تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد 1400

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۷۵۱۳ DM19079 کودک کار سنتي و مدرن در حقوق موضوعه ايران و کنوانسيون بين المللي حقوق کودک/ سيد پدرام خنداني، مهرويه شجاع سنگچولي.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۳۹۹، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۱-‎۲۱.
۳۷۵۱۴ DM19080 سابقه تاريخي حقوق حيوانات در انديشه هاي باستاني و اسلامي/ سيدحسام الدين رفيعي طباطبايي، مطهره السادات رفيعي طباطبايي.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۳۹۹، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۱-‎۱۱.
۳۷۵۱۵ DM19081 محدوديت هاي قانوني اصل حاکميت اراده در قراردادهاي تجاري الکترونيکي/ ليلا طهماسبي، سيدحسام الدين رفيعي طباطبايي.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۳۹۹، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۱-‎۱۹.
۳۷۵۱۶ DM19082 حق حريم خصوصي کودکان در حقوق موضوعه ايران و کنوانسيون حقوق کودک/ مهرويه شجاع سنگچولي.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۳۹۹، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۱-‎۱۶.
۳۷۵۱۷ DM19083 ارتباط اصل بي طرفي دادرس با برخي از اصول دادرسي مدني در حقوق فرانسه/ مرضيه بختياري.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۳۹۹، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۱-‎۲۱.
۳۷۵۱۸ DM19084 بررسي جايگاه ملي کردن و مصادره اموال در حقوق ايران/ فاطمه مسيح زاده.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۳۹۹، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۱-‎۱۶.
۳۷۵۱۹ DM19085 اصول ديپلماسي در سيره پيامبر اکرم (ص)/ حسين حسن پور.- انديشه نوين فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۳-‎۳۱.
۳۷۵۲۰ DM19086 بررسي فقهي حريم ميراث فرهنگي و آثار و بناهاي تاريخي/ فاطمه عرب احمدي.- انديشه نوين فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۳۳-‎۵۵.
۳۷۵۲۱ DM19087 مقاومت در برابر مشروعيت/ اي. ريچارد، جي آر. بريسبين؛ ويراستار علمي ابراهيم ياقوتي.- انديشه نوين فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۵۷-‎۱۰۰.
۳۷۵۲۲ DM19088 يکپارچه سازي قانون و سياست بهداشت و سلامت/ ساندرا آر. لويتسکي؛ ويراستار علمي فاطمه عرب احمدي.- انديشه نوين فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۰۱-‎۱۳۷.
۳۷۵۲۳ DM19089 جايگاه مسجد در پيشبرد اهداف گام دوم انقلاب اسلامي با تکيه بر نظر مقام معظم رهبري/ فاطمه عرب احمدي، حسين حسن پور.- انديشه نوين فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، زمستان: ص ۱۴-‎۳۵.
۳۷۵۲۴ DM19090 عدالت مشارکتي در داوري حقوق اجتماعي/ ساندرا ليبنبرگ؛ ويراستار علمي ابراهيم ياقوتي.- انديشه نوين فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، زمستان: ص ۳۷-‎۸۹.
۳۷۵۲۵ DM19091 آزادي کامل: تعاريف برده داري از منظر بازماندگان معاصر/ آندرا نيکلسون، مين دانگ، زو ترود؛ ويراستار علمي فاطمه عرب احمدي.- انديشه نوين فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، زمستان: ص ۹۱-‎۱۲۶.
۳۷۵۲۶ DM19092 بررسي شيوه هاي جايگزين حل و فصل اختلافات از منظر فقه اماميه/ محمد شيروي خوزاني، منصور درخشنده.- انديشه نوين فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، بهار: ص ۱۵-‎۴۰.
۳۷۵۲۷ DM19093 کشمکش براي دستيابي به حق برخورداري از تحصيلات در معاهده اروپايي حقوق بشر/ نيني واهلسترمي؛ ويراستار علمي فاطمه عرب احمدي.- انديشه نوين فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، بهار: ص ۴۲-‎۶۴.
۳۷۵۲۸ DM19094 برقراري تعادل بين حقوق کودک و حقوق والدين در معاهده مربوط به حقوق کودکان/ آن کوئين نسترد، ويراستار علمي فاطمه عرب احمدي.- انديشه نوين فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎3، بهار: ص ۶۵-‎۹۵.
۳۷۵۲۹ DM19095 اصل آزادي قراردادي و محدوديت هاي آن در قراردادهاي بالادستي نفتي بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)/ سيدنصرالله ابراهيمي، مجتبي عيني.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۱۱-‎۴۸.
۳۷۵۳۰ DM19096 ضرورت ثبت نام دامنه اينترنتي از منظر قوانين ايران و فرانسه با نگاهي به نظرات استاد جعفري لنگرودي در رابطه با اموال/ نسترن ارزانيان، زهرا ايزدي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۵۰-‎۶۵.
۳۷۵۳۱ DM19097 احياي معامله معارض با سند عادي/ محمدمهدي انجم شعاع.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۶۷-‎۸۳.
۳۷۵۳۲ DM19098 فسخ قرارداد اقساطي در کنوانسيون بيع بين المللي کالا و حقوق ايران/ داود اندرز.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۸۵-‎۱۱۸.
۳۷۵۳۳ DM19099 جايگاه ثبت رسمي قرارداد در قانون پيش فروش ساختمان ۱۳۸۹/ فرهاد پروين.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۱۲۰-‎۱۲۷.
۳۷۵۳۴ DM19100 تحليل انتقادي تعريف عقد مرابحه در حقوق بانکي ايران/ مهدي جوهري، ميلاد سلطاني.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۴۳.
۳۷۵۳۵ DM19101 مطالعه تطبيقي نظام حقوقي ايران، کانادا و اتحاديه اروپا در زمينه اخذ ماليات از درآمدهاي حاصل از اموال فکري/ سعيد حبيبا، عليرضا صالحي فر.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۱۴۵-‎۱۶۹.
۳۷۵۳۶ DM19102 کارايي منطق حقوقي در واکاوي ادبي، پديداري منطق ادبي/ محمدحسين ساکت.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۱۷۱-‎۱۸۹.
۳۷۵۳۷ DM19103 سخني در انواع نظام هاي ثبت اختراع؛ با نگاهي به برخي اصول ثبتي/ زهرا شاکري، زهرا بهادري جهرمي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۱۹۱-‎۲۱۲.
۳۷۵۳۸ DM19104 توثيق برات در نظام حقوقي ايران و فرانسه/ مجيد شاملي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۲۱۴-‎۲۳۳.
۳۷۵۳۹ DM19105 ماهيت حقوقي شرکت هاي مدني و تجاري/ امير صادقي نشاط.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۲۳۵-‎۲۴۴.
۳۷۵۴۰ DM19106 تحليل حقوقي ماهيت حاکميتي امور ثبتي و امکان برون سپاري آن به دفاتر اسناد رسمي/ نسرين طباطبائي حصاري.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۲۴۶-‎۲۶۳.
۳۷۵۴۱ DM19107 جايگاه نظم عمومي در معاهدات بين المللي حقوق بشري و نظام حقوقي ايران و اسلام/ تهمينه عدالت جو، زينب عصمتي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۲۶۵-‎۲۸۷.
۳۷۵۴۲ DM19108 مفهوم و قلمرو ناتواني در پرداخت دين (مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا، فقه اماميه و حقوق ايران)/ محمد عيسائي تفرشي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۲۸۹-‎۳۱۰.
۳۷۵۴۳ DM19109 تحليل حقوقي دستکاري بازار اوراق بهادار/ عباس قاسمي حامد، يوسف براري چناري، شهرزاد حدادي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۳۱۲-‎۳۳۷.
۳۷۵۴۴ DM19110 ايقاع منبعي نوين براي تشکيل شرکت: چالش ها و راهبردهاي تئوري شخصيت حقوقي با عضو واحد/ حسين کاويار.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۳۳۹-‎۳۵۴.
۳۷۵۴۵ DM19111 تعهدات مقدم بر تشکيل شرکت هاي تجارتي/ عباس کريمي، مصطفي کوشکي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۳۵۶-‎۳۷۵.
۳۷۵۴۶ DM19112 مطالعه تطبيقي التزام به اعمال يک جانبه در نظام هاي حقوقي اصلي جهان/ سيامک کريمي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۳۷۷-‎۴۰۰.
۳۷۵۴۷ DM19113 حق معنوي در نظام کپي رايت؛ رهيافت نظري/ محمدهادي ميرشمسي، ميلاد حامدي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎1، زمستان: ۴۰۲-‎۴۲۷.
۳۷۵۴۸ DM19114 مکتب تاريخي حقوق/ علي اسلامي پناه.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۱۱-‎۱۹.
۳۷۵۴۹ DM19115 بررسي فقهي حقوقي خشونت در مواجهه با زنان ناشزه/ محمد رسايي، سيدمحمدرضا امام.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۲۱-‎۴۱.
۳۷۵۵۰ DM19116 کميسر کودکان/ تهمورث بشيريه، راضيه آقاخاني.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۴۳-‎۶۵.
۳۷۵۵۱ DM19117 حقوق مالکيت چاه هاي آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصي به حقوق عمومي/ رحيم پيلوار، مريم رجبي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۶۷-‎۹۰.
۳۷۵۵۲ DM19118 ادبيات و حقوق در پرتو مطالعات ميان رشته اي/ امين جعفري، علي مولابيگي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۹۲-‎۱۰۷.
۳۷۵۵۳ DM19119 نقد و بررسي راي وحدت رويه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۰/۲۹/۱۳۹۴ ديوانعالي کشور/ امير خناري نژاد، عبدالوحيد صباغي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۲۴.
۳۷۵۵۴ DM19120 بررسي حفظ شئون قضايي در سند بنگلور و مقررات کيفري ايران/ وجيهه خيرخواه، عليرضا سايباني.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۱۲۶-‎۱۴۳.
۳۷۵۵۵ DM19121 کارکرد فرض قانوني در نظام هاي حقوقي/ رضا شکوهي زاده.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۱۴۵-‎۱۶۴.
۳۷۵۵۶ DM19122 عدالت به عنوان اصلي مستقل؛ پذيرش يا انکار؟/ خديجه شيرواني، عليرضا آبين.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۱۶۶-‎۱۸۵.
۳۷۵۵۷ DM19123 شيوه محاسبه غرامت اعياني مستحدث موخر بر طرح هاي ابلاغي شهري/ زيداله صمدي قوشچي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۱۸۷-‎۱۹۷.
۳۷۵۵۸ DM19124 روشهاي تحليلي حقوق دانان برجسته ايران مقابله روش تحليل حقوقي عدالت محور با روش اصولي/ ناصر عليدوستي شهرکي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۱۹۹-‎۲۱۲.
۳۷۵۵۹ DM19125 رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاه هاي کيفري/ فرشاد رحيمي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۲۱۴-‎۲۳۴.
۳۷۵۶۰ DM19126 روش هاي ارزيابي غرامت ناشي از سلب مالکيت در داوري سرمايه گذاري بين المللي/ محسن محبي، حسن فرج مهرابي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۲۳۶-‎۲۶۳.
۳۷۵۶۱ DM19127 اخلاق حرفه اي قانون گذاري کيفري با تاکيد بر نظام حقوقي ايران/ امير مرادي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۲۶۵-‎۲۹۵.
۳۷۵۶۲ DM19128 بررسي کتاب اصول فلسفي حقوق نوشته استاد جعفري لنگرودي/ فهيمه ملک زاده، سينا واحدزاده.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۲۹۷-‎۳۱۲.
۳۷۵۶۳ DM19129 مولفه هاي نظام سازي حقوقي در منظومه فکري استاد جعفري لنگرودي/ ابراهيم موسي زاده، غلامحسين الهام.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۳۱۴-‎۳۲۶.
۳۷۵۶۴ DM19130 امکان سنجي نظارت و تحليل آراي ديوان عدالت اداري بر شوراهاي محلي/ عبدالرضا برزگر، مژده سادات مولاي زاهدي، محمد اکبري.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۳۲۸-‎۳۴۳.
۳۷۵۶۵ DM19131 مسئوليت کيفري شخص حقوقي در پرتو اصل فردي بودن مجازات/ سيدفاضل نوري.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۳۴۶-‎۳۶۲.
۳۷۵۶۶ DM19132 مزايا و آثار حقوقي الحاق ايران به معاهده برن و پيوست آن مصوب ۱۹۷۱ پاريس/ عليرضا محمدزاده وادقاني، مهدي آني.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۳۶۴-‎۳۸۷.
۳۷۵۶۷ DM19133 عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابليت مطالبه و تعيين ميزان ضرر (مطالعه تطبيقي در حقوق مدني افغانستان و ايران)/ عليرضا ابراهيمي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۱۱-‎۲۵.
۳۷۵۶۸ DM19134 جستاري نقادانه بر تعيين سبب مسئول در بين اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبيقي/ حسن باديني، حسين داودي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۲۷-‎۴۷.
۳۷۵۶۹ DM19135 سکوت قانون و روش شکست آن/ محمدرضا بندرچي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۴۹-‎۶۲.
۳۷۵۷۰ DM19136 تحولات مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري زميني در قوانين موضوعه/ زهرا تيزمهر، محمدرضا شرافت پيما.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۶۴-‎۸۵.
۳۷۵۷۱ DM19137 مقايسه مباني و قواعد روش هاي تفسير قانون مدني در حقوق مدرن و آثار استاد جعفري لنگرودي/ مهدي رشوند بوکاني.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۸۷-‎۱۱۵.
۳۷۵۷۲ DM19138 ماهيت و آثار عقد مرکب از منظر استاد جعفري لنگرودي/ رضا زالي، زهرا اسدي نيا.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۳.
۳۷۵۷۳ DM19139 تعديل قرارداد توسط داور/ حميدرضا علومي يزدي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۷۸.
۳۷۵۷۴ DM19140 اثر ارتباط دعاوي بر گسترش صلاحيت محلي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه/ بديع فتحي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۱۸۰-‎۲۰۰.
۳۷۵۷۵ DM19141 نظام مسئوليت مدني در قانون مدني ايران و فقه اماميه (خلا قانون مدني در زمينه مسئوليت مدني)/ محمود کاظمي، مجيد بنايي اسکويي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۲۰۲-‎۲۲۹.
۳۷۵۷۶ DM19142 اثبات و ياس از اثبات/ مژگان موفقي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۲۳۱-‎۲۶۵.
۳۷۵۷۷ DM19143 مفهوم و ضمانت اجراي اصول دادرسي در آيين دادرسي مدني/ همايون مافي، محمد غميلويي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۲۶۷-‎۲۹۲.
۳۷۵۷۸ DM19144 انديشه هاي استاد جعفري لنگرودي درباره علم در دلايل اثبات/ حسن محسني.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۲۹۴-‎۳۰۸.
۳۷۵۷۹ DM19145 استقلال قرارداد و شرط داوري از موافقت نامه اصلي/ احسان مظفري.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۳۱۰-‎۳۳۱.
۳۷۵۸۰ DM19146 تسامح حقوقي در انديشه استاد جعفري لنگرودي/ عليرضا مظلوم رهني، شهرام عابديني.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۳۳۳-‎۳۴۶.
۳۷۵۸۱ DM19147 شباهت ساختاري ايراد آيين دادرسي و دادخواست ماهوي و ريشه هاي آن در انديشه هاي استاد جعفري لنگرودي/ هادي ملک تبار فيروزجائي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۳۴۸-‎۳۵۹.
۳۷۵۸۲ DM19148 ديباچه اي بر سبک شناسي آثار و انديشه هاي استاد جعفري لنگرودي حقوق دان و اسلام شناس/ اقبال علي ميرزائي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۳۶۱-‎۳۷۷.
۳۷۵۸۳ DM19149 در چه مواردي مي توان ثالث را به دادرسي جلب نمود (تفسيري بر عبارت لازم بداند مذکور در ماده ۱۳۵ قانون آيين دادرسي مدني) اصلاحات تاريخ ۳/۱۸/۹۸/ خيرالله هرمزي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۳۷۹-‎۳۹۵.
۳۷۵۸۴ DM19150 مسئوليت مدني ناشي از خسارات زيست محيطي/ حسين هوشمند فيروزآبادي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۳۹۷-‎۴۲۳.
۳۷۵۸۵ DM19151 آثار حقوقي تغيير جنسيت افراد دوجنسي/ اسداله امامي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۱۱-‎۳۰.
۳۷۵۸۶ DM19152 آثار تلف عين مستاجره بر اماکن تجاري/ احمد بيگي حبيب آبادي، مريم بيگي حبيب آبادي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۳۲-‎۵۹.
۳۷۵۸۷ DM19153 برزخ بين عقد و ايقاع (ماهيت ثالث در اعمال حقوقي)/ اميد توکلي کيا.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۶۱-‎۷۹.
۳۷۵۸۸ DM19154 مسئوليت مدني سبب مجمل در حقوق مدني ايران و فقه اماميه/ محمود جعفري چالشتري، يوسف براري چناري، مجتبي جهانيان.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۸۱-‎۹۹.
۳۷۵۸۹ DM19155 تاملي بر ماهيت تبديل تعهد و مقايسه آن با نهادهاي مشابه در فقه و حقوق/ مجتبي جهانيان، يوسف براري چناري.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۱۰۱-‎۱۱۸.
۳۷۵۹۰ DM19156 مفهوم و چگونگي جبران خسارتهاي گروهي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و فرانسه)/ علي عباس حياتي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۱۲۰-‎۱۳۵.
۳۷۵۹۱ DM19157 تاثير حقوق غربي در قياس با فقه اماميه بر تدوين قانون مدني ايران/ سيدمهدي دادمرزي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۱۷۱-‎۱۸۹.
۳۷۵۹۲ DM19158 وثيقه اموال غير منقول توسط اتباع بيگانه/ عصمت دانش آرا.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۱۹۱-‎۲۰۶.
۳۷۵۹۳ DM19159 تجلي قرآن در مبسوط استاد جعفري لنگرودي/ محمد درويش زاده، رقيه فراهاني.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۲۰۸-‎۲۳۴.
۳۷۵۹۴ DM19160 مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ايران/ عبدالرسول دياني.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۲۳۶-‎۲۶۷.
۳۷۵۹۵ DM19161 کالبدشناسي مفهوم تعهد/ احمد ديلمي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۲۶۹-‎۲۸۵.
۳۷۵۹۶ DM19162 نسبت توسعه فضاي سايبر با تحولات در فهم هاي فقهي-حقوقي در ايران امروز/ حسن رضايي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۲۸۷-‎۳۰۲.
۳۷۵۹۷ DM19163 نگاهي نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه اماميه و قانون مدني/ هادي شعباني کندسري.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۳۰۴-‎۳۲۱.
۳۷۵۹۸ DM19164 تعهد تضاممي/ احسان شمس.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۳۲۳-‎۳۳۹.
۳۷۵۹۹ DM19165 بررسي فقهي و حقوقي نقش ظهور غبن با مطالعه تطبيقي (در آراي قضايي، قوانين کشورهاي خارجي و اسناد بين المللي)/ محسن صفري، آرش بادکوبه هزاوه.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۳۴۱-‎۳۶۰.
۳۷۶۰۰ DM19166 مفهوم، آثار و ارزيابي اصل ابقاي عقود/ محمد عابدي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۳۶۲-‎۳۷۷.
۳۷۶۰۱ DM19167 ماهيت فقهي حقوقي زيان در محيط زيست/ عزيزاله فهيمي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۳۷۹-‎۳۹۶.
۳۷۶۰۲ DM19168 ماهيت تعهد کفيل؛ تعهدي تخييري يا بدلي؟/ خديجه مظفري، عباس ميرشکاري.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۳۹۸-‎۴۱۲.
۳۷۶۰۳ DM19169 مسئوليت بايع در پرداخت خسارت ناشي از مستحق للغير درآمدن مبيع/ سيدعباس موسوي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۴۱۴-‎۴۳۱.
۳۷۶۰۴ DM19170 نهاد ارث و بازتوزيع ثروت: چشم اندازي اسلامي/ رحيم نوبهار.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۴۳۳-‎۴۴۶.
۳۷۶۰۵ DM19171 اماره مالکيت/ رضا ولويون.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۴۴۸-‎۴۹۴.
۳۷۶۰۶ DM19172 فقه اماميه و بانکداري اسلامي/ محمود خادمان.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۱۳۷-‎۱۶۹.
۳۷۶۰۷ DM19173 نمايي از حيات انديشه اي و سبک نگارشي – تفسيري استاد جعفري لنگرودي/ ابوالفضل احمدزاده.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۱-‎۳۷.
۳۷۶۰۸ DM19174 استرداد مبيع در اثر افلاس مشتري در پرتو اصول موازنه/ سيدعبدالمطلب احمدزاده بزاز.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۴۰-‎۵۶.
۳۷۶۰۹ DM19175 ماهيت مهايات با تاکيد بر ديدگاه استاد جعفري لنگرودي/ محسن افتخاري، معصومه وزيري هامانه (يگانه).- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۵۸-‎۶۹.
۳۷۶۱۰ DM19176 بازشناسي ماهيت اجازه در وصيت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوي اجازه پس از رد و دعوي غرر پس از تنفيذ وصيت از سوي ورثه (تبيين موارد مسکوت قانون مدني در وصيت مازاد بر ثلث با تکيه بر نظرات استاد جعفري لنگرودي)/ محمد اميني، سعد قايي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۷۱-‎۹۰.
۳۷۶۱۱ DM19177 ماخذشناسي متون فقهي، اصولي و قواعد فقه اهل سنت در مبسوط/ مسعود انصاري، محمدعلي طاهري.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۹۲-‎۱۰۱.
۳۷۶۱۲ DM19178 درآمدي بر روش شناسي حقوقي استاد جعفري لنگرودي (رويکرد تحليلي-توصيفي)/ عليرضا آبين.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۰۳-‎۱۵۲.
۳۷۶۱۳ DM19179 استاد جعفري لنگرودي و شعائر الاسلام/ احمد باقري، محسن مهديان.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۵۴-‎۱۷۱.
۳۷۶۱۴ DM19180 جهادگر ترمينولوژي نگاري/ سيداحمد حبيب نژاد، علي اميني.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۲.
۳۷۶۱۵ DM19181 تبيين جوهره انديشه استاد جعفري لنگرودي در مقام تعارض اراده باطني و ظاهري در نظام قراردادها/ امين حسنوند.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۹۴-‎۲۰۹.
۳۷۶۱۶ DM19182 روش شناسي استاد جعفري لنگرودي در وجودشناسي اعمال حقوقي/ حسين حمدي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۲۱۱-‎۲۲۸.
۳۷۶۱۷ DM19183 مواجهه با ضعف تمثيل در آثار استاد جعفري لنگرودي/ محمد درويش زاده.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۲۳۰-‎۲۴۸.
۳۷۶۱۸ DM19184 بسترهاي (منابع) اماره قضايي مرور ديدگاه استاد جعفري لنگرودي و آراي محاکم/ رضا شاه حسيني.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۲۵۰-‎۲۷۲.
۳۷۶۱۹ DM19185 پروازي در آسمان کتابهاي مقدمه علم حقوق استادان جعفري لنگرودي و کاتوزيان/ وحيد آگاه، محمدحسين شريف.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۲۷۴-‎۲۸۸.
۳۷۶۲۰ DM19186 عقد در آيينه انديشه استاد جعفري لنگرودي/ علي رضا شريفي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۲۹۰-‎۳۰۳.
۳۷۶۲۱ DM19187 انديشه هاي نو در تئوري موازنه و مقايسه آن با برخي از نظريه هاي فرانسوي/ سيدحسين صفايي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۳۰۵-‎۳۴۶.
۳۷۶۲۲ DM19188 عقد صلح و نسبت آن با ماده ۱۰ ق.م. از ديدگاه استاد جعفري لنگرودي/ سيدمحمدصادق طباطبايي، محمد اميني.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۳۴۸-‎۳۶۸.
۳۷۶۲۳ DM19189 ابزارهاي ماهيت شناسي و تاثير آنها در پذيرش ماهيت ايقاعي وصيت تمليکي، وقف و هبه (بررسي آرا و انديشه هاي استاد جعفري لنگرودي)/ هيوا عبدالکريمي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۳۷۰-‎۳۹۴.
۳۷۶۲۴ DM19190 نگاهي به بازتنظيم اجماع در رساله اجماعيه استاد جعفري لنگرودي/ مصطفي محمدپور مطلق، محمدجواد درويش زاده.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۳۹۶-‎۴۱۵.
۳۷۶۲۵ DM19191 شرط تباني/ بنائي از منظر فقهي، حقوقي با تاکيد بر ديدگاه استاد جعفري لنگرودي/ خسرو شيرزادي، عليرضا مظلوم رهني، حميد داودپور.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۴۱۷-‎۴۳۷.
۳۷۶۲۶ DM19192 تبيين و تحليل دلائل عقد يا ايقاع بودن وصيت تمليکي در فقه و حقوق با محوريت نظر استاد جعفري لنگرودي/ فهيمه ملک زاده، محمدعلي انصاري چمرودي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۴۳۹-‎۴۵۴.
۳۷۶۲۷ DM19193 ضرورت سازماندهي چالش هاي حقوقي در پساکرونا/ سيدحسين صفايي، محمد درويش زاده.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، بهار: ص ۷-‎۹.
۳۷۶۲۸ DM19194 مفهوم مسئوليت مدني/ ايرج بابايي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، بهار: ص ۱۱-‎۲۷.
۳۷۶۲۹ DM19195 مباني و اصول جبران خسارت بدني در حوادث هسته اي؛ با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه و کنوانسيون هاي بين المللي/ محمدهادي جواهرکلام.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، بهار: ص ۳۰-‎۷۴.
۳۷۶۳۰ DM19196 حق جزء مولف عدالت/ محمد راسخ.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، بهار: ص ۷۷-‎۹۸.
۳۷۶۳۱ DM19197 جستاري درباره جنبه هاي خاص حقوقي افزايش سرمايه ناشي از ادغام ساده بانک ها/ مجيد قرباني لاچواني، جمشيد قرباني لاچوان، زهرا قرباني لاچوان.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، بهار: ص ۱۰۱-‎۱۲۴.
۳۷۶۳۲ DM19198 اعتبار خيار طلبکار ميت در فقه اماميه و حقوق موضوعه/ عباس کريمي، محمد نصيري.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، بهار: ص ۱۲۸-‎۱۵۲.
۳۷۶۳۳ DM19199 شدت زيان زيست محيطي قابل مطالبه در حقوق فرانسه و چالش هاي مفهوم آلودگي محيط زيست در حقوق ايران/ حسن محسني.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، بهار: ص ۱۵۵-‎۱۸۱.
۳۷۶۳۴ DM19200 تاثير قواعد انتظامي در تعيين حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادي/ رسول بهرامپوري.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎7، تابستان: ص ۷-‎۳۳.
۳۷۶۳۵ DM19201 آيين دادرسي هيات حل اختلاف ثبت احوال/ اميد توکلي کيا.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎7، تابستان: ص ۳۶-‎۷۱.
۳۷۶۳۶ DM19202 داوري در آثار استاد جعفري لنگرودي/ عبدالله خدابخشي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎7، تابستان: ص ۷۴-‎۹۲.
۳۷۶۳۷ DM19203 اشتباه يک طرفه و بررسي کارآيي آن در حقوق ايران و انگليس/ رضا خودکار، پرويز رحمتي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎7، تابستان: ص ۹۵-‎۱۲۴.
۳۷۶۳۸ DM19204 مطالعه تطبيقي کاربرد حسن نيت در فرآيند تفسير موافقت نامه ها نزد ارکان حل اختلاف سازمان تجارت جهاني/ سيامک کريمي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎7، تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۵۴.
۳۷۶۳۹ DM19205 تضمين هاي حقوق شهروندي متهمان جرايم تروريستي در مرحله تحقيقات؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، انگلستان و مصر/ محسن کهنداني، بهزاد رضوي فرد.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎7، تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۸۵.
۳۷۶۴۰ DM19206 از شاخه هاي قديم تا شاخه هاي عظيم در دانش حقوق/ سيدحسين صفايي، محمد درويش زاده.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎8، پاييز: ص ۷-‎۱۴.
۳۷۶۴۱ DM19207 نقدي بر ماده ۱۲۱۶ قانون مدني و پيشنهاد نظريه مسئوليت منصفانه در مورد صغار و مجانين (مطالعه تطبيقي)/ عليرضا آبين.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎8، پاييز: ص ۱۵-‎۵۰.
۳۷۶۴۲ DM19208 معيار ارزيابي خسارت هاي بدني: نظام ارزيابي مقطوع يا موردي؛ مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام، ايران، فرانسه و انگلستان/ محمدهادي جواهرکلام.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎8، پاييز: ص ۵۴-‎۹۰.
۳۷۶۴۳ DM19209 تخصيص ريسک در قراردادهاي مشارکت عمومي و خصوصي/ محسن عليجاني، لعيا جنيدي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎8، پاييز: ص ۹۳-‎۱۱۶.
۳۷۶۴۴ DM19210 واکنش کيفري به قتل عمد در تمدن بين النهرين/ حميد عليزاده.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎8، پاييز: ص ۱۱۹-‎۱۴۲.
۳۷۶۴۵ DM19211 نظارت فراگير بر بازار پول با خرق حجاب شخصيت حقوقي: محدود يا سلب کردن حقوق سهامدار موثر/ مجيد قرباني لاچواني، زهرا قرباني لاچوان، جمشيد قرباني لاچوان.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎8، پاييز: ص ۱۴۵-‎۱۷۱.
۳۷۶۴۶ DM19212 وضعيت حقوقي انتقال اعتبارات اسنادي تجاري و تضميني؛ مطالعه تطبيقي نظام حقوقي ايران، امريکا و اسناد حقوقي بين المللي/ محمدجواد معنوي عطار.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎8، پاييز: ص ۱۷۵-‎۲۰۴.
۳۷۶۴۷ DM19213 ساز و کار کشف دليل در حقوق تطبيقي و حقوق بين الملل/ ناصرعلي منصوريان.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎8، پاييز: ص ۲۰۷-‎۲۲۸.
۳۷۶۴۸ DM19214 ترک فعل هاي خسارت بار در ابتکار قانون و مقررات نويسي/ سيدحسين صفايي، محمد درويش زاده.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎۹، زمستان: ص ۷-‎۱۱.
۳۷۶۴۹ DM19215 واکاوي ديدگاه هاي خاص علامه کاشف الغطاء در احوال شخصيه با رويکرد تطبيقي اقليت هاي ديني ايراني/ اميد توکلي کيا.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎۹، زمستان: ص ۱۲-‎۴۳.
۳۷۶۵۰ DM19216 نقش اصل عموم در تفسير قراردادها/ علي اکبر فرحزادي، جواد شمسي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎۹، زمستان: ص ۴۶-‎۷۱.
۳۷۶۵۱ DM19217 اضطراب معرفتي به مثابه اصل بنيادين زندگي اجتماعي/ محمدرضا دانش شهرکي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎۹، زمستان: ص ۷۴-‎۱۰۶.
۳۷۶۵۲ DM19218 مقايسه سوگند جزايي با ساير ادله اثبات جرائم/ عادل ساريجاني، رقيه ماستري فراهاني.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎۹، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۴۷.
۳۷۶۵۳ DM19219 تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکيه بر بنيادهاي فقه اسلامي/ علي کشاورز … [و ديگران].- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎۹، زمستان: ص ۱۵۰-‎۱۷۵.
۳۷۶۵۴ DM19220 سازمان ثبت اسناد و املاک و رابطه آن با استقلال قوه قضاييه/ نوربخش رياحي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎۹، زمستان: ص ۱۷۸-‎۲۰۸.
۳۷۶۵۵ DM19221 ارزيابي نقش شرکت هاي کارگزاري در مبارزه با پول شويي و ارائه توصيه هاي سياستي/ محمد هرمزي، غلامعلي ميرزايي منفرد.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎۹، زمستان: ص ۲۱۱-‎۲۴۲.
۳۷۶۵۶ DM19222 مسئله توارث در فرزندخواندگي در حقوق انگليس و امريکا با نگاهي به حقوق ايران/ زهره افشار قوچاني.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۷-‎۳۶.
۳۷۶۵۷ DM19223 ثبت ولادت از ديدگاه فقهي با رويکرد تطبيقي کشورهاي اسلامي/ اميد توکلي کيا.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۳۹-‎۶۶.
۳۷۶۵۸ DM19224 وصف خود به خود تصفيه شوندگي در گستره اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي بانکي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و رويه تجاري بين المللي)/ مجيد حسين زاده، مجتبي محمدي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۶۹-‎۹۴.
۳۷۶۵۹ DM19225 هاردشيپ در کنوانسيون بيع بين المللي کالا – بررسي تطبيقي تفاسير جديد/ عصمت گلشني، منصور اميني، سيدمهدي حسيني مدرس.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۹۷-‎۱۲۷.
۳۷۶۶۰ DM19226 حقوق را جدي بگيريم (جاي خالي قانون مديريت تعارض منافع در انتخابات رياست جمهوري سيزدهم)/ سيدمصطفي محقق داماد، محمد درويش زاده.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۱۳۰-‎۱۵۶.
۳۷۶۶۱ DM19227 تحليل دو راي درباره زيان معنوي ناشي از نقض تعهدات قراردادي/ عباس ميرشکاري، محمد ارضي.- دانشنامه هاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۱۶۰-‎۱۸۴.
۳۷۶۶۲ DM19228 شيوه انتزاعي محاسبه خسارات در کنوانسيون بيع بين المللي کالا با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران/ علي آقاياري … [و ديگران].- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۲۴.
۳۷۶۶۳ DM19229 ارزيابي نهادهاي پسادادرسي کيفري از منظر مکتب تحليل اقتصادي حقوق/ حسين آقايي جنت مکان.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۲۵-‎۴۵.
۳۷۶۶۴ DM19230 کفايت رضايت باطني مالک در نفوذ معامله به مال غير/ محمدباقر پارساپور.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۴۷-‎۶۶.
۳۷۶۶۵ DM19231 بررسي تطبيقي دگرگوني شرکت ها و تداوم مسئوليت کيفري/ خداداد خدادادي دشتکي، رضا صفيان بلداجي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۶۷-‎۹۴.
۳۷۶۶۶ DM19232 تاملي بر ده برداشت از جايگاه قوه مقننه در انديشه خبرگان قانون اساسي ۱۳۵۸/ علي دارايي، علي مشهدي، صديقه قارلقي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۹۵-‎۱۲۴.
۳۷۶۶۷ DM19233 جريان قاعده نفي ظلم در فقه عدلي مسلک/ محمد سلطاني رناني.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۹.
۳۷۶۶۸ DM19234 رويکردها و ضوابط حاکم بر تفسير موافقت نامه داوري داخلي و بين المللي/ ابراهيم شعاريان، ساناز نيک زمان اصل.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۱۵۱-‎۱۸۸.
۳۷۶۶۹ DM19235 نماينده دولت در رسيدگي هاي ديوان بين المللي دادگستري؛ از مقام صالح براي اعلام تعهد تا اقدامات خارج از اختيار/ سيامک کريمي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۶.
۳۷۶۷۰ DM19236 جبران خسارت مالي محروميت از کار در توقيف و حبس غيرقانوني و اشتباهي از ديدگاه فقه اماميه/ راضيه محب پور حقيقي، سيدمحمدهاشم پورمولا.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۲۱۷-‎۲۴۶.
۳۷۶۷۱ DM19237 رويکرد سازمان همکاري اسلامي؛ از روي گرداني تا توجه به حقوق بشر/ سيدحسن موسوي اصل، سيداحمد طباطبائي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۲۴۷-‎۲۷۱.
۳۷۶۷۲ DM19238 اقسام شهادت بر شهادت، رهيافتي بر ضوابط صحيح تحمل و اداي آن، در نظام حقوقي ايران با رويکردي بر فقه اماميه/ سيدمهدي ميرداداشي کاري، عليرضا عسگري، علي کشاورز.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۲۷۳-‎۲۹۷.
۳۷۶۷۳ DM19239 مطالعه تطبيقي حمايت از مصرف کننده بعدي در حقوق ايران و ترکيه/ سيداحد يوزباشي، يوسف مولايي، عادل عباسي.- مطالعات حقوقي معاصر. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۲۹۹-‎۳۲۵.
۳۷۶۷۴ DM19240 تاملي بر استثنائات مسئوليت مدني دولت در نظام حقوقي ايران/ محمد امامي، سيدمجتبي واعظي، مريم رستمي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎6، بهار: ص ۱۱-‎۳۴.
۳۷۶۷۵ DM19241 استقلال دادرسي اداري؛ رسيدگي هم زمان در مرجع قضايي و اداري/ عباس زراعت، محدثه زراعت.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎6، بهار: ص ۳۵-‎۶۰.
۳۷۶۷۶ DM19242 اصول حقوقي حاکم بر قراردادهاي مشارکت در حقوق اداري ايران/ پژمان محمدي، غلامحسن مزارعي، مسعود آرايي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎6، بهار: ص ۶۱-‎۸۴.
۳۷۶۷۷ DM19243 تحليل فقهي حقوقي مسئوليت مدني دولت نسبت به اعمال زيان بار حاکميتي در قبال شهروندان/ احسان ساماني، سيدحسن وحدتي شبيري.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎6، بهار: ص ۸۵-‎۱۰۸.
۳۷۶۷۸ DM19244 نظارت اداري بر اعمال حکومت؛ موردپژوهي نظارت بر رفتار حرفه اي نمايندگان پارلمان/ علي بياتي، محمود ارونتن.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎6، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۳۸.
۳۷۶۷۹ DM19245 هنر خودتنظيمي در حقوق عمومي؛ با تاملي بر نظام تقنيني جمهوري اسلامي/ محمود شاطريان، جواد يحيي زاده.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎6، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۶۰.
۳۷۶۸۰ DM19246 استناد به اصول حقوقي در آراي ديوان عدالت اداري/ مسلم آقايي طوق، سجاد مرداني.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎6، بهار: ص ۱۶۱-‎۱۸۶.
۳۷۶۸۱ DM19247 مطالعه تطبيقي روش هاي برگزاري مناقصات در قانون برگزاري مناقصات ايران و قانون نمونه تدارکات دولتي ۲۰۱۴ آنسيترال/ داود حسين زاده عربي، بيژن عباسي، حسن خسروي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎7، تابستان: ص ۱۱-‎۳۸.
۳۷۶۸۲ DM19248 نظام حقوقي حاکم بر پيمان هاي دولتي در ايران در پرتو اصول حکمراني مطلوب/ ميترا اسماعيلي، منوچهر توسلي نائيني، علي رادان جبلي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎7، تابستان: ص ۳۹-‎۵۷.
۳۷۶۸۳ DM19249 مساله اسب ترواي حاکميت قانون؛ کنترل پذيري قضايي صلاحيت هاي اختياري در انگلستان با نگاهي به حقوق ايران/ علي مشهدي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎7، تابستان: ص ۵۹-‎۸۱.
۳۷۶۸۴ DM19250 تاملي بر مفهوم و مصاديق سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري در رويه شعب ديوان عدالت اداري/ حامد نيکونهاد، حديث کلوندي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎7، تابستان: ص ۸۳-‎۱۱۱.
۳۷۶۸۵ DM19251 تحول ساختار دولت-کشور در ايران در پرتو پيدايش مناطق آزاد تجاري-صنعتي/ حسين آئينه نگيني، محمدامين ابريشمي راد.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎7، تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۶.
۳۷۶۸۶ DM19252 ضابطه مندي صلاحيت تفسيري در پرتو اصول حقوقي با نگاهي تطبيقي به رويه مراجع نظارت قضايي بر اداره در ايران و امريکا/ محمد حسنوند، سيدوحيد خلخالي، مهدي حسنوند.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎7، تابستان: ص ۱۳۷-‎۱۶۲.
۳۷۶۸۷ DM19253 حفاظت از ميراث فرهنگي غير منقول از منظر اصول و نهادهاي موثر؛ مطالعه تطبيقي حقوق انگليس و ايران/ فروغ حيدري شولي، محمد جلالي، ژانت اليزابت بلک.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎7، تابستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۹.
۳۷۶۸۸ DM19254 آثار فراحقوقي صلاحيت هاي هدايتي ارشادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر هنرمندان و آثار فرهنگي هنري/ وحيد آگاه.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎7، تابستان: ص ۱۹۱-‎۲۱۶.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up