تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت‌ماه 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت‌ماه 97

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۰۰۷۶ بررسي علمي و کاربردي موضوع “قصاص” از منظر قانون.مجازات اسلامي (1392)/ محمد مصدق، امير حسين مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ‎126، بهمن و اسفند: ص ۳-‎۹.
۳۰۰۷۷ بررسي مقررات جديد هيئت هاي انضباطي نيروهاي مسلح.با رويکرد علمي و کاربردي – قسمت.اول/ محمدرضا يزدانيان.- دادرسي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ‎126، بهمن و اسفند: ص ۱۰-‎۱۸.
۳۰۰۷۸ شيوه هاي دادرسي پيامبر اعظم (ص) و ارائه.ويژگي هاي.آن/ پريسا درگاهزاده، محمد درگاهزاده.- دادرسي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ‎126، بهمن و اسفند: ص ۱۹-‎۲۷.
۳۰۰۷۹ تملک غيرمجاز اراضي عمومي و ملي (زمين خواري) در پرتو.قوانين کيفري ايران/ ابوالفضل عامري شهرابي.- دادرسي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ‎126، بهمن و اسفند: ص ۲۸-‎۳۵.
۳۰۰۸۰ ارزيابي اجمالي مقررات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 92 از.منظر بزه ديده.شناسي/ رضا دانش نيا.- دادرسي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ‎126، بهمن و اسفند: ص ۳۶-‎۴۴.
۳۰۰۸۱ بررسي حق حريم خصوصي و تعارض آن با مصالح اجتماعي – قسمت اول/ مريم اکبري.- دادرسي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ‎126، بهمن و اسفند: ص ۴۵-‎۵۰.
۳۰۰۸۲ مسئوليت انتظامي قضات در صورت نقض حقوق متهم/ ميترا دهفولي.- دادرسي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ‎126، بهمن و اسفند: ص ۵۱-‎۵۷.
۳۰۰۸۳ جريان قاعده اعراض در حقوق ايران – قسمت اول/ علي احمديان.- دادرسي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ‎126، بهمن و اسفند: ص ۵۸-‎۶۴.
۳۰۰۸۴ DM12302 بازگشت پذيري مقيد وقف در فقه و حقوق ايران/ سيد مصطفي سعادت مصطفوي، علي اکبر جعفري.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره اول (پياپي ‎۴۵)، بهار و تابستان: ص. ۵-‎۲۸.
۳۰۰۸۵ DM12303 حريم خصوصي خودرو در حقوق ايران و انگلستان/ رضا شکري، مهدي شيدائيان، سيد محمود مير خليلي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره اول (پياپي ‎۴۵)، بهار و تابستان: ص. ۲۹-‎۵۵.
۳۰۰۸۶ DM12304 خوانشي نو از ديدگاه هاي تحليلي نسبت به مفهوم قانون در عصر مشروطه/ هادي طحان نظيف، رضا احساني.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره اول (پياپي ‎۴۵)، بهار و تابستان: ص. ۵۷-‎۸۰.
۳۰۰۸۷ DM12305 نسبت تعزير با نهي از منکر در فقه اماميه/ مجتبي جاويدي، مهدي حميدي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره اول (پياپي ‎۴۵)، بهار و تابستان: ص. ۸۱-‎۱۰۷.
۳۰۰۸۸ DM12306 مطالعه تطبيقي تقاص؛ مباني و منابع آن در فقه اماميه، حقوق ايران، انگلستان و ايالات متحده آمريکا/ رسول احمدي فر.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره اول (پياپي ‎۴۵)، بهار و تابستان: ص. ۱۰۹-‎۱۳۳.
۳۰۰۸۹ DM12307 واکاوي فقهي مسئله استقلال داور/ حسين هوشمند فيروزآبادي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره اول (پياپي ‎۴۵)، بهار و تابستان: ص. ۱۳۵-‎۱۵۸.
۳۰۰۹۰ DM12308 بررسي اجراي علني مجازات ها از منظر علم کيفرشناسي و آراء فقها/ محمدجواد پورحسيني، سيدمهدي قريشي، محمدحسن جوادي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره اول (پياپي ‎۴۵)، بهار و تابستان؛ شماره ص. ۱۵۹-‎۱۸۳.
۳۰۰۹۱ DM12309 چالش افشاي دلايل محرمانه در مرحله تأييد اتهامات لوبانگو در رويه ديوان کيفري بين المللي؛ جلوه اي از دستاوردهاي حقوق بشري/ جواد صالحي.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱(پياپي ‎۲۳)، بهار و تابستان: ص. ۳-‎۲۲.
۳۰۰۹۲ DM12310 نگاهي اجمالي بر نسبت حکمراني خوب و حقوق بشر/ محمد امامي، حميد شاکري.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱(پياپي ‎۲۳)، بهار و تابستان: ص. ۲۳-‎۴۸.
۳۰۰۹۳ DM12311 داستان يک حق؛ بررسي ريشه هاي تاريخي تضمين اشتغال به مثابه يک حق بشري/ آزاده السادات طاهري.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱(پياپي ‎۲۳)، بهار و تابستان: ص. ۴۹-‎۷۲.
۳۰۰۹۴ DM12312 واکاوي علل عدم تصريح قانون اساسي به شرط جنسيت در تصدي مقامات عالي رتبه سياسي/ سيده فاطمه فقيهي.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱(پياپي ‎۲۳)، بهار و تابستان.
۳۰۰۹۵ DM12313 حق بر زبان مادري و آموزش/ سعيد رهايي، زهرا رزاق مرندي.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱(پياپي ‎۲۳)، بهار و تابستان: ص. ۹۵-‎۱۱۶.
۳۰۰۹۶ DM12314 مفهوم، ارکان و ارتقاي شهروندي جهاني/ مجتبي همتي.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱(پياپي ‎۲۳)، بهار و تابستان: ص. ۱۱۷-‎۱۴۰.
۳۰۰۹۷ DM12315 نگاهي انتقادي به پيش نويس مواد راجع به مسئوليت سازمان هاي بين المللي/ حميد الهويي نظري، عقيل محمدي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎4، زمستان: ص. ۱-‎۲۹.
۳۰۰۹۸ DM12316 جايگاه اصل احتياط در حمايت از محيط زيست دريايي/ عليرضا آرش پور، فرشته بنافي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎4، زمستان: ص. ۳۱-‎۵۸.
۳۰۰۹۹ DM12317 کارت بدهي و ارزيابي تعهدات بانک صادرکننده آن در خصوص انتقال وجه؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريکا/ مريم جلالي، محمد مهدي الشريف، عليرضا فصيحي زاده، محمود جلالي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎4، زمستان: ص. ۵۹-‎۹۰.
۳۰۱۰۰ DM12318 ماهيت حقوقي انواع قراردادهاي پارکينگ در حقوق ايران و آمريکا/ محمد علي خورسنديان، زهرا اسدي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎4، زمستان: ص. ۸۵-‎۱۰۷.
۳۰۱۰۱ DM12319 عدم قابليت استناد بطلان در شرکت هاي تجاري/ مهسا رباطي، سعيد محسني، سيد محمد مهدي قبولي درافشان.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎4، زمستان: ص. ۱۰۹-‎۱۳۰.
۳۰۱۰۲ DM12320 انتقال مفاهيم مسئوليت دولت ها به حوزه سازمان هاي بين المللي و چالش هاي پيش رو/ سيدمهدي رضوي حاجي آقا، مجتبي بابايي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎4، زمستان: ص. ۱۰۹-‎۱۳۰.
۳۰۱۰۳ DM12321 بيمه مضاعف/ حبيب طالب احمدي، عبدالله رحماني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎4، زمستان: ص. ۱۷۷-‎۲۰۸.
۳۰۱۰۴ DM12322 تأملي بر نظام تصويب و نظارت قضايي بر تحريم ها در حقوق.اتحاديه اروپا/ مسعود عليزاده، شهرام زرنشان.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎4، زمستان: ص. ۱۹۵-‎۲۲۷.
۳۰۱۰۵ DM12323 مباني و چگونگي جبران خسارات وارده به خريدار در معامله فضولي با مطالعه تطبيقي در حقوق انگلستان/ حجت مبين، سيده مهناز لؤلؤ.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎4، زمستان: ص. ۲۲۹-‎۲۵۹.
۳۰۱۰۶ DM12324 ساز و کار حل و فصل اختلاف ناشي از برجام و تعيين تکليف تحريم هاي هسته‌اي ايران در برجام و قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد/ محسن محبي، وحيد بذار.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎4، زمستان: ص. ۲۶۱-‎۲۸۶.
۳۰۱۰۷ DM12325 جايگاه مفهوم خدمات عمومي در حقوق اداري ايران/ سيدمجتبي واعظي، زهرا البرزي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۱۲، بهار و تابستان: ص. ۹-‎۳۱.
۳۰۱۰۸ DM12326 نگاهي به حق اداره مطلوب در حقوق اداري ايران/ علي محمد فلاح زاده، سيدجمال رکابدار.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۱۲، بهار و تابستان: ص. ۳۳-‎۵۹.
۳۰۱۰۹ DM12327 اقدامات ملي در حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه/ حسن سليماني، الهام مجيديان.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۱۲، بهار و تابستان: ص. ۶۱-‎۷۷.
۳۰۱۱۰ DM12328 پژوهشي در حقوق عمومي اختراع/ ناصر علي منصوريان.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۱۲، بهار و تابستان: ص. ۷۹-‎۹۳.
۳۰۱۱۱ DM12329 گفتاري در حقوق نمودهاي فرهنگ عامه؛ با تأکيد بر ضوابط بهره برداري آزاد از.نمودها/ زهرا شاکري.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۱۲، بهار و تابستان: ص. ۹۵-‎۱۰۷.
۳۰۱۱۲ DM12330 حسن نيت در حقوق دادرسي/ علي انصاري، حسين دهقاني.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۱۲، بهار و تابستان: ص. ۱۰۹-‎۱۳۳.
۳۰۱۱۳ DM12325 قرارداد سرمايه گذاري خارجي نگاهي بر ماهيت، احکام و ويژگي ها/ سيدنصرالله ابراهيمي، شهاب جعفري ندوشن.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۹.
۳۰۱۱۴ DM12326 بررسي امکان انتفاع واقف از عين موقوفه در فقه اماميه و قانون مدني/ حميد ابهري، سميه ظهوري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۱-‎۳۸.
۳۰۱۱۵ DM12327 بررسي چالش هاي فقهي – حقوقي وقف اموال دانشگاه آزاد.اسلامي/ ولي رستمي، فاطمه افشاري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۹-‎۵۸.
۳۰۱۱۶ DM12328 موازين ارزيابي رقابتي ادغام هاي ناظر بر مالکيت هاي فکري/ ابراهيم رهبري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۹-‎۷۶.
۳۰۱۱۷ DM12329 ماهيت حقوقي رابطه دادرسي/ رضا شکوهي زاده.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۷۷-‎۹۶.
۳۰۱۱۸ DM12330 مسئوليت سازمان تامين اجتماعي در فرض “عدم دسترسي به کارفرما براي وصول حق بيمه” و راهکارهاي تامين مالي/ نسرين طباطبائي حصاري، محمود صابر.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۹۷-‎۱۱۴.
۳۰۱۱۹ DM12331 شرط انکار منافع در معاهدات سرمايه گذاري/ مجيد غمامي، ريحانه صديقي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۵-‎۱۳۱.
۳۰۱۲۰ DM12332 حق شهرت مطالعه در حقوق آمريکا، کوشش براي شناسايي در فقه اماميه و ساماندهي آن در حقوق ايران/ سيدمحمدهادي قبولي درافشان، مصطفي بختياروند، سمانه خوانساري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۳۳-‎۱۵۱.
۳۰۱۲۱ DM12333 تحليل حقوقي علل و احکام توسل به دادگاه براي انتخاب بازرس موقت در شرکت هاي سهامي/ احد قلي زاده منقوطاي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۵۳-‎۱۷۲.
۳۰۱۲۲ DM12334 خسارات تنبيهي در مسئوليت ناشي از نقض قرارداد جستاري در غايت مسئوليت قراردادي/ مصطفي محقق داماد (احمدآبادي)، مرتضي شهبازي نيا، همايون رضايي نژاد.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۷۳-‎۱۹۱.
۳۰۱۲۳ DM12335 تحليل اجراي موقت معاهده منشور انرژي در پرتو راي يوکاس و مقايسه با نظام حقوقي ايران/ لعيا جنيدي، غزال کشاورزي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۴۱-‎۸۷۱.
۳۰۱۲۴ DM12336 جايگاه حقوقي مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در نظام حقوق.اساسي ايران/ مهدي مقدسي، احسان اکبري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۷۳-‎۸۹۳.
۳۰۱۲۵ DM12337 وضعيت حقوقي آب هاي تاريخي در حقوق درياها/ سيدباقر ميرعباسي، مهدي کيخسروي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۹۵-‎۹۱۸.
۳۰۱۲۶ DM12338 مداخله سازمان هاي غيردولتي به منزله “دوست دادگاه” در دادگاه بين المللي حقوق درياها/ محمدحسين رمضاني قوام آبادي، هيوا حاجي ملا.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۱۹-‎۹۳۶.
۳۰۱۲۷ DM12339 واکاوي مفهومي واژگان چندمعنا در قانون اساسي دولت به معناي “حکومت يا طبقه حاکم”/ فيروز اصلاني، مهدي نورايي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۳۷-‎۹۵۵.
۳۰۱۲۸ DM12340 رژيم حقوقي خاص اتحاديه اروپا: ويژگي ها و آثار/ عبدالله عابديني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۵۷-‎۹۷۷.
۳۰۱۲۹ DM12341 حاکميت قانون و کارايي در نظام حقوق رقابت ايران/ رضا طجرلو، محمدعلي کرباسيون.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۷۹-‎۹۹۴.
۳۰۱۳۰ DM12342 تحليل حقوقي “قطعنامه 2231 شوراي امنيت” و بررسي رابطه آن با “برجام”/ اميد ملاکريمي، محمود جلالي، ليلا رئيسي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۹۵-‎۱۰۲۱.
۳۰۱۳۱ DM12343 نقش علم در ارزيابي معيارهاي مربوط به بهداشت، ايمني و محيط زيست HSE در فرايند داوري هاي بين المللي/ زهرا سيف، الهام امين زاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۰۲۳-‎۱۰۴۱.
۳۰۱۳۲ DM12344 عملکرد شوراي امنيت در مواجهه با پديده ابولا (Ebola) رويکردي نوين در حوزه سلامت عمومي/ سيدحسام الدين لساني، يلدا نقي زاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۰۴۳-‎۱۰۶۵.
۳۰۱۳۳ DM12345 مشروعيت ارزيابي دولت ها در اجراي قطعنامه هاي تحريمي شوراي امنيت با تاکيد بر عملکرد اتحاديه اروپا/ مليحه بهفر.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۰۶۷-‎۱۰۸۶.
۳۰۱۳۴ DM12346 تحليل حقوقي خشونت عليه مسلمانان ميانمار به مثابه جنايت نسل زدايي/ عليرضا روستايي، عليرضا آرش پور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۰۸۷-‎۱۱۱۰.
۳۰۱۳۵ DM12347 مطالعه تطبيقي تاثير عرف و عادت در تفسير قرارداد در کنوانسيون بيع بين المللي کالا و حقوق ايران/ فخرالدين اصغري آقمشهدي، محمدحسين تقي پور درزي نقيبي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۱۳-‎۴۴۲.
۳۰۱۳۶ DM12348 بررسي تطبيقي چالش هاي ناشي از سکوت قانون در حقوق کيفري ايران و فقه اماميه/ غلامحسين الهام، رضا زهروي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۴۳-‎۴۷۳.
۳۰۱۳۷ DM12349 مباني دکترين انتظارات مشروع در حقوق بين الملل سرمايه گذاري/ محمدعلي بهمئي، نجمه تقوي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۷۵-‎۴۹۷.
۳۰۱۳۸ DM12350 تجزيه پذيري و تجزيه ناپذيري دعواي مدني با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه/ مجيد پوراستاد، ندا اقبال اسگويي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۹۹-‎۵۱۹.
۳۰۱۳۹ DM12351 حق اتباع خارجي در زمينه تملک اموال در ايران با نگاهي به نظام حقوقي ترکيه/ احمدرضا توحيدي، ريحانه کوشش کار.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۲۱-‎۵۴۴.
۳۰۱۴۰ DM12352 تحليل تطبيقي وقوع اشتباه انساني يا خطاي فني در پرداخت هاي مبتني بر کارت بدهي در حقوق ايران و امريکا/ مريم جلالي … [و ديگران].- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۴۵-‎۵۶۴.
۳۰۱۴۱ DM12353 مطالعه تطبيقي شيوه تدوين قوانين و تاثير آن بر فرايند ثبت اختراع؛ مطالعه موردي يک اختراع ثبت شده در ايران و امريکا/ سعيد حبيبا، زهرا بهادري جهرمي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۶۵-‎۵۸۱.
۳۰۱۴۲ DM12354 حمايت از حق تغذيه کودک با شير مادر در اسلام و نظام بين المللي حقوق بشر/ شهرام زرنشان، احمد رضواني مفرد.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۸۳-‎۶۰۶.
۳۰۱۴۳ DM12355 بررسي وضعيت حقوقي دستگاه هاي حفاري فراساحلي/ عبدالحسين شيروي، فريده شعباني جهرمي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۰۷-‎۶۳۶.
۳۰۱۴۴ DM12356 مطالعه تطبيقي معيارهاي جرم انگاري در فضاي سايبر در نظام کيفري ايران و آلمان/ محمد فرجيها، علي علمداري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۳۷-‎۶۵۳.
۳۰۱۴۵ DM12357 بررسي تطبيقي تعويق صدور حکم در حقوق کيفري ايران، انگلستان و فرانسه/ فضل الله فروغي، محمدباقر مقدسي، کيوان غني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۵۵-‎۶۷۸.
۳۰۱۴۶ DM12358 مطالعه تطبيقي گستره نظارت نهاد نگهبان قانون اساسي بر قوانين عادي در نظام حقوقي ايران و هند/ علي اکبر گرجي ازندرياني، مازيار خادمي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۷۹-‎۷۰۹.
۳۰۱۴۷ DM12359 مسئوليت حمل کننده در اثر فعل يا ترک فعل غير در کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي کالا از طريق جاده (CMR)/ سعيد محسني، مهسا رباطي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۱۱-‎۷۳۲.
۳۰۱۴۸ DM12360 ابعاد مفهومي وارانتي در حقوق قراردادها با رويکرد تطبيقي/ سيد مصطفي محقق داماد، علي ساعت چي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۳۳-‎۷۵۸.
۳۰۱۴۹ DM12361 مطالعه تطبيقي تکاليف شهروندي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي افغانستان/ نادر مرداني، غلام سخي اکبري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۵۹-‎۷۷۶.
۳۰۱۵۰ DM12362 جايگاه حق فرد بر شناسايي شخصيت حقوقي در اسناد بين المللي جهاني، منطقه اي و اسناد ملي/ سيدفضل الله موسوي، مريم احمدي نژاد، ياسر امين الرعايا.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۷۷-‎۷۹۸.
۳۰۱۵۱ DM12363 اصول توسعه پايدار در رويه ديوان بين المللي دادگستري و دادگاه بين المللي حقوق درياها/ سيدمصطفي ميرمحمدي، محمدرضا جهاني‌پور.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۹۹-‎۸۱۹.
۳۰۱۵۲ DM12364 بررسي تطبيقي ارکان و الزامات حکومت محلي در ايران و ژاپن/ مجتبي همتي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۸۲۱-‎۸۴۴.
۳۰۱۵۳ DM12365 مشخصه هاي گفتماني فرايند جرم انگاري ارتشاء در دهه 13۶0 خورشيدي/ علي حسين نجفي ابرندآبادي، محمد فرجيها، سکينه خانعلي پور واجارگاه.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۷۷.
۳۰۱۵۴ DM12366 محرمانگي در فرآيند ميانجيگري کيفري/ حسين غلامي، علي مقدم.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۷۹-‎۲۰۲.
۳۰۱۵۵ DM12367 تاملي بر بزه ورشکستگي به تقصير/ عليرضا محمدزاده وادقاني، محمدمعين اميرمجاهدي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۰۳-‎۲۲۵.
۳۰۱۵۶ DM12368 مداخله شخص ثالث در دادرسي کيفري؛ جلوه ها و موانع/ محمود صابر، سميه خليق آذر.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۲۷-‎۲۴۸.
۳۰۱۵۷ DM12369 صلاحيت رسيدگي به جرائم داخل هواپيماي در حالت پرواز در حقوق جزاي ايران و بين الملل/ فضل الله فروغي، بابک محمدي کراچي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۴۹-‎۲۷۴.
۳۰۱۵۸ DM12370 تحليل حقوقي اعلام جرم در تعقيب کيفري/ عليرضا مهدي پور مقدم، باقر شاملو.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۷۵-‎۲۹۶.
۳۰۱۵۹ DM12371 عدالت پيشگيرنده: مهار جرم در بستر نظام حقوقي/ محمد اسماعيلي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۹۷-‎۳۲۶.
۳۰۱۶۰ DM12372 تبيين جرم انگاري حداقلي از منظر اخلاقي/ شهرام زرنشان، محمد شجاعي نصرآبادي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۲۷-‎۳۴۴.
۳۰۱۶۱ DM12373 تاثير اصل شفافيت در پيشگيري و بازدارندگي از اختلافات حقوقي و کيفري (سخن سردبير)/ سيدمحسن حسيني پويا.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎16، زمستان: ص ۱۱-‎۱۵.
۳۰۱۶۲ DM12374 تاثير اعدام بر گرايش اعضاء خانواده فرد اعدام شده به ارتکاب جرايم و رفتارهاي انحرافي/ محمد فرجيها، عباس شيخ الاسلامي، آزاده ساطعي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎16، زمستان: ص ۱۷-‎۳۴.
۳۰۱۶۳ DM12375 رويکرد رويه قضايي در برابر تعارض اراده ظاهري و باطني/ عباس ميرشکاري.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎16، زمستان: ص ۳۵-‎۵۰.
۳۰۱۶۴ DM12376 بررسي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 94 و مقايسه آن با مقررات پيشين/ رسول مقصودپور، مهرداد رضايي مقدم.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎16، زمستان: ص ۵۱-‎۶۲.
۳۰۱۶۵ DM12377 دلالت هاي رويکرد حقوق اسلامي به تابعيت و شهروندي/ محمد صادقي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎16، زمستان: ص ۶۳-‎۸۴.
۳۰۱۶۶ DM12378 مصاديق جرائم مشمول صلاحيت واقعي در حقوق تطبيقي ايران، فرانسه و انگلستان/ سيدحسين احمدي گليان.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎16، زمستان: ص  ۸۵-‎۱۰۰.
۳۰۱۶۷ DM12379 تعارض شهادت با معاينه محل/ حميد هروي، يوسف کارگذاري.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎16، زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۱۴.
۳۰۱۶۸ DM12380 بررسي قابليت مطالبه ديه عضو پيوندي از حيوان به انسان/ سپيده الواني جامي، سعيد خوافي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎16، زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۱.
۳۰۱۶۹ مقايسه نحوه صدور اسناد رسمي با اسناد الکترونيکي مطمئن در حقوق کشورهاي مختلف/ عباس کريمي، امير سپاهي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎33، بهار: ص ۹-‎۲۶.
۳۰۱۷۰ ماهيت حقوقي نمايندگان هوشمند در عرصه قراردادهاي الکترونيکي/ سيدالهام الدين شريفي،  گلناز بيرمي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎33، بهار: ص ۲۷-‎۵۴.
۳۰۱۷۱ جبران خسارت از متهمان بازداشت شده بي گناه/ رجب گلدوست جويباري، مهران ابراهيمي منش.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎33، بهار: ص ۵۵-‎۷۲.
۳۰۱۷۲ تاثير فساد بر تحقق حق هاي بشري/ حسين سپه سرا.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎33، بهار: ص ۷۳-‎۱۰۱.
۳۰۱۷۳ سياست قضايي يا قضاوت سياسي؟ بررسي تاثيرپذيري ديوان بين المللي دادگستري از مولفه هاي غيرحقوقي/ ياسر سالاريان، مهدي خليلي طرقبه.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎33، بهار: ص ۱۰۳-‎۱۲۵.
۳۰۱۷۴ تحليل مصاديق قراردادهاي احتمالي در نظام حقوقي ايران/ حبيب الله رحيمي،  خسرو محمودزاده.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎33، بهار: ص ۱۲۷-‎۱۴۴.
۳۰۱۷۵ مطابقت حقوقي کالا با قرارداد در پرتو کنوانسيون بيع بين المللي/ احسان لطفي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎33، بهار: ص ۱۴۵-‎۱۶۳.
۳۰۱۷۶ حقوق بشر مهاجران غيرقانوني: چالش هاي موجود/ مريم مهدوي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎33، بهار: ص ۱۶۵-‎۱۷۷.
۳۰۱۷۷ ارزيابي مفهوم، جايگاه و دامنه شمول نرخ خدمات از منظر آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري/ امير ايروانيان.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎33، بهار: ص ۱۷۹-‎۲۲۸.
۳۰۱۷۸ ابعاد حقوقي اختلاف چين و همسايگان آن در مورد جزاير اسپراتلي/ نسيم زرگري نژاد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎33، بهار: ص ۲۲۹-‎۲۵۱.
۳۰۱۷۹ قانون گذاري کيفري/ ليندزي فارمر؛ ترجمه عبدالرضا جوان جعفري، سيده سارا ميرباذل، سيدبهمن خدادادي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎33، بهار: ص ۲۵۳-‎۲۷۶.
۳۰۱۸۰ DM12381 جايگاه الزامات اخلاقي در فرآيند تحقيقات مقدماتي در قانون آيين دادرسي کيفري ايران/ نبي اله غلامي، حسنعلي موذن زادگان.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎25، پاييز: ص ۳۲-‎۴۴.
۳۰۱۸۱ DM12382 موافقت نامه منع تجارت متقلبانه و دسترسي به دارو در کشورهاي در حال توسعه/ مهدي زاهدي، محمدحسين عرفان منش، نگار هوشمند.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎25، پاييز: ص ۴۶-‎۶۲.
۳۰۱۸۲ DM12383 تبيين انديشه امام خميني (ره) در باب حقوق بشر؛ مفهوم شناسي حقوق بشر در اسلام/ مهديه شادماني.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص. ۹-‎۲۲.
۳۰۱۸۳ DM12384 چالش هاي حقوق بشر و فضاي سايبر؛ اينترنت و حقوق بشر؛ تعميم حقوق شهروندان در دنياي آفلاين به دنياي آنلاين/ سودابه درويش.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص. ۲۳-‎۳۰.
۳۰۱۸۴ DM12385 نقض حقوق زنان در غرب؛ تحليلي از جايگاه زن در کشورهاي اروپايي و آمريکا/ منيره اخوان.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص. ۳۱-‎۴۰.
۳۰۱۸۵ DM12386 فرانسه از مهد دموکراسي تا نقض حقوق بشر؛ عدم رعايت حقوق بشر توسط نظام هاي ليبرال دموکرات؛ بررسي وضعيت حقوق بشر در مهد دموکراسي/ ياسمن عبدلي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص. ۴۱-‎۵۴.
۳۰۱۸۶ DM12387 نقض حقوق کودکان در ايالات متحده امريکا؛ هشدار ديده با حقوق بشر درباره وضعيت بد کودکا در امريکا/ اکرم فضلي خاني.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص. ۵۵-‎۶۴.
۳۰۱۸۷ DM12388 ديدگاه مقام معظم رهبري در ارتباط با مسائل حقوق بشري/ اکرم فضلي خاني.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎2، زمستان: ص. ۲-‎۹.
۳۰۱۸۸ DM12389 چالش هاي حقوقي آخرين گزارش دبيرکل سازمان ملل؛ حقوق بشر و وضعيت زنان در ايران/ سهيلا کوشا.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎2، زمستان: ص. ۱۰-‎۳۷.
۳۰۱۸۹ DM12390 سازمان ملل و اسناد بين المللي حقوق زنان، بررسي عملکرد سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان/ سيد محمد موسوي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎3، بهار: ص. ۳-‎۱۳.
۳۰۱۹۰ DM12391 حمايت هاي ويژه از زنان در معاهدات عام بين الملل/ الهام آخوندان.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎3، بهار: ص. ۱۴-‎۳۱.
۳۰۱۹۱ DM12392 نسبت حقوق بشر و تنوع فرهنگي/ فريبا حيدري.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎3، بهار: ص. ۴۴-‎۵۷.
۳۰۱۹۲ DM12393 هفته حقوق بشر امريکايي به روايت تاريخ؛ با نگاهي ويژه به سرنگوني هواپيماي مسافربري ايران/ الهه جعفري.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎4، تابستان: ص. ۹-‎۲۶.
۳۰۱۹۳ DM12394 مطالعه تطبيقي حق و تکليف از منظر اسلام و مجامع بين المللي/ سيد محمد موسوي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎4، تابستان: ص. ۲۷-‎۴۵.
۳۰۱۹۴ DM12395 حقوق اقليت ها در حقوق بين الملل و جمهوري اسلامي ايران/ منيره اخوان.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎4، تابستان: ص. ۴۷-‎۷۰.
۳۰۱۹۵ DM12396 در آمدي بر نقش زنان در مخاصمات و استقرار صلح/ مهديه شادماني.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎4، تابستان: ص. ۷۱-‎۸۶.
۳۰۱۹۶ DM12397 تبيين جايگاه حقوقي تفاوت ارث ميان زن و مرد از منظر ملل و اديان الهي/ فرزانه سرير.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎4، تابستان: ص. ۸۷-‎۱۲۰.
۳۰۱۹۷ DM12398 نقش مداخله دولت ها در خشونت خانگي عليه زنان از منظر حقوق بشر/ حميده ره کشاي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎4، تابستان: ص. ۱۲۱-‎۱۴۹.
۳۰۱۹۸ DM12399 حقوق شهروندي از منظر امام خميني (ره)/ مهديه شادماني.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص. ۹-‎۲۲.
۳۰۱۹۹ DM12400 چالش هاي اخلاقي، مذهبي، شرعي و حقوقي اتانازي/ سهيلا کوشا.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص. ۷۳-‎۱۲۰.
۳۰۲۰۰ DM12401 رويه هاي ويژه/ محسن قانعي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص. ۱۲۱-‎۱۴۴.
۳۰۲۰۱ DM12402 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در چشم انداز حکمراني خوب/ فريبا حيدري.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص. ۱۴۵-‎۱۶۲.
۳۰۲۰۲ DM12403 تاثير برنامه هاي ماهواره اي بر سبک زندگي و حقوق بشر/ اعظم ايل زکي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص. ۱۶۳-‎۱۸۲.
۳۰۲۰۳ DM12404 بررسي فقهي حقوقي قاچاق زنان/ صالحه خدادادي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص. ۱۸۳-‎۱۹۵.
۳۰۲۰۴ DM12405 مقايسه تطبيقي حقوق بشر در دموکراسي هاي غربي و اسلام با تأکيد بر گفتمان سياسي امام خميني(ه)/ سيد محمد موسوي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎6، زمستان: ص. ۱۳-‎۴۹.
۳۰۲۰۵ DM12406 قاچاق سازمان يافته زنان و پيامدهاي ناشي از آن/ امين اميريان فارساني، مژده رئيسي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎6، زمستان: ص. ۵۱-‎۷۴.
۳۰۲۰۶ DM12407 روز جهاني مبارزه با تبعيض نژادي؛ تفاوت آري، تبعيض نه!!/ منيره اخوان.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎6، زمستان: ص. ۷۵-‎۱۰۲.
۳۰۲۰۷ DM12408 در مسير ارتقاء حقوق زنان و اعمال تبعيض روا؛ نگاهي به قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل داراي شرايط  خاص، مصو ب 2/6/1395/ علي رضايي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎6، زمستان: ص. ۱۰۳-‎۱۳۱.
۳۰۲۰۸ DM12409 بررسي تروريسم (تروريسم هسته اي) و مصوبات سازمان ملل متحد و آژانس انرژي اتمي قبل و بعد از حادثه 11 سپتامبر در ارتباط با تروريسم/ اعظم ايل زکي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎6، زمستان: ص. ۱۳۳-‎۲۰۲.
۳۰۲۰۹ DM12410 نگاهي به شخصيت سياسي زن ايراني در جغرافياي سياسي پس از انقلاب 57/ حميد آزادبخت.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎6، زمستان: ص. ۲۰۳-‎۲۲۴.
۳۰۲۱۰ DM12411 مقايسه تطبيقي قوانين ايران و اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي/ سودابه درويش.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎7، بهار: ص. ۱۵-‎۳۷.
۳۰۲۱۱ DM12412 جايگاه حقوق بشر با نگاهي به شوراي حقوق بشر/ محمدتقي قراچورلو، حسن عبداله زاده سنگرودي، هاني طلايي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎7، بهار: ص. ۳۹-‎۵۷.
۳۰۲۱۲ DM12413 ارزيابي و تحليل حقوقي جايگاه زنان در قانون جديد حمايت از خانواده با رويکرد حقوق بشر/ ريحانه افروز.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎7، بهار: ص. ۵۹-‎۱۰۴.
۳۰۲۱۳ DM12414 حقوق غيرمالي زنان در اسناد بين المللي و آموزه هاي اسلامي/ منيره اخوان.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎7، بهار: ص. ۱۰۵-‎۱۲۸.
۳۰۲۱۴ DM12415 بررسي حقوق اقليت ها در غرب و ايران/ اکرم فضلي خاني.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎7، بهار: ص. ۱۲۹-‎۱۵۴.
۳۰۲۱۵ DM12416 نقد و بررسي نظريه تساوي در اسلام و کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان/ سعيد نفر.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎7، بهار: ص. ۱۵۵-‎۱۷۹.
۳۰۲۱۶ DM12417 دريافت نفقه آري يا خير؟ نگاهي بر حق نفقه در فقه و قوانين ايران و مقايسه آن با کنوانسيون رفع تبعيض از زنان/ ناهيد محمدزاده.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎8، تابستان: ص. ۱۵-‎۴۹.
۳۰۲۱۷ DM12418 سايه وهابيت بر حقوق زنان عربستان/ اعظم ايل زکي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎8، تابستان: ص. ۵۱-‎۱۰۲.
۳۰۲۱۸ DM12419 تاثير تحريم هاي اقتصادي بر حقوق زنان/ فريبا حيدري.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎8، تابستان: ص. ۱۰۳-‎۱۱۶.
۳۰۲۱۹ DM12420 سلامت زنان باردار از منظر حقوق بشر/ اکرم فضل يخاني.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎8، تابستان: ص. ۱۱۷-‎۱۳۶.
۳۰۲۲۰ DM12421 تغيير مفهوم خانواده از ازدواج سفيد تا همجنسگرايي با نگاهي بر سبک زندگي، آسيب ها و چالش ها/ الهه جعفري.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎8، تابستان: ص. ۱۳۷-‎۱۶۵.
۳۰۲۲۱ DM12422 وضعيت حقوق بشري زنان بحرين بررسي عملکرد حاکمان اين کشور/ مليحه فرجي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎9، پاييز: ص. ۱۵-‎۳۵.
۳۰۲۲۲ DM12423 بررسي طرح تخفيف مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر/ بهار اخوان.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎9، پاييز: ص. ۳۷-‎۵۹.
۳۰۲۲۳ DM12424 تحليل و بررسي خشونت عليه زنان: مطالعه موردي زنان در اروپا/ مهديه شادماني.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎9، پاييز: ص. ۶۱-‎۸۶.
۳۰۲۲۴ DM12425 نگاهي بر حقوق زنان از منظر حقوق بين الملل: مطالعه موردي کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان/ سيد هادي منتظري.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎9، پاييز: ص. ۸۷-‎۱۲۵.
۳۰۲۲۵ DM12426 بررسي تأثير تحريم هاي غرب بر حقوق بشر و حقوق زنان/ ساناز گودرزي.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎9، پاييز: ص. ۱۲۷-‎۱۵۲.
۳۰۲۲۶ کژگزيني و کژمنشي و روش هاي مديريت آنها در بانک هاي تخصصي و طرح پيشنهادي مجلس شوراي اسلامي/ محمد نقي نظرپور، مريم اولاد.- دين و قانون. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎15، بهار: ص. ۹-‎۴۲.
۳۰۲۲۷ تاثير چگونگي فراخواندن در ايجاد مسئوليت ناشي از دعوت شبانه/ حسينعلي باي.- دين و قانون. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎15، بهار: ص. ۴۳-‎۷۴.
۳۰۲۲۸ بررسي نظام سلامت در حقوق تامين اجتماعي ايران و آلمان/ حسين رحمت الهي، زهرا ميرزايي.- دين و قانون. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎15، بهار: ص. ۷۵-‎۹۷.
۳۰۲۲۹ رويکرد ديني حاکميت قانون در نظام مشروطه ايران/ عليرضا دبيرنيا، آيت اله جليلي مراد، عبدالسعيد شجاعي.- دين و قانون. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎15، بهار: ص. ۹۹-‎۱۳۵.
۳۰۲۳۰ نگرشي جديد به تصحيح وقف پول با توجه به ماهيت وقف و چيستي پول/ مطصفي کاظمي نجف آبادي.- دين و قانون. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎15، بهار: ص. ۱۳۷-‎۱۷۲.
۳۰۲۳۱ منعطف سازي بازار کار و حوزه هاي تحول آن با تاکيد بر ابعاد حقوقي/ سعيد رضا ابدي.- دين و قانون. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎15، بهار: ص. ۱۳۷-‎۱۷۲.
۳۰۲۳۲ راه هاي تحصيل امنيت در انديشه استاد مطهري/ نجف لک زايي.- دين و قانون. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎۱۶، تابستان: ص. ۷-‎۳۴.
۳۰۲۳۳ بايستگي گسترش مسئوليت مدني دولت در قوانين موجود/ سيد ضياء مرتضوي.- دين و قانون. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎۱۶، تابستان: ص. ۳۵-‎۶۷.
۳۰۲۳۴ قانون و امنيت ملي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ محمد هادي کاوياني.- دين و قانون. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎۱۶، تابستان: ص. ۶۹-‎۹۸.
۳۰۲۳۵ بررسي امکان استخراج ضمان از ادله روايي احترام/ حسين هوشمند فيروز آبادي.- دين و قانون. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎۱۶، تابستان: ص. ۹۹-‎۱۲۴.
۳۰۲۳۶ تاملي در رجوع به فقه در قلمرو حقوق کيفري با تاکيد بر فلسفه قانونگذاري و قانون مجازات اسلامي 1392 در نظام حقوقي ايران/ غلامرضا پيوندي، سيد عليرضا ميربد.- دين و قانون. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎۱۶، تابستان: ص. ۱۲۵-‎۱۵۴.
۳۰۲۳۷ فقرزدايي از منظر اسلام و اصلاحات ساختاري اقتصاد ايران/ محمد جواد محقق نيا، مرتضي صالحي.- دين و قانون. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎۱۶، تابستان: ص. ۱۲۵-‎۱۵۴.
۳۰۲۳۸ فقه مقارن و تطور آن/ عبدالکريم بي آزار شيرازي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۲، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۵-‎۱۶.
۳۰۲۳۹ مباني فقهي برون رفت جهان اسلام از اتهامات نقض حقوق بشر/ عباسعلي عميد زنجاني.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۲، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۱۷-‎۳۱.
۳۰۲۴۰ دليل نفي غرر و ميزان اثرگذاري آن بر معاملات/ محمدعلي تسخيري.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۲، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۳۳-‎۵۴.
۳۰۲۴۱ مشروعيت رجم و حد يا تعزير بودن آن از ديدگاه مذاهب اسلامي/ عابدين مؤمني.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۲، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۸۱-‎۱۰۰.
۳۰۲۴۲ فقه حکومتي فرامذهبي با تحليل قاعده التعزير بما يراه الحاکم/ طوبي شاکري.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۲، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۱۰۱-‎۱۲۶.
۳۰۲۴۳ مسئوليت مدني قاضي از ديدگاه حقوق موضوعه ايران و مذاهب خمسه/ فريبا حاجي علي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۲، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص. ۱۲۷-‎۱۴۷.
۳۰۲۴۴ ماليت منافع و اختلافات مترتب بر آن در مذاهب اهل سنت/ محمدعادل ضيائي، محمدعزيز حسامي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۲، سال اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۵-‎۳۰.
۳۰۲۴۵ ضرورت قانون گذاري احکام فقهي و تأثير آن در تقريب ديدگاه هاي مذاهب اسلامي/ عبيدالله بادپا.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۲، سال اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۳۱-‎۵۰.
۳۰۲۴۶ درآمدي بر بررسي قضاوت زنان/ محمد سروش محلاتي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۲، سال اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۵۱-‎۶۶.
۳۰۲۴۷ بررسي طلاق زوجه غايب مفقودالاثر از ديدگاه مذاهب خمسه و قوانين موضوعه/ افتخار دانش پور.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۲، سال اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۶۷-‎۹۰.
۳۰۲۴۸ قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدي فرزند از ديدگاه مذاهب اسلامي/ مصطفي ذوالفقار طلب، محمد جمالي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۲، سال اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۹۱-‎۱۱۰.
۳۰۲۴۹ مقايسه محاربه با مفاهيم مشابه/ علي اکبر فرح زادي، سيد کامران فتح اللهي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۲، سال اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۱-‎۱۲۹.
۳۰۲۵۰ اختيار قاضي در عفو مجرمان/ عابدين مومني، اصغر اجداد.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۳، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص. ۷-‎۲۳.
۳۰۲۵۱ اجراي علني مجازات ها از ديدگاه فقه مقارن و تاثير مقتضيات زمان/ سيد علي حسيني اشکوري، بهنام دارابي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۳، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص. ۲۵-‎۴۴.
۳۰۲۵۲ آزادي هاي مذهبي شهروندان غير مسلمان در جامعه اسلامي/ سيد محمود علوي، محمدامين اميني.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۳، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص. ۴۵-‎۷۰.
۳۰۲۵۳ وقف پول در فقه اماميه و مذاهب چهارگانه اهل سنت/ محمدرضا ضميري، مهديه رضائي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۳، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص. ۸۵-‎۱۰۳.
۳۰۲۵۴ جرايم عليه سلامت عمومي از منظر فقه مقارن و حقوق جزا با تاکيد بر جرم تقلب در کالاهاي خوراکي/ احمدرضا توکلي، محمدرضا حق شناس.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۳، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص. ۱۰۵-‎۱۳۲.
۳۰۲۵۵ بيع شرط در فقه مذاهب اسلامي/ احمد مبلغي، عليرضا آبين، مهرداد جمشيديان.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۳، سال دوم، شماره ‎۴، پاييز و زمستان: ص. ۵-‎۲۸.
۳۰۲۵۶ تفويض طلاق به زوجه در فقه اسلامي/ سيد مهدي جلالي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۳، سال دوم، شماره ‎۴، پاييز و زمستان: ص. ۴۹-‎۶۴.
۳۰۲۵۷ جريان قصاص ميان مسلمان و غيرمسلمان از منظر فقه اسلامي و حقوق ايران/ جليل اميدي، زکريا حسيني.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۳، سال دوم، شماره ‎۴، پاييز و زمستان: ص. ۶۵-‎۸۳.
۳۰۲۵۸ وقف نابالغ در مذاهب فقهي اسلامي/ مرتضي رحيمي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۳، سال دوم، شماره ‎۴، پاييز و زمستان: ص. ۱۰۹-‎۱۲۹.
۳۰۲۵۹ نقش مصلحت در اجراي مجازات هاي حدي/ عابدين مومني، حامد رستمي نجف آبادي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۴، سال سوم، شماره ‎۵، بهار و تابستان: ص. ۹-‎۳۹.
۳۰۲۶۰ مثلي و قيمي از منظر فقه اسلامي و حقوق ايران/ مهدي رهبر، منيره خطيبي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۴، سال سوم، شماره ‎۵، بهار و تابستان: ص. ۴۱-‎۶۲.
۳۰۲۶۱ واکاوي تطبيقي حرمت هاي ابدي ازدواج در فقه اماميه و زيديه با رويکرد حقوقي/ محمد ساردويي نسب، طاهره سادات نعيمي، مريم خادمي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۴، سال سوم، شماره ‎۵، بهار و تابستان: ص. ۸۱-‎۱۰۸.
۳۰۲۶۲ حکم جمع ميان همسر و دختر برادر يا خواهر در ازدواج از ديدگاه فقهاي اسلامي/ محمدرضا رضوان طلب، حسين داورزني، محمدصالح مصلح.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۴، سال سوم، شماره ‎۵، بهار و تابستان: ص. ۱۰۹-‎۱۳۱.
۳۰۲۶۳ متعه طلاق در مذاهب فقهي اسلامي/ مرتضي رحيمي، محمدهاشم پورمولا.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۴، سال سوم، شماره ‎۵، بهار و تابستان: ص. ۱۳۳-‎۱۵۵.
۳۰۲۶۴ بررسي تحليلي و انتقادي شرط استفاده از سلاح در جرم محاربه از منظر فقه مقارن/ احمدرضا توکلي، حامد رستمي نجف آبادي، محمدرضا حق شناس.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۴، سال سوم، شماره ‎۶، پاييز و زمستان: ص. ۵۵-‎۷۸.
۳۰۲۶۵ پيوند عضو پس از اجراي حد و قصاص از ديدگاه مذاهب فقهي/ محمد جمالي، مصطفي ذوالفقار طلب.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۴، سال سوم، شماره ‎۶، پاييز و زمستان: ص. ۱۰۵-‎۱۲۲.
۳۰۲۶۶ لعان در نظام حقوقي اسلام و ظرفيت هاي آن در کاهش جنايات ناشي از بدبيني و خيانت در خانواده/ بهنام دارابي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۴، سال سوم، شماره ‎۶، پاييز و زمستان.
۳۰۲۶۷ بررسي مشروعيت از بين بردن جنين هاي آزمايشگاهي در فقه مذاهب اسلامي/ ابراهيم جوانمرد فرخاني.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ‎۷، بهار و تابستان: ص. ۲۹-‎۴۵.
۳۰۲۶۸ ديه غيرمسلمان ساکن در بلاد اسلامي از ديدگاه فقه مذاهب اسلامي/ محمدعادل ضيائي، نرگس فهيم.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ‎۷، بهار و تابستان: ص. ۴۷-‎۶۰.
۳۰۲۶۹ بازپژوهي بيع اموال غير مادي در فقه اسلامي و حقوق ايران/ مجيد رضايي دواني، سيد محمد هادي قبولي درافشان، سيد محمد صادق قبولي درافشان.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ‎۷، بهار و تابستان: ص. ۶۱-‎۷۹.
۳۰۲۷۰ وضعيت ديون و تعهدات مالي افزون بر ترکه در مذاهب اسلامي/ فاطمه قدرتي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ‎۷، بهار و تابستان: ص. ۸۱-‎۹۷.
۳۰۲۷۱ محدوده تسعير در فقه مذاهب اسلامي/ مهدي رهبر.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ‎۷، بهار و تابستان: ص. ۹۹-‎۱۱۲.
۳۰۲۷۲ بررسي حدود مصلحت در حريم خصوصي در تعارض با مصالح اجتماعي با رويکردي بر مباني فقه اسلامي/ افتخار دانش پور.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ‎۸، پاييز و زمستان: ص. ۱۵-‎۴۵.
۳۰۲۷۳ بررسي مستندات قائلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامي/ عابدين مؤمني، علي اکبر فرح زادي، علي شيعه علي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ‎۸، پاييز و زمستان: ص. ۴۷-‎۶۵.
۳۰۲۷۴ مقاصه در فقه اسلامي و مقايسه آن با تهاتر در حقوق ايران/ فرزاد پارسا.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ‎۸، پاييز و زمستان: ص. ۶۷-‎۹۱.
۳۰۲۷۵ بررسي مقايسه اي مخابره و مزارعه در مذاهب فقهي اسلامي/ مرتضي رحيمي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ‎۸، پاييز و زمستان: ص. ۹۳-‎۱۱۶.
۳۰۲۷۶ تاملي در مالکيت خمس در عصر غيبت/ رمضانعلي تقي زاده چاري، علي پيردهي حاجيکلا.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ‎۸، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۷-‎۱۳۵.
۳۰۲۷۷ واکاوي مشروعيت باروري پس از مرگ در فقه اماميه با رويکردي به آراي فقهاي اهل سنت/ سيد حسين صفايي، حسن فدايي، امين اميرحسيني.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ‎۸، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۷-‎۱۶۵.
۳۰۲۷۸ ماهيت پول از منظر فقه اسلامي/ مهدي رهبر، منيره خطيبي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎۹، بهار و تابستان: ص. ۵-‎۳۹.
۳۰۲۷۹ آثار تخلف ولي قهري از ديدگاه فقهاي مذاهب اسلامي و حقوق ايران/ خديجه مرادي، مستانه اميري.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎۹، بهار و تابستان: ۴۱-‎۷۶.
۳۰۲۸۰ مورد عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامي/ محمدعادل ضيائي، سيد فاضل رستمي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎۹، بهار و تابستان: ص. ۷۷-‎۹۹.
۳۰۲۸۱ قاعده درء المفاسد أولي من جلب المصالح  و تأثيرات آن بر فقه اسلامي/ مجيد وزيري، نورالدين سعيدياني.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎۹، بهار و تابستان: ص. ۱۰۱-‎۱۲۳.
۳۰۲۸۲ مباني فقهي قصاص پدر توسط فرزند در صورت قتل مادر/ اسدالله لطفي، بهرام سهرابي نژاد، فروزان سهرابي نژاد.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎۹، بهار و تابستان: ص. ۱۲۵-‎۱۵۰.
۳۰۲۸۳ حکم فقهي مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب اسلامي/ عليرضا عابدي سرآسيا، اعظم اميني.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎۹، بهار و تابستان: ص. ۱۵۱-‎۱۷۲.
۳۰۲۸۴ DM12427 قراردادهاي اداري از منظر فقه مذاهب اسلامي/ بيژن عباسي، سيد مجتبي حسيني الموسوي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۷-‎۵۳.
۳۰۲۸۵ DM12428 مباني حکم حيات و موت در پديده مرگ مغزي از منظر فقه مذاهب اسلامي/ حميد مسجدسرائي، اعظم نظري.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۵۵-‎۸۳.
۳۰۲۸۶ DM12429 تاثير رابطه رشوه و هديه در حکم اخذ هديه توسط قاضي در فقه مذاهب اسلامي/ عابدين مومني، علي شيعه علي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۵۵-‎۸۱.
۳۰۲۸۷ DM12430 تداخل جنايات موجب قصاص در فقه مذاهب اسلامي/ علي اکبر فرح زادي، نرگس فهيم.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۰۷-‎۱۳۰.
۳۰۲۸۸ DM12431 تبري از عيوب مبيع در فقه اسلامي و حقوق مدني ايران/ عبدالجبار زرگوش نسب.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۱-‎۱۵۰.
۳۰۲۸۹ DM12432 کارکرد اجرائي نهاد شورا در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ فيروز اصلاني، علي سهرابلو.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۰.
۳۰۲۹۰ DM12433 بررسي کارآيي تقدم انجام عين تعهد بر فسخ قرارداد از منظر تحليل تاريخي، اقتصادي و فلسفي حقوق اسلامي/ علي انصاري، احد شاهي دامن جاني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۶۱-‎۲۷۹.
۳۰۲۹۱ DM12434 تاملي در اشتراط قيد سلاح و محاربه اينترنتي/ علي اکبر ايزدي فرد، سيدمجتبي حسين نژاد.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۸۱-‎۳۰۸.
۳۰۲۹۲ DM12435 بررسي شرط ضمان عين مستاجره در فقه اماميه/ سيدمحمدهاشم پورمولا، مجيد سربازيان، محمدعلي خورسنديان.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۰۹-‎۳۲۷.
۳۰۲۹۳ DM12436 امکان سنجي اصطياد قاعده فقهي حسن نيت/ علي جعفري، علي مراد حيدري.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۲۹-‎۳۴۴.
۳۰۲۹۴ DM12437 بررسي مسئوليت کيفري ناشي از اقدامات پيشگيرانه وضعي در فقه اماميه و حقوق ايران/ اسمعيل رحيمي نژاد، احمدرضا غفاري.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۴۵-‎۳۷۱.
۳۰۲۹۵ DM12438 نقش حاجت در جواز اطاعت از حکم واقعي ثانوي در عبارات فقهاي اماميه/ حميده عبداللهي علي بيک.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۹۵-‎۴۱۶.
۳۰۲۹۶ DM12439 بررسي قاعده فقهي “لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق”/ طاهر علي محمدي، حمزه نظرپور.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۱۷-‎۴۴۰.
۳۰۲۹۷ DM12440 پژوهشي فقهي – حقوقي در الزام حکومتي بر حجاب زنان جهانگرد/ فاطمه فلاح تفتي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۴۱-‎۴۶۴.
۳۰۲۹۸ DM12441 مالکيت و مديريت معادن نفت و گاز در فقه اماميه و قوانين ايران/ سيدعلي محمد يثربي، حبيب سبزواري.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۹۵-‎۵۱۷.
۳۰۲۹۹ DM12442 بررسي مفهوم اضطرار اجتماعي و تاثير آن در تجويز اتلاف مال/ علي سرايلو، محمدتقي فخلعي، عباسعلي سلطاني.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۶، شماره ‎16، پاييز – زمستان: ص ۳-‎۳۱.
۳۰۳۰۰ DM12443 بررسي انتقادي تعريف معسر با تاکيد بر قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي ۱۳۹۳/ اسفنديار صفري، جليل قنواتي، سيدعلي علوي قزويني.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۶، شماره ‎16، پاييز – زمستان: ص ۳۳-‎۵۶.
۳۰۳۰۱ DM12444 ملاک شناسي احکام معاملات و آثار آن در فقه اماميه/ يعقوبعلي برجي، منير حق خواه.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۶، شماره ‎16، پاييز – زمستان: ص ۵۷-‎۸۰.
۳۰۳۰۲ DM12445 بازپژوهي مستندات حکم فقهي حرمت ابدي در زناي ذات بعل و معتده رجعيه/ حميد مسجدسرايي، صغري باقرزاده، سيدرسول موسوي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۶، شماره ‎16، پاييز – زمستان: ص ۸۱-‎۱۰۴.
۳۰۳۰۳ DM12446 بررسي تطبيقي شرط فاسخ از منظر فقه اماميه، حقوق ايران و مصر/ سيدابوالقاسم نقيبي، رسول مخصوصي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۶، شماره ‎16، پاييز – زمستان: ص ۱۰۵-‎۱۳۰.
۳۰۳۰۴ DM12447 تبيين حکم امضايي و تاثير آن در استنباط احکام فقهي/ قاسم نخعي پور، محمدعلي سعيدي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۶، شماره ‎16، پاييز – زمستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۶.
۳۰۳۰۵ DM12448 مسئوليت مدني دولت در منابع آب بر مبناي قاعده اتلاف، لاضرر و احترام/ نعمت الله دالوند، امان الله عليمرادي، محمدعلي حيدري.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۶، شماره ‎16، پاييز – زمستان: ص ۱۷۷-‎۲۰۴.
۳۰۳۰۶ DM12449 تدابير حقوقي حمايت از مالکيت سرمايه گذار خارجي در حقوق ايران و بين الملل/ محمدصادق تيموري … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎32، تابستان: ص ۱۱-‎۳۶.
۳۰۳۰۷ DM12450 مقابله با اکو تروريسم جهاني در پرتو ديپلماسي بين المللي محيط زيست/ سبحان طيبي، سيدعباس پورهاشمي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎32، تابستان: ص ۳۷-‎۵۳.
۳۰۳۰۸ DM12451 پراگماتيسم سياست جنايي مشارکتي درقبال خشونت عليه زنان/ عسل عظيميان … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎32، تابستان: ص ۵۵-‎۸۳.
۳۰۳۰۹ DM12452 پاسخ دهي به بزه کاري کودکان و نوجوانان: تخميني يا ترميمي/ فرناز رجبي، نسرين مهرا.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎32، تابستان: ص ۸۵-‎۱۲۱.
۳۰۳۱۰ DM12453 بررسي مسووليت هاي ناشي از عملکرد مديران برنامه ورزشکاران نسبت به باشگاه ها در حقوق ورزشي/ احمد يوسفي صادقلو، زينب نوابي مقدم.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎32، تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۳۸.
۳۰۳۱۱ DM12454 شيوه هاي پرداخت در معاملات تجاري بين المللي با تاکيد بر اعتبارات اسنادي/ رضا نصيري اقدم، پيمان دادرس.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎32، تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۵۴.
۳۰۳۱۲ DM12455 تفاوت اعتراض ثالث اجرايي با عناوين مشابه/ احمد يوسفي صادقلو، سعيد مجيدي فر.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎33، پاييز: ص ۳۷-‎۷۳.
۳۰۳۱۳ DM12456 ماهيت حقوقي شرط داوري/ محسن سليمي، بابک خسروي نيا، مهدي زارع.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎33، پاييز: ص ۷۵-‎۸۶.
۳۰۳۱۴ DM12457 پيشگيري پليس محور از بزه ديدگي کودکان در مدارس و راهکارهاي آن/ نصيبه ابراهيمي، کيومرث کلانتري، عابدين صفري کاکرودي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎33، پاييز: ص ۸۷-‎۱۰۶.
۳۰۳۱۵ DM12458 نقش قرار موقت ديوان بين المللي دادگستري در اختلافات زيست محيطي بين دولت ها/ سيدعباس پورهاشمي، مجيد حقاني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎33، پاييز: ص ۱۰۷-‎۱۳۶.
۳۰۳۱۶ DM12459 مجرمان مواد مخدر به مثابه مجرمان پر خطر در نظام عدالت کيفري ايران/ اکبر زمان زاده.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎33، پاييز: ص ۱۳۷-‎۱۵۸.
۳۰۳۱۷ DM12460 رژيم مسئوليت هواپيماي خلبان متحرک/ ليلا رئيسي، معصومه ابراهيمي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎33، پاييز: ص ۱۵۹-‎۲۰۴.
۳۰۳۱۸ DM12461 نقش دعاوي گروهي در حمايت از مصرف کننده/ احمد يوسف زاده، عليرضا باريکلو.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۳۰۳۱۹ DM12462 “برون سپاري فرامرزي” و شيوه هاي تجارت خدمات در گاتس/ شکوه نامدار.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۵۶.
۳۰۳۲۰ DM12463 قانون حاکم بر حمل و نقل چند وجهي در چارچوب قواعد هامبورگ و قواعد رتردام/ نگار روخ چکاو، اعظم انصاري.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص ۵۶-‎۸۳.
۳۰۳۲۱ DM12464 بررسي کارآيي تقدم انجام عين تعهد بر فسخ قرارداد در حقوق آمريکا و ايران/ علي انصاري، حسن باديني، احد شاهي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص ۸۴-‎۱۰۶.
۳۰۳۲۲ DM12465 تحليل اقتصادي بيمه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان با تاکيد بر آيين نامه شماره ۸۰ شوراي عالي بيمه/ عبداله خدابخشي، يعقوب عظيمي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۱.
۳۰۳۲۳ DM12466 تحليل حقوقي و اقتصادي خسارت تنبيهي/ کامران آقايي، نويد برومند بارده.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص ۱۳۲-‎۱۵۹.
۳۰۳۲۴ DM12467 گونه شناسي روش انديشمندان مسلمان در نظريه عدالت.اقتصادي/ سيدمهدي معلمي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ‎12، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۲۲.
۳۰۳۲۵ DM12468 ماهيت فقهي – حقوقي عمل کارگزاري در معاملات بورسي/ سيدمرتضي شهيدي، نصراله جعفري خسروآبادي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ‎12، پاييز و زمستان: ص ۲۳-‎۴۲.
۳۰۳۲۶ DM12469 تحليل مسئوليت حقوقي بانک انتقال دهنده در انتقال الکترونيکي وجوه/ محبوبه عبدالهي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ‎12، پاييز و زمستان: ص ۴۳-‎۶۶.
۳۰۳۲۷ DM12470 راهکارهاي حقوقي کاهش هزينه نمايندگي در شرکت هاي تجاري/ مجتبي زاهديان، رضا علي پور، مهسا مشار موحد.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ‎12، پاييز و زمستان: ص ۶۷-‎۱۱۲.
۳۰۳۲۸ DM12471 مسئوليت مدني توليد و عرضه کنندگان خودروي معيوب در دوره تضمين/ حسن مکرمي، ابراهيم تقي زاده.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ‎12، پاييز و زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۸.
۳۰۳۲۹ DM12472 مباني تعهد به ارائه اطلاعات در معاملات سهام/ حسن رهپيک، محسن شمس الهي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره ‎12، پاييز و زمستان: ص ۱۳۹-‎۱۷۴.
۳۰۳۳۰ DM12473 خطرات معمول زندگي و نقش آن در قلمرو مسئوليت مدني/ حسن باديني، حميدرضا اقدس طينت.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎77 و ‎78، بهار و تابستان: ص ۱-‎۴۰.
۳۰۳۳۱ DM12474 کيفرگذاري و کيفردهي در حوزه سلب آزادي در حقوق ايران و انگلستان/ عبدالعلي توجهي، حسام ابراهيم وند.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎77 و ‎78، بهار و تابستان: ص ۴۱-‎۹۰.
۳۰۳۳۲ DM12475 شرط لزوم در عقود اذني با تاکيد بر عقد مضاربه/ محمد جعفري مجد، پگاه علي آبادي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎77 و ‎78، بهار و تابستان: ص ۹۱-‎۱۱۲.
۳۰۳۳۳ DM12476 راي اعلامي پيشگيرانه و حمايت از ناقضان بالقوه حق اختراع/ علي روحي زاده، مجيد عباس تبار.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎77 و ‎78، بهار و تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۱.
۳۰۳۳۴ DM12477 جايگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کيفري ايران و انگلستان/ حجت سبزواري نژاد.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎77 و ‎78، بهار و تابستان: ص ۱۳۳-‎۱۶۴.
۳۰۳۳۵ DM12478 جايگاه روش هاي نوين کيفر سالب حيات در نظام کيفري ايران/ ناصر قاسمي، سامان دوست محمدي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎77 و ‎78، بهار و تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۹۷.
۳۰۳۳۶ DM12479 آسيب شناسي ساختار و صلاحيت هاي مراجع اختصاصي اداري در حقوق اداري ايران/ مرتضي نجابت خواه، فاطمه افشاري، سيدشهاب الدين موسوي زاده.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎77 و ‎78، بهار و تابستان: ص ۱۹۹-‎۲۲۴.
۳۰۳۳۷ DM12480 بررسي کارايي قوانين افشاي اموال در کاهش فساد اداري با رويکرد تطبيقي/ حسن وکيليان، داور درخشان.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎77 و ‎78، بهار و تابستان: ص ۲۲۵-‎۲۵۰.
۳۰۳۳۸ DM12481 نگاه تطبيقي به صلاحيت هيات عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به ابطال مقررات/ مسلم آقايي طوق.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎79 و ‎80، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۲۲.
۳۰۳۳۹ DM12482 پذيرش قول امين در فقه اماميه و آيين دادرسي مدني/ محسن اسماعيلي، محمد نصيري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎79 و ‎80، پاييز و زمستان: ص ۲۳-‎۴۵.
۳۰۳۴۰ DM12483 مفهوم خطا و نقش آن در ساختار طبقه بندي مسئوليت مدني؛ مقايسه حقوق رومي، کامن لا و ايران/ ايرج بابايي، اسماعيل کشاورز.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎79 و ‎80، پاييز و زمستان: ص ۴۷-‎۶۶.
۳۰۳۴۱ DM12484 الزام به اجراي عين تعهدات قراردادي در حقوق ايران در مقايسه با اسناد نوين حقوق خصوصي/ محمدعلي خورسنديان، فرهاد محمدي بصير.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎79 و ‎80، پاييز و زمستان: ص ۶۷-‎۹۶.
۳۰۳۴۲ DM12485 حمايت نظام حقوق مالکيت فکري از حقوق بازي باز کنش گر در بازي هاي رايانه اي/ مهدي زاهدي، شيرين شريف زاده.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎79 و ‎80، پاييز و زمستان: ص ۹۷-‎۱۱۹.
۳۰۳۴۳ DM12486 فن آوري اطلاعات و ارتباطات و عدالت قضايي/ مرتضي شهبازي نيا، مجيد غمامي، صديقه جوان.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎79 و ‎80، پاييز و زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۸.
۳۰۳۴۴ DM12487 بررسي تاثير کيفيت زندگي بر جرم سرقت/ مهدي مقيمي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎79 و ‎80، پاييز و زمستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۰.
۳۰۳۴۵ استقلال قضايي به مثابه پيش شرط توسعه حقوق شهروندي/ علي اکبر گرجي ازندرياني، سمانه رحمتي فر.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص. ۱۰-‎۳۵.
۳۰۳۴۶ تحليل حقوقي طرق اجرايي دخالت دولت در روابط کار در حقوق کار ايران/ ولي رستمي، فائزه آخوندي.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص. ۳۶-‎۶۲.
۳۰۳۴۷ ديوان عدالت اداري و پاسداري از قانون اساسي/ محمد امامي، حميد شاکري.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص. ۶۳-‎۸۹.
۳۰۳۴۸ صيانت از آزادي ها در آراي ديوان عدالت اداري/ کوروش استوار سنگري.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص. ۹۰-‎۱۲۳.
۳۰۳۴۹ مفهوم حکمراني تنظيمي/ محمد حسين زارعي، محمد حسنوند، مرضيه سلماني سيبني.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص. ۱۲۴-‎۱۴۷.
۳۰۳۵۰ نظام مديريت خطر و اعلام بلاياي طبيعي؛ مطالعه تطبيقي مقررات اساسي و اداري ايالات متحده آمريکا و ايران/ رحمت اله فرخي.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص. ۱۴۸-‎۱۷۵.
۳۰۳۵۱ حق برخورداري اطفال از وکيل مدافع در فرآيند دادرسي/ زهرا رئوفي.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۲، پاييز: ص. ۱۲-‎۳۷.
۳۰۳۵۲ بررسي نقش و جايگاه هيات هاي اجرايي در انتخابات/ محمد مهاجري.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۲، پاييز: ص. ۳۸-‎۵۲.
۳۰۳۵۳ کژتابي ساخت زباني در اصل نود و نهم قانون اساسي/ محسن خليلي.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۲، پاييز: ص. ۵۴-‎۸۰.
۳۰۳۵۴ رويه شوراي نگهبان در تعارض نظم عمومي و آزادي ها/ حسن محمدي.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۲، پاييز: ص. ۱۴۶-‎۱۷۸.
۳۰۳۵۵ مطالعه استقلال قضايي در ايران با نگاهي به نظام قضايي ايالات متحده امريکا/ مرضيه سلماني سيبني.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۲، پاييز: ص. ۱۸۰-‎۲۲۴.
۳۰۳۵۶ نگاهي نو به تلازم حق و تکليف در حقوق اسلام و حقوق بشر/ حامد رستمي نجف آبادي، حبيب صادقي، وحيد زارع.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۲، پاييز: ص. ۲۲۶-‎۲۵۲.
۳۰۳۵۷ بررسي تاثير تبعيض مثبت بر اشتغال زنان در حقوق ايران/ احمد مومني راد، ساناز بهبودي کلهري.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۳، زمستان: ص. ۱۲-‎۴۳.
۳۰۳۵۸ نهادهاي ناقض اصل عدم تخصيص در قوانين و مقررات ناظر بر بودجه/ حامد نيکونهاد، صديقه قارلقي.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۳، زمستان: ص. ۴۴-‎۷۰.
۳۰۳۵۹ مولفه هاي اصل حاکميت قانون در پرتو تعريف سازمان ملل متحد/ خديجه شجاعيان.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۳، زمستان: ص. ۷۱-‎۹۰.
۳۰۳۶۰ چيستي مراجع شبه قضايي در آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري/ ياور شعباني.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۳، زمستان: ص. ۹۱-‎۱۱۰.
۳۰۳۶۱ تحليل حقوقي گونه شناسي نقض حريم خصوصي در فضاي سايبر/ علي صابرنژاد، پري حسينپور.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۳، زمستان: ص. ۱۱۱-‎۱۲۸.
۳۰۳۶۲ تغيير از مجرمين يقه سفيد به مجرمين يقه قرمز/ سيد محمود مير خليلي، بهنام خدادوست.- جستارهاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۳، زمستان: ص. ۱۲۹-‎۱۵۶.
۳۰۳۶۳ DM12488 نقش باشگاه هاي حمايت و غرامت در جبران خسارات ناشي از آلودگي هاي نفتي/ سيدنصرالله ابراهيمي … [و ديگران].- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۶، دوره سوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۲.
۳۰۳۶۴ DM12489 تعهد دولت ها به حفاظت از تالاب هورالعظيم/هورالهويزه بر اساس حقوق بين الملل/ الهام امين زاده، زهراسادات شارق، حسين رضازاده.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۶، دوره سوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۹۳-‎۲۱۷.
۳۰۳۶۵ DM12490 تحليل نظريات موجود در احراز سلب مالکيت غيرمستقيم و تحولات آن در خصوص سرمايه گذاري در حوزه انرژي/ محمود باقري، مهدي ميهمي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۶، دوره سوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۱۹-‎۲۴۷.
۳۰۳۶۶ DM12491 بررسي چگونگي تشکيل نهادهاي تنظيم مقررات انرژي در کشور با رويکرد تطبيقي/ ولي رستمي، ليلي مقيمي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۶، دوره سوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۴۹-‎۲۸۴.
۳۰۳۶۷ DM12492 تاثير انگيزش فردي – اجتماعي نظام مالکيت خصوصي در توسعه ميادين نفتي ايالات متحده/ محمد ساردويي نسب، سکينه رضايي احمدآبادي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۶، دوره سوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۸۵-‎۳۱۳.
۳۰۳۶۸ DM12493 بررسي تحليلي قراردادهاي آب هاي مرزي ايران با همسايگان/ جلال عطاري، فريبا آوريده.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۶، دوره سوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۱۵-‎۳۳۸.
۳۰۳۶۹ DM12494 رويکرد سازمان جهاني تجارت نسبت به انرژي هاي تجديدپذير/ علي فاتح، ايرج حسيني صدرآبادي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۶، دوره سوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۳۹-‎۳۶۷.
۳۰۳۷۰ DM12495 حقوق ايران در بهره برداري از رودخانه هيرمند از منظر حقوق بين الملل/ سيامک کرم زاده، بهرام مراديان.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۶، دوره سوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۶۹-‎۴۰۰.
۳۰۳۷۱ DM12496 جذب سرمايه گذاري خارجي و ايجاد ثبات سياسي و اقتصادي پس از تحريم در حوزه انرژي به وسيله عضويت در معاهده منشور انرژي (با توجه به عضويت ناظر ايران)/ نادر مرداني، حميده بهمني.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۶، دوره سوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۰۱-‎۴۳۴.
۳۰۳۷۲ DM12497 نسبت پليس جامعه محور و سرمايه هاي اجتماعي در پيشگيري از جرم/ عليرضا جزيني، سروش اميري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎44، پاييز: ص ۹-‎۳۴.
۳۰۳۷۳ DM12498 پيشگيري از بزه ديدگي زنان در بستر قانون گذاري (با نگاهي به کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان)/ عاطفه بطياري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎44، پاييز: ص ۵۳-‎۷۶.
۳۰۳۷۴ DM12499 پيشگيري غير کيفري از جرائم قوميتي/ سعيد جهان بين، مهرداد سلامي، باقر آرامش.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎44، پاييز: ص ۷۹-‎۱۰۰.
۳۰۳۷۵ DM12500 واکاوي افکار عمومي نسبت به پيشگيري از جرم (مورد مطالعه شهر تهران)/ هانيه مهدي زاد پايدار، شادي عظيم زاده.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎44، پاييز: ص ۱۰۱-‎۱۲۶.
۳۰۳۷۶ DM12501 واکاوي بزه ديدگان جرائم خشونت آميز و راهکارهاي کاهش بزه ديدگي/ مهسا لاريجاني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎44، پاييز: ص ۱۲۷-‎۱۵۰.
۳۰۳۷۷ DM12502 راهبرد افتراقي پيشگيري امنيت مدار از بزهکاري/ اعظم مهدوي پور، نجمه شهراني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎44، پاييز: ص ۱۵۱-‎۱۷۶.
۳۰۳۷۸ DM12503 ساختارشناسي گروه هاي مجرمانه سازمان يافته در فضاي سايبر/ جعفر کوشا، حسين روزگار، علي رحمتي.- راهبرد. ‎۱۳۹۶، سال بيست و ششم، شماره ‎85، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۴۹.
۳۰۳۷۹ DM12504 تضاد و همکاري تجارت و حقوق بشر در پرتو مقررات سازمان جهاني تجارت/ احسان فلاحي، محمدجعفر جوادي ارجمند.- راهبرد. ‎۱۳۹۶، سال بيست و ششم، شماره ‎85، زمستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۰.
۳۰۳۸۰ DM12505 فرزندخواندگي باز و حق بر هويت در بستر مصالح عاليه کودک: نگاهي تحليلي به ماده 22 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392/ محمد روشن، مريم غني زاده بافقي.- خانواده پژوهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎52، زمستان: ص ۴۹۷-‎۵۱۴.
۳۰۳۸۱ تحليل حقوقي – اقتصادي حق بيمه هاي پيمانکاري ها؛ نقدي بر رويه سازمان تامين اجتماعي و ديوان عدالت اداري/ عباس طوسي، جواد کاشاني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، دوره نوزدهم، شماره ‎55، تابستان: ۲۹-‎۵۹.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up