تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی 99

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۵۸۳۴ DM17563 سياست کيفري ايران در پرتو آموزه هاي جرم شناسي راست جديد با تاکيد بر امنيت در نظام فرهنگي/ شهرداد دارابي، محمد رحمتي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۹-‎۳۰.
۳۵۸۳۵ DM17564 بررسي اقدامات اجرايي کلانتري و پاسگاه هاي انتظامي در پيشگيري از جرم/ صياد درويشي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۳۱-‎۴۹.
۳۵۸۳۶ DM17565 بررسي سرمايه اجتماعي و نقش آن در پيشگيري از جرم و آسيب هاي اجتماعي: يک پژوهش آميخته/ سکينه جعفري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۵۱-‎۸۰.
۳۵۸۳۷ DM17566 آسيب شناسي سياست جنايي تقنيني ايران در زمينه راهبردهاي پليس در مبارزه با قاچاق کالا/ سيدمحمدمهدي ساداتي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۸۱-‎۱۰۳.
۳۵۸۳۸ DM17567 بررسي و اولويت بندي شاخص هاي موثر در پيشگيري از جرائم و آسيب هاي اجتماعي (از ديدگاه کارشناسان سازمان هاي مردم نهاد شهر اردبيل)/ مسعود باقري، علي جعفري، محمد سلطاني فر.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۲۴.
۳۵۸۳۹ DM17568 تحليل ساختاري عوامل اجتماعي مرتبط با سرقت در شهر اصفهان با تاکيد بر پيشنهادات پيشگيرانه/ محمد مهدي پور، بهزاد حکيمي نيا.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۱۲۵-‎۱۵۰.
۳۵۸۴۰ DM17569 امکان سنجي اجراي مدل پيشگيري رشدمدار کانادا در ايران/ سامان عبدالهي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۱۵۱-‎۱۸۳.
۳۵۸۴۱ DM17570 مکان يابي جغرافيايي ايستگاه پليس جهت پيشگيري از جرايم شهري (مورد مطالعه: شهردامغان)/ سعيد کاميابي، سيدخليل سيدعلي پور.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۵، تابستان: ص ۹-‎۳۳.
۳۵۸۴۲ DM17571 محدودسازي مجازات اعدام در ماده واحده قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ با تاکيد بر سياست جنايي پيشگيرانه/ آمنه زارع مريم آبادي، حسنعلي موذن زادگان.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۵، تابستان: ص ۳۵-‎۵۱.
۳۵۸۴۳ DM17572 تاثير تعامل پليس با مردم در مديريت پيشگيري از توزيع مواد مخدر در شهر تهران/ حسن رضا رفيعي، ابراهيم داوودي، رامين يوسف وند.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۵، تابستان: ص ۵۳-‎۷۴.
۳۵۸۴۴ DM17573 تدابير کنشي پيشگيري از خشونت در تربيت اخلاقي اطفال/ حيدرعلي جهانبخشي، محمدکاظم رحمان ستايش، سيف اله فضل الهي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۵، تابستان: ص ۷۵-‎۹۳.
۳۵۸۴۵ DM17574 بررسي پيشگيري از جرايم مواد مخدر در فضاي مجازي/ علي مرادي، ايرج گلدوزيان، جعفر کوشا.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۵، تابستان: ص ۹۵-‎۱۲۰.
۳۵۸۴۶ DM17575 مباني اصل مقتضي بودن تعقيب در نظام عدالت قضايي با تاکيد بر پيشگيري از انحراف ثانويه متهم/ شهريار براهويي، عليرضا سايباني، باقر شاملو.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۵، تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۳.
۳۵۸۴۷ DM17576 ارتقاي زيست پذيري اجتماعي به کمک پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي (CPTED)/ محسن امامي قشلاق، زهرا بحيرايي، حمزه عبدالهي پور.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۵، تابستان: ص ۱۴۵-‎۱۷۰.
۳۵۸۴۸ DM17577 پيشگيري رشدمدار از بزه ديدگي کودکان در شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه موردي معلمان منطقه پنج شهر تهران)/ هادي کرامتي معز، سيدمحمود ميرخليلي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، پاييز: ص ۹-‎۳۰.
۳۵۸۴۹ DM17578 ضرورت تشکيل پرونده شخصيت در پيشگيري رشدمدار از بزهکاري اطفال/ مهوش فارسي، قدرت اله خسروشاهي، روح اله سپهري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، پاييز: ص ۳۱-‎۴۸.
۳۵۸۵۰ DM17579 نقش شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل در پيشگيري از جرم/ محمد قنبري، فرزاد ايجادي، سپيده سفيدي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، پاييز: ص ۴۹-‎۷۱.
۳۵۸۵۱ DM17580 ارتقاي امنيت اجتماعي از طريق پيشگيري جامعه مدار از ارتکاب جرم در پرتو رهيافت هاي ديني/ پيمان نماميان، مهدي شهبازي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، پاييز: ص ۷۵-‎۹۵.
۳۵۸۵۲ DM17581 نقش رفتار مبتني بر سواد رسانه اي در پيشگيري از وقوع انواع جرايم در بين خانوارهاي اصفهاني/ مريم آقايي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۳۷.
۳۵۸۵۳ DM17582 نقش پيشگيرانه پليس اطلاعات محور در جرم يابي مواد مخدر (مطالعه موردي استان البرز)/ تقي بختياري، اميرحسين ياوري، مصطفي نگهبان.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، پاييز: ص ۹۷-‎۱۱۶.
۳۵۸۵۴ DM17583 جايگاه حقوق اقتصادي و اجتماعي در پيشگيري از جرم/ رضا مرادي، احمد رمضاني، منصور عطاشنه.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۴۳.
۳۵۸۵۵ DM17584 انعطاف پذيري مالکيت منابع نفتي در فقه اسلامي/ سيدنصرالله ابراهيمي، حسنا زاغري.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎23، تابستان: ص ۹-‎۳۱.
۳۵۸۵۶ DM17585 چالش هاي حفاظت از داده هاي خصوصي در حوزه اينترنت اشيا: مطالعه تطبيقي حقوق ايران و اتحاديه اروپا/ مسلم آقايي طوق، مهدي ناصر.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎23، تابستان: ص ۳۳-‎۵۵.
۳۵۸۵۷ DM17586 بررسي تطبيقي نقش جامعه مدني تخصصي در مبارزه با فساد در کشورهاي ايران و کره جنوبي/ امير نظام براتي، محمدحسين زارعي، غلام حسين مسعود.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎23، تابستان: ص ۵۷-‎۸۴.
۳۵۸۵۸ DM17587 ضرورت ها و موانع تجميع صندوق هاي بازنشستگي در ايران/ مرتضي رستمي، سيداحمد حبيب نژاد.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎23، تابستان: ص ۸۵-‎۱۰۶.
۳۵۸۵۹ DM17588 ارزيابي نظارت قضايي هيات عمومي و هيات هاي تخصصي ديوان عدالت اداري بر تفاسير اداري، بر مبناي راي شورون/ محمدرضا رفيعي، محمدقاسم تنگستاني.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎23، تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۷.
۳۵۸۶۰ DM17589 ارائه الگوي علي انعطاف پذيري خيرخواهانه قوانين بر اساس فضاي اخلاقي حاکم بر سازمان و خودارزيابي محوري کارکنان/ حبيب رودساز، عباس ثابت، بهروز رضايي منش.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎23، تابستان: ص ۱۲۹-‎۱۵۴.
۳۵۸۶۱ DM17590 تاملي بر انحراف مقامات اداري از اختيارات و صلاحيت هاي ناظر به دادرسي با نگاهي بر الگوي آيين دادرسي اداري افتراقي/ عادل شيباني، علي مشهدي، زهرا بيدار.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎23، تابستان: ص ۱۵۵-‎۱۷۵.
۳۵۸۶۲ DM17591 امکان و امتناع نظارت قضايي بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ رويکردي جامعه شناسانه به نقش دادرس در رويه ديوان عدالت اداري/ حامد کاوياني، مهدي مهدوي زاهد.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎23، تابستان: ص ۱۷۷-‎۲۰۰.
۳۵۸۶۳ DM17592 نظام حقوقي حاکم بر استخدام و به کارگيري دارندگان تابعيت مضاعف در ايران/ الهه مرندي، خديجه مظفري سيبني.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎23، تابستان: ص ۲۰۱-‎۲۲۳.
۳۵۸۶۴ DM17593 تحليل حقوقي وضع محدوديت هاي ناشي از همه گيري کرونا در حقوق ايران؛ در جستجوي اداره صلاحيت دار/ مجيد نجارزاده هنجني.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎23، تابستان: ص ۲۲۵-‎۲۴۵.
۳۵۸۶۵ DM17594 مدل سازي علي ارتقاي سلامت اداري در گمرک جمهوري اسلامي ايران/ غلامحسين همايوني … [و ديگران].- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎23، تابستان: ص ۲۴۷-‎۲۷۲.
۳۵۸۶۶ DM17595 مسئوليت ديوان عالي کشور در نظام مندسازي تفسير قوانين کيفري/ جليل اميدي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۳۵۸۶۷ DM17596 نظام حقوقي حاکم بر سلب آزادي در آراي دادگاه اروپايي حقوق بشر/ محمدمهدي برغي، مسعود حسن آبادي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۴۰.
۳۵۸۶۸ DM17597 تضمين حقوق متهم در فرايند کيفري در پرتو نظريه انتخاب عمومي/ علي خالقي، الميرا نوري زينال.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۱-‎۶۶.
۳۵۸۶۹ DM17598 نقش رکن رواني در رابطه سببيت/ محمدمهدي خسروي سليم.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۶۷-‎۸۷.
۳۵۸۷۰ DM17599 ارتکاب شبکه اي ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري/ محمدجواد رضاپور، جواد رياحي، محمدحسين رجبييه.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۸۹-‎۱۱۲.
۳۵۸۷۱ DM17600 مقابله با بي تفاوتي اجتماعي در سياست کيفري ايران/ ناصر رضواني جويباري، مسعود حيدري، علي يوسف زاده.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۵.
۳۵۸۷۲ DM17601 اکوسايد (بوم زدايي): جنايتي عليه توسعه پايدار/ باقر شاملو، غلامرضا قلي پور.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۳۷-‎۱۶۲.
۳۵۸۷۳ DM17602 ارزيابي رويکرد بازپروري در کيفرگذاري جرائم اطفال و نوجوانان/ آزاده صادقي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۶۳-‎۱۷۹.
۳۵۸۷۴ DM17603 ارزيابي تحقيقات جنايي پرونده هاي مرگ در زندان در پرتو اصول و موازين بين المللي/ مهدي غلامپور، محمد فرجيها.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۸۱-‎۲۰۵.
۳۵۸۷۵ DM17604 تحليل تلفيقي جرم حکومتي در پرتو نظريه فنون خنثي سازي و مکانيسم هاي دفاعي/ حسين غلامي دون، حسين جوادي حسين آبادي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۰۷-‎۲۳۱.
۳۵۸۷۶ DM17605 ضرورت پياده سازي الگوي کيفردهي رهنمود محور در تعزيرات/ فيروز محمودي جانکي، سمانه طاهري.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۳۱-‎۲۵۶.
۳۵۸۷۷ DM17606 ارزيابي نتايج مداخله کيفري در پرونده هاي خشونت جنسي: بازتعريف عدالت براي بزه ديدگان خشونت جنسي/ سپيده ميرمجيدي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۵۷-‎۲۷۷.
۳۵۸۷۸ DM17607 تاثير مشارکت زيان ديده در خسارت بر مسئوليت بين المللي دولت/ سيدقاسم زماني، وحيد بذار.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎88، زمستان: ص ۱-‎۱۸.
۳۵۸۷۹ DM17608 تحليل جرم شناختي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲/ حسين غلامي، رحيم نمروري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎88، زمستان: ص ۱۹-‎۴۰.
۳۵۸۸۰ DM17609 نقش رويه قضايي محاکم در توسعه حقوق اداري ايران/ علي محمد فلاح زاده، صادق تاري وردي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎88، زمستان: ص ۴۱-‎۵۸.
۳۵۸۸۱ DM17610 مسئوليت وام دهنده در قبال تخلفات عرضه کننده در تسهيلات سه جانبه مصرفي/ عباس قاسمي حامد، ابراهيم تقي زاده، مريم عامري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎88، زمستان: ص ۵۹-‎۷۹.
۳۵۸۸۲ DM17611 اعمال حقوق بازرگاني فراملي به عنوان قانون حاکم در داوري تجاري بين المللي/ همايون مافي، فاطمه ابطحي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎88، زمستان: ص ۸۱-‎۱۰۲.
۳۵۸۸۳ DM17612 جايگاه حقوقي نهادهاي انقلابي در حقوق اداري ايران/ فردين مرادخاني، بهروز سعادتي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎88، زمستان: ص ۱۰۳-‎۱۲۳.
۳۵۸۸۴ DM17613 نگاهي به اعمال قاعده سازگاري و حق انتخاب مساعدترين قاعده در کنوانسيون نيويورک/ ايوب منصوري رضي، سيدمرتضي حسيني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎88، زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۰.
۳۵۸۸۵ DM17614 بهره برداري تجاري از شهرت ورزشکاران در نظام هاي حقوقي آمريکا، انگلستان و ايران/ عباس ميرشکاري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎88، زمستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۴.
۳۵۸۸۶ DM17615 نقد فتواي مشهور فقهاي اماميه درباره ارث کودکان متولد از رابطه نامشروع/ رحيم نوبهار، سيدجعفر حسيني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎88، زمستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۴.
۳۵۸۸۷ DM17616 اعمال صلاحيت کيفري خارجي بر مقامات بلندپايه دولتي/ سيدعلي هنجني، علي فهيم دانش.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۸، دوره بيست و چهارم، شماره ‎88، زمستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۹.
۳۵۸۸۸ DM17617 صلاحيت و دعواي اضافي؛ نقدي بر دادنامه شماره 9609972988100100 شعبه اول دادگاه حقوقي بهارستان تهران/ حسن محسني.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎99، پاييز: ص ۱-‎۴۰.
۳۵۸۸۹ DM17618 قرار جلب به دادرسي، موقوفي تعقيب و منع تعقيب در جرائم اقتصادي؛ نقدي بر قرار نهايي شماره 9709972126200019 شعبه دوم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 تهران/ امين جعفري، افروز گلستاني نجف آبادي.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎99، پاييز: ص ۴۱-‎۱۲۹.
۳۵۸۹۰ DM17619 تحليل فقهي – حقوقي آثار شرط عوض در عقد هبه بر مبناي نظريه تقابل تعهدات/ حجت مبين، امين اميرحسيني.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎99، پاييز: ص ۱۳۱-‎۱۵۱.
۳۵۸۹۱ DM17620 بررسي فقهي و حقوقي تفتيش و حريم خصوصي در تحقيقات مقدماتي/ عبدالرضا اصغري، حسين ابراهيم زاده، حسن صادقي.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎99، پاييز: ص ۱۵۳-‎۱۷۲.
۳۵۸۹۲ DM17621 تحليل جرم حمل، واردات، توليد و عرضه برخي انواع سلاح سرد در حقوق کيفري ايران/ ناصر قاسمي، امير مرادي.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎99، پاييز: ص ۱۷۳-‎۱۸۸.
۳۵۸۹۳ DM17622 ضمان ناشي از جنايت منجر به بيهوشي با رويکردي فقهي – حقوقي/ علي اکبر گروسي، محسن مرادي اوجقاز.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎99، پاييز: ص ۱۸۹-‎۲۰۹.
۳۵۸۹۴ DM17623 تحليلي بر قابليت اعمال حقوق بين الملل بر اعمال داعش/ احسان زرنگار.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎99، پاييز: ص ۲۱۱-‎۲۳۸.
۳۵۸۹۵ DM17624 خلع يد، تعارض سند رسمي و عادي؛ نقدي بر دادنامه شماره 9709972993700410 شعبه دوم دادگاه حقوقي بخش رودبار قصران تهران/ محمود کاظمي.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎100، زمستان: ص ۱-‎۴۱.
۳۵۸۹۶ DM17625 قرار موقوفي تعقيب از حيث اعتبار امر مختوم؛ نقدي بر قرار نهايي شماره 9709970245700529 شعبه 5 بازپرسي دادسراي ناحيه 2 تهران/ غلامحسن کوشکي.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎100، زمستان: ص ۴۳-‎۶۱.
۳۵۸۹۷ DM17626 بررسي تحقق جرم کلاهبرداري؛ نقدي بر دادنامه شماره 9709972191700001 شعبه 1042 دادگاه کيفري دو مجتمع قضايي شهيد قدوسي تهران/ عباس شيخ الاسلامي.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎100، زمستان: ص ۶۳-‎۸۴.
۳۵۸۹۸ DM17627 تاملي در تحولات تقنيني هرزه نگاري رايانه اي؛ مطالعه تطبيقي حقوق کيفري ملي و اسناد بين المللي/ صالح غفاري چراتي، اسماعيل هادي تبار، سيدابراهيم قدسي.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎100، زمستان: ص ۸۵-‎۱۰۹.
۳۵۸۹۹ DM17628 واکاوي اعاده دادرسي و تحليل ارتباط آن با طرق اعتراض به احکام/ محمدرضا پورقرباني، احمد پورابراهيم.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎100، زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۰.
۳۵۹۰۰ DM17629 دفاع ضرورت و آثار و شروط آن در حقوق بين الملل با تاکيد بر رويه دادگاه هاي بين المللي/ وحيد بذار.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎100، زمستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۵.
۳۵۹۰۱ DM17630 مستندسازي بر اساس ادله سنتي و متجدد الکترونيکي و آثار آن در نظام قضايي/ سيدعلي رباني موسويان، طاهره سادات نعيمي.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎100، زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۷۹.
۳۵۹۰۲ DM17631 بررسي تطبيقي معاهده مقر سازمان ملل و حقوق بين الملل حج/ حکيمه سادات شهيد حسيني، محمد اديبي مهر، محمد براتي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎62، پاييز: ص ۶۴-‎۷۵.
۳۵۹۰۳ DM17632 مفهوم حقوقي سرمايه گذاري بين المللي در ايران/ فاطمه وزيري، محمدرضا حکاک زاده.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎62، پاييز: ص ۷۷-‎۹۱.
۳۵۹۰۴ DM17633 بررسي چگونگي ضمان در خسارات بدني، هزينه هاي معالجه و توان بخشي از منظر فقه و حقوق/ محمدرضا محققي، مهدي ذوالفقاري، احمدرضا بهنيافر.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎63، زمستان: ص ۱۱۲-‎۱۲۸.
۳۵۹۰۵ DM17634 پيشگيري از وقوع جرائم منافي عفت در فضاي مجازي/ زهرا نجف زاده مقدم، مهدي اسماعيلي، حسن حاجي تبار فيروزجائي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎63، زمستان: ص ۱-‎۱۶.
۳۵۹۰۶ DM17635 مطالعه تطبيقي نهاد صلح در خانواده از منظر قرآن کريم و نهاد داوري در قوانين ايران/ صديقه مهدوي کني، عطيه رنگچي طهراني.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎72، بهار و تابستان: ص ۵-‎۲۴.
۳۵۹۰۷ DM17636 بايسته هاي تقنيني سياست گذاري جمعيتي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ علي تقي نژاد، سيدمحمدمهدي غمامي، حسين عزيزي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎72، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۴۷.
۳۵۹۰۸ DM17637 قضازدايي جرايم خانوادگي، از نظريه تا اجرا/ عاطفه عباسي، رکسانا بوعذار.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎72، بهار و تابستان: ص ۴۷-‎۷۲.
۳۵۹۰۹ DM17638 نقش سازمان بهزيستي در فرآيند سرپرستي از کودکان و نوجوانان بي سرپرست يا بدسرپرست/ حميدرضا صالحي، فاطمه رضايي، نرگس باقري مطلق.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎72، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۹۳.
۳۵۹۱۰ DM17639 استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ايران، فقه مذاهب اسلامي و اسناد بين المللي/ علي رضا شريفي، پروين باپيري.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎72، بهار و تابستان: ص ۹۳-‎۱۱۷.
۳۵۹۱۱ DM17640 تاملي فقهي بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام/ محمدرضا کيخا، حميد موذني بيستگاني، مرضيه قاسمي بيستگاني.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎72، بهار و تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۲.
۳۵۹۱۲ DM17641 نفقه زوجه: دين يا تعهد/ حامد خوبياري.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎72، بهار و تابستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۰.
۳۵۹۱۳ DM17642 اشتراط نفقه در نکاح موقت/ فاطمه خسروي، کبري پورعبدالله، نسيبه هاشمي نژاد.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎72، بهار و تابستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۵.
۳۵۹۱۴ DM17643 تعارض اصل و ظاهر در احکام خانواده/ مهدي آبدار اصفهاني، احسان علي اکبري بابوکاني، محمدعلي حيدري.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎72، بهار و تابستان: ص ۱۸۷-‎۲۱۳.
۳۵۹۱۵ DM17644 حمايت از زنان در برابر خشونت در پرتو رويه ديوان اروپايي حقوق بشر: با اشاره به رويکرد نظام حقوقي ايران/ موسي کرمي، احمدرضا توحيدي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎72، بهار و تابستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۹.
۳۵۹۱۶ DM17645 احکام و آثار وطي به شبهه از ديدگاه فقهاي اماميه و حنابله با تاکيد بر ديدگاه صاحب جواهر و ابن قدامه/ بنت الهدي طبسي، فاطمه رجايي، ناصر سلماني ايزدي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎72، بهار و تابستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۱.
۳۵۹۱۷ DM17646 واکاوي حقوق زوجه در فرايند فرزندآوري با استناد به حق سلطنت بر بدن/ سيدعلي علوي قزويني، مريم زارع.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎72، بهار و تابستان: ص ۲۶۵-‎۲۸۴.
۳۵۹۱۸ DM17647 انواع غرامت هاي سلب مالکيت و قواعد ارزيابي آن در حقوق ايران و انگليس/ مهدي منتظري … [و ديگران].- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎61، تابستان: ص ۷-‎۳۹.
۳۵۹۱۹ DM17648 وضعيت حقوقي معاملات درون بازي هاي مجازي (مطالعه تطبيقي در فقه اسلامي، حقوق موضوعه ايران و کامن لا)/ ابراهيم عبدي پور، مرتضي وصالي ناصح.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎61، تابستان: ص ۴۱-‎۶۷.
۳۵۹۲۰ DM17649 نقش بهبودي عضو با گذشت زمان بر ديه در حقوق اسلامي/ عباس کلانتري خليل آباد، سيداحمد ميرخليلي، معين فرزانه وشاره.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎61، تابستان: ص ۶۹-‎۹۴.
۳۵۹۲۱ DM17650 بيع شرط به مثابه سازوکاري در تامين مالي تجاري بين المللي/ محمدمهدي مقدادي، محسن برهان مجرد.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎61، تابستان: ص ۹۵-‎۱۱۷.
۳۵۹۲۲ DM17651 ممنوعيت فقهي استفاده از سلاح هسته اي کشتار جمعي در شرايط اضطرار جنگي/ ابوالقاسم عليدوست، احمد احساني فر.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎61، تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۷.
۳۵۹۲۳ DM17652 اصل يا استثنا بودن مشروعيت عقود مشارکتي/ عليرضا عالي پناه، الهام قدسي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎61، تابستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۲.
۳۵۹۲۴ DM17653 چالش ها و رهيافت هاي استقرار رژيم پارلماني در نظام جمهوري اسلامي ايران/ سيداحمد حبيب نژاد، محمدجواد حسيني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎61، تابستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۲.
۳۵۹۲۵ DM17654 گستره شناسي استثناي دم در ادله اکراه، اضطرار، تقيه و حرج/ ابوالقاسم عليدوست، محمد جعفري.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎62، پاييز: ص ۷-‎۲۷.
۳۵۹۲۶ DM17655 مفهوم و مبناي مسئوليت ضميمه اي در حقوق ايران و فرانسه/ محسن جعفري بهزادکلائي، سام محمدي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎62، پاييز: ص ۶۱-‎۸۷.
۳۵۹۲۷ DM17656 اصل بر نظارت در امور عمومي با نگاه به آموزه هاي اسلامي/ سيدمحمود ميرخليلي، محمد نوذري فردوسيه، اکبر طالبي چاهوکي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎62، پاييز: ص ۹۱-‎۱۲۱.
۳۵۹۲۸ DM17657 کاوشي فقهي در ضمانت نامه بانکي/ علي سبحاني نيا، محمدمهدي کريمي نيا.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎62، پاييز: ص ۱۲۳-‎۱۵۱.
۳۵۹۲۹ DM17658 آثار جنسيت و زوجيت بر اهليت حقوقي زن/ فرج الله هدايت نيا.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎62، پاييز: ص ۱۵۳-‎۱۷۷.
۳۵۹۳۰ DM17659 جايگاه دستورگرايي جوهري در انديشه حقوق اساسي و اسلامي شهيد بهشتي/ علي مشهدي، عليرضا دبيرنيا، آيت الله جليلي مراد.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎62، پاييز: ص ۱۶۱-‎۱۸۹.
۳۵۹۳۱ DM17660 تاثير اکراه در قتل از ناحيه مقتول/ حميد مسجدسرائي، سهيل ذوالفقاري، سعيد شيخ.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎62، پاييز: ص ۱۹۱-‎۲۰۸.
۳۵۹۳۲ DM17661 فرمان ضد مهاجرتي ترامپ، رئيس جمهور امريکا در ترازوي حقوق داخلي و بين المللي/ محمدمهدي سيفي، خيراله پروين.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎62، پاييز: ص ۲۰۹-‎۲۲۸.
۳۵۹۳۳ DM17662 ماهيت حقوقي تعهد دريافت يا پرداخت و بررسي اعتبار آن در نظام حقوقي ايران و فقه اماميه/ محمد ساردوئي نسب، پيمان آقابابائي دهکردي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎63، زمستان: ص ۳۷-‎۶۷.
۳۵۹۳۴ DM17663 ضرورت و امکان سنجي تاسيس ديوان کيفري بين المللي اسلامي از منظر حقوق بين الملل و اسلام/ سجاد اختري، ابوالفتح خالقي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎63، زمستان: ص ۶۹-‎۹۴.
۳۵۹۳۵ DM17664 مسئوليت مدني مدافع در دفاع مشروع/ حميد ابهري، سميه احساني کرسيکلا.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎63، زمستان: ص ۹۵-‎۱۱۴.
۳۵۹۳۶ DM17665 معماري شهري و مالکيت فضاي فراتر از حد متعارف ارتفاع/ حميدرضا آرامي، محمود حکمت نيا، عزيزالله فهيمي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎63، زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۴۱.
۳۵۹۳۷ DM17666 روايي و کارايي تبعيض مثبت در احقاق حقوق زنان/ عليرضا باريکلو، سيدحسين فاطمي نژاد.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎63، زمستان: ص ۱۳۳-‎۱۶۱.
۳۵۹۳۸ DM17667 امکان سنجي اخذ کفارات مالي و مصرف آن در موارد مشخص، از سوي دولت اسلامي/ محسن ملک افضلي اردکاني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎63، زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۵.
۳۵۹۳۹ DM17668 انتقال حقوق و تعهدات قراردادي با تاکيد بر فقه اماميه/ مصطفي انصاري نسب، حسن مرادي، نجادعلي الماسي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎63، زمستان: ص ۱۸۷-‎۲۱۱.
۳۵۹۴۰ DM17669 قلمروي آزادي اراده در ايجاد حقوق عيني جديد از منظر حقوق اموال و مالکيت و ثبت/ رحيم پيلوار، حاتمه صفري.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال شانزدهم، شماره ‎63، زمستان: ص ۲۱۳-‎۲۳۵.
۳۵۹۴۱ DM17670 عدم رعايت بهداشت در برابر بيماري هاي واگيردار (به ويژه کرونا) از نگاه فقه و حقوق/ اکبر محمودي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎64، بهار: ص ۱۹۷-‎۲۲۴.
۳۵۹۴۲ DM17671 مسئوليت ناشي از انتقال بيماري واگير و ويروس/ علي محمدي جورکويه.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎64، بهار: ص ۲۰۵-‎۲۲۶.
۳۵۹۶۶ DM17672 متعارف بودن به مثابه اصل حقوقي در حقوق قراردادها/ جليل قنواتي، مژده حيدري سورشجاني، حسين کريمي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎112)، پاييز و زمستان: ص ۳-‎۲۸.
۳۵۹۶۷ DM17673 بررسي تطبيقي هرزه نگاري در حقوق ايران و امريکا/ سيدحسين حسيني، زهرا صالح آبادي، سيده ساعد حسيني ننيز.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎112)، پاييز و زمستان: ص ۲۹-‎۵۲.
۳۵۹۶۸ DM17674 نظام حقوقي اتحاديه اروپا و حاکميت ملي دولت هاي عضو (با تاکيد بر آراء دادگاه قانون اساسي آلمان)/ حسين خلف رضايي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎112)، پاييز و زمستان: ص ۵۳-‎۷۶.
۳۵۹۶۹ DM17675 خسارت هاي جانبي در نظام هاي حقوقي کامن لا، رومي – ژرمني و ايران/ اسماعيل نعمت اللهي، علي حدادزاده شکيبا، روح الله رضايي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎112)، پاييز و زمستان: ص ۷۷-‎۹۸.
۳۵۹۷۰ DM17676 بازخواني مستقلات عقلي در پرتو روش استدلالي رالز: راهي در جهت بسط عقل خودبنياد در فقه و اصول/ مجيد نيکوئي، حسين سيمايي صراف.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎112)، پاييز و زمستان: ص ۹۹-‎۱۲۲.
۳۵۹۷۱ DM17677 بررسي تطبيقي تعهدات ايران در چارچوب نظام دسترسي در پادمان، پروتکل الحاقي و برجام/ عبداله عابديني، محمدرضا ملت، مسعود احسن نژاد.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎112)، پاييز و زمستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۶.
۳۵۹۷۲ DM17678 تاملي در نظريه سوء استفاده از حق اختراع در نظام حقوقي آمريکا و ايران/ ابراهيم رهبري، سيدمحمدامين حسيني.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎112)، پاييز و زمستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۸.
۳۵۹۷۳ DM17679 بررسي تطبيقي نکاح سايبري در فقه اماميه و اهل سنت/ مريم السادات محقق داماد، زهرا جلالي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎112)، پاييز و زمستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۶.
۳۵۹۷۴ DM17680 امکان سنجي توثيق اسناد تجاري در حقوق ايران و مصر/ ابوذر ابراهيمي ترکمان، نير پورآقا.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎112)، پاييز و زمستان: ص ۱۹۷-‎۲۱۸.
۳۵۹۷۵ DM17681 ساماندهي نظريه عدالت قراردادي در حقوق فرانسه، انگليس و فقه و حقوق ايران/ سيامک ره پيک، نادر صحرايي موانه.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎112)، پاييز و زمستان: ص ۲۱۹-‎۲۴۴.
۳۵۹۷۶ DM17682 بررسي تطبيقي استقلال بانک مرکزي در حقوق ايران و آمريکا/ رحمان آقايي، ربيعا اسکيني، نجادعلي الماسي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎112)، پاييز و زمستان: ص ۲۴۵-‎۲۶۸.
۳۵۹۷۷ DM17683 نقش اخلاق در قانون گذاري از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق/ ابوالقاسم فنايي، داود نوجوان.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۸، سال پانزدهم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎112)، پاييز و زمستان: ص ۲۶۹-‎۳۰۷.
۳۵۹۷۸ DM17684 مطالعه تطبيقي اصل تجميع اسباب موجهه دعوا در حقوق ايران و فرانسه/ عباس کريمي، رضا شکوهي زاده.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎13)، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۶.
۳۵۹۷۹ DM17685 تعيين دادگاه صالح در دعاوي نقض حق مولف در فضاي مجازي/ مينا کاوياني، نجادعلي الماسي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎13)، بهار و تابستان: ص ۲۷-‎۵۰.
۳۵۹۸۰ DM17686 بررسي تطبيقي تعدد جرم در حقوق کيفري ايران و آمريکا/ حسين ميرمحمدصادقي، عليرضا درزي رامندي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎13)، بهار و تابستان: ص ۵۱-‎۷۴.
۳۵۹۸۱ DM17687 ارزيابي و نقد نهاد تعليق تعقيب در حقوق کيفري ايران (با نگاهي به حقوق فرانسه)/ محمدمهدي ساقيان، محسن نورپور.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎13)، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۱۰۰.
۳۵۹۸۲ DM17688 ضرورت ها و موانع پذيرش دعاوي جمعي امريکايي در نظام رومي – ژرمني و حقوق ايران/ ناهيد صفري، محمد مولودي، بيژن حاجي عزيزي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎13)، بهار و تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۶.
۳۵۹۸۳ DM17689 بررسي امکان تطبيق نظريه حقوقي در حقوق اسلام و غرب با تکيه بر مباني معرفتي/ محمدرضا پنداشته پور، سيدعلي علوي قزويني، عبدالرضا عليزاده.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎13)، بهار و تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۵۶.
۳۵۹۸۴ DM17690 بررسي تطبيقي امر آمر قانوني در ترازوي قابليت سرزنش اخلاقي/ کامران محموديان اصفهاني … [و ديگران].- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎13)، بهار و تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۷۸.
۳۵۹۸۵ DM17691 امکان سنجي تبديل قانوني حق قصاص در فقه مذاهب خمسه و خلاهاي قانوني آن/ زهرا سميعي زفرقندي، حسين جعفري فراني، عبدالعلي توجهي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎13)، بهار و تابستان: ص ۱۷۹-‎۲۰۸.
۳۵۹۸۶ DM17692 مطالعه تطبيقي ماهيت تبليغات مقايسه اي و ارزيابي آن در حقوق ايران و دستورالعمل هاي اتحاديه اروپا/ سيده مريم اعتماد … [و ديگران].- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎13)، بهار و تابستان: ص ۲۰۹-‎۲۳۳.
۳۵۹۸۷ DM17693 تاثير احراز در مالکيت آب از نگاه فقه اماميه با توجه به حقوق و واقعيت هاي معاصر/ سعيد رهايي، ماه منير فرزانه.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎13)، بهار و تابستان: ص ۲۳۵-‎۲۶۶.
۳۵۹۸۸ DM17694 مطالعه تطبيقي تسري حقوق مالکيت ادبي و هنري به آثار خبري در حقوق ايران و انگلستان/ محمدمهدي مقدادي، مهدي ميرزامحمد.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎13)، بهار و تابستان: ص ۲۶۷-‎۲۹۴.
۳۵۹۸۹ DM17695 اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت – سرمايه گذار و امکان سنجي تاسيس ديوان دائمي سرمايه گذاري بين المللي/ سيدمصطفي ميرمحمدي، مهران خميسي زاده.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎1، شماره پياپي ‎13)، بهار و تابستان: ص ۲۹۵-‎۳۲۲.
۳۵۹۹۰ DM17696 حق زنان به شناسايي برابر با مردان؛ از منظر نظام بين المللي حقوق بشر و اسلام/ مريم احمدي نژاد، ياسر امين الرعايا.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۰۵-‎۴۳۰.
۳۵۹۹۱ DM17697 حمايت ديپلماتيک از تبعه در مقابل ديگر دولت متبوع او در حقوق بين الملل در پرتو اعلام حمايت ديپلماتيک بريتانيا از خانم نازنين زاغري/ وحيد بذار.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۳۱-‎۴۴۸.
۳۵۹۹۲ DM17698 ترابري تجاري دريايي و امنيت زيست زير دريا؛ دوراهي نظام حقوقي داخلي و نظم حقوقي بين المللي/ مژده بستان، حسن عالي پور.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۴۹-‎۴۷۹.
۳۵۹۹۳ DM17699 جايگاه حقوق تطبيقي در آراي محاکم محافظ قانون اساسي کشورهاي کامن لا و سيويل لا/ عليرضا جلالي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۸۱-‎۴۹۹.
۳۵۹۹۴ DM17700 مطالعه تجربي رويه قضايي دادگاه ها در حوزه علائم تجاري با تاکيد بر تحليل مدل هاي آماري/ سعيد حبيبا، آريا مشکين آذريان.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۰۱-‎۵۲۳.
۳۵۹۹۵ DM17701 مطالعه تطبيقي رابطه حقوقي نهادهاي رقابتي و نهادهاي تنظيم گر بخشي؛ از تضاد تا تعامل/ مينا حسيني، بهنام غفاري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۲۵-‎۵۵۰.
۳۵۹۹۶ DM17702 تحليل تطبيقي نحوه تاثير عوض و اعتماد متعارف در نوع تعهدات قراردادي در حقوق ايران و انگليس/ حيدر خدادادي، رسول مظاهري کوهانستاني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۵۱-‎۵۷۰.
۳۵۹۹۷ DM17703 نگرشي انتقادي به مسئله جدايي کريمه از اوکراين در حقوق بين الملل/ نعيمه سليمي نژاد، سيدهادي محمودي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۷۱-‎۵۹۰.
۳۵۹۹۸ DM17704 حکم الزام متعهد به ايفاي عين تعهد و اجراي آن از سوي شخص ثالث در حقوق ايران و فرانسه/ ابراهيم شعاريان ستاري، سئودا باحجب عظيمي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۹۱-‎۶۱۱.
۳۵۹۹۹ DM17705 نقد و توجيه رويکردهاي تحققي و اقتصادي به مفهوم تقصير در مسئوليت مدني و آثار عملي آن در دعاوي مرتبط/ محسن صادقي، امير غفاري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۱۳-‎۶۳۸.
۳۶۰۰۰ DM17706 بررسي تطبيقي ارزيابي خسارت درد و رنج و جبران آن در صدمات بدني غيرکشنده در حقوق ايران و امريکا/ مهدي صبوري پور، مهتاب رهبر.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۳۹-‎۶۵۸.
۳۶۰۰۱ DM17707 مطالعه تطبيقي قوانين ايران، انگلستان و آلمان درباره ازدواج با فرزندخوانده/ ماهرو غديري، غزاله فريدزاده.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۵۹-‎۶۸۵.
۳۶۰۰۲ DM17708 تبيين نظري پديده مرگ در زندان در بستر عدالت کيفري تطبيقي/ مهدي غلامپور، محمد فرجيها.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۸۷-‎۷۱۴.
۳۶۰۰۳ DM17709 تعهد مستاجر به پرداخت اجاره بها در قراردادهاي اجاره کشتي راجع به حمل کالا (با نگاهي تطبيقي)/ مجيد غمامي، سياوش سفيداري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۱۵-‎۷۳۸.
۳۶۰۰۴ DM17710 استانداردها و اولويت هاي موضوعي به روزرساني قوانين تجاري ايران از منظر حقوق تطبيقي/ محسن قجاوند، محمود جلالي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۳۹-‎۷۶۲.
۳۶۰۰۵ DM17711 رفع چالش هاي يارانه انرژي تجديدپذير در سازمان جهاني تجارت با بهره گيري از مقررات اتحاديه اروپا/ محمدجعفر قنبري جهرمي، محمدحسين حميدزاده.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۶۳-‎۷۸۳.
۳۶۰۰۶ DM17712 مطالعه تطبيقي جايگاه و اعتبار پيش بيني هنجاري هاي حقوقي تغييرناپذير در قانون اساسي/ اسدالله ياوري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۸۵-‎۸۱۳.
۳۶۰۰۷ مبنا و تحول نظريه مخاطره آميز بودن گفتگوهاي مقدماتي در اسناد بين المللي و حقوق تطبيقي/ سيدعلي خزائي، محسن محبي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۳، پاييز – زمستان: ص ۷-‎۲۸.
۳۶۰۰۸ توزيع جبران خسارت در وضعيت مسئوليت مشترک بين المللي/ محمدرضا ضيائي بيگدلي، نسرين ترازي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۳، پاييز – زمستان: ص ۲۹-‎۵۰.
۳۶۰۰۹ امکان اعتراض به راي داوري به دليل عدم اعمال عمدي قانون حاکم توسط داور/ مرتضي شهبازي نيا، علي علي دادي ده کهنه.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۳، پاييز – زمستان: ص ۵۱-‎۷۱.
۳۶۰۱۰ اصل حاکميت اراده و محدوديت هاي آن در تحصيل دليل در داوري هاي تجاري و سرمايه گذاري بين المللي/ محمدعلي بهمئي، رضا باستاني نامقي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۳، پاييز – زمستان: ص ۷۳-‎۱۱۰.
۳۶۰۱۱ اوراق بدهي بين المللي دولتي و خلا در نظام حقوق بين الملل/ محمدجعفر قنبري جهرمي، آرزو به پيک.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۳، پاييز – زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۸.
۳۶۰۱۲ حفاظت از محيط زيست در چارچوب کميسيون همکاري نفتا/ محمدحسين رمضاني قوام آبادي، محدثه کوشا.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۳، پاييز – زمستان: ص ۱۳۹-‎۱۷۰.
۳۶۰۱۳ موانع آمره بودن قاعده منع توسل به زور/ محسن عبدالهي، کيوان بهزادي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۳، پاييز – زمستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۸.
۳۶۰۱۴ رهيافت دادگاه هاي داخلي پيرامون تحريم هاي شوراي امنيت در مورد ايران: مطالعه آراي دادگاه هاي سنگاپور، بريتانيا و هلند/ سيامک کرم زاده، عبدالله عابديني.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۳، پاييز – زمستان: ص ۱۹۹-‎۲۳۶.
۳۶۰۱۵ موانع بنيادين فراروي تدوين حقوق بين الملل حاکم بر حملات سايبري/ عليرضا رنجبر، علي گرشاسبي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۳، پاييز – زمستان: ص ۲۳۷-‎۲۶۴.
۳۶۰۱۶ مسئوليت بين المللي دولت کانادا به واسطه نقض مصونيت دولت ايران در نتيجه توقيف حساب هاي بانکي و فروش اموال ايران به منظور اجراي آراي دادگاه هاي امريکا/ وحيد بذار.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۳، پاييز – زمستان: ص ۲۶۵-‎۲۸۲.
۳۶۰۱۷ آزادي درياهاي آزاد در تقابل با اعمال صلاحيت دولت ساحلي با اتکا به پرونده نوراستار در ديوان بين المللي حقوق درياها/ جواد صالحي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۳، پاييز – زمستان: ص ۲۸۳-‎۳۰۸.
۳۶۰۱۸ تعهدات دولت هاي حوضچه هريرود در احداث تاسيسات آبي/ علي مشهدي، نرگس اکبري.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۳، پاييز – زمستان: ص ۳۰۹-‎۳۴۲.
۳۶۰۱۹ امکان سنجي توافق بر سلب صلاحيت بين المللي دادگاه ها در حقوق ايران/ محمد مجد کابري، اعظم انصاري.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۹، سال سي و هفتم، شماره ‎۶۳، پاييز – زمستان: ص ۳۴۳-‎۳۷۱.
۳۶۰۲۰ DM17713 ارزيابي و اعتبار سنجي اخلاقي از مسئوليت هاي قانوني دفتر بودجه کنگره در تعيين بودجه ساليانه در ايالات متحده/ عباس امامي، عسکر جلاليان، سيدحسين صادقي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۷۱-‎۸۶.
۳۶۰۲۱ DM17714 نگاهي اخلاقي ارزشي و حقوقي به مخاطرات هسته اي براي صلح و امنيت جهاني/ علي باقري محمودآبادي، امير مقامي، عليرضا آرش پور.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۸۷-‎۱۱۲.
۳۶۰۲۲ DM17715 مفهوم، مبنا و موقعيت رفتار مجرمانه جرائم عليه اموال و مالکيت/ حسين خوانين زاده، احمد حاجي ده آبادي، علي مزيدي شرف آبادي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۱۳-‎۱۳۳.
۳۶۰۲۳ DM17716 رعايت اصول اخلاقي کاربرد فناوري اطلاعات در پيشگيري وضعي از جرائم ثبتي/ بهروز ساکي، سيدمحمود ميرخليلي، سيدحسين هاشمي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۳۵-‎۱۵۱.
۳۶۰۲۴ DM17717 بررسي و ارزيابي اخلاقي از تعديل قرارداد در حقوق ايران و فقه اماميه/ پوراندخت عزيزي، نجادعلي الماسي، طيب افشارنيا.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۷۳-‎۱۹۲.
۳۶۰۲۵ DM17718 بازخواني وقف شخص حقوقي در جهت توسعه نهادهاي اخلاقي/ کيان فولادي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۲۱۵-‎۲۳۱.
۳۶۰۲۶ DM17719 بررسي فسخ قرارداد در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با اصول قراردادهاي تجاري بين المللي/ معصومه قديريان، مظفر باشکوه، عليرضا لطفي دودران.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎1، پاييز: ص ۲۳۳-‎۲۵۲.
۳۶۰۲۷ DM17720 تحليل فقهي – حقوقي مشتقات ارزي و آثار آن ها/ گودرز افتخار جهرمي، محمدرضا صاحبي پسنديده.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎91، پاييز: ص ۱۱-‎۳۴.
۳۶۰۲۸ DM17721 سرمايه گذاري ثالث در داوري تجاري بين المللي (TPF)/ عباس کريمي، مجيد قرباني زليخائي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎91، پاييز: ص ۳۵-‎۵۹.
۳۶۰۲۹ DM17722 مفهوم سياست حقوقي در رويه قضايي بين المللي/ سيدجمال سيفي، وحيد رضادوست.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎91، پاييز: ص ۶۱-‎۸۰.
۳۶۰۳۰ DM17723 يک جانبه گرايي ايالات متحده و تدابير فراسرزميني و تحريمي آن دولت در تعارض با حقوق بين الملل/ ناصرعلي منصوريان.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎91، پاييز: ص ۸۱-‎۱۰۷.
۳۶۰۳۱ DM17724 نسبت قاضي با ايدئولوژي نظام سياسي/ محمدحسين زارعي، فرشيد مقيميان بروجني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎91، پاييز: ص ۱۰۹-‎۱۳۳.
۳۶۰۳۲ DM17725 مسئوليت دولت ها در پيشگيري از جرم ناپديدسازي اجباري در آراي کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد/ سوگل سودبر، اميرحسين رنجبريان، جاويد رستمي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎91، پاييز: ص ۱۳۵-‎۱۶۰.
۳۶۰۳۳ DM17726 آزادي بيان و تحريک به تبعيض نژادي/ باقر انصاري، سيده مهلا امامي الطريقي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎91، پاييز: ص ۱۶۱-‎۱۸۴.
۳۶۰۳۴ DM17727 تاثير سازمان ملل متحد در توسعه جايگاه حقوقي بين المللي سازمان هاي غيردولتي/ حسن صالح مجد، سيدقاسم زماني، مسعود عليزاده.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎91، پاييز: ص ۱۸۵-‎۲۱۲.
۳۶۰۳۵ DM17728 وتوي رئيس جمهور در حقوق ايالات متحده آمريکا/ جواد تقي زاده، مرتضي نجابت خواه، الياس کلکلي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎91، پاييز: ص ۲۱۳-‎۲۳۶.
۳۶۰۳۶ DM17729 مباني و جلوه هاي تاثير اقتصاد سياسي بر سياست گذاري کيفري در ايالات متحده/ علي غلامي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎91، پاييز: ص ۲۳۷-‎۲۷۶.
۳۶۰۳۷ DM17730 نافرماني مدني در جوامع و نظام هاي حقوقي – سياسي باز و بسته (بررسي نظريه هاي جان رالز و هانا آرنت)/ امير نيک پي، زرين مدني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎91، پاييز: ص ۲۷۷-‎۳۰۱.
۳۶۰۳۸ DM17731 تحليل حقوقي تاثير جنسيت بيمه شده در سن بازنشستگي در پرتو اسناد بين المللي/ نسرين طباطبائي حصاري، هاجر آذري، فاطمه زهرا نادري افوشته.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎91، پاييز: ص ۳۰۳-‎۳۲۹.
۳۶۰۳۹ DM17732 آسيب شناسي تاثير کوويد 19 بر حقوق کودکان و راهکارهاي حمايتي؛ با تاکيد بر کنوانسيون حقوق کودک/ مريم غني زاده بافقي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎91، پاييز: ص ۳۳۱-‎۳۵۰.
۳۶۰۴۰ DM17733 خشونت جنسي عليه زنان در نظام تقنيني ايران و افغانستان؛ از به ستوه آوري جنسي تا تجاوز/ سودابه رضواني، اعظم مهدوي پور، عبدالمتين منيب.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎91، پاييز: ص ۳۵۱-‎۳۷۵.
۳۶۰۴۱ DM17734 ممنوعيت استفاده از سلاح هاي شيميايي در قامت قاعده آمره بين المللي در پرتو گزارش هاي کميسيون حقوق بين الملل درباره قاعده آمره/ اکبر زارع، صابر نياوراني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎91، پاييز: ص ۳۷۷-‎۳۹۹.
۳۶۰۴۲ DM17735 کميسيون اصل نود يا سازمان بازرسي کل کشور؟ مقايسه با نهاد آمبودزمان (نگاهي به ويژگي هاي حداقلي آمبودزمان ها با تاکيد بر آمبودزمان پارلماني انگلستان)/ مسيح بهنيا، اميرحسين صادقي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎91، پاييز: ص ۴۰۱-‎۴۲۸.
۳۶۰۴۳ DM17736 احکام و آثار صحت تاهلي در اعمال حقوقي/ عباس کريمي، محمود زماني.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎2 (پياپي ‎52)، پاييز و زمستان: ص ۲۹۱-‎۳۱۸.
۳۶۰۴۴ DM17737 مشروطه گرايي در جامعه بين المللي/ سيدفضل الله موسوي، حسين خلف رضايي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎2 (پياپي ‎52)، پاييز و زمستان: ص ۳۱۹-‎۳۴۴.
۳۶۰۴۵ DM17738 تضمين موثر و حمايت قضائي از حقوق سياسي شهروندان در ميثاق بين المللي حقوق مدني – سياسي و نظام حقوقي ايران/ توکل حبيب زاده، سيدمحمدحسين پيغمبري.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎2 (پياپي ‎52)، پاييز و زمستان: ص ۳۴۵-‎۳۶۹.
۳۶۰۴۶ DM17739 تبيين جايگاه حقوقي دفاع مربوط به خطر توسعه علم و فناوري از منظر حقوق تطبيقي، به همراه تحليل آن بر مبناي ايده کارايي/ ميلاد مشايخ، حسن باديني، غفور خوئيني.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎2 (پياپي ‎52)، پاييز و زمستان: ص ۳۷۱-‎۳۹۴.
۳۶۰۴۷ DM17740 تحليلي بر مفهوم نهادهاي انقلابي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ ولي رستمي، حسين محمدي احمدآبادي، ميلاد قطبي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎2 (پياپي ‎52)، پاييز و زمستان: ص ۳۹۵-‎۴۱۳.
۳۶۰۴۸ DM17741 تقدم يا تاخر (ادله) استصحاب بر قاعده درا/ حميدرضا زنگي آبادي، احمد حاجي ده آبادي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎2 (پياپي ‎52)، پاييز و زمستان: ص ۴۱۵-‎۴۳۸.
۳۶۰۴۹ DM17742 بررسي چرايي عدم کارايي مجازات هاي سنگين ايران در مبارزه با مواد مخدر/ محمد عارفي مسکوني، علي نجفي توانا، باقر شاملو.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎2 (پياپي ‎52)، پاييز و زمستان: ص ۴۳۹-‎۴۶۰.
۳۶۰۵۰ DM17743 تاثيرپذيري نظام دادرسي کيفري اتهامي از مقامات تعقيب/ طيب عليپور، حسنعلي موذن زادگان، غلامحسن کوشکي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎2 (پياپي ‎52)، پاييز و زمستان: ص ۴۶۱-‎۴۸۲.
۳۶۰۵۱ DM17744 قابليت مطالبه زيان هاي مالي اشخاص در وضعيت زندگي نباتي با مطالعه تطبيقي/ عباس ميرشکاري، فاطمه سادات حسيني.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎2 (پياپي ‎52)، پاييز و زمستان: ص ۴۸۳-‎۵۱۶.
۳۶۰۵۲ DM17745 مواضع فقها در قبال تصويب و اجراي قانون خدمت نظام اجباري (با تاکيد بر مواضع شهيد مدرس و حاج آقا نورالله اصفهاني) (1294-1320ش)/ سيدمحمدهادي راجي، حسين احمدي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎2 (پياپي ‎52)، پاييز و زمستان: ص ۵۱۷-‎۵۳۷.
۳۶۰۵۳ DM17746 سازوکارهاي حمايت حقوقي و قضائي از مالکيت خصوصي در جهت سرمايه گذاري مستقيم خارجي/ منصور اکبري آرائي، رضا نيک خواه سرنقي، سيدمهدي قريشي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎2 (پياپي ‎52)، پاييز و زمستان: ص ۵۳۹-‎۵۵۹.
۳۶۰۵۴ DM17747 نقش تقصير در مسئوليت مدني/ حامد نجفي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎2 (پياپي ‎52)، پاييز و زمستان: ص ۵۶۱-‎۵۸۵.
۳۶۰۵۵ قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت و خروج آمريکا از برجام: از شان نزول ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد تا نزول شان آن/ مسعود صبور، سيدقاسم زماني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۴، زمستان: ص ۷-‎۳۶.
۳۶۰۵۶ بررسي مشروعيت تعليق تعهدات مبتني بر برجام توسط ايران با استفاده از هرمنوتيک تفسير/ آرامش شهبازي، کتايون اشرفي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۴، زمستان: ص ۳۷-‎۵۹.
۳۶۰۵۷ جايگاه اصل مراقبت بايسته در پيشگيري از سوانح هوايي با تاکيد بر سرنگوني هواپيماي مسافري اوکراين (۷۵۲)/ ليلا سلماني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۴، زمستان: ص ۶۱-‎۸۱.
۳۶۰۵۸ امکان سنجي انگاشت فضاي سايبر به عنوان منطقه اي از ميراث مشترک بشريت/ علي مشهدي، احسان شکيب نژاد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۴، زمستان: ص ۸۳-‎۱۰۶.
۳۶۰۵۹ حمايت کيفري از کودکان در مقابل سوء استفاده در فضاي مجازي در قوانين ايران و انگليس و اسناد بين المللي/ هاله حسيني اکبرنژاد، محسن جواهري آراسته.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۴، زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۲.
۳۶۰۶۰ بازخواني مجازات جرايم مرتبط با مواد مخدر و داروهاي روان گردان در نظام حقوقي ايران/ عاطفه عباسي کليماني، مليکا محبوبي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۴، زمستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۷.
۳۶۰۶۱ وضعيت حقوقي فناوري سلول هاي بنيادي؛ تهديدها و چالش هاي اقتصادي/ احمد پورابراهيم.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۴، زمستان: ص ۱۵۹-‎۱۷۷.
۳۶۰۶۲ مباني فقهي – حقوقي و حدود تعهدات صندوق تامين خسارات بدني/ سام سوادکوهي فر، حسن حاج جعفري.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۴، زمستان: ص ۱۷۹-‎۲۱۱.
۳۶۰۶۳ مديريت و توزيع کارآمد ريسک در قراردادهاي نفت و گاز از طريق شروط قراردادي/ محمدمهدي حاجيان، سيده شيدا سليمي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۴، زمستان: ص ۲۱۳-‎۲۴۹.
۳۶۰۶۴ رقابت پذيري خريدهاي دولتي در نظام حقوقي ايران، قانون نمونه آنسيترال و موافقت نامه خريد دولتي/ حميد باقرزاده.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۴، زمستان: ص ۲۵۱-‎۲۷۰.
۳۶۰۶۵ رابطه مالکيت خصوصي بر منابع نفتي در فقه اماميه و حقوق آمريکا/ قاسم خادم رضوي، پوريا راستگو خياوي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۴، زمستان: ص ۲۷۱-‎۲۹۵.
۳۶۰۶۶ مطالعه تطبيقي مکانيسم دادرسي انتخاباتي در انگلستان و اصول بين المللي حاکم بر دادرسي انتخاباتي/ حسين علائي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۴، زمستان: ص ۲۹۷-‎۳۲۴.
۳۶۰۶۷ تاثير گفتمان حقوقي بر کاربرد واژگان در دادگاه مدني بر اساس طبقه بندي روابط مفهومي/ فرنگيس عباس  زاده … [و ديگران].- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۴، زمستان: ص ۳۲۵-‎۳۴۴.
۳۶۰۶۸ بررسي ماهيت، جايگاه و عملکرد مرکز منطقه اي داوري تهران/ محسن حاتمي پور، نصراله ابراهيمي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۴، زمستان: ص ۳۴۵-‎۳۶۸.
۳۶۰۶۹ تروريست هاي جوان يا کودک سربازها؟ کودکان داعشي، حقوق بين الملل و قرباني شدن/ نگارنده کنارد نياموتاتا؛ مترجم سيدصادق موسوي نژاد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۴، زمستان: ص ۳۶۹-‎۴۰۷.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up