تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان 98

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۳۳۲۶ DM15231 انتخاب ابزارهاي مقررات گذاري براي حفاظت محيط زيست/ مسعود فريادي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎98، تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۶.
۳۳۳۲۷ DM15232 واکاوي سياست کيفري تقنيني ايران در بستر گفتمان جنبش هاي مبارزه با جرايم تجاوز به اراضي ملي/ سيدرضا سجودي، علي حسين نجفي ابرندآبادي، محسن شکرچي زاده.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۸، سال بيست و ششم، شماره ‎98، تابستان: ص ۲۲۱-‎۲۵۱.
۳۳۳۲۸ DM15233 شرط تغيير عوض قراردادي/ منصور اميني، اميرصادق رحماني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۰.
۳۳۳۲۹ DM15234 ارزيابي قانوني بودن سرمايه گذاري در رويه ايکسيد/ سيامک کرم زاده، خليل روزگاري آقبلاغ.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۱-‎۴۱.
۳۳۳۳۰ DM15235 بايسته هاي حقوقي شرکت تک عضوي در حقوق ايران (بستر حقوقي لازم براي پذيرش شرکت تک عضوي در حقوق ايران)/ محمد ساردوئي نسب، مرضيه صفدري.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۳-‎۶۵.
۳۳۳۳۱ DM15236 اصلاح فرايندهاي قضايي در پرتو راهبرد رفع موقعيت تعارض منافع/ حسين پاشايي، جواد معتمدي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۶۷-‎۸۸.
۳۳۳۳۲ DM15237 قراردادهاي مشارکت حوزه حفاري چاه هاي نفت و گاز/ فريده شعباني جهرمي، فريد شعباني جهرمي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۸۹-‎۱۱۱.
۳۳۳۳۳ DM15238 تغييرات قاعده اجتماع سبب و مباشر با لحاظ آخرين تحولات قانون گذاري در ايران (ماده 526 ق.م.ا. 1392)/ احمد حاجي ده آبادي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۲.
۳۳۳۳۴ DM15239 ارزيابي خسارت قطع يا کاهش درآمد ناشي از صدمات بدني/ فاطمه سادات حسيني، حسن باديني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره شانزدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۰.
۳۳۳۳۵ DM15240 عدالت و آزادي در پيشگيري از جرم/ مهدي چگني، محمد قنبري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎50، بهار: ص ۹-‎۳۲.
۳۳۳۳۶ DM15241 تبيين رويکردهاي اجرايي پيشگيرانه پليس در قبال اقدامات گسترده باندهاي قاچاق کالا/ محسن رضايي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎50، بهار: ص ۳۲-‎۵۰.
۳۳۳۳۷ DM15242 بررسي عوامل موثر بر آسيب هاي اجتماعي زندانيان مطالعه مورد: زندان ساري/ علي گرجي کرسامي … [و ديگران].- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎50، بهار: ص ۶۱-‎۷۸.
۳۳۳۳۸ DM15243 عوامل شيوع جعل اسناد و راهکارهاي پيشگيري از آن (مورد مطالعه؛ شهرستان اردبيل)/ محمد جوانمرد، حسين الهامي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎50، بهار: ص ۵۱-‎۷۶.
۳۳۳۳۹ DM15244 بررسي و سنجش احساس امنيت و پيشگيري از جرم در شهرک هاي حاشيه اي کلان شهرها (نمونه موردي: شهرک طرق مشهد)/ جواد اميري، مهدي زنگنه، مهدي پيله ور.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎50، بهار: ص ۱۱۱-‎۱۳۳.
۳۳۳۴۰ DM15245 چالش هاي پيش روي حقوق بزه ديده در ديوان جنايي بين المللي/ سميه صرامي … [و ديگران].- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎50، بهار: ص ۱۳۵-‎۱۶۶.
۳۳۳۴۱ DM15246 شناسايي و پيشگيري از پديده قلدري در مدارس (ترجمه مقاله)/ [ترجمه] سيدسعيد کشفي، رضا جليلوند.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎50، بهار: ص ۸۳-‎۱۰۹.
۳۳۳۴۲ DM15247 بازرگاني بين المللي با روش اعتبارات اسنادي سنتي و الکترونيکي/ مجتبي انصاريان.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎1 (پياپي ‎۱۵)، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۰.
۳۳۳۴۳ DM15248 بررسي فقهي – حقوقي تخصيص عام منطوقي با مفهوم مخالف با تاکيد بر رابطه ماده يک قانون مسئوليت مدني با ماده 328 ق.م/ علي پريمي، مرتضي براتي.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎1 (پياپي ‎۱۵)، بهار و تابستان: ص ۱۱-‎۱۸.
۳۳۳۴۴ DM15249 از استرداد تا فسخ: مطالعه تطبيقي سير تاريخي شناسائي حق فسخ و مبناي آن در نظام حقوقي ايران و آمريکا/ محمدحسن صادقي مقدم، جواد شيخ.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎1 (پياپي ‎۱۵)، بهار و تابستان: ص ۱۹-‎۳۰.
۳۳۳۴۵ DM15250 بررسي تطبيقي جبران خسارت معنوي هتک حيثيت اشخاص در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ ريحانه کوشش کار، وحيد قاسمي عهد.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎1 (پياپي ‎۱۵)، بهار و تابستان: ص ۴۲-‎۵۷.
۳۳۳۴۶ DM15251 واکاوي آيات و روايات ادله اثباتي شهادت زن/ مصطفي ملکي، نفيسه حاتم پوري.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎1 (پياپي ‎۱۵)، بهار و تابستان: ص ۵۸-‎۶۸.
۳۳۳۴۷ DM15252 بررسي مبنا و حدود تکليف انفاق همسر در حقوق ايران و انگلستان/ داود نصيران، امين جوادي.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎1 (پياپي ‎۱۵)، بهار و تابستان: ص ۶۹-‎۷۶.
۳۳۳۴۸ DM15253 بررسي تطبيقي کارکرد بارنامه به عنوان سند مالکيت/ مصطفي السان، ابراهيم نوشادي، مجيدرضا عرب احمدي.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎1 (پياپي ‎۱۵)، بهار و تابستان: ص ۳۱-‎۴۱.
۳۳۳۵۹ DM15254 فلسفه انسان شناختي حقوق بشر/ محمدرضا باقرزاده.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎1۴)، پاييز و زمستان: ص. ۷-‎۲۲.
۳۳۳۶۰ DM15255 بررسي جايگاه آزادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ سيد محمد هادي حسني، علي جان حيدري.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎1۴)، پاييز و زمستان: ص. ۲۳-‎۳۲.
۳۳۳۶۱ DM15256 جهات ابطال مصوبات سازمان تامين اجتماعي در آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري (با تاکيد بر حمايت از حقوق تامين اجتماعي)/ زهرا دانش ناري.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎1۴)، پاييز و زمستان: ص. ۳۳-‎۵۶.
۳۳۳۶۲ DM15257 تاملي بر تمايز اموال عمومي از ساير اموال و آثار مترتب بر آن/ ولي رستمي، مسعود معصومي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎1۴)، پاييز و زمستان: ص. ۵۷-‎۷۳.
۳۳۳۶۳ DM15258 تنقيح قوانين؛ بازشناسي مفهوم، پيشينه و مباني/ محمد صادق فراهاني، علي بهادري جهرمي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎1۴)، پاييز و زمستان: ص. ۷۵-‎۸۸.
۳۳۳۶۴ DM15259 نظريه استخدام علامه طباطبائي و آثار سياسي و حقوقي آن/ محمد قدسي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎1۴)، پاييز و زمستان: ص. ۸۹-‎۱۰۳.
۳۳۳۶۵ DM15260 راهبردهاي کاهش تاثير پيشينه کيفري در اشتغال محکومين/ سيد حسين حسيني، طاهره قوانلو.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎18، بهار: ص. ۱۵-‎۳۶.
۳۳۳۶۶ DM15261 نقش حقوق بشر در پيشگيري از فساد اداري/ نسيم خداخواه.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎18، بهار: ص. ۳۷-‎۴۸.
۳۳۳۶۷ DM15262 بررسي قواعد و اصول تفسير قرارداد و آثار آن/ رويا سادات براتي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎18، بهار: ص. ۴۹-‎۶۲.
۳۳۳۶۸ DM15263 حقوق دارنده چک و نوآوري هاي قانون اصلاحي صدور چک/ علي فتوحي راد.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎18، بهار: ص. ۶۳-‎۸۸.
۳۳۳۶۹ DM15264 رفتار حرفه اي وکيل در مصالحه ي بين طرفين دعوا/ محمد عابدي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎18، بهار: ص. ۸۹-‎۹۷.
۳۳۳۷۰ DM15265 مبارزه با تامين مالي تروريسم و جايگاه آن در اسناد بين المللي با نگاهي به سياست جنايي دو کشور ايران و عراق/ حيدر الشيخ، ضياء الاسدي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎18، بهار: ص. ۹۹-‎۱۲۰.
۳۳۳۷۱ DM15266 تحليل حقوقي قرارداد بيمه عمر/ سعيد سياه بيدي کرمانشاهي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎18، بهار: ص. ۱۲۱-‎۱۴۲.
۳۳۳۷۲ DM15267 آراء و نقدها: وقتي که اصول و قواعد حقوقي عرض اندام مي کنند/ محمد مهدي حسني (خواب بين).- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎18، بهار: ص. ۱۵۳-‎۱۷۰.
۳۳۳۷۳ DM15268 تازه هاي آراي وحدت رويه، قوانين و مقررات کاربردي و جدول هزينه هاي دادرسي و خدمات قضايي سال 1398.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎18، بهار: ص. ۱۷۲-‎۱۹۴.
۳۳۳۷۴ DM15269 تحليل مباني فقهي شوراي نگهبان پيرامون حقوق ولي دم در موارد پرداخت فاضل ديه/ مجيد قورچي بيگي، سهراب بهادري.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎22، زمستان: ص. ۱-‎۲۲.
۳۳۳۷۵ DM15270 فرآيند و الزامات حقوقي تهيه و تصويب قوانين برنامه ي توسعه؛ مطالعه ي موردي لايحه ي برنامه ي ششم/ حامد نيکونهاد، سيده نگار موسوي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎22، زمستان: ص. ۲۳-‎۴۶.
۳۳۳۷۶ DM15271 آثار تصرفات دولت در اموال غيرمنقول اشخاص در پرتوي نظرات فقهاي شوراي نگهبان/ سيد حسن علوي نائيني، مهدي عباسي سرمدي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎22، زمستان: ص. ۴۷-‎۷۳.
۳۳۳۷۷ DM15272 وضعيت حقوقي غير اهل کتاب از منظر اصل چهاردهم قانون اساسي/ مصطفي ميرمحمدي ميبدي، فيروز اصلاني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎22، زمستان: ص. ۷۵-‎۱۰۰.
۳۳۳۷۸ DM15273 تحليل اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر ماهيت اموال عمومي/ حامد کرمي، داود محبي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎22، زمستان: ص. ۱۰۱-‎۱۲۱.
۳۳۳۷۹ DM15274 تاملي بر آثار صلاحيت قضايي رئيس قوه ي قضائيه در پرتو بازشناسي اين صلاحيت در قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري/ خيرالله پروين، حسين آئينه نگيني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎22، زمستان: ص. ۱۲۳-‎۱۴۲.
۳۳۳۸۰ DM15275 درباره قواعد تعدد جرايم تعزيري در پرتو آراء قضايي/ محمدعلي اردبيلي.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎21، زمستان: ص. ۱۷-‎۲۸.
۳۳۳۸۱ DM15276 تضمين نسل دوم حقوق بشر در رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري (139۴ –1388)/ وحيد آگاه، محمدنبي بوربوري.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎21، زمستان: ص. ۳-‎۵۸.
۳۳۳۸۲ DM15277 رعايت قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا با رسيدگي به دعواي تقابل/ حسن محسني.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎21، زمستان: ص. ۵۹-‎۶۷.
۳۳۳۸۳ DM15278 تزاحم عدالت و مصلحت در اجراي احکام راجع به مطالبه قيمت املاک تصرف شده از سوي شهرداري/ مهدي فتاحي.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎21، زمستان: ص. ۶۹-‎۹۲.
۳۳۳۸۴ DM15279 مرجع صالح رسيدگي به دعاوي خلع يد و رفع تصرف عدواني به طرفيت دولت/ محمد حسنوند، مرضيه سلماني سيبني.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎21، زمستان: ص. ۱۳۹-‎۱۴۳.
۳۳۳۸۵ DM15280 تحليل اثر قيد عند الستطاعه در آراء محاکم از دو منظر ماهيت مهريه و حق حبس زوجه/ سيد احسان رفيعي علوي، سعيد محجوب.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎21، زمستان: ص. ۱۱۱-‎۱۲۵.
۳۳۳۸۶ DM15281 تحليل اثر قيد عندالستطاعه در آراء محاکم/ سعيد محجوب.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎21، زمستان.
۳۳۳۸۷ DM15282 مرجع صالح رسيدگي به جرم نگهداري ديسکت هاي مبتذل/ تهمورث بشيريه، بزرگمهر بشيريه.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎21، زمستان: ص. ۹۳-‎۱۰۹.
۳۳۳۸۸ DM15283 يادداشتي بر راي صادره در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به امر کيفري/ اميد شهبازي، پويا شيراني بيدآبادي.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎21، زمستان: ص. ۱۴۵-‎۱۵۱.
۳۳۳۸۹ DM15284 تاملي بر مفهوم آلت قمار/ سيد مهدي کاظمي.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎21، زمستان: ص. ۱۵۳-‎۱۵۹.
۳۳۳۹۰ DM15285 نقد راي بلانکو/ سعيد خاني والي زاده.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎21، زمستان: ص. ۱۶۱-‎۱۷۵.
۳۳۳۹۱ DM15286 گزارش رويه شعب ديوان عدالت اداري (شش ماه نخست 93)- قسمت سوم/ محمد جلالي… [و ديگران]؛ مارال بردبار.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎21، زمستان: ص. ۱۷۷-‎۱۹۷.
۳۳۳۹۲ DM15287 گزارش نشست نقد راي: اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحي (نقد راي دادگاه تجديد نظر استان تهران)/ مهدي کارچاني، مصطفي عبدالهي.- راي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎21، زمستان: ص. ۱۹۰-‎۲۲۵.
۳۳۳۹۳ DM15288 نظريه خطابات قانوني؛ افقي تازه در تحليل ماهيت حکم شرعي/ حميد درايتي، بلال شاکري.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎2، پياپي ‎۱۱7، تابستان: ص. ۹-‎۷۳.
۳۳۳۹۴ DM15289 بيان و نقد ماده 373 قانون مجازات اسلامي 1392 به زبان رياضي/ اميرحمزه سالارزائي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎2، پياپي ‎۱۱7، تابستان: ص. ۲۵-‎۴۰.
۳۳۳۹۵ DM15290 انقلاب نسبت و اعتبارسنجي آن در رفع تعارض ادله/ سيده سعيده لطيفي… [و ديگران].- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎2، پياپي ‎۱۱7، تابستان: ص. ۱۰۹-‎۱۲۷.
۳۳۳۹۶ DM15291 مجازات سب معصومان و چگونگي رفع تعارض آن با سيره عملي ايشان/ سيد مهدي مرويان حسيني، عباسعلي سلطاني.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎2، پياپي ‎۱۱7، تابستان: ص. ۱۲۹-‎۱۴۴.
۳۳۳۹۷ DM15292 احترام مالي کافر بي طرف/ امير مهاجر ميلاني.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم, شماره ‎2، پياپي ‎۱۱7، تابستان: ص. ۱۴۵-‎۱۶۷.
۳۳۳۹۸ DM15293 عدالت تقنيني از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران/ علي باقري، عليرضا حسني، ولي رستمي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، پياپي ‎23(شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص. ۹-‎۳۳.
۳۳۳۹۹ DM15294 تحليل کاربردهاي معامله به قصد فرار از دين در فقه و حقوق موضوعه ايران/ محمد جواد حيدريان دولت آبادي، رسول مظاهري کوهانستاني.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، پياپي ‎23(شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص. ۱۹۱-‎۲۲۷.
۳۳۴۰۰ DM15295 بازپژوهي در تحليل ابعاد فقهي و حقوقي ازدواج با فرزندخوانده، با رويکردي بر نظرات امام خميني (ره)/ محمد هادي دارايي، مهدي ناصر، مجيد رضايي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، پياپي ‎23(شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص. ۳۵-‎۶۱.
۳۳۴۰۱ DM15296 مصاديق تدليس در جراحي ها و اعمال افزايش دهنده ي زيبايي/ مرتضي رحيمي، راضيه محب پور.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، پياپي ‎23(شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص. ۶۳-‎۹۰.
۳۳۴۰۲ DM15297 نگاه تحليلي به نقش توبه در حدود (سرقت) و تعزيرات براساس فقه و قانون مجازات اسلامي 1392/ محمد جليل رضايي، جواد پنجه پور، هرمز اسدي کوه باد.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، پياپي ‎23(شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص. ۹۱-‎۱۱۸.
۳۳۴۰۳ DM15298 اوصاف اختصاصي وصي از ديدگاه مذاهب خمسه و حقوق/ احمد علي قانع، اسماعيل محمدپور.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، پياپي ‎23(شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص. ۱۱۹-‎۱۶۱.
۳۳۴۰۴ DM15299 رابطه داروساز و بيمار از ديدگاه اخلاق و حقوق/ کورش دل پسند، سعيد نظري توکلي، حميد محمدي کجيدي.- اخلاق پزشکي. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۴۴: ص. ۱-‎۱۱.
۳۳۴۰۵ DM15300 نظم عمومي به عنوان منبع تحديد انعقاد قرارداد داوري: جستاري در رويه قضايي ايران/ مجتبي اسدزاده، گودرز افتخار جهرمي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎27، تابستان: ص. ۹-‎۳۴.
۳۳۴۰۶ DM15301 مسئوليت نيابتي والدين، ناشي از نقض کپي رايت توسط کودکان (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريکا)/ حامد نجفي، محمود صادقي، مرتضي شهبازي نيا.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎27، تابستان: ص. ۲۸۹-‎۳۱۷.
۳۳۴۰۷ DM15302 عبور از تفسير قرارداد به تحول قرارداد، تاملي بر اجتماعي شدن حقوق قراردادها/ عبدالواحد افضلي، مهدي شهابي، محمد مهدي الشريف.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎27، تابستان: ص. ۳۵-‎۶۲.
۳۳۴۰۸ DM15303 محدوديت مسئوليت سهامداران و خرق حجاب شرکت ها/ منصور اميني، سيمين واحدي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎27، تابستان: ص. ۶۳-‎۹۱.
۳۳۴۰۹ DM15304 مطالعه تطبيقي ابزارهاي حقوقي جايگزين ورشکستگي بانک ها/ علي انصاري، جواد عسکري دهنوي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎27، تابستان: ص. ۹۱-‎۱۱۳.
۳۳۴۱۰ DM15305 نظريه عدم پيدايش قرارداد درحقوق ايران و فرانسه/ محمدتقي کريم پور آل هاشم… [و ديگران].- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎27، تابستان: ص. ۱۱۵-‎۱۳۸.
۳۳۴۱۱ DM15306 نگرش اقتصادي به احراز رابطه سببيت در خسارات زيست محيطي/ حسن باديني، فرزانه متوسليان.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎27، تابستان: ص. ۱۳۹-‎۱۶۷.
۳۳۴۱۲ DM15307 مهلت ارفاقي افشا در حقوق اختراعات/ ميرقاسم جعفرزاده، علي سيدين.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎27، تابستان: ص. ۱۶۷-‎۲۰۱.
۳۳۴۱۳ DM15308 بررسي تطبيقي حق ترميم فروشنده در کنوانسيون وين، اصول يونيدروا و ايران/ مرتضي حاجي پور.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎27، تابستان: ص. ۲۰۱-‎۲۲۸.
۳۳۴۱۴ DM15309 نقش تعهد پرداخت بانکي در کاهش تقلب و خطا در پرداخت: با تاکيد ويژه بر پرونده هاي حقوقي/ علي مقدم ابريشمي، خديجه جمالي نيا.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎27، تابستان: ص. ۲۲۹-‎۲۵۵.
۳۳۴۱۵ DM15310 اعتبار سنجي و چالش هاي حقوقي به کارگيري قراردادهاي هوشمند با مطالعه تطبيقي نظام حقوقي ايران و آمريکا/ مهدي ناصر، حسين صادقي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎27، تابستان: ص. ۲۵۵-‎۲۸۸.
۳۳۴۱۶ DM15311 بهبود ضوابط کيفري و نوآوري هاي قانون هواي پاک در مقايسه با قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا/ عبدالمجيد سودمندي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎27، تابستان: ص. ۹-‎۴۱.
۳۳۴۱۷ DM15312 واکاوي پيشگيري از جرايم در ايران با تمرکز بر نظريه سيستمي در علوم سياسي/ خليل اله سردارنيا، ميرزا مهدي سالاري شهر بابکي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎27، تابستان: ص. ۴۳-‎۷۴.
۳۳۴۱۸ DM15313 گونه شناسي محدوديت هاي حق دسترسي به وکيل در جرايم امنيتي با تاکيد بر مرحله پيش دادرسي: مطالعه تطبيقي/ عبدالعلي توجهي، حسين محمد کوره پز.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎27، تابستان: ص. ۷۵-‎۱۰۸.
۳۳۴۱۹ DM15314 رويکرد دادگاه هاي ايران و انگليس به تاثير رفتار عمدي مقتول در قطع رابطه ي عليت/ شهرام محمدزاده.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎27، تابستان: ص. ۱۰۹-‎۱۳۰.
۳۳۴۲۰ DM15315 مطالعه تعزيرات منصوص شرعي در فقه و حقوق کيفري ايران/ حميد رضا زجاجي، محمود مالمير.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎27، تابستان: ص. ۱۳۱-‎۱۶۳.
۳۳۴۲۱ DM15316 نقد و تحليل مباني فقهي ماده ۶19 قانون مجازات اسلامي (مصوب ۱۳۹۲)/ صديقه حاتمي، محمدرضا علمي سولا، محمدحسن حائري.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎27، تابستان: ص. ۱۶۵-‎۱۸۶.
۳۳۴۲۲ DM15317 بررسي تطبيقي دادگاه هاي ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي ايران با تاکيد بر اصل حتميت اجراي مجازات ها/ مجتبي قهرماني، عليرضا سايباني.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎27، تابستان: ص. ۱۸۷-‎۲۲۰.
۳۳۴۲۳ DM15318 بررسي آثار مکتب اگزيستانسياليسم بر حقوق کيفري/ شايان اکبري، احمد فلاحي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎27، تابستان: ص. ۲۲۱-‎۲۵۳.
۳۳۴۲۴ DM15319 رويکردي نوين بر ارجاع کيفري در پرتو اصل وصف گذاري منصفانه/ حسين ميرمحمد صادقي، زينب لکي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎27، تابستان: ص. ۲۵۵-‎۲۸۵.
۳۳۴۲۵ DM15320 بررسي تطبيقي مباني مسئوليت مدني در حقوق ايران و آمريکا/ قاسم حيدري، پرويز عامري.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۷، دوره هشتم، شماره ‎2(پياپي ‎28)، تابستان: ص. ۲۶۳-‎۲۹۲.
۳۳۴۲۶ DM15321 آثار اعمال نمايندگي دراصول قراردادهاي تجاري بين المللي و اصول قراردادهاي اروپايي/ احمد حيدري، حجت الله عسکري، مصطفي ماندگار.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۷، دوره هشتم، شماره ‎3(پياپي ‎29)، پاييز: ص. ۲۵۱-‎۲۷۲.
۳۳۴۲۷ DM15322 تاثير اقدامات تاميني و تربيتي در پيشگيري از تکرار جرم مجرمين خطرناک و سابقه دار/ هادي فدايي… [و ديگران].- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۸، سال  يازدهم، شماره ‎1(پياپي ‎۴1)، بهار: ص. ۱-‎۱۶.
۳۳۴۲۸ DM15323 مسئوليت مدني متصديان حمل بين المللي ناشي از اجراي نادرست تشريفات گمرکي/ مجتبي اشراقي آراني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۳۶۹-‎۳۸۷.
۳۳۴۲۹ DM15324 تحليل شناسايي و اجراي آراي خارجي مالکيت فکري در پرتو ماهيت ويژه اين اموال/ فاطمه السادات ايرواني مهاجري، مرتضي نصيري، محمود صادقي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۳۸۹-‎۴۰۷.
۳۳۴۳۰ DM15325 رويکرد نظام حقوقي ايران به شاخصه هاي کليدي  نظام اداره شرکت هاي سهامي/ بهرام تقي پور، حسين عابديني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۴۰۹-‎۴۲۴.
۳۳۴۳۱ DM15326 رجوع از وصيت تمليکي در حقوق مدني ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق مصر و انگليس/ علي تقي زاده، غلامحسين عسگري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۴۲۵-‎۴۴۴.
۳۳۴۳۲ DM15327 حيله و تقلب نسبت به قانون از طريق عقد صلح/ سيد مهدي دادمرزي، محمد بافهم.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۴۴۵-‎۴۶۲.
۳۳۴۳۳ DM15328 ارزيابي دسترسي به دادگستري در نظام دادرسي مدني ايران/ مرتضي شهبازي نيا، مجتبي همتي، صديقه جوان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۴۶۳-‎۴۸۲.
۳۳۴۳۴ DM15329 حق دسترسي به اطلاعات در سيستم ثبت مالکيت صنعتي ايران/ نسرين طباطبائي حصاري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۴۸۳-‎۵۰۲.
۳۳۴۳۵ DM15330 تحليل ارزهاي مجازي در پرتو فقه، حقوق و مطالعات تطبيقي/ اصغر محمودي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۵۰۳-‎۵۲۲.
۳۳۴۳۶ DM15331 حق جلوت/ عباس ميرشکاري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۴۲۳-‎۵۴۲.
۳۳۴۳۷ DM15332 مفهوم و مباني قرارداد خود الزام گر و جايگاه آن در حقوق قراردادها/ محمدحسين وکيلي مقدم.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۵۴۳-‎۵۵۹.
۳۳۴۳۸ DM15333 ساز و کار و چالش هاي پياده سازي بستر بلاک چين در توسعه دولت الکترونيکي و آثار آن بر نظام مالياتي/ مسلم آقايي طوق، مهدي ناصر.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎19، تابستان: ص. ۹-‎۳۳.
۳۳۴۳۹ DM15334 تبيين جايگاه حقوقي نهادهاي تصميم‌ساز در نظام علوم، تحقيقات و فناوري ايران/ صفر بيگ زاده.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎19، تابستان: ص. ۳۵-‎۵۲.
۳۳۴۴۰ DM15335 حدود و لوازم اختيارات رئيس قوه قضاييه در ايجاد تشکيلات لازم در دادگستري در نظام حقوقي ايران/ محمد قاسم تنگستاني.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎19، تابستان: ص. ۵۳-‎۷۸.
۳۳۴۴۱ DM15336 مولفه هاي بودجه ريزي شهري مشارکتي شايسته با نگاهي به نظام حقوقي ايران/ زهرا عامري، احمد خسروي، محمدباقر مقدسي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎19، تابستان: ص. ۷۹-‎۹۶.
۳۳۴۴۲ DM15337 الگوي مشارکتي تنظيم در بنادر ايران/ سيد مهدي فرومند، محمد راسخ.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎19، تابستان: ص. ۹۷-‎۱۲۳.
۳۳۴۴۳ DM15338 نقش سازمان هاي مردم نهاد در دادرسي اداري/ غلامعلي قاسمي، عادل شيباني.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎19، تابستان: ص. ۱۲۵-‎۱۴۷.
۳۳۴۴۴ DM15339 امکان استقلال اداري مناطق آزاد تجاري صنعتي در ايران/ علي اکبر گرجي ازندرياني، محمد باران زهي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎19، تابستان: ص. ۱۴۹-‎۱۷۰.
۳۳۴۴۵ DM15340 شناسايي نقاط فسادخيز در صنعت گاز ايران (مورد مطالعه: شرکت گاز استان مازندران)/ حامد محمدي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎19، تابستان: ص. ۱۷۱-‎۲۰۸.
۳۳۴۴۶ DM15341 ويژگي هاي بوروکراسي توانمند براي اجراي قانون/ احمد مرکز مالميري.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎19، تابستان: ص. ۲۰۹-‎۲۳۷.
۳۳۴۴۷ DM15342 مباني و منابع حقوقي واگذاري اراضي ملي به بخش خصوصي در عرصه کشاورزي/ خديجه مظفري، ايرج حسيني صدرآبادي، عليرضا ايزدي فرد.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎19، تابستان: ص. ۲۳۹-‎۲۶۳.
۳۳۴۴۸ DM15343 تحولات الگوهاي مديريتي خدمات عمومي؛ از خدمات عمومي کلاسيک تا خدمات عمومي نوين/ مجيد نجارزاده هنجني.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎19، تابستان: ص. ۲۶۵-‎۲۸۸.
۳۳۴۴۹ DM15344 تبيين ماهيت و چيستي بازار فارکس و بايسته هاي آن در فقه و حقوق ايران/ ابراهيم برارپور.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص. ۹-‎۳۳.
۳۳۴۵۰ DM15345 بررسي ابعاد حقوقي حساب جاري بانکي در حقوق ايران و تطبيقي/ قادر بابائي… [و ديگران].- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص. ۳۵-‎۵۷.
۳۳۴۵۱ DM15346 آثار حقوقي تولد کودک از طريق رحم جايگزين/ حميدرضا رنجبر قاسمي، محمدحسين بياتي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص. ۵۹-‎۸۳.
۳۳۴۵۲ DM15347 قرارداد آتي سکه در بورس کالا با نگاهي به حقوق مدني فرانسه (اصلاحيه201۶)/ محمد داودآبادي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص. ۸۵-‎۱۱۱.
۳۳۴۵۳ DM15348 تحولات اتاق بازرگاني بين المللي و توسعه حقوق تجارت بين الملل در ايران/ خلف کريمي پور.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۳-‎۱۳۳.
۳۳۴۵۴ DM15349 روش هاي مسالمت آميز حل و فصل اختلافات در قراردادهاي اداري با تاکيد بر شرايط عمومي پيمان و مقررات فيديک/ ميثم مرادي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۵-‎۱۵۶.
۳۳۴۵۵ DM15350 پذيرش عرف تجاري فراملي در حقوق ايران/ حميدرضا علومي يزدي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎8۵، بهار: ص ۱-‎۲۸.
۳۳۴۵۶ DM15351 تحول نظام قضائي با تاکيد بر کارآمدي فرايند صدور آراء قضايي/ سيدمحمدمهدي غمامي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎8۵، بهار: ص ۲۹-‎۵۴.
۳۳۴۵۷ DM15352 مسئوليت هاي فرستنده و ضمان فرستنده اسنادي کالا در پرتو کنوانسيون روتردام/ غلام نبي فيضي چکاب.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎8۵، بهار: ص ۵۵-‎۷۶.
۳۳۴۵۸ DM15353 خريد دين در نظام بانکي ايران/ مرتضي قاسم زاده.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎8۵، بهار: ص ۷۷-‎۹۵.
۳۳۴۵۹ DM15354 اصول حاکم بر ضمانت اجراهاي نقض قرارداد در اسناد نوين حقوق اروپايي و ايران/ جليل قنواتي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎8۵، بهار: ص ۹۷-‎۱۲۰.
۳۳۴۶۰ DM15355 الگوهاي حاکم بر دادرسي اطفال و نوجوانان در حقوق کيفري نوين ايران/ بهروز کم.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎8۵، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۴۴.
۳۳۴۶۱ DM15356 قرارداد تشکيل حساب جاري بانکي در حقوق ايران/ اصغر محمودي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎8۵، بهار: ص ۱۴۵-‎۱۶۷.
۳۳۴۶۲ DM15357 فراتر از حقوق بين الملل: توسل خودسرانه به زور در سوريه/ سيدطه موسوي ميرکلائي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎8۵، بهار: ص ۱۶۹-‎۲۰۰.
۳۳۴۶۳ DM15358 جهات جلب ثالث/ محمد مولودي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎8۵، بهار: ص ۲۰۱-‎۲۱۶.
۳۳۴۶۴ DM15359 رويکرد ترميمي عدالت؛ عدالت ترميمي مطلوب (آسيب شناسي و بهبود عملکرد)/ علي نجفي توانا.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎8۵، بهار: ص ۲۱۷-‎۲۴۷.
۳۳۴۶۵ DM15360 استانداردهاي حداقل بازداشت پيش از محاکمه در اسناد بين المللي و حقوق ايران/ محمد آشوري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎86، تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۳۳۴۶۶ DM15361 بازپروري بزه کاران و تجارب بزه ديدگان از عدالت ترميمي/ مهدي اسماعيلي، فرخنده ابراهيمي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎86، تابستان: ص ۲-‎۱۵.
۳۳۴۶۷ DM15362 تعارض بين اصل شفافيت و محرمانگي در داوري هاي بين المللي/ ربيعا اسکيني، احد خاکپور.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎86، تابستان: ص ۴۵-‎۶۴.
۳۳۴۶۸ DM15363 ماهيت بازار خارج از بورس و تمايز آن از بورس اوراق بهادار در نظام حقوقي ايران و آمريکا/ محمود باقري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎86، تابستان: ص ۶۵-‎۸۵.
۳۳۴۶۹ DM15364 ابتکار دادستان ديوان کيفري بين المللي براي آغاز تحقيقات/ محمدحسين رمضاني قوام آبادي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎86، تابستان: ص ۸۷-‎۱۱۱.
۳۳۴۷۰ DM15365 حريم خصوصي زندانيان؛ ابعاد، آثار و شاخص ها/ رضا زهروي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎86، تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۷.
۳۳۴۷۱ DM15366 نسبت حقوق رقابت و بازار سرمايه در ايران/ محمد ساردوئي نسب، فرشته قنبري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎86، تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۳.
۳۳۴۷۲ DM15367 ضابطه ديه شکستگي استخوان/ عادل ساريخاني، محمدحسين شاکر، سيدابراهيم موسوي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎86، تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۶.
۳۳۴۷۳ DM15368 اصل شناسايي متقابل و چالش هاي آن در قلمرو حقوق کيفري اتحاديه اروپا/ جواد صالحي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎86، تابستان: ص ۱۸۷-‎۲۱۰.
۳۳۴۷۴ DM15369 اصل تساوي بستانکاران در تصفيه شرکت هاي تجارتي، در حقوق ايران و انگلستان/ عليرضا عالي پناه.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎86، تابستان: ص ۲۱۱-‎۲۳۸.
۳۳۴۷۵ DM15370 نقد الزام رئيس جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس/ محمدامين ابريشمي راد، علي تقي نژاد.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۲.
۳۳۴۷۶ DM15371 چالش استقلال اقتصادي و حاکميت دولت ها: نگاهي دوباره به مسئله مشروعيت تحريم هاي اقتصادي در واقعيت نظم حقوقي بين المللي/ اکبر اديبي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۳-‎۶۳.
۳۳۴۷۷ DM15372 صحت معامله با حسن نيت در تعارض با شرط منع عمل حقوقي/ جلال سلطان احمدي، ابراهيم تقي زاده، راضيه تقي زادگان.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۵-‎۹۸.
۳۳۴۷۸ DM15373 تحليل حقوقي کارکرد و نقش اتاق پاياپاي در معاملات مشتقه مالي/ جواد حسين زاده، دانا معبدي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۶.
۳۳۴۷۹ DM15374 حمايت از مالکيت فکري در حقوق بين الملل سرمايه گذاري خارجي/ سيدياسر ضيايي، سعيده جوادي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۵۵.
۳۳۴۸۰ DM15375 واکاوي فقهي – حقوقي قراردادهاي باز (با تاکيد بر حقوق ايران، انگليس و آمريکا)/ احسان علي اکبري بابوکاني، علي اکبر طبايي عقدا، فهيمه صادقي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۹۲.
۳۳۴۸۱ DM15376 بررسي تعهد دولت ها نسبت به امنيت آب در حقوق بين الملل/ مصطفي فضائلي، مهناز رشيدي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۲۴.
۳۳۴۸۲ DM15377 شرايط اساسي توافق صلاحيت در حقوق بين الملل خصوصي/ محمد مجد کابري، اعظم انصاري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۲۵-‎۲۵۵.
۳۳۴۸۳ DM15378 نحوه تصميم گيري ديوان بين المللي دادگستري در موارد خلا حقوقي/ محسن محبي، وحيد بذار.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۵۷-‎۲۸۳.
۳۳۴۸۴ DM15379 راهکارهاي حقوقي – اخلاقي مقابله با فساد در انعقاد قراردادهاي تجاري بين المللي/ بهرام تقي پور … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۸۷-‎۱۱۰.
۳۳۴۸۵ DM15380 چالش هاي اخلاقي اجراي راي داور در نظام حقوقي ايران/ علي رسول زاده فرساد، حميدرضا علومي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۲۹-‎۱۵۱.
۳۳۴۸۶ DM15381 تبيين مباني و اصول اخلاقي حقوق مصرف کننده از ديدگاه حقوق اسلام/ رسول شجاعي … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۸۳-‎۲۰۴.
۳۳۴۸۷ DM15382 ضمانت اجراي قانوني نقض ارزش هاي اخلاقي در ديوان محاسبات کشور/ فتح اله رحيمي، مهري حقيقي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۲۵۱-‎۲۶۸.
۳۳۴۸۸ DM15383 ضمان درک در ترازوي ارزيابي اخلاقي با محوريت ارا وحدت رويه ديوان عالي کشور/ پوريا رضي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۲۶۹-‎۲۸۰.
۳۳۴۸۹ DM15384 تعارضات اخلاقي تصميمات ديوان بين المللي دادگستري و شوراي امنيت در حيطه حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي/ سعيده گل کار، سيدمحمد هاشمي، علي زارع.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۲۸۱-‎۳۰۲.
۳۳۴۹۰ DM15385 واکاوي انتقادي مباني فقهي ديه نافذه گونه (تحليل انتقادي تبصره 3 ماده 709 ق.م.ا)/ طه زرگريان، مجيد قورچي بيگي، علي خاکسار حقاني دهکردي.- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره 36 – ‎37،  پاييز و زمستان: ص ۸-‎۱۹.
۳۳۴۹۱ DM15386 اعتبار اقرار و شهادت افراد مبتلا به بيماري آلزايمر/ زهرا سادات ميرهاشمي، بهاره اسودي رازليقي.- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره 36 – ‎37،  پاييز و زمستان: ص ۲۲-‎۳۲.
۳۳۴۹۲ DM15387 بررسي عنصر تکنولوژي از عناصر تفسلي در قراردادهاي بين المللي نفتي/ سيدنصرالله ابراهيمي، حميدرضا عباسي.- راهبرد. ‎۱۳۹۸، سال بيست و هشتم، شماره ‎90، بهار: ص ۱۱۹-‎۱۴۹.
۳۳۴۹۳ DM15388 اعطاي پناهندگي به مجرمان سياسي در پرتو دکترين، اسناد و رويه قضايي بين المللي/ هاشم هاشم زاده هريسي، بهاء الدين علياري تبريزي، عطاء الله علياري تبريزي.- پژوهش نامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎1 (پياپي ‎1۶)، تابستان: ص. ۱۱-‎۴۱.
۳۳۴۹۴ DM15389 نقش سازمان هاي مردم نهاد در ديپلماسي عمومي آمريکا: مطالعه موردي بنياد ملي دموکراسي در مصر و نقض حق تعيين سرنوشت/ حميدرضا غلام زاده.- پژوهش نامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎1 (پياپي ‎1۶)، تابستان: ص. ۴۳-‎۶۹.
۳۳۴۹۵ DM15390 واکاوي جرم شناسي فرهنگي در ايران/ محمد فروتن.- پژوهش نامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎1 (پياپي ‎1۶)، تابستان: ص. ۷۱-‎۹۴.
۳۳۴۹۶ DM15391 ارزيابي منع به کارگيري سلاح هسته اي با تاکيد بر ادله فقهي و سياسي مقام معظم رهبري در باب حقوق بشردوستانه/ حسين عيني.- پژوهش نامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎1 (پياپي ‎1۶)، تابستان: ص. ۹۵-‎۱۱۱.
۳۳۴۹۷ DM15392 بررسي حق دريافت اجرت المثل فعاليت هاي زوجه و امکان جمع آن با حقوق مالي ويژه ي طلاق/ مصطفي رضايي استخروييه… [و ديگران].- مطالعات زن و خانواده. ‎۱۳۹۷، دوره ششم، شماره ‎2(پياپي‎12)، پاييز و زمستان: ص. ۵۹-‎۸۷.
۳۳۴۹۸ DM15393 تاثير اصل احتياط در حل تعارضات ميان بخشي تجارت-محيط زيست بر يکپارچگي حقوق بين الملل/ ژانت اليزابت بلک، فاطمه رضائي پور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۰۰۳-‎۱۰۲۳.
۳۳۴۹۹ DM15394 منطق فهم حقوقي در نظام وحياني/ ابراهيم موسي زاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۰۲۵-‎۱۰۴۲.
۳۳۵۰۰ DM15395 اثر جزاير در تحديد حدود مناطق دريايي از ديدگاه رويه قضايي بين المللي/ اسماء سالاري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۰۴۳-‎۱۰۶۶.
۳۳۵۰۱ DM15396 ارزيابي اصول حق دفاع و علني بودن دادرسي مالياتي در نظام حقوقي ايران و انگليس/ ولي رستمي، داود کاظمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۰۶۷-‎۱۰۸۸.
۳۳۵۰۲ DM15397 از مطلق گرايي حقوقي تا نسبي گرايي حقوقي نقدي بر تحليل برونو اپ تي از جريان هاي حقوقي متعارض در پارادايم مدرنيته حقوقي/ مهدي شهابي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۰۸۹-‎۱۱۰۸.
۳۳۵۰۳ DM15398 حمايت ديپلماتيک در چارچوب معاهدات بين المللي سرمايه گذاري/ سيدباقر ميرعباسي، حميدرضا سياوش پور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۱۰۹-‎۱۱۲۵.
۳۳۵۰۴ DM15399 آسيب شناسي نظام حقوقي حاکم بر فرايندهاي نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي در پرتو سياست هاي کلي انتخابات/ هادي طحان نظيف، کمال کدخدامرادي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۱۲۷-‎۱۱۴۸.
۳۳۵۰۵ DM15400 تاملي در موانع تحقق اصل علني بودن دادرسي ها در حقوق ايران/ علي حاجي پور کندرود… [و ديگران].- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۱۷۱-‎۱۱۹۰.
۳۳۵۰۶ DM15401 بررسي امکان تجديدنظر در داوري هاي سرمايه گذاري بين المللي/ بهاره احمدپور، حميد الهويي نظري، محمدرضا شکيب.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۱۹۱-‎۱۲۱۰.
۳۳۵۰۷ DM15402 تدابير حقوقي تضمين سلامت مالي احزاب سياسي/ مقصود عبادي بشير.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ۱۲۱۱-‎۱۲۲۸.
۳۳۵۰۸ DM15403 وضعيت مهاجران سوري از ديدگاه حقوق بين الملل و ارزيابي عملکرد دولت هاي ميزبان/ سيد علي سادات اخوي، سارا حسني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۲۲۹-‎۱۲۴۸.
۳۳۵۰۹ DM15404 بررسي اقدامات تلافي جويانه عليه اموال فرهنگي در حقوق بين الملل بشردوستانه/ مهتاب دقيق، سيد حسام الدين لساني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۲۴۹-‎۱۲۶۵.
۳۳۵۱۰ DM15405 توسعه حقوقي، توسعه ملي ايران و چالش هاي حکومت قانون/ سيد مرتضي نبوي، سيد علي مرتضويان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۲۶۷-‎۱۲۸۷.
۳۳۵۱۱ DM15406 تاثير متقابل قاعده منع گسترش تسليحات هسته اي و برجام/ عباس کوچ نژاد… [و ديگران].- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۲۸۹-‎۱۳۰۷.
۳۳۵۱۲ DM15407 قاعده عرفي مصونيت سران دولت ها: ارزيابي ماده 27 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي در پرتو قضيه سودان/ مهدي عبدالمالکي… [و ديگران].- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ۱۳۰۹-‎۱۳۲۷.
۳۳۵۱۳ DM15408 حقوق بين الملل و اخراج اتباع کشور دشمن در زمان مخاصمات مسلحانه/ سيد احمد طباطبايي، سيد محسن حکمتي مقدم.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۳۲۹-‎۱۳۴۹.
۳۳۵۱۴ DM15409 ضرورت ايجاد نظام هماهنگ حقوقي بين المللي در مقابله با جرائم در فضاي مجازي/ محمود جلالي، سعيده توسلي اردکاني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۳۵۱-‎۱۳۷۲.
۳۳۵۱۵ DM15410 کشف قاعده حقوقي از طريق قياس توسط ديوان بين المللي دادگستري/ سيد محمد قاري سيد فاطمي، حيدر پيري، سيد هادي محمودي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۱۴۹-‎۱۱۶۹.
۳۳۵۱۶ DM15411 مباني نظري عدالت اقتصادي در پرتو کارامدي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ عباسعلي کدخدايي، محبوبه عباسيان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎1، بهار: ص. ۱-‎۲۱.
۳۳۵۱۷ DM15412 نقش سازمان هاي غيردولتي در حمايت از قربانيان جنايات بين المللي نزد دادگاه هاي کيفري بين المللي/ سيد ابراهيم حسيني، سيد قاسم زماني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎1، بهار: ص. ۲۳-‎۳۸.
۳۳۵۱۸ DM15413 مفهوم قانون در انديشه هاي مستشارالدوله/ بيژن عباسي، رضا يعقوبي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎1، بهار: ص. ۲۹-‎۵۶.
۳۳۵۱۹ DM15414 مرجعيت نظري ديوان بين المللي دادگستري/ محمدرضا ضيائي بيگدلي، حسن باقرزاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎1، بهار: ص. ۵۷-‎۷۸.
۳۳۵۲۰ DM15415 جستاري در آسيب شناسي حقوقي نظام دادرسي کار در ايران/ ولي رستمي، احسان اکبري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎1، بهار: ص. ۷۹-‎۹۸.
۳۳۵۲۱ DM15416 مداخله روسيه در بحران سوريه و اصل منع مداخله در جنگ هاي داخلي/ سيامک کرم زاده، مسعود عليزاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎1، بهار: ص. ۹۹-‎۱۱۵.
۳۳۵۲۲ DM15417 بررسي تطبيقي کميسيون ترويج و حمايت از حقوق بشر و کميته مشورتي شوراي حقوق بشر/ فريبا نواب دانشمند، سيد محمد هاشمي، اميرحسين رنجبريان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎1، بهار: ص. ۱۱۷-‎۱۳۸.
۳۳۵۲۳ DM15418 مباني نظري امکان بازنگري بنيادين قانون اساسي/ سيد محمد مهدي غمامي، سيد حسن حسيني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎1، بهار: ص. ۱۳۹-‎۱۵۸.
۳۳۵۲۴ DM15419 مقايسه کدهاي رفتاري ـ اخلاقي شرکت هاي چندمليتي در حقوق بين الملل و حقوق اسلامي/ محمدجواد جاويد، آرزو رنگچيان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎1، بهار: ص. ۱۵۹-‎۱۷۹.
۳۳۵۲۵ DM15420 تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقي با نگاهي به نظام حقوقي ايران/ سيد احمد حبيب نژاد، زهرا عامري، احمد خسروي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎1، بهار: ص. ۱۸۱-‎۱۹۷.
۳۳۵۲۶ DM15421 ظهور رويکردهاي فراملي در حقوق رفاه حيوانات/ اميرساعد وکيل.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎1، بهار: ص. ۱۹۹-‎۲۱۶.
۳۳۵۲۷ DM15422 رويکردي حقوقي به ترتيبات نوين در معاهدات سرمايه گذاري و تاثير آن بر توسعه پايدار/ حميد رضا نيکبخت، ميثم بيک محمدي، فرهاد باقري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎1، بهار: ص. ۲۱۷-‎۲۳۸.
۳۳۵۲۸ DM15423 تحليل حقوقي مداخله يا عدم مداخله دولت ها در نظام توسعه در حقوق اقتصادي عمومي/ خيراله پروين، مهديه صانعي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎1، بهار: ص. ۲۳۹-‎۲۵۴.
۳۳۵۲۹ DM15424 ارزيابي ايرادهاي آمريکا در مورد دستور موقت در قضيه نقض هاي ادعايي عهدنامه مودت/ محسن محبي، وحيد بذار.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎1، بهار: ص. ۲۵۵-‎۲۷۴.
۳۳۵۳۰ DM15425 خط مبدا در کنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر/ ساسان صيرفي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎1، بهار: ص. ۲۷۵-‎۳۱۰.
۳۳۵۳۱ DM15426 قاعده منع توسل به زور و حملات آمريکا و متحدانش به سوريه در خلال سال هاي 201۴ تا 2018/ احمد رضا مبيني، جواد مبيني، پوريا عسکري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎1، بهار: ص. ۳۱۱-‎۳۳۲.
۳۳۵۳۲ DM15427 تفسير ايستاي ديوان بين المللي دادگستري در احراز مسئوليت نسل زدايي: واکاوي قضيه کرواسي عليه صربستان (۲۰۱۵)/ مصطفي فضائلي، محمد ستايش پور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎1، بهار: ص. ۳۳۱-‎۳۵۱.
۳۳۵۳۳ DM15428 تعهد به مذاکره در حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي/ آرامش شهبازي، مژگان خسرونژاد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎1، بهار: ص. ۳۵۳-‎۳۷۲.
۳۳۵۳۴ DM15429 حل و فصل مسئله اقليت ها در پرتو رويکرد نوين حق تعيين سرنوشت/ محمدعلي پارسامهر، سيد علي ميرموسوي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎1، بهار: ص. ۳۷۳-‎۳۹۹.
۳۳۵۳۵ DM15430 تحولات تقنيني و قضايي ناظر بر مبارزه با مواد مخدر در کشورهاي اونگاس/ فاطمه بينازاده، ليلا رئيسي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره‎1، بهار: ص. ۴۰۱-‎۴۲۱.
۳۳۵۳۶ حق راي زنان در نظام سياسي اسلام (بررسي پيشينه و مباني)/ مرتضي علويان، زينب السادات حسيني، زهرا اکبري.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۶، سال بيستم، شماره ‎78، زمستان: ص. ۶۹- ‎۸۸.
۳۳۵۳۷ رويکرد محاکم بين المللي کيفري در برخورد با ازدواج اجباري به عنوان خشونت جنسي/ احمدرضا توحيدي، آزاده داداشي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎39، پاييز: ص ۷-‎۴۰.
۳۳۵۳۸ مذاکره مجدد؛ انعکاس نياز به استمرار تعادل مالي – اقتصادي در قراردادهاي سرمايه گذاري صنعت نفت و گاز/ محمد نامدار زنگنه، سيدحسين طباطبايي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎39، پاييز: ص ۴۱-‎۶۶.
۳۳۵۳۹ مسئوليت مدني اشخاص حقيقي ناشي از انتقال بيماري هاي مسري با تاکيد بر حقوق انگليس/ عليرضا رجب زاده، بهاره شفيعي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎39، پاييز: ص ۶۷-‎۸۵.
۳۳۵۴۰ بررسي تطبيقي مالکيت کشتي رها شده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دريايي ايران، آمريکا، انگلستان و فرانسه)/ سيدعباس متولي، محمود قيوم زاده، سيدمرتضي نعيمي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎39، پاييز: ص ۸۷-‎۱۱۵.
۳۳۵۴۱ موجبات و موارد توسل به پاسخ هاي غيرکيفري به جاي پاسخ هاي کيفري در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ رامين عليزاده، محمدعلي جاهد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎39، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۴۰.
۳۳۵۴۲ شيوه هاي پيشگيري و جبران خسارت در نقض حقوق مالکيت فکري (در حقوق ايران و اسناد بين المللي)/ سکينه دهقان.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎39، پاييز: ص ۱۴۱-‎۱۶۷.
۳۳۵۴۳ بررسي تطبيقي نحوه مشارکت خارجيان در شرکت هاي تجاري مناطق آزاد/ الهام مقراضي اصل.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎39، پاييز: ص ۱۶۹-‎۱۹۶.
۳۳۵۴۴ ماهيت جرم محال در حقوق ايران با نگاهي به حقوق انگليس/ ابوالحسن شاکري، محمود درويش ترابي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎39، پاييز: ص ۱۹۷-‎۲۱۶.
۳۳۵۴۵ مکانيسم هاي حل و فصل اختلافات در اتحاديه کشورهاي جنوب شرق آسيا (آ.سه.آن.)؛ مدلي براي سازمان همکاري اقتصادي (اکو)/ محمدرضا نريماني زمان آبادي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎39، پاييز: ص ۲۱۷-‎۲۴۱.
۳۳۵۴۶ کوي بان به عنوان دادستان در نظام حقوقي زرتشتي/ عزيز نوکنده.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎39، پاييز: ص ۲۴۳-‎۲۷۰.
۳۳۵۴۷ پيشگيري از بزه ديدگي کارمندان دادگستري در ايران: مورد پژوهشي شهر بروجرد/ جواد رياحي، اسماعيل شريفي، آذين روحاني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎39، پاييز: ص ۲۷۱-‎۳۰۱.
۳۳۵۴۸ اصطلاحات تجاري بين المللي معادلي نادرست براي INCOTERMS در ادبيات حقوق تجارت بين الملل فارسي زبانان/ سيدعزيز معصومي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎39، پاييز: ص ۳۰۳-‎۳۱۳.
۳۳۵۴۹ شناسايي و پيشگيري از فرصت هاي وقوع جرم سازمان يافته در بازار بين المللي عتيقه جات/ نگارنده سيمون مکنزي؛ ترجمه بهاره قانون.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال هجدهم، شماره ‎39، پاييز: ص ۳۱۵-‎۳۴۰.
۳۳۵۵۰ DM15431 مبناي استرداد ثمن به نرخ روز در فروش مال غير (راي وحدت رويه مورخ ۷/۱۵/۱۳۹۳)/ سيدحسين صفايي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎93، مرداد: ص ۵-‎۱۱.
۳۳۵۵۱ DM15432 پشتوانه هاي وکالت – قسمت اول/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎93، مرداد: ص ۱۲-‎۲۱.
۳۳۵۵۲ DM15433 مبارزه با فساد/ محمدعلي دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎93، مرداد: ص ۲۲-‎۲۶.
۳۳۵۵۳ DM15434 نقدي بر لايحه ترويج فرهنگ وکالت/ شهرام محقق.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎93، مرداد: ص ۲۷-‎۳۰.
۳۳۵۵۴ DM15435 در ستايش عقلانيت نقاد/ کوهيار گردي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎93، مرداد: ص ۳۸-‎۴۲.
۳۳۵۵۵ DM15436 ابطال ثبت ملک در قانون ثبت ۱۳۱۰/ علي عمراني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎93، مرداد: ص ۴۳-‎۵۰.
۳۳۵۵۶ DM15437 وکالت معارض/ فاطمه نظري، محمدرضا قنبريان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎93، مرداد: ص ۵۱-‎۵۷.
۳۳۵۵۷ DM15438 تاثير حکم دادگاه کيفري بر دادگاه حقوقي در دعاوي مسئوليت مدني/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎93، مرداد: ص ۵۸-‎۶۳.
۳۳۵۵۸ DM15439 فلسفه شکل گرايي در اسناد تجارتي/ مجيد عارفعلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎93، مرداد: ص ۶۴-‎۷۳.
۳۳۵۵۹ DM15440 حيوان و حقوق/ کيميا تقا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎93، مرداد: ص ۷۴-‎۷۸.
۳۳۵۶۰ DM15441 جايگاه سازمان هاي غيردولتي در حقوق ايران و نظام بين المللي/ احسان زررخ، سولماز حسن زاده.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎93، مرداد: ص ۷۹-‎۹۰.
۳۳۵۶۱ DM15442 در خصوص نقش قاضي و مدعي در بهاي خواسته و تقويم آن/ حسن محسني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎94، شهريور: ص ۴-‎۵.
۳۳۵۶۲ DM15443 پشتوانه هاي وکالت – قسمت دوم/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎94، شهريور: ص ۶-‎۱۵.
۳۳۵۶۳ DM15444 شادي، حق فراموش شده/ محمدعلي دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎94، شهريور: ص ۱۶-‎۲۰.
۳۳۵۶۴ DM15445 تحليل اعمال حقوق شخصيه خارجيان و ايرانيان غير شيعه در رويه قضايي/ عليرضا آذربايجاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎94، شهريور: ص ۲۵-‎۳۰.
۳۳۵۶۵ DM15446 بررسي الحاق ايران به مقاوله نامه شماره ۸۷ سازمان بين المللي کار/ اميد عارف کيا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎94، شهريور: ص ۳۱-‎۳۸.
۳۳۵۶۶ DM15447 بايسته هاي سرپرستي زنان مجرد/ سيدمحمد آذين.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎94، شهريور: ص ۴۵-‎۴۶.
۳۳۵۶۷ DM15448 ارتباط شخص بازداشت شده با دنياي آزاد، حق يا امتياز؟/ مهدي جليليان، مسعود حيدري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎94، شهريور: ص ۴۷-‎۵۷.
۳۳۵۶۸ DM15449 لزوم حمايت هاي قانوني از زنان سرپرست خانواده/ محسن طاهري جبلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎94، شهريور: ص ۵۸-‎۶۱.
۳۳۵۶۹ DM15450 نگاهي به نارسايي هاي مواد ۱۹ و ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي جديد از منظر موازين حقوق جزا/ ليلا نعمتي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎94، شهريور: ص ۶۲-‎۷۰.
۳۳۵۷۰ DM15451 HIV جرم انگاري، انتقال آن و چالش هاي پيش رو/ زهرا (فردوس) حاج محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎94، شهريور: ص ۷۱-‎۸۲.
۳۳۵۷۱ DM15452 ثبت ولادت اطفال خارجيان مقيم ايران/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎94، شهريور: ص ۸۳-‎۸۷.
۳۳۵۷۲ DM15453 نقدي بر ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامي تعزيرات با تکيه بر جرم زدايي از پديده تکدي گري/ شايان اکبري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎94، شهريور: ص ۸۸-‎۹۲.
۳۳۵۷۳ DM15454 تغيير نظر به بهانه تصحيح راي/ حسن وثيق زاده انصاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎94، شهريور: ص ۹۳-‎۹۴.
۳۳۵۷۴ DM15455 نگاهي دوباره به واژه غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدني (به بهانه صدور راي وحدت رويه شماره ۷۳۳ ديوان عالي کشور)/ رويا اسديان، پگاه ذوالفقاري، زينب کياني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎94، شهريور: ص ۹۵-‎۱۰۰.
۳۳۵۷۵ DM15456 استعفاي وکيل/ فاطمه نظري، محمدرضا قنبريان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎95، مهر: ص ۶۳-‎۶۵.
۳۳۵۷۶ DM15457 حبس محکوم عليه مدعي اعسار در قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب ۱۳۹۴/ نوشين فراهاني روحاني، هاجر راعي دهقان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎95، مهر: ص ۱۱-‎۲۰.
۳۳۵۷۷ DM15458 مطالعه تطبيقي حقوق متهم در قانون آيين دادرسي کيفري جديد و قديم/ مليحه عابدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎95، مهر: ص ۲۱-‎۳۲.
۳۳۵۷۸ DM15459 وکيل تسخيري؛ نمود واقعي حق دفاع و دادخواهي/ رضا مقصودي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎95، مهر: ص ۳۳-‎۳۸.
۳۳۵۷۹ DM15460 دفاع اکراه در حقوق کيفري ايران و انگلستان و تاثير آن در مسووليت کيفري مجرم/ مجتبي فرهمند، سيروس افضلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎95، مهر: ص ۳۹-‎۵۰.
۳۳۵۸۰ DM15461 مناقشه اي در مورد دريافت وکالت از راهن و اقدامات مبتني بر آن/ حسن وثيق زاده انصاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎95، مهر: ص ۵۱-‎۵۲.
۳۳۵۸۱ DM15462 نقش کارشناس در دعواي مسئوليت مدني با تاکيد بر رويه قضايي/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎95، مهر: ص ۵۶-‎۶۲.
۳۳۵۸۲ DM15463 بدحجابي چگونه مجازات مي شود؟/ کوهيار گردي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎95، مهر: ص ۵۳-‎۵۵.
۳۳۵۸۳ DM15464 مطالعه تطبيقي زمان و مکان انعقاد قراردادهاي غيرحضوري (حقوق ايران، کنوانسيون بيع بين المللي کالا ۱۹۸۰ وين، اصول حقوق قرارداد اروپا ۲۰۰۱، حقوق انگليس، آمريکا، فرانسه، سوييس و آلمان)/ مجيد عارفعلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎95، مهر: ص ۶۶-‎۷۰.
۳۳۵۸۴ DM15465 مصاديق و موضوعات احوال شخصيه در حقوق ايالات متحده آمريکا با رويکردي بر ازدواج و طلاق/ سميه قرباني، ناصر مسعودي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎95، مهر: ص ۷۱-‎۸۲.
۳۳۵۸۵ DM15466 حمايت هاي کيفري از بزه ديده و شهود در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۷۸ و ۹۲/ رضا دانش نيا، محمد اقبالي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎95، مهر: ص ۸۳-‎۸۸.
۳۳۵۸۶ DM15467 وکلا و صندوق حمايت وکلا/ حسن رستگار.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎95، مهر: ص ۸۹-‎۹۱.
۳۳۵۸۷ DM15468 همراه با شادي، همگام با قانون/ سيدمحمدعلي دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎9۶، آبان: ص ۱-‎۱۲.
۳۳۵۸۸ DM15469 هنر دفاع – قسمت اول/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎9۶، آبان: ص ۱۳-‎۲۳.
۳۳۵۸۹ DM15470 يک تجربه! (لايحه اي در باب امکان رجوع از بخشش معوض مهريه)/ محمد مهدي الشريف.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎9۶، آبان: ص ۲۴-‎۲۸.
۳۳۵۹۰ DM15471 تاثير اجل قانوني بر زيان ديرکرد/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎9۶، آبان: ص ۲۹-‎۳۳.
۳۳۵۹۱ DM15472 تحليل ماده ۲۲ قانون حمايت خانواده (مصوب ۱۳۹۱) بعد از تصويب قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي (مصوب ۱۳۹۴)/ حسين کاويار، الهام نم نبات.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎9۶، آبان: ص ۳۴-‎۳۹.
۳۳۵۹۲ DM15473 فاجعه منا و مسووليت بين المللي دولت عربستان/ مسعود راعي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎9۶، آبان: ص ۴۰-‎۴۲.
۳۳۵۹۳ DM15474 مباني اصل عدم ولايت/ محمدصادق تيموري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎9۶، آبان: ص ۴۳-‎۴۸.
۳۳۵۹۴ DM15475 نقدي بر بخشنامه يکنواخت سازي هزينه دادرسي/ سيدامير حسام موسوي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎9۶، آبان: ص ۴۹-‎۵۲.
۳۳۵۹۵ DM15476 رابطه آزادي مذهب و ساير حقوق و آزادي هاي بشري/ امير مقامي، شادي سادات مکي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎9۶، آبان: ص ۵۳-‎۵۹.
۳۳۵۹۶ DM15477 عدم حضور وکيل دادگستري در جلسه رسيدگي/ فاطمه نظري، محمدرضا قنبريان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎9۶، آبان: ص ۶۰-‎۶۳.
۳۳۵۹۷ DM15478 مسووليت دولت ثالث در حقوق بين الملل/ نسيبه سيروس نجف آبادي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎9۶، آبان: ص ۶۶-‎۸۱.
۳۳۵۹۸ DM15479 جرايم ناقص در قانون مجازات اسلامي/ الهام سعادت گزنقي، سکينه آخوندزاده اصل.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎9۶، آبان: ص ۸۲-‎۸۷.
۳۳۵۹۹ DM15480 بررسي تطبيقي رابطه سببيت در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ با قوانين سابق/ ابومحمد عسگرخاني، ريحانه ايران مهر.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎9۶، آبان: ص ۸۸-‎۹۷.
۳۳۶۰۰ DM15481 کانون و مديريت منابع انساني/ احسان زررخ.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎9۶، آبان: ص ۱۰۰-‎۱۰۴.
۳۳۶۰۱ DM15482 هنر دفاع – قسمت دوم/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎97، آذر: ص ۵-‎۱۵.
۳۳۶۰۲ DM15483 توبه قانونگذار! (نگاهي به قانون پيش فروش ساختمان)/ سيامک بهارلويي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎97، آذر: ص ۲۳-‎۲۶.
۳۳۶۰۳ DM15484 تيغ دادن در کف زنگي مست/ محمدرضا عظيمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎97، آذر: ص ۲۷-‎۳۶.
۳۳۶۰۴ DM15485 نقد يک راي در زمينه تخلف رانندگي حادثه ساز/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎97، آذر: ص ۳۹-‎۴۱.
۳۳۶۰۵ DM15486 ماده ۳۶ کنوانسيون روابط ديپلماتيک در رويه ديوان بين المللي دادگستري (با تاکيد بر قضيه آونا و اتباع مکزيکي)/ امير مقامي، رويا قرباني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎97، آذر: ص ۴۲-‎۵۰.
۳۳۶۰۶ DM15487 حقوق شهروندي کيفري/ شاپور اسماعيليان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎97، آذر: ص ۵۱-‎۶۰.
۳۳۶۰۷ DM15488 تاملي در مفهوم خسارت معنوي به مسافرين هواپيما وفق مقررات بين المللي/ محمدصادق تيموري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎97، آذر: ص ۶۱-‎۶۵.
۳۳۶۰۸ DM15489 وضع جديد، وعظ قديمي (در حاشيه تدوين آيين رفتار حرفه اي توسط کانون وکلاي دادگستري ايلام و کرمانشاه)/ کوهيار گردي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎97، آذر: ص ۶۶-‎۶۸.
۳۳۶۰۹ DM15490 قانون جنگل/ محمدجواد رهسپار.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎97، آذر: ص ۶۹-‎۷۲.
۳۳۶۱۰ DM15491 آزادي حجاب در قضيه دعوي ليلي شاهين عليه دولت ترکيه/ پرتو تاجمير رياحي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎97، آذر: ص ۷۳-‎۸۰.
۳۳۶۱۱ DM15492 مسائل قرار بايگاني پرونده کيفري/ تقي خداياري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎97، آذر: ص ۸۱-‎۸۳.
۳۳۶۱۲ DM15493 آسيب شناسي قانون مجازات اسلامي جديد از منظر قانون نويسي (رهيافت شکلي و ماهيتي)/ ليلا نعمتي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎97، آذر: ص ۸۴-‎۹۱.
۳۳۶۱۳ DM15494 چگونگي مالکيت بر تکنولوژي/ محمد احسني فروز.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎98، دي: ص ۱-‎۵.
۳۳۶۱۴ DM15495 بررسي موقعيت و جايگاه بزه ديده در مقررات تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ رضا دانش نيا، مهدي خسروي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎98، دي: ص ۸-‎۱۳.
۳۳۶۱۵ DM15496 وجود يا عدم وجود خيار مجلس در معامله با خود/ رضا دانشور.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎98، دي: ص ۱۴-‎۱۸.
۳۳۶۱۶ DM15497 واکاوي تشکيلات، آيين دادرسي و مجازات هاي حاکم بر جرايم اطفال و نوجوانان – قسمت دوم/ منصوره دليلي، ندا اميدي فرد.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎98، دي: ص ۱۹-‎۲۴.
۳۳۶۱۷ DM15498 قضاي عوام زده/ علي رادان جبلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎98، دي: ص ۲۵-‎۲۸.
۳۳۶۱۸ DM15499 تعارض در تابعيت در حقوق بين الملل خصوصي ايران/ مليحه عابدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎98، دي: ص ۴۰-‎۵۶.
۳۳۶۱۹ DM15500 سقف سياست بر ستون قانون/ محمدرضا عظيمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎98، دي: ص ۵۷-‎۶۸.
۳۳۶۲۰ DM15501 تامين و توقيف اموال دولتي و موسسات عمومي/ بهزاد فرهمندپور، سعيد رونق.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎98، دي: ص ۶۹-‎۸۳.
۳۳۶۲۱ DM15502 تغيير جنسيت/ نجمه نريماني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎98، دي: ص ۸۴-‎۹۱.
۳۳۶۲۲ DM15503 تمرکز يا تاسيس دفتر در غير محل مقرر/ فاطمه نظري، محمدرضا قنبريان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎98، دي: ص ۹۲-‎۹۶.
۳۳۶۲۳ DM15504 مسووليت هاي قانوني مديران شرکت هاي تجاري/ حميده سادات ابطحي، غلامحسين مسعود، علي رادان جبلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎99، بهمن: ص ۱-‎۱۷.
۳۳۶۲۴ DM15505 آثار حقوقي ناشي از نقض شرط زمان در قرارداد تحقيق و توسعه/ محمد احسني فروز.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎99، بهمن: ص ۱۸-‎۲۱.
۳۳۶۲۵ DM15506 زمينه هاي هتک حرمت قاضي و وکيل/ شاپور اسماعيليان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎99، بهمن: ص ۳۱-‎۳۴.
۳۳۶۲۶ DM15507 اشتغال انحصاري وکيل به شغل وکالت (بررسي نظريه شماره ۹۱۴۳ کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون وکلا)/ پيمان حطمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎99، بهمن: ص ۳۵-‎۳۷.
۳۳۶۲۷ DM15508 حق يا تکليف بودن نظارت جامعه مدني/ مينو خالقي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎99، بهمن: ص ۳۸-‎۴۵.
۳۳۶۲۸ DM15509 انتخابات و مردم/ محمدعلي دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎99، بهمن: ص ۴۶-‎۵۰.
۳۳۶۲۹ DM15510 بررسي حجيت عکس هاي هوايي در دعاوي منابع طبيعي/ پيمان رباني، محمدرضا محمدي جرقويه اي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎99، بهمن: ص ۵۱-‎۵۴.
۳۳۶۳۰ DM15511 بررسي اصول و مباني حاکم بر قراردادهاي الکترونيک/ فرهاد رستم شيرازي، احمد هنردوست.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎99، بهمن: ص ۵۵-‎۶۸.
۳۳۶۳۱ DM15512 تحليل انتقادي بر نوآوري هاي قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص تعويق صدور حکم و تعليق اجراي مجازات؛ چالشها و راهکارها/ مهران سهرابي اسمرود.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎99، بهمن: ص ۶۹-‎۸۹.
۳۳۶۳۲ DM15513 قضاوت يا وکالت/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎99، بهمن: ص ۹۰-‎۹۷.
۳۳۶۳۳ DM15514 احکام و آثار ضم وکيل جديد به وکيل سابق/ عباس کريمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎99، بهمن: ص ۹۸-‎۱۰۰.
۳۳۶۳۴ DM15515 نگاهي به برنامه هاي پيشگيري اجتماع محور از جرم در جامعه چين/ ليلا نعمتي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎99، بهمن: ص ۱۰۱-‎۱۰۶.
۳۳۶۳۵ DM15516 استقلال وکيل جزء لاينفک دادرسي عادلانه/ شاپور اسماعيليان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎100، اسفند: ص ۵-‎۶.
۳۳۶۳۶ DM15517 آفت استقلال/ حسن رستگار.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎100، اسفند: ص ۱۵-‎۱۷.
۳۳۶۳۷ DM15518 تحول ساختاري نهاد وکالت: شرط استقلال/ احسان زررخ.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎100، اسفند: ص ۱۸-‎۱۹.
۳۳۶۳۸ DM15519 دفاع از وکيل مدافع – قسمت اول/ صادق سرمد، سيدمحمد طباطبايي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎100، اسفند: ص ۲۰-‎۲۴.
۳۳۶۳۹ DM15520 عقل فسخ هفتم اسفند را نمي پذيرد/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎100، اسفند: ص ۲۷-‎۳۷.
۳۳۶۴۰ DM15521 زنده باشيم و زنده بمانيم/ مليحه عابدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎100، اسفند: ص ۳۸-‎۴۶.
۳۳۶۴۱ DM15522 استقلال وکلا؛ موضوعيت يا طريقيت/ سيدمحسن قائم فرد.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎100، اسفند: ص ۵۱-‎۵۴.
۳۳۶۴۲ DM15523 چهار مسئله در باب استقلال کانون/ کوهيار گردي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎100، اسفند: ص ۵۵-‎۵۷.
۳۳۶۴۳ DM15524 تاثير استقلال کانون وکلا بر تحقق حاکميت قانون به عنوان يکي از شاخصه هاي حکمراني مطلوب/ احمد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۴، شماره ‎100، اسفند: ص ۵۸-‎۶۴.
۳۳۶۴۴ DM15525 مقايسه حدود اختيارات مديران شرکت هاي سهامي با ساير شرکت هاي تجاري قانون تجارت/ حميده سادات ابطحي، غلامحسين مسعود، علي رادان جبلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎101، فروردين: ص ۱-‎۱۴.
۳۳۶۴۵ DM15526 بررسي الغاي کيفر اعدام در خصوص مجرمان قاچاق مواد مخدر/ شايان اکبري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎101، فروردين: ص ۱۵-‎۱۹.
۳۳۶۴۶ DM15527 طلاق، اقاله يا ايقاع/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎101، فروردين: ص ۲۶-‎۳۵.
۳۳۶۴۷ DM15528 حاکميت قانون و کرامت انساني در انديشه لون فولر/ اميد عارف کيا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎101، فروردين: ص ۳۶-‎۴۳.
۳۳۶۴۸ DM15529 نقدي بر افزايش مرخصي زايمان از ۶ ماه به ۹ ماه/ اسماعيل قاسمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎101، فروردين: ص ۴۴-‎۴۸.
۳۳۶۴۹ DM15530 شناخت (در حاشيه سه خلا بزرگ قانون آيين دادرسي کيفري نو تصويب)/ کوهيار گردي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎101، فروردين: ص ۴۹-‎۵۱.
۳۳۶۵۰ DM15531 تجلي قواعد بين المللي تابعيت در قضيه نوته بام (NOTTEBOHM CASE)/ سعيد محمدنيا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎101، فروردين: ص ۵۲-‎۶۲.
۳۳۶۵۱ DM15532 گام به گام با ترقي حقوق زنان در قانون گذاري هاي دهه ۸۰ به بعد در نظام حقوقي ايران – قسمت اول/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎101، فروردين: ص ۶۳-‎۷۶.
۳۳۶۵۲ DM15533 تحليل رابطه زيان معنوي و ديه در پرتو يک راي/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎101، فروردين: ص ۷۷-‎۸۰.
۳۳۶۵۳ DM15534 بررسي حقوقي حوادث ناشي از کار/ داود نصيران.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎101، فروردين: ص ۸۱-‎۸۷.
۳۳۶۵۴ DM15535 بررسي قسمت اخير تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري/ اسماعيل قاسمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎102، ارديبهشت: ص ۶۸-‎۷۴.
۳۳۶۵۵ DM15536 بررسي و نقد عملکرد چهارساله کميسيون حقوقي – قضايي مجلس شوراي اسلامي/ اميدرضا آقاخاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎102، ارديبهشت: ص ۱۴-‎۱۹.
۳۳۶۵۶ DM15537 تاثير بطلان عقد بر شرط با نگاهي بر يک دادنامه/ علي صابري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎102، ارديبهشت: ص ۴۵-‎۴۷.
۳۳۶۵۷ DM15538 تاخير در مطالبه حق؛ مصداق قاعده اقدام/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎102، ارديبهشت: ص ۸۹-‎۹۱.
۳۳۶۵۸ DM15539 تفسير در ترازو (تاملي در تفسير شوراي نگهبان از راي نمايندگان در جلسه استيضاح وزرا)/ محمدرضا عظيمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎102، ارديبهشت: ص ۶۲-‎۶۷.
۳۳۶۵۹ DM15540 توجه به معيشت وکلاي جوان الويت نخست در برنامه کانون ها/ رضا مقصودي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎102، ارديبهشت: ص ۸۵-‎۸۸.
۳۳۶۶۰ DM15541 دو يادداشت با يک مقدمه: نگاهي به حضور حاضرين در صحن دادگستري: متهمين و اطفال/ مريم دانش، مليحه عابدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎102، ارديبهشت: ص ۳۲-‎۳۶.
۳۳۶۶۱ DM15542 سياه نمايي/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎102، ارديبهشت: ص ۴۸-‎۵۷.
۳۳۶۶۲ DM15543 شادي، سد آسيب اجتماعي/ سيدمحمدعلي دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎102، ارديبهشت: ص ۲۷-‎۳۱.
۳۳۶۶۳ DM15544 کالبدگشايي مواد قانوني سه گانه در قانون مجازات اسلامي (مصوب ۱۳۹۲)/ محمدمهدي ظهيريان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎102، ارديبهشت: ص ۵۸-‎۶۱.
۳۳۶۶۴ DM15545 گام به گام با ترقي حقوق زنان در قانون گذاري هاي دهه ۸۰ به بعد در نظام حقوقي ايران – قسمت دوم/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎102، ارديبهشت: ص ۷۵-‎۸۴.
۳۳۶۶۵ DM15546 ماهيت شروط و تعهداتي که براي پس از اجراي قرارداد منظور مي شود/ محمد احسني فروز.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎102، ارديبهشت: ص ۱-‎۵.
۳۳۶۶۶ DM15547 مفهوم و امکان يا عدم امکان ضم وکيل: نقدي بر مقاله احکام و آثار ضم وکيل جديد به وکيل سابق نوشته جناب آقاي دکتر عباس کريمي/ سيامک بهارلويي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎102، ارديبهشت: ص ۲۰-‎۲۶.
۳۳۶۶۷ DM15548 مقدمه علم حقوق/ محمدجواد رهسپار.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎102، ارديبهشت: ص ۳۹-‎۴۴.
۳۳۶۶۸ DM15549 نقدي بر فرايند دادرسي در جرايم پزشکي/ شاپور اسماعيليان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎102، ارديبهشت: ص ۶-‎۱۳.
۳۳۶۶۹ DM15550 بررسي سير تاريخي مرجع صالح رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخيص منابع ملي/ سيداحمد باختر.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎103، خرداد: ص ۱-‎۵.
۳۳۶۷۰ DM15551 امکان سنجي انطباق حکم افساد في الارض بر قاچاقچي کالا و ارز در قانون مجازت اسلامي ۱۳۹۲ – قسمت اول/ قدرت الله خسروشاهي، حسين سبحاني، امين اميرحسيني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎103، خرداد: ص ۶-‎۱۹.
۳۳۶۷۱ DM15552 مشکل جامعه وکالت با حاکميت/ حسن رستگار.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎103، خرداد: ص ۲۰-‎۲۱.
۳۳۶۷۲ DM15553 به کجا چنين شتابان…: تقديم به نگارنده مقاله زندان: مجازات شکست خورده/ محمدجواد رهسپار.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎103، خرداد: ص ۲۲-‎۲۴.
۳۳۶۷۳ DM15554 ميانجيگري در کشاکش بي تدبيري/ رضا زرعي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎103، خرداد: ص ۲۵-‎۳۲.
۳۳۶۷۴ DM15555 بازنويسي يک سخنراني: چهره مقدس وکالت دادگستري/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎103، خرداد: ص ۳۵-‎۴۵.
۳۳۶۷۵ DM15556 نقد و بررسي نقش وکلا در حاکميت قانون از ديدگاه لون فولر/ اميد عارف کيا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎103، خرداد: ص ۴۶-‎۴۹.
۳۳۶۷۶ DM15557 تاثير مقررات ثبتي در باب رهن قانون مدني – قسمت اول/ فرهاد فرخي، اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎103، خرداد: ص ۵۰-‎۶۲.
۳۳۶۷۷ DM15558 نقش تقصير در ضمان قهري و تفسيري بر راي وحدت رويه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۰/۲۹/۱۳۹۴/ عباس کريمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎103، خرداد: ص ۶۳-‎۶۵.
۳۳۶۷۸ DM15559 منابع برده داري در اسناد بين المللي/ نگار کشاورز.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎103، خرداد: ص ۶۶-‎۷۲.
۳۳۶۷۹ DM15560 مفهوم رفتار مجرمانه کلان در حوزه جرايم اقتصادي/ عباس نقي پور نصيرآبادي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎103، خرداد: ص ۷۳-‎۷۹.
۳۳۶۸۰ DM15561 بررسي قاعده درا در جهل هاي حکمي/ مجتبي نيک دوستي، مرضيه معتمدي، الهام غلامي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎103، خرداد: ص ۸۰-‎۸۷.
۳۳۶۸۱ DM15562 بررسي نقاط قوت و ضعف قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ علي يوسف زاده، مريم نصر اصفهاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎103، خرداد: ص ۸۸-‎۹۹.
۳۳۶۸۲ DM15563 بررسي اختيارات قانوني نماينده حقوقي در معاضدت قضايي از طرف شخص حقيقي/ امير ابراهيمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎104، تير: ص ۱-‎۵.
۳۳۶۸۳ DM15564 آسيب ها و چالش هاي تفکيک اعياني/ منوچهر توسلي نائيني، علي بهبهاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎104، تير: ص ۶-‎۱۱.
۳۳۶۸۴ DM15565 امکان سنجي انطباق حکم افساد في الارض بر قاچاقچي کالا و ارز در قانون مجازت اسلامي ۱۳۹۲ – قسمت دوم/ قدرت الله خسروشاهي، حسين سبحاني، امين اميرحسيني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎104، تير: ص ۱۲-‎۲۳.
۳۳۶۸۵ DM15566 تساوي بر پايه منزلت، تبعيض از حيث جنسيت/ مليحه دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎104، تير: ص ۲۴-‎۲۷.
۳۳۶۸۶ DM15567 شرکت در مدعي به/ مسيح ساوج، محمدرضا قنبريان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎104، تير: ص ۳۱-‎۳۵.
۳۳۶۸۷ DM15568 از افشاي فيش هاي حقوقي تا ارتکاب جرم/ علي شريف زاده.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎104، تير: ص ۳۶-‎۳۸.
۳۳۶۸۸ DM15569 بشر کيست/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎104، تير: ص ۳۹-‎۴۷.
۳۳۶۸۹ DM15570 جاي چشم ابرو نگيرد/ محمدرضا عظيمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎104، تير: ص ۴۸-‎۵۴.
۳۳۶۹۰ DM15571 سير تطور مفهوم ولايت فقيه/ حميدرضا فتحي سقزچي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎104، تير: ص ۵۵-‎۶۳.
۳۳۶۹۱ DM15572 تاثير مقررات ثبتي در باب رهن قانون مدني – قسمت دوم/ فرهاد فرخي، اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎104، تير: ص ۶۴-‎۷۱.
۳۳۶۹۲ DM15573 نقدي بر کالبدگشايي مواد قانوني سه گانه در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ روح اله محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎104، تير.
۳۳۶۹۳ DM15574 وکيل از کدام حق دفاع مي کند؟/ رضا مقصودي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎104، تير: ص ۸۰-‎۸۳.
۳۳۶۹۴ DM15575 ملي سازي اموال بيگانگان/ ابوالفضل احمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎105، مرداد: ص ۱-‎۹.
۳۳۶۹۵ DM15576 بررسي راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه صيد نهنگ/ محمدحسين پسران.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎105، مرداد: ص ۱۵-‎۲۲.
۳۳۶۹۶ DM15577 تاثير خط خوردن حواله کرد در سند تجاري/ علي رادان جبلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎105، مرداد: ص ۲۳-‎۲۶.
۳۳۶۹۷ DM15578 بررسي قاعده فقهي-حقوقي من له الغنم فعليه الغرم در نظام تطبيقي با حقوق فرانسه/ عباس ساماني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎105، مرداد: ص ۲۷-‎۳۷.
۳۳۶۹۸ DM15579 کاربرد اصول عمليه/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎105، مرداد: ص ۳۸-‎۴۷.
۳۳۶۹۹ DM15580 امکان يا امتناع بي طرفي در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ حميدرضا فتحي سقزچي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎105، مرداد: ص ۴۸-‎۶۴.
۳۳۷۰۰ DM15581 رويه اي بر نظريه تاثير اجل قانوني بر زيان ديرکرد/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎105، مرداد: ص ۶۵-‎۷۱.
۳۳۷۰۱ DM15582 نقدي پيرامون دو فقره راي/ ابوالفضل مرتضوي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎105، مرداد: ص ۷۲-‎۷۶.
۳۳۷۰۲ DM15583 وکيل دادگستري در چشم و دل مردم/ رضا مقصودي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎105، مرداد: ص ۷۷-‎۸۰.
۳۳۷۰۳ DM15584 مالکيت به نام حقابه/ داود ملک پور جرقويه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎105، مرداد: ص ۸۱-‎۸۵.
۳۳۷۰۴ DM15585 جبران زيان به وسيله زيان ديده/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎105، مرداد: ص ۸۶-‎۸۷.
۳۳۷۰۵ DM15586 ماهيت حقوقي طلاق توافقي/ حجت اله نوري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎105، مرداد: ص ۸۸-‎۹۱.
۳۳۷۰۶ DM15587 چالشي بين يک قانون و پديده اي اجتناب ناپذير و نيم نگاهي به آيين نامه اجرايي چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعاليت هاي صنفي در فضاي مجازي موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون اصلاح قانون نظام صنفي/ حسن وثيق زاده انصاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، شماره ‎105، مرداد: ص ۹۲-‎۹۴.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up