خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه آنلاین / تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر ۹۸

 

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۲۸۸۷DM14808ابعاد اخلاقي مقررات حفاظت اطلاعات عمومي و تاثير آن بر قوانين ايران و حقوق شهروندي در فضاي سايبر/ علي آرمان، اکبر وروايي، محمدجواد جعفري.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۳۰، زمستان: ص. ۱۲۰-‎۱۳۶.
۳۲۸۸۸DM14809مطالعه تطبيقي محرمانگي اطلاعات مبتلايان به اچ آي وي در قوانين ايالت هاي مختلف آمريکا/ سيد رضا احسان پور، هادي عظيمي گرکاني، مديحه هاشم پور.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۳۰، زمستان: ص. ۷۰-‎۸۷.
۳۲۸۸۹DM14810ماهيت حقوقي ادغام شرکت هاي تجاري: مطالعه تطبيقي در فقه اماميه، حقوق ايران و مصر/ سيد علي رضوي، سيد محمد رضوي، محمدرضا پاسبان.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص. ۳-‎۳۲.
۳۲۸۹۰DM14811تاثير تفليس در معاملات معوض در حقوق ايران/ عليرضا فصيحي زاده… [و ديگران].- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص. ۳۳-‎۶۰.
۳۲۸۹۱DM14812اعتبارات عقلايي در تحليل مبناي شخصيت حقوقي/ قاسم نخعي پور، محمدعلي سعيدي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص. ۶۱-‎۸۹.
۳۲۸۹۲DM14813مباني فقهي ـ حقوقي خيار ناشي از تجزيه تعهد قراردادي و کارکردهاي آن/ احمد مرتاضي، مهدي صفرخاني.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص. ۹۱-‎۱۱۸.
۳۲۸۹۳DM14814نظريه واقعه حقوقي بودن ماهيت تنفيذ در فقه و حقوق ايران/ سيد ابوالقاسم نقيبي، الهام مغزي نجف آبادي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص. ۱۱۹-‎۱۳۸.
۳۲۸۹۴DM14815تحليل فقهي و حقوقي شرط فاسخ در عقد وقف/ سيد مهدي قريشي، محمد حسن جوادي، حامد رحماني.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص. ۱۳۹-‎۱۶۱.
۳۲۸۹۵DM14816واکاوي چگونگي انعقاد حواله (با رويکرد نقد ماده ۷۲۵ قانون مدني)/ محسن مهديان، احمد باقري.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص. ۱۶۳-‎۱۸۸.
۳۲۸۹۶DM14817نقدي بر تئوري ماهيت معاوضي نفقه زوجه/ مرتضي حاجي پور، اصغر زيرک باروقي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص. ۱۸۹-‎۲۱۱.
۳۲۸۹۷DM14818بررسي قواعد تسليط و لاضرر در تعامل پادگان هاي نظامي با املاک مجاور/ جمال نيک کار، محمود امامي نمين.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص. ۲۱۳-‎۲۴۰.
۳۲۸۹۸DM14819ترديد در مورد معامله/ عليرضا عالي پناه، عباس ماجدي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص. ۲۴۱-‎۲۶۹.
۳۲۸۹۹DM14820بازخواني حق حبس (اعتبارسنجي کارايي حق حبس با توجه به قلمرو عملياتي آن)/ مصطفي شاهبازي… [و ديگران].- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص. ۲۷۱-‎۲۹۶.
۳۲۹۰۰DM14821ارزيابي مباني فقهي مسئوليت مدني/ حسين هوشمند فيروزآبادي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص. ۲۹۷-‎۳۲۸.
۳۲۹۷۳DM14822تحليل دستور عدم احياي بيماران فاقد حيات مستقر با استناد به ماده ۳۷۲ ق.م.ا/ طه زرگريان، مجيد قورچي بيگي، اعظم مهدوي پور.- پزشکي قانوني ايران. ‎۱۳۹۸، سال بيست و پنجم، شماره ‎۲، بهار: ص. ۲-‎۵.
۳۲۹۷۴DM14823کاربرد ويرتوپسي در کشف جرم و مقايسه آن با اتوپسي/ مسعود قادي پاشا… [و ديگران].- پزشکي قانوني ايران. ‎۱۳۹۸، سال بيست و پنجم، شماره ‎۲، بهار: ص. ۲-‎۷.
۳۲۹۷۵DM14824ماهيت جائفه در گستره فقه و حقوق کيفري (نقد و پيشنهاد اصلاح ماده ۷۱۱ ق.م.ا)/ طه زرگريان، مجيد قورچي بيگي، اعظم مهدوي پور.- پزشکي قانوني ايران. ‎۱۳۹۸، سال بيست و پنجم، شماره ‎۲، بهار: ص. ۲-‎۱۰.
۳۲۹۷۶DM14825ارزيابي پرونده هاي قصور بيهوشي ارجاع يافته به مرکز پزشکي قانوني اصفهان طي سال هاي ۹۴-۱۳۸۸/ بهجت کشاورز… [و ديگران].- پزشکي قانوني ايران. ‎۱۳۹۸، سال بيست و پنجم، شماره ‎۲، بهار: ص. ۲-‎۵.
۳۲۹۸۴DM14905ماهيت صدور سفته در فقه اماميه/ عليرضا عالي پناه، حميدرضا حبيبي.- پژوهش نامه ميان رشته اي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۱۳، پاييز و زمستان: ص. ۱-‎۲۴.
۳۲۹۸۵DM14906تحليل فقهي-حقوقي برخي از مواد قرارداد مشارکت مدني بانکي/ غلامرضا مصباحي مقدم، محمد حسين نعمتي.- پژوهش نامه ميان رشته اي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۱۳، پاييز و زمستان: ص. ۲۵-‎۴۶.
۳۲۹۸۶DM14907اصل آزادي قراردادي با نگاهي به آيه ۲۹ سوره نساء/ محمد رسول آهنگران، نويد امساکي.- پژوهش نامه ميان رشته اي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۱۳، پاييز و زمستان: ص. ۴۷-‎۶۸.
۳۲۹۸۷DM14908بازپژوهي فقهي حقوقي در تقسيم اعمال حقوقي/ احمد باقري، محمدعلي راغبي، مصطفي درزي رامندي.- پژوهش نامه ميان رشته اي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۱۳، پاييز و زمستان: ص. ۶۹-‎۹۱.
۳۲۹۸۸DM14909بررسي حکم فقهي مالکيت مراتع و واگذاري آن در فقه اماميه/ سيد علي حسيني، مهدي عرفانيان.- پژوهش نامه ميان رشته اي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۱۳، پاييز و زمستان: ص. ۹۳-‎۱۱۹.
۳۲۹۸۹DM14910واکاوي ادله اثبات ضمان منافع مستوفات در فقه و حقوق اماميه/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، مهدي سعيدي.- پژوهش نامه ميان رشته اي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۱۳، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۱-‎۱۳۹.
۳۲۹۹۰DM14911ماهيت و مبناي قلمرو نظريه عمومي ارش و مقايسه آن با نظريه تقليل ثمن در کنوانسيون وين/ حميدرضا بهروزي زاد، نجادعلي الماسي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۲۱۳-‎۲۴۱.
۳۲۹۹۱DM14912بررسي مفهوم جنون در فقه فريقين با تاملي در نگرش قانون مجازات اسلامي/ محسن ملکي افضلي، مينا سعيدي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۲۴۳-‎۲۷۱.
۳۲۹۹۲DM14913بازپژوهشي اعتبار ابرا به شرط عوض در مذاهب فقهي/ محمدتقي عباسي اندواري، ابراهيم عبدي پور فرد.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۲۷۳-‎۲۹۴.
۳۲۹۹۳DM14914نگرشي بر وضعيت ضمانت نفقه زوجه/ اصغر زيرک باروقي، مرتضي حاجي پور.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۲۹۵-‎۲۱۶.
۳۲۹۹۴DM14915تجديد بناي پايه هاي نظري فقه اباضيه در دوره معاصر/ ابراهيم قاسمي، رضا اسفندياري (اسلامي).- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۳۱۷-‎۳۳۸.
۳۲۹۹۵DM14916تحديد مفهومي و امکان سنجي سلب حق از ديدگاه فقها/ فاطمه افشاري، حميد اسدي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۳۳۹-‎۳۶۲.
۳۲۹۹۶DM14917بررسي احکام کنترل مواليد و پيشگيري از بارداري، با رويکردي بر ضرورت افزايش و بحران پيري جمعيت/ جمال نيک کار، محمود امامي نمين.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۳۶۳-‎۳۸۲.
۳۲۹۹۷DM14952ارجاع بارنامه دريايي به شروط قرارداد اجاره کشتي؛ در جستجوي قصد طرفين/ مسعود اربابي، نويد حاتمي پور.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۰.
۳۲۹۹۸DM14953قواعد حاکم بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در مناطق آزاد تجاري/ گودرز افتخار جهرمي، ابراهيم رضواني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۲۱-‎۴۱.
۳۲۹۹۹DM14954بررسي تطبيقي تحولات حقوق حاکم بر مسئوليت مبتني بر توليد/ عليرضا باريکلو.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۴۳-‎۶۸.
۳۳۰۰۰DM14955مفهوم بشريت در آيينه مکاتب حقوق بين الملل؛ جدال رويکرد مديريت گرا در برابر طرح انساني شدن/ ابراهيم بيگ زاده، اسماعيل تاور.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۶۹-‎۹۲.
۳۳۰۰۱DM14956آسيب شناسي جرم انگاري مصاديق فساد اداري در افغانستان؛ با نگاهي به کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد/ سيدمحمد حسيني، محمديحيي بلاغت.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۹۳-‎۱۱۰.
۳۳۰۰۲DM14957مطالعه تطبيقي شرايط و فرايندهاي انتخاب و انتصاب قضات در نظام هاي حقوقي ايالت متحده امريکا و فرانسه/ ولي الله حيدرنژاد، سيدمحمدمهدي غمامي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۴۰.
۳۳۰۰۳DM14958مبناي حقوقي الزام به پرداخت خسارت مشترک دريايي/ حسين رحماني … [و ديگران].- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۵۵.
۳۳۰۰۴DM14959ليسانس اجباري به مثابه تمهيدي براي کنترل رقابتي ادغام ها؛ نگرشي تطبيقي در حقوق اتحاديه اروپا و ايران/ ابراهيم رهبري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۷۵.
۳۳۰۰۵DM14960نقش زيان ديده در بروز خسارت در حقوق مسئوليت بين المللي/ سيدقاسم زماني، وحيد بذار.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۱۷۷-‎۱۹۴.
۳۳۰۰۶DM14961حق بر اداره مطلوب از منظر منشور حقوق بنيادين اتحاديه اروپا و منشور حقوق شهروندي ايران/ حجت سليمي ترکماني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۱۶.
۳۳۰۰۷DM14962تحولات و رويکرد قضايي سن مسئوليت کيفري در کشورهاي مختلف جهان/ سيدمحمد صدري … [و ديگران].- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۲۱۷-‎۲۳۷.
۳۳۰۰۸DM14963مطالعه تطبيقي جايگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکميت؛ ادغام در سيستم قضايي يا سيستم اجرايي و بدنه دولت/ نسرين طباطبائي حصاري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۵۹.
۳۳۰۰۹DM14964نابرابري بين پدر و مادر ايراني در انتقال تابعيت به فرزندان/ ابراهيم عبدي پور فرد، سعيد چاچ.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۲۶۱-‎۲۷۸.
۳۳۰۱۰DM14965مطالعه تطبيقي ساختار تنظيم و نظارت بيمه در ايالات متحده امريکا و ايران/ مهرنوش کيال … و ديگران.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۲۷۹-‎۲۹۵.
۳۳۰۱۱DM14966قاعده ارائه سند حمل و حق مطالبه تحويل کالا در بارنامه و اسناد مشابه؛ مطالعه تطبيقي کامن لا، حقوق انگلستان و ايران/ کورش مجدزاده خانداني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۲۹۷-‎۳۲۳.
۳۳۰۱۲DM14967مطالعه تطبيقي تاثير مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر در قانون اساسي افغانستان و در تحقق اهداف حقوق بشري در اين کشور/ نادر مرداني، غلام سخي اکبري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۳۲۵-‎۳۴۶.
۳۳۰۱۳DM14968روش هاي ارزيابي خسارت بر اساس کنوانسيون بيع بين المللي ۱۹۸۰ و بررسي تطبيقي آن با حقوق ايران، فرانسه، انگليس و اصول حقوق قرارداد اروپايي/ سيدعباس موسوي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۳۴۷-‎۳۶۲.
۳۳۰۱۴DM14969مطالعه تطبيقي تکاليف سهام داران کنترل کننده در قبال سهام داران اقليت در حقوق ايران و انگليس/ احمد يوسف زاده، سروش رستم زاد اصلي، محمود صابري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۳۶۳-‎۳۸۶.
۳۳۰۱۵DM14946قواعد حاکم بر ورود و خروج سرمايه گذار خارجي در بازار سرمايه ايران/ نرگس باقري مطلق، حميدرضا صالحي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۱۴، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۱۹.
۳۳۰۱۶DM14947رژيم حقوقي حاکم بر واردات و صادرات کالاهاي نفتي در ايران با نگاهي تطبيقي/ سيدنصراله ابراهيمي، زهرا کريمي فرد.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۱۴، پاييز و زمستان: ص ۲۱-‎۴۴.
۳۳۰۱۷DM14948معامله و دعواي حقوقي مبتني بر دستکاري بازار اوراق بهادار/ ابراهيم عبدي پور فرد، محمد صادقي، فرشته قنبري.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۱۴، پاييز و زمستان: ص ۴۵-‎۶۷.
۳۳۰۱۸DM14949تبيين معيار ارزيابي رکن حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني/ علي رضايي، ميلاد اميري.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۱۴، پاييز و زمستان: ص ۶۹-‎۹۹.
۳۳۰۱۹DM14950چالش جايگاه نظري و عملي حقوق بشر در نظام بانک جهاني/ حجت سليمي ترکماني، پيمان شهبازي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۱۴، پاييز و زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۳۰.
۳۳۰۲۰DM14951بيمه هزينه هاي قضايي: الگويي براي توانمندسازي شهروندان/ محمد منصوري بروجني، سيدناصر سلطاني.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۱۴، پاييز و زمستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۰.
۳۳۰۲۱DM14918ديوان بين المللي کيفري، ماهيت سلبي مسئوليت کيفري و بازتاب آن در قوانين کيفري ايران/ محمدعلي اردبيلي، محمدهادي نادري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۱۱-‎۳۴.
۳۳۰۲۲DM14919بررسي تطبيقي تقصير نابخشودني زيان ديدگان ممتاز در حوادث رانندگي و کار/ حسن باديني، فرناز فروزان بروجني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۳۵-‎۵۹.
۳۳۰۲۳DM14920مدل اشميتي حقوق بين الملل؛ خودسازگي مفهومي و نابسندگي مبنايي/ سيدمحمد قاري سيدفاطمي، مريم حاجي عرب.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۶۱-‎۹۶.
۳۳۰۲۴DM14921بهره برداري تجاري از شهرت درگذشتگان/ عباس ميرشکاري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۹۷-‎۱۲۰.
۳۳۰۲۵DM14922خدمات کارگري در سازمان جهاني تجارت/ محمدحسين رمضاني قوام آبادي، مهدي عليزاده.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۴۶.
۳۳۰۲۶DM14923از ماوروماتيس در فلسطين تا جزاير مارشال: تاملي در تحول مفهوم اختلاف در رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري/ هادي آذري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۱۴۷-‎۱۶۸.
۳۳۰۲۷DM14924مکان يابي مقررات کيفري در فقه و پيامدهاي روش شناختي آن/ رحيم نوبهار.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۱۶۹-‎۱۹۳.
۳۳۰۲۸DM14925چالش هاي نظام مسئوليت زيست محيطي دولت حامي در قبال آلودگي هاي ناشي از معدن کاوي در بستر عميق دريا/ زهرا محمودي کردي، منا محمدعليان.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۱۹۵-‎۲۱۸.
۳۳۰۲۹DM14926تحليل حقوقي موافقت نامه هاي تجاري منطقه اي در چارچوب سازمان تجارت جهاني/ صادق ضيائي بيگدلي، محمدمهدي اسدي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۲۱۹-‎۲۴۴.
۳۳۰۳۰DM14927اصل مشارکت عمومي براي حفظ منابع آبي در آئينه قوانين و مقررات/ صابر نياوراني، افسون غفوري رانکوهي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۲۴۵-‎۲۷۲.
۳۳۰۳۱DM14928آسيب شناسي کارکرد مراجع سياست گذار و تصميم گير در حوزه آموزش عالي/ محمد جلالي، کيومرث قنبري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۲۷۳-‎۲۹۲.
۳۳۰۳۲DM14929تحليل درک قانوني/ سيدسعيد مومني، سيدحکمت اله عسکري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۲۹۳-‎۳۲۰.
۳۳۰۳۳DM14930انواع روش دسترسي به دادرس اساسي با تاکيد بر دادخواهي اساسي/ غزاله فريدزاده، محمدحسن کبگاني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۳۲۱-‎۳۴۸.
۳۳۰۳۴DM14931گستره مستثنيات ممنوعيت تجزيه تعهد در حقوق ايران و برخي نظام هاي حقوقي ديگر/ عبدالحميد فرزانه، کوروش چرخي کوهگرد.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۳۴۹-‎۳۷۱.
۳۳۰۳۵DM14932مباني مسئوليت مدني ناشي از نقض تعهدات پولي/ گودرز افتخار جهرمي، مهدي الهويي نظري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۱۱-‎۴۲.
۳۳۰۳۶DM14933مطالعه تطبيقي ضمانت اجراي غيرمنصفانگي شروط قراردادي در ايران، ايالات متحده امريکا و اتحاديه اروپا/ سيدحسين صفايي، نگار شمالي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۴۳-‎۷۰.
۳۳۰۳۷DM14934مفهوم قرينه و نقش آن در فهم معناي يک متن مبتني بر مباحث الفاظ علم اصول/ سيدمصطفي محقق داماد، محمد عبدالصالح شاه نوش فروشاني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۷۱-‎۹۷.
۳۳۰۳۸DM14935سهام بدون حق راي و شرايط سلب و تحديد حق راي سهام (با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگلستان)/ محمدرضا پاسبان، شقايق بهشتي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۹۹-‎۱۱۸.
۳۳۰۳۹DM14936ارکان و شرايط صحت شرط خسارت قراردادي وجه التزام در قراردادهاي بانکي/ عباس قاسمي حامد، اميرحسين آبادي، سيدمحسن حسيني پويا.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۵.
۳۳۰۴۰DM14937اخلاقيات دروني قانون در انديشه لون فولر/ حسين رحمت اللهي، فاطمه يزدي زاده البرز.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۸.
۳۳۰۴۱DM14938تحليل اقتصادي خسارت صرفا اقتصادي/ منصور اميني، رضا دريائي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۱.
۳۳۰۴۲DM14939نيابت قضايي در حقوق کيفري ايران/ ابوالحسن شاکري، سيدرضا فقيهي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۱۵.
۳۳۰۴۳DM14940مطالعه تطبيقي حقوق غيرمالي زوج در حقوق ايران و فرانسه/ غلامعلي سيفي زيناب، مهرانگيز شاهمرادي زواره.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۲۱۷-‎۲۳۹.
۳۳۰۴۴DM14941آثار حقوقي الحاق ايران به موافقت نامه تريپس/ معصومه صد خسروي، توکل حبيب زاده.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۳.
۳۳۰۴۵DM14942امکان سنجي گذار به حقوق طبيعي در روابط بين الملل/ هادي محمودي، رضا حميدزاده.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۲۶۵-‎۲۹۰.
۳۳۰۴۶DM14943ماهيت و موضوعات حقوقي کليدي موافقت نامه پاريس در خصوص تغييرات اقليمي/ اعظم اميني، حجت ميان آبادي، احسان دريادل.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۲۹۱-‎۳۲۵.
۳۳۰۴۷DM14944حق بر داشتن سواد رسانه اي/ مهناز بيات کميتکي، زين العابدين يزدان پناه.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۲۷-‎۳۵۲.
۳۳۰۴۸DM14945تاثير متقابل مسئوليت کيفري و مسئوليت مدني/ فريد محسني، رضا انصاري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و دوم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۳۵۳-‎۳۷۹.
۳۳۰۴۹DM14970مفهوم سلب آزادي غير کيفري و انواع آن از منظر کنوانسيون اروپايي حقوق بشر/ محمد مهدي برغي، نسرين مهرا.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۹)، بهار و تابستان: ص. ۷-‎۲۷.
۳۳۰۵۰DM14971بررسي کيفيت مشدده سردستگي و شرايط تحقق آن در حقوق ايران و آمريکا/ الهام حيدري.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۹)، بهار و تابستان: ص. ۱۹-‎۵۶.
۳۳۰۵۱DM14972مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در نظام کيفري ايران و آلمان/ منصور رحمدل.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۹)، بهار و تابستان: ص. ۵۷-‎۸۰.
۳۳۰۵۲DM14973بررسي تطبيقي جرم تباني در دادگاه هاي کيفري بين المللي/ سيد مصطفي موسوي، مهين سبحاني، مجتبي جاني پور.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۹)، بهار و تابستان: ص. ۸۱-‎۱۱۴.
۳۳۰۵۳DM14974تعزيرات منصوص شرعي در قانون مجازات اسلامي در پرتو اصل قانونمندي حقوق کيفري/ حسين سليماني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۹)، بهار و تابستان: ص. ۱۰۵-‎۱۳۳.
۳۳۰۵۴DM14975راهکارهاي معماري براي پيشگيري از وقوع جرم در مجموعه هاي مسکوني باز در سطح ساختمان مسکوني (نمونه هاي مورد مطالعه: مسکن بسيجيان تالش، مسکن مهر رشت و مسکن ارکيد گلسار رشت)/ سيد امين سيدين… [و ديگران].- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۹)، بهار و تابستان: ص. ۱۲۵-‎۱۶۴.
۳۳۰۵۵DM14976مباني و موقعيت وکالت از متهم در اسناد بين المللي و نظام عدالت کيفري ايران/ مرتضي عارفي، جليل اميدي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۹)، بهار و تابستان: ص. ۱۶۵-‎۱۸۸.
۳۳۰۵۶DM14977تجاوز جنسي و تعارض جنسيتي/ اکبر نوروزي، حسن عالي پور.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۹)، بهار و تابستان: ص. ۱۸-‎۲۸.
۳۳۰۵۷DM15010موانع فراروي ايجاد الگوي مطلوب ماهواره تلويزيوني در نظام حقوقي ايران/ سيدقاسم زماني، بهناز احمدوند.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۹-‎۳۹.
۳۳۰۵۸DM15011رهيافت متن گرايي در تفسير حقوقي؛ با تاکيد بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ محمدجواد جاويد، سجاد افشار.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۳۹-‎۶۰.
۳۳۰۵۹DM15012نسبت سنجي اصل الزام به بيان دلايل تصميمات و حاکميت قانون/ مهدي رضايي، نيما خسروي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۶۱-‎۸۶.
۳۳۰۶۰DM15013نقش دکترين خرق حجاب در تعيين تابعيت سرمايه گذار خارجي در رويه داوري ايکسيد/ علي مقدم ابريشمي، حامد ضمامي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۸۷-‎۱۱۳.
۳۳۰۶۱DM15014انتقال ميان حوضه اي آب: مباني و چالش هاي حقوقي/ مسعود فريادي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۴۲.
۳۳۰۶۲DM15015صيانت گري و مشارکت افزايي: واکاوي تاثير کارويژه هاي حق بر آزادي تجمع در مناسبات دولت و ملت/ آرين قاسمي، علي اکبر گرجي ازندرياني، سيدمحمدصادق احمدي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۸.
۳۳۰۶۳DM15016مهاجران محيط زيستي در حقوق بين الملل: از ابهام مفهومي تا فقدان چارچوب حقوقي/ ساسان مدرس سبزواري، سيدمحمدقاري سيدفاطمي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۵.
۳۳۰۶۴DM15017اساسي سازي حقوق خصوصي/ يوسف مولائي، مرتضي حاجي پور.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۲۰۹-‎۲۳۵.
۳۳۰۶۵DM15018تحولات معيار عقلايي بودن در نظارت قضايي ايالات متحده آمريکا/ خديجه شجاعيان.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۲۳۵-‎۲۵۹.
۳۳۰۶۶DM15019مستدل و مستند بودن آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري؛ ايراد در استناد به قانون اساسي/ عبدالمجيد سودمندي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۲۶۱-‎۲۸۹.
۳۳۰۶۷DM15020ارزيابي مفهومي قاعده آمره به مثابه برترين شاخص نظام ساز حقوق بين الملل/ محمدصالح عطار، عليرضا ابراهيم گل.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۶۱، زمستان: ص ۲۹۱-‎۳۱۷.
۳۳۰۶۸DM15021تعارض حقوق فردي و اخلاق عمومي در پرتو رويه ديوان اروپايي حقوق بشر/ محمدرضا ويژه، رضوان پويا.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۲، بهار: ص ۹-‎۳۷.
۳۳۰۶۹DM15022بررسي حقوقي رويکرد ايکائو در مدرنيزه کردن کنوانسيون ۱۹۷۰ لاهه با تصويب پروتکل ۲۰۱۰ پکن/ هدايت الله شناسايي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۲، بهار: ص ۱۲۷-‎۱۵۴.
۳۳۰۷۰DM15023حمايت از زنان در برابر خشونت هاي جنسي و مبتني بر جنسيت در بحران پناهندگي اروپا از منظر کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان/ مهريار داشاب، سعيده مختارزاده.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۲، بهار: ص ۳۹-‎۷۰.
۳۳۰۷۱DM15024بن مايه هاي رومي حقوق عمومي/ پرهام مهرآرام، گودرز افتخارجهرمي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۲، بهار: ص ۷۱-‎۹۹.
۳۳۰۷۲DM15025ضرورت همسويي مجلس شوراي اسلامي با تعهدات بين المللي دولت در مقابله با جرايم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان/ فريده شايگان، اسماعيل رحماني کلاکوب.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۲، بهار: ص ۱۰۱-‎۱۲۵.
۳۳۰۷۳DM15026هيات منصفه ايراني؛ از هندسه اقتباس در مشروطيت تا هنر استحاله در جمهوري اسلامي/ قدرت الله رحماني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۲، بهار: ص ۱۵۵-‎۱۸۴.
۳۳۰۷۴DM15027مسئوليت دولت يا حکومت: تبيين مباني آن در آموزه هاي فقه و حقوق کيفري ايران/ حميد محمدي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۲، بهار: ص ۱۸۵-‎۲۱۵.
۳۳۰۷۵DM15028بررسي الزامات حقوقي زيست محيطي صنعت بالادستي نفت و گاز در اسناد بالادستي جمهوري اسلامي ايران/ علي مشهدي، حسن خسروشاهي، مريم سپردار.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۲، بهار: ص ۲۱۷-‎۲۴۲.
۳۳۰۷۶DM15029تحليلي تاريخي بر دوگانگي فرايند رسيدگي به دعاوي مسئوليت به طرفيت دولت در حقوق ايران/ مسلم آقايي طوق.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۲، بهار: ص ۲۴۳-‎۲۶۵.
۳۳۰۷۷DM15030اصول بنيادي حقوق جهاني ارتباطات: ميراث مشترک/ رويا معتمدنژاد.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۲، بهار: ص ۲۶۷-‎۲۹۱.
۳۳۰۷۸DM15031رويکرد تفسيري ديوان عالي کشور در حمايت از حقوق و آزادي ها با تاکيد بر آراي حقوقي/ رضا نجفي، علي اکبر گرجي ازندرياني، علي تقي زاده.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۲، بهار: ص ۲۹۳-‎۳۲۰.
۳۳۰۷۹DM15032تحليل حقوقي نسبت سنجي حق دسترسي عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندي با تاکيد بر نظام حقوقي ايران/ وجيهه محسني … [و ديگران].- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۶۲، بهار: ص ۳۲۱-‎۳۵۴.
۳۳۰۸۰DM15033ظرفيت هاي قانون اساسي ايران در افزايش مشارکت شهروندان در پرتو راهبردهاي حکمراني خوب/ صادق عليخاني، رضا اسلامي، صابر نياوراني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴۰، تابستان: ص ۱۱-‎۳۱.
۳۳۰۸۱DM15034اجراي موقت معاهدات بين المللي در سازمان هاي بين المللي/ محمدرضا علي پور، اميرحسين خرمي روز.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴۰، تابستان: ص ۳۳-‎۵۶.
۳۳۰۸۲DM15035پيشگيري موقعيت مدار از قاچاق کالا در قانون امور گمرکي/ سعادت سلاجقه، شهرام ابراهيمي، علي رضا سايباني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴۰، تابستان: ص ۵۷-‎۷۶.
۳۳۰۸۳DM15036مطالعه تطبيقي مسئوليت کيفري جمعي در حقوق بين الملل کيفري و حقوق ايران/ حسين گرامي، محمدرضا شادمانفر.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴۰، تابستان: ص ۷۷-‎۹۸.
۳۳۰۸۴DM15037تحليل تاثير ماهيت استخدامي کارکنان بانک ها در عناوين متفاوت جرايم ارتکابي؛ بايدها و نبايدها/ سيدحميدرضا ساداتي، حميد قربان پور.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴۰، تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۲.
۳۳۰۸۵DM15038بررسي چالش هاي داوري الکترونيکي/ ابراهيم ياقوتي، ميترا کيواني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره پانزدهم، شماره ‎۴۰، تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۵۰.
۳۳۰۸۶DM14978علل زمينه ساز بزه ديدگي اطفال در پرتو نظريه خشونت خانگي (مورد مطالعه: شهر شيراز)/ سيد محمد مهدي ساداتي، زهرا محمودي صالح آباد.- پليس زن. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۳۰، بهار و تابستان: ص. ۵۶-‎۷۷.
۳۳۰۸۷DM14979عوامل بزهکاري زنان؛ اصلاح و بازپروري آنان/ سعيد عطازاده.- پليس زن. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۳۰، بهار و تابستان: ص. ۷۸-‎۹۶.
۳۳۰۸۸DM14980قاعده ي دراء و اصل برائت: مجراي شمول: اشتراک يا افتراق/ محمدعلي آقايي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۸۷، سال دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص. ۱۱-‎۱۷۷.
۳۳۰۸۹DM14981بررسي اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقايسه آن با حقوق ايران/ حيدر حسن زاده.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۸۷، سال دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص. ۱۰۱-‎۱۳۱.
۳۳۰۹۰DM14982سازمان همکاري منطقه اي آسياي جنوبي (سارک) و نقش آن در توسعه همکاري هاي منطقه اي/ مصطفي تقي زاده انصاري.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۸۷، سال دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص. ۱-‎۲۰.
۳۳۰۹۱DM14983نگاهي بر سيستم عدم تمرکز اداري در ايران/ محسن امامي قشلاق.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۸۷، سال دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص. ۱-‎۹.
۳۳۰۹۲DM14984تحليل حقوقي نفقه ي زوجه ي دائم موضوع ماده ۱۱۰۷ قانون مدني/ محمدهاشم صمدي اهري.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۸۷، سال دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص. ۱۳۳-‎۱۵۸.
۳۳۰۹۳DM14985نقد و بررسي راي شماره ۱۴۶-۲۹/۱۱/۱۳۷۳ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي به شکايات شرکت هاي وابسته به بنياد جانبازان و مستضعفان/ علي انصاري، سيد محمد هادي راجي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۸۷، سال دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص. ۱-‎۱۲.
۳۳۰۹۴DM14986قلمرو بيطرفي در دادرسي کيفري/ مرتضي ناجي زواره.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۸۷، سال دوم، شماره ‎۴، پاييز: ص. ۱۵۹-‎۱۷۸.
۳۳۰۹۵DM14987نقض حقوق صاحب علامت تجاري در حقوق ايران و انگلستان/ داود اندرز، الميرا بابايي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۲، تابستان: ص. ۱-‎۳۹.
۳۳۰۹۶DM14988اصل هم ترازي حقوق اصحاب دعوا در فرايند دادرسي هاي کيفري/ عباس تدين، محمدرضا خانجاني.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۲، تابستان: ص. ۴۱-‎۶۴.
۳۳۰۹۷DM14989اثرحجر بر مسئوليت امضا کنندگان اسناد تجاري با مطالعه تطبيقي درکنوانسيون هاي ژنو/ حيدر حسن زاه، محمد شجاعيان، سيد امين عسگري.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۲، تابستان: ص. ۶۵-‎۸۷.
۳۳۰۹۸DM14990کارکرد محوري حقوق نرم در نظام مندسازي فعاليت هاي فضايي توسط حقوق بين الملل فضاي ماوراء جو/ سيد محمد حسيني.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۲، تابستان: ص. ۸۹-‎۱۱۷.
۳۳۰۹۹DM14991اصول حاکم بر شرکت هاي تعاوني/ جليل مالکي، غلامعباس يوسفي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۲، تابستان.
۳۳۱۰۰DM14992قرار دستور موقت و رفع اثر از آن در دادگاه هاي خانواده (به لحاظ رويکردهاي نوين قانون حمايت از خانواده مصوب ۱۳۹۱)/ ميرمرتضي ميرحسين زاده‌کشتلي، محمد عالم زاده.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۲، تابستان: ص. ۱۴۳-‎۱۷۸.
۳۳۱۰۱DM14993مشارکت جامعه مدني در سياست جنايي با تاکيد بر سياست جنايي ايران/ سيد حسين حسيني، طاهره محمود سلطاني.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۲، تابستان: ص. ۱۷۹-‎۲۱۷.
۳۳۱۰۲DM14994مطالعه تطبيقي شرايط ثبت علامت تجاري/ محمدحسين کريمي، عباس کريمي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۲، تابستان: ص. ۱-‎۷.
۳۳۱۰۳DM14995خسارت ناشي از کاهش ارزش پول در حقوق ايران و انگلستان/ سميه تفقدي زارع.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۳،پاييز: ص. ۱-‎۲۴.
۳۳۱۰۴DM14996گستره عمل تقنيني در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ حميد ششگل، شيرين قاسمي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۳،پاييز: ص. ۲۵-‎۵۵.
۳۳۱۰۵DM14997تناقضات حاکميت، منافع ملي و اصل مداخله بشردوستانه در تحولات ليبي، بحرين و سوريه/ مير ابراهيم صديق، سيد عبدالمحمد موسوي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۳،پاييز: ص. ۵۷-‎۹۶.
۳۳۱۰۶DM14998واکاوي چالش هاي ديه زن، با مطالعه تطبيقي فقه اماميه و سياست کيفري ايران/ مهدي جوهري، طاهره عابدي تهراني، جلال جعفري.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۳،پاييز: ص. ۹۷-‎۱۱۴.
۳۳۱۰۷DM14999پيشگيري از بزهکاري اطفال با رويکرد خانواده و مدرسه مدار در سياست جنايي ايران/ داود کرمي، سامان عبدالهي، منوچهر عبدالهي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۳،پاييز: ص. ۱۱۵-‎۱۳۹.
۳۳۱۰۸DM15000مطالعه مراحل قصد انشاء و چگونگي ابراز آن در فقه اماميه و قانون مدني مصر/ صادق مرادي، سيد مهدي موسوي، عباس اصغرزاده گنجي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۳،پاييز: ص. ۱۴۱-‎۱۶۷.
۳۳۱۰۹DM15001سياست جنايي ايران در خصوص مواد مخدر روان گردان با توجه به کنوانسيون هاي بين المللي و قانون جديد اصلاحات کنترل مواد مخدر (مطالعه موردي: در حوزه پژوهشي در زندان قزل حصار)/ غلامرضا مهدوي، محمود قيوم.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۳،پاييز: ص. ۱۶۹-‎۲۰۷.
۳۳۱۱۰DM15002آسيب شناسي درجه بندي هشت گانه مجازات هاي تعزيري/ محمد ابراهيم شمس ناتري، هادي کرامتي معز.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۳،پاييز: ص. ۲۰۹-‎۲۳۱.
۳۳۱۱۱DM15003ساز و کار نظارت مالي بر احزاب در حقوق موضوعه ايران/ مونا احمدي، سيد محمد هاشمي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۴، زمستان: ص. ۱-‎۲۵.
۳۳۱۱۲DM15004مسئوليت مدني و بيمه ورزشي/ نجادعلي الماسي، محمدعلي انيسي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۴، زمستان: ص. ۲۷-‎۵۲.
۳۳۱۱۳DM15005بررسي عنصر رواني در حقوق کيفري بين المللي/ پويان بيگلري، ليلا رئيسي، محمود جلالي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۴، زمستان.
۳۳۱۱۴DM15006ضمانت اجراي قراردادي تعهد به فعل ثالث/ حسين ترکمان، محسن ايزانلو.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۴، زمستان: ص. ۸۳-‎۱۰۰.
۳۳۱۱۵DM15007جايگاه تاثير تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقي/ مهدي غلامي، مرتضي شهبازي نيا.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۴، زمستان: ص. ۱۰۱-‎۱۴۲.
۳۳۱۱۶DM15008بررسي تطبيقي نفع عمومي در حقوق ايران و انگلستان/ علي اکبري فيض آبادي، غلامعباس ترکي، مرتضي ناجي زواره.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۴، زمستان: ص. ۱۴۳-‎۱۸۴.
۳۳۱۱۷DM15009تشريفات دادرسي مدني الکترونيکي/ محمد آقاياري، عباس کريمي، مصطفي السان.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۵، سال نهم، شماره ‎۳۴، زمستان: ۱۸۵-‎۲۰۶.
۳۳۱۱۸DM15039بررسي حقوقي تطابق اقدامات متقابل اقتصادي با موازين حقوق بشر: تحريم هاي اقتصادي و دسترسي به غذا و دارو/ سيد محمدحسن رضوي، فاطمه زين الديني.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۲۷)، بهار و تابستان: ص. ۱-‎۱۷.
۳۳۱۱۹DM15040جهاني شدن حقوق بشر: فرهنگ صلح و روابط بين الملل/ محمد کفاش نيري، مهناز گودرزي.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۲۷)، بهار و تابستان: ص. ۱۹-‎۴۲.
۳۳۱۲۰DM15041اجراناپذيري کيفر سنگسار از شش منظر/ حسين سليماني.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۲۷)، بهار و تابستان: ص. ۴۳-‎۷۲.
۳۳۱۲۱DM15042جايگاه حقوق بشر در سياست خارجي اتحاديه اروپا در قبال ج. ا. ايران/ عليرضا ثمودي پيله رود.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۲۷)، بهار و تابستان: ص. ۷۳-‎۹۹.
۳۳۱۲۲DM15043حوزه عمومي و نسبت آن با نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ سيد احمد حبيب نژاد، اميد شيرزاد.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۲۷)، بهار و تابستان: ص. ۱۰۱-‎۱۲۲.
۳۳۱۲۳DM15044حقوق بشر و دموکراسي: تعيين مرزهاي جامعه/ يارنا پتمن.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۲۷)، بهار و تابستان: ص. ۱۲۳-‎۱۵۰.
۳۳۱۲۴DM15045هابرماس، دين و حقوق بشر/ کوين دابليو.گري.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۲۷)، بهار و تابستان: ص. ۱۵۲-‎۱۷۰.
۳۳۱۲۵DM15046پيرامون سازگاري حقوق بشر و تفاوت فرهنگي/ مايکل فريمن.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۲۷)، بهار و تابستان: ص. ۱۷۱-‎۱۸۸.
۳۳۱۲۶DM15047آيا حقوق زنان مي‌تواند حقوق بشر باشد؟/ کارل ولمن.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۲۷)، بهار و تابستان: ص. ۱۸۹-‎۲۰۳.
۳۳۱۲۷DM15048نقش حقوق بشر براي خلق هويت شخصي/ کريستوفر پلمن.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۲۷)، بهار و تابستان: ص. ۲۰۵-‎۲۲۰.
۳۳۱۲۸DM15049ماهيت اتحاديه اروپا از منظر حقوق بشر زنان/ هنده اسل ن- زيا.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۲۷)، بهار و تابستان: ص. ۲۲۱-‎۲۳۸.
۳۳۱۲۹DM15050ليبراليسم سياسي، پيش زمينه هاي عادلانه و هويت فرهنگي/ ميچ آويلا.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۸، جلد چهاردهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۲۷)، بهار و تابستان: ص. ۲۳۹-‎۲۶۱.
۳۳۱۳۰DM15051قاعده مقابله با خسارت در حقوق پزشکي و تاثير باورهاي ديني در اعمال قاعده (مطالعه تطبيقي با حقوق آمريکا)/ منصور خاکپور، مظفر باشکوه، عليرضا لطفي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۴۹، تابستان: ص ۹-‎۳۶.
۳۳۱۳۱DM15052بررسي تطبيقي تحولات قانون مجازات اسلامي در خصوص ضمان پزشک/ سارا غفاري … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۴۹، تابستان: ص ۳۹-‎۶۳.
۳۳۱۳۲DM15053بررسي شرط عدم مسووليت بيمه گر در قراردادهاي بيمه مسووليت پزشکان و پيراپزشکان/ محمدجواد روستا سکه رواني … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۴۹، تابستان: ص ۶۷-‎۸۵.
۳۳۱۳۳DM15054طرق احتمالي نقض حق درمان توسط دولت و مسووليت ناشي از آن/ سيدمحمود هاشمي … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۴۹، تابستان: ص ۸۹-‎۱۲۱.
۳۳۱۳۴DM15055توسعه تجارت بين المللي خدمات بهداشتي درماني در نظام حقوقي سازمان تجارت جهاني/ عليرضا شيرمحمدي، ليلا رئيسي، مسعود راعي دهقي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۴۹، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۸.
۳۳۱۳۵DM15056جرائم افراد عقب مانده ذهني؛ علل ارتکاب و عوامل پيشگيري از ديدگاه افسران پليس، وکلا و قضات/ فاطمه دهدارزاده … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۴۹، تابستان: ص ۱۵۱-‎۱۶۵.
۳۳۱۳۶DM15057جستاري انتقادي در مباني فقهي ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامي (نقد نظريه فزوني ديه بيضه چپ با تکيه بر نصوص شرعي و علم پزشکي)/ محمدجعفر صادق پور، طه زرگريان، يوسف فاطمي نيا.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۴۹، تابستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۴.
۳۳۱۳۷DM15058بررسي رابطه مزاج و بزه کاري (مطالعه موردي شهرستان ملاير)/ هادي رستمي، حديث زهره وند، مرتضي مجاهدي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۴۹، تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۱۴.
۳۳۱۳۸DM15059پيوند گرايش به شبکه هاي اجتماعي مجازي و بزه ديدگي نوجوانان (مطالعه موردي دانش آموزان بين ۱۲ تا ۱۵ سال منطقه پنج شهر تهران)/ هادي کرامتي معز … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎۴۵، پاييز: ص ۱-‎۲۷.
۳۳۱۳۹DM15060شرايط و ضوابط حقوقي اجراي قرار نظارت قضايي در کنار قرارهاي تامين کيفري/ هديه غلامرضايي آزاد، نسرين مهرا، غلامحسن کوشکي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎۴۵، پاييز: ص ۲۹-‎۵۲.
۳۳۱۴۰DM15061صلاحيت قانوني و قضايي رسيدگي به جرايم ارتکابي در هواپيما؛ حقوق ايران و معاهدات بين المللي/ محمدجواد شريعت باقري، يوسف الماسي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎۴۵، پاييز: ص ۵۳-‎۷۳.
۳۳۱۴۱DM15062بيع مال غير موجود (موضوع ماده ۳۶۱ قانون مدني)/ حميد طالب زاده، عادل خوشنوا.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎۴۵، پاييز: ص ۷۵-‎۹۶.
۳۳۱۴۲DM15063بررسي وضعيت مسلمانان ميانمار در پرتو حقوق بشر: از بي تابعيتي تا مهاجرت اجباري/ صفي ناز جدلي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎۴۵، پاييز: ص ۹۷-‎۱۱۷.
۳۳۱۴۳DM15064مباني توسل به زور و ممنوعيت آن در حقوق بين المللي با تاکيد بر منشور سازمان ملل متحد/ حسن محمدرضائي، سيدباقر ميرعباسي، علي کمالي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎۴۵، پاييز: ص ۱۱۹-‎۱۴۱.
۳۳۱۴۴DM15065موانع اصل ۱۳۹ قانون اساسي در مسير الحاق به موافقت نامه تريپس/ معصومه صدخسروي، توکل حبيب زاده.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎۴۵، پاييز: ص ۱۴۳-‎۱۶۲.
۳۳۱۴۵DM15066جستاري بر بيع عين موقوفه با نگاهي بر قليل الفايده شدن آن/ جمشيد مهرآسا، محمد روحاني مقدم.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎۴۵، پاييز: ص ۱۶۳-‎۱۸۴.
۳۳۱۴۶DM15067ارزيابي تاثير رعايت مقررات حقوق بين الملل در توسعه اقتصادي/ آبتين اميري … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم، شماره ‎۴۵، پاييز: ص ۱۸۴-‎۲۰۴.
۳۳۱۴۷DM15068بررسي فقهي و حقوقي ارزش شهادت خويشاوندان/ حميد ابهري، محمدحسين تقي پور درزي نقيبي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص ۱۱-‎۳۲.
۳۳۱۴۸DM15069تلقيح مصنوعي از منظر فقهاي اهل سنت/ سيدرضا احسان پور، هادي عظيمي گرکاني، مديحه هاشم پور.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص ۳۳-‎۴۶.
۳۳۱۴۹DM15070نقش نهادهاي مذهبي در پيشگيري از جرم: چالش ها و راهکارهاي مقابله با آن/ حسن حاجي تبار فيروزجائي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص ۴۷-‎۶۸.
۳۳۱۵۰DM15071معيار اداي حق در قرض و دين در شرايط افزايش قدرت خريد پول بعد از سررسيد تعهد/ سيدرحمت‌اله دانش ميرکهن، سيدمحمدحسن حائري، احمدعلي يوسفي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص ۶۹-‎۹۲.
۳۳۱۵۱DM15072مباني احکام تکليفي و وضعي اسراف آب و ضمان ناشي از آن/ ناهيد دهقان عفيفي، احمد باقري، سيدابوالقاسم نقيبي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص ۹۳-‎۱۱۰.
۳۳۱۵۲DM15073بازشناسي حقوق حيوانات در فقه اماميه، با تاکيد بر حق نفقه/ حسن عليدادي سليماني، سيدمصطفي طباطبايي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۰.
۳۳۱۵۳DM15074مباني التزام در حقوق قراردادها/ اميد غلامعلي تبار فيروزجائي، جليل قنواتي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۴۸.
۳۳۱۵۴DM15075بررسي گزاره هاي فقهي و حقوقي متاثر از اخلاق در باب نکاح و طلاق/ بهنام قنبرپور.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۶۴.
۳۳۱۵۵DM15076آسيب شناسي فقهي ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامي/ سيداحمد ميرخليلي، نفيسه متولي زاده ناييني، مهري نساجي زواره.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۰.
۳۳۱۵۶DM15077بررسي حقوقي و تطبيقي روابط کار در انگلستان/ محمدعلي عشقي، اميرحسين تاريان.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۲، تابستان، جلد اول: ص ۱-‎۹.
۳۳۱۵۷DM15078بررسي تاثير طلاق والدين بر اعتياد فرزندان در شهر شيراز/ مهدي ناظمي، محسن دلاوري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۲، تابستان، جلد اول: ص ۱۰-‎۲۲.
۳۳۱۵۸DM15079ابلاغ در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۰۱/۲۱/۱۳۷۹/ شهرام وظيفه رضائي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۲، تابستان، جلد اول: ص ۲۳-‎۳۱.
۳۳۱۵۹DM15080تحليل ضمانت اجراهاي کيفري جرائم عليه خانواده در حقوق ايران/ علي يوسف زاده، معصومه صالحي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۲، تابستان، جلد اول: ص ۳۲-‎۴۴.
۳۳۱۶۰DM15081اخلاق انساني نقطه اشتراک حقوق بشردوستانه اسلامي و حقوق بين الملل کيفري/ بهزاد رضوي فرد، ميثم نوروزي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۲، تابستان، جلد اول: ص ۴۵-‎۵۵.
۳۳۱۶۱DM15082بررسي سند عادي در مالکيت در حقوق ايران با تاکيد بر پذيرش از سوي شهرداري/ مجيد جمشيدي … [و ديگران].- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۲، تابستان، جلد اول: ص ۵۶-‎۶۷.
۳۳۱۶۲DM15083الزامات دولت ها در گستره حق بر آموزش و حق بر سلامتي/ زهرا صدر عرفاني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۲، تابستان، جلد اول: ص ۶۸-‎۸۳.
۳۳۱۶۳DM15084بررسي عدالت ترميمي در تخفيف مجازات زنان بزهکار/ شيدا عبدالله پور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۲، تابستان، جلد اول: ص ۸۴-‎۹۶.
۳۳۱۶۴DM15085بررسي فقهي و حقوقي تاخير اجراي احکام کيفري/ ستار فاطمي، مهدي نيک نفس، حسين فخر.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۲، تابستان، جلد اول: ص ۹۷-‎۱۰۵.
۳۳۱۶۵DM15086سياست جنايي افتراقي ايران در جرايم زنان/ علي يوسف زاده، معصومه صالحي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۲، تابستان، جلد دوم: ص ۱-‎۹.
۳۳۱۶۶DM15087مباني فقهي و حقوقي جرم انگاري فالگيري و رمالي در فضاي مجازي/ روح الله آهنگران.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۲، تابستان، جلد دوم: ص ۱۰-‎۲۰.
۳۳۱۶۷DM15088بازپژوهي مبادي فقهي موثر بر اجتهاد کارآمد مذاهب اسلامي (در بررسي رسانه و احکام رسانه اي)/ مرتضي چيت سازيان، مهسا مولائي پناه.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۲، تابستان، جلد دوم: ص ۲۱-‎۳۷.
۳۳۱۶۸DM15089بررسي تطبيقي شرط بندي و تباني در فوتبال از منظر حقوق ايران و قوانين بين المللي فوتبال/ رامين فيروزيان مهرآباد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۲، تابستان، جلد دوم: ص ۳۸-‎۴۶.
۳۳۱۶۹DM15090بررسي روابط با غير مسلمان در فقه شيعه/ امير عزيزيان فارساني، مريم عزيزيان فارساني، تورج عزيزيان فارساني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۲، تابستان، جلد دوم: ص ۴۷-‎۵۸.
۳۳۱۷۰DM15091ارزيابي سياست هاي کاهش آسيب بر معتادان خياباني و مراکز ترک اعتياد شهر تربت حيدريه/ احمد محمدي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۲، تابستان، جلد دوم: ص ۵۹-‎۶۶.
۳۳۱۷۱DM15092ارزيابي جايگاه پليس ويژه اطفال و نوجوانان در قضازدايي/ هادي خرسند آستانجين، مسعود ارجمند.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۲، تابستان، جلد دوم: ص ۶۷-‎۷۵.
۳۳۱۷۲DM15093بررسي آثار مجازات هاي تعزيري در قانون جزايي ايران/ آرزو عامري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۲، تابستان، جلد دوم: ص ۷۶-‎۸۳.
۳۳۱۷۳DM15094بررسي تقسيم بندي قراردادهاي گروه بي در نظام حقوقي ايران/ آدينه حيدري گرفمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۲، تابستان، جلد دوم: ص ۸۴-‎۹۱.
۳۳۱۷۴DM15095بررسي تناسب قرار بازداشت موقت با اصل برائت در جرايم نيروهاي مسلح/ سعيد صفي شلمزاري، سيدمجتبي جلالي، طيبه عظيمي فرادنبه.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎۱۲، تابستان، جلد دوم: ص ۹۲-‎۱۰۱.
۳۳۱۷۵DM15096صيانت از حق مالکيت خصوصي سرمايه گذاران خارجي از منظر حقوق اسلام، ايران و بين الملل/ لعيا جنيدي … [و ديگران].- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎۱۷، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۳۱.
۳۳۱۷۶DM15097معيارهاي تشخيص انتساب زيان به مهندسان ذي ربط ساختمان با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه/ غلامرضا حاجي نوري.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎۱۷، پاييز و زمستان: ص ۳۳-‎۵۵.
۳۳۱۷۷DM15098بررسي حق يا حکم بودن اختيار رجوع زوج در طلاق رجعي/ مرتضي رحيمي، سميه سليماني.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎۱۷، پاييز و زمستان: ص ۵۷-‎۷۹.
۳۳۱۷۸DM15099تحولات معاصر و تاثير آن در کيفيت ميراث زوجه در حقوق ايران/ سيدمحمد صدري … [و ديگران].- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎۱۷، پاييز و زمستان: ص ۸۱-‎۹۹.
۳۳۱۷۹DM15100نظريه اعتماد و تاثير آن بر قواعد حاکم بر نمايندگي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و حقوق اروپايي)/ ابراهيم عبدي پور، عبدالرضا پرهيزگار.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎۱۷، پاييز و زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۲.
۳۳۱۸۰DM15101نقد استقلال ارزش آزادي قراردادي/ مختار نعم.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎۱۷، پاييز و زمستان: ص ۱۲۳-‎۱۵۶.
۳۳۱۸۱DM15102تاملي در زمينه هاي شکل گيري سياست کيفري سخت گيرانه در دهه نخست انقلاب اسلامي ايران/ سيدمحمدجواد ساداتي، رحيم نوبهار.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، دوره نهم، شماره ‎۱۷، پاييز و زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۸۳.
۳۳۱۸۲DM15103آينده حقوق بين الملل محيط زيست: ظرفيت ها و محدوديت ها/ سيد عباس پورهاشمي.- حقوق محيط زيست. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۲(پياپي ‎۴)، پاييز و زمستان: ص. ۲۸-‎۳۶.
۳۳۱۸۳DM15104معضل وجود نيروگاه هاي هسته اي و آلودگي هاي ناشي از آنها در مناطق مرزي از نگاه قوانين بين المللي/ عسکر جلاليان.- حقوق محيط زيست. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۲(پياپي ‎۴)، پاييز و زمستان: ص. ۴۸-‎۵۸.
۳۳۱۸۴DM15105الگوي انتخاب قضات دادگاه قانون اساسي در دولت هاي عراق و ترکيه/ هدي غفار، مازيار خادمي.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎۱۷، بهار: ص. ۹۷-‎۱۳۸.
۳۳۱۸۵DM15106حکومت هاي قانون اساسي گرا: مطالعه قوانين‌اساسي و مفهوم آزادي هاي دوگانه/ مسعود راعي دهقي، عليرضا اسدپور طهراني.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎۱۷، بهار: ص. ۱۷۳-‎۱۹۶.
۳۳۱۸۶DM15115بررسي تاثير شرط فاسد در عقد با لحاظ قصد متعاقدين/ حسن رضا خلجي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص. ۸۱-‎۹۶.
۳۳۱۸۷DM15116تاملي در معيارشناسي بي حس کردن اعضا در اجراي کيفرهاي بدني/ هادي عظيمي گرکاني.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۶، تابستان: ص. ۵۶-‎۷۹.
۳۳۱۸۸DM15117نقش تقصير در مسئوليت به جبران خسارت مشترک در حقوق دريايي در مقايسه با فقه و حقوق مدني/ حسين رحماني… [و ديگران].- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎۵۹، بهار: ص. ۱-‎۱۱.
۳۳۱۸۹DM15107بررسي حکم فقهي اخراج متاع از حرز در حال هيپنوتيزم/ علي اکبر ايزدي فرد، سيد مجتبي حسين نژاد، حسين شکريان.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎۱، پياپي ‎۱۱۶، بهار: ص. ۱۰-‎۳۰.
۳۳۱۹۰DM15108شرط خيار در عقد کفالت از منظر فقه تطبيقي/ حيدر باقري اصل، سعيده باقري اصل.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎۱، پياپي ‎۱۱۶، بهار: ص. ۳۲-‎۵۷.
۳۳۱۹۱DM15109معنا شناسي سب النبي (ص) و نحوه تحقق آن با نگاه به قانون مجازات اسلامي ۹۲/ عبدالله بهمن پوري، حسين حقاني خواه، ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎۱، پياپي ‎۱۱۶، بهار: ص. ۶۰-‎۷۶.
۳۳۱۹۲DM15110پرداخت خمس، از حکم تکليفي محض تا حکم وضعي اشاعه در ملکيت/ نصراله جعفري خسروآبادي، اردوان ارژنگ، محمد علي فلاح علي آباد.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎۱، پياپي ‎۱۱۶، بهار: ص. ۷۷-‎۹۱.
۳۳۱۹۳DM15111قدرت تامه شرط انشاء، فعليت يا تنجز؟/ سيد ابوالقاسم حسيني زيدي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎۱، پياپي ‎۱۱۶، بهار: ص. ۹۳-‎۱۱۰.
۳۳۱۹۴DM15112بررسي چيستي سياق با رويکرد فقهي و اصولي/ مريم صباغي ندوشن، محمدحسن حائري، حسين صابري.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎۱، پياپي ‎۱۱۶، بهار: ص. ۱۱۱-‎۱۳۴.
۳۳۱۹۵DM15113واکاوي تاريخي قاعده تنجيز با رويکرد به آراء محقق يزدي در نقد ديدگاه مشهور/ سيد علي جبار گلباغي ماسوله، عباسعلي سلطاني، محمد تقي فخلعي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎۱، پياپي ‎۱۱۶، بهار: ص. ۱۳۵-‎۱۵۷.
۳۳۱۹۶DM15114تحليل مقتضاي اطلاق قرارداد از حيث زمان اجرا از منظر فقه اماميه، حقوق ايران و مصر/ رسول مخصوصي، عليرضا عالي پناه.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎۱، پياپي ‎۱۱۶، بهار: ص. ۱۵۹-‎۱۷۹.
۳۳۱۹۷DM15118واکاوي فقهي و حقوقي موجبات زوال ايجاب در قراردادهاي الکترونيکي/ محمد رسول آهنگران، امير احمدي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎۲۰، بهار و تابستان: ص. ۹-‎۳۵.
۳۳۱۹۸DM15119اصل شفافيت در معاملات دولتي/ فخرالدين ابوئيه، جواد کاشاني، امير هوشنگ فتحي زاده.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎۲۰، بهار و تابستان: ص. ۳۷-‎۶۳.
۳۳۱۹۹DM15120نقش علم قاضي در احراز عنف و اکراه در جرائم منافي عفت؛ بررسي هاي نظري و تجربه هاي عملي/ جليل اميدي، مرتضي جوانمردي صاحب، ژيلا مرادپور.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎۲۰، بهار و تابستان: ص. ۶۵-‎۹۳.
۳۳۲۰۰DM15121بررسي فقهي حقوقي فساد مالي در آئينه سياست جنايي تقنيني ايران/ غلام عباس ترکي هرچگاني، هوشنگ شامبياتي، محسن رهامي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎۲۰، بهار و تابستان: ص. ۹۵-‎۱۲۰.
۳۳۲۰۱DM15122نقش درخواست اصحاب دعواي مدني در استماع گواهي و انجام تحقيق محلي/ مهدي حسن زاده.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎۲۰، بهار و تابستان: ص. ۱۲۱-‎۱۴۵.
۳۳۲۰۲DM15123نقش قاعده احسان در نفي و ايجاب مسؤوليت مدني دولت/ محمد دانش نهاد، ابوالفضل عليشاهي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎۲۰، بهار و تابستان: ص. ۱۴۷-‎۱۷۰.
۳۳۲۰۳DM15124انتساب قتل در حدوث مرگ مغزي و مجازات آن در فقه اماميه/ حميد ستوده، عبدالرضا فرهاديان.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎۲۰، بهار و تابستان: ص. ۱۷۱-‎۱۹۷.
۳۳۲۰۴DM15125بررسي فقهي قلمرو اجراي تعزير و تاديب کودک/ ابوذر صانعي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎۲۰، بهار و تابستان: ص. ۱۹۹-‎۲۲۱.
۳۳۲۰۵DM15126وضعيت حقوقي تعهد تخييري/ محمد مهدي عبدالله پور، احمد شمس، جمشيد نور شرق.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎۲۰، بهار و تابستان: ص. ۲۲۳-‎۲۴۸.
۳۳۲۰۶DM15127مجازات مکره ثالث در جرائم مستوجب حد/ حميدرضا کلانتري، محمد ابراهيم شمس ناتري، احمد حاجي ده آبادي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎۲۰، بهار و تابستان: ص. ۲۴۹-‎۲۷۸.
۳۳۲۰۷DM15128نقد و تحليل ديدگاه رايج فقها درباره خمس مال قرضي/ محمد رضا کيخا، يوسف مرادي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎۲۰، بهار و تابستان: ص. ۲۷۹-‎۲۹۹.
۳۳۲۰۸DM15129چيستي شناسي ضمان از منظر فقه شيعه/ سيد علي جبار گلباغي ماسوله.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎۲۰، بهار و تابستان: ص. ۳۰۱-‎۳۲۴.
۳۳۲۰۹DM15130تمييز ملغي الاثرشدن حکم تخليه مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/ پژمان محمدي، محمد ابوعطا.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎۲۰، بهار و تابستان: ص. ۳۲۵-‎۳۵۰.
۳۳۲۱۰DM15131حکم پيوند عضو قطع شده پس از اجراي حد سرقت/ حميد مسجدسرايي، اعظم نظري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎۲۰، بهار و تابستان: ص. ۳۵۱-‎۳۷۲.
۳۳۲۱۱DM15132نقدي بر کاشفيت ذاتي قطع از واقع در پرتو معرفت شناسي جديد/ مجيد نيکوئي، حسين سيمايي صراف.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎۲۰، بهار و تابستان: ص. ۳۷۳-‎۴۰۲.
۳۳۲۱۲DM15133مشروعيت قطع اقدامات حمايتي از بيماران مبتلا به مرگ مغزي در فقه اهل سنت/ جهاندار اميني … [و ديگران].- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ۳۴ – ‎۳۵، بهار و تابستان: ص ۸-‎۲۷.
۳۳۲۱۳DM15134ديه احتباس ادراري و مدفوعي در فقه اماميه (خلازدايي قانوني از مساله احتباس)/ محمدجعفر صادق پور.- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ۳۴ – ‎۳۵، بهار و تابستان: ص ۳۰-‎۴۵.
۳۳۲۱۴DM15135تحليل فقهي پزشکي علل حرمت شرب خمر/ عبداله بهمن پوري، نجمه نظري.- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ۳۴ – ‎۳۵، بهار و تابستان: ص ۴۸-‎۶۳.
۳۳۲۱۵DM15136تبيين حکم فقهي تعيين جنسيت جنين در مذاهب اسلامي/ سعيد نظري توکلي … [و ديگران].- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ۳۴ – ‎۳۵، بهار و تابستان: ص ۶۲-‎۷۳.
۳۳۲۱۶DM15137قواعد فقهي کارا در جبران خسارات ناشي از عوامل مرگ تدريجي/ فاطمه خوش کلام، نسرين کريمي.- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ۳۴ – ‎۳۵، بهار و تابستان: ص ۸۰-‎۸۹.
۳۳۲۱۷DM15138آميزش نامتعارف و پيامدهاي فقهي آن/ ام البنين رمضان زاده … [و ديگران].- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ۳۴ – ‎۳۵، بهار و تابستان: ص ۹۲-‎۱۰۲.
۳۳۲۱۸DM15139بررسي عدم حصر مصاديق فقهي حرج زوجه در طلاق حرجي با رويکردي بر نظرات امام خميني (س)/ سيدمحمد موسوي بجنوردي، عطيه مقدم فر، اصغر عربيان.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۸۲، بهار: ص ۱-‎۱۹.
۳۳۲۱۹DM15140مسئوليت مدني برهم زدن نامزدي بر مبناي قاعده غرور با رويکردي بر آراي امام خميني (س)/ صالح سعادت، ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۸۲، بهار: ص ۶۳-‎۸۲.
۳۳۲۲۰DM15141ابعاد و صور تلازم حق و تکليف در اسلام با رويکردي بر ديدگاه امام خميني/ ابوالفضل فخرالاسلام، محمود قيوم زاده خرانقي، عباسعلي حيدري.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۸۲، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۲۹.
۳۳۲۲۱DM15142ديات متناسب و نامتناسب با تاکيد بر نظر امام خميني/ مهدي منتظر قائم.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎۸۲، بهار: ص ۱۳۱-‎۱۵۵.
۳۳۲۲۲DM15143تاملي بر حاکميت قوانين کيفري در زمان با تاکيد بر احکام اجتهادي/ محمدرضا عبديان، غلامحسين الهام، سيدسلمان مرتضوي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎۹۷، بهار: ص ۱۶۵-‎۱۸۹.
۳۳۲۲۳تحليل و بررسي مواد ۳۰۸ تا ۳۱۱ قانون مجازات اسلامي با رويکرد کاربردي/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎۱۳۴، خرداد و تير: ص ۳-‎۱۰.
۳۳۲۲۴جلوه هاي اصل فردي کردن مجازات در نظام عدالت کيفري ايران/ سروش مالکي زاده.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎۱۳۴، خرداد و تير: ص ۱۱-‎۱۸.
۳۳۲۲۵کودکي، عامل رافع مسئوليت کيفري در نظام هاي کيفري ايران و انگلستان – قسمت پاياني/ امير اعتمادي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎۱۳۴، خرداد و تير: ص ۱۹-‎۲۳.
۳۳۲۲۶حمايت حقوقي از حريم خصوصي در فضاي سايبر (مطالعه تطبيقي در اسلام، نظام حقوقي ايران و مقررات بين المللي)/ نبي اله نعمتي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎۱۳۴، خرداد و تير: ص ۲۴-‎۳۲.
۳۳۲۲۷منفعت مشترک آيين هاي دادرسي بر پايه نقطه تلاقي اثر آنها/ محمد طاهري، سهيل طاهري.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎۱۳۴، خرداد و تير: ص ۳۳-‎۴۳.
۳۳۲۲۸صلاحيت ذاتي محاکم نظامي در آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۹۳ (بخش هشتم قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲)/ محمد فتحي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎۱۳۴، خرداد و تير: ص ۴۴-‎۵۱.
۳۳۲۲۹پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر با رويکردي به زيان هاي اقتصادي خانوار/ دانيال سعيدي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎۱۳۴، خرداد و تير: ص ۵۲-‎۶۰.
۳۳۲۳۰بررسي تاثير عسر و حرج در ضمان قهري عامل زيان در فقه و حقوق – قسمت پاياني/ عباس رازيني.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎۱۳۴، خرداد و تير: ص ۶۱-‎۶۹.
۳۳۲۳۱DM15149مفهوم و جايگاه شروط غير منصفانه در حقوق اروپا و حقوق موضوعه ايران: با رويکردي به عدل و انصاف در فقه اماميه/ سيد عبدالمطلب احمدزاده بزاز، مجيد رضايي دواني، سيد محمد صادق قبولي درافشان.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳(پياپي ‎۱۷)، پاييز: ص. ۳-‎۳۴.
۳۳۲۳۲DM15150سياست جنايي ايران در قبال جرم تامين مالي تروريسم در پرتو الزامات بين المللي/ محمد علي حاجي ده آبادي، سعيده خاتمي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳(پياپي ‎۱۷)، پاييز: ص. ۳۷-‎۶۴.
۳۳۲۳۳DM15151بررسي تطبيقي جرم پولشويي در فقه، حقوق ايران و اسناد بين المللي/ مسعود حيدري.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳(پياپي ‎۱۷)، پاييز: ص. ۶۷-‎۹۰.
۳۳۲۳۴DM15152ماهيت و مبناي قاعده حسن نيت و راه هاي اثبات آن/ احمد ديلمي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳(پياپي ‎۱۷)، پاييز: ص. ۹۳-‎۱۱۸.
۳۳۲۳۵DM15153تحليل تطبيقي حق ملاقات والد غير حاضن با فرزند در حقوق جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده ي آمريکا/ مرتضي طبيبي جبلي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳(پياپي ‎۱۷)، پاييز: ص. ۱۲۱-‎۱۴۲.
۳۳۲۳۶DM15154تاثير جنون و ازدواج مادر بر حضانت کودک در حقوق ايران: با مطالعه ي تطبيقي در حقوق آمريکا/ سيد محمد حسن ملائکه پورشوشتري، آلا سادات افقه.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳(پياپي ‎۱۷)، پاييز: ص. ۱۴۵-‎۱۷۲.
۳۳۲۳۷DM15155معرفي و نقد نظريه انتخاب شيوه جبران نقض قرارداد: مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا، فقه اماميه و حقوق ايران/ اسماعيل نعمت اللهي، ايمان دهقاني دهج.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳(پياپي ‎۱۷)، پاييز: ص. ۱۷۵-‎۲۰۰.
۳۳۲۳۸DM15156سوء استفاده از حق تاليف در حقوق آمريکا و ايران/ محمد علي انصاري پور، حسين باقري نيا.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۴(پياپي ‎۱۸)، زمستان: ص. ۳-‎۲۶.
۳۳۲۳۹DM15157حمايت از رونق کسب مستاجر در حقوق ايران، اسلام و فرانسه/ ليلا جوانمرد، سيامک ره پيک.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۴(پياپي ‎۱۸)، زمستان: ص. ۲۹-‎۵۶.
۳۳۲۴۰DM15158تاثير زيستگاه بر بزهکاري در آموزه هاي حقوق اسلام و غرب/ مهدي چگني، عادل ساريخاني، محمد صادق آزادفر.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۴(پياپي ‎۱۸)، زمستان: ص. ۵۹-‎۹۰.
۳۳۲۴۱DM15159تاثير تخلف از انجام تعهدات قراردادي در پيدايش حق فسخ (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و برخي نظام هاي حقوقي اسلامي و غربي)/ علي خيري جبر، سيد محمد مهدي قبولي درافشان، اعظم انصاري.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۴(پياپي ‎۱۸)، زمستان: ص. ۹۳-‎۱۲۲.
۳۳۲۴۲DM15160بررسي ميزان انطباق پذيري جرايم اينترنتي با حقوق اسلامي (مطالعه موردي سرقت و کلاهبرداري)/ سعيد عطازاده، محمود قيوم زاده، جلال انصاري.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۴(پياپي ‎۱۸)، زمستان: ص. ۱۲۵-‎۱۵۶.
۳۳۲۴۳DM15161حق نمايندگي اقليت ها در اسناد بين المللي و حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ داود محبي، اعظم طالب نجف آبادي.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۴(پياپي ‎۱۸)، زمستان: ص. ۱۵۹-‎۱۹۲.
۳۳۲۴۴DM15162حق زن بر مازاد نفقه در فقه اماميه و حقوق ايران و انگليس/ سيف اله محمدي نسب، قاسم نظري.- پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۴(پياپي ‎۱۸)، زمستان: ص. ۱۹۵-‎۲۲۴.
۳۳۲۴۵DM15144براندازي نظام در ايران؛ پيشينه تقنيني، تحولات کيفري/ جمال الدين حسين زاده.- شهر قانون. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۱-‎۱۴۱.
۳۳۲۴۶DM15145تاثير فقهي و حقوقي استيذان از زوج در حکم خروج زوجه از منزل/ محمد بهرامي خوشکار، مرتضي بهرامي خوشکار، زهره فاتحي.- شهر قانون. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۷۱-‎۸۸.
۳۳۲۴۷DM15146تحليل مصاديق قانوني معاونت در جرم و امکان تحقق آن ها از طريق ترک فعل/ فريد محسني، محسن ديبانژاد.- شهر قانون. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۸۹-‎۱۰۹.
۳۳۲۴۸DM15147قلمرو حريم خصوصي در اسلام/ عباس خواجه پيري.- شهر قانون. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۹۳-‎۲۱۹.
۳۳۲۴۹DM15148مباني فقهي ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامي/ صالح منتظري.- شهر قانون. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۴۳-‎۱۹۲.
۳۲۸۷۱DM14803عناصر متغير حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران از منظر فقه و حقوق/ محمدرضا باقر زاده اول، محمدباقر فهيمي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۲)، پاييز و زمستان: ص. ۲۵-‎۴۲.
۳۲۸۷۲DM14804بررسي انديشه حقوق اساسي شهيد بهشتي/ سيد محمد هادي حسني.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۲)، پاييز و زمستان: ص. ۴۳-‎۶۶.
۳۲۸۷۳DM14805جستاري بر مفهوم شخصيت حقوقي دولت/ نوربخش رياحي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۲)، پاييز و زمستان: ص. ۶۷-‎۸۴.
۳۲۸۷۴DM14806اصول حقوق اداري در سنت و سيره معصومين عليهم السلام/ جعفر زارعي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۲)، پاييز و زمستان: ص. ۸۵-‎۹۸.
۳۲۸۷۵DM14807ماهيت حکومت نبوي صلي الله عليه و آله وسلم/ فيروز اصلاني، ذبيح الله مرادي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۲)، پاييز و زمستان: ص. ۷-‎۲۴.
۳۲۸۷۶مسئوليت کيفري وکيل دادگستري/ بيژن حاجي عزيزي، سيده مريم اعتماد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۸، تابستان: ص ۷-‎۲۶.
۳۲۸۷۷تعارض ميان منفعت عمومي جامعه و منفعت فردي دولت ها: گذار از اصل مصونيت در پرتو تحول حقوق بين الملل کيفري/ حوريه حسيني اکبرنژاد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۸، تابستان: ص ۲۷-‎۴۳.
۳۲۸۷۸دسترسي به غذاي کافي، به عنوان يک حق بشري در نظام حقوقي سازمان جهاني تجارت با رويکردي بر محصولات غذايي تراريخته/ نجمه رزمخواه.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۸، تابستان: ص ۴۵-‎۶۸.
۳۲۸۷۹نقدي بر ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامي در باب تکرار جرم/ آزاده قرباني، آرزو قرباني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۸، تابستان: ص ۶۹-‎۷۸.
۳۲۸۸۰پليس مسئله محور و ترس از جرم/ سيدمهدي سيدزاده ثاني، سعيد کرماني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۸، تابستان: ص ۷۹-‎۱۰۶.
۳۲۸۸۱تعامل تماميت ارضي با حقوق و آزادي هاي مشروع از منظر ملي و بين المللي/ هديه سادات ميرترابي، سبحان طيبي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۸، تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۶.
۳۲۸۸۲روند کاهش سرمايه شرکت هاي سهامي در حقوق ايران و انگليس/ حميد شالي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۸، تابستان: ص ۱۳۷-‎۱۵۸.
۳۲۸۸۳تحليل حقوقي ترابردپذيري شماره تلفن همراه در ايران؛ در پرتو مطالعات تطبيقي/ سيدهاشم مداح حسيني، رجب فلاحي، سارا مرتضي قلي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۸، تابستان: ص ۱۵۹-‎۱۷۶.
۳۲۸۸۴آثار شرط سقوط يا کاهش مسئوليت در حقوق ايران با نگاهي به نظام حقوقي انگلستان/ حجت مبين، امين اميرحسيني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۸، تابستان: ص ۱۷۷-‎۱۹۸.
۳۲۸۸۵سازکارهاي صيانت از حق استفاده از زبان مادري در مراجع بين المللي و ملي: تاملي بر رويه قضايي بين المللي/ سيدقاسم زماني، فرهاد عابديني سعدآباد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۸، تابستان: ص ۱۹۹-‎۲۳۰.
۳۲۸۸۶اصل مصونيت در برابر خوداتهامي در محاکم کيفري بين المللي؛ با تاکيد بر دادگاه کيفري بين المللي يوگسلاوي سابق، رواندا و ديوان کيفري بين المللي/ عليرضا قرقاني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۸، تابستان: ص ۲۳۱-‎۲۶۰.
۳۲۹۷۷DM14826وضعيت کادر امدادي در مخاصمات مسلحانه از ديدگاه اسلام و حقوق بشردوستانه بين المللي/ احمدرضا توحيدي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎۱(پياپي ‎۱۹)، بهار: ص. ۳-‎۲۲.
۳۲۹۷۸DM14827آزادي اطلاعات و اخبار و محدوديت اخلاق عمومي در حقوق بين الملل و اسلام/ سعيد رهايي، مسلم ملکي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎۱(پياپي ‎۱۹)، بهار: ص. ۲۵-‎۵۶.
۳۲۹۷۹DM14828واکاوي فرزندخواندگي درنظام حقوقي اسلام، انگلستان و آمريکا/ عبدالجبار زرگوش نسب، پرويز باقري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎۱(پياپي ‎۱۹)، بهار: ص. ۵۹-‎۸۶.
۳۲۹۸۰DM14829بررسي تطبيقي نکاح سرپرست با فرزندخوانده در حقوق اسلام، ايران و فرانسه/ سيد محمد صادق طباطبايي، حامد حيدري ايراني، نفيسه جعفري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎۱(پياپي ‎۱۹)، بهار: ص. ۸۹-‎۱۱۸.
۳۲۹۸۱DM14830مطالعه ي تطبيقي ايراد عدم اجرا در نظام رومي-ژرمني (فرانسه، آلمان، سوئيس) ،کنوانسيون بيع بين المللي و قابليت پذيرش آن در حقوق ايران/ جعفر عسکري، مرتضي نجف آبادي فراهاني، مصطفي مصطفايي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎۱(پياپي ‎۱۹)، بهار: ص. ۱۱۹-‎۱۴۴.
۳۲۹۸۲DM14831نسبت سنجي درون مايه بيعت در انديشه سياسي شيعه با ماهيت و کا رويژه راي در حقوق اساسي مدرن/ حامد نيکونهاد، مهدي زارع.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎۱(پياپي ‎۱۹)، بهار: ص. ۱۴۷-‎۱۶۸.
۳۲۹۸۳DM14832مطالعه ي تحليلي اثر قهقرايي پايان تعليق در فقه اماميه و حقوق ايران و فرانسه/ الهام شراعي، عليرضا يزدانيان، محمد هادي مهدوي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم ، شماره ‎۱(پياپي ‎۱۹)، بهار: ص. ۱۷۱-‎۱۹۸.
۳۳۲۵۰DM15163واکاوي ابعاد حقوقي و ضرورت رفع آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از انرژي (نفت و گاز) در خليج فارس/ سارا اتابکي، سيد جواد صالحي.- حقوق محيط زيست. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱(پياپي ‎۵)، بهار و تابستان: ص. ۹-‎۲۷.
۳۳۲۵۱DM15164نگاهي به جايگاه و ماهيت حق بر محيط زيست سالم در حقوق بشر بين الملل/ رامين رضائي.- حقوق محيط زيست. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱(پياپي ‎۵)، بهار و تابستان: ص. ۲۸-‎۳۵.
۳۳۲۵۲DM15165محيط زيست و حمايت هاي حقوقي/ محمد شکري.- حقوق محيط زيست. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱(پياپي ‎۵)، بهار و تابستان: ص. ۳۶-‎۴۷.
۳۳۲۵۳DM15166حمايت از حقوق کودک و حفظ محيط زيست سالم/ اکبر لشکري.- حقوق محيط زيست. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۱(پياپي ‎۵)، بهار و تابستان: ص. ۴۸-‎۵۹.
۳۳۲۵۴DM15167بررسي فقهي ممنوعيت منت پذيري و مصاديق آن/ محمدرضا حميدي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۳۸۳-‎۴۰۴.
۳۳۲۵۵DM15168الزام به اجراي تعهد پيش از موعد در نقض فرضي در نظام حقوقي کامن لا و فقه اماميه/ محمدحسين فلاح يخداني، ابراهيم تقي زاده، مجيد سربازيان.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۴۰۵-‎۴۲۷.
۳۳۲۵۶DM15169قلمرو مسئوليت اشخاص در فرض سرايت جنايت/ محبوبه حسني ابوالحسن کلايي، محمد محسني دهکلاني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۴۲۹-‎۴۵۰.
۳۳۲۵۷DM15170پيوند عضو ناقل وراثت و تاثير آن در حکم نسب/ حميد مسجد سرايي، اعظم نظري.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۴۶۹-‎۴۸۸.
۳۳۲۵۸DM15171تحليل و ارزيابي ديدگاه هاي فقهي راجع به ميزان ديه پلک ها؛ با تاکيد بر ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامي/ صديقه حاتمي، محمدرضا علمي سولا، محمدحسن حائري.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۴۸۹-‎۵۱۱.
۳۳۲۵۹قسامه و اعتبار آن در اثبات جنايات – قسمت اول/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎۱۳۵، مرداد و شهريور: ص ۳-‎۱۰.
۳۳۲۶۰آثار و احکام وکالت/ مهدي الله ياري، سيدمحمدمهدي احمدي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎۱۳۵، مرداد و شهريور: ص ۱۱-‎۱۷.
۳۳۲۶۱جلوه هاي افتراقي و نوآوري هاي قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح/ مجيد متين راسخ، عبدالرضا برزگر، جواد اکبري.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎۱۳۵، مرداد و شهريور: ص ۱۸-‎۲۷.
۳۳۲۶۲کرامت انساني در پرتو جرم شناسي و سياست جنايي امنيتي/ فرزاد حاتم زاده.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎۱۳۵، مرداد و شهريور: ص ۲۸-‎۳۵.
۳۳۲۶۳حقوق بزه ديده از جرم در پرتو نهادهاي ارفاقي پيش بيني شده در قانون مجازات اسلامي/ مهدي خسروي، رضا دانش نيا.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎۱۳۵، مرداد و شهريور: ص ۳۶-‎۴۵.
۳۳۲۶۴سير تحولي قوانين شوراهاي حل اختلاف/ عليرضا منصوريان.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎۱۳۵، مرداد و شهريور: ص ۴۶-‎۵۳.
۳۳۲۶۵جايگاه قرارهاي تامين کيفري در قانون آيين دادرسي کيفري با تاکيد بر جرايم نظاميان/ صادق تبريزي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎۱۳۵، مرداد و شهريور: ص ۵۴-‎۶۴.
۳۳۲۶۶نقش انگشت نگاري در کشف علمي جرم/ ناصر رهبر، بهزاد نوري.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎۱۳۵، مرداد و شهريور: ص ۶۵-‎۶۹.
۳۳۲۶۷DM15172راهکارهاي دادخواهي قربانيان سلاح شيميايي در جنگ تحميلي در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران/ توکل حبيب زاده، کيوان اقبالي، نجمه سميعي منش.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۴، زمستان: ص ۱۱-‎۳۸.
۳۳۲۶۸DM15173پيشگيري از بزه ديدگي جنسي در شبکه هاي اجتماعي/ بهزاد رضوي فرد، محمدتقي رباط جزي، گلسا عمراني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۴، زمستان: ص ۳۹-‎۶۵.
۳۳۲۶۹DM15174آثار پرونده شخصيت در حقوق کيفري ايران/ راضيه سبزه علي، محمود اشرافي، مسعود حيدري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۴، زمستان: ص ۶۷-‎۹۳.
۳۳۲۷۰DM15175چالش ها و خلاهاي موجود در فرايند رسيدگي به جرايم سايبري/ جواد طهماسبي، خيرالله شاهمرادي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۴، زمستان: ص ۹۵-‎۱۲۱.
۳۳۲۷۱DM15176مرابحه بانکي و مشروعيت آن/ اميرحسين علي زاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۴، زمستان: ص ۱۲۳-‎۱۵۲.
۳۳۲۷۲DM15177مجازات تشهير در تعزيرات (با رويکرد تطبيقي به مجازات هاي مبتني بر شرمساري در ايالات متحده)/ علي غلامي، محمدحسين مجتهدي، محمدحسن طهماسبي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۴، زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۷.
۳۳۲۷۳DM15178امکان يا امتناع خصوصي سازي امور مربوط به قوه قضاييه/ سيدمحمدمهدي غمامي، مهدي مرادي برليان.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۴، زمستان: ص ۱۷۹-‎۲۱۳.
۳۳۲۷۴DM15179بررسي شرط مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاري با توجه به رويه قضايي بين المللي/ عبدالحسين شيروي، محمدجواد کاظمي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۴، زمستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۸.
۳۳۲۷۵DM15180مسئوليت کيفري ناشي از رفتار ديگري در قوانين ايران و اسناد بين المللي/ عبدالعلي توجهي، هاله کريميان.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۴، زمستان: ص ۲۳۹-‎۲۶۶.
۳۳۲۷۶DM15181قاعده الزام و روابط خارجي دولت اسلامي/ علي اکبر کلانتري.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۵-‎۲۴.
۳۳۲۷۷DM15182بازشناسي فقهي – حقوقي مالکيت عمومي از مالکيت دولتي با تاکيد بر اصل ۴۴ قانون اساسي/ مصطفي منصوريان، حسينعلي سعدي.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۱۰۴-‎۱۲۹.
۳۳۲۷۸DM15183واکاوي شيوه تعارض زدايي ميان قاعده تسليط و ديگر قواعد مربوط در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ سيدابراهيم حسيني، محمدعلي راغبي، محمد نوذري فردوسيه.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۵۶.
۳۳۲۷۹DM15184در جستجوي نظريه اي قانونگذاري در آثار برخي از فقيهان معاصر اماميه/ حسين اميني پژوه، عباس کعبي.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و سوم، شماره ‎۱، بهار: ص ۵۷-‎۸۴.
۳۳۲۸۰DM15185قواعد فقهي پالايش فضاي مجازي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ سيدعليرضا طباطبايي، محمدعلي ليالي.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و سوم، شماره ‎۱، بهار: ص ۸۵-‎۱۱۶.
۳۳۲۸۱DM15186تحليل فقهي و حقوقي مباني، ماهيت و اعتبار تنفيذ حکم رئيس جمهور با تاکيد بر رويکرد قانونگذار اساسي/ سيدمحمدمهدي غمامي، کمال کدخدا مرادي.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۵-‎۳۲.
۳۳۲۸۲DM15187واکاوي ادله الزام اجراي قوانين و ارزش هاي ديني توسط حکومت اسلامي/ سيدمجتبي حسين نژاد، حميدرضا منيري حمزه کلايي.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۳۳-‎۵۸.
۳۳۲۸۳DM15188نظارت بر نهادهاي زير نظر رهبري در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ ولي رستمي، ميلاد قطبي، مصطفي حضوري.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۵۹-‎۸۶.
۳۳۲۸۴DM15189تحليل مباني فقهي شناسايي و اجراي آراي قضايي دادگاه هاي خارجي/ محمد قرباني مقدم.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۳۹-‎۶۴.
۳۳۲۸۵DM15190واکاوي نظارت حاکميت در مساله کارگزاران و حريم خصوصي/ عباس کعبي، حسين زروندي رحماني.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و سوم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۵-‎۳۰.
۳۳۲۸۶DM15191جلوه هاي کيفرزدايي در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ با تاکيد بر جرايم خانوادگي/ عاطفه عباسي کليماني، عطيه رنگچي طهراني.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎۷۰، بهار و تابستان: ص ۵-‎۲۱.
۳۳۲۸۷DM15192آثار عقد فضولي در مصاهرت/ هادي غلامرضاراوي، عبدالله اميدي فرد.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎۷۰، بهار و تابستان: ص ۲۳-‎۴۵.
۳۳۲۸۸DM15193تبيين مولفه هاي قرآني قواميت مردان با تاکيد بر کاربست سنجه هاي مصلحت در فقه شيعه/ محمد شعبانپور، زهرا بشارتي، محمدمهدي ولدخاني.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎۷۰، بهار و تابستان: ص ۴۷-‎۶۷.
۳۳۲۸۹DM15194واکاوي تحولات قانون آيين دادرسي کيفري در خصوص قرارهاي تامين کيفري اطفال و نوجوانان/ حسنعلي موذن زادگان، نبي اله غلامي.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎۷۰، بهار و تابستان: ص ۶۹-‎۹۶.
۳۳۲۹۰DM15195حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج/ محمدرضا کيخا، فاطمه چراغي پور، زهرا عباسي.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎۷۰، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۸.
۳۳۲۹۱DM15196ولايت حاکم بر تعليم و تربيت کودکان بي سرپرست/ ميثم خزائي، ساحل گودرزي.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎۷۰، بهار و تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۸.
۳۳۲۹۲DM15197واکاوي فقهي حقوقي شرايط اعمال ماده ۹۴۵ قانون مدني (نکاح در بيماري منتهي به وفات)/ مليحه عرب زوزني، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، سعيد محسني.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎۷۰، بهار و تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۲.
۳۳۲۹۳DM15198پيشگيري رشدمدار از جرم در پرتو تئوري هاي نوين زيستي/ سيدعليرضا ميرکمالي، محسن حميدي پور.- فقه و حقوق خانواده (نداي صادق). ‎۱۳۹۸، سال بيست و چهارم، شماره ‎۷۰، بهار و تابستان: ص ۱۷۵-‎۱۹۷.
۳۳۲۹۴DM15199مباني مداخله دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقي ايران/ محمدجواد جاويد، مريم مهاجري.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۸۲، زمستان: ص ۷-‎۳۴.
۳۳۲۹۵DM15200بررسي اثربخشي قوانين و مقررات حمايتي در ميزان تمايل زنان معلول شهر تهران به اشتغال/ شبنم محمودي، مهدي شعبان نيا منصور.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۸۲، زمستان: ص ۳۵-‎۵۵.
۳۳۲۹۶DM15201شرايط انتقال مهريه در حقوق موضوعه و فقه اسلامي/ ابراهيم عبدي پور فرد، ژيلا قهرماني.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۸۲، زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۱۵.
۳۳۲۹۷DM15202سازوکارهاي واکنشي شوراي امنيت به تجاوز جنسي در روند درگيري هاي مسلحانه (با تاکيد بر قطعنامه هاي ۱۳۲۵ و ۱۸۲۰ شوراي امنيت)/ سيدداوود آقايي، هدي مرادي.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۸۲، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۳.
۳۳۲۹۸DM15203شرايط ايجاد و امکان اجراي حق حبس در تعهدات منفي قراردادي (مطالعه تطبيقي در حقوق مدني افغانستان و ايران)/ عليرضا ابراهيمي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۱، بهار: ص ۱-‎۲۰.
۳۳۲۹۹DM15204نظام حقوقي حاکم بر ثبت اختراعات نظامي در ايران و آمريکا/ ابراهيم پارسا مهر، محمود صادقي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۱، بهار: ص ۲۳-‎۴۵.
۳۳۳۰۰DM15205بررسي تطبيقي وضعيت و آثار شرط عدم مسووليت در بيمه هاي بازرگاني در نظام حقوقي ايران و انگليس/ محمدجواد روستا سکه رواني … [و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۱، بهار: ص ۴۹-‎۶۹.
۳۳۳۰۱DM15206نقش بيمه در ارتقاي دسترسي شهروندان به نظام عدالت مدني/ علي طهماسبي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۱، بهار: ص ۷۳-‎۹۸.
۳۳۳۰۲DM15207تحليل نفع متوقع به عنوان معيار ارزيابي خسارات قراردادي مقايسه حقوق نوين قراردادهاي اروپايي و حقوق ايران/ نازنين زهرا عطاري، جليل قنواتي، وحيد قاسمي عهد.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۱، بهار: ص ۹۹-‎۱۲۶.
۳۳۳۰۳DM15208مطالعه تطبيقي تعيين قانون حاکم بر معاملات با حق وثيقه در اموال فکري/ حسن علي پور، محمد عيسائي تفرشي، مرتضي شهبازي نيا.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۲۷-‎۱۵۸.
۳۳۳۰۴DM15209مطالعه تطبيقي جهات محدوديت داوري در ورشکستگي در حقوق ايران و آمريکا/ سحر قبادي، مرتضي شهبازي نيا، محمد عيسائي تفرشي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۵۷-‎۱۸۷.
۳۳۳۰۵DM15210بررسي اهميت بهداشت عمومي در موافقتنامه هاي سازمان تجارت جهاني/ رحيم پيلوار، ميلاد حسيني بلوچي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱-‎۳۲.
۳۳۳۰۶DM15211اعمال اصل صلاحيت بر صلاحيت در داوري پذيري دعاوي، بررسي تطبيقي در حقوق ايران و آمريکا/ مجتبي جهانيان، مرتضي شهبازي نيا.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۳۳-‎۵۵.
۳۳۳۰۷DM15212مسووليت مدني ناشي از افترا در نظام حقوقي کامن لا با رويکرد تطبيقي در حقوق ايران/ مرضيه شرقي، پرويز عامري.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۵۷-‎۸۱.
۳۳۳۰۸DM15213تمايزهاي بانک ها از شرکت هاي تجاري و تاثير اين تمايزها بر نظام ورشکستگي (مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا و ايران)/ محمد عيسائي تفرشي، مرتضي شهبازي نيا، خديجه شيرواني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۸۳-‎۱۰۸.
۳۳۳۰۹DM15214مطالعه تطبيقي موجبات تغيير در مديريت موقوفات منصوص التوليه در حقوق ايران و عراق/ عباس صراف صادقي، محمدباقر پارساپور، طيبه صاحب.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۳.
۳۳۳۱۰DM15215مسووليت بين المللي دولت ها ناشي از تخريب محيط زيست در مخاصمات مسلحانه بين المللي (مطالعه تطبيقي حقوق بين الملل محيط زيست و حقوق بين الملل کيفري)/ سيدباقر ميرعباسي، محمدرضا رضائي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۷.
۳۳۳۱۱DM15216نقض نيابتي کپي رايت در حقوق ايران و آمريکا/ حامد نجفي، محمود صادقي، مرتضي شهبازي نيا.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۵.
۳۳۳۱۲DM15217رفع چالش هاي تحديد مسووليت در شرکت مدني در حقوق ايران با استفاده از احکام مشارکت (پارتنرشيپ) در حقوق انگليس/ حميدرضا اقدس طينت، محمد عيسائي تفرشي، مرتضي شهبازي نيا.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۱-‎۳۴.
۳۳۳۱۳DM15218بررسي تطبيقي تخصيص خطر تراکنش غيرمجاز در بانکداري الکترونيک (نظام حقوقي ايران و آمريکا)/ زهرا ايوبي … [و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۳۵-‎۶۷.
۳۳۳۱۴DM15219يکسان سازي قواعد حل تعارض در قراردادهاي الکترونيکي/ محمود جلالي، ابراهيم مهران فر.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۶۹-‎۹۳.
۳۳۳۱۵DM15220پذيرش مطلق يا مقيد اصل حاکميت اراده در قراردادهاي تجاري بين المللي با نگرشي بر مقرره رم يک و حقوق آمريکا/ حسين خانلري بهنميري.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۹۵-‎۱۲۶.
۳۳۳۱۶DM15221کميسيون هاي دسترسي به اطلاعات در پرتو حقوق فرانسه/ سعيد خاني والي زاده.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۱۲۷-‎۱۵۳.
۳۳۳۱۷DM15222بررسي بمباران راهبردي مناطق غيرنظامي و سياست بازدارندگي هسته اي در پرتو راي مشورتي ۱۹۹۶ ديوان بين المللي دادگستري و واقعيات نظامي/ سيدرضا رفيعي، حسن سواري.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۱۵۵-‎۱۸۳.
۳۳۳۱۸DM15223حمايت از حق انسجام و همبستگي مجدد خانواده در چارچوب حقوق بين الملل پناهندگي: تاملي در رويه و نظريه/ آرامش شهبازي، نيلوفر مقدمي خمامي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۱۸۵-‎۲۱۲.
۳۳۳۱۹DM15224مقايسه تطبيقي شرکت نسبي در حقوق ايران با شرکت مدني در حقوق فرانسه/ سيدعباس سيدي آراني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵۹، زمستان: ص ۷-‎۳۴.
۳۳۳۲۰DM15225تحليل فقهي صحت شرکت اعمال از منظر فقه مذاهب اسلامي/ مهدي جليلي، عليرضا فصيحي زاده، سيدمحمدصادق طباطبايي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵۹، زمستان: ص ۳۵-‎۵۶.
۳۳۳۲۱DM15226تبيين نقش عوامل فردي دروني در ارتکاب خشونت خانوادگي/ علي محمدي جورکويه.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵۹، زمستان: ص ۵۷-‎۸۷.
۳۳۳۲۲DM15227نزاکت قضايي در نظام حقوقي ايران/ عظيم اکبري رودپشتي، سيدقاسم زماني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵۹، زمستان: ص ۸۹-‎۱۲۲.
۳۳۳۲۳DM15228مباني استثنائات بهره برداري از حق اختراع/ محمود حکمت نيا، جعفر اکبري.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵۹، زمستان: ص ۱۲۳-‎۱۶۱.
۳۳۳۲۴DM15229بازتاب آموزه هاي بزه ديده شناسي علمي در سياست جنايي تقنيني ايران/ اسمعيل رحيمي نژاد.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵۹، زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۹.
۳۳۳۲۵DM15230حقوق بشر و تنوع فرهنگي؛ با نگاهي به رويکرد اسلامي/ اکبر طلابکي، سيدرضا موسوي، کاظم غريب آبادي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵۹، زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۹۱.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *