تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر 99

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۵۵۴۷ کنترل خشونت هاي زيست محيطي از ديدگاه نظريه بازدارندگي کيفر/ مهدي صبوري پور، امين حاجي وند.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۳، پاييز: ص ۷-‎۲۸.
۳۵۵۴۸ بررسي صلاحيت رسيدگي به بزه قاچاق ارز در حقوق ايران/ مرتضي ثروتي بي نياز، فريدون جعفري.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۳، پاييز: ص ۲۹-‎۴۳.
۳۵۵۴۹ شرايط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم کيفري/ پرويز ناصري، مهران مستي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۳، پاييز: ص ۴۵-‎۶۹.
۳۵۵۵۰ بازکاوي عنصر رواني در جرايم با مسئوليت مطلق با تاکيد بر جرايم عليه محيط زيست/ رضا احدي، محمدباقر رستگار مهجن آبادي، حسن طغرانگار.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۳، پاييز: ص ۷۱-‎۹۹.
۳۵۵۵۱ تحليل کارايي پروتکل آمادگي، واکنش و همکاري منطقه اي در مبارزه با سوانح آلودگي نفتي (پروتکل آکتائو) در حفظ محيط زيست درياي خزر از آلودگي هاي نفتي/ مونا آقاسيد جعفرکشفي، مهناز زاويه شام اسبي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۳، پاييز: ص ۱۰۱-‎۱۲۴.
۳۵۵۵۲ مطالعه تطبيقي معاونت در جرم در حقوق کيفري ايران، آمريکا و اسکاتلند/ محمدحسن حسني، حميد عليزاده.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۳، پاييز: ص ۱۲۵-‎۱۵۶.
۳۵۵۵۳ صلاحيت دادگاه هاي انگلستان در رسيدگي به جرم ارتشاء تجاري/ علي اکبر خداياري نژاد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۳، پاييز: ص ۱۵۷-‎۱۷۹.
۳۵۵۵۴ آلودگي زيست محيطي از طريق انتشار مواد هسته اي: راهبرد کيفري ايران و ايالات متحده آمريکا/ سيدمصطفي مشکات … [و ديگران].- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۳، پاييز: ص ۱۸۱-‎۲۰۶.
۳۵۵۵۵ مسئوليت دولت ها و شرکت هاي نظامي – امنيتي خصوصي (PMSC) بر مبناي سند مونترو/ محمدعلي مصطفوي، مجتبي انصاريان.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۳، پاييز: ص ۲۰۷-‎۲۳۵.
۳۵۵۵۶ امکان ورود ثالث در داوري بر اساس سير قواعد آنسيترال و قانون داوري تجاري بين المللي ايران و تاثير آن بر خصوصي و محرمانه بودن داوري/ ائلناز عالي پسند.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۳، پاييز: ص ۲۳۷-‎۲۶۶.
۳۵۵۵۷ تضمين مالکيت در تحولات نظامات ثبتي با مطالعه تطبيقي نظام ثبتي اسکاتلند، انگلستان، ايالات متحده و ايران/ حسين صادقي، مهدي ناصر.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۳، پاييز: ص ۲۶۷-‎۲۹۶.
۳۵۵۵۸ بررسي فقهي – حقوقي حکم غيابي/ مهران لطفي فروشاني، پرويز باقري.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۳، پاييز: ص ۲۹۷-‎۳۱۵.
۳۵۵۵۹ کاوشي انتقادي در نظريه حق بنياد در باب توجيه دفاع مشروع منجر به قتل/ مهرداد ره نورد واقف، محمدرضا نظري نژاد کياشي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۳، پاييز: ص ۳۱۷-‎۳۴۸.
۳۵۵۶۰ استرداد مجرمين در روابط ايران و ترکيه (چالش ها و راهکارها)/ اردشير فرخ زاد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۳، پاييز: ص ۳۴۹-‎۳۷۲.
۳۵۵۶۱ فرسايش حقوق مالکيت فکري/ نگارنده ژرژ بونه؛ مترجمين عليرضا محمدزاده وادقاني، عميد صالحي راد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۹، سال نوزدهم، شماره ‎۴۳، پاييز: ص ۳۷۳-‎۳۹۱.
۳۵۵۶۲ تابعيت طفل متولد از روش هاي نوين باروري در حقوق ايران/ محمدحسن صادقي مقدم، سيدرضا اميري سرارودي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۶، تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۱۴.
۳۵۵۶۳ ظاهر متهم در مراحل رسيدگي کيفري؛ تقابل رويه با اصول/ نسرين مهرا، غلامرضا قلي پور.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۶، تابستان: ص ۲۱۵-‎۲۴۲.
۳۵۵۶۴ ترتيب اجراي کيفرهاي متعدد در فرض اجتماع در حقوق جزاي ايران/ رحيم نوبهار، ايرج خليل زاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۶، تابستان: ص ۲۴۳-‎۲۵۷.
۳۵۵۶۵ زمان اخذ مجوز ارجاع به داوري موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسي در پرتو آراي قضايي/ اسدالله ياوري، يوسف باقري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎10۶، تابستان: ص ۲۵۹-‎۲۷۶.
۳۵۵۶۶ موجبات قصاص عضو و نوآوري هاي قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎1۴0، خرداد و تير: ص ۳-‎۱۳.
۳۵۵۶۷ جنبه هاي مهم قائم مقام تجارتي در قانون تجارت و لايحه جديد/ اسماعيل بخشي زاده.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎1۴0، خرداد و تير: ص ۱۴-‎۲۴.
۳۵۵۶۸ قواعد شکلي مطالبه ديه از صندوق تامين خسارت هاي بدني و بيت المال – قسمت نخست/ مهوش اسحاقي، حامد اسحاقي.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎1۴0، خرداد و تير: ص ۲۵-‎۳۰.
۳۵۵۶۹ جايگاه توبه در حدود و تعزيرات/ سيدهاشم هاشمي.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎1۴0، خرداد و تير: ص ۳۱-‎۳۹.
۳۵۵۷۰ جستاري در قانون تشکيل هيئت هاي انضباطي و دستورالعمل اجرايي آن – قسمت نخست/ عبدالکريم کارمزدي.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎1۴0، خرداد و تير: ص ۴۰-‎۵۰.
۳۵۵۷۱ DM17306 مباني اخلاقي، فقهي و حقوقي الگوي مواجهه ملي با بيماري هاي همه گير با تاکيد بر کرونا/ محمود حکمت نيا.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎64، بهار: ص ۷-‎۵۰.
۳۵۵۷۲ DM17307 ارزيابي حقوقي تحريم هاي آمريکا عليه ايران در همه گيري جهاني کويد ۱۹/ امير مقامي، علي اکبر جعفري ندوشن.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎64، بهار: ص ۵۱-‎۷۶.
۳۵۵۷۳ DM17308 امکان سنجي رفع مسئوليت مدني ناقلان بيماري هاي همه گير در پرتو قاعده تحذير/ حسين هوشمند فيروزآبادي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎64، بهار: ص ۷۷-‎۱۱۰.
۳۵۵۷۴ DM17309 از بحران کرونا تا بحران سياست جنايي/ محمدعلي حاجي ده آبادي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎64، بهار: ص ۱۱۱-‎۱۳۳.
۳۵۵۷۵ DM17310 مطالعه تطبيقي تاثير کرونا ويروس (کوويد 19) بر تعهدات/ جليل قنواتي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎64، بهار: ص ۱-‎۴۶.
۳۵۵۷۶ DM17311 مطالعه تطبيقي پيشگيري از ورشکستگي شرکت تجاري در بحران عمومي/ سيدعباس سيدي آراني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎64، بهار: ص ۱۱۱-‎۱۳۴.
۳۵۵۷۷ DM17312 ابعاد فقهي و حقوقي بيماري هاي واگير خطرناک و سريع الانتشار از منظر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل/ احمد احساني فر.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎64، بهار: ص ۱۴۳-‎۱۷۴.
۳۵۵۷۸ DM17313 آثار بيماري هاي واگيردار در حقوق زناشويي/ فرج الله هدايت نيا.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎64، بهار: ص ۱-‎۲۳.
۳۵۵۷۹ DM17314 نظام مداخلات حمايتي دولت از گروه هاي آسيب پذير در وضعيت هاي بحراني و اضطراري/ سيداحمد حبيب نژاد، زهرا عامري.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎64، بهار: ص ۱۸۱-‎۲۰۶.
۳۵۵۸۰ DM17315 تاملي بر ابعاد حقوقي و سياستي لوايح قضايي/ محمدقاسم تنگستاني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎109، بهار: ص ۱-‎۲۱.
۳۵۵۸۱ DM17316 بررسي و نقد رويه قضايي در خصوص دعوي مطالبه خسارت تاخير تاديه ارزي/ محمدرضا باقري، جعفر جمالي، محمود خادمان.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎109، بهار: ص ۲۳-‎۵۴.
۳۵۵۸۲ DM17317 مفهوم اصل دسترسي ارزان به دادگستري و جلوه هاي آن/ بهنام حبيبي درگاه.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎109، بهار: ص ۵۵-‎۷۷.
۳۵۵۸۳ DM17318 توسعه صلاحيت نسبي ناشي از ارتباط دعاوي در ايران و فرانسه با نگاهي به رويه قضايي/ مهدي حسن زاده، بديع فتحي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎109، بهار: ص ۷۹-‎۹۹.
۳۵۵۸۴ DM17319 مرجع صالح و نحوه رسيدگي به شکايت از دستور اجراي اسناد لازم الاجرا و عمليات اجرايي ثبت/ رضا دريائي، مصطفي کربلائي آقازاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎109، بهار: ص ۱۰۱-‎۱۲۳.
۳۵۵۸۵ DM17320 تعيين قانون حاکم بر دعاوي حقوقي نقض حق مولف در فضاي مجازي/ مينا کاوياني، نجادعلي الماسي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎109، بهار: ص ۱۲۵-‎۱۴۰.
۳۵۵۸۶ DM17321 تاملي نوين بر ماهيت تعليق اراده با رويکرد به چالش هاي عملي/ عظيم کوچکي پهنه کلايي، حکمت اله عسکري، محمدحسين انصاري حقيقي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎109، بهار: ص ۱۴۱-‎۱۷۰.
۳۵۵۸۷ DM17322 کيفيات مشدده جرم و بررسي لزوم قصد نسبت به تحقق آن/ سيدعليرضا ميرکمالي، مصطفي عبدالهي نيسياني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎109، بهار: ص ۱۷۱-‎۱۹۰.
۳۵۵۸۸ DM17323 بررسي قرارداد واگذاري اختراع/ رسول مظاهري کوهانستاني، شبنم ناصري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎109، بهار: ص ۱۹۱-‎۲۲۶.
۳۵۵۸۹ DM17324 رسانه اي کردن هويت متهم در فرايند تحقيقات مقدماتي؛ فرصت ها و چالش ها/ عبدالرضا جوان جعفري، محمد نوروزي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎109، بهار: ص ۲۲۷-‎۲۵۰.
۳۵۵۹۰ DM17325 عذرخواهي به عنوان يکي از شيوه هاي جبران خسارت معنوي در مسئوليت مدني/ منصور اکبري آرائي، رضا نيک خواه سرنقي، سيامک جعفرزاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎109، بهار: ص ۲۵۱-‎۲۷۰.
۳۵۵۹۱ DM17326 راهکارهاي پيشگيري و مديريت تعارض منافع در نظام قضايي با رويکرد تطبيقي/ حسن وکيليان، داور درخشان.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎109، بهار: ص ۲۷۱-‎۲۹۱.
۳۵۵۹۲ DM17327 پيشگيري از فساد مالي در پرتو نظارت بر اموال و دارايي کارگزاران عمومي/ حجت نجارزاده اهري … [و ديگران].- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎110، تابستان: ص ۱-‎۲۶.
۳۵۵۹۳ DM17328 الگوهاي عقد اماني؛ حصر يا عدم حصر (تحليل و تفسيري نوين از ماده ۶۳۱ قانون مدني)/ محسن اسماعيلي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎110، تابستان: ص ۲۷-‎۴۳.
۳۵۵۹۴ DM17329 مطالعه تطبيقي کاربست آيين دادرسي سبز در محاکم ايران و مالزي/ پرويز باقري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎110، تابستان: ص ۴۵-‎۶۶.
۳۵۵۹۵ DM17330 مجازي شدن بزهکاري يقه سفيدي در پرتو ارزهاي مجازي/ باقر شاملو، عارف خليلي پاجي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎110، تابستان: ص ۶۷-‎۹۹.
۳۵۵۹۶ DM17331 کيفرشناسي تشهير و امکان سنجي نشر تصوير، حکم محکوميت و رسواسازي قضات متخلف/ جعفر رشادتي، علي رضايي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎110، تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۲.
۳۵۵۹۷ DM17332 چالش هاي نظام حقوقي ايران در نقض داده هاي شخصي و حريم خصوصي در فضاي سايبر/ ليلا رييسي دزکي، فلور قاسم زاده لياسي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎110، تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۶.
۳۵۵۹۸ DM17333 نظم عمومي و داوري پذيري دعاوي مالکيت فکري/ سعيد حبيبا، زهرا شوشتري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎110، تابستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۵.
۳۵۵۹۹ DM17334 اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بين الملل خصوصي و تاثير آن در شناسايي و اجراي آراء خارجي/ مجيد غمامي، علي اصغر صانعيان.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎110، تابستان: ص ۱۶۷-‎۱۸۸.
۳۵۶۰۰ DM17335 جبران خسارت بزه ديده مدعي تجاوز جنسي پس از تبرئه متهم در حقوق ايران/ محمود اسپانلو، کيومرث کلانتري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎110، تابستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۷.
۳۵۶۰۱ DM17336 تزاحم حق اشخاص مشهور با آزادي بيان در نظام هاي حقوقي آمريکا، فرانسه، آلمان و ايران/ عباس ميرشکاري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎110، تابستان: ص ۲۱۹-‎۲۴۷.
۳۵۶۰۲ DM17337 پاسخ هاي اجتماعي به بزهکاري اطفال و نوجوانان در حقوق ايران و انگلستان/ حسنعلي موذن زادگان، قدرت اله ميرفردي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎110، تابستان: ص ۲۴۹-‎۲۷۷.
۳۵۶۰۳ DM17338 نقدي بر سير تکوين حقوق خانواده ايران در دوران معاصر/ عبدالهادي وحيدي فردوسي، زکيه نعيمي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎110، تابستان: ص ۲۷۹-‎۳۰۲.
۳۵۶۰۴ DM17339 بررسي حقوقي اصل مشارکت در بيمه مضاعف (با تاکيد بر حقوق انگلستان)/ زهرا بختياري … [و ديگران].- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۳۰.
۳۵۶۰۵ DM17340 بررسي خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئوليت مدني در حقوق کامن لا و ايران/ اسماعيل نعمت اللهي، مريم سادات سيدعلي روته.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۱-‎۵۵.
۳۵۶۰۶ DM17341 اسباب سقوط تعهدات در پرتو رويکرد فرماليسم حقوقي/ حسن برجي، عباس قاسمي حامد.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۵۷-‎۸۱.
۳۵۶۰۷ DM17342 حقوق مالکيت ادبي و هنري در دنياي مجازي زندگي دوم/ مصطفي بختياروند، بهشته ميکانيکي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۸۳-‎۱۰۰.
۳۵۶۰۸ DM17343 مباني استرداد مبتني بر خطا در کامن لا و حقوق ايران/ محمدصادق رمضاني ماهونکي، اعظم انصاري، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۱.
۳۵۶۰۹ DM17344 چالش هاي صدور سند مالکيت المثني با توجه به استفاده از فناوري هاي رايانه اي (تحليلي بر ماده 120 آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاک)/ محمدرسول آهنگران، سيدمحسن رضوي اصل.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۳.
۳۵۶۱۰ DM17345 تحليل قرارداد داوري با تکيه بر قواعد عمومي تعهد به ضرر ثالث/ عباس ميرشکاري، محسن سليمي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۴۵-‎۱۶۲.
۳۵۶۱۱ DM17346 دخالت مساعدتي دادگاه در داوري؛ مباني و مصاديق/ وحيد سروستاني، مصطفي ماندگار.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۴.
۳۵۶۱۲ DM17347 نقش دين در رهن اسناد تجاري/ حيدر باقري اصل، سعيده باقري اصل.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۴.
۳۵۶۱۳ DM17348 شرط عدم چالش اعتبار گواهي حق اختراع در قرارداد ليسانس/ محمدجواد عبداللهي، مريم شريفي رناني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۰۵-‎۲۲۹.
۳۵۶۱۴ DM17349 اصول کلي حقوقي، عامل پيوند حقوق تجارت فراملي و حقوق بين الملل/ زهرا محمودي کردي، سيده عاطفه قديري نژاد.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۳۱-‎۲۵۴.
۳۵۶۱۵ DM17350 تحليل حقوقي رابطه حقوق رقابت و سياست هاي حفظ ثبات در نظام بانکي با تاکيد بر ادغام بانک ها (مطالعه تطبيقي در حقوق امريکا و ايران)/ عصمت دانش آرا، محمد عيسائي تفرشي، مرتضي شهبازي نيا.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۵۵-‎۲۷۸.
۳۵۶۱۶ DM17351 سربستگي حقوق بشر/ سيدمسعود موسوي کريمي.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۹، جلد پانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎29)، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۲.
۳۵۶۱۷ DM17352 حق اخلاقي: امکان يا امتناع؟/ ابوالقاسم فنائي، سيدمحمد حسيني، سميه حسنخاني طاسکوه.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۹، جلد پانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎29)، بهار و تابستان: ص ۱۳-‎۳۰.
۳۵۶۱۸ DM17353 ملاحظات حقوق بشري در مقابله کيفري با پديده دزدي دريايي/ سيدسجاد کاظمي.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۹، جلد پانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎29)، بهار و تابستان: ص ۳۱-‎۵۷.
۳۵۶۱۹ DM17354 حقوق بشر، دين و نظام سلسله مراتبي مقبول: تحليلي بر نظريه جان رالز/ حسين هوشمند.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۹، جلد پانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎29)، بهار و تابستان: ص ۵۸-‎۷۸.
۳۵۶۲۰ DM17355 ظرفيت گسترده حقوق بشر اماميه براي حمايت از حقوق جنسي زوجه؛ مطالعه تطبيقي فقه اماميه، حقوق ايران و انگليس/ رضا زهروي، مهسا عليزاده.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۹، جلد پانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎29)، بهار و تابستان: ص ۷۹-‎۱۰۶.
۳۵۶۲۱ DM17356 صداي محرومان: گفتماني مسالمت آميز/ ريچل اسپوري.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۹، جلد پانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎29)، بهار و تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۷.
۳۵۶۲۲ DM17357 حقوق ديني، حقوق خانواده و حقوق بشر زنان/ شارن شن هاو.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۹، جلد پانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎29)، بهار و تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۳.
۳۵۶۲۳ DM17358 شرافت انسان و هويت شخصي علت ناکامي رويکردهاي عمل گرايانه/ کريستين کانزين.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۹، جلد پانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎29)، بهار و تابستان: ص ۱۴۴-‎۱۶۲.
۳۵۶۲۴ DM17359 پيشرفتهاي اخير در حمايت از آزادي ديني در آلمان و تاثير آن در هويت ديني/ استفاني فهر.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۹، جلد پانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎29)، بهار و تابستان: ص ۱۶۴-‎۱۸۰.
۳۵۶۲۵ DM17360 حق تغيير دين: هنجارهاي حقوق بشر از ديدگاه اسلام/ اقبال انصاري.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۹، جلد پانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎29)، بهار و تابستان: ص ۱۸۱-‎۲۰۲.
۳۵۶۲۶ DM17361 حقوق بشر گفتمان مسلط جهاني سازي و فمينيسم/ رکسانا بهرامي تاش.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۹، جلد پانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎29)، بهار و تابستان: ص ۲۰۳-‎۲۱۲.
۳۵۶۲۷ DM17362 دموکراسي و حقوق بشر به عنوان چالش هايي در برابر هويت ملي ترکي/ بردال آرال.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۹، جلد پانزدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎29)، بهار و تابستان: ص ۲۱۲-‎۲۲۷.
۳۵۶۲۸ DM17363 شرايط اقامه دعواي ورود شخص ثالث در حقوق ايران و قواعد آيين دادرسي مدني فدرال امريکا/ خليل احمدي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۳۴.
۳۵۶۲۹ DM17364 جنبه هاي حقوقي سانحه هوايي هشتم ژانويه ۲۰۲۰ مربوط به پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپيمايي اوکراين/ اعظم اميني، وحيد بذار.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۵-‎۵۸.
۳۵۶۳۰ DM17365 اعسار از محکوم به و انحراف هاي دادرسي در آينه قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي 139۴؛ با تکيه بر رويه قضايي/ زهرا اکرمي، علي اصغر حاتمي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۹-‎۱۰۰.
۳۵۶۳۱ DM17366 تاثير نظريه عدالت جهاني بر مفهوم قانون/ محمد راسخ، شيرين برومند.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۹.
۳۵۶۳۲ DM17367 ماهيت و انواع مسئوليت معاونت در ديوان هاي بين المللي کيفري/ مهين سبحاني، ناديا باقري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۶۲.
۳۵۶۳۳ DM17368 حق الوکاله هاي احتمالي و مشروط/ ناهيد صفري، آرتين جهانشاهي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۶۳-‎۱۹۴.
۳۵۶۳۴ DM17369 ارزيابي مقررات مربوط به اعاده حيثيت در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ افشين عبداللهي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۲۹.
۳۵۶۳۵ DM17370 تحليل کارکرد چک و حقوق دارنده چک بابت تضمين/ علي فتوحي راد.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۳۱-‎۲۶۲.
۳۵۶۳۶ DM17371 تعلق حقوق معنوي (اخلاقي) براي صاحبان اسرار تجاري: نقطه تمايز اسرار تجاري با نظام مالکيت فکري/ محسن اسماعيلي، ابراهيم تقي زاده، حسين حيدري منور.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۸۹-‎۲۰۸.
۳۵۶۳۷ DM17372 دادرسي مدني الکترونيکي: فرايند اجرايي و رويه عملي/ محمد آقاياري، عباس کريمي، مصطفي السان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۰۹-‎۲۲۴.
۳۵۶۳۸ DM17373 هـدف حقوق ورشکستگي/ حبيب رمضاني آکردي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۲۵-‎۲۴۱.
۳۵۶۳۹ DM17374 درآمدي بر نظريه عمومي قراردادهاي مالي بازار پول/ محمد ساردوئي نسب، زهرا فريور.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۴۳-‎۲۶۳.
۳۵۶۴۰ DM17375 دعاوي احتمالي در حقوق ايران و فرانسه/ رضا شکوهي زاده.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۶۵-‎۲۸۳.
۳۵۶۴۱ DM17376 تبيين راهکارهاي مقابله با فساد قضايي در نظام دادرسي مدني ايران/ احد طاهري، سيدمحمدصادق طباطبائي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۸۵-‎۳۰۲.
۳۵۶۴۲ DM17377 بررسي دکترين گروه شرکت ها در حقوق بانکي/ ابراهيم عابدي فيروزجائي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۰۳-‎۳۲۱.
۳۵۶۴۳ DM17378 قاعده جمجمه نازک؛ عدم تاثير وضعيت خاص زيان ديده بر جبران زيان هاي بدني در کامن لا/ عليرضا عالي پناه، محبوب خدائي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۲۳-‎۳۳۷.
۳۵۶۴۴ DM17379 تحليل حقوقي جلب ثالث به عنوان تنها دعواي پيرو/ احد قلي زاده منقوطاي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۳۹-‎۳۵۸.
۳۵۶۴۵ DM17380 ارزش اثباتي اسناد راجع به ملک در جريان ثبتي/ عباس کريمي، علي کريمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۵۹-‎۳۷۷.
۳۵۶۴۶ DM17381 قاعده موجه و مدلل بودن راي داور (مفهوم، مبنا و ضمانت اجرا)/ مصطفي ماندگار، مصطفي شعباني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۷۹-‎۳۹۸.
۳۵۶۴۷ DM17382 مفهوم توقف بازرگان با مطالعه تطبيقي در ساير نظام هاي حقوقي/ عليرضا محمدزاده وادقاني، کورش کاوياني، بهنام بيگدلو.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۹۹-‎۴۱۷.
۳۵۶۴۸ DM17383 ماهيت حقوقي معرفي مال توسط ثالث جهت استيفاي محکوم به و آثار آن (موضوع تبصره ماده ۳۴ قانون اجراي احکام مدني)/ خيرالله هرمزي، سمانه ده حقي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۱۹-‎۴۳۵.
۳۵۶۴۹ DM17384 امکان سنجي پيگيري قضايي ترور سردار سليماني در ديوان کيفري بين المللي و ديوان بين المللي دادگستري/ اعظم اميني، وحيد بذار.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎2(پياپي ‎2۴)، تابستان: ص ۳-‎۲۴.
۳۵۶۵۰ DM17385 امکان سنجي تعقيب کيفري آمران ترور شهيد سليماني/ ابوالفتح خالقي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎2(پياپي ‎2۴)، تابستان: ص ۲۷-‎۶۲.
۳۵۶۵۱ DM17386 مهمترين راهکارهاي حقوقي جمهوري اسلامي ايران در واکنش به ترور سردار قاسم سليماني/ مهناز رشيدي، علي مشهدي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎2(پياپي ‎2۴)، تابستان: ص ۶۵-‎۹۰.
۳۵۶۵۲ DM17387 آمريکايي سازي حقوق بين الملل و چالش هاي فراروي جامعه بين المللي: ترور هدفمند سردار قاسم سليماني/ سيدقاسم زماني، پويا برليان.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎2(پياپي ‎2۴)، تابستان: ص ۹۳-‎۱۲۲.
۳۵۶۵۳ DM17388 قتل هدفمند از نگاه حقوق بين الملل و حقوق داخلي ايالات متحده آمريکا: مطالعه موردي ترور سردار سليماني/ ستار عزيزي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎2(پياپي ‎2۴)، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۵۰.
۳۵۶۵۴ DM17389 ترور سردار سليماني از منظر حقوق بين الملل توسل به زور/ مصطفي فضائلي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎2(پياپي ‎2۴)، تابستان: ص ۱۵۳-‎۱۸۸.
۳۵۶۵۵ DM17390 مسئوليت بين المللي آمريکا در شهادت سردار سليماني/ غلامعلي قاسمي، محمد ستايش پور.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎2(پياپي ‎2۴)، تابستان: ص ۱۹۱-‎۲۱۶.
۳۵۶۵۶ DM17391 ابعاد حقوقي به شهادت رساندن سپهبد قاسم سليماني توسط ايالات متحده در عراق/ سيامک کرم زاده، عبدالله عابديني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎2(پياپي ‎2۴)، تابستان: ص ۲۱۹-‎۲۴۴.
۳۵۶۵۷ DM17392 امکان سنجي حقوقي توصيف ترور سردار سليماني و ديگران به مثابه جنايت عليه بشريت/ هيبت الله نژندي منش.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎2(پياپي ‎2۴)، تابستان: ص ۲۴۷-‎۲۷۴.
۳۵۶۵۸ DM17393 جستاري در امکان سنجي معافيت مادر از کيفر حد قذف/ منصوره بکايي، ليلا مهرابي راد، علي محمديان.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎۶۰، تابستان: ص ۱۱-‎۲۶.
۳۵۶۵۹ DM17394 مباني فقهي – حقوقي اصل يکصد و يازدهم قانون اساسي ناظر به کناره گيري رهبري/ ولي الله حيدرنژاد، محمود جمال الدين زنجاني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎۶۰، تابستان: ص ۲۷-‎۵۱.
۳۵۶۶۰ DM17395 مشروعيت رمزارزها از منظر فقه حکومتي و فردي/ سيدعلي رباني موسويان.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎۶۰، تابستان: ص ۵۳-‎۷۵.
۳۵۶۶۱ DM17396 بررسي مباني فقهي امکان انصراف از نظارت در وقف از نگاه فقه اماميه/ مرتضي رحيمي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎۶۰، تابستان: ص ۷۷-‎۹۸.
۳۵۶۶۲ DM17397 آثار ابتلائات رواني زوجه در برخورداري وي از مهريه/ سيدحسن عابديان کلخوران.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎۶۰، تابستان: ص ۹۹-‎۱۱۲.
۳۵۶۶۳ DM17398 بررسي مباني آراي شاذ و متفردات ابن ادريس حلي/ مريم غفوري سدهي … [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎۶۰، تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۶.
۳۵۶۶۴ DM17399 واکاوي حکم الزام به جداسازي دوقلوهاي به هم چسبيده به منظور اعمال مجازات/ مهديه غني زاده، علي تولايي، محمدرضا کيخا.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎۶۰، تابستان: ص ۱۳۷-‎۱۶۰.
۳۵۶۶۵ DM17400 نقد و بررسي تاويلات فقهي حباء: موضوع ماده ۹۱۵ قانون مدني/ حسين کاويار.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎۶۰، تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۸۸.
۳۵۶۶۶ DM17401 بررسي معناي قيام امارات و اصول به جاي قطع با رويکردي به نظر امام خميني (ره)/ احمد مرتاضي، حسين حاجي حسيني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎۶۰، تابستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۴.
۳۵۶۶۷ DM17402 نگرشي به مزايا و چالش هاي رسيدگي به اختلاف هاي بين المللي در شعب ديوان بين المللي دادگستري/ ابراهيم بيگ زاده، وحيد بذار.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎89، بهار: ص ۱۱-‎۳۲.
۳۵۶۶۸ DM17403 خوانشي تلفيقي از مفهوم جرم و نقش آن در کاربست تدابير پيشگيرانه براي جرايم حکومتي/ حسين غلامي، نبي اله غلامي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎89، بهار: ص ۳۳-‎۵۸.
۳۵۶۶۹ DM17404 واکاوي وجوه اشتراک و افتراق اقدامات مجرمانه مشترک و سردستگي گروه مجرمانه/ حسين ميرمحمدصادقي، علي ايزديار.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎89، بهار: ص ۵۹-‎۸۳.
۳۵۶۷۰ DM17405 آثار ناشي از انحلال قرارداد جانشيني در بارداري/ محسن صفري، محمدرضا شاهيني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎89، بهار: ص ۸۵-‎۱۰۷.
۳۵۶۷۱ DM17406 مفهوم تقارن بين عناصر مادي و معنوي در نگرش هاي مختلف منطقي (نگرش مناسب براي قانون گذاري)/ علي صفاري، راضيه صابري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎89، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۳۶.
۳۵۶۷۲ DM17407 حقوق تطبيقي در دادگاه: مطالعه پيوند قضايي در حقوق خصوصي/ امير صادقي نشاط، حسنا حاج نجفي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎89، بهار: ص ۱۳۷-‎۱۶۹.
۳۵۶۷۳ DM17408 حفاظت از محيط زيست درياي خزر در چهارچوب اصل احتياط/ فرشته بنافي، عليرضا آرش پور، آرامش شهبازي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎89، بهار: ص ۱۷۱-‎۱۹۴.
۳۵۶۷۴ DM17409 دموکراسي مستقيم در ايران (بررسي گستره و شيوه اجراي اصل ۵۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)/ سيدمجتبي واعظي، رضا زيرايي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎89، بهار: ص ۱۹۵-‎۲۱۶.
۳۵۶۷۵ DM17410 نسبت حق تعيين سرنوشت و دموکراسي از منظر حقوق بين الملل/ غلامعلي قاسمي، امينه مويديان.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎89، بهار: ص ۲۱۷-‎۲۴۲.
۳۵۶۷۶ DM17411 تفسير اصل احتياطي در اختلافات نفتي در داوري هاي سرمايه گذاري بين المللي/ پرويز ساورايي، مرجان فاضلي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎89، بهار: ص ۲۴۳-‎۲۷۱.
۳۵۶۷۷ DM17412 رويکردي بر نظريه: حق بر بالاترين سطح قابل حصول سلامت/ ميرسجاد سيدموسوي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎89، بهار: ص ۲۷۳-‎۲۹۶.
۳۵۶۷۸ DM17413 مقابله با ارتشاء در تجارت بين الملل: مطالعه تطبيقي قوانين آمريکا و انگلستان/ نويد رهبر، علي اکبر خداياري نژاد.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎89، بهار: ص ۲۹۷-‎۳۲۱.
۳۵۶۷۹ DM17414 تببين بزه ديدگي کودکان در داستان مدير مدرسه از منظر آموزه هاي بزه ديده شناسانه/ هادي رستمي، علي مولابيگي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎89، بهار: ص ۳۲۳-‎۳۴۴.
۳۵۶۸۰ DM17415 تحليلي تطبيقي بر ابعاد اجراي برنامه ارفاقي در گستره کارتل هاي ضدرقابتي/ ابراهيم رهبري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎89، بهار: ص ۳۴۵-‎۳۷۰.
۳۵۶۸۱ DM17416 جماعت گرايي و حقوق عمومي؛ نسبت سنجي و تحليل/ اميد شيرزاد.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎89، بهار: ص ۳۷۱-‎۳۹۷.
۳۵۶۸۲ DM17417 تحليل حقوقي – اقتصادي قابليت پذيرش خسارات مبتني بر نفع عايدي ناقض قرارداد/ ميرحسين عابديان، مونا عبدي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎89، بهار: ص ۳۹۹-‎۴۱۹.
۳۵۶۸۳ DM17418 معضل کرونا در آيينه حقوق بين الملل معاصر/ ابراهيم بيگ زاده … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، تابستان (ويژه نامه): ص ۱۱-‎۵۷.
۳۵۶۸۴ DM17419 ضمان ناشي از ويروس کرونا و تاثير حدوث آن بر قراردادهاي تجاري داخلي و بين المللي/ مهراب داراب پور، مريم داراب پور.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، تابستان (ويژه نامه): ص ۵۹-‎۸۸.
۳۵۶۸۵ DM17420 نقش اضطرار در رفع تکليف قانوني حضانت کودکان و حق ملاقات در شرايط پاندمي کوويد- ۱۹/ محمد روشن.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، تابستان (ويژه نامه): ص ۸۹-‎۱۰۹.
۳۵۶۸۶ DM17421 بازخواني سياست جنايي پيشگيرانه در پرتو پاندمي کوويد- ۱۹ و تئوري آشوب/ باقر شاملو.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، تابستان (ويژه نامه): ص ۱۱۲-‎۱۴۲.
۳۵۶۸۷ DM17422 مسئوليت دولت در جبران خسارت قربانيان کرونا/ نسرين مهرا.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، تابستان (ويژه نامه): ص ۱۴۳-‎۱۶۲.
۳۵۶۸۸ DM17423 هنجارهاي حقوقي/فقهي کرونايي؛ مباني مشروعيت هنجارها و هنجارسازان/ حسين سيمايي صراف.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، تابستان (ويژه نامه): ص ۱۶۳-‎۱۸۰.
۳۵۶۸۹ DM17424 بيماري همه گير کرونا و صلح و امنيت بين المللي/ محمدحسين رمضاني قوام آبادي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، تابستان (ويژه نامه): ص ۱۸۱-‎۲۰۰.
۳۵۶۹۰ DM17425 کرونا و کارتابع/ سعيدرضا ابدي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، تابستان (ويژه نامه): ص ۱۹۹-‎۲۱۴.
۳۵۶۹۱ DM17426 مسئوليت مدني دولت در قبال بيماري هاي واگيردار (بررسي موردي: کوويد-۱۹)/ مصطفي السان.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، تابستان (ويژه نامه): ص ۲۱۵-‎۲۴۳.
۳۵۶۹۲ DM17427 حمايت از حق بر سلامت در دعاوي سرمايه گذاري ناشي از بيماري هاي فراگير جهاني با تکيه بر کوويد-۱۹/ محمدعلي بهمئي، علي شهبازيان.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، تابستان (ويژه نامه): ص ۲۴۵-‎۲۷۶.
۳۵۶۹۳ DM17428 اصول اجرا زندان پس از همه گير شدن ويروس کوويد-۱۹ (کرونا)/ اميرحسن نيازپور.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، تابستان (ويژه نامه): ص ۲۷۷-‎۳۰۲.
۳۵۶۹۴ DM17429 جرايم محيط زيستي ناشي از کوويد-۱۹: جلوه ها و کاستي ها/ مهدي صبوري پور، اصغر احمدي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، تابستان (ويژه نامه): ص ۳۰۳-‎۳۲۸.
۳۵۶۹۵ DM17430 تاثير ويروس کرونا بر نحوه برگزاري مجامع عمومي شرکت ها با تکيه بر استفاده از ابزارهاي الکترونيکي/ محمد سلطاني، نيکا باغستاني، فائزه سادات بهشتي روي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، تابستان (ويژه نامه): ص ۳۲۹-‎۳۵۷.
۳۵۶۹۶ DM17431 کمک هاي دولتي در حقوق رقابت اتحاديه اروپايي براي رويارويي با پيامدهاي همه گيري بيماري کوويد ۱۹/ سعيد شجاعي اراني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، تابستان (ويژه نامه): ص ۳۵۹-‎۳۸۴.
۳۵۶۹۷ DM17432 بررسي حقوقي نحوه علمکرد و مسئوليت دولت در جبران خسارات ناشي از بحران کوويد-۱۹/ مصطفي مظفري، مرتضي ميرزايي مقدم.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، تابستان (ويژه نامه): ص ۳۸۵-‎۴۱۰.
۳۵۶۹۸ DM17433 ابعاد حقوق بشري مداخلات درماني و نجات بخش اختياري يا اجباري بيماران کوويد-۱۹/ حسن خسروي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، تابستان (ويژه نامه): ص ۴۱۳-‎۴۳۸.
۳۵۶۹۹ DM17434 بحران کرونا و عدم امکان اجراي معاهدات بين المللي از سوي دولت ها/ راحله سيدمرتضي حسيني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، تابستان (ويژه نامه): ص ۴۳۷-‎۴۵۸.
۳۵۷۰۰ DM17435 تحليل وضعيت ناشي از شيوع ويروس کرونا ذيل معاذير موجه عدم اجراي تعهدات قراردادي/ مهدي نيازآبادي، نرگس انصاري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، تابستان (ويژه نامه): ص ۴۵۹-‎۴۸۶.
۳۵۷۰۱ DM17436 قواعد حاکم بر ورشکستگي شرکت هاي تجارتي از منظر حمايت از نيروي کار/ حسن باديني، مصطفي کوشکي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎90، تابستان: ص ۱۱-‎۳۴.
۳۵۷۰۲ DM17437 بررسي تطبيقي وضعيت معامله وکيل براي موکل ناشناس در حقوق ايران و انگليس/ حامد خوبياري، سيدمحمدصادق طباطبايي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎90، تابستان: ص ۳۵-‎۵۸.
۳۵۷۰۳ DM17438 پيمان جهاني محيط زيست؛ از قوام نيافتگي منابع تا توسعه هنجارهاي زيست محيطي ملل متحد/ علي مشهدي، وحيد کوثري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎90، تابستان: ص ۵۹-‎۸۰.
۳۵۷۰۴ DM17439 آثار الزام آور اظهارات نمايندگان دولت ها در رسيدگي هاي ديوان بين المللي دادگستري/ ستار عزيزي، سيامک کريمي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎90، تابستان: ص ۸۱-‎۱۰۵.
۳۵۷۰۵ DM17440 دسترسي به داده هاي رايانه اي فرامرزي در تحقيقات کيفري/ توقان نظامي نرج آباد، ليلا رئيسي دزکي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎90، تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۲.
۳۵۷۰۶ DM17441 حاکميت اصل قانوني بودن مجازات ها در تعزيرات منصوص شرعي/ عباس شيري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎90، تابستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۷.
۳۵۷۰۷ DM17442 مطالعه تطبيقي ارزيابي خسارت بدني کودکان در حقوق ايران و ايالات متحده آمريکا/ عباس ميرشکاري، فاطمه سادات حسيني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎90، تابستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۳.
۳۵۷۰۸ DM17443 حقوق و تکاليف دولت ها در فضا از منظر حقوق بين الملل/ نبي اله مجد، حسن سواري، نريمان فاخري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎90، تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۶.
۳۵۷۰۹ DM17444 سازماندهي موسسات حقوقي در پرتو ويژگي هاي موضوع فعاليت (با بهره مندي از آورده هاي حقوق تطبيقي)/ سيدعباس سيدي آراني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎90، تابستان: ص ۲۰۷-‎۲۳۳.
۳۵۷۱۰ DM17445 قبولي شخص ثالث در در اسناد تجاري/ حميد ميري، حسين کاويار.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎90، تابستان: ص ۲۳۵-‎۲۶۱.
۳۵۷۱۱ DM17446 تحليلي بر نحوه ارائه ادله و استنادپذيري داده هاي سنجش از راه دور در محاکم بين المللي/ احمدرضا توحيدي، فاطمه افضل پور.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎90، تابستان: ص ۲۶۳-‎۲۸۸.
۳۵۷۱۲ DM17447 موقعيت و اعتبار شم قضايي در تصميم گيري هاي قضات/ اميرعباس بزرگمهر، مهدي ناصري دولت آبادي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎90، تابستان: ص ۲۸۹-‎۳۱۴.
۳۵۷۱۳ DM17448 مفهوم اعمال عمومي در پرتو آراء ديوان عدالت اداري/ کورش استوار سنگري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎90، تابستان: ص ۳۱۵-‎۳۴۰.
۳۵۷۱۴ DM17449 اوصاف قرارداد با داور/ محسن سليمي، بهنام انصافي آذر.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎90، تابستان: ص ۳۴۱-‎۳۵۷.
۳۵۷۱۵ DM17450 وظايف حمايتي دستگاه قضايي در پيشگيري از آسيب هاي شغلي قضات در ايران/ امير لطف اله پيرنياکان، مهدي اسماعيلي، سيدرضا احسان پور.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎90، تابستان: ص ۳۵۹-‎۳۸۲.
۳۵۷۱۶ DM17451 توازن ميان منافع سرمايه گذار و دولت ميزبان در حوزه انرژي در پرتو نظام حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري/ مهدي ميهمي، محمدحسين معصومي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎90، تابستان: ص ۳۸۳-‎۴۰۵.
۳۵۷۱۷ DM17452 تهاتر قضايي/ جمشيد يحيي پور، علي محمد زاده.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎90، تابستان: ص ۴۰۷-‎۴۳۰.
۳۵۷۱۸ DM17453 چالش ها و الزامات انتصاب قضات در ديوان عدالت اداري با نگاهي به محاکم اداري فرانسه/ غلامرضا مولابيگي، ولي الله حيدرنژاد.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎90، تابستان: ص ۴۳۱-‎۴۵۸.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up