تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند 99

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۶۳۱۰ DM17976 بررسي حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي/ محمدرضا مرادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۹-‎۳۶.
۳۶۳۱۱ DM17977 آيين دادرسي نهادهاي مخفف در حقوق کيفري ايران/ امين اميريان فارساني، سيدعباس جزايري، فاطمه حيدري.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۳۷-‎۶۲.
۳۶۳۱۲ DM17978 حقوق کشورهاي در حال توسعه در بهره مندي از فناوري صلح آميز هسته اي/ شهرام پايدار.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۶۳-‎۸۵.
۳۶۳۱۳ DM17979 بررسي فقهي و حقوقي طلاق و تاثير آن در بزهکاري اطفال با رويکرد روانشناسي/ ليلا حيدري اقدم، فرزام ابراهيمي سعيد، فرزاد ابراهيمي سعيد.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۸۷-‎۱۰۹.
۳۶۳۱۴ DM17980 پرداخت دين توسط غيرمديون/ حامد خانه کشي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۱۱۱-‎۱۲۲.
۳۶۳۱۵ DM17981 بررسي حقوقي و اقتصادي تاثير تحريم ها بر صنعت گردشگري/ علي اکبر حکم آبادي، افسانه دولت آبادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۱۲۳-‎۱۴۸.
۳۶۳۱۶ DM17982 بررسي و تبيين ارث و نسب طفل متولد از رحم استيجاري (عاريه اي)/ شهاب تخله، رامين گري.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۱۴۹-‎۱۵۸.
۳۶۳۱۷ DM17983 تحليل دعاوي خسارات ناشي از بطلان معامله در آيينه آراي قضايي/ مريم سالميان.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۱۵۹-‎۱۸۱.
۳۶۳۱۸ DM17984 ضمانت اجراي تخلف از شرط ترک فعل حقوقي/ فوزيه شريفيان، مدينه جمالي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۱۸۳-‎۱۹۸.
۳۶۳۱۹ DM17985 مرز اخلاق، شريعت و قانون در مقررات کيفري با توجه به توبه در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ حميد عليخاني.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۱۹۹-‎۲۲۸.
۳۶۳۲۰ DM17986 جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول/ طهمورث فتاحي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۲۲۹-‎۲۴۸.
۳۶۳۲۱ DM17987 بررسي تطبيقي حق تماميت اثر در حقوق داخلي و بين المللي/ فهيمه فخاري.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۲۴۹-‎۲۷۲.
۳۶۳۲۲ DM17988 قانونمداري در حقوق اداري و رسيدگي به آن در ديوان عدالت اداري/ محدثه زراعت.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۲۷۳-‎۲۸۲.
۳۶۳۲۳ DM17989 نقش و جايگاه وراثت و ژنتيک (زيست شناسي جنايي) در ارتکاب جرم از منظر جرم شناسي نوين و آموزه هاي ديني/ کامل حميد … [و ديگران].- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۲۸۳-‎۳۳۲.
۳۶۳۲۴ DM17990 شرايط و ماهيت حقوقي قرارداد داوري/ اسلام نيکنام.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۳۳۳-‎۳۵۹.
۳۶۳۲۵ DM17991 درنگي بر جرم انگاري شهرسازي در ايران/ محمود شاطريان، علي جاويدپناه.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۳۶۱-‎۳۸۷.
۳۶۳۲۶ DM17992 بررسي قاچاق اعضاي بدن انسان در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي/ مهرداد کيانيان، مرتضي عبدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۳۸۹-‎۴۱۵.
۳۶۳۲۷ DM17993 ضوابط تعيين حداقل دستمزد؛ مطالعه تطبيقي حقوق کار ايران با ساير کشورها در پرتو اصول سازمان بين المللي کار/ حسين ولي زاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۴۱۷-‎۴۴۸.
۳۶۳۲۸ DM17994 تضييع حقوق مالکانه به واسطه تغيير کاربري/ وحيد خسروي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۴۴۹-‎۴۸۱.
۳۶۳۲۹ DM17995 نقش و تاثير سازمان ثبت اسناد و املاک در توسعه نظام قضايي کنوني/ اصغر کيان مهر.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۴۸۳-‎۵۰۶.
۳۶۳۳۰ DM17996 واکاوي پيشگيري هاي غير کيفري از جرايم اداري/ پويا يزدان پناه.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۹-‎۳۸.
۳۶۳۳۱ DM17997 سازمان هاي بين المللي و تکوين حقوق بين الملل عرفي/ کريستينا داجيرداش؛ تحقيق و ترجمه امين راستاني.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۳۹-‎۸۹.
۳۶۳۳۲ DM17998 بررسي آثار تطبيقي عقد نکاح در فقه اماميه و حقوق ايران/ سميرا ميرزايي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۹۱-‎۱۰۹.
۳۶۳۳۳ DM17999 عوامل بروز فساد اداري از ديدگاه اسلام/ مصطفي صالحي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۱.
۳۶۳۳۴ DM18000 بررسي جنايات ضد بشريت در حقوق بين الملل/ عطيه نعمتي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۱۳۳-‎۱۴۹.
۳۶۳۳۵ DM18001 ماهيت جرم زدايي و گستره آن در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح/ امير باراني بيرانوند.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۱.
۳۶۳۳۶ DM18002 مساوات و برابري در امر قضاوت قاضي در سيستم قضايي ايران/ واهب لطفي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۲.
۳۶۳۳۷ DM18003 تحليل و بررسي فلسفه کيفر و مباني آن در فقه و حقوق/ مجتبي زارعي کماليه.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۳۲.
۳۶۳۳۸ DM18004 بررسي اصل عدم با اصل استصحاب/ سعيده سليماني.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۲۳۳-‎۲۴۷.
۳۶۳۳۹ DM18005 نگرش مقارن به مقررات و مراجع رسيدگي به مناقشات حوزه فوتبال/ سيدمحمدجواد سربها.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۲۴۹-‎۲۶۵.
۳۶۳۴۰ DM18006 نقش اولياء دم در استيفاي قصاص در جرم قتل و مقايسه آن در حقوق کيفري ايران و فرانسه/ علي احمدپور بخواني.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۲۶۷-‎۲۸۳.
۳۶۳۴۱ DM18007 نگاهي تحليلي به نوآوري هاي جرايم حدي در قانون مجازات ۱۳۹۲/ محبوبه تقي زاده شاهرخ آبادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۲۸۵-‎۳۲۴.
۳۶۳۴۲ DM18008 سياست تقنيني حقوق کيفري ايران با رويکرد تامين امنيت فضاي مجازي مختص کودکان/ سيدعباس خليل پور چالکياسري.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۳۲۵-‎۳۳۹.
۳۶۳۴۳ DM18009 ارتباط حقوقي و جزايي اعدام با مسائل اجتماعي/ کيوان مرادي زاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۳۴۱-‎۳۶۴.
۳۶۳۴۴ DM18010 بررسي ابعاد حقوقي آسيب شناسي فساد اداري در نظام حقوقي کنوني/ مرضيه حيدري.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۳۷۹-‎۴۱۱.
۳۶۳۴۵ DM18011 بررسي ماهيت حقوقي ماده ۶۷۹ قانون مدني و مقايسه آن با ماده ۹۵۹ قانون مدني/ مهدي ابراهيم زاده، عبدالکريم خطيبي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۴۱۳-‎۴۳۰.
۳۶۳۴۶ DM18012 بررسي مقايسه اي ماده واحده پيوند اعضا و آيين نامه اجرايي آن و قوانين مرتبط/ امير فضلي، علي زينلي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۴۳۱-‎۴۴۹.
۳۶۳۴۷ DM18013 مقايسه قوانين و راهکارهاي حقوقي مبارزه با پولشويي در نظام حقوقي ايران و انگليس/ مهدي سليماني تبار.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۴۵۱-‎۴۸۳.
۳۶۳۴۸ DM18014 حقوق بشر و حمايت از پناهندگان/ طاهره رباني بيدروني.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۴۸۵-‎۵۱۱.
۳۶۳۴۹ DM18015 نقش شخصيت بزهکار و روش برخورد تربيتي درخور با شخصيت مجرم از ديدگاه آموزه هاي اسلام/ محسن عباسي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۵۱۳-‎۵۴۵.
۳۶۳۵۰ DM18016 تحليل ابعاد قانوني مسئوليت مهندس ناظر و پيمانکار ساختمان/ خه بات عزيزي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۵۴۷-‎۵۷۵.
۳۶۳۵۱ DM18017 روسپي گري در سياست کيفري ايران/ فاطمه سادات هاشمي فرد، عليرضا حسني.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۵۷۷-‎۶۰۶.
۳۶۳۵۲ DM18018 شرط خلاف سنت در عقد نکاح/ حسن جليليان.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۶۰۷-‎۶۳۰.
۳۶۳۵۳ DM18019 تفکر عدالت ترميمي و تاثير آن در پيشگيري از وقوع جرم/ سيدمحمد حسيني.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۶۳۱-‎۶۴۴.
۳۶۳۵۴ DM18020 ريشه يابي علل بزهکاري از منظر فقه و حقوق اسلامي/ خليل الله احمدوند، پريسا نظري، سيده فاطمه مرتضوي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۶۴۵-‎۶۶۲.
۳۶۳۵۵ DM18021 جايگاه فقهي و حقوقي معاملات معارض در حقوق موضوعي ايران/ بهنام اسدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎1۴، تابستان: ص ۶۶۳-‎۶۸۴.
۳۶۳۵۶ DM18022 حق فرزندخواهي زوجين از يکديگر از منظر فقه اماميه/ بي بي رحيمه ابراهيمي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷-‎۲۴.
۳۶۳۵۷ DM18023 ابعاد جزايي FATF (گروه ويژه اقدام مالي مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامي/ محمد اسحاقي، بهزاد شاهنده.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۴۳.
۳۶۳۵۸ DM18024 بررسي ادله فقهي لزوم علني بودن دادرسي/ مهدي الله ياري، عصمت السادات طباطبايي لطفي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۵-‎۶۴.
۳۶۳۵۹ DM18025 بازشناسي موقوفات عام از موقوفات خاص/ محمدحسن امام وردي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۶۵-‎۸۳.
۳۶۳۶۰ DM18026 مجاز در قرآن، کاوشي در آراي اصوليان/ فرزاد پارسا، جمال بادروزه.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۸۵-‎۱۰۵.
۳۶۳۶۱ DM18027 مجازات قتل ناشي از سم در فقه مذاهب اسلامي/ سهيلا رستمي … [و ديگران].- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۴.
۳۶۳۶۲ DM18028 بازپژوهي ضرب زنان در آيه ۳۴ سوره نساء/ محمدرضا شاهرودي، زهرا بشارتي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۴.
۳۶۳۶۳ DM18029 عدم تغليظ ديه قتل خطايي در ماه هاي حرام/ محمدحسين شعباني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۴۵-‎۱۶۰.
۳۶۳۶۴ DM18030 تاملي بر انطباق قاعده علي اليد بر انتقال غير مجاز داده – پيام/ فاطمه مهدوي، علي پيردهي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۷۴.
۳۶۳۶۵ DM18031 بازخواني انتقادي نظريه انحصار خمس در غنائم جنگي و رکاز/ عابدين مومني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۷۵-‎۱۹۴.
۳۶۳۶۶ DM18032 تحليل حق اولياي دم در فرض کشته شدن عمدي قاتل/ الهه نخعي، محمدرضا کيخا.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۱۲.
۳۶۳۶۷ DM18033 بازخواني ادله مجازات زناي محصن و محصنه با نابالغ (نقد ماده 228 ق.م.ا. 1392)/ مليحه نوربخش، حميد مسجدسرائي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۱۳-‎۲۳۴.
۳۶۳۶۸ DM18034 مباني شرعي مسئوليت مدني دولت در امور فرهنگي/ اردوان ارژنگ، سجاد رسولي جزي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۲۹.
۳۶۳۶۹ DM18035 بررسي فقهي و حقوقي اختيار صاحب خيار عيب در فسخ و مطالبه ارش در مذاهب اسلامي/ حميدرضا بهروزي زاد، نجادعلي الماسي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۳۱-‎۵۰.
۳۶۳۷۰ DM18036 مطالعه رعايت قواعد ماهوي اصول دادرسي منصفانه در مقررات نظام هاي حرفه اي ايران/ رضا پرستش، سحر خسروي دانش.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۵۱-‎۷۶.
۳۶۳۷۱ DM18037 جايگاه و معيار مصلحت در اشتغال اطفال/ حسين جاور، فاطمه منظمي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۷۷-‎۱۰۱.
۳۶۳۷۲ DM18038 بررسي عوامل و حکم تبديل وضعيت موقوفه و اداره آن در فقه و حقوق موضوعه ايران/ محمدمهدي مقدادي، زهره فهيمي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۱۰۳-‎۱۳۰.
۳۶۳۷۳ DM18039 رابطه امر به معروف با مصلحت هاي سياسي نظام اسلامي/ عبدالحسين رضائي راد.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۵.
۳۶۳۷۴ DM18040 واکاوي موضع شوراي امنيت سازمان ملل متحد در خصوص جنگجويان خارجي/ حسن سواري … [و ديگران].- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۸۲.
۳۶۳۷۵ DM18041 بررسي نشوز زوج و راهکارهاي مواجهه با آن/ مرضيه شعربافچي زاده … [و ديگران].- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۱۸۳-‎۲۰۲.
۳۶۳۷۶ DM18042 بازخواني جريان احکام فضولي در اعمال حقوقي اذني در فقه و حقوق ايران/ حامد خوبياري، سيدمحمدصادق طباطبايي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۲۰۳-‎۲۲۶.
۳۶۳۷۷ DM18043 کاوشي در سازگاري اعلاميه اسلامي با اعلاميه جهاني حقوق بشر بر پايه دکترين حاشيه تفسير/ مصطفي فضائلي، سجاد رضازاده.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۲۲۷-‎۲۵۵.
۳۶۳۷۸ DM18044 واکاوي فقهي حقوقي تخلف نماينده از حدود اختيارات مربوط به مهر در نکاح دائم/ سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، سيدمحمدهادي قبولي درافشان، محمدتقي نادي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۲۵۷-‎۲۹۴.
۳۶۳۷۹ DM18045 تکفير؛ از پيشگيري رشدمدار تا توجيه فلسفي جرم انگاري/ سجاد دانش آرا، سيدسجاد کاظمي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۸، دوره دهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۲۹۵-‎۳۱۶.
۳۶۳۸۰ DM18046 مطالعه ديدگاه هاي انديشمندان اسلامي راجع به اصل منع تبعيض/ حميد انصاري، رضا نيکخواه سرنقي، سيدمهدي صالحي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۶.
۳۶۳۸۱ DM18047 تاملي در حدود صلاحيت نظارتي ديوان عدالت اداري بر آراي مراجع شبه قضايي با نگاهي به آراي ديوان/ جواد پورعلي اکبر … [و ديگران].- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۲۷-‎۵۳.
۳۶۳۸۲ DM18048 ارث بستگان مادري از ديه/ اميد توکلي کيا، سيدفاضل نوري.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۵۵-‎۸۴.
۳۶۳۸۳ DM18049 تاثير تدليس منسوب به شخص ثالث بر وضعيت معامله در حقوق ايران و فقه اماميه/ سيدحسن حسيني مقدم، سيدمهدي ساداتي عربي، مصطفي فيروزي راد.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۸۵-‎۱۱۱.
۳۶۳۸۴ DM18050 ماهيت و شرايط تحول قرارداد/ احمد حميدزاده، محمد صالحي مازندراني.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۴۱.
۳۶۳۸۵ DM18051 اثر حقوقي اشتباه در تنفيذ يا رد معامله فضولي/ محمدحسين خادمي آراسته، بيژن حاجي عزيزي، احمد رضواني مفرد.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۷.
۳۶۳۸۶ DM18052 تحليل دعاوي مستثني شده از قلمرو کنوانسيون سنگاپور ۲۰۱۹ با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و فقه اماميه/ رضا معبودي نيشابوري، سيدعليرضا رضائي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۴.
۳۶۳۸۷ DM18053 پشتوانه هاي حقوقي مصونيت دولت در طرح دعواي ايران عليه امريکا نزد ديوان بين المللي دادگستري/ زهرا عموزاد خليلي، سمانه رحمتي فر، محمدهادي سليمانيان.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۳۸.
۳۶۳۸۸ DM18054 انتقال دعوا بي انتقال حق/ فيض الله قائدي، حسن محسني.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۵۹.
۳۶۳۸۹ DM18055 رويکرد تجربي به مجازات؛ چشم اندازي اسلامي/ محمدجواد کبريتي، رحيم نوبهار.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۲۶۱-‎۲۹۰.
۳۶۳۹۰ DM18056 بررسي و تحليل مثليت پول هاي اعتباري از ديدگاه فقهي – حقوقي/ مرتضي محمدي راد، سيدمحمد شفيعي دارابي، نسرين کريمي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۲۹۱-‎۳۲۱.
۳۶۳۹۱ DM18057 پرتوافکني به تقابل دو سنت فقهي و حقوقي در مورد رئيس حکومت در مجلس خبرگان قانون اساسي/ آيت مولائي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎20، بهار و تابستان: ص ۳۲۳-‎۳۵۱.
۳۶۳۹۲ DM18058 مستي به مثابه رافع مسئوليت کيفري؛ ابهام ناموجه در سياست جنايي تقنيني با تاکيد بر فقه/ اردوان ارژنگ، محمدحسين شاکر.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎22)، پاييز و زمستان: ص ۷-‎۲۷.
۳۶۳۹۳ DM18059 جرم تغيير کاربري اراضي کشاورزي، در محاصره رويکرد ارفاقي به جرايم سبک/ مينا افضليان، هوشنگ شامبياتي، باقر شاملو.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎22)، پاييز و زمستان: ص ۲۹-‎۵۱.
۳۶۳۹۴ DM18060 نگاهي به آموزه هاي جرم شناختي و مدل هاي سياست جنايي رمان مزرعه حيوانات/ جمال بيگي، ايرج نگهدار.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎22)، پاييز و زمستان: ص ۵۳-‎۸۲.
۳۶۳۹۵ DM18061 ديوان کيفري بين المللي و معيار شدت مندي؛ از چالش هاي نظري تا اشکالات عملي/ زهرا ساعدي، آزاده صادقي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎22)، پاييز و زمستان: ص ۸۳-‎۱۰۳.
۳۶۳۹۶ DM18062 واکاوي مباني جرم شناختي مسئوليت کيفري دولت/ سالار صادقي، رضا فاني، حسن موثقي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎22)، پاييز و زمستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۹.
۳۶۳۹۷ DM18063 تاثير متغيرهاي اجتماعي و فردي بر ميزان کيفرگرايي افکار عمومي (مطالعه ميداني در سه شهر تهران، مشهد و قم)/ علي صفاري … [و ديگران].- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎22)، پاييز و زمستان: ص ۱۳۱-‎۱۶۵.
۳۶۳۹۸ DM18064 مسئوليت کيفري موسسات خصوصي حرفه اي عهده دار ماموريت عمومي/ افشين عبداللهي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎22)، پاييز و زمستان: ص ۱۶۷-‎۱۹۳.
۳۶۳۹۹ DM18065 امکان سنجي توسعه جرم انگاري اقدام عليه اسرار تجاري در نظام حقوقي ايران/ محسن قجاوند.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎22)، پاييز و زمستان: ص ۱۹۵-‎۲۲۰.
۳۶۴۰۰ DM18066 اصل ۱۶۷ قانون اساسي و امکان سنجي صدور حکم بر اساس فتواي اخف/ علي محمديان.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎22)، پاييز و زمستان: ص ۲۲۱-‎۲۴۱.
۳۶۴۰۱ DM18067 تاملي در امکان سنجي اعمال صلاحيت ديوان بين المللي کيفري نسبت به جرايم زيست محيطي/ هيبت الله نژندي منش، سيدعلي حسيني آزاد، مجيد زحمتکش.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎22)، پاييز و زمستان: ص ۲۴۳-‎۲۷۰.
۳۶۴۰۲ DM18068 گرايش به ارتکاب جرم در مراجعه کنندگان به قليانسراها و قهوه خانه ها و ايجاد فرصت جرم: مطالعه موردي شهرستان ايذه ۱۳۹۷-۱۳۹۸/ مرجان نگهي، حسين قريشوندي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎22)، پاييز و زمستان: ص ۲۷۱-‎۲۹۶.
۳۶۴۰۳ DM18069 امنيت حقوقي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها در پرتو تضمينات عدالت رويه اي/ اسداله ياوري، رضا پرستش.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎22)، پاييز و زمستان: ص ۲۹۷-‎۳۲۱.
۳۶۴۰۴ DM18070 مباني و چالش هاي جرم انگاري در گفتمان سياست جنايي قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ جمال بيگي، جلال شيرمحمدي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص ۶۹-‎۱۰۶.
۳۶۴۰۵ DM18071 وکالت در طلاق از ديدگاه مذاهب اربعه/ فاطمه انتشاري، حسين منصوري.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص ۳۳-‎۴۴.
۳۶۴۰۶ DM18072 واکاوي عدم قابليت استناد در فقه/ مرتضي ناصري.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص ۱۷۵-‎۲۰۹.
۳۶۴۰۷ DM18073 چالش هاي وکالت در دعاوي حقوقي/ مريم احمدي، اکبر بدرزاده.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص ۹-‎۳۲.
۳۶۴۰۸ DM18074 واکاوي ابعاد مسئوليت کيفري پرسنل نيروهاي مسلح ايران در ايراد خسارت به اموال نظامي با رويکرد تطبيقي/ احسان زرنگار.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص ۱۲۳-‎۱۴۹.
۳۶۴۰۹ DM18075 جايگاه و اعتبار مصوبات ستاد ملي مبارزه با کرونا در سيستم حقوقي ايران/ فريور خليلي شجاعي، عليرضا عنابي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص ۱۰۷-‎۱۲۲.
۳۶۴۱۰ DM18076 نقش ماده ۲۲ قانون حمايت خانواده در طلاق توافقي و مطالبه مهريه/ ليدا عقيلي، ويدا عقيلي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص ۱۵۱-‎۱۷۳.
۳۶۴۱۱ DM18077 مطابقت قواعد داوري با سازش و ميانجيگري در تباينات مدني/ فريد بقائي نظرلو.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎5، پاييز: ص ۴۵-‎۶۷.
۳۶۴۱۲ DM18078 خطرپذيري در درمان و مشروعيت اقدامات مبتني بر آن/ ميثم خزائي، مهدي نوريان.- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎42: ص ۱-‎۱۵.
۳۶۴۱۳ DM18079 تاثير امتناع بيمار از درمان بر ضمان پزشک خاطي/ سيدرضا احسان پور.- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎42: ص ۱-‎۹.
۳۶۴۱۴ DM18080 شروط صحت اجاره در اجاره رحم/ سيدمحسن مرتضوي، صديقه نوروزي.- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎42: ص ۱-‎۱۴.
۳۶۴۱۵ DM18081 مباني فقهي و حقوقي مسئوليت جاني نسبت به صدمات ناشي از درمان جنايت/ ياسر عزيزي، محسن جهانگيري.- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎42: ص ۱-‎۱۴.
۳۶۴۱۶ DM18082 مشروعيت تصرف ذي نفعان بالقوه در اموال بيمار مشرف به مرگ/ مجتبي سرگزي پور، محمدرضا کيخا، عليرضا آبين.- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎42: ص ۱-‎۱۲.
۳۶۴۱۷ DM18083 تبيين فقهي مسئوليت دولت در رويارويي با بيماري کرونا/ منصور غريب پور.- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎42: ص ۱-‎۲۰.
۳۶۴۱۸ DM18084 بررسي فقهي حقوقي اهداي اعضاي نوزادان آنانسفال/ عاطفه آجري آيسک، فاطمه رضايي.- فقه پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎42: ص ۱-‎۱۸.
۳۶۴۱۹ DM18085 سنجش آيين نامه نويسي شوراي نگهبان؛ مباني، قلمرو و نظارت پذيري/ حامد نيکونهاد، شبنم اورنگي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۱۱-‎۳۶.
۳۶۴۲۰ DM18086 مسئوليت کيفري دولت در حوزه اکوسايد/ آيدا حيدري، سيدمجتبي واعظي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۳۷-‎۶۷.
۳۶۴۲۱ DM18087 بدون تاريخ، بدون امضا؛ حکايت ممنوع الکاري اداري/ قضايي هنرمندان در حقوق ايران/ وحيد آگاه.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۹۳-‎۱۱۷.
۳۶۴۲۲ DM18088 موانع حقوقي انعقاد قراردادهاي مشارکت در شهرداري ها از منظر حقوق اداري ايران/ غلامحسن مزارعي، مسعود آرائي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۴.
۳۶۴۲۳ DM18089 تاملي بر چيستي و چرايي ظهور حقوق اداري نوين/ علي طاهري، سارا خاکپور.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۱۴۵-‎۱۶۴.
۳۶۴۲۴ DM18090 مطالعه تطبيقي حق اداره خوب در کد اروپايي رفتار خوب اداري و نظام حقوقي ايران با تاکيد بر دو اصل قانوني بودن و تناسب/ زهره رحماني.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۱۶۷-‎۱۹۴.
۳۶۴۲۵ DM18091 موانع و محدوديت هاي حقوق اداره در ايران در فرآيند تاسيس حقوق اداري ايران/ آيت مولايي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۲۷.
۳۶۴۲۶ DM18092 مفهوم کاداستر کارکرد و آثار آن/ بهنام حبيبي درگاه.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۲۲۹-‎۲۵۳.
۳۶۴۲۷ DM18093 درآمدي آسيب شناختي بر نحوه شمول قوانين و مقررات عمومي بر شرکت هاي دولتي مستلزم ذکر نام/ مسلم آقايي طوق، سيدحسن موسوي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۲۵۵-‎۲۷۹.
۳۶۴۲۸ DM18094 حقوق و تکاليف مالکان خصوصي آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي/ بيژن عباسي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۱۱-‎۳۸.
۳۶۴۲۹ DM18095 شرايط استثنايي و استثناي حاکميت قانون (مورد پژوهشي رويکرد خبرگان قانون اساسي به وضعيت هاي اضطراري)/ علي مشهدي، علي دارايي، صديقه قارلقي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۳۹-‎۵۶.
۳۶۴۳۰ DM18096 چيستي دادرسي اداري در ايران؛ دادرسي در اداره يا دادرسي بر اداره/ کوروش استوار سنگري.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۱۳۵-‎۱۵۹.
۳۶۴۳۱ DM18097 نظارت قضايي بر قانوني بودن تصميمات پليس اداري در فرانسه/ محمد جلالي، ميثا کامياب.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۱۰۷-‎۱۳۴.
۳۶۴۳۲ DM18098 تحليل حقوقي قرارداد خريد خدمت کارکنان دستگاه هاي اجرايي با تاکيد بر آراء ديوان عدالت اداري/ حامد کرمي، مهدي گودرزي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۷۹-‎۱۰۵.
۳۶۴۳۳ DM18099 مطلوب سازي جايگاه واحدهاي حقوقي و رسيدگي به تخلفات اداري در ساختار دستگاه هاي اجرايي/ محمدامين ابريشمي راد، حسين آيينه نگيني.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۵۷-‎۷۸.
۳۶۴۳۴ DM18100 سرآغازي بر حقوق بشر اداري/ حسن خسروي، محمدجواد حسيني.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۱-‎۳۲.
۳۶۴۳۵ DM18101 جلوه هاي دادرسي افتراقي جرائم اداري (در پرتو اصول دارسي منصفانه)/ عباس منصورآبادي، شهناز اسدي نيا.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۳۳-‎۵۷.
۳۶۴۳۶ DM18102 نسبت سنجي نظريه دولت رفاه و نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در حوزه فقرزدايي/ سيداحمد حبيب نژاد، مرضيه سلماني سيبني.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۵۹-‎۸۸.
۳۶۴۳۷ DM18103 مطالعه تطبيقي داوري در قراردادهاي پيمانکاري در حقوق ايران و فرانسه/ محمد دارابي، مهدي هداوند.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۸۹-‎۱۱۰.
۳۶۴۳۸ DM18104 واکاوي علل عدم موفقيت طرح کاداستر در کشور از ديدگاه حقوق اداري/ شيوا محمدي، سعيد خردمندي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۵.
۳۶۴۳۹ DM18105 آمبودزمان بخش عمومي در نظام حقوق اداري انگلستان با نگاهي به نهادهاي ناظر در نظام حقوقي ايران/ مسيح بهنيا، اميرحسين صادقي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۳۷-‎۱۶۳.
۳۶۴۴۰ DM18106 مديريت تعارض منافع بازار بورس اوراق بهادار در آيينه هنجارهاي تقنيني/ فاطمه افشاري، داور درخشان.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۹.
۳۶۴۴۱ DM18107 دشواري اجراي قرارداد و ضمانت اجراي تعديل يا فسخ آن با تاکيد بر رويه قضايي/ عبدالله خدابخشي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎19، زمستان: ص ۱۹-‎۳۰.
۳۶۴۴۲ DM18108 بررسي مطالبه همزمان تنصيف دارايي، نحله و اجرت المثل/ سيدحسن حسيني مقدم، احسان نعمتي، سيده آتنا مفيديان.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎19، زمستان: ص ۳۱-‎۵۰.
۳۶۴۴۳ DM18109 تحليل فقهي – حقوقي سلب آزادي از مديون در تعهدات مالي/ محمد خاني.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎19، زمستان: ص ۵۱-‎۷۴.
۳۶۴۴۴ DM18110 بازتاب بزه رشوه در فرهنگ مردم (فولکلور) – بخش دوم/ محمدمهدي حسني.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎19، زمستان: ص ۷۵-‎۹۸.
۳۶۴۴۵ DM18111 بازخواني دو حکايت از کليله و دمنه با تاکيد بر آموزه هاي جرم شناختي/ مرضيه ديرباز.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎19، زمستان: ص ۹۹-‎۱۱۶.
۳۶۴۴۶ DM18112 اجاره المشاهره (اجاره از قرار) در فقه و قانون مدني/ ميثم رامشي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎19، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۵.
۳۶۴۴۷ DM18113 بررسي حدود اعمال اصل صلاحيت جهاني در نظام حقوقي ايران/ سينا رستمي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎19، زمستان: ص ۱۳۷-‎۱۵۶.
۳۶۴۴۸ DM18114 عدم نفوذ در ماده ۹۲۲ قانون امور حسبي با نگاهي به فقه و قانون/ مسلم تشديدي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎19، زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۷۷.
۳۶۴۴۹ DM18115 مسئوليت دولت در جبران زيان ناشي از کاهش ارزش پول/ مرتضي بهادر، حورا راستگوي مشهور.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎19، زمستان: ص ۱۷۹-‎۲۰۰.
۳۶۴۵۰ DM18116 بررسي حقوقي اعطاي شخصيت به ربات ها از منظر قوانين جمهوري اسلامي ايران/ نسترن ارزانيان، زهرا ايزدي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎19، زمستان: ص ۲۰۱-‎۲۱۶.
۳۶۴۵۱ DM18117 اصل اختيار يا اذن صرفنظر از ظاهر و شکل، معامله را از فضولي بودن خارج مي کند/ مجتبي زاهديان.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎19، زمستان: ص ۲۲۹-‎۲۳۴.
۳۶۴۵۲ DM18118 ذينفع بيمه اي در بيع باطل/ محمد عابدي.- وکيل مدافع. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎19، زمستان: ص ۲۳۵-‎۲۴۰.
۳۶۴۵۳ DM18119 جايگاه مصلحت در تحقق مقتضيات عقود با تاملي بر راه حل مصلحت کامنه/ اباذر افشار، حسين صابري، محمدتقي فخلعي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۵۸۵-‎۶۰۴.
۳۶۴۵۴ DM18120 اعتبارسنجي تقنين با رويکرد تخصصي و اختصاصي به نقش آفريني عقل (مطالعه موردي: تنافي در کتاب حدود قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲)/ سيداحمد ميرخليلي، نفيسه متولي زاده، بهاره کرمي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۰۵-‎۶۲۸.
۳۶۴۵۵ DM18121 کميت اقرار در اثبات جرايم: کفايت يک بار يا لزوم تکرار؟/ محمد عزتي، جواد رياحي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۲۹-‎۶۵۰.
۳۶۴۵۶ DM18122 ماهيت و مباني خسارت تنبيهي و نهادهاي حقوقي مشابه در فقه و حقوق ايران/ حبيب اسدي، عليرضا لطفي دوران، مظفر باشکوه.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۵۱-‎۶۸۴.
۳۶۴۵۷ DM18123 جايگاه توبه در سقوط جرايم عليه امنيت ملي از منظر فقهي و حقوقي/ جعفر ناصري … [و ديگران].- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۸۵-‎۷۰۵.
۳۶۴۵۸ DM18124 ضمان ناشي از عدم نظارت شهرداري بر اماکن و معابر عمومي/ احمد ديلمي، فرج محمد قليزاده.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۳۵-‎۷۵۶.
۳۶۴۵۹ DM18125 ماهيت ولايت پدر بر فرزند شرعي و فرزند طبيعي از منظر حق يا حکم در فقه اماميه و قانون مدني/ عابدين مومني، نسرين صالحي رزوه.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۵۷-‎۷۷۸.
۳۶۴۶۰ DM18126 ضمان عرفي؛ چهره اي از نظريه عمومي تعهدات/ محمدصادق طباطبايي، سعيده قنبري.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۷۹-‎۷۹۹.
۳۶۴۶۱ DM18127 تاملي نو پيرامون رد عقد/ عباس کريمي، محسن مهديان.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۰۱-‎۸۲۶.
۳۶۴۶۲ DM18128 چالش هاي ناظر بر اختلال هاي دوجنسي و تراجنسي در جرايم جنسي و جنسيت مدار/ فريدون اميرآبادي فراهاني، محمود قيوم زاده.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۲۷-‎۸۵۳.
۳۶۴۶۳ DM18129 سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شيعه و حقوق ايران/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، سهراب بهادري، عبدالله بهمن پوري.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۷۳-‎۱۰۰.
۳۶۴۶۴ DM18130 تحليل فقهي و حقوقي پرداخت حقوق نامتعارف از بيت المال/ عباس کلانتري خليل آباد … [و ديگران].- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۰۱-‎۱۲۴.
۳۶۴۶۵ DM18131 کيفرهاي تاريخي و شرعي در پرتو نظريه روح شريعت/ سيدمحمد موسوي مقدم، سميه آقايي نژاد.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۰۵-‎۲۲۶.
۳۶۴۶۶ DM18132 بررسي ضمان کار بر مبناي قواعد فقهي/ زهره حاجيان فروشاني، عبدالحسين رضايي راد.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۲۷-‎۲۵۹.
۳۶۴۶۷ DM18133 مطالعه تطبيقي اسقاط شرط بي اعتبار در فقه اسلامي و حقوق ايران/ محمدحسين وکيلي مقدم.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۶۱-‎۲۸۱.
۳۶۴۶۸ DM18134 نسبت سنجي موانع مسئوليت مدني با ادله ضمان قهري با تکيه بر ديدگاه حضرت امام خميني (ره)/ محسن واثقي، محمد مهريار.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۳۱-‎۳۵۶.
۳۶۴۶۹ DM18135 اثر مستقيم موافقت نامه هاي بين المللي در حقوق اتحاديه اروپا/ عباسعلي کدخدايي، علي احدي کرنق.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۳۶۴۷۰ DM18136 طرح تطبيقي الگوي استخدام عمومي در حقوق اداري ايران/ مرتضي رضائي، علي اکبر گرجي ازندرياني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۷-‎۳۷.
۳۶۴۷۱ DM18137 دسترسي به خدمات توانبخشي: حقي در شمار حقوق بشر/ اميرحسين رنجبريان، ناصر سرگران.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۹-‎۵۸.
۳۶۴۷۲ DM18138 مرجع صالح در نظارت بر اجراي سياست هاي کلي نظام، وحدت يا تعدد؟/ هادي طحان نظيف، رضا بکشلو.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۹-‎۷۶.
۳۶۴۷۳ DM18139 تحليل قواعد انتساب در مسئوليت مشترک بين المللي/ محمدرضا ضيايي بيگدلي، نسرين ترازي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۷۷-‎۹۷.
۳۶۴۷۴ DM18140 نقدي بر ترکيب هيات عمومي ديوان عدالت اداري به منظور نظارت بر مقررات دولتي و ارائه الگوي مطلوب/ خيرالله پروين، محمدامين ابريشمي راد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۹۹-‎۱۱۶.
۳۶۴۷۵ DM18141 دستورگرايي بين المللي: ابزارهاي شناخت/ امير مقامي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۷-‎۱۳۷.
۳۶۴۷۶ DM18142 منزلت برتر منشور ملل متحد و نظارت قضايي ملي و منطقه اي بر شوراي امنيت؛ رويا يا واقعيت؟/ مسعود صبور، سيدقاسم زماني، مسعود راعي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۶۰.
۳۶۴۷۷ DM18143 اعمال قرنطينه براي کنترل بيماري هاي واگيردار با نگاهي به نظام حقوقي ايران/ زهرا عامري، سيداحمد حبيب نژاد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۶۱-‎۱۸۰.
۳۶۴۷۸ DM18144 امنيت حقوقي در نظام حل اختلافات سرمايه گذاري بين المللي/ محمدجعفر قنبري جهرمي، سيدمحمدعلي عبداللهي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۸۱-‎۲۰۳.
۳۶۴۷۹ DM18145 استفاده از نمادهاي مذهبي در فضاهاي عمومي آموزشي با تاکيد بر آراي محاکم ايتاليا و ديوان اروپايي حقوق بشر/ عليرضا جلالي، محمد ابوعطا.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۰۵-‎۲۲۰.
۳۶۴۸۰ DM18146 انسان تعين ناپذير در انديشه پيکودلا ميراندولا؛ بنياني براي حقوق بشر غربي/ محمد کمالي گوکي، ابوالفضل شکوري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۲۱-‎۲۴۲.
۳۶۴۸۱ DM18147 رويارويي حقوق بشر و حاکميت دولت ها در عصر پساجنگ سرد (۲۰۱۸-۱۹۹۰)/ علي وردياني، علي اسمعيلي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۴۳-‎۲۶۲.
۳۶۴۸۲ DM18148 حقوق بشر و مبارزه با بيماري هاي واگير در عرصه بين المللي: ضرورت ها و چالش ها/ عليرضا ابراهيم گل، پريسا روشن فکر، سيداحمد طباطبايي لطفي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۶۳-‎۲۸۳.
۳۶۴۸۳ DM18149 بنيادها و مولفه هاي سازنده جامعه بسامان سياسي – حقوقي در بستر حقوق عمومي/ حسن خسروي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۸۵-‎۳۰۴.
۳۶۴۸۴ DM18150 تقسيم منافع اکتشافات فضايي و تاثير آن بر کشورهاي در حال توسعه/ احمد مومني راد، سيده ساناز ذبيحي شهري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۰۵-‎۳۲۷.
۳۶۴۸۵ DM18151 جاسوسي در حقوق بين الملل مدرن و ضرورت تدوين مقررات جهاني/ محمود جلالي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۲۹-‎۳۵۳.
۳۶۴۸۶ DM18152 تجلي سوبژکتيويته در نظريه اراده عمومي ژان ژاک روسو/ مجتبي جاويدي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۵۵-‎۳۷۴.
۳۶۴۸۷ DM18153 ماهيت و کارکرد حقوق نرم در آراي ديوان بين المللي دادگستري/ محمدحسين رمضاني قوام آبادي، محمد عليپور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۷۵-‎۳۹۴.
۳۶۴۸۸ DM18154 مشکلات ساختاري صندوق هاي بازنشستگي در نظام تامين اجتماعي ايران/ علي اکبر معصومي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۹۵-‎۴۱۵.
۳۶۴۸۹ DM18155 قتل نفس و مجازات آن در اديان ابراهيمي/ سيده رويا حسيني، پروانه نخعي سرو.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎16، تابستان: ص ۱-‎۱۳.
۳۶۴۹۰ DM18156 بررسي برابري يا عدالت جنسيتي، از ديدگاه اسلام و سند (۲۰۳۰)/ آيت اله اسماعيلي، سيدمحمدصادق قادري ارائئ.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎16، تابستان: ص ۱۴-‎۲۷.
۳۶۴۹۱ DM18157 حقوق مالکيت فکري در برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ايران/ محمد بهزادپور، سلوا فياض نژاد، سميه صادقين.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎16، تابستان: ص ۲۸-‎۴۰.
۳۶۴۹۲ DM18158 بررسي حقوق مالکيت فکري بر عملکرد رفتاري سازمان (مطالعه موردي: اداره ثبت اسناد)/ سيدمجتبي حسيني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎16، تابستان: ص ۴۱-‎۴۶.
۳۶۴۹۳ DM18159 جرايم پزشکي در حقوق کيفري ايران/ بهمن سعيدي پور، قباد نادري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎16، تابستان: ص ۴۷-‎۵۳.
۳۶۴۹۴ DM18160 کليات قراردادهاي فوتبال و مقايسه با عقود مشابه/ سيدمحمدجواد سربها.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎16، تابستان: ص ۵۴-‎۶۶.
۳۶۴۹۵ DM18161 نقش خانواده ها بر ميزان طلاق در جوامع سنتي/ سيداميد آب سالان.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎16، تابستان: ص ۶۷-‎۷۷.
۳۶۴۹۶ DM18162 بررسي مباني اصول کيفري در قرآن/ بيژن نجفي، قباد نادري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎16، تابستان: ص ۷۸-‎۸۴.
۳۶۴۹۷ DM18163 نقش مجازات هاي بدل از زندان در قوانين ايران/ سيداميد آب سالان.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎16، تابستان: ص ۸۵-‎۹۳.
۳۶۴۹۸ DM18164 مسئوليت قضات در اشتباهات قضايي/ مهديار رحماندوست.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎17، پاييز: ص ۱-‎۱۴.
۳۶۴۹۹ DM18165 ماهيت مسئوليت مدني بانک ناشي از سواستفاده از دستگاه هاي کارتخوان بر مبناي قواعد فقهي/ سيدمحمدرضا امام، محمدرضا نامجويان.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎17، پاييز: ص ۱۵-‎۲۷.
۳۶۵۰۰ DM18166 بررسي ماهيت عفو متهمان و محکومان در قانون و مباني آزادي مشروط/ سيدمجتبي حسيني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎17، پاييز: ص ۲۸-‎۳۲.
۳۶۵۰۱ DM18167 تعارض اذن زوجه با الزام ثبت عقد دوم (دائم) زوج/ محمدحسين دانشفر، علي طاهري دهنوي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎17، پاييز: ص ۳۳-‎۴۸.
۳۶۵۰۲ DM18168 بررسي مقايسه اي سکوت در معاملات تجاري و حقوق مدني با در نظر گرفتن ديدگاه فقهي/ اميررضا حاجي آقازاده رودسري، غلامرضا عراقي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎17، پاييز: ص ۴۹-‎۵۸.
۳۶۵۰۳ DM18169 بررسي چالش هاي تاسيس دادگاه هاي کيفري اختصاصي از منظر اسناد بين المللي/ علي شهريار منطقي فسايي، سميه حسيني خشه حيران، صادق زيباکلام.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎17، پاييز: ص ۵۹-‎۶۹.
۳۶۵۰۴ DM18170 کفايت مستندات فقهي و ادله متعارف جرم انگاري افساد في الارض/ محمدابراهيم مجاهد، احمد عابديني نجف آبادي، جواد پنجه پور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎17، پاييز: ص ۷۰-‎۸۷.
۳۶۵۰۵ DM18171 تجلي فقه در تعهدات قانوني وکيل/ نرگس ايزدي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎17، پاييز: ص ۸۸-‎۹۶.
۳۶۵۰۶ DM18172 اولويت بندي عوامل موثر در مالکيت معنوي (مطالعه موردي: ورزش ايران)/ محمدمهدي سلطاني، حسين علي محمدي، حميد فروغي پور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎18، زمستان، جلد اول: ص ۱-‎۱۰.
۳۶۵۰۷ DM18173 جلوه هاي جبران خسارت بزه ديده در جنايات غير عمدي با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه/ سعيد جهانگيري، ناصر گروسي، محسن عبداللهي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎18، زمستان، جلد اول: ص ۱۱-‎۲۴.
۳۶۵۰۸ DM18174 واکاوي چگونگي اعتبار وصيت تمليکي معلق از منظر حقوقي و سياسي در ايران/ علي شهريار منطقي فسايي، محمود سريع القلم، سميه حسيني خشه حيران.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎18، زمستان، جلد اول: ص ۲۵-‎۴۱.
۳۶۵۰۹ DM18175 واکاوي کاربرد اصل برائت در رسيدگي به جرائم توسط نهادهاي امنيتي و انتظامي در ايران/ سعيد جهانگيري، کياوش هوشمندي، اسماعيل بيات.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎18، زمستان، جلد اول: ص ۴۲-‎۵۳.
۳۶۵۱۰ DM18176 تاثير قاچاق و استعمال مواد مخدر در امنيت هوانوردي/ حسن رباني … [و ديگران].- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎18، زمستان، جلد اول: ص ۵۴-‎۶۴.
۳۶۵۱۱ DM18177 بررسي دموکراسي در حقوق بين الملل معاصر/ آئين خضري عزيزي فر.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎18، زمستان، جلد اول: ص ۶۵-‎۷۲.
۳۶۵۱۲ DM18178 رويکردي به اظهارنامه و ايرادات آن با نگاهي به قوانين خاص/ سعيد تاجيک زاده، سعيد عليزاده، سجاد عباسي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎18، زمستان، جلد اول: ص ۷۳-‎۸۵.
۳۶۵۱۳ DM18179 واکاوي جرايم غير عمد دليل ديه از منظر سياست جنايي افتراقي/ ناصر گروسي، فاطمه شماخي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎18، زمستان، جلد اول: ص ۸۶-‎۹۵.
۳۶۵۱۴ DM18180 واکاوي پيشگيري انتظامي در شبکه هاي اجتماعي و تاثير آن بر اغتشاشات شهري/ علي شهريار منطقي فسايي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۹، سال پنجم، شماره ‎18، زمستان، جلد اول: ص ۹۶-‎۱۰۵.
۳۶۵۱۵ DM18181 بررسي درجه مجازات بزه دربردارنده شلاق تعزيري و يا جزاي نقدي همراه با حبس با درجه پايين تر/ محمد يکرنگي، محمدمهدي شيرازي.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۵-‎۲۵.
۳۶۵۱۶ DM18182 دادخواهي از آراء شوراي انتظامي نظام مهندسي؛ از نفي صلاحيت ديوان عدالت اداري تا بن بست ديوان عالي کشور/ حامد نيکونهاد، ژاله غني کله لو.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۲۷-‎۴۹.
۳۶۵۱۷ DM18183 تاملي بر آراء صادره از شعب ۲۲۱ دادگاه بدوي مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران و ۶۶ دادگاه تجديدنظر تهران در خصوص تعهد زوج به انتقال سه دانگ از شش دانگ يک باب آپارتمان به زوجه/ همايون مافي.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۵۱-‎۷۵.
۳۶۵۱۸ DM18184 نقدي بر راي وحدت رويه شماره ۷۹۴ هيئت عمومي ديوان عالي کشور در باب بطلان توافقات مغاير با مصوبات بانک مرکزي پيرامون تعيين سود تسهيلات/ سعيد سياه بيدي کرمانشاهي.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۷۷-‎۹۴.
۳۶۵۱۹ DM18185 نقدي بر راي صادره در خصوص خسارت تاخير تاديه در سند تجاري سفته/ اميرعباس عسکري.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۹۵-‎۱۱۱.
۳۶۵۲۰ DM18186 رويکرد رويه قضايي نسبت به تحولات قانوني رفتار نوعا کشنده/ مسلم واحدي.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۲۵.
۳۶۵۲۱ DM18187 لازم الاتباع بودن راي قطعي دادسرا نسبت به دادگاه کيفري در رسيدگي به دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم/ عارف اسدي.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۰.
۳۶۵۲۲ DM18188 تحليل شرايط تحقق عسر و حرج به علت اعتياد زوج در پرتو نقد راي صادره از ديوان عالي کشور/ مهسا ستاري.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۳.
۳۶۵۲۳ DM18189 تحليل بزه توهين عملي و بزه ايراد ضرب عمدي بدون ايجاد اثر، در پرتو نقد راي/ اميررضا قانع.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۷۹.
۳۶۵۲۴ DM18190 نقدي بر قرار حمايت اروپايي از بزه ديده در حقوق کيفري اتحاديه اروپا/ جواد صالحي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۹-‎۴۰.
۳۶۵۲۵ DM18191 بزهکاري منطقه اي: از علت شناسي تا شناسايي راهکارها/ بهزاد رضوي فرد، محمد فرجي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۴۱-‎۶۵.
۳۶۵۲۶ DM18192 بررسي مفهوم فقهي شبهه دارئه؛ سازوکاري کيفرزدايانه/ سودابه رضواني، اعظم مهدوي پور، عرفان خرمي عراقي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۶۷-‎۱۰۱.
۳۶۵۲۷ DM18193 قاعده انگاري تابعيت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط/ سيف اله احدي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۱۰۳-‎۱۲۹.
۳۶۵۲۸ DM18194 بررسي حقوقي و فقهي تجري در قياس با جرم محال در پرتو مباني نظريه جرم انگاري/ سلمان نصراللهي بروجني، محمدرضا کاظمي گلوردي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۱۳۱-‎۱۵۰.
۳۶۵۲۹ DM18195 کليشه هاي جنسيتي موثر بر وقوع تجاوز جنسي در مولفه هاي فرهنگ ايراني/ رويا زراعت پيشه … [و ديگران].- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۱۵۱-‎۱۷۷.
۳۶۵۳۰ DM18196 بررسي تاثير ديدگاه هاي انسان شناختي و معرفت شناختي ديويد هيوم بر مفهوم جرم در انديشه بنتام و ميل/ سيدمحمد حسيني، مصطفي نصيري.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۱۷۹-‎۲۱۲.
۳۶۵۳۱ DM18197 تحليلي بر بايسته هاي سياست کيفري بزه ديده مدار در جرائم ناشي از نفرت/ مجيد قورچي بيگي، محمدرضا رضائيان کوچي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۲۱۳-‎۲۴۴.
۳۶۵۳۲ DM18198 نقد و بررسي تقنين آزمايشي در حوزه قانون گذاري/ امير باراني بيرانوند، عبدالله مختاري.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎29، پاييز: ص ۱-‎۲۵.
۳۶۵۳۳ DM18199 مسئوليت مدني ناشي از نقض اعتماد به اعلام ها و تصميمات دولت/ حبيب طالب احمدي، علي رضائي، اميرحسين نقوي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎29، پاييز: ص ۲۷-‎۵۱.
۳۶۵۳۴ DM18200 گستره صلاحيت مقام رهبري در صدور فرمان همه پرسي (موضوع بند ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسي)/ هادي طحان نظيف، علي بهادري جهرمي، کمال کدخدامرادي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎29، پاييز: ص ۵۳-‎۷۰.
۳۶۵۳۵ DM18201 آسيب شناسي ساختار و مقررات سازمان مناطق آزاد تجاري – صنعتي با معيارهاي حکمراني شرکتي در بخش عمومي/ عادل شيباني، ابراهيم عبدي پور فرد.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎29، پاييز: ص ۷۱-‎۹۲.
۳۶۵۳۶ DM18202 رويکرد فقهي به راي ممتنع/ سيدمحسن قائمي خرق.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎29، پاييز: ص ۹۳-‎۱۱۳.
۳۶۵۳۷ DM18203 حدود استنادپذيري قانون آيين دادرسي مدني در ديوان عدالت اداري/ محمدامين ابريشمي راد، حسين آئينه نگيني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎29، پاييز: ص ۱۱۵-‎۱۳۶.
۳۶۵۳۸ DM18204 نظارت شوراي نگهبان بر نحوه تصويب اساسنامه سازمان هاي عمومي؛ نقد رويه ها و عملکردها/ يحيي مزروعي ابيانه، علي محمدفلاح زاده.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎30، زمستان: ص ۱-‎۲۴.
۳۶۵۳۹ DM18205 سازکار مطلوب نظارت شرعي فقهاي شوراي نگهبان بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي/ مرتضي حاجي علي خمسه، مصطفي مسعوديان، حميد فعلي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎30، زمستان: ص ۲۵-‎۴۹.
۳۶۵۴۰ DM18206 بررسي فقهي حقوقي اصل ۲۷ قانون اساسي در پرتو طرح تقنيني نحوه برگزاري راهپيمايي ها و تجمعات/ سيداحسان رفيعي علوي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎30، زمستان: ص ۵۱-‎۷۳.
۳۶۵۴۱ DM18207 بايسته هاي مقررات گذاري محلي/ ولي رستمي، سيدمجتبي حسيني پور اردکاني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎30، زمستان: ص ۷۵-‎۹۴.
۳۶۵۴۲ DM18208 تنقيح قوانين و مقررات گامي در تضمين اصل امنيت حقوقي/ خيرالله پروين، رضا فرامرزي، امين پاشايي اميري.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎30، زمستان: ص ۹۵-‎۱۱۶.
۳۶۵۴۳ DM18209 حريم خصوصي افراد مشهور و فرزندانشان/ اکبر ذاکريان، حسين جاور، سيدفرهاد بطحايي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎30، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۹.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up