تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیر 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیر 1400

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۷۳۵۵ DM18921 مبادي و تحولات قانون مدني کشورهاي عربي/ حميد بهرامي احمدي، حمزه اميني نسب.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎1، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۱۵.
۳۷۳۵۶ DM18922 سازوکار انطباق فقه با زمانه از منظر امام خميني (ره) و شهيد صدر (ره) با تکيه بر مفاهيم عقل و عرف/ علي غلامي، محمد پورکياني.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎1، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۱۸.
۳۷۳۵۷ DM18923 توقيف اموال دولتي در حقوق ايران و تجارت بين الملل/ امين حسنوند، رسول صحرانورد.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎1، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۱۶.
۳۷۳۵۸ DM18924 بررسي تطبيقي مباني مسئوليت مبتني بر تقصير و بدون تقصير در حقوق مسئوليت مدني ايران و انگلستان/ قاسم خادم رضوي، الياس نوعي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎1، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۱۷.
۳۷۳۵۹ DM18925 مباني و تفاوت ضمانت اجراي عدم ايفاء تعهدات قراردادي در حقوق ايران، فقه اماميه و حقوق فرانسه/ سعيد بيگدلي، ابراهيم صادقيان.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎1، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۱۹.
۳۷۳۶۰ DM18926 حقوق سازمان هاي پخش راديو تلويزيوني در موافقت نامه هاي بين المللي و حقوق ايران/ محمود صادقي، زهرا اميد.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎1، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۱۸.
۳۷۳۶۱ DM18927 مقايسه مزايا و معايب قرارداد استصناع و قرارداد BOT در اجراي پروژه هاي دولتي/ نجادعلي الماسي، سيدمحمد امارتي موسوي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎2، بهار و تابستان: ص ۵-‎۳۰.
۳۷۳۶۲ DM18928 تحديد مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي در حقوق ايران و کنوانسيون هاي بين المللي/ محسن ايزانلو، مرتضي بهادران شيروان، علي مهاجراني.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎2، بهار و تابستان: ص ۳۱-‎۵۴.
۳۷۳۶۳ DM18929 مباني فقهي و حقوقي پرداخت نفقه به زن در ايام عده وفات/ سيدمصطفي سعادت مصطفوي، ابراهيم جلاليان.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎2، بهار و تابستان: ص ۵۵-‎۷۶.
۳۷۳۶۴ DM18930 شرکت يک نفره در حقوق ايران و کامن لا/ بهزاد پورسيد، مجتبي شفيع زاده.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎2، بهار و تابستان: ص ۷۷-‎۱۰۰.
۳۷۳۶۵ DM18931 عدم اختصاص بودجه مصوب قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي (مطالعه موردي بودجه قطارهاي شهري)/ سيدمحمدمهدي غمامي، محمدطه خراطها.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎2، بهار و تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۴.
۳۷۳۶۶ DM18932 مفهوم بيمه کافي در حقوق حمل و نقل هوايي/ مسعود اماني، محسن عابديني.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎2، بهار و تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۷.
۳۷۳۶۷ DM18933 آثار تغيير جنسيت پس از عقد نکاح در حقوق ايران و فقه اماميه/ محمد روشن، عليرضا ترابي زيارتگاهي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎3، پاييز و زمستان: ص ۵-‎۳۲.
۳۷۳۶۸ DM18934 بررسي ماهيت ذمه در فقه اماميه با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران/ محمود جمال‌الدين زنجاني، محمدجواد شيرازي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎3، پاييز و زمستان: ص ۳۳-‎۵۷.
۳۷۳۶۹ DM18935 مبناي حکومت اراده و تراضي در خيارات در حقوق ايران و فقه مذاهب اسلام/ سيدمصطفي سعادت مصطفوي، ميثم شکوهي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎3، پاييز و زمستان: ص ۵۹-‎۸۱.
۳۷۳۷۰ DM18936 معيار تعيين مصاديق مستثني شده از اصل لزوم علم تفصيلي به مورد معامله/ حميد بهرامي احمدي، مرتضي نجف آبادي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎3، پاييز و زمستان: ص ۸۳-‎۱۰۱.
۳۷۳۷۱ DM18937 بررسي ماهيت حقوقي و آثار فاکتورينگ در حقوق آمريکا و انگليس/ محمدعلي مهدوي ثابت، مهدي شاکري.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎3، پاييز و زمستان: ص ۱۰۳-‎۱۵۰.
۳۷۳۷۲ DM18938 نهاد چيست؟/ جان راجرز سرل، جعفر عسگري، علي مهاجراني.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎3، پاييز و زمستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۲.
۳۷۳۷۳ DM18939 مسووليت مدني ناشي از حوادث وسايل نقليه در پرتو قانون جديد بيمه اجباري مصوب ۱۳۹۵/ احمد فرهاني، محمدحسين اسفنديارپور.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎4، بهار و تابستان: ص ۵-‎۳۸.
۳۷۳۷۴ DM18940 بررسي ماهيت و مسئله تضمين سود در اوراق مشارکت/ محمد روشن، مجتبي جهان تيغي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎4، بهار و تابستان: ص ۳۹-‎۶۱.
۳۷۳۷۵ DM18941 تحليل فقهي و حقوقي ماده ۱۰۱۳ قانون مدني و امکان تعميم آن به انواع امين/ محسن اسماعيلي، سعيد اکبرزاده مقدم.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎4، بهار و تابستان: ص ۶۳-‎۹۶.
۳۷۳۷۶ DM18942 شرط عدم رجوع در طلاق رجعي در فقه اماميه و حقوق ايران/ جمال الدين محمود  زنجاني، محمدميلاد بمانيان گاوافشادي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎4، بهار و تابستان: ص ۹۷-‎۱۲۴.
۳۷۳۷۷ DM18943 شروط اختصاصي مرابحه در فقه اماميه و حقوق ايران/ عليرضا عالي پناه، بهروز عليزاده.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎4، بهار و تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۵۸.
۳۷۳۷۸ DM18944 نگرشي جديد به مباني مسئوليت مدني در حقوق ايران و فقه اماميه/ سيدمصطفي سعادت مصطفوي، محمدجواد پايکاري.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎4، بهار و تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۸۵.
۳۷۳۷۹ DM18945 اقسام رجوع از وصيت در فقه اماميه و حقوق ايران/ محمدحسن صادقي مقدم، محمدمهدي ميرجليلي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎5، پاييز و زمستان: ص ۵-‎۲۶.
۳۷۳۸۰ DM18946 امتداد قواعد امانت در حقوق تجارت ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق تجارت مصر/ محسن اسماعيلي، عليرضا قاسمي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎5، پاييز و زمستان: ص ۲۷-‎۶۱.
۳۷۳۸۱ DM18947 بررسي تطبيقي نهاد سازش در حقوق ايران و حقوق تجارت بين الملل/ عليرضا عالي پناه، محسن زيار.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎5، پاييز و زمستان: ص ۶۳-‎۹۵.
۳۷۳۸۲ DM18948 تشابه و تمايز قاعده استاپل با قاعده غرور و اقرار/ بهزاد پورسيد، رسول آقاداداشي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎5، پاييز و زمستان: ص ۹۷-‎۱۲۵.
۳۷۳۸۳ DM18949 وضعيت معاملات مضطر در حالت سوء استفاده از اضطرار (با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و اصول قراردادهاي تجارت بين المللي)/ سيدمصطفي سعادت مصطفوي، عليرضا نورآبادي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎5، پاييز و زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۵۵.
۳۷۳۸۴ DM18950 مباني فقهي و حقوقي تغييرات مواد عمومي ديات (در قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۹۲)/ سلمان عمراني، عليرضا عليايي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎5، پاييز و زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۸۷.
۳۷۳۸۵ DM18951 قواعد عمومي حاکم بر عقود اذني در فقه اماميه و حقوق ايران/ جواد سرخوش، محمدجواد بصيرتي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۷-‎۲۷.
۳۷۳۸۶ DM18952 مطالعه تطبيقي شرط فسخ و فاسخ در فقه اماميه و حقوق ايران/ جعفر عسکري، علي اکبر جعفري.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۲۹-‎۵۳.
۳۷۳۸۷ DM18953 بررسي فقهي حقوقي شروط لازم جهت تحقق معافيت بند (ث) ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامي/ علي غلامي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۵۵-‎۷۲.
۳۷۳۸۸ DM18954 مباني فقهي عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامي/ سلمان عمراني، حسين حاجي قرباني.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۷۳-‎۹۴.
۳۷۳۸۹ DM18955 مسئوليت پرداخت صادرکننده در اسناد تجاري/ عليرضا عالي پناه، حميدرضا حبيبي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۹۵-‎۱۱۹.
۳۷۳۹۰ DM18956 وضعيت فقهي و حقوقي شرط عدم توالد و تناسل ضمن عقد نکاح/ محمد روشن، مجتبي جهان تيغي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۳۸.
۳۷۳۹۱ DM18957 تعيين قانون حاکم بر اهليت بيگانگان مقيم در خاک ايران/ نجادعلي الماسي، مرتضي نجف آبادي فراهاني.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۵-‎۲۵.
۳۷۳۹۲ DM18958 رويکردي نوين به مبحث ماليت: ماليت استقبالي در فقه و حقوق ايران/ سيدمصطفي سعادت مصطفوي، محمد خردمندراد.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۲۷-‎۵۰.
۳۷۳۹۳ DM18959 سازوکارهاي حق دسترسي به اطلاعات بودجه در نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا/ سيدمحمدهادي راجي، احمد صالحي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۵۱-‎۹۱.
۳۷۳۹۴ DM18960 قاچاق سازمان يافته کالا در حقوق کيفري ايران/ سيدحسين ميرمحمدصادقي، محمدرضا عدومي زاده.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۱۳۲-‎۱۵۸.
۳۷۳۹۵ DM18961 سيري در تحولات و آسيب شناسي نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي بر مصوبات قوه مجريه/ محسن اسماعيلي، اميرحسين اصل زعيم.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۱۶۰-‎۱۸۴.
۳۷۳۹۶ DM18962 بازتعريف قاعده اذن و آثار ناشي از آن/ محسن اسماعيلي، علي امرايي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۵-‎۲۳.
۳۷۳۹۷ DM18963 بررسي محدوديت هاي خسارت تنبيهي در حقوق ايالات متحد آمريکا/ رسول آقاداداشي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۴۰.
۳۷۳۹۸ DM18964 قواعد عمومي حاکم بر انحلال عقود نيابتي/ عليرضا عالي پناه، عادل صالحي عارف.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۴۱-‎۷۲.
۳۷۳۹۹ DM18965 اوصاف ضمانت نامه مستقل در حقوق ايران و مقررات بين الملل/ عليرضا عالي پناه، محمدامين وليخاني.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۷۳-‎۹۹.
۳۷۴۰۰ DM18966 نظام بازرسي در شرکت هاي تامين سرمايه/ عليرضا عالي پناه، حميد ناصري منشادي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۵.
۳۷۴۰۱ DM18967 بايسته هاي حاکم بر فرآيند تدوين و تصويب قانون اساسي: مطالعه موردي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ حسين خلف رضايي، مصطفي منصوريان.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۳۰.
۳۷۴۰۲ DM18968 بررسي کارکردهاي نهاد امر به معروف و نهي از منکر از منظر نظريه هاي جرم شناختي/ سلمان عمراني، رامين مالک.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۵۱-‎۸۲.
۳۷۴۰۳ DM18969 بررسي نظريه تفکيک قوا در پرتوي نظريه انتصاب و انتخاب/ خيرالله پروين، ولي الله حيدرنژاد.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۸۳-‎۱۰۸.
۳۷۴۰۴ DM18970 بررسي تحولات احکام مرور زمان در حقوق کيفري ايران/ محمدعلي مهدوي ثابت، جابر بيگي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۴.
۳۷۴۰۵ DM18971 ماهيت رسيدگي به امر ورشکستگي/ حسين سيمايي صراف، امير شقايق.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۶.
۳۷۴۰۶ DM18972 ضرورت اصلاح مقررات ورشکستگي/ سهيل طاهري، حسين بالازاده.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۹۲.
۳۷۴۰۷ DM18973 ماهيت توقيف قضايي/ عليرضا عالي پناه، مصطفي جاويد.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۷۳-‎۹۸.
۳۷۴۰۸ DM18974 شرط عدم توالد در نکاح دائم در حقوق ايران و فقه اماميه/ محمد روشن، اسماعيل سياوش پور.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۲۵۲-‎۲۶۱.
۳۷۴۰۹ DM18975 مباني و استثنائات حريم خصوصي در اسلام و حقوق ايران از ديدگاه حقوق عمومي/ فريد محسني، محمدحسين ميرعماد.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۲۵۰-‎۲۷۵.
۳۷۴۱۰ DM18976 سازوکارهاي الزام به اخلاق در قوانين جمهوري اسلامي/ سيدمحمدمهدي غمامي، جواد محمدي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۲۷۶-‎۳۰۸.
۳۷۴۱۱ DM18977 نقد و بررسي تحولات مسوليت مديران شرکت هاي سهامي عام در نظام حقوقي ايران/ مقصود ايماني، رضا رضائي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎9، پاييز و زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۶۵.
۳۷۴۱۲ DM18978 اعتبار سنجي مفهوم امين در فقه اماميه و حقوق ايران/ محسن اسماعيلي، محمد کربلايي پازکي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎10، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۳۷۴۱۳ DM18979 انحلال موسسات اعتباري غيردولتي در نظام بانکي ايران/ مصطفي السان، مهدي مبين.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎10، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۴۸.
۳۷۴۱۴ DM18980 ايرادات نظام درجه بندي مجازات هاي تعزيري و پيشنهاداتي براي اصلاح آن/ غلامحسين الهام، محمدمهدي ميرزايي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎10، بهار و تابستان: ص ۴۹-‎۷۵.
۳۷۴۱۵ DM18981 نقد و تحليل راهکارهاي حقوقي ارتقاء رتبه کفايت سرمايه در نظام بانکي ايران/ امين جعفري، سبحان عباس پور.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎10، بهار و تابستان: ص ۷۷-‎۱۰۲.
۳۷۴۱۶ DM18982 جايگاه اصل سرعت و روزآمدي مقررات گذاري خوب در نظام اداري ايران/ سيدمحمدمهدي غمامي، وحيد معين.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎10، بهار و تابستان: ص ۱۰۳-‎۱۱۹.
۳۷۴۱۷ DM18983 مبناي مسئوليت مدني متوليان ايمني راه در حوادث ناشي از رانندگي/ احمد فرهاني، محمدمهدي خاکي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎10، بهار و تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۵۱.
۳۷۴۱۸ DM18984 بررسي اصول دادرسي منصفانه در محاکم کيفري با توجه به قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ حبيب محمدعلي زاده اشکلک، ياسر رشيدي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎10، بهار و تابستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۶.
۳۷۴۱۹ DM18985 داوري اجباري و مصاديق آن در حقوق ايران/ سهيل طاهري، حسين شريف عليايي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎10، بهار و تابستان: ص ۱۷۷-‎۲۱۲.
۳۷۴۲۰ DM18986 ماهيت قرارداد فورفيتينگ (تنزيل قطعي) در حقوق ايران و آمريکا/ محمدعلي مهدوي ثابت، سعيد حقيقي.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎10، بهار و تابستان: ص ۲۱۳-‎۲۵۳.
۳۷۴۲۱ DM18987 نظارت اجتماعي در هيئت هاي مذهبي و نقش آن در پيشگيري از جرم/ سلمان عمراني، حامد زارع شحنه.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎10، بهار و تابستان: ص ۲۵۵-‎۲۷۹.
۳۷۴۲۲ DM18988 ماهيت و جايگاه نهاد تنظيم مقررات در حوزه فضاي مجازي در ايران/ باقر انصاري، روح اله الوندنژاد.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎10، بهار و تابستان: ص ۲۸۱-‎۳۱۳.
۳۷۴۲۳ DM18989 سير تحول وضعيت اضطراري در نظام حقوقي کانادا/ توکل حبيب زاده، محمدميثم نداف پور.- آموزه هاي حقوقي گواه. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎10، بهار و تابستان: ص ۳۱۵-‎۳۳۸.
۳۷۴۲۴ DM18990 بررسي فقهي و حقوقي مفهوم حق و حکم/ سيدعليرضا فروغي.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۳-‎۳۶.
۳۷۴۲۵ DM18991 بررسي فقهي و حقوقي حکم شروط ضمن عقد پس از اقاله/ سيدمحمدهادي ساعي، مريم ثقفي.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۳۷-‎۵۲.
۳۷۴۲۶ DM18992 بازفروش کالا در کنوانسيون بيع بين المللي و امکان توجيه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ايران/ الهام شريعتي نجف آبادي، عباس کريمي.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۵۳-‎۷۴.
۳۷۴۲۷ DM18993 بررسي فقهي تضمين اصل سرمايه در اوراق استصناع/ معصومه مظاهري، حميده گوشي دهقي.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۹۴.
۳۷۴۲۸ DM18994 تشکيلات قضايي اسلامي و پيشنهاد تنوع دادگاه/ محمد جعفري هرندي.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۹۵-‎۱۲۴.
۳۷۴۲۹ DM18995 مباني عقلي منجزيت علم اجمالي/ سيدابوالقاسم نقيبي، محمدحسين سهيلي.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۵۰.
۳۷۴۳۰ DM18996 تسليم کالا جهت معامله آتي و ضمان آن از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه/ سيدمحمدصادق موسوي، مريم پورطلوعي.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۳-‎۲۶.
۳۷۴۳۱ DM18997 بازخواني تاثير قاعده احسان بر سقوط مسئوليت پزشک در حقوق ايران (در مطالعه تطبيقي با قاعده ياري رسان نوع دوست در حقوق کانادا)/ زهرا تابش.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۲۷-‎۴۶.
۳۷۴۳۲ DM18998 گواهي عدم امکان سازش بر مبناي تراضي زوجين و اجراي آن در انطباق با فقه و حقوق موضوعه/ ليلاسادات اسدي.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۴۷-‎۷۲.
۳۷۴۳۳ DM18999 مطالعه تطبيقي انعقاد عقد رهن و استقرار آن در نظام حقوقي ايران و امريکا/ فريده شکري.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۷۳-‎۱۰۴.
۳۷۴۳۴ DM19000 مباني اجراي عين تعهد در حقوق اسلام و ايران/ سيامک توانگر.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۶.
۳۷۴۳۵ DM19001 رهن مال مشاع از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ايران/ سعيد فرساد.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۹.
۳۷۴۳۶ DM19002 ارتقاي ژنتيکي ويژگي ها و توانايي هاي انسان از منظر اخلاق و فقه/ اکرم صفيري، زهراسادات ميرهاشمي.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۳-‎۳۴.
۳۷۴۳۷ DM19003 بررسي فقهي و حقوقي ماليت و مالکيت داده هاي ديجيتال در فضاي سايبري/ سيدعليرضا فروغي، اسماء حسين زاده سرشکي.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۳۵-‎۵۳.
۳۷۴۳۸ DM19004 نظريه نقض کارآمد قرارداد/ محمدهادي رستمي.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۵۵-‎۷۷.
۳۷۴۳۹ DM19005 مقايسه اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان با اکراه و اضطرار در حقوق ايران/ محسن اسماعيلي، کاظم شعباني.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۷۹-‎۱۰۷.
۳۷۴۴۰ DM19006 معرفي اوراق منفعت به عنوان ابزار مالي نوين اسلامي و مقايسه آن با اوراق اجاره/ اعظم لشگري يوسفي.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۲.
۳۷۴۴۱ DM19007 بررسي حجيت مثبتات امارات و کاربرد آن در فقه و حقوق/ سيدابوالقاسم نقيبي، الهام مغزي نجف آبادي.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۳۳-‎۱۶۰.
۳۷۴۴۲ DM19008 تحليل فقهي حقوقي خيار بيع الشرط در نسبت با معاملات با حق استرداد/ سعيد کرمي.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۳-‎۲۶.
۳۷۴۴۳ DM19009 وضعيت حقوقي قراردادهاي معارض با عقد معلق/ محمد بهرامي خوشکار، عباس عسگري.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۲۷-‎۴۷.
۳۷۴۴۴ DM19010 تبيين قاعده فقهي کل شي لا يعلم الا من قبل مدعيه يسمع قوله فيه و کاربرد آن در حقوق ايران/ سيدمحمدصادق موسوي، سيداميد موسوي.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۴۹-‎۶۹.
۳۷۴۴۵ DM19011 ماهيت و شرايط اعتبار قرارداد انتقال بازيکن حرفه اي/ سيدحميدرضا موسوي پور.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۷۱-‎۹۹.
۳۷۴۴۶ DM19012 بررسي فرآيند تصفيه بانک هاي ورشکسته (مطالعه تطبيقي در حقوق امريکا و ايران)/ محمد عيسائي تفرشي، خديجه شيرواني.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۷.
۳۷۴۴۷ DM19013 حق تقدم در پذيره نويسي سهام جديد شرکت هاي سهامي در حقوق ايران و امريکا/ عبدالرضا اسدي آقبلاغي.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۶۰.
۳۷۴۴۸ DM19014 نقش ظلم در استنباط فقهي/ سيدعليرضا فروغي، مهدي محمدي.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۳-‎۲۲.
۳۷۴۴۹ DM19015 بررسي ضابط مفهومي در تشخيص شرط تحريم حلال و تحليل حرام در فقه اماميه/ سيدابوالقاسم نقيبي، سجاد رزاقي.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۲۳-‎۴۸.
۳۷۴۵۰ DM19016 نظريه سقوط تعهدات منشا با امضاي اسناد تجارتي/ عليرضا عالي پناه، سميه احمدي مجدآبادي فراهاني.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۴۹-‎۶۴.
۳۷۴۵۱ DM19017 مباني اصل بي قيد و شرط بودن تعهدات اسناد تجاري در فقه و حقوق ايران/ اکرم صفيري، فرزانه کريمي.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۶۵-‎۸۷.
۳۷۴۵۲ DM19018 بررسي و مقايسه حالت اغماء با بيهوشي عمومي و مرگ مغزي در فقه و حقوق ايران/ مرتضي چيت سازيان، حامد حسني نيا.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۸۹-‎۱۰۶.
۳۷۴۵۳ DM19019 مقايسه عقد رهن با معامله با حق استرداد با رويکرد رويه قضايي/ غلامعلي صدقي.- فقه و حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۴.
۳۷۴۵۴ DM19020 بررسي فقهي – حقوقي نسب نامشروع/ محمود مهديزاده، عباس قادري نسب، مهران سنجري.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۳.
۳۷۴۵۵ DM19021 مسووليت کيفري در دفاع از غير/ محمدصادق هاشمي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۴.
۳۷۴۵۶ DM19022 بررسي اقرار مبهم از جايگاه حقوق مدني/ مهدي ميرزاآقايي، عبدالله عليزاده.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۱۴.
۳۷۴۵۷ DM19023 پولشويي/ محمد هاشمي، احمد بلندنظر.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۱.
۳۷۴۵۸ DM19024 تحليل جرم شناختي محتواي خشونت بصري رسانه و آثار آن بر مخاطبين/ سحر نخجوان.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۷.
۳۷۴۵۹ DM19025 طرق اعتراض به آراي داوري داخلي و تجاري بين المللي/ اميد آذرمهر.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۶.
۳۷۴۶۰ DM19026 مفهوم شناسي امام و امامت از منظر قرآن و حقوق اسلامي/ مهديه کريمي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۳۷۴۶۱ DM19027 حقوق و اخلاق محيط زيست از ديدگاه نهج البلاغه/ حسن آذري.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۳۷۴۶۲ DM19028 نقد و بررسي مباني فقهي ماده ۸۰۸ قانون مدني (اختصاص حق شفعه به اموال غيرمنقول)/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، فرزانه اسکندري.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۵.
۳۷۴۶۳ DM19029 اوصاف و ماهيت حقوقي قرارداد حمل و نقل کالا با امعان نظر در حقوق و تکاليف متصدي حمل و نقل از منظر قانون مدني و قانون تجارت/ کامل حميد.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۱-‎۶۲.
۳۷۴۶۴ DM19030 واکاوي و تحليل مباني ماده ۱۲۱۲ قانون مدني در فقه مذاهب خمسه و حقوق اسلامي/ رضا رهبر.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۱۳.
۳۷۴۶۵ DM19031 مسئوليت کيفري کاهش يافته در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ زهره احمديان.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۹-‎۱۰۹.
۳۷۴۶۶ DM19032 فعاليت هاي اجتماعي زنان از ديدگاه فقه و حقوق/ فريده بهرام.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۱-‎۱۳۴.
۳۷۴۶۷ DM19033 معماري از ديدگاه فقه و حقوق با تاکيد بر معماري مسجد/ حامد متوسل.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۳۷-‎۱۶۹.
۳۷۴۶۸ DM19034 کارکرد بناي عقلا در قاعده علي اليد و بررسي استناد آن قاعده بر ضمان مقبوض به عقد فاسد/ سيدعلي جواهري.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۷۱-‎۱۹۰.
۳۷۴۶۹ DM19035 فلسفه مجازات جلد در فقه و حقوق بشر/ محمدعلي حق پناه.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۸۰-‎۲۰۳.
۳۷۴۷۰ DM19036 بررسي مباني فقهي مجازات زندان در اسلام/ محمد کريمي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۰۵-‎۲۳۴.
۳۷۴۷۱ DM19037 دادسرا و دادگاه در پيشگيري از جرايم اطفال و نوجوانان/ فاطمه پاک سيرت.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۳۵-‎۲۶۱.
۳۷۴۷۲ DM19038 نوآوري هاي ماهوي و شکلي قانون جديد حمايت از اطفال و نوجوانان/ مرتضي تقي زاده زانوقي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۲۶.
۳۷۴۷۳ DM19039 اصل اباحه و اصل حليت در فقه و حقوق ايران/ طيبه قدرتي سياهمزگي، عرفان حيدري.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۱۷.
۳۷۴۷۴ DM19040 ابعاد مسئوليت هاي حقوقي مربوط به سقوط هواپيماي اوکرايني بر اساس ماده ۵۴ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۸۲/ سيدعباس جزايري، امير قائدي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۱۷.
۳۷۴۷۵ DM19041 اصول نظام حقوقي اسناد رسمي و موانع پيش رو/ نوربخش رياحي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۳۶.
۳۷۴۷۶ DM19042 حقوق فرزندان نامشروع در ايران و فرانسه/ سيدمحسن آزيز، امير رحمان کلاهي، زهرا مهربان مقدم.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۱۶.
۳۷۴۷۷ DM19043 نگاهي به گستره فقهي حقوقي تمکين و موارد موجه بودن عدم آن در حقوق ايران و فقه مذاهب خمسه/ سيدمحسن آزيز، محدثه نيکو.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۷-‎۱۰۵.
۳۷۴۷۸ DM19044 واکاوي فقهي حقوقي طلاق در خانواده/ فروزان علائي نوين، اسماء کريمي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۲-‎۱۸.
۳۷۴۷۹ DM19045 بررسي مقارنه اي شروط ضمن عقد نکاح/ سيدمحسن آزيز، فاطمه محمودي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۷.
۳۷۴۸۰ DM19046 نظام حقوقي ثبت املاک/ مجتبي غفاري، پيمان مددي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۶۴-‎۱۹۰.
۳۷۴۸۱ DM19047 حکم قتل عمد اضطراري با رويکردي بر حالت تزاحم در فقه و حقوق ايران/ اميررضا محمودي، سيده مهشيد ميري بالاجوري.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۱-‎۹.
۳۷۴۸۲ DM19048 بررسي فقهي قاعده ارشاد جاهل و نقش آن در تربيت فرزند/ محمدحسن گلي شيردار، امين سلگي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۱-‎۱۳.
۳۷۴۸۳ DM19049 نقش وکيل در تقليل دعاوي و حل و فصل مسالمت آميز به طريق داوري/ حيدر باقري اصل، عليرضا اسماعيلي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۳۹-‎۶۳.
۳۷۴۸۴ DM19050 اعتلاي جايگاه حقوق بشري زنان با تاکيد بر نظام حقوقي ايران/ پيمان حکيم زاده خوئي، آرام رجب زاده، شهلا ستوده.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۳۷۴۸۵ DM19051 جرم شناسي باليني و جايگاه آن در حقوق کيفري ايران/ سيدعباس جزايري، امير قائدي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۱-‎۱۵.
۳۷۴۸۶ DM19052 تبعيت دادگاه رسيدگي کننده به جرايم مطبوعاتي از نظر هيئت منصفه/ ميثم تارم، فرزانه مددي زاده.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۱-‎۷.
۳۷۴۸۷ DM19053 بررسي نظام حقوقي ايالات متحده آمريکا در قبال مجازات اعدام/ حسين جعفري، نفيسه حاتم پوري.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۳۷۴۸۸ DM19054 وضعيت فقهي و حقوقي پديده ترانس سکسواليسم/ محسن برهاني، محسن بخشي.- فقه و حقوق نوين. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۱۸۳-‎۲۰۹.
۳۷۴۸۹ DM19055 تحليل فقهي و تطبيق حقوقي اقسام حق ديني با رويکرد انتقادي/ عبدالله رنجبر، سيدحسين سادات حسيني.- انديشه حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص ۱-‎۱۱.
۳۷۴۹۰ DM19056 ضرورت مقررات گذاري ارزهاي ديجيتال و تبيين موانع ساختاري/ محمد باباپور، امير جوادي.- انديشه حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص ۱۳-‎۲۲.
۳۷۴۹۱ DM19057 بررسي ميزان پيچيدگي قوانين ماليات هاي مستقيم در نظام مالياتي کشور/ علي باغاني، عليرضا حسني.- انديشه حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص ۲۴-‎۳۵.
۳۷۴۹۲ DM19058 مطالعه تطبيقي تعديل و تفسير قراردادهاي خصوصي در بحران اقتصادي ناشي از کرونا/ کمال رئوف.- انديشه حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص ۳۸-‎۵۴.
۳۷۴۹۳ DM19059 سياست جنايي ايران در گستره توليد و توزيع مواد غذايي ناسالم و غيراستاندارد با تاکيد بر فقه اسلامي/ محمدامير کريمي.- انديشه حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص ۵۶-‎۶۲.
۳۷۴۹۴ DM19060 الزامات حقوق بشري مرتبط با مبتلايان به ايدز/ سيدرضا احسان پور، حامد کرمي.- انديشه حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎۱، تابستان: ص ۶۵-‎۷۶.
۳۷۴۹۵ DM19061 ابعاد فقهي حقوقي وکالت مطلق و عام/ علي محمد حسيني.- انديشه حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۱-‎۱۰.
۳۷۴۹۶ DM19062 مسئوليت مدني ناشي از توليد و فروش محصولات تراريخته/ سيدامين خرام.- انديشه حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۱۳-‎۲۶.
۳۷۴۹۷ DM19063 حقوق سرمايه گذاري خارجي در قراردادهاي تجاري بين المللي با نگاهي به قانون تجارت ايران/ آرزو کياني مجاهد، رحيم باغبان.- انديشه حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲۹-‎۴۲.
۳۷۴۹۸ DM19064 حقوق متهم از تعقيب تا اجراي مجازات در دادگاه بخش/ علي سهراب زاده.- انديشه حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۴۵-‎۵۲.
۳۷۴۹۹ DM19065 تحولات ناظر بر دادرسي عادلانه در پرتو قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ با نگاهي به اسناد بين المللي/ عباس ميرزاجاني.- انديشه حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۵۵-‎۶۸.
۳۷۵۰۰ DM19066 چالش هاي پيرامون ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵/ فرزانه شکوهنده.- انديشه حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۷۱-‎۸۱.
۳۷۵۰۱ DM19067 ضرورت سنجي پيش بيني اصل بي طرفي دادستان در نظام دادرسي ايران؛ با تاکيد بر نظام دادرسي ترکيه/ زهرا انظاري دورباش، فاطمه احدي.- انديشه حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۱-‎۱۴.
۳۷۵۰۲ DM19068 اختيارات و وظايف پليس در برخورد با جرائم منافي عفت در جلوه قوانين جديد ايران/ سارا رستمي، مهري توتونچيان.- انديشه حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۱۷-‎۲۹.
۳۷۵۰۳ DM19069 تعارض منافع و عدم شفافيت به مثابه فساد در نظام سلامت/ کورش دل پسند، شريف ترکمن نژاد، محمد نوريان.- انديشه حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۳۱-‎۳۸.
۳۷۵۰۴ DM19070 پيشگيري کنشي از رفتارهاي مجرمانه شغلي قضات، چالش هاي اجرائي و راهکارهاي آن/ اميرلطف اله پيرنياکان.- انديشه حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۴۱-‎۵۷.
۳۷۵۰۵ DM19071 حلول دين موجل ناشي از سند تجاري/ احمد اسفندياري.- انديشه حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۵۹-‎۶۸.
۳۷۵۰۶ DM19072 سياست جنايي ايران در جرايم منافي عفت تعزيري/ افشين جعفري، آسيه حسيني.- انديشه حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۷۱-‎۸۷.
۳۷۵۰۷ DM19073 بازشناسي سياست جنائي بزه ديده مدار در جرائم منافي عفت/ سيدرضا احسان پور، نصرالله حقيقي.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎4، بهار: ص ۱-‎۱۵.
۳۷۵۰۸ DM19074 بررسي فقهي و حقوقي مالکيت اراضي اشخاص، در اثر پيش روي آب دريا/ مهدي محمديان اميري، سيديوسف موسوي انيجدان.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎4، بهار: ص ۱۷-‎۲۹.
۳۷۵۰۹ DM19075 بررسي و تحليل تعزيرات منصوص شرعي و مقايسه آن با حدود/ جواد حبيبي.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎4، بهار: ص ۳۱-‎۴۷.
۳۷۵۱۰ DM19076 بررسي تطبيقي اجرت المثل ايام زوجيت در قانون مدني با فقه اهل تسنن/ نسيم نصراللهي، عليرضا شريفي.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎4، بهار: ص ۴۹-‎۶۳.
۳۷۵۱۱ DM19077 مسووليت کيفري شرکت هاي تجاري در مخاصمات مسلحانه داخلي (با تاکيد بر اقدامات شرکت آمريکايي بلک واتر در عراق)/ ابراهيم ياقوتي، فريد بيرانوند.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎4، بهار: ص ۶۵-‎۷۸.
۳۷۵۱۲ DM19078 حقوق بين الملل نوين و چالشي به نام استقلال دولت ها/ عبدالله رزاقي.- انديشه حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎4، بهار: ص ۷۹-‎۹۵.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up