ DM15097 معيارهاي تشخيص انتساب زيان به مهندسان ذي ربط ساختمان با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه/ غلامرضا حاجي نوري.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎17، پاييز و زمستان: ص ۳۳-‎۵۵.
۳۳۱۷۷ DM15098 بررسي حق يا حکم بودن اختيار رجوع زوج در طلاق رجعي/ مرتضي رحيمي، سميه سليماني.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎17، پاييز و زمستان: ص ۵۷-‎۷۹.
۳۳۱۷۸ DM15099 تحولات معاصر و تاثير آن در کيفيت ميراث زوجه در حقوق ايران/ سيدمحمد صدري … [و ديگران].- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎17، پاييز و زمستان: ص ۸۱-‎۹۹.
۳۳۱۷۹ DM15100 نظريه اعتماد و تاثير آن بر قواعد حاکم بر نمايندگي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و حقوق اروپايي)/ ابراهيم عبدي پور، عبدالرضا پرهيزگار.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎17، پاييز و زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۲.
۳۳۱۸۰ DM15101 نقد استقلال ارزش آزادي قراردادي/ مختار نعم.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎17، پاييز و زمستان: ص ۱۲۳-‎۱۵۶.
۳۳۱۸۱ DM15102 تاملي در زمينه هاي شکل گيري سياست کيفري سخت گيرانه در دهه نخست انقلاب اسلامي ايران/ سيدمحمدجواد ساداتي، رحيم نوبهار.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎17، پاييز و زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۸۳.
۳۳۱۸۲ DM15103 آينده حقوق بين الملل محيط زيست: ظرفيت ها و محدوديت ها/ سيد عباس پورهاشمي.- حقوق محيط زيست. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎2(پياپي ‎۴)، پاييز و زمستان: ص. ۲۸-‎۳۶.
۳۳۱۸۳ DM15104 معضل وجود نيروگاه هاي هسته اي و آلودگي هاي ناشي از آنها در مناطق مرزي از نگاه قوانين بين المللي/ عسکر جلاليان.- حقوق محيط زيست. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎2(پياپي ‎۴)، پاييز و زمستان: ص. ۴۸-‎۵۸.
۳۳۱۸۴ DM15105 الگوي انتخاب قضات دادگاه قانون اساسي در دولت هاي عراق و ترکيه/ هدي غفار، مازيار خادمي.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎17، بهار: ص. ۹۷-‎۱۳۸.
۳۳۱۸۵ DM15106 حکومت هاي قانون اساسي گرا: مطالعه قوانين‌اساسي و مفهوم آزادي هاي دوگانه/ مسعود راعي دهقي، عليرضا اسدپور طهراني.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎17، بهار: ص. ۱۷۳-‎۱۹۶.
۳۳۱۸۶ DM15115 بررسي تاثير شرط فاسد در عقد با لحاظ قصد متعاقدين/ حسن رضا خلجي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص. ۸۱-‎۹۶.
۳۳۱۸۷ DM15116 تاملي در معيارشناسي بي حس کردن اعضا در اجراي کيفرهاي بدني/ هادي عظيمي گرکاني.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص. ۵۶-‎۷۹.
۳۳۱۸۸ DM15117 نقش تقصير در مسئوليت به جبران خسارت مشترک در حقوق دريايي در مقايسه با فقه و حقوق مدني/ حسين رحماني… [و ديگران].- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎۵۹، بهار: ص. ۱-‎۱۱.
۳۳۱۸۹ DM15107 بررسي حکم فقهي اخراج متاع از حرز در حال هيپنوتيزم/ علي اکبر ايزدي فرد، سيد مجتبي حسين نژاد، حسين شکريان.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎1، پياپي ‎11۶، بهار: ص. ۱۰-‎۳۰.
۳۳۱۹۰ DM15108 شرط خيار در عقد کفالت از منظر فقه تطبيقي/ حيدر باقري اصل، سعيده باقري اصل.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎1، پياپي ‎11۶، بهار: ص. ۳۲-‎۵۷.
۳۳۱۹۱ DM15109 معنا شناسي سب النبي (ص) و نحوه تحقق آن با نگاه به قانون مجازات اسلامي 92/ عبدالله بهمن پوري، حسين حقاني خواه، ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎1، پياپي ‎11۶، بهار: ص. ۶۰-‎۷۶.
۳۳۱۹۲ DM15110 پرداخت خمس، از حکم تکليفي محض تا حکم وضعي اشاعه در ملکيت/ نصراله جعفري خسروآبادي، اردوان ارژنگ، محمد علي فلاح علي آباد.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎1، پياپي ‎11۶، بهار: ص. ۷۷-‎۹۱.
۳۳۱۹۳ DM15111 قدرت تامه شرط انشاء، فعليت يا تنجز؟/ سيد ابوالقاسم حسيني زيدي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎1، پياپي ‎11۶، بهار: ص. ۹۳-‎۱۱۰.
۳۳۱۹۴ DM15112 بررسي چيستي سياق با رويکرد فقهي و اصولي/ مريم صباغي ندوشن، محمدحسن حائري، حسين صابري.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎1، پياپي ‎11۶، بهار: ص. ۱۱۱-‎۱۳۴.
۳۳۱۹۵ DM15113 واکاوي تاريخي قاعده تنجيز با رويکرد به آراء محقق يزدي در نقد ديدگاه مشهور/ سيد علي جبار گلباغي ماسوله، عباسعلي سلطاني، محمد تقي فخلعي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎1، پياپي ‎11۶، بهار: ص. ۱۳۵-‎۱۵۷.
۳۳۱۹۶ DM15114 تحليل مقتضاي اطلاق قرارداد از حيث زمان اجرا از منظر فقه اماميه، حقوق ايران و مصر/ رسول مخصوصي، عليرضا عالي پناه.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎1، پياپي ‎11۶، بهار: ص. ۱۵۹-‎۱۷۹.
۳۳۱۹۷ DM15118 واکاوي فقهي و حقوقي موجبات زوال ايجاب در قراردادهاي الکترونيکي/ محمد رسول آهنگران، امير احمدي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص. ۹-‎۳۵.
۳۳۱۹۸ DM15119 اصل شفافيت در معاملات دولتي/ فخرالدين ابوئيه، جواد کاشاني، امير هوشنگ فتحي زاده.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص. ۳۷-‎۶۳.
۳۳۱۹۹ DM15120 نقش علم قاضي در احراز عنف و اکراه در جرائم منافي عفت؛ بررسي هاي نظري و تجربه هاي عملي/ جليل اميدي، مرتضي جوانمردي صاحب، ژيلا مرادپور.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص. ۶۵-‎۹۳.
۳۳۲۰۰ DM15121 بررسي فقهي حقوقي فساد مالي در آئينه سياست جنايي تقنيني ايران/ غلام عباس ترکي هرچگاني، هوشنگ شامبياتي، محسن رهامي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص. ۹۵-‎۱۲۰.
۳۳۲۰۱ DM15122 نقش درخواست اصحاب دعواي مدني در استماع گواهي و انجام تحقيق محلي/ مهدي حسن زاده.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص. ۱۲۱-‎۱۴۵.
۳۳۲۰۲ DM15123 نقش قاعده احسان در نفي و ايجاب مسؤوليت مدني دولت/ محمد دانش نهاد، ابوالفضل عليشاهي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص. ۱۴۷-‎۱۷۰.
۳۳۲۰۳ DM15124 انتساب قتل در حدوث مرگ مغزي و مجازات آن در فقه اماميه/ حميد ستوده، عبدالرضا فرهاديان.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص. ۱۷۱-‎۱۹۷.
۳۳۲۰۴ DM15125 بررسي فقهي قلمرو اجراي تعزير و تاديب کودک/ ابوذر صانعي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص. ۱۹۹-‎۲۲۱.
۳۳۲۰۵ DM15126 وضعيت حقوقي تعهد تخييري/ محمد مهدي عبدالله پور، احمد شمس، جمشيد نور شرق.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص. ۲۲۳-‎۲۴۸.
۳۳۲۰۶ DM15127 مجازات مکره ثالث در جرائم مستوجب حد/ حميدرضا کلانتري، محمد ابراهيم شمس ناتري، احمد حاجي ده آبادي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص. ۲۴۹-‎۲۷۸.
۳۳۲۰۷ DM15128 نقد و تحليل ديدگاه رايج فقها درباره خمس مال قرضي/ محمد رضا کيخا، يوسف مرادي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص. ۲۷۹-‎۲۹۹.
۳۳۲۰۸ DM15129 چيستي شناسي ضمان از منظر فقه شيعه/ سيد علي جبار گلباغي ماسوله.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص. ۳۰۱-‎۳۲۴.
۳۳۲۰۹ DM15130 تمييز ملغي الاثرشدن حکم تخليه مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/ پژمان محمدي، محمد ابوعطا.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص. ۳۲۵-‎۳۵۰.
۳۳۲۱۰ DM15131 حکم پيوند عضو قطع شده پس از اجراي حد سرقت/ حميد مسجدسرايي، اعظم نظري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص. ۳۵۱-‎۳۷۲.
۳۳۲۱۱ DM15132 نقدي بر کاشفيت ذاتي قطع از واقع در پرتو معرفت شناسي جديد/ مجيد نيکوئي، حسين سيمايي صراف.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص. ۳۷۳-‎۴۰۲.
۳۳۲۱۲ DM15133 مشروعيت قطع اقدامات حمايتي از بيماران مبتلا به مرگ مغزي در فقه اهل سنت/ جهاندار اميني … [و ديگران].- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره 34 – ‎35، بهار و تابستان: ص ۸-‎۲۷.
۳۳۲۱۳ DM15134 ديه احتباس ادراري و مدفوعي در فقه اماميه (خلازدايي قانوني از مساله احتباس)/ محمدجعفر صادق پور.- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره 34 – ‎35، بهار و تابستان: ص ۳۰-‎۴۵.
۳۳۲۱۴ DM15135 تحليل فقهي پزشکي علل حرمت شرب خمر/ عبداله بهمن پوري، نجمه نظري.- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره 34 – ‎35، بهار و تابستان: ص ۴۸-‎۶۳.
۳۳۲۱۵ DM15136 تبيين حکم فقهي تعيين جنسيت جنين در مذاهب اسلامي/ سعيد نظري توکلي … [و ديگران].- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره 34 – ‎35، بهار و تابستان: ص ۶۲-‎۷۳.
۳۳۲۱۶ DM15137 قواعد فقهي کارا در جبران خسارات ناشي از عوامل مرگ تدريجي/ فاطمه خوش کلام، نسرين کريمي.- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره 34 – ‎35، بهار و تابستان: ص ۸۰-‎۸۹.
۳۳۲۱۷ DM15138 آميزش نامتعارف و پيامدهاي فقهي آن/ ام البنين رمضان زاده … [و ديگران].- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره 34 – ‎35، بهار و تابستان: ص ۹۲-‎۱۰۲.
۳۳۲۱۸ DM15139 بررسي عدم حصر مصاديق فقهي حرج زوجه در طلاق حرجي با رويکردي بر نظرات امام خميني (س)/ سيدمحمد موسوي بجنوردي، عطيه مقدم فر، اصغر عربيان.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎82، بهار: ص ۱-‎۱۹.
۳۳۲۱۹ DM15140 مسئوليت مدني برهم زدن نامزدي بر مبناي قاعده غرور با رويکردي بر آراي امام خميني (س)/ صالح سعادت، ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎82، بهار: ص ۶۳-‎۸۲.
۳۳۲۲۰ DM15141 ابعاد و صور تلازم حق و تکليف در اسلام با رويکردي بر ديدگاه امام خميني/ ابوالفضل فخرالاسلام، محمود قيوم زاده خرانقي، عباسعلي حيدري.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎82، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۲۹.
۳۳۲۲۱ DM15142 ديات متناسب و نامتناسب با تاکيد بر نظر امام خميني/ مهدي منتظر قائم.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎82، بهار: ص ۱۳۱-‎۱۵۵.
۳۳۲۲۲ DM15143 تاملي بر حاکميت قوانين کيفري در زمان با تاکيد بر احکام اجتهادي/ محمدرضا عبديان، غلامحسين الهام، سيدسلمان مرتضوي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎97، بهار: ص ۱۶۵-‎۱۸۹.
۳۳۲۲۳ تحليل و بررسي مواد 308 تا 311 قانون مجازات اسلامي با رويکرد کاربردي/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎134، خرداد و تير: ص ۳-‎۱۰.
۳۳۲۲۴ جلوه هاي اصل فردي کردن مجازات در نظام عدالت کيفري ايران/ سروش مالکي زاده.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎134، خرداد و تير: ص ۱۱-‎۱۸.
۳۳۲۲۵ کودکي، عامل رافع مسئوليت کيفري در نظام هاي کيفري ايران و انگلستان – قسمت پاياني/ امير اعتمادي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎134، خرداد و تير: ص ۱۹-‎۲۳.
۳۳۲۲۶ حمايت حقوقي از حريم خصوصي در فضاي سايبر (مطالعه تطبيقي در اسلام، نظام حقوقي ايران و مقررات بين المللي)/ نبي اله نعمتي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎134، خرداد و تير: ص ۲۴-‎۳۲.
۳۳۲۲۷ منفعت مشترک آيين هاي دادرسي بر پايه نقطه تلاقي اثر آنها/ محمد طاهري، سهيل طاهري.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎134، خرداد و تير: ص ۳۳-‎۴۳.
۳۳۲۲۸ صلاحيت ذاتي محاکم نظامي در آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1393 (بخش هشتم قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲)/ محمد فتحي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎134، خرداد و تير: ص ۴۴-‎۵۱.
۳۳۲۲۹ پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر با رويکردي به زيان هاي اقتصادي خانوار/ دانيال سعيدي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎134، خرداد و تير: ص ۵۲-‎۶۰.
۳۳۲۳۰ بررسي تاثير عسر و حرج در ضمان قهري عامل زيان در فقه و حقوق – قسمت پاياني/ عباس رازيني.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎134، خرداد و تير: ص ۶۱-‎۶۹.
۳۳۲۳۱ DM15149 مفهوم و جايگاه شروط غير منصفانه در حقوق اروپا و حقوق موضوعه ايران: با رويکردي به عدل و انصاف در فقه اماميه/ سيد عبدالمطلب احمدزاده بزاز، مجيد رضايي دواني، سيد محمد صادق قبولي درافشان.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎3(پياپي ‎17)، پاييز: ص. ۳-‎۳۴.
۳۳۲۳۲ DM15150 سياست جنايي ايران در قبال جرم تامين مالي تروريسم در پرتو الزامات بين المللي/ محمد علي حاجي ده آبادي، سعيده خاتمي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎3(پياپي ‎17)، پاييز: ص. ۳۷-‎۶۴.
۳۳۲۳۳ DM15151 بررسي تطبيقي جرم پولشويي در فقه، حقوق ايران و اسناد بين المللي/ مسعود حيدري.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎3(پياپي ‎17)، پاييز: ص. ۶۷-‎۹۰.
۳۳۲۳۴ DM15152 ماهيت و مبناي قاعده حسن نيت و راه هاي اثبات آن/ احمد ديلمي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎3(پياپي ‎17)، پاييز: ص. ۹۳-‎۱۱۸.
۳۳۲۳۵ DM15153 تحليل تطبيقي حق ملاقات والد غير حاضن با فرزند در حقوق جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده ي آمريکا/ مرتضي طبيبي جبلي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎3(پياپي ‎17)، پاييز: ص. ۱۲۱-‎۱۴۲.
۳۳۲۳۶ DM15154 تاثير جنون و ازدواج مادر بر حضانت کودک در حقوق ايران: با مطالعه ي تطبيقي در حقوق آمريکا/ سيد محمد حسن ملائکه پورشوشتري، آلا سادات افقه.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎3(پياپي ‎17)، پاييز: ص. ۱۴۵-‎۱۷۲.
۳۳۲۳۷ DM15155 معرفي و نقد نظريه انتخاب شيوه جبران نقض قرارداد: مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا، فقه اماميه و حقوق ايران/ اسماعيل نعمت اللهي، ايمان دهقاني دهج.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎3(پياپي ‎17)، پاييز: ص. ۱۷۵-‎۲۰۰.
۳۳۲۳۸ DM15156 سوء استفاده از حق تاليف در حقوق آمريکا و ايران/ محمد علي انصاري پور، حسين باقري نيا.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۴(پياپي ‎18)، زمستان: ص. ۳-‎۲۶.
۳۳۲۳۹ DM15157 حمايت از رونق کسب مستاجر در حقوق ايران، اسلام و فرانسه/ ليلا جوانمرد، سيامک ره پيک.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۴(پياپي ‎18)، زمستان: ص. ۲۹-‎۵۶.
۳۳۲۴۰ DM15158 تاثير زيستگاه بر بزهکاري در آموزه هاي حقوق اسلام و غرب/ مهدي چگني، عادل ساريخاني، محمد صادق آزادفر.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۴(پياپي ‎18)، زمستان: ص. ۵۹-‎۹۰.
۳۳۲۴۱ DM15159 تاثير تخلف از انجام تعهدات قراردادي در پيدايش حق فسخ (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و برخي نظام هاي حقوقي اسلامي و غربي)/ علي خيري جبر، سيد محمد مهدي قبولي درافشان، اعظم انصاري.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۴(پياپي ‎18)، زمستان: ص. ۹۳-‎۱۲۲.
۳۳۲۴۲ DM15160 بررسي ميزان انطباق پذيري جرايم اينترنتي با حقوق اسلامي (مطالعه موردي سرقت و کلاهبرداري)/ سعيد عطازاده، محمود قيوم زاده، جلال انصاري.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۴(پياپي ‎18)، زمستان: ص. ۱۲۵-‎۱۵۶.
۳۳۲۴۳ DM15161 حق نمايندگي اقليت ها در اسناد بين المللي و حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ داود محبي، اعظم طالب نجف آبادي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۴(پياپي ‎18)، زمستان: ص. ۱۵۹-‎۱۹۲.
۳۳۲۴۴ DM15162 حق زن بر مازاد نفقه در فقه اماميه و حقوق ايران و انگليس/ سيف اله محمدي نسب، قاسم نظري.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۴(پياپي ‎18)، زمستان: ص. ۱۹۵-‎۲۲۴.
۳۳۲۴۵ DM15144 براندازي نظام در ايران؛ پيشينه تقنيني، تحولات کيفري/ جمال الدين حسين زاده.- شهر قانون. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۱-‎۱۴۱.
۳۳۲۴۶ DM15145 تاثير فقهي و حقوقي استيذان از زوج در حکم خروج زوجه از منزل/ محمد بهرامي خوشکار، مرتضي بهرامي خوشکار، زهره فاتحي.- شهر قانون. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۷۱-‎۸۸.
۳۳۲۴۷ DM15146 تحليل مصاديق قانوني معاونت در جرم و امکان تحقق آن ها از طريق ترک فعل/ فريد محسني، محسن ديبانژاد.- شهر قانون. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۸۹-‎۱۰۹.
۳۳۲۴۸ DM15147 قلمرو حريم خصوصي در اسلام/ عباس خواجه پيري.- شهر قانون. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۱۹۳-‎۲۱۹.
۳۳۲۴۹ DM15148 مباني فقهي ماده ۵81 قانون مجازات اسلامي/ صالح منتظري.- شهر قانون. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص. ۱۴۳-‎۱۹۲.
۳۲۸۷۱ DM14803 عناصر متغير حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران از منظر فقه و حقوق/ محمدرضا باقر زاده اول، محمدباقر فهيمي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎1 (پياپي ‎12)، پاييز و زمستان: ص. ۲۵-‎۴۲.
۳۲۸۷۲ DM14804 بررسي انديشه حقوق اساسي شهيد بهشتي/ سيد محمد هادي حسني.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎1 (پياپي ‎12)، پاييز و زمستان: ص. ۴۳-‎۶۶.
۳۲۸۷۳ DM14805 جستاري بر مفهوم شخصيت حقوقي دولت/ نوربخش رياحي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎1 (پياپي ‎12)، پاييز و زمستان: ص. ۶۷-‎۸۴.
۳۲۸۷۴ DM14806 اصول حقوق اداري در سنت و سيره معصومين عليهم السلام/ جعفر زارعي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎1 (پياپي ‎12)، پاييز و زمستان: ص. ۸۵-‎۹۸.
۳۲۸۷۵ DM14807 ماهيت حکومت نبوي صلي الله عليه و آله وسلم/ فيروز اصلاني، ذبيح الله مرادي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎1 (پياپي ‎12)، پاييز و زمستان: ص. ۷-‎۲۴.
۳۲۸۷۶ مسئوليت کيفري وکيل دادگستري/ بيژن حاجي عزيزي، سيده مريم اعتماد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎38، تابستان: ص ۷-‎۲۶.
۳۲۸۷۷ تعارض ميان منفعت عمومي جامعه و منفعت فردي دولت ها: گذار از اصل مصونيت در پرتو تحول حقوق بين الملل کيفري/ حوريه حسيني اکبرنژاد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎38، تابستان: ص ۲۷-‎۴۳.
۳۲۸۷۸ دسترسي به غذاي کافي، به عنوان يک حق بشري در نظام حقوقي سازمان جهاني تجارت با رويکردي بر محصولات غذايي تراريخته/ نجمه رزمخواه.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎38، تابستان: ص ۴۵-‎۶۸.
۳۲۸۷۹ نقدي بر ماده 137 قانون مجازات اسلامي در باب تکرار جرم/ آزاده قرباني، آرزو قرباني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎38، تابستان: ص ۶۹-‎۷۸.
۳۲۸۸۰ پليس مسئله محور و ترس از جرم/ سيدمهدي سيدزاده ثاني، سعيد کرماني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎38، تابستان: ص ۷۹-‎۱۰۶.
۳۲۸۸۱ تعامل تماميت ارضي با حقوق و آزادي هاي مشروع از منظر ملي و بين المللي/ هديه سادات ميرترابي، سبحان طيبي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎38، تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۶.
۳۲۸۸۲ روند کاهش سرمايه شرکت هاي سهامي در حقوق ايران و انگليس/ حميد شالي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎38، تابستان: ص ۱۳۷-‎۱۵۸.
۳۲۸۸۳ تحليل حقوقي ترابردپذيري شماره تلفن همراه در ايران؛ در پرتو مطالعات تطبيقي/ سيدهاشم مداح حسيني، رجب فلاحي، سارا مرتضي قلي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎38، تابستان: ص ۱۵۹-‎۱۷۶.
۳۲۸۸۴ آثار شرط سقوط يا کاهش مسئوليت در حقوق ايران با نگاهي به نظام حقوقي انگلستان/ حجت مبين، امين اميرحسيني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎38، تابستان: ص ۱۷۷-‎۱۹۸.
۳۲۸۸۵ سازکارهاي صيانت از حق استفاده از زبان مادري در مراجع بين المللي و ملي: تاملي بر رويه قضايي بين المللي/ سيدقاسم زماني، فرهاد عابديني سعدآباد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎38، تابستان: ص ۱۹۹-‎۲۳۰.
۳۲۸۸۶ اصل مصونيت در برابر خوداتهامي در محاکم کيفري بين المللي؛ با تاکيد بر دادگاه کيفري بين المللي يوگسلاوي سابق، رواندا و ديوان کيفري بين المللي/ عليرضا قرقاني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎38، تابستان: ص ۲۳۱-‎۲۶۰.
۳۲۹۷۷ DM14826 وضعيت کادر امدادي در مخاصمات مسلحانه از ديدگاه اسلام و حقوق بشردوستانه بين المللي/ احمدرضا توحيدي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎1(پياپي ‎19)، بهار: ص. ۳-‎۲۲.
۳۲۹۷۸ DM14827 آزادي اطلاعات و اخبار و محدوديت اخلاق عمومي در حقوق بين الملل و اسلام/ سعيد رهايي، مسلم ملکي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎1(پياپي ‎19)، بهار: ص. ۲۵-‎۵۶.
۳۲۹۷۹ DM14828 واکاوي فرزندخواندگي درنظام حقوقي اسلام، انگلستان و آمريکا/ عبدالجبار زرگوش نسب، پرويز باقري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎1(پياپي ‎19)، بهار: ص. ۵۹-‎۸۶.
۳۲۹۸۰ DM14829 بررسي تطبيقي نکاح سرپرست با فرزندخوانده در حقوق اسلام، ايران و فرانسه/ سيد محمد صادق طباطبايي، حامد حيدري ايراني، نفيسه جعفري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎1(پياپي ‎19)، بهار: ص. ۸۹-‎۱۱۸.
۳۲۹۸۱ DM14830 مطالعه ي تطبيقي ايراد عدم اجرا در نظام رومي-ژرمني (فرانسه، آلمان، سوئيس) ،کنوانسيون بيع بين المللي و قابليت پذيرش آن در حقوق ايران/ جعفر عسکري، مرتضي نجف آبادي فراهاني، مصطفي مصطفايي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎1(پياپي ‎19)، بهار: ص. ۱۱۹-‎۱۴۴.
۳۲۹۸۲ DM14831 نسبت سنجي درون مايه بيعت در انديشه سياسي شيعه با ماهيت و کا رويژه راي در حقوق اساسي مدرن/ حامد نيکونهاد، مهدي زارع.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎1(پياپي ‎19)، بهار: ص. ۱۴۷-‎۱۶۸.
۳۲۹۸۳ DM14832 مطالعه ي تحليلي اثر قهقرايي پايان تعليق در فقه اماميه و حقوق ايران و فرانسه/ الهام شراعي، عليرضا يزدانيان، محمد هادي مهدوي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎1(پياپي ‎19)، بهار: ص. ۱۷۱-‎۱۹۸.
۳۳۲۵۰ DM15163 واکاوي ابعاد حقوقي و ضرورت رفع آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از انرژي (نفت و گاز) در خليج فارس/ سارا اتابکي، سيد جواد صالحي.- حقوق محيط زيست. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎1(پياپي ‎۵)، بهار و تابستان: ص. ۹-‎۲۷.
۳۳۲۵۱ DM15164 نگاهي به جايگاه و ماهيت حق بر محيط زيست سالم در حقوق بشر بين الملل/ رامين رضائي.- حقوق محيط زيست. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎1(پياپي ‎۵)، بهار و تابستان: ص. ۲۸-‎۳۵.
۳۳۲۵۲ DM15165 محيط زيست و حمايت هاي حقوقي/ محمد شکري.- حقوق محيط زيست. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎1(پياپي ‎۵)، بهار و تابستان: ص. ۳۶-‎۴۷.
۳۳۲۵۳ DM15166 حمايت از حقوق کودک و حفظ محيط زيست سالم/ اکبر لشکري.- حقوق محيط زيست. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎1(پياپي ‎۵)، بهار و تابستان: ص. ۴۸-‎۵۹.
۳۳۲۵۴ DM15167 بررسي فقهي ممنوعيت منت پذيري و مصاديق آن/ محمدرضا حميدي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۳۸۳-‎۴۰۴.
۳۳۲۵۵ DM15168 الزام به اجراي تعهد پيش از موعد در نقض فرضي در نظام حقوقي کامن لا و فقه اماميه/ محمدحسين فلاح يخداني، ابراهيم تقي زاده، مجيد سربازيان.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۴۰۵-‎۴۲۷.
۳۳۲۵۶ DM15169 قلمرو مسئوليت اشخاص در فرض سرايت جنايت/ محبوبه حسني ابوالحسن کلايي، محمد محسني دهکلاني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۴۲۹-‎۴۵۰.
۳۳۲۵۷ DM15170 پيوند عضو ناقل وراثت و تاثير آن در حکم نسب/ حميد مسجد سرايي، اعظم نظري.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۴۶۹-‎۴۸۸.
۳۳۲۵۸ DM15171 تحليل و ارزيابي ديدگاه هاي فقهي راجع به ميزان ديه پلک ها؛ با تاکيد بر ماده ۵90 قانون مجازات اسلامي/ صديقه حاتمي، محمدرضا علمي سولا، محمدحسن حائري.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۴۸۹-‎۵۱۱.
۳۳۲۵۹ قسامه و اعتبار آن در اثبات جنايات – قسمت اول/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎135، مرداد و شهريور: ص ۳-‎۱۰.
۳۳۲۶۰ آثار و احکام وکالت/ مهدي الله ياري، سيدمحمدمهدي احمدي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎135، مرداد و شهريور: ص ۱۱-‎۱۷.
۳۳۲۶۱ جلوه هاي افتراقي و نوآوري هاي قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح/ مجيد متين راسخ، عبدالرضا برزگر، جواد اکبري.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎135، مرداد و شهريور: ص ۱۸-‎۲۷.
۳۳۲۶۲ کرامت انساني در پرتو جرم شناسي و سياست جنايي امنيتي/ فرزاد حاتم زاده.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎135، مرداد و شهريور: ص ۲۸-‎۳۵.
۳۳۲۶۳ حقوق بزه ديده از جرم در پرتو نهادهاي ارفاقي پيش بيني شده در قانون مجازات اسلامي/ مهدي خسروي، رضا دانش نيا.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎135، مرداد و شهريور: ص ۳۶-‎۴۵.
۳۳۲۶۴ سير تحولي قوانين شوراهاي حل اختلاف/ عليرضا منصوريان.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎135، مرداد و شهريور: ص ۴۶-‎۵۳.
۳۳۲۶۵ جايگاه قرارهاي تامين کيفري در قانون آيين دادرسي کيفري با تاکيد بر جرايم نظاميان/ صادق تبريزي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎135، مرداد و شهريور: ص ۵۴-‎۶۴.
۳۳۲۶۶ نقش انگشت نگاري در کشف علمي جرم/ ناصر رهبر، بهزاد نوري.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎135، مرداد و شهريور: ص ۶۵-‎۶۹.
۳۳۲۶۷ DM15172 راهکارهاي دادخواهي قربانيان سلاح شيميايي در جنگ تحميلي در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران/ توکل حبيب زاده، کيوان اقبالي، نجمه سميعي منش.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۴، زمستان: ص ۱۱-‎۳۸.
۳۳۲۶۸ DM15173 پيشگيري از بزه ديدگي جنسي در شبکه هاي اجتماعي/ بهزاد رضوي فرد، محمدتقي رباط جزي، گلسا عمراني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۴، زمستان: ص ۳۹-‎۶۵.
۳۳۲۶۹ DM15174 آثار پرونده شخصيت در حقوق کيفري ايران/ راضيه سبزه علي، محمود اشرافي، مسعود حيدري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۴، زمستان: ص ۶۷-‎۹۳.
۳۳۲۷۰ DM15175 چالش ها و خلاهاي موجود در فرايند رسيدگي به جرايم سايبري/ جواد طهماسبي، خيرالله شاهمرادي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۴، زمستان: ص ۹۵-‎۱۲۱.
۳۳۲۷۱ DM15176 مرابحه بانکي و مشروعيت آن/ اميرحسين علي زاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۴، زمستان: ص ۱۲۳-‎۱۵۲.
۳۳۲۷۲ DM15177 مجازات تشهير در تعزيرات (با رويکرد تطبيقي به مجازات هاي مبتني بر شرمساري در ايالات متحده)/ علي غلامي، محمدحسين مجتهدي، محمدحسن طهماسبي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۴، زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۷.
۳۳۲۷۳ DM15178 امکان يا امتناع خصوصي سازي امور مربوط به قوه قضاييه/ سيدمحمدمهدي غمامي، مهدي مرادي برليان.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۴، زمستان: ص ۱۷۹-‎۲۱۳.
۳۳۲۷۴ DM15179 بررسي شرط مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاري با توجه به رويه قضايي بين المللي/ عبدالحسين شيروي، محمدجواد کاظمي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۴، زمستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۸.
۳۳۲۷۵ DM15180 مسئوليت کيفري ناشي از رفتار ديگري در قوانين ايران و اسناد بين المللي/ عبدالعلي توجهي، هاله کريميان.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۴، زمستان: ص ۲۳۹-‎۲۶۶.
۳۳۲۷۶ DM15181 قاعده الزام و روابط خارجي دولت اسلامي/ علي اکبر کلانتري.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵-‎۲۴.
۳۳۲۷۷ DM15182 بازشناسي فقهي – حقوقي مالکيت عمومي از مالکيت دولتي با تاکيد بر اصل ۴۴ قانون اساسي/ مصطفي منصوريان، حسينعلي سعدي.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۴-‎۱۲۹.
۳۳۲۷۸ DM15183 واکاوي شيوه تعارض زدايي ميان قاعده تسليط و ديگر قواعد مربوط در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ سيدابراهيم حسيني، محمدعلي راغبي، محمد نوذري فردوسيه.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۵۶.
۳۳۲۷۹ DM15184 در جستجوي نظريه اي قانونگذاري در آثار برخي از فقيهان معاصر اماميه/ حسين اميني پژوه، عباس کعبي.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۷-‎۸۴.
۳۳۲۸۰ DM15185 قواعد فقهي پالايش فضاي مجازي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ سيدعليرضا طباطبايي، محمدعلي ليالي.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۸۵-‎۱۱۶.
۳۳۲۸۱ DM15186 تحليل فقهي و حقوقي مباني، ماهيت و اعتبار تنفيذ حکم رئيس جمهور با تاکيد بر رويکرد قانونگذار اساسي/ سيدمحمدمهدي غمامي، کمال کدخدا مرادي.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵-‎۳۲.
۳۳۲۸۲ DM15187 واکاوي ادله الزام اجراي قوانين و ارزش هاي ديني توسط حکومت اسلامي/ سيدمجتبي حسين نژاد، حميدرضا منيري حمزه کلايي.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۳-‎۵۸.
۳۳۲۸۳ DM15188 نظارت بر نهادهاي زير نظر رهبري در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ ولي رستمي، ميلاد قطبي، مصطفي حضوري.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۹-‎۸۶.
۳۳۲۸۴ DM15189 تحليل مباني فقهي شناسايي و اجراي آراي قضايي دادگاه هاي خارجي/ محمد قرباني مقدم.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۹-‎۶۴.
۳۳۲۸۵ DM15190 واکاوي نظارت حاکميت در مساله کارگزاران و حريم خصوصي/ عباس کعبي، حسين زروندي رحماني.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۵-‎۳۰.
۳۳۲۸۶ DM15191 جلوه هاي کيفرزدايي در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با تاکيد بر جرايم خانوادگي/ عاطفه عباسي کليماني، عطيه رنگچي طهراني.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎70، بهار و تابستان: ص ۵-‎۲۱.
۳۳۲۸۷ DM15192 آثار عقد فضولي در مصاهرت/ هادي غلامرضاراوي، عبدالله اميدي فرد.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎70، بهار و تابستان: ص ۲۳-‎۴۵.
۳۳۲۸۸ DM15193 تبيين مولفه هاي قرآني قواميت مردان با تاکيد بر کاربست سنجه هاي مصلحت در فقه شيعه/ محمد شعبانپور، زهرا بشارتي، محمدمهدي ولدخاني.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎70، بهار و تابستان: ص ۴۷-‎۶۷.
۳۳۲۸۹ DM15194 واکاوي تحولات قانون آيين دادرسي کيفري در خصوص قرارهاي تامين کيفري اطفال و نوجوانان/ حسنعلي موذن زادگان، نبي اله غلامي.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎70، بهار و تابستان: ص ۶۹-‎۹۶.
۳۳۲۹۰ DM15195 حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج/ محمدرضا کيخا، فاطمه چراغي پور، زهرا عباسي.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎70، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۸.
۳۳۲۹۱ DM15196 ولايت حاکم بر تعليم و تربيت کودکان بي سرپرست/ ميثم خزائي، ساحل گودرزي.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎70، بهار و تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۸.
۳۳۲۹۲ DM15197 واکاوي فقهي حقوقي شرايط اعمال ماده 9۴۵ قانون مدني (نکاح در بيماري منتهي به وفات)/ مليحه عرب زوزني، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، سعيد محسني.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎70، بهار و تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۲.
۳۳۲۹۳ DM15198 پيشگيري رشدمدار از جرم در پرتو تئوري هاي نوين زيستي/ سيدعليرضا ميرکمالي، محسن حميدي پور.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎70، بهار و تابستان: ص ۱۷۵-‎۱۹۷.
۳۳۲۹۴ DM15199 مباني مداخله دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقي ايران/ محمدجواد جاويد، مريم مهاجري.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎82، زمستان: ص ۷-‎۳۴.
۳۳۲۹۵ DM15200 بررسي اثربخشي قوانين و مقررات حمايتي در ميزان تمايل زنان معلول شهر تهران به اشتغال/ شبنم محمودي، مهدي شعبان نيا منصور.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎82، زمستان: ص ۳۵-‎۵۵.
۳۳۲۹۶ DM15201 شرايط انتقال مهريه در حقوق موضوعه و فقه اسلامي/ ابراهيم عبدي پور فرد، ژيلا قهرماني.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎82، زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۱۵.
۳۳۲۹۷ DM15202 سازوکارهاي واکنشي شوراي امنيت به تجاوز جنسي در روند درگيري هاي مسلحانه (با تاکيد بر قطعنامه هاي 1325 و 1820 شوراي امنيت)/ سيدداوود آقايي، هدي مرادي.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎82، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۳.
۳۳۲۹۸ DM15203 شرايط ايجاد و امکان اجراي حق حبس در تعهدات منفي قراردادي (مطالعه تطبيقي در حقوق مدني افغانستان و ايران)/ عليرضا ابراهيمي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۰.
۳۳۲۹۹ DM15204 نظام حقوقي حاکم بر ثبت اختراعات نظامي در ايران و آمريکا/ ابراهيم پارسا مهر، محمود صادقي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۳-‎۴۵.
۳۳۳۰۰ DM15205 بررسي تطبيقي وضعيت و آثار شرط عدم مسووليت در بيمه هاي بازرگاني در نظام حقوقي ايران و انگليس/ محمدجواد روستا سکه رواني … [و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۹-‎۶۹.
۳۳۳۰۱ DM15206 نقش بيمه در ارتقاي دسترسي شهروندان به نظام عدالت مدني/ علي طهماسبي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۷۳-‎۹۸.
۳۳۳۰۲ DM15207 تحليل نفع متوقع به عنوان معيار ارزيابي خسارات قراردادي مقايسه حقوق نوين قراردادهاي اروپايي و حقوق ايران/ نازنين زهرا عطاري، جليل قنواتي، وحيد قاسمي عهد.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۹۹-‎۱۲۶.
۳۳۳۰۳ DM15208 مطالعه تطبيقي تعيين قانون حاکم بر معاملات با حق وثيقه در اموال فکري/ حسن علي پور، محمد عيسائي تفرشي، مرتضي شهبازي نيا.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۲۷-‎۱۵۸.
۳۳۳۰۴ DM15209 مطالعه تطبيقي جهات محدوديت داوري در ورشکستگي در حقوق ايران و آمريکا/ سحر قبادي، مرتضي شهبازي نيا، محمد عيسائي تفرشي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۵۷-‎۱۸۷.
۳۳۳۰۵ DM15210 بررسي اهميت بهداشت عمومي در موافقتنامه هاي سازمان تجارت جهاني/ رحيم پيلوار، ميلاد حسيني بلوچي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۳۲.
۳۳۳۰۶ DM15211 اعمال اصل صلاحيت بر صلاحيت در داوري پذيري دعاوي، بررسي تطبيقي در حقوق ايران و آمريکا/ مجتبي جهانيان، مرتضي شهبازي نيا.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۳-‎۵۵.
۳۳۳۰۷ DM15212 مسووليت مدني ناشي از افترا در نظام حقوقي کامن لا با رويکرد تطبيقي در حقوق ايران/ مرضيه شرقي، پرويز عامري.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۷-‎۸۱.
۳۳۳۰۸ DM15213 تمايزهاي بانک ها از شرکت هاي تجاري و تاثير اين تمايزها بر نظام ورشکستگي (مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا و ايران)/ محمد عيسائي تفرشي، مرتضي شهبازي نيا، خديجه شيرواني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۳-‎۱۰۸.
۳۳۳۰۹ DM15214 مطالعه تطبيقي موجبات تغيير در مديريت موقوفات منصوص التوليه در حقوق ايران و عراق/ عباس صراف صادقي، محمدباقر پارساپور، طيبه صاحب.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۳.
۳۳۳۱۰ DM15215 مسووليت بين المللي دولت ها ناشي از تخريب محيط زيست در مخاصمات مسلحانه بين المللي (مطالعه تطبيقي حقوق بين الملل محيط زيست و حقوق بين الملل کيفري)/ سيدباقر ميرعباسي، محمدرضا رضائي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۷.
۳۳۳۱۱ DM15216 نقض نيابتي کپي رايت در حقوق ايران و آمريکا/ حامد نجفي، محمود صادقي، مرتضي شهبازي نيا.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۵.
۳۳۳۱۲ DM15217 رفع چالش هاي تحديد مسووليت در شرکت مدني در حقوق ايران با استفاده از احکام مشارکت (پارتنرشيپ) در حقوق انگليس/ حميدرضا اقدس طينت، محمد عيسائي تفرشي، مرتضي شهبازي نيا.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۳۴.
۳۳۳۱۳ DM15218 بررسي تطبيقي تخصيص خطر تراکنش غيرمجاز در بانکداري الکترونيک (نظام حقوقي ايران و آمريکا)/ زهرا ايوبي … [و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۵-‎۶۷.
۳۳۳۱۴ DM15219 يکسان سازي قواعد حل تعارض در قراردادهاي الکترونيکي/ محمود جلالي، ابراهيم مهران فر.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۹-‎۹۳.
۳۳۳۱۵ DM15220 پذيرش مطلق يا مقيد اصل حاکميت اراده در قراردادهاي تجاري بين المللي با نگرشي بر مقرره رم يک و حقوق آمريکا/ حسين خانلري بهنميري.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۹۵-‎۱۲۶.
۳۳۳۱۶ DM15221 کميسيون هاي دسترسي به اطلاعات در پرتو حقوق فرانسه/ سعيد خاني والي زاده.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۷-‎۱۵۳.
۳۳۳۱۷ DM15222 بررسي بمباران راهبردي مناطق غيرنظامي و سياست بازدارندگي هسته اي در پرتو راي مشورتي 199۶ ديوان بين المللي دادگستري و واقعيات نظامي/ سيدرضا رفيعي، حسن سواري.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۵۵-‎۱۸۳.
۳۳۳۱۸ DM15223 حمايت از حق انسجام و همبستگي مجدد خانواده در چارچوب حقوق بين الملل پناهندگي: تاملي در رويه و نظريه/ آرامش شهبازي، نيلوفر مقدمي خمامي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۸۵-‎۲۱۲.
۳۳۳۱۹ DM15224 مقايسه تطبيقي شرکت نسبي در حقوق ايران با شرکت مدني در حقوق فرانسه/ سيدعباس سيدي آراني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎59، زمستان: ص ۷-‎۳۴.
۳۳۳۲۰ DM15225 تحليل فقهي صحت شرکت اعمال از منظر فقه مذاهب اسلامي/ مهدي جليلي، عليرضا فصيحي زاده، سيدمحمدصادق طباطبايي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎59، زمستان: ص ۳۵-‎۵۶.
۳۳۳۲۱ DM15226 تبيين نقش عوامل فردي دروني در ارتکاب خشونت خانوادگي/ علي محمدي جورکويه.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎59، زمستان: ص ۵۷-‎۸۷.
۳۳۳۲۲ DM15227 نزاکت قضايي در نظام حقوقي ايران/ عظيم اکبري رودپشتي، سيدقاسم زماني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎59، زمستان: ص ۸۹-‎۱۲۲.
۳۳۳۲۳ DM15228 مباني استثنائات بهره برداري از حق اختراع/ محمود حکمت نيا، جعفر اکبري.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎59، زمستان: ص ۱۲۳-‎۱۶۱.
۳۳۳۲۴ DM15229 بازتاب آموزه هاي بزه ديده شناسي علمي در سياست جنايي تقنيني ايران/ اسمعيل رحيمي نژاد.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎59، زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۹.
۳۳۳۲۵ DM15230 حقوق بشر و تنوع فرهنگي؛ با نگاهي به رويکرد اسلامي/ اکبر طلابکي، سيدرضا موسوي، کاظم غريب آبادي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎59، زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۹۱.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up