خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه آنلاین / تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان ۹۸

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۳۳۲۶DM15231انتخاب ابزارهاي مقررات گذاري براي حفاظت محيط زيست/ مسعود فريادي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎۹۸، تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۶.
۳۳۳۲۷DM15232واکاوي سياست کيفري تقنيني ايران در بستر گفتمان جنبش هاي مبارزه با جرايم تجاوز به اراضي ملي/ سيدرضا سجودي، علي حسين نجفي ابرندآبادي، محسن شکرچي زاده.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎۹۸، تابستان: ص ۲۲۱-‎۲۵۱.
۳۳۳۲۸DM15233شرط تغيير عوض قراردادي/ منصور اميني، اميرصادق رحماني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۰.
۳۳۳۲۹DM15234ارزيابي قانوني بودن سرمايه گذاري در رويه ايکسيد/ سيامک کرم زاده، خليل روزگاري آقبلاغ.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۲۱-‎۴۱.
۳۳۳۳۰DM15235بايسته هاي حقوقي شرکت تک عضوي در حقوق ايران (بستر حقوقي لازم براي پذيرش شرکت تک عضوي در حقوق ايران)/ محمد ساردوئي نسب، مرضيه صفدري.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۴۳-‎۶۵.
۳۳۳۳۱DM15236اصلاح فرايندهاي قضايي در پرتو راهبرد رفع موقعيت تعارض منافع/ حسين پاشايي، جواد معتمدي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۶۷-‎۸۸.
۳۳۳۳۲DM15237قراردادهاي مشارکت حوزه حفاري چاه هاي نفت و گاز/ فريده شعباني جهرمي، فريد شعباني جهرمي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۸۹-‎۱۱۱.
۳۳۳۳۳DM15238تغييرات قاعده اجتماع سبب و مباشر با لحاظ آخرين تحولات قانون گذاري در ايران (ماده ۵۲۶ ق.م.ا. ۱۳۹۲)/ احمد حاجي ده آبادي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۲.
۳۳۳۳۴DM15239ارزيابي خسارت قطع يا کاهش درآمد ناشي از صدمات بدني/ فاطمه سادات حسيني، حسن باديني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۰.
۳۳۳۳۵DM15240عدالت و آزادي در پيشگيري از جرم/ مهدي چگني، محمد قنبري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۵۰، بهار: ص ۹-‎۳۲.
۳۳۳۳۶DM15241تبيين رويکردهاي اجرايي پيشگيرانه پليس در قبال اقدامات گسترده باندهاي قاچاق کالا/ محسن رضايي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۵۰، بهار: ص ۳۲-‎۵۰.
۳۳۳۳۷DM15242بررسي عوامل موثر بر آسيب هاي اجتماعي زندانيان مطالعه مورد: زندان ساري/ علي گرجي کرسامي … [و ديگران].- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۵۰، بهار: ص ۶۱-‎۷۸.
۳۳۳۳۸DM15243عوامل شيوع جعل اسناد و راهکارهاي پيشگيري از آن (مورد مطالعه؛ شهرستان اردبيل)/ محمد جوانمرد، حسين الهامي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۵۰، بهار: ص ۵۱-‎۷۶.
۳۳۳۳۹DM15244بررسي و سنجش احساس امنيت و پيشگيري از جرم در شهرک هاي حاشيه اي کلان شهرها (نمونه موردي: شهرک طرق مشهد)/ جواد اميري، مهدي زنگنه، مهدي پيله ور.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۵۰، بهار: ص ۱۱۱-‎۱۳۳.
۳۳۳۴۰DM15245چالش هاي پيش روي حقوق بزه ديده در ديوان جنايي بين المللي/ سميه صرامي … [و ديگران].- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۵۰، بهار: ص ۱۳۵-‎۱۶۶.
۳۳۳۴۱DM15246شناسايي و پيشگيري از پديده قلدري در مدارس (ترجمه مقاله)/ [ترجمه] سيدسعيد کشفي، رضا جليلوند.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۵۰، بهار: ص ۸۳-‎۱۰۹.
۳۳۳۴۲DM15247بازرگاني بين المللي با روش اعتبارات اسنادي سنتي و الکترونيکي/ مجتبي انصاريان.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۵)، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۰.
۳۳۳۴۳DM15248بررسي فقهي – حقوقي تخصيص عام منطوقي با مفهوم مخالف با تاکيد بر رابطه ماده يک قانون مسئوليت مدني با ماده ۳۲۸ ق.م/ علي پريمي، مرتضي براتي.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۵)، بهار و تابستان: ص ۱۱-‎۱۸.
۳۳۳۴۴DM15249از استرداد تا فسخ: مطالعه تطبيقي سير تاريخي شناسائي حق فسخ و مبناي آن در نظام حقوقي ايران و آمريکا/ محمدحسن صادقي مقدم، جواد شيخ.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۵)، بهار و تابستان: ص ۱۹-‎۳۰.
۳۳۳۴۵DM15250بررسي تطبيقي جبران خسارت معنوي هتک حيثيت اشخاص در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ ريحانه کوشش کار، وحيد قاسمي عهد.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۵)، بهار و تابستان: ص ۴۲-‎۵۷.
۳۳۳۴۶DM15251واکاوي آيات و روايات ادله اثباتي شهادت زن/ مصطفي ملکي، نفيسه حاتم پوري.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۵)، بهار و تابستان: ص ۵۸-‎۶۸.
۳۳۳۴۷DM15252بررسي مبنا و حدود تکليف انفاق همسر در حقوق ايران و انگلستان/ داود نصيران، امين جوادي.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۵)، بهار و تابستان: ص ۶۹-‎۷۶.
۳۳۳۴۸DM15253بررسي تطبيقي کارکرد بارنامه به عنوان سند مالکيت/ مصطفي السان، ابراهيم نوشادي، مجيدرضا عرب احمدي.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۵)، بهار و تابستان: ص ۳۱-‎۴۱.
۳۳۳۵۹DM15254فلسفه انسان شناختي حقوق بشر/ محمدرضا باقرزاده.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۴)، پاييز و زمستان: ص. ۷-‎۲۲.
۳۳۳۶۰DM15255بررسي جايگاه آزادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ سيد محمد هادي حسني، علي جان حيدري.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۴)، پاييز و زمستان: ص. ۲۳-‎۳۲.
۳۳۳۶۱DM15256جهات ابطال مصوبات سازمان تامين اجتماعي در آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري (با تاکيد بر حمايت از حقوق تامين اجتماعي)/ زهرا دانش ناري.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۴)، پاييز و زمستان: ص. ۳۳-‎۵۶.
۳۳۳۶۲DM15257تاملي بر تمايز اموال عمومي از ساير اموال و آثار مترتب بر آن/ ولي رستمي، مسعود معصومي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۴)، پاييز و زمستان: ص. ۵۷-‎۷۳.
۳۳۳۶۳DM15258تنقيح قوانين؛ بازشناسي مفهوم، پيشينه و مباني/ محمد صادق فراهاني، علي بهادري جهرمي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۴)، پاييز و زمستان: ص. ۷۵-‎۸۸.
۳۳۳۶۴DM15259نظريه استخدام علامه طباطبائي و آثار سياسي و حقوقي آن/ محمد قدسي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۴)، پاييز و زمستان: ص. ۸۹-‎۱۰۳.
۳۳۳۶۵DM15260راهبردهاي کاهش تاثير پيشينه کيفري در اشتغال محکومين/ سيد حسين حسيني، طاهره قوانلو.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎۱۸، بهار: ص. ۱۵-‎۳۶.
۳۳۳۶۶DM15261نقش حقوق بشر در پيشگيري از فساد اداري/ نسيم خداخواه.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎۱۸، بهار: ص. ۳۷-‎۴۸.
۳۳۳۶۷DM15262بررسي قواعد و اصول تفسير قرارداد و آثار آن/ رويا سادات براتي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎۱۸، بهار: ص. ۴۹-‎۶۲.
۳۳۳۶۸DM15263حقوق دارنده چک و نوآوري هاي قانون اصلاحي صدور چک/ علي فتوحي راد.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎۱۸، بهار: ص. ۶۳-‎۸۸.
۳۳۳۶۹DM15264رفتار حرفه اي وکيل در مصالحه ي بين طرفين دعوا/ محمد عابدي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎۱۸، بهار: ص. ۸۹-‎۹۷.
۳۳۳۷۰DM15265مبارزه با تامين مالي تروريسم و جايگاه آن در اسناد بين المللي با نگاهي به سياست جنايي دو کشور ايران و عراق/ حيدر الشيخ، ضياء الاسدي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎۱۸، بهار: ص. ۹۹-‎۱۲۰.
۳۳۳۷۱DM15266تحليل حقوقي قرارداد بيمه عمر/ سعيد سياه بيدي کرمانشاهي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎۱۸، بهار: ص. ۱۲۱-‎۱۴۲.
۳۳۳۷۲DM15267آراء و نقدها: وقتي که اصول و قواعد حقوقي عرض اندام مي کنند/ محمد مهدي حسني (خواب بين).- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎۱۸، بهار: ص. ۱۵۳-‎۱۷۰.
۳۳۳۷۳DM15268تازه هاي آراي وحدت رويه، قوانين و مقررات کاربردي و جدول هزينه هاي دادرسي و خدمات قضايي سال ۱۳۹۸.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎۱۸، بهار: ص. ۱۷۲-‎۱۹۴.
۳۳۳۷۴DM15269تحليل مباني فقهي شوراي نگهبان پيرامون حقوق ولي دم در موارد پرداخت فاضل ديه/ مجيد قورچي بيگي، سهراب بهادري.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۲، زمستان: ص. ۱-‎۲۲.
۳۳۳۷۵DM15270فرآيند و الزامات حقوقي تهيه و تصويب قوانين برنامه ي توسعه؛ مطالعه ي موردي لايحه ي برنامه ي ششم/ حامد نيکونهاد، سيده نگار موسوي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۲، زمستان: ص. ۲۳-‎۴۶.
۳۳۳۷۶DM15271آثار تصرفات دولت در اموال غيرمنقول اشخاص در پرتوي نظرات فقهاي شوراي نگهبان/ سيد حسن علوي نائيني، مهدي عباسي سرمدي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۲، زمستان: ص. ۴۷-‎۷۳.
۳۳۳۷۷DM15272وضعيت حقوقي غير اهل کتاب از منظر اصل چهاردهم قانون اساسي/ مصطفي ميرمحمدي ميبدي، فيروز اصلاني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۲، زمستان: ص. ۷۵-‎۱۰۰.
۳۳۳۷۸DM15273تحليل اصل ۱۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر ماهيت اموال عمومي/ حامد کرمي، داود محبي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۲، زمستان: ص. ۱۰۱-‎۱۲۱.
۳۳۳۷۹DM15274تاملي بر آثار صلاحيت قضايي رئيس قوه ي قضائيه در پرتو بازشناسي اين صلاحيت در قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري/ خيرالله پروين، حسين آئينه نگيني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۲، زمستان: ص. ۱۲۳-‎۱۴۲.
۳۳۳۸۰DM15275درباره قواعد تعدد جرايم تعزيري در پرتو آراء قضايي/ محمدعلي اردبيلي.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲۱، زمستان: ص. ۱۷-‎۲۸.
۳۳۳۸۱DM15276تضمين نسل دوم حقوق بشر در رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري (۱۳۹۴ –۱۳۸۸)/ وحيد آگاه، محمدنبي بوربوري.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲۱، زمستان: ص. ۳-‎۵۸.
۳۳۳۸۲DM15277رعايت قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا با رسيدگي به دعواي تقابل/ حسن محسني.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲۱، زمستان: ص. ۵۹-‎۶۷.
۳۳۳۸۳DM15278تزاحم عدالت و مصلحت در اجراي احکام راجع به مطالبه قيمت املاک تصرف شده از سوي شهرداري/ مهدي فتاحي.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲۱، زمستان: ص. ۶۹-‎۹۲.
۳۳۳۸۴DM15279مرجع صالح رسيدگي به دعاوي خلع يد و رفع تصرف عدواني به طرفيت دولت/ محمد حسنوند، مرضيه سلماني سيبني.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲۱، زمستان: ص. ۱۳۹-‎۱۴۳.
۳۳۳۸۵DM15280تحليل اثر قيد عند الستطاعه در آراء محاکم از دو منظر ماهيت مهريه و حق حبس زوجه/ سيد احسان رفيعي علوي، سعيد محجوب.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲۱، زمستان: ص. ۱۱۱-‎۱۲۵.
۳۳۳۸۶DM15281تحليل اثر قيد عندالستطاعه در آراء محاکم/ سعيد محجوب.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲۱، زمستان.
۳۳۳۸۷DM15282مرجع صالح رسيدگي به جرم نگهداري ديسکت هاي مبتذل/ تهمورث بشيريه، بزرگمهر بشيريه.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲۱، زمستان: ص. ۹۳-‎۱۰۹.
۳۳۳۸۸DM15283يادداشتي بر راي صادره در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به امر کيفري/ اميد شهبازي، پويا شيراني بيدآبادي.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲۱، زمستان: ص. ۱۴۵-‎۱۵۱.
۳۳۳۸۹DM15284تاملي بر مفهوم آلت قمار/ سيد مهدي کاظمي.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲۱، زمستان: ص. ۱۵۳-‎۱۵۹.
۳۳۳۹۰DM15285نقد راي بلانکو/ سعيد خاني والي زاده.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲۱، زمستان: ص. ۱۶۱-‎۱۷۵.
۳۳۳۹۱DM15286گزارش رويه شعب ديوان عدالت اداري (شش ماه نخست ۹۳)- قسمت سوم/ محمد جلالي… [و ديگران]؛ مارال بردبار.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲۱، زمستان: ص. ۱۷۷-‎۱۹۷.
۳۳۳۹۲DM15287گزارش نشست نقد راي: اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحي (نقد راي دادگاه تجديد نظر استان تهران)/ مهدي کارچاني، مصطفي عبدالهي.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲۱، زمستان: ص. ۱۹۰-‎۲۲۵.
۳۳۳۹۳DM15288نظريه خطابات قانوني؛ افقي تازه در تحليل ماهيت حکم شرعي/ حميد درايتي، بلال شاکري.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎۲، پياپي ‎۱۱۷، تابستان: ص. ۹-‎۷۳.
۳۳۳۹۴DM15289بيان و نقد ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ به زبان رياضي/ اميرحمزه سالارزائي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎۲، پياپي ‎۱۱۷، تابستان: ص. ۲۵-‎۴۰.
۳۳۳۹۵DM15290انقلاب نسبت و اعتبارسنجي آن در رفع تعارض ادله/ سيده سعيده لطيفي… [و ديگران].- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎۲، پياپي ‎۱۱۷، تابستان: ص. ۱۰۹-‎۱۲۷.
۳۳۳۹۶DM15291مجازات سب معصومان و چگونگي رفع تعارض آن با سيره عملي ايشان/ سيد مهدي مرويان حسيني، عباسعلي سلطاني.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎۲، پياپي ‎۱۱۷، تابستان: ص. ۱۲۹-‎۱۴۴.
۳۳۳۹۷DM15292احترام مالي کافر بي طرف/ امير مهاجر ميلاني.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎۲، پياپي ‎۱۱۷، تابستان: ص. ۱۴۵-‎۱۶۷.
۳۳۳۹۸DM15293عدالت تقنيني از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران/ علي باقري، عليرضا حسني، ولي رستمي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، پياپي ‎۲۳(شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص. ۹-‎۳۳.
۳۳۳۹۹DM15294تحليل کاربردهاي معامله به قصد فرار از دين در فقه و حقوق موضوعه ايران/ محمد جواد حيدريان دولت آبادي، رسول مظاهري کوهانستاني.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، پياپي ‎۲۳(شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص. ۱۹۱-‎۲۲۷.
۳۳۴۰۰DM15295بازپژوهي در تحليل ابعاد فقهي و حقوقي ازدواج با فرزندخوانده، با رويکردي بر نظرات امام خميني (ره)/ محمد هادي دارايي، مهدي ناصر، مجيد رضايي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، پياپي ‎۲۳(شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص. ۳۵-‎۶۱.
۳۳۴۰۱DM15296مصاديق تدليس در جراحي ها و اعمال افزايش دهنده ي زيبايي/ مرتضي رحيمي، راضيه محب پور.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، پياپي ‎۲۳(شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص. ۶۳-‎۹۰.
۳۳۴۰۲DM15297نگاه تحليلي به نقش توبه در حدود (سرقت) و تعزيرات براساس فقه و قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ محمد جليل رضايي، جواد پنجه پور، هرمز اسدي کوه باد.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، پياپي ‎۲۳(شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص. ۹۱-‎۱۱۸.
۳۳۴۰۳DM15298اوصاف اختصاصي وصي از ديدگاه مذاهب خمسه و حقوق/ احمد علي قانع، اسماعيل محمدپور.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، پياپي ‎۲۳(شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص. ۱۱۹-‎۱۶۱.
۳۳۴۰۴DM15299رابطه داروساز و بيمار از ديدگاه اخلاق و حقوق/ کورش دل پسند، سعيد نظري توکلي، حميد محمدي کجيدي.- اخلاق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۴۴: ص. ۱-‎۱۱.
۳۳۴۰۵DM15300نظم عمومي به عنوان منبع تحديد انعقاد قرارداد داوري: جستاري در رويه قضايي ايران/ مجتبي اسدزاده، گودرز افتخار جهرمي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۲۷، تابستان: ص. ۹-‎۳۴.
۳۳۴۰۶DM15301مسئوليت نيابتي والدين، ناشي از نقض کپي رايت توسط کودکان (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريکا)/ حامد نجفي، محمود صادقي، مرتضي شهبازي نيا.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۲۷، تابستان: ص. ۲۸۹-‎۳۱۷.
۳۳۴۰۷DM15302عبور از تفسير قرارداد به تحول قرارداد، تاملي بر اجتماعي شدن حقوق قراردادها/ عبدالواحد افضلي، مهدي شهابي، محمد مهدي الشريف.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۲۷، تابستان: ص. ۳۵-‎۶۲.
۳۳۴۰۸DM15303محدوديت مسئوليت سهامداران و خرق حجاب شرکت ها/ منصور اميني، سيمين واحدي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۲۷، تابستان: ص. ۶۳-‎۹۱.
۳۳۴۰۹DM15304مطالعه تطبيقي ابزارهاي حقوقي جايگزين ورشکستگي بانک ها/ علي انصاري، جواد عسکري دهنوي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۲۷، تابستان: ص. ۹۱-‎۱۱۳.
۳۳۴۱۰DM15305نظريه عدم پيدايش قرارداد درحقوق ايران و فرانسه/ محمدتقي کريم پور آل هاشم… [و ديگران].- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۲۷، تابستان: ص. ۱۱۵-‎۱۳۸.
۳۳۴۱۱DM15306نگرش اقتصادي به احراز رابطه سببيت در خسارات زيست محيطي/ حسن باديني، فرزانه متوسليان.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۲۷، تابستان: ص. ۱۳۹-‎۱۶۷.
۳۳۴۱۲DM15307مهلت ارفاقي افشا در حقوق اختراعات/ ميرقاسم جعفرزاده، علي سيدين.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۲۷، تابستان: ص. ۱۶۷-‎۲۰۱.
۳۳۴۱۳DM15308بررسي تطبيقي حق ترميم فروشنده در کنوانسيون وين، اصول يونيدروا و ايران/ مرتضي حاجي پور.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۲۷، تابستان: ص. ۲۰۱-‎۲۲۸.
۳۳۴۱۴DM15309نقش تعهد پرداخت بانکي در کاهش تقلب و خطا در پرداخت: با تاکيد ويژه بر پرونده هاي حقوقي/ علي مقدم ابريشمي، خديجه جمالي نيا.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۲۷، تابستان: ص. ۲۲۹-‎۲۵۵.
۳۳۴۱۵DM15310اعتبار سنجي و چالش هاي حقوقي به کارگيري قراردادهاي هوشمند با مطالعه تطبيقي نظام حقوقي ايران و آمريکا/ مهدي ناصر، حسين صادقي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۲۷، تابستان: ص. ۲۵۵-‎۲۸۸.
۳۳۴۱۶DM15311بهبود ضوابط کيفري و نوآوري هاي قانون هواي پاک در مقايسه با قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا/ عبدالمجيد سودمندي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۲۷، تابستان: ص. ۹-‎۴۱.
۳۳۴۱۷DM15312واکاوي پيشگيري از جرايم در ايران با تمرکز بر نظريه سيستمي در علوم سياسي/ خليل اله سردارنيا، ميرزا مهدي سالاري شهر بابکي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۲۷، تابستان: ص. ۴۳-‎۷۴.
۳۳۴۱۸DM15313گونه شناسي محدوديت هاي حق دسترسي به وکيل در جرايم امنيتي با تاکيد بر مرحله پيش دادرسي: مطالعه تطبيقي/ عبدالعلي توجهي، حسين محمد کوره پز.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۲۷، تابستان: ص. ۷۵-‎۱۰۸.
۳۳۴۱۹DM15314رويکرد دادگاه هاي ايران و انگليس به تاثير رفتار عمدي مقتول در قطع رابطه ي عليت/ شهرام محمدزاده.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۲۷، تابستان: ص. ۱۰۹-‎۱۳۰.
۳۳۴۲۰DM15315مطالعه تعزيرات منصوص شرعي در فقه و حقوق کيفري ايران/ حميد رضا زجاجي، محمود مالمير.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۲۷، تابستان: ص. ۱۳۱-‎۱۶۳.
۳۳۴۲۱DM15316نقد و تحليل مباني فقهي ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامي (مصوب ۱۳۹۲)/ صديقه حاتمي، محمدرضا علمي سولا، محمدحسن حائري.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۲۷، تابستان: ص. ۱۶۵-‎۱۸۶.
۳۳۴۲۲DM15317بررسي تطبيقي دادگاه هاي ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي ايران با تاکيد بر اصل حتميت اجراي مجازات ها/ مجتبي قهرماني، عليرضا سايباني.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۲۷، تابستان: ص. ۱۸۷-‎۲۲۰.
۳۳۴۲۳DM15318بررسي آثار مکتب اگزيستانسياليسم بر حقوق کيفري/ شايان اکبري، احمد فلاحي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۲۷، تابستان: ص. ۲۲۱-‎۲۵۳.
۳۳۴۲۴DM15319رويکردي نوين بر ارجاع کيفري در پرتو اصل وصف گذاري منصفانه/ حسين ميرمحمد صادقي، زينب لکي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎۲۷، تابستان: ص. ۲۵۵-‎۲۸۵.
۳۳۴۲۵DM15320بررسي تطبيقي مباني مسئوليت مدني در حقوق ايران و آمريکا/ قاسم حيدري، پرويز عامري.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۷، دوره هشتم، شماره ‎۲(پياپي ‎۲۸)، تابستان: ص. ۲۶۳-‎۲۹۲.
۳۳۴۲۶DM15321آثار اعمال نمايندگي دراصول قراردادهاي تجاري بين المللي و اصول قراردادهاي اروپايي/ احمد حيدري، حجت الله عسکري، مصطفي ماندگار.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۷، دوره هشتم، شماره ‎۳(پياپي ‎۲۹)، پاييز: ص. ۲۵۱-‎۲۷۲.
۳۳۴۲۷DM15322تاثير اقدامات تاميني و تربيتي در پيشگيري از تکرار جرم مجرمين خطرناک و سابقه دار/ هادي فدايي… [و ديگران].- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۸، سال  يازدهم، شماره ‎۱(پياپي ‎۴۱)، بهار: ص. ۱-‎۱۶.
۳۳۴۲۸DM15323مسئوليت مدني متصديان حمل بين المللي ناشي از اجراي نادرست تشريفات گمرکي/ مجتبي اشراقي آراني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۳۶۹-‎۳۸۷.
۳۳۴۲۹DM15324تحليل شناسايي و اجراي آراي خارجي مالکيت فکري در پرتو ماهيت ويژه اين اموال/ فاطمه السادات ايرواني مهاجري، مرتضي نصيري، محمود صادقي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۳۸۹-‎۴۰۷.
۳۳۴۳۰DM15325رويکرد نظام حقوقي ايران به شاخصه هاي کليدي  نظام اداره شرکت هاي سهامي/ بهرام تقي پور، حسين عابديني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۴۰۹-‎۴۲۴.
۳۳۴۳۱DM15326رجوع از وصيت تمليکي در حقوق مدني ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق مصر و انگليس/ علي تقي زاده، غلامحسين عسگري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۴۲۵-‎۴۴۴.
۳۳۴۳۲DM15327حيله و تقلب نسبت به قانون از طريق عقد صلح/ سيد مهدي دادمرزي، محمد بافهم.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۴۴۵-‎۴۶۲.
۳۳۴۳۳DM15328ارزيابي دسترسي به دادگستري در نظام دادرسي مدني ايران/ مرتضي شهبازي نيا، مجتبي همتي، صديقه جوان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۴۶۳-‎۴۸۲.
۳۳۴۳۴DM15329حق دسترسي به اطلاعات در سيستم ثبت مالکيت صنعتي ايران/ نسرين طباطبائي حصاري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۴۸۳-‎۵۰۲.
۳۳۴۳۵DM15330تحليل ارزهاي مجازي در پرتو فقه، حقوق و مطالعات تطبيقي/ اصغر محمودي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۵۰۳-‎۵۲۲.
۳۳۴۳۶DM15331حق جلوت/ عباس ميرشکاري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۴۲۳-‎۵۴۲.
۳۳۴۳۷DM15332مفهوم و مباني قرارداد خود الزام گر و جايگاه آن در حقوق قراردادها/ محمدحسين وکيلي مقدم.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۵۴۳-‎۵۵۹.
۳۳۴۳۸DM15333ساز و کار و چالش هاي پياده سازي بستر بلاک چين در توسعه دولت الکترونيکي و آثار آن بر نظام مالياتي/ مسلم آقايي طوق، مهدي ناصر.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎۱۹، تابستان: ص. ۹-‎۳۳.
۳۳۴۳۹DM15334تبيين جايگاه حقوقي نهادهاي تصميم‌ساز در نظام علوم، تحقيقات و فناوري ايران/ صفر بيگ زاده.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎۱۹، تابستان: ص. ۳۵-‎۵۲.
۳۳۴۴۰DM15335حدود و لوازم اختيارات رئيس قوه قضاييه در ايجاد تشکيلات لازم در دادگستري در نظام حقوقي ايران/ محمد قاسم تنگستاني.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎۱۹، تابستان: ص. ۵۳-‎۷۸.
۳۳۴۴۱DM15336مولفه هاي بودجه ريزي شهري مشارکتي شايسته با نگاهي به نظام حقوقي ايران/ زهرا عامري، احمد خسروي، محمدباقر مقدسي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎۱۹، تابستان: ص. ۷۹-‎۹۶.
۳۳۴۴۲DM15337الگوي مشارکتي تنظيم در بنادر ايران/ سيد مهدي فرومند، محمد راسخ.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎۱۹، تابستان: ص. ۹۷-‎۱۲۳.
۳۳۴۴۳DM15338نقش سازمان هاي مردم نهاد در دادرسي اداري/ غلامعلي قاسمي، عادل شيباني.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎۱۹، تابستان: ص. ۱۲۵-‎۱۴۷.
۳۳۴۴۴DM15339امکان استقلال اداري مناطق آزاد تجاري صنعتي در ايران/ علي اکبر گرجي ازندرياني، محمد باران زهي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎۱۹، تابستان: ص. ۱۴۹-‎۱۷۰.
۳۳۴۴۵DM15340شناسايي نقاط فسادخيز در صنعت گاز ايران (مورد مطالعه: شرکت گاز استان مازندران)/ حامد محمدي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎۱۹، تابستان: ص. ۱۷۱-‎۲۰۸.
۳۳۴۴۶DM15341ويژگي هاي بوروکراسي توانمند براي اجراي قانون/ احمد مرکز مالميري.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎۱۹، تابستان: ص. ۲۰۹-‎۲۳۷.
۳۳۴۴۷DM15342مباني و منابع حقوقي واگذاري اراضي ملي به بخش خصوصي در عرصه کشاورزي/ خديجه مظفري، ايرج حسيني صدرآبادي، عليرضا ايزدي فرد.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎۱۹، تابستان: ص. ۲۳۹-‎۲۶۳.
۳۳۴۴۸DM15343تحولات الگوهاي مديريتي خدمات عمومي؛ از خدمات عمومي کلاسيک تا خدمات عمومي نوين/ مجيد نجارزاده هنجني.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎۱۹، تابستان: ص. ۲۶۵-‎۲۸۸.
۳۳۴۴۹DM15344تبيين ماهيت و چيستي بازار فارکس و بايسته هاي آن در فقه و حقوق ايران/ ابراهيم برارپور.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۹-‎۳۳.
۳۳۴۵۰DM15345بررسي ابعاد حقوقي حساب جاري بانکي در حقوق ايران و تطبيقي/ قادر بابائي… [و ديگران].- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۳۵-‎۵۷.
۳۳۴۵۱DM15346آثار حقوقي تولد کودک از طريق رحم جايگزين/ حميدرضا رنجبر قاسمي، محمدحسين بياتي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۵۹-‎۸۳.
۳۳۴۵۲DM15347قرارداد آتي سکه در بورس کالا با نگاهي به حقوق مدني فرانسه (اصلاحيه۲۰۱۶)/ محمد داودآبادي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۸۵-‎۱۱۱.
۳۳۴۵۳DM15348تحولات اتاق بازرگاني بين المللي و توسعه حقوق تجارت بين الملل در ايران/ خلف کريمي پور.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۳-‎۱۳۳.
۳۳۴۵۴DM15349روش هاي مسالمت آميز حل و فصل اختلافات در قراردادهاي اداري با تاکيد بر شرايط عمومي پيمان و مقررات فيديک/ ميثم مرادي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۵-‎۱۵۶.
۳۳۴۵۵DM15350پذيرش عرف تجاري فراملي در حقوق ايران/ حميدرضا علومي يزدي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۱-‎۲۸.
۳۳۴۵۶DM15351تحول نظام قضائي با تاکيد بر کارآمدي فرايند صدور آراء قضايي/ سيدمحمدمهدي غمامي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۲۹-‎۵۴.
۳۳۴۵۷DM15352مسئوليت هاي فرستنده و ضمان فرستنده اسنادي کالا در پرتو کنوانسيون روتردام/ غلام نبي فيضي چکاب.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۵۵-‎۷۶.
۳۳۴۵۸DM15353خريد دين در نظام بانکي ايران/ مرتضي قاسم زاده.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۷۷-‎۹۵.
۳۳۴۵۹DM15354اصول حاکم بر ضمانت اجراهاي نقض قرارداد در اسناد نوين حقوق اروپايي و ايران/ جليل قنواتي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۹۷-‎۱۲۰.
۳۳۴۶۰DM15355الگوهاي حاکم بر دادرسي اطفال و نوجوانان در حقوق کيفري نوين ايران/ بهروز کم.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۴۴.
۳۳۴۶۱DM15356قرارداد تشکيل حساب جاري بانکي در حقوق ايران/ اصغر محمودي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۱۴۵-‎۱۶۷.
۳۳۴۶۲DM15357فراتر از حقوق بين الملل: توسل خودسرانه به زور در سوريه/ سيدطه موسوي ميرکلائي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۱۶۹-‎۲۰۰.
۳۳۴۶۳DM15358جهات جلب ثالث/ محمد مولودي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۲۰۱-‎۲۱۶.
۳۳۴۶۴DM15359رويکرد ترميمي عدالت؛ عدالت ترميمي مطلوب (آسيب شناسي و بهبود عملکرد)/ علي نجفي توانا.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎۸۵، بهار: ص ۲۱۷-‎۲۴۷.
۳۳۴۶۵DM15360استانداردهاي حداقل بازداشت پيش از محاکمه در اسناد بين المللي و حقوق ايران/ محمد آشوري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۳۳۴۶۶DM15361بازپروري بزه کاران و تجارب بزه ديدگان از عدالت ترميمي/ مهدي اسماعيلي، فرخنده ابراهيمي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۲-‎۱۵.
۳۳۴۶۷DM15362تعارض بين اصل شفافيت و محرمانگي در داوري هاي بين المللي/ ربيعا اسکيني، احد خاکپور.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۴۵-‎۶۴.
۳۳۴۶۸DM15363ماهيت بازار خارج از بورس و تمايز آن از بورس اوراق بهادار در نظام حقوقي ايران و آمريکا/ محمود باقري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۶۵-‎۸۵.
۳۳۴۶۹DM15364ابتکار دادستان ديوان کيفري بين المللي براي آغاز تحقيقات/ محمدحسين رمضاني قوام آبادي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۸۷-‎۱۱۱.
۳۳۴۷۰DM15365حريم خصوصي زندانيان؛ ابعاد، آثار و شاخص ها/ رضا زهروي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۷.
۳۳۴۷۱DM15366نسبت حقوق رقابت و بازار سرمايه در ايران/ محمد ساردوئي نسب، فرشته قنبري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۳.
۳۳۴۷۲DM15367ضابطه ديه شکستگي استخوان/ عادل ساريخاني، محمدحسين شاکر، سيدابراهيم موسوي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۶.
۳۳۴۷۳DM15368اصل شناسايي متقابل و چالش هاي آن در قلمرو حقوق کيفري اتحاديه اروپا/ جواد صالحي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۱۸۷-‎۲۱۰.
۳۳۴۷۴DM15369اصل تساوي بستانکاران در تصفيه شرکت هاي تجارتي، در حقوق ايران و انگلستان/ عليرضا عالي پناه.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎۸۶، تابستان: ص ۲۱۱-‎۲۳۸.
۳۳۴۷۵DM15370نقد الزام رئيس جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس/ محمدامين ابريشمي راد، علي تقي نژاد.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱-‎۲۲.
۳۳۴۷۶DM15371چالش استقلال اقتصادي و حاکميت دولت ها: نگاهي دوباره به مسئله مشروعيت تحريم هاي اقتصادي در واقعيت نظم حقوقي بين المللي/ اکبر اديبي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۲۳-‎۶۳.
۳۳۴۷۷DM15372صحت معامله با حسن نيت در تعارض با شرط منع عمل حقوقي/ جلال سلطان احمدي، ابراهيم تقي زاده، راضيه تقي زادگان.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۶۵-‎۹۸.
۳۳۴۷۸DM15373تحليل حقوقي کارکرد و نقش اتاق پاياپاي در معاملات مشتقه مالي/ جواد حسين زاده، دانا معبدي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۶.
۳۳۴۷۹DM15374حمايت از مالکيت فکري در حقوق بين الملل سرمايه گذاري خارجي/ سيدياسر ضيايي، سعيده جوادي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۵۵.
۳۳۴۸۰DM15375واکاوي فقهي – حقوقي قراردادهاي باز (با تاکيد بر حقوق ايران، انگليس و آمريکا)/ احسان علي اکبري بابوکاني، علي اکبر طبايي عقدا، فهيمه صادقي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۹۲.
۳۳۴۸۱DM15376بررسي تعهد دولت ها نسبت به امنيت آب در حقوق بين الملل/ مصطفي فضائلي، مهناز رشيدي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۲۴.
۳۳۴۸۲DM15377شرايط اساسي توافق صلاحيت در حقوق بين الملل خصوصي/ محمد مجد کابري، اعظم انصاري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۲۲۵-‎۲۵۵.
۳۳۴۸۳DM15378نحوه تصميم گيري ديوان بين المللي دادگستري در موارد خلا حقوقي/ محسن محبي، وحيد بذار.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۲۵۷-‎۲۸۳.
۳۳۴۸۴DM15379راهکارهاي حقوقي – اخلاقي مقابله با فساد در انعقاد قراردادهاي تجاري بين المللي/ بهرام تقي پور … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۸۷-‎۱۱۰.
۳۳۴۸۵DM15380چالش هاي اخلاقي اجراي راي داور در نظام حقوقي ايران/ علي رسول زاده فرساد، حميدرضا علومي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۱۲۹-‎۱۵۱.
۳۳۴۸۶DM15381تبيين مباني و اصول اخلاقي حقوق مصرف کننده از ديدگاه حقوق اسلام/ رسول شجاعي … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۱۸۳-‎۲۰۴.
۳۳۴۸۷DM15382ضمانت اجراي قانوني نقض ارزش هاي اخلاقي در ديوان محاسبات کشور/ فتح اله رحيمي، مهري حقيقي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۲۵۱-‎۲۶۸.
۳۳۴۸۸DM15383ضمان درک در ترازوي ارزيابي اخلاقي با محوريت ارا وحدت رويه ديوان عالي کشور/ پوريا رضي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۲۶۹-‎۲۸۰.
۳۳۴۸۹DM15384تعارضات اخلاقي تصميمات ديوان بين المللي دادگستري و شوراي امنيت در حيطه حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي/ سعيده گل کار، سيدمحمد هاشمي، علي زارع.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۲۸۱-‎۳۰۲.
۳۳۴۹۰DM15385واکاوي انتقادي مباني فقهي ديه نافذه گونه (تحليل انتقادي تبصره ۳ ماده ۷۰۹ ق.م.ا)/ طه زرگريان، مجيد قورچي بيگي، علي خاکسار حقاني دهکردي.- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ۳۶ – ‎۳۷،  پاييز و زمستان: ص ۸-‎۱۹.
۳۳۴۹۱DM15386اعتبار اقرار و شهادت افراد مبتلا به بيماري آلزايمر/ زهرا سادات ميرهاشمي، بهاره اسودي رازليقي.- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ۳۶ – ‎۳۷،  پاييز و زمستان: ص ۲۲-‎۳۲.
۳۳۴۹۲DM15387بررسي عنصر تکنولوژي از عناصر تفسلي در قراردادهاي بين المللي نفتي/ سيدنصرالله ابراهيمي، حميدرضا عباسي.- راهبرد. ‎۱۳۹۸، سال بيست و هشتم، شماره ‎۹۰، بهار: ص ۱۱۹-‎۱۴۹.
۳۳۴۹۳DM15388اعطاي پناهندگي به مجرمان سياسي در پرتو دکترين، اسناد و رويه قضايي بين المللي/ هاشم هاشم زاده هريسي، بهاء الدين علياري تبريزي، عطاء الله علياري تبريزي.- پژوهش نامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۶)، تابستان: ص. ۱۱-‎۴۱.
۳۳۴۹۴DM15389نقش سازمان هاي مردم نهاد در ديپلماسي عمومي آمريکا: مطالعه موردي بنياد ملي دموکراسي در مصر و نقض حق تعيين سرنوشت/ حميدرضا غلام زاده.- پژوهش نامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۶)، تابستان: ص. ۴۳-‎۶۹.
۳۳۴۹۵DM15390واکاوي جرم شناسي فرهنگي در ايران/ محمد فروتن.- پژوهش نامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۶)، تابستان: ص. ۷۱-‎۹۴.
۳۳۴۹۶DM15391ارزيابي منع به کارگيري سلاح هسته اي با تاکيد بر ادله فقهي و سياسي مقام معظم رهبري در باب حقوق بشردوستانه/ حسين عيني.- پژوهش نامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۶)، تابستان: ص. ۹۵-‎۱۱۱.
۳۳۴۹۷DM15392بررسي حق دريافت اجرت المثل فعاليت هاي زوجه و امکان جمع آن با حقوق مالي ويژه ي طلاق/ مصطفي رضايي استخروييه… [و ديگران].- مطالعات زن و خانواده. ‎۱۳۹۷، دوره ششم، شماره ‎۲(پياپي‎۱۲)، پاييز و زمستان: ص. ۵۹-‎۸۷.
۳۳۴۹۸DM15393تاثير اصل احتياط در حل تعارضات ميان بخشي تجارت-محيط زيست بر يکپارچگي حقوق بين الملل/ ژانت اليزابت بلک، فاطمه رضائي پور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۰۰۳-‎۱۰۲۳.
۳۳۴۹۹DM15394منطق فهم حقوقي در نظام وحياني/ ابراهيم موسي زاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۰۲۵-‎۱۰۴۲.
۳۳۵۰۰DM15395اثر جزاير در تحديد حدود مناطق دريايي از ديدگاه رويه قضايي بين المللي/ اسماء سالاري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۰۴۳-‎۱۰۶۶.
۳۳۵۰۱DM15396ارزيابي اصول حق دفاع و علني بودن دادرسي مالياتي در نظام حقوقي ايران و انگليس/ ولي رستمي، داود کاظمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۰۶۷-‎۱۰۸۸.
۳۳۵۰۲DM15397از مطلق گرايي حقوقي تا نسبي گرايي حقوقي نقدي بر تحليل برونو اپ تي از جريان هاي حقوقي متعارض در پارادايم مدرنيته حقوقي/ مهدي شهابي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۰۸۹-‎۱۱۰۸.
۳۳۵۰۳DM15398حمايت ديپلماتيک در چارچوب معاهدات بين المللي سرمايه گذاري/ سيدباقر ميرعباسي، حميدرضا سياوش پور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۱۰۹-‎۱۱۲۵.
۳۳۵۰۴DM15399آسيب شناسي نظام حقوقي حاکم بر فرايندهاي نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي در پرتو سياست هاي کلي انتخابات/ هادي طحان نظيف، کمال کدخدامرادي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۱۲۷-‎۱۱۴۸.
۳۳۵۰۵DM15400تاملي در موانع تحقق اصل علني بودن دادرسي ها در حقوق ايران/ علي حاجي پور کندرود… [و ديگران].- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۱۷۱-‎۱۱۹۰.
۳۳۵۰۶DM15401بررسي امکان تجديدنظر در داوري هاي سرمايه گذاري بين المللي/ بهاره احمدپور، حميد الهويي نظري، محمدرضا شکيب.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۱۹۱-‎۱۲۱۰.
۳۳۵۰۷DM15402تدابير حقوقي تضمين سلامت مالي احزاب سياسي/ مقصود عبادي بشير.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ۱۲۱۱-‎۱۲۲۸.
۳۳۵۰۸DM15403وضعيت مهاجران سوري از ديدگاه حقوق بين الملل و ارزيابي عملکرد دولت هاي ميزبان/ سيد علي سادات اخوي، سارا حسني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۲۲۹-‎۱۲۴۸.
۳۳۵۰۹DM15404بررسي اقدامات تلافي جويانه عليه اموال فرهنگي در حقوق بين الملل بشردوستانه/ مهتاب دقيق، سيد حسام الدين لساني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۲۴۹-‎۱۲۶۵.
۳۳۵۱۰DM15405توسعه حقوقي، توسعه ملي ايران و چالش هاي حکومت قانون/ سيد مرتضي نبوي، سيد علي مرتضويان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۲۶۷-‎۱۲۸۷.
۳۳۵۱۱DM15406تاثير متقابل قاعده منع گسترش تسليحات هسته اي و برجام/ عباس کوچ نژاد… [و ديگران].- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۲۸۹-‎۱۳۰۷.
۳۳۵۱۲DM15407قاعده عرفي مصونيت سران دولت ها: ارزيابي ماده ۲۷ اساسنامه ديوان کيفري بين المللي در پرتو قضيه سودان/ مهدي عبدالمالکي… [و ديگران].- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ۱۳۰۹-‎۱۳۲۷.
۳۳۵۱۳DM15408حقوق بين الملل و اخراج اتباع کشور دشمن در زمان مخاصمات مسلحانه/ سيد احمد طباطبايي، سيد محسن حکمتي مقدم.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۳۲۹-‎۱۳۴۹.
۳۳۵۱۴DM15409ضرورت ايجاد نظام هماهنگ حقوقي بين المللي در مقابله با جرائم در فضاي مجازي/ محمود جلالي، سعيده توسلي اردکاني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۳۵۱-‎۱۳۷۲.
۳۳۵۱۵DM15410کشف قاعده حقوقي از طريق قياس توسط ديوان بين المللي دادگستري/ سيد محمد قاري سيد فاطمي، حيدر پيري، سيد هادي محمودي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۱۴۹-‎۱۱۶۹.
۳۳۵۱۶DM15411مباني نظري عدالت اقتصادي در پرتو کارامدي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ عباسعلي کدخدايي، محبوبه عباسيان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎۱، بهار: ص. ۱-‎۲۱.
۳۳۵۱۷DM15412نقش سازمان هاي غيردولتي در حمايت از قربانيان جنايات بين المللي نزد دادگاه هاي کيفري بين المللي/ سيد ابراهيم حسيني، سيد قاسم زماني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎۱، بهار: ص. ۲۳-‎۳۸.
۳۳۵۱۸DM15413مفهوم قانون در انديشه هاي مستشارالدوله/ بيژن عباسي، رضا يعقوبي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎۱، بهار: ص. ۲۹-‎۵۶.
۳۳۵۱۹DM15414مرجعيت نظري ديوان بين المللي دادگستري/ محمدرضا ضيائي بيگدلي، حسن باقرزاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎۱، بهار: ص. ۵۷-‎۷۸.
۳۳۵۲۰DM15415جستاري در آسيب شناسي حقوقي نظام دادرسي کار در ايران/ ولي رستمي، احسان اکبري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎۱، بهار: ص. ۷۹-‎۹۸.
۳۳۵۲۱DM15416مداخله روسيه در بحران سوريه و اصل منع مداخله در جنگ هاي داخلي/ سيامک کرم زاده، مسعود عليزاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎۱، بهار: ص. ۹۹-‎۱۱۵.
۳۳۵۲۲DM15417بررسي تطبيقي کميسيون ترويج و حمايت از حقوق بشر و کميته مشورتي شوراي حقوق بشر/ فريبا نواب دانشمند، سيد محمد هاشمي، اميرحسين رنجبريان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎۱، بهار: ص. ۱۱۷-‎۱۳۸.
۳۳۵۲۳DM15418مباني نظري امکان بازنگري بنيادين قانون اساسي/ سيد محمد مهدي غمامي، سيد حسن حسيني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎۱، بهار: ص. ۱۳۹-‎۱۵۸.
۳۳۵۲۴DM15419مقايسه کدهاي رفتاري ـ اخلاقي شرکت هاي چندمليتي در حقوق بين الملل و حقوق اسلامي/ محمدجواد جاويد، آرزو رنگچيان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎۱، بهار: ص. ۱۵۹-‎۱۷۹.
۳۳۵۲۵DM15420تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقي با نگاهي به نظام حقوقي ايران/ سيد احمد حبيب نژاد، زهرا عامري، احمد خسروي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎۱، بهار: ص. ۱۸۱-‎۱۹۷.
۳۳۵۲۶DM15421ظهور رويکردهاي فراملي در حقوق رفاه حيوانات/ اميرساعد وکيل.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎۱، بهار: ص. ۱۹۹-‎۲۱۶.
۳۳۵۲۷DM15422رويکردي حقوقي به ترتيبات نوين در معاهدات سرمايه گذاري و تاثير آن بر توسعه پايدار/ حميد رضا نيکبخت، ميثم بيک محمدي، فرهاد باقري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎۱، بهار: ص. ۲۱۷-‎۲۳۸.
۳۳۵۲۸DM15423تحليل حقوقي مداخله يا عدم مداخله دولت ها در نظام توسعه در حقوق اقتصادي عمومي/ خيراله پروين، مهديه صانعي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎۱، بهار: ص. ۲۳۹-‎۲۵۴.
۳۳۵۲۹DM15424ارزيابي ايرادهاي آمريکا در مورد دستور موقت در قضيه نقض هاي ادعايي عهدنامه مودت/ محسن محبي، وحيد بذار.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎۱، بهار: ص. ۲۵۵-‎۲۷۴.
۳۳۵۳۰DM15425خط مبدا در کنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر/ ساسان صيرفي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎۱، بهار: ص. ۲۷۵-‎۳۱۰.
۳۳۵۳۱DM15426قاعده منع توسل به زور و حملات آمريکا و متحدانش به سوريه در خلال سال هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸/ احمد رضا مبيني، جواد مبيني، پوريا عسکري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎۱، بهار: ص. ۳۱۱-‎۳۳۲.
۳۳۵۳۲DM15427تفسير ايستاي ديوان بين المللي دادگستري در احراز مسئوليت نسل زدايي: واکاوي قضيه کرواسي عليه صربستان (۲۰۱۵)/ مصطفي فضائلي، محمد ستايش پور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎۱، بهار: ص. ۳۳۱-‎۳۵۱.
۳۳۵۳۳DM15428تعهد به مذاکره در حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي/ آرامش شهبازي، مژگان خسرونژاد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎۱، بهار: ص. ۳۵۳-‎۳۷۲.
۳۳۵۳۴DM15429حل و فصل مسئله اقليت ها در پرتو رويکرد نوين حق تعيين سرنوشت/ محمدعلي پارسامهر، سيد علي ميرموسوي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎۱، بهار: ص. ۳۷۳-‎۳۹۹.
۳۳۵۳۵DM15430تحولات تقنيني و قضايي ناظر بر مبارزه با مواد مخدر در کشورهاي اونگاس/ فاطمه بينازاده، ليلا رئيسي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎۱، بهار: ص. ۴۰۱-‎۴۲۱.
۳۳۵۳۶حق راي زنان در نظام سياسي اسلام (بررسي پيشينه و مباني)/ مرتضي علويان، زينب السادات حسيني، زهرا اکبري.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۶، سال بيستم، شماره ‎۷۸، زمستان: ص. ۶۹- ‎۸۸.
۳۳۵۳۷رويکرد محاکم بين المللي کيفري در برخورد با ازدواج اجباري به عنوان خشونت جنسي/ احمدرضا توحيدي، آزاده داداشي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۹، پاييز: ص ۷-‎۴۰.
۳۳۵۳۸مذاکره مجدد؛ انعکاس نياز به استمرار تعادل مالي – اقتصادي در قراردادهاي سرمايه گذاري صنعت نفت و گاز/ محمد نامدار زنگنه، سيدحسين طباطبايي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۹، پاييز: ص ۴۱-‎۶۶.
۳۳۵۳۹مسئوليت مدني اشخاص حقيقي ناشي از انتقال بيماري هاي مسري با تاکيد بر حقوق انگليس/ عليرضا رجب زاده، بهاره شفيعي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۹، پاييز: ص ۶۷-‎۸۵.
۳۳۵۴۰بررسي تطبيقي مالکيت کشتي رها شده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دريايي ايران، آمريکا، انگلستان و فرانسه)/ سيدعباس متولي، محمود قيوم زاده، سيدمرتضي نعيمي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۹، پاييز: ص ۸۷-‎۱۱۵.
۳۳۵۴۱موجبات و موارد توسل به پاسخ هاي غيرکيفري به جاي پاسخ هاي کيفري در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ رامين عليزاده، محمدعلي جاهد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۹، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۴۰.
۳۳۵۴۲شيوه هاي پيشگيري و جبران خسارت در نقض حقوق مالکيت فکري (در حقوق ايران و اسناد بين المللي)/ سکينه دهقان.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۹، پاييز: ص ۱۴۱-‎۱۶۷.
۳۳۵۴۳بررسي تطبيقي نحوه مشارکت خارجيان در شرکت هاي تجاري مناطق آزاد/ الهام مقراضي اصل.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۹، پاييز: ص ۱۶۹-‎۱۹۶.
۳۳۵۴۴ماهيت جرم محال در حقوق ايران با نگاهي به حقوق انگليس/ ابوالحسن شاکري، محمود درويش ترابي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۹، پاييز: ص ۱۹۷-‎۲۱۶.
۳۳۵۴۵مکانيسم هاي حل و فصل اختلافات در اتحاديه کشورهاي جنوب شرق آسيا (آ.سه.آن.)؛ مدلي براي سازمان همکاري اقتصادي (اکو)/ محمدرضا نريماني زمان آبادي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۹، پاييز: ص ۲۱۷-‎۲۴۱.
۳۳۵۴۶کوي بان به عنوان دادستان در نظام حقوقي زرتشتي/ عزيز نوکنده.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۹، پاييز: ص ۲۴۳-‎۲۷۰.
۳۳۵۴۷پيشگيري از بزه ديدگي کارمندان دادگستري در ايران: مورد پژوهشي شهر بروجرد/ جواد رياحي، اسماعيل شريفي، آذين روحاني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۹، پاييز: ص ۲۷۱-‎۳۰۱.
۳۳۵۴۸اصطلاحات تجاري بين المللي معادلي نادرست براي INCOTERMS در ادبيات حقوق تجارت بين الملل فارسي زبانان/ سيدعزيز معصومي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۹، پاييز: ص ۳۰۳-‎۳۱۳.
۳۳۵۴۹شناسايي و پيشگيري از فرصت هاي وقوع جرم سازمان يافته در بازار بين المللي عتيقه جات/ نگارنده سيمون مکنزي؛ ترجمه بهاره قانون.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎۳۹، پاييز: ص ۳۱۵-‎۳۴۰.
۳۳۵۵۰DM15431مبناي استرداد ثمن به نرخ روز در فروش مال غير (راي وحدت رويه مورخ ۷/۱۵/۱۳۹۳)/ سيدحسين صفايي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۳، مرداد: ص ۵-‎۱۱.
۳۳۵۵۱DM15432پشتوانه هاي وکالت – قسمت اول/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۳، مرداد: ص ۱۲-‎۲۱.
۳۳۵۵۲DM15433مبارزه با فساد/ محمدعلي دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۳، مرداد: ص ۲۲-‎۲۶.
۳۳۵۵۳DM15434نقدي بر لايحه ترويج فرهنگ وکالت/ شهرام محقق.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۳، مرداد: ص ۲۷-‎۳۰.
۳۳۵۵۴DM15435در ستايش عقلانيت نقاد/ کوهيار گردي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۳، مرداد: ص ۳۸-‎۴۲.
۳۳۵۵۵DM15436ابطال ثبت ملک در قانون ثبت ۱۳۱۰/ علي عمراني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۳، مرداد: ص ۴۳-‎۵۰.
۳۳۵۵۶DM15437وکالت معارض/ فاطمه نظري، محمدرضا قنبريان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۳، مرداد: ص ۵۱-‎۵۷.
۳۳۵۵۷DM15438تاثير حکم دادگاه کيفري بر دادگاه حقوقي در دعاوي مسئوليت مدني/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۳، مرداد: ص ۵۸-‎۶۳.
۳۳۵۵۸DM15439فلسفه شکل گرايي در اسناد تجارتي/ مجيد عارفعلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۳، مرداد: ص ۶۴-‎۷۳.
۳۳۵۵۹DM15440حيوان و حقوق/ کيميا تقا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۳، مرداد: ص ۷۴-‎۷۸.
۳۳۵۶۰DM15441جايگاه سازمان هاي غيردولتي در حقوق ايران و نظام بين المللي/ احسان زررخ، سولماز حسن زاده.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۳، مرداد: ص ۷۹-‎۹۰.
۳۳۵۶۱DM15442در خصوص نقش قاضي و مدعي در بهاي خواسته و تقويم آن/ حسن محسني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۴، شهريور: ص ۴-‎۵.
۳۳۵۶۲DM15443پشتوانه هاي وکالت – قسمت دوم/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۴، شهريور: ص ۶-‎۱۵.
۳۳۵۶۳DM15444شادي، حق فراموش شده/ محمدعلي دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۴، شهريور: ص ۱۶-‎۲۰.
۳۳۵۶۴DM15445تحليل اعمال حقوق شخصيه خارجيان و ايرانيان غير شيعه در رويه قضايي/ عليرضا آذربايجاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۴، شهريور: ص ۲۵-‎۳۰.
۳۳۵۶۵DM15446بررسي الحاق ايران به مقاوله نامه شماره ۸۷ سازمان بين المللي کار/ اميد عارف کيا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۴، شهريور: ص ۳۱-‎۳۸.
۳۳۵۶۶DM15447بايسته هاي سرپرستي زنان مجرد/ سيدمحمد آذين.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۴، شهريور: ص ۴۵-‎۴۶.
۳۳۵۶۷DM15448ارتباط شخص بازداشت شده با دنياي آزاد، حق يا امتياز؟/ مهدي جليليان، مسعود حيدري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۴، شهريور: ص ۴۷-‎۵۷.
۳۳۵۶۸DM15449لزوم حمايت هاي قانوني از زنان سرپرست خانواده/ محسن طاهري جبلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۴، شهريور: ص ۵۸-‎۶۱.
۳۳۵۶۹DM15450نگاهي به نارسايي هاي مواد ۱۹ و ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي جديد از منظر موازين حقوق جزا/ ليلا نعمتي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۴، شهريور: ص ۶۲-‎۷۰.
۳۳۵۷۰DM15451HIV جرم انگاري، انتقال آن و چالش هاي پيش رو/ زهرا (فردوس) حاج محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۴، شهريور: ص ۷۱-‎۸۲.
۳۳۵۷۱DM15452ثبت ولادت اطفال خارجيان مقيم ايران/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۴، شهريور: ص ۸۳-‎۸۷.
۳۳۵۷۲DM15453نقدي بر ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامي تعزيرات با تکيه بر جرم زدايي از پديده تکدي گري/ شايان اکبري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۴، شهريور: ص ۸۸-‎۹۲.
۳۳۵۷۳DM15454تغيير نظر به بهانه تصحيح راي/ حسن وثيق زاده انصاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۴، شهريور: ص ۹۳-‎۹۴.
۳۳۵۷۴DM15455نگاهي دوباره به واژه غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدني (به بهانه صدور راي وحدت رويه شماره ۷۳۳ ديوان عالي کشور)/ رويا اسديان، پگاه ذوالفقاري، زينب کياني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۴، شهريور: ص ۹۵-‎۱۰۰.
۳۳۵۷۵DM15456استعفاي وکيل/ فاطمه نظري، محمدرضا قنبريان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۵، مهر: ص ۶۳-‎۶۵.
۳۳۵۷۶DM15457حبس محکوم عليه مدعي اعسار در قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب ۱۳۹۴/ نوشين فراهاني روحاني، هاجر راعي دهقان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۵، مهر: ص ۱۱-‎۲۰.
۳۳۵۷۷DM15458مطالعه تطبيقي حقوق متهم در قانون آيين دادرسي کيفري جديد و قديم/ مليحه عابدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۵، مهر: ص ۲۱-‎۳۲.
۳۳۵۷۸DM15459وکيل تسخيري؛ نمود واقعي حق دفاع و دادخواهي/ رضا مقصودي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۵، مهر: ص ۳۳-‎۳۸.
۳۳۵۷۹DM15460دفاع اکراه در حقوق کيفري ايران و انگلستان و تاثير آن در مسووليت کيفري مجرم/ مجتبي فرهمند، سيروس افضلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۵، مهر: ص ۳۹-‎۵۰.
۳۳۵۸۰DM15461مناقشه اي در مورد دريافت وکالت از راهن و اقدامات مبتني بر آن/ حسن وثيق زاده انصاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۵، مهر: ص ۵۱-‎۵۲.
۳۳۵۸۱DM15462نقش کارشناس در دعواي مسئوليت مدني با تاکيد بر رويه قضايي/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۵، مهر: ص ۵۶-‎۶۲.
۳۳۵۸۲DM15463بدحجابي چگونه مجازات مي شود؟/ کوهيار گردي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۵، مهر: ص ۵۳-‎۵۵.
۳۳۵۸۳DM15464مطالعه تطبيقي زمان و مکان انعقاد قراردادهاي غيرحضوري (حقوق ايران، کنوانسيون بيع بين المللي کالا ۱۹۸۰ وين، اصول حقوق قرارداد اروپا ۲۰۰۱، حقوق انگليس، آمريکا، فرانسه، سوييس و آلمان)/ مجيد عارفعلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۵، مهر: ص ۶۶-‎۷۰.
۳۳۵۸۴DM15465مصاديق و موضوعات احوال شخصيه در حقوق ايالات متحده آمريکا با رويکردي بر ازدواج و طلاق/ سميه قرباني، ناصر مسعودي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۵، مهر: ص ۷۱-‎۸۲.
۳۳۵۸۵DM15466حمايت هاي کيفري از بزه ديده و شهود در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۷۸ و ۹۲/ رضا دانش نيا، محمد اقبالي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۵، مهر: ص ۸۳-‎۸۸.
۳۳۵۸۶DM15467وکلا و صندوق حمايت وکلا/ حسن رستگار.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۵، مهر: ص ۸۹-‎۹۱.
۳۳۵۸۷DM15468همراه با شادي، همگام با قانون/ سيدمحمدعلي دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۶، آبان: ص ۱-‎۱۲.
۳۳۵۸۸DM15469هنر دفاع – قسمت اول/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۶، آبان: ص ۱۳-‎۲۳.
۳۳۵۸۹DM15470يک تجربه! (لايحه اي در باب امکان رجوع از بخشش معوض مهريه)/ محمد مهدي الشريف.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۶، آبان: ص ۲۴-‎۲۸.
۳۳۵۹۰DM15471تاثير اجل قانوني بر زيان ديرکرد/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۶، آبان: ص ۲۹-‎۳۳.
۳۳۵۹۱DM15472تحليل ماده ۲۲ قانون حمايت خانواده (مصوب ۱۳۹۱) بعد از تصويب قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي (مصوب ۱۳۹۴)/ حسين کاويار، الهام نم نبات.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۶، آبان: ص ۳۴-‎۳۹.
۳۳۵۹۲DM15473فاجعه منا و مسووليت بين المللي دولت عربستان/ مسعود راعي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۶، آبان: ص ۴۰-‎۴۲.
۳۳۵۹۳DM15474مباني اصل عدم ولايت/ محمدصادق تيموري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۶، آبان: ص ۴۳-‎۴۸.
۳۳۵۹۴DM15475نقدي بر بخشنامه يکنواخت سازي هزينه دادرسي/ سيدامير حسام موسوي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۶، آبان: ص ۴۹-‎۵۲.
۳۳۵۹۵DM15476رابطه آزادي مذهب و ساير حقوق و آزادي هاي بشري/ امير مقامي، شادي سادات مکي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۶، آبان: ص ۵۳-‎۵۹.
۳۳۵۹۶DM15477عدم حضور وکيل دادگستري در جلسه رسيدگي/ فاطمه نظري، محمدرضا قنبريان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۶، آبان: ص ۶۰-‎۶۳.
۳۳۵۹۷DM15478مسووليت دولت ثالث در حقوق بين الملل/ نسيبه سيروس نجف آبادي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۶، آبان: ص ۶۶-‎۸۱.
۳۳۵۹۸DM15479جرايم ناقص در قانون مجازات اسلامي/ الهام سعادت گزنقي، سکينه آخوندزاده اصل.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۶، آبان: ص ۸۲-‎۸۷.
۳۳۵۹۹DM15480بررسي تطبيقي رابطه سببيت در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ با قوانين سابق/ ابومحمد عسگرخاني، ريحانه ايران مهر.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۶، آبان: ص ۸۸-‎۹۷.
۳۳۶۰۰DM15481کانون و مديريت منابع انساني/ احسان زررخ.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۶، آبان: ص ۱۰۰-‎۱۰۴.
۳۳۶۰۱DM15482هنر دفاع – قسمت دوم/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۷، آذر: ص ۵-‎۱۵.
۳۳۶۰۲DM15483توبه قانونگذار! (نگاهي به قانون پيش فروش ساختمان)/ سيامک بهارلويي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۷، آذر: ص ۲۳-‎۲۶.
۳۳۶۰۳DM15484تيغ دادن در کف زنگي مست/ محمدرضا عظيمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۷، آذر: ص ۲۷-‎۳۶.
۳۳۶۰۴DM15485نقد يک راي در زمينه تخلف رانندگي حادثه ساز/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۷، آذر: ص ۳۹-‎۴۱.
۳۳۶۰۵DM15486ماده ۳۶ کنوانسيون روابط ديپلماتيک در رويه ديوان بين المللي دادگستري (با تاکيد بر قضيه آونا و اتباع مکزيکي)/ امير مقامي، رويا قرباني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۷، آذر: ص ۴۲-‎۵۰.
۳۳۶۰۶DM15487حقوق شهروندي کيفري/ شاپور اسماعيليان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۷، آذر: ص ۵۱-‎۶۰.
۳۳۶۰۷DM15488تاملي در مفهوم خسارت معنوي به مسافرين هواپيما وفق مقررات بين المللي/ محمدصادق تيموري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۷، آذر: ص ۶۱-‎۶۵.
۳۳۶۰۸DM15489وضع جديد، وعظ قديمي (در حاشيه تدوين آيين رفتار حرفه اي توسط کانون وکلاي دادگستري ايلام و کرمانشاه)/ کوهيار گردي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۷، آذر: ص ۶۶-‎۶۸.
۳۳۶۰۹DM15490قانون جنگل/ محمدجواد رهسپار.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۷، آذر: ص ۶۹-‎۷۲.
۳۳۶۱۰DM15491آزادي حجاب در قضيه دعوي ليلي شاهين عليه دولت ترکيه/ پرتو تاجمير رياحي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۷، آذر: ص ۷۳-‎۸۰.
۳۳۶۱۱DM15492مسائل قرار بايگاني پرونده کيفري/ تقي خداياري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۷، آذر: ص ۸۱-‎۸۳.
۳۳۶۱۲DM15493آسيب شناسي قانون مجازات اسلامي جديد از منظر قانون نويسي (رهيافت شکلي و ماهيتي)/ ليلا نعمتي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۷، آذر: ص ۸۴-‎۹۱.
۳۳۶۱۳DM15494چگونگي مالکيت بر تکنولوژي/ محمد احسني فروز.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۸، دي: ص ۱-‎۵.
۳۳۶۱۴DM15495بررسي موقعيت و جايگاه بزه ديده در مقررات تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ رضا دانش نيا، مهدي خسروي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۸، دي: ص ۸-‎۱۳.
۳۳۶۱۵DM15496وجود يا عدم وجود خيار مجلس در معامله با خود/ رضا دانشور.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۸، دي: ص ۱۴-‎۱۸.
۳۳۶۱۶DM15497واکاوي تشکيلات، آيين دادرسي و مجازات هاي حاکم بر جرايم اطفال و نوجوانان – قسمت دوم/ منصوره دليلي، ندا اميدي فرد.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۸، دي: ص ۱۹-‎۲۴.
۳۳۶۱۷DM15498قضاي عوام زده/ علي رادان جبلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۸، دي: ص ۲۵-‎۲۸.
۳۳۶۱۸DM15499تعارض در تابعيت در حقوق بين الملل خصوصي ايران/ مليحه عابدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۸، دي: ص ۴۰-‎۵۶.
۳۳۶۱۹DM15500سقف سياست بر ستون قانون/ محمدرضا عظيمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۸، دي: ص ۵۷-‎۶۸.
۳۳۶۲۰DM15501تامين و توقيف اموال دولتي و موسسات عمومي/ بهزاد فرهمندپور، سعيد رونق.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۸، دي: ص ۶۹-‎۸۳.
۳۳۶۲۱DM15502تغيير جنسيت/ نجمه نريماني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۸، دي: ص ۸۴-‎۹۱.
۳۳۶۲۲DM15503تمرکز يا تاسيس دفتر در غير محل مقرر/ فاطمه نظري، محمدرضا قنبريان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۸، دي: ص ۹۲-‎۹۶.
۳۳۶۲۳DM15504مسووليت هاي قانوني مديران شرکت هاي تجاري/ حميده سادات ابطحي، غلامحسين مسعود، علي رادان جبلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۹، بهمن: ص ۱-‎۱۷.
۳۳۶۲۴DM15505آثار حقوقي ناشي از نقض شرط زمان در قرارداد تحقيق و توسعه/ محمد احسني فروز.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۹، بهمن: ص ۱۸-‎۲۱.
۳۳۶۲۵DM15506زمينه هاي هتک حرمت قاضي و وکيل/ شاپور اسماعيليان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۹، بهمن: ص ۳۱-‎۳۴.
۳۳۶۲۶DM15507اشتغال انحصاري وکيل به شغل وکالت (بررسي نظريه شماره ۹۱۴۳ کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون وکلا)/ پيمان حطمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۹، بهمن: ص ۳۵-‎۳۷.
۳۳۶۲۷DM15508حق يا تکليف بودن نظارت جامعه مدني/ مينو خالقي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۹، بهمن: ص ۳۸-‎۴۵.
۳۳۶۲۸DM15509انتخابات و مردم/ محمدعلي دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۹، بهمن: ص ۴۶-‎۵۰.
۳۳۶۲۹DM15510بررسي حجيت عکس هاي هوايي در دعاوي منابع طبيعي/ پيمان رباني، محمدرضا محمدي جرقويه اي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۹، بهمن: ص ۵۱-‎۵۴.
۳۳۶۳۰DM15511بررسي اصول و مباني حاکم بر قراردادهاي الکترونيک/ فرهاد رستم شيرازي، احمد هنردوست.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۹، بهمن: ص ۵۵-‎۶۸.
۳۳۶۳۱DM15512تحليل انتقادي بر نوآوري هاي قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص تعويق صدور حکم و تعليق اجراي مجازات؛ چالشها و راهکارها/ مهران سهرابي اسمرود.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۹، بهمن: ص ۶۹-‎۸۹.
۳۳۶۳۲DM15513قضاوت يا وکالت/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۹، بهمن: ص ۹۰-‎۹۷.
۳۳۶۳۳DM15514احکام و آثار ضم وکيل جديد به وکيل سابق/ عباس کريمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۹، بهمن: ص ۹۸-‎۱۰۰.
۳۳۶۳۴DM15515نگاهي به برنامه هاي پيشگيري اجتماع محور از جرم در جامعه چين/ ليلا نعمتي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۹۹، بهمن: ص ۱۰۱-‎۱۰۶.
۳۳۶۳۵DM15516استقلال وکيل جزء لاينفک دادرسي عادلانه/ شاپور اسماعيليان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۱۰۰، اسفند: ص ۵-‎۶.
۳۳۶۳۶DM15517آفت استقلال/ حسن رستگار.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۱۰۰، اسفند: ص ۱۵-‎۱۷.
۳۳۶۳۷DM15518تحول ساختاري نهاد وکالت: شرط استقلال/ احسان زررخ.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۱۰۰، اسفند: ص ۱۸-‎۱۹.
۳۳۶۳۸DM15519دفاع از وکيل مدافع – قسمت اول/ صادق سرمد، سيدمحمد طباطبايي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۱۰۰، اسفند: ص ۲۰-‎۲۴.
۳۳۶۳۹DM15520عقل فسخ هفتم اسفند را نمي پذيرد/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۱۰۰، اسفند: ص ۲۷-‎۳۷.
۳۳۶۴۰DM15521زنده باشيم و زنده بمانيم/ مليحه عابدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۱۰۰، اسفند: ص ۳۸-‎۴۶.
۳۳۶۴۱DM15522استقلال وکلا؛ موضوعيت يا طريقيت/ سيدمحسن قائم فرد.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۱۰۰، اسفند: ص ۵۱-‎۵۴.
۳۳۶۴۲DM15523چهار مسئله در باب استقلال کانون/ کوهيار گردي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۱۰۰، اسفند: ص ۵۵-‎۵۷.
۳۳۶۴۳DM15524تاثير استقلال کانون وکلا بر تحقق حاکميت قانون به عنوان يکي از شاخصه هاي حکمراني مطلوب/ احمد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۱۰۰، اسفند: ص ۵۸-‎۶۴.
۳۳۶۴۴DM15525مقايسه حدود اختيارات مديران شرکت هاي سهامي با ساير شرکت هاي تجاري قانون تجارت/ حميده سادات ابطحي، غلامحسين مسعود، علي رادان جبلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۱، فروردين: ص ۱-‎۱۴.
۳۳۶۴۵DM15526بررسي الغاي کيفر اعدام در خصوص مجرمان قاچاق مواد مخدر/ شايان اکبري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۱، فروردين: ص ۱۵-‎۱۹.
۳۳۶۴۶DM15527طلاق، اقاله يا ايقاع/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۱، فروردين: ص ۲۶-‎۳۵.
۳۳۶۴۷DM15528حاکميت قانون و کرامت انساني در انديشه لون فولر/ اميد عارف کيا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۱، فروردين: ص ۳۶-‎۴۳.
۳۳۶۴۸DM15529نقدي بر افزايش مرخصي زايمان از ۶ ماه به ۹ ماه/ اسماعيل قاسمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۱، فروردين: ص ۴۴-‎۴۸.
۳۳۶۴۹DM15530شناخت (در حاشيه سه خلا بزرگ قانون آيين دادرسي کيفري نو تصويب)/ کوهيار گردي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۱، فروردين: ص ۴۹-‎۵۱.
۳۳۶۵۰DM15531تجلي قواعد بين المللي تابعيت در قضيه نوته بام (NOTTEBOHM CASE)/ سعيد محمدنيا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۱، فروردين: ص ۵۲-‎۶۲.
۳۳۶۵۱DM15532گام به گام با ترقي حقوق زنان در قانون گذاري هاي دهه ۸۰ به بعد در نظام حقوقي ايران – قسمت اول/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۱، فروردين: ص ۶۳-‎۷۶.
۳۳۶۵۲DM15533تحليل رابطه زيان معنوي و ديه در پرتو يک راي/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۱، فروردين: ص ۷۷-‎۸۰.
۳۳۶۵۳DM15534بررسي حقوقي حوادث ناشي از کار/ داود نصيران.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۱، فروردين: ص ۸۱-‎۸۷.
۳۳۶۵۴DM15535بررسي قسمت اخير تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري/ اسماعيل قاسمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۲، ارديبهشت: ص ۶۸-‎۷۴.
۳۳۶۵۵DM15536بررسي و نقد عملکرد چهارساله کميسيون حقوقي – قضايي مجلس شوراي اسلامي/ اميدرضا آقاخاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۲، ارديبهشت: ص ۱۴-‎۱۹.
۳۳۶۵۶DM15537تاثير بطلان عقد بر شرط با نگاهي بر يک دادنامه/ علي صابري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۲، ارديبهشت: ص ۴۵-‎۴۷.
۳۳۶۵۷DM15538تاخير در مطالبه حق؛ مصداق قاعده اقدام/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۲، ارديبهشت: ص ۸۹-‎۹۱.
۳۳۶۵۸DM15539تفسير در ترازو (تاملي در تفسير شوراي نگهبان از راي نمايندگان در جلسه استيضاح وزرا)/ محمدرضا عظيمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۲، ارديبهشت: ص ۶۲-‎۶۷.
۳۳۶۵۹DM15540توجه به معيشت وکلاي جوان الويت نخست در برنامه کانون ها/ رضا مقصودي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۲، ارديبهشت: ص ۸۵-‎۸۸.
۳۳۶۶۰DM15541دو يادداشت با يک مقدمه: نگاهي به حضور حاضرين در صحن دادگستري: متهمين و اطفال/ مريم دانش، مليحه عابدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۲، ارديبهشت: ص ۳۲-‎۳۶.
۳۳۶۶۱DM15542سياه نمايي/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۲، ارديبهشت: ص ۴۸-‎۵۷.
۳۳۶۶۲DM15543شادي، سد آسيب اجتماعي/ سيدمحمدعلي دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۲، ارديبهشت: ص ۲۷-‎۳۱.
۳۳۶۶۳DM15544کالبدگشايي مواد قانوني سه گانه در قانون مجازات اسلامي (مصوب ۱۳۹۲)/ محمدمهدي ظهيريان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۲، ارديبهشت: ص ۵۸-‎۶۱.
۳۳۶۶۴DM15545گام به گام با ترقي حقوق زنان در قانون گذاري هاي دهه ۸۰ به بعد در نظام حقوقي ايران – قسمت دوم/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۲، ارديبهشت: ص ۷۵-‎۸۴.
۳۳۶۶۵DM15546ماهيت شروط و تعهداتي که براي پس از اجراي قرارداد منظور مي شود/ محمد احسني فروز.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۲، ارديبهشت: ص ۱-‎۵.
۳۳۶۶۶DM15547مفهوم و امکان يا عدم امکان ضم وکيل: نقدي بر مقاله احکام و آثار ضم وکيل جديد به وکيل سابق نوشته جناب آقاي دکتر عباس کريمي/ سيامک بهارلويي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۲، ارديبهشت: ص ۲۰-‎۲۶.
۳۳۶۶۷DM15548مقدمه علم حقوق/ محمدجواد رهسپار.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۲، ارديبهشت: ص ۳۹-‎۴۴.
۳۳۶۶۸DM15549نقدي بر فرايند دادرسي در جرايم پزشکي/ شاپور اسماعيليان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۲، ارديبهشت: ص ۶-‎۱۳.
۳۳۶۶۹DM15550بررسي سير تاريخي مرجع صالح رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخيص منابع ملي/ سيداحمد باختر.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۳، خرداد: ص ۱-‎۵.
۳۳۶۷۰DM15551امکان سنجي انطباق حکم افساد في الارض بر قاچاقچي کالا و ارز در قانون مجازت اسلامي ۱۳۹۲ – قسمت اول/ قدرت الله خسروشاهي، حسين سبحاني، امين اميرحسيني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۳، خرداد: ص ۶-‎۱۹.
۳۳۶۷۱DM15552مشکل جامعه وکالت با حاکميت/ حسن رستگار.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۳، خرداد: ص ۲۰-‎۲۱.
۳۳۶۷۲DM15553به کجا چنين شتابان…: تقديم به نگارنده مقاله زندان: مجازات شکست خورده/ محمدجواد رهسپار.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۳، خرداد: ص ۲۲-‎۲۴.
۳۳۶۷۳DM15554ميانجيگري در کشاکش بي تدبيري/ رضا زرعي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۳، خرداد: ص ۲۵-‎۳۲.
۳۳۶۷۴DM15555بازنويسي يک سخنراني: چهره مقدس وکالت دادگستري/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۳، خرداد: ص ۳۵-‎۴۵.
۳۳۶۷۵DM15556نقد و بررسي نقش وکلا در حاکميت قانون از ديدگاه لون فولر/ اميد عارف کيا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۳، خرداد: ص ۴۶-‎۴۹.
۳۳۶۷۶DM15557تاثير مقررات ثبتي در باب رهن قانون مدني – قسمت اول/ فرهاد فرخي، اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۳، خرداد: ص ۵۰-‎۶۲.
۳۳۶۷۷DM15558نقش تقصير در ضمان قهري و تفسيري بر راي وحدت رويه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۰/۲۹/۱۳۹۴/ عباس کريمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۳، خرداد: ص ۶۳-‎۶۵.
۳۳۶۷۸DM15559منابع برده داري در اسناد بين المللي/ نگار کشاورز.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۳، خرداد: ص ۶۶-‎۷۲.
۳۳۶۷۹DM15560مفهوم رفتار مجرمانه کلان در حوزه جرايم اقتصادي/ عباس نقي پور نصيرآبادي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۳، خرداد: ص ۷۳-‎۷۹.
۳۳۶۸۰DM15561بررسي قاعده درا در جهل هاي حکمي/ مجتبي نيک دوستي، مرضيه معتمدي، الهام غلامي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۳، خرداد: ص ۸۰-‎۸۷.
۳۳۶۸۱DM15562بررسي نقاط قوت و ضعف قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ علي يوسف زاده، مريم نصر اصفهاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۳، خرداد: ص ۸۸-‎۹۹.
۳۳۶۸۲DM15563بررسي اختيارات قانوني نماينده حقوقي در معاضدت قضايي از طرف شخص حقيقي/ امير ابراهيمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۴، تير: ص ۱-‎۵.
۳۳۶۸۳DM15564آسيب ها و چالش هاي تفکيک اعياني/ منوچهر توسلي نائيني، علي بهبهاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۴، تير: ص ۶-‎۱۱.
۳۳۶۸۴DM15565امکان سنجي انطباق حکم افساد في الارض بر قاچاقچي کالا و ارز در قانون مجازت اسلامي ۱۳۹۲ – قسمت دوم/ قدرت الله خسروشاهي، حسين سبحاني، امين اميرحسيني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۴، تير: ص ۱۲-‎۲۳.
۳۳۶۸۵DM15566تساوي بر پايه منزلت، تبعيض از حيث جنسيت/ مليحه دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۴، تير: ص ۲۴-‎۲۷.
۳۳۶۸۶DM15567شرکت در مدعي به/ مسيح ساوج، محمدرضا قنبريان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۴، تير: ص ۳۱-‎۳۵.
۳۳۶۸۷DM15568از افشاي فيش هاي حقوقي تا ارتکاب جرم/ علي شريف زاده.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۴، تير: ص ۳۶-‎۳۸.
۳۳۶۸۸DM15569بشر کيست/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۴، تير: ص ۳۹-‎۴۷.
۳۳۶۸۹DM15570جاي چشم ابرو نگيرد/ محمدرضا عظيمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۴، تير: ص ۴۸-‎۵۴.
۳۳۶۹۰DM15571سير تطور مفهوم ولايت فقيه/ حميدرضا فتحي سقزچي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۴، تير: ص ۵۵-‎۶۳.
۳۳۶۹۱DM15572تاثير مقررات ثبتي در باب رهن قانون مدني – قسمت دوم/ فرهاد فرخي، اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۴، تير: ص ۶۴-‎۷۱.
۳۳۶۹۲DM15573نقدي بر کالبدگشايي مواد قانوني سه گانه در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ روح اله محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۴، تير.
۳۳۶۹۳DM15574وکيل از کدام حق دفاع مي کند؟/ رضا مقصودي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۴، تير: ص ۸۰-‎۸۳.
۳۳۶۹۴DM15575ملي سازي اموال بيگانگان/ ابوالفضل احمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۵، مرداد: ص ۱-‎۹.
۳۳۶۹۵DM15576بررسي راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه صيد نهنگ/ محمدحسين پسران.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۵، مرداد: ص ۱۵-‎۲۲.
۳۳۶۹۶DM15577تاثير خط خوردن حواله کرد در سند تجاري/ علي رادان جبلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۵، مرداد: ص ۲۳-‎۲۶.
۳۳۶۹۷DM15578بررسي قاعده فقهي-حقوقي من له الغنم فعليه الغرم در نظام تطبيقي با حقوق فرانسه/ عباس ساماني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۵، مرداد: ص ۲۷-‎۳۷.
۳۳۶۹۸DM15579کاربرد اصول عمليه/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۵، مرداد: ص ۳۸-‎۴۷.
۳۳۶۹۹DM15580امکان يا امتناع بي طرفي در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ حميدرضا فتحي سقزچي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۵، مرداد: ص ۴۸-‎۶۴.
۳۳۷۰۰DM15581رويه اي بر نظريه تاثير اجل قانوني بر زيان ديرکرد/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۵، مرداد: ص ۶۵-‎۷۱.
۳۳۷۰۱DM15582نقدي پيرامون دو فقره راي/ ابوالفضل مرتضوي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۵، مرداد: ص ۷۲-‎۷۶.
۳۳۷۰۲DM15583وکيل دادگستري در چشم و دل مردم/ رضا مقصودي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۵، مرداد: ص ۷۷-‎۸۰.
۳۳۷۰۳DM15584مالکيت به نام حقابه/ داود ملک پور جرقويه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۵، مرداد: ص ۸۱-‎۸۵.
۳۳۷۰۴DM15585جبران زيان به وسيله زيان ديده/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۵، مرداد: ص ۸۶-‎۸۷.
۳۳۷۰۵DM15586ماهيت حقوقي طلاق توافقي/ حجت اله نوري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۵، مرداد: ص ۸۸-‎۹۱.
۳۳۷۰۶DM15587چالشي بين يک قانون و پديده اي اجتناب ناپذير و نيم نگاهي به آيين نامه اجرايي چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعاليت هاي صنفي در فضاي مجازي موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون اصلاح قانون نظام صنفي/ حسن وثيق زاده انصاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۱۰۵، مرداد: ص ۹۲-‎۹۴.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *